52871

СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СУПРОВОДУ УРОКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Научная статья

Педагогика и дидактика

Важливого значення з огляду на це набуває питання використання у педагогічному процесі мультимедійних засобів навчання МЗН. Іноземна мова це навчальний предмет який в силу своєї специфічності створення для учнів штучного мовного середовища передбачає найбільш гнучке і широке використання різних технічних засобів навчання. Головною метою навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах є надбання учнями вмінь та навичок грамотного використання іноземної мови у реальних життєвих ситуаціях не тільки повсякденного але й...

Украинкский

2014-03-27

319.5 KB

2 чел.

ВРАДІЇВСЬКА РАЙОННА ГІМНАЗІЯ

СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ЕЛЕКТРОННОГО СУПРОВОДУ
УРОКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(теоретико-практичний аспект)

Укладач: Боровицька Олена Володимирівна,

вчитель англійської мови

ВРАДІЇВКА

2012


Перебудова загальноосвітньої середньої школи вимагає не тільки перегляду і вдосконалення змісту загальної освіти відповідно до нових завдань сучасного суспільства, але й активізації методів організації навчального процесу. Важливого значення з огляду на це набуває питання використання у педагогічному процесі мультимедійних засобів навчання (МЗН).

Іноземна мова – це навчальний предмет, який в силу своєї специфічності (створення для учнів штучного мовного середовища) передбачає найбільш гнучке і широке використання різних технічних засобів навчання. Тому і не дивно, що у викладання іноземної мови нові можливості, які відкриваються мультимедійними засобами, знайшли саме різноманітне застосування.

Головною метою навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах є надбання учнями вмінь та навичок грамотного використання іноземної мови у реальних життєвих ситуаціях не тільки повсякденного, але й ділового, професійного спілкування. Для подальшої оптимізації та підвищення ефективності процесу навчання все частіше застосовуються мультимедійні засоби. Саме завдяки їм сучасна методика збагатилася новими формами та методами викладання. Можливості та ефективність нових інформаційних технологій важко переоцінити. При роботі з мультимедійними засобами інформація передається (і сприймається) різними шляхами, тобто подання інформації дублюється, що значно покращує і пришвидшує її засвоєння. Комп’ютер підвищує ступінь індивідуалізації самого процесу навчання, дозволяючи кожному учневі працювати в потрібному для нього режимі. Крім того, комп’ютер дає можливість отримати саме ту допомогу, яка потрібна учням на даному етапі. Суттєво змінюється якість контролю за виконанням роботи, що забезпечує гнучке управління навчальною діяльністю. Використання анімації та відеофрагментів активізує емоційне сприйняття інформації, що також має позитивний вплив на засвоєння матеріалу. Але хотілося б спочатку сказати кілька слів про використання на уроці нескладних мультимедійних документів, які може створити сам вчитель у програмі Microsoft Word та презентацій (Power Point). Вони прості у виконанні, але роль їх у інтенсифікації уроку та підвищення його емоційного впливу на учнів велика.

Перевагою документів Word є їх невеликий об’єм і простота створення. Вчитель може розробляти їх для конкретних ситуації та теми, урізноманітнюючи варіанти. При цьому такі документи не втрачають переваг мультимедіа: вони яскраві, кольорові,

дозволяють учням працювати в індивідуальному режимі, розширюють можливості роботи.

Останнім часом у викладанні іноземних мов набув поширення комунікативно-орієнтований підхід, основною ціллю якого є використання мови в конкретних ситуаціях спілкування, тобто навчання націлене на використання іноземної мови в житті, для чого необхідно володіти певними уміннями та навичками.

Комп’ютери стрімко увійшли не лише у наше життя, а й у процес навчання англійській мові, трохи потіснивши традиційні методики і змусивши викладачів іноземних мов вирішувати проблеми, про існування яких кілька десятків років тому жоден лінгвіст навіть не підозрював. Немає нічого дивного у тому, що не усі вчителі виявилися готовими до широкого впровадження комп’ютерів у таку нетрадиційну сферу, як навчання іноземним мовам.

Необхідно, щоб кожен учитель зрозумів просту думку: комп’ютер у навчальному процесі – не механічний педагог, чи заступник аналог учителя, а засіб при навчанні дітей, що підсилює і розширює можливості його навчальної діяльності. Те, що учитель бажає одержати в результаті використання машини, у неї необхідно запрограмувати.

Таким чином, комп’ютер бере на себе левину частку рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку техніки не може бути віддана комп’ютеру.

Як відомо, придатність технічних засобів навчання і контролю для використання на заняттях з іноземної мови визначається за наступними критеріями:

  •  по-перше, вони повинні сприяти підвищенню продуктивності праці й ефективності навчального процессу;
  •  по-друге, забезпечувати негайне і постійне підкріплення правильності навчальних дій кожного учня;
  •  по-третє, підвищувати свідомість та інтерес до вивчення мови;
  •  по-четверте, забезпечувати оперативний зворотний зв’язок і контроль дій учнів;
  •  по-п’яте, мати можливість швидкого уведення відповідей без тривалого їхнього кодування і шифрування.

Як показує практика, із всіх існуючих засобів навчання комп’ютери найкраще „вписуються” у структуру навчального процесу, найбільше повно відповідають дидактичним вимогам і максимально наближають процес навчання англійської мови до реальних умов. Комп’ютери можуть сприймати нову інформацію, певним чином обробляти її і приймати рішення, можуть запам’ятовувати необхідні дані, відтворювати зображення, що рухаються, контролювати роботу таких технічних засобів навчання, як синтезатори мови, відеомагнітофони, магнітофони. Комп’ютери істотно розширюють можливості викладачів по індивідуалізації навчання й активізації пізнавальної діяльності учнів у навчанні англійської мови, дозволяють максимально адаптувати процес навчання до індивідуальних особливостей учнів. Кожен учень одержує можливість працювати у своєму ритмі, тобто вибираючи для себе оптимальні обсяг і швидкість засвоєння матеріалу.

Застосування комп’ютерів на уроках англійської мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп’ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні комп’ютера краще засвоюється.

Комп’ютер забезпечує і всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального процесу. Контроль, як відомо, є невід’ємною частиною навчального процесу і виконує функцію зворотного зв’язку між учнем і викладачем. При використанні комп’ютера для контролю якості знань учнів досягається і велика об’єктивність оцінки. Крім того, комп’ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх учнів. Це дає можливість викладачу приділити більше уваги творчим аспектам роботи з учнями.

Ще одна перевага комп’ютера – здатність накопичувати статистичну інформацію в ході навчального процесу. Аналізуючи статистичні дані (кількість помилок, правильних/неправильних відповідей і т.п.), викладач судить про ступінь і якість сформованості знань в учнів. Необхідно відзначити, що комп’ютер знімає такий негативний психологічний фактор, як «страх». Під час традиційних аудиторних занять різні фактори (дефекти вимови, страх припуститися помилки, невміння уголос формулювати свої думки і т.п.) не дозволяють багатьом учням показати свої реальні знання. Залишаючись „наодинці” з дисплеєм, учень, як правило, не почуває скутості і намагається виявити максимум своїх знань.

Сприятливі можливості створюють комп’ютери і для організації самостійної роботи учнів на уроках англійської мови. Учні можуть використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань. Причому комп’ютер є самим терплячим педагогом, здатним скільки завгодно повторювати будь-які завдання, домагаючись правильної відповіді і, у кінцевому рахунку, автоматизації навички, що відпрацьовується.

Однак, сказавши про переваги використання комп’ютерів під час навчального процесу, слід відзначити і деякі недоліки. Діалектичність педагогічних явищ полягає в тому, що як би там не було, позитивна сама по собі властивість чи якість цілісного навчально-виховного процесу обертається своєю протилежністю і стає вкрай небажаним при непомірному, гіпертрофованому прояві, що придушує інші, не менш важливі властивості. Це зауваження має саме безпосереднє відношення до індивідуалізації навчання, тим більше що в умовах комп’ютеризації істотно міняються умови взаємодії педагога й учнів, а також учнів один з одним. Уже на першому етапі навчання англійської мови, у процесі постановки цілей і задач майбутньої пізнавальної діяльності учнів учитель бере участь опосередковано. Безпосереднє пред’явлення завдань учню здійснює комп’ютер. Звичайно, учитель повинен брати саму активну участь у складанні навчальних програм, що визначають послідовність дій учня в рішенні тієї чи іншої задачі. Але в реалізації найважливішої психолого-педагогічної функції навчання – пред’явленні і прийнятті учнями цілей і задач учбово-пізнавальної діяльності – в умовах комп’ютеризації можливий гострий дефіцит безпосереднього спілкування вчителя й учня, живого слова вчителя. Хоча передача усіх функцій викладача машині в принципі можлива, ідею повної автоматизації навчання, навряд чи можна розглядати як практично реалізовану і гуманну. Навчання немислиме без впливу особистості, що навчає учнів, а для цього необхідний їхній безпосередній контакт.

Мультимедійні засоби подання навчального матеріалу можна віднести, за частиною функцій, які ними підтримуються, до засобів унаочнення нового покоління. Для визначення місця мультимедійних засобів навчання у системі засобів навчання і у навчальному процесі, слід враховувати їх педагогічно доцільне застосування.

Використання мультимедійних засобів:

1) сприяє розвитку в учнів наочно-образного мислення;

2) стимулює увагу (мимовільну і довільну) на етапі подання навчального матеріалу;

3) сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів;

4) дозволяє пов'язати теоретичні питання, що вивчаються з практикою;

5) збільшує можливості показу практичних застосувань явищ, які безпосередньо не можуть спостерігатись учнями на уроці;

6) створює можливості для моделювання процесів і явищ;

7) дозволяє у найбільш доступній формі систематизувати і класифікувати явища, що вивчаються, із застосуванням схем, таблиць, спеціальним чином форматованого тексту тощо;

8) сприяє формуванню мотивації навчання, сприяє збільшенню інтересу до навчання, створенню установки на ефективне навчання;

9) дозволяє досить швидко і просто оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу суб'єктами навчання і групою (класом) у цілому.

Соціокультурна компетенція, яка є однією з задач при вивченні англійської мови сьогодні, має на увазі знання культури своєї країни і культури країни, мова якої вивчається. Наявність спеціалізованого рівня в середній школі, обумовлена більш внутрішньою мотивацією учнів щодо вивчення предмету, дає можливість вчителю:

збільшити кількість лінгвістичної інформації;

розширити відомості з сфери літератури, науки, мистецтва країни, мова якої вивчається;

розглянути питання з історії взаємодії країн, мови, що вивчається, з нашою країною;

ширше використовувати співставлення її з рідною мовою;

збільшити обсяг словника за рахунок філологічної термінології

( лінгвістичної, літературознавчої).

і висуває наступні задачі перед учнями:

- знати та розуміти особливості культури країн, мова яких вивчається;

- уміти висловлювати свою точку зору і обґрунтовувати її;

- розуміти і обговорювати зміст тем, що вивчаються;

- підготувати усне повідомлення і виступати з ним.

Одним із способів реалізації задач пізнавального аспекту є створення і використання мультимедійних презентацій, що дає високий рівень наочності – ілюстрації учбового матеріалу

( таблиці, фото, малюнки, схеми, відео-фрагменти і т. д.)

Відомо, що деякі діти сприймають краще інформацію на зір, а інші на слух, при використанні мультимедійних презентацій сприйняття інформації збільшується вдвічі ( одночасно і на зір, і на слух ).

Світ новітніх інформаційних технологій займає все більше місця у нашому житті. Використання комп`ютерних технологій на уроках іноземної мови підвищує мотивацію і пізнавальну активність учнів всіх вікових категорій, розширює їх кругозір. Однак комп`ютерні технології дають високий ефект при вивченні іноземної мови, якщо вони використовуються разом із сучасними педагогічними технологіями та методичними прийомами.

Вчитель створює презентацію, використовуючи конкретний матеріал, враховуючи конкретних учнів, їх здібності і мовну підготовку, проводячи таким чином особистісно-орієнтоване навчання. Використання презентацій на уроках дає можливість анімації, змінювання та виділення найбільш значущих елементів за допомогою кольору, шрифту, нахилу, розміру.

Цінність створених учителем презентацій полягає у тому, що матеріал в них подається учням компактно, у потрібній послідовності; у ньому немає нічого зайвого, все «працює» на досягнення цілей та задач конкретного уроку, на відміну від готових фільмів та слайдів. Крім того, під презентацію можна «підкласти» текст, який максимально відповідає темі уроку з інформативної та лексичної точок зору. При повторному перегляді презентації текст може бути відключений, а учням дано завдання озвучити слайди самостійно. Таким чином, вчитель позбувається необхідності адаптувати для учнів готовий текст і витрачати дорогоцінний час уроку на «шумову» інформацію, що практично неминуче при користуванні готовими презентаціями, крім того, матеріал презентації чітко розрахований за часом. Але, звичайно, найбільш сильний вплив на учнів здійснюють мультимедійні засоби. Вони стали об’єктивною реальністю нашого часу, і викладач іноземної мови просто не може не скористатися можливостями, які вони надають для навчання реальної комунікації іноземною мовою. Разом з ними у школу приходять нові форми і методи навчання, нова ідеологія мислення. По раніше прийнятій у нашій школі моделі навчання:

у центрі технології навчання – учитель;

між учнями іде таємне змагання;

учні грають пасивну роль на уроці;

зміст навчання – передача знань (фактів).

Нова модель навчання, яка має прийти їй на зміну, базується на наступних положеннях:

у центрі технології навчання – учень;

в основі навчальної діяльності – співробітництво;

учні грають активну роль у навчанні;

суть технології – розвиток здібностей до самонавчання і комунікативної компетенції учнів.

Основні групи задач, які вирішуються за допомогою мультимедіа, включають у себе:

підтримку навчальної роботи учнів;

забезпечення реальної комунікації із носіями мови;

забезпечення доступу всіх учасників навчально-виховного процесу до швидко зростаючих інформаційних фондів, які зберігаються у централізованих інформаційних системах;

забезпечення взаємодії між педагогами, обмін досвідом і дидактичними матеріалами.

Презентації використовуються на уроках при вивченні відповідних тем. Найбільш продуктивними зарекомендували себе презентації, у яких після презентації матеріалу подані вправи на закріплення чи тестові завдання. Ці вправи учні виконують колективно прямо з екрану, або індивідуально у вигляді комп`ютерних тестів. Кожна презентація включає назву роботи, предмет дослідження, зміст. Далі матеріал розташовується в залежності від теми. Наприклад, у презентації «Об`єднане Королівство Великобританія та Північна Ірландія » відображене географічне положення країни; визначні історичні місця, пам’ятки; населення, міста; політичний устрій країни; її державна символіка. У презентації багато яскравих фотографій з видами країни, є карта Об`єднаного Королівства, Об`єднаний Прапор (Union Jack ) тощо. Багато слайдів вміщують інформацію у вигляді тексту. Показ слайдів супроводжується анімаційними ефектами та текстом. Презентація закінчується тестом, який складається з питань по всій темі.

Хочеться відмітити ще один позитивний момент. Коли учні самі створюють презентацію вони інформацію та ілюстрований матеріал для презентації дуже часто шукають в Internet, що дозволяє удосконалювати навики роботи в Internet, поглиблювати знання англійської мови та істотно економити час.

Узагальнюючи досвід використання комп`ютерних технологій на уроках іноземної мови, можна зробити висновок:

вони покращують якість засвоєння матеріалу;

прискорюють процес навчання;

роблять уроки цікавими, живими, продуктивними;

сприяють підвищенню мотивації до предмету;

дозволяють індивідуалізувати процес навчання;

дають можливість уникнути суб`єктивної оцінки;

розвивають творчі здібності учнів.

Презентації, що створюються самим вчителем, розраховані не на якого-небудь абстрактного учня, а на тих конкретних дітей, яких він навчає. Тому я вважаю, що комп`ютерні технології сприяють розкриттю, збереженню та розвитку особистісних якостей учнів. Їх використання створює передумови для інтенсифікації освітнього процесу. Звичайно, головною та провідною фігурою на уроці залишається вчитель. Але застосування комп`ютерних технологій є одним з ефективних способів організації учбового процесу. І оскільки в країні іде модернізація освіти, однією з основних вимог у професіональній діяльності вчителя іноземної мови є інформаційна компетентність.


Література:

1. Бим И.Л. Обучение иностраннымм языкам – поиск новых путей // ИЯШ, 1989, № 1. – с. 5

2. Міхнушов О.Г. Технічні засоби навчання на сучасному етапі. // Радянська школа, № 2, 1975. – с.74 – 79

3. А. В. Могилёв “Интернет приходит в школу”, Воронеж, ВГПУ, 2001.

4. В. Б. Попов “Интернет-технологии и развитие образования” Воронеж, ВГПУ, 2001.

5. Листрова Л. В. “Организация проектной деятельности школьников на основе Интернет-технологий”, Воронеж, ВГПУ, 2001.

6. www.vrn.fio.ru

7. www. thinkquest.org

8. www.bks.ru/russian.htm


Додаток.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74031. Генезис идеологии индустриального общества в странах Запада: от Просвещения до либерализма 56.5 KB
  Политические взгляды Руссо изложил в сочинении Об общественном договоре, в котором на первый план выдвигает общество, доказывая, что обществу раньше принадлежала вся власть, которую оно по договору передало правителям, чтобы они пользовались этой властью в интересах самого общества.
74032. Специфика процессов национального объединения Германии и Италии во второй половине XIX века 35 KB
  Специфика процессов национального объединения Германии и Италии во второй половине XIX века Образование Германской империи. В ходе революции в Германии был выдвинут вопрос о национальном объединении страны об устройстве единой Германии. Большая часть германской буржуазии поддерживала план создания Малой Германии т. Бисмарк приступил к объединению Германии железом и кровью.
74033. Основные тенденции политического и социально-экономического развития стран Запада на рубеже XIX-XX 42.5 KB
  Концентрация производства и капитала дошедшая до такой высокой ступени развития что она создала монополии играющие решающую роль в хозяйственной жизни; слияние банкового капитала с промышленным и создание на базе этого финансового капитала финансовой олигархии; вывоз капитала в отличие от вывоза товаров приобретает особо важное значение...
74034. Международные отношения в Европе во второй половине XIX – начале XX века. Первая Мировая война 42 KB
  Достаточно быстрыми темпами развивались остальные сферы национального хозяйства Германии наука образование и т. В то же время геополитическое положение Германии не соответствовало растущей мощи ее монополий амбициям государства. В частности колониальные владения Германии были весьма скромными в сравнении с другими индустриальными странами. усиливается экспансия Германии на Ближнем Востоке в связи с постройкой Багдадской железной дороги; в Китае в связи с аннексией порта Цзяочжоу 1897 и установлением ее протектората над Шаньдунским...
74035. Кризис традиционной китайской цивилизации при династии Цин 45 KB
  Во время правления династии Цин упрочились контакты Китая с Западом и в страну стали проникать западные религия культура и технические достижения. С помощью европейских астрономов был разработан китайский календарь европейские географы создали карты Китая. Коррупция в правительстве достигла невероятного размаха; неспокойная обстановка в обществе находила выход в восстаниях Ухудшилось международное положение Китая. Характер деятельности европейцев в Индии Малайе и на Филиппинах а также вероломное поведение первых португальских и...
74037. Основные тенденции и этапы в развитии отечественной культуры в IX – XX веках 42 KB
  Основные тенденции и этапы в развитии отечественной культуры в IX XX вв. Следующий виток развития культуры связан с крещением Руси. В течение длительного времени до XIX века христианство останется доминантой культуры. В основе этих достижений успехи в развитии материальной и духовной культуры предшествующего периода.
74038. Основные тенденции развития Руси в удельный период 49 KB
  Переход от Киевской Руси к Руси Московской тяжелый период. на Руси начинаются новые процессы характеризующиеся в первую очередь распадом пусть и весьма непрочного но в целом единого до сих пор государства на отдельные фактически самостоятельные земли. Однако вышеназванные причины не слишком удачно объясняют распад Руси.
74039. Монголо-татарское нашествие на Русь. Его последствия. Русь и Орда 44 KB
  Благодаря тому обстоятельству, что большинство окружающих их соседей к этому времени уже преодолели стадию первичной агрессивности, свойственную молодым государствам, и, находясь на стадии политического раздробления, утратили в значительной степени свои способности противостоять сильному и единому противнику