52933

Поурочні плани для курсу за вибором «Євроклуб»

Книга

Педагогика и дидактика

Виховання учнів здійснюється через систему особистісних стосунків із новою культурою і процесом оволодіння нею. Виховна мета це виховання в учнів: позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; поваги до народу носія цієї мови толерантного ставлення до його культури звичаїв і способу життя; культури спілкування прийнятої в сучасному цивілізованому світі; емоційноціннісного ставлення до всього що нас оточує; розуміння важливості оволодіння іноземною мовою...

Украинкский

2014-03-27

762 KB

7 чел.

вроклуб 2-й рік навчання  Ольга Беркович

Макіївська гімназія Макіївської міської ради Донецької області

Поурочні плани для курсу за вибором «Євроклуб»

2-й рік навчання

Ольга Беркович

2012-2013


Зміст

 1.  Пояснювальна записка
 2.  Передмова
 3.  Календарний план роботи курсу за вибором «Євроклуб», 2-й рік навчання
 4.  Поурочні плани курсу за вибором «Євроклуб», 2-й рік навчання
 5.  Література


Пояснювальна записка

до курсу за вибором «Євроклуб»

Сьогодні, з одного боку, розвиток науково-технічного прогресу дійшов таких висот, що кожна людина може віртуально відвідати бібліотеку, розташовану на іншому материку або пройтися вулочками Парижу не виходячи з власної кімнати, але з іншого боку, пошуки потрібного матеріалу можуть скінчитися і фіаско, якщо дитина просто не знає, що саме треба шукати, тобто, справа вчителя – направити Інтернет-пошуки учня в правильну сторону, допомогти йому орієнтуватися в безмежному Інтернет-просторі. З одного боку – величезні можливості доступу до різноманітної інформації (Інтернет, телебачення, подорожі), з іншого – повна відсутність контролю та систематизації отриманих знань.

В умовах сьогодення кожна освічена людина повинна бути не тільки спеціалістом в своєї області, але й володіти навиками роботи з ПК та в Інтернет, треба вміти працювати самостійно і співпрацювати в команді, треба гарно орієнтуватися у віртуальному просторі, міжнародних відносинах, економічних та політичних тенденціях і вміти в найкоротші строки знайти необхідну компанії інформацію, адже хто володіє інформацією, той володіє світом. І чим краще учень оволодіє подібними навичками в школі, тим легше йому буде навчатися у ВНЗ, тим легше йому буде знайти гарну роботу та зробити кар’єру.

Дана програма курсу «Євроклуб» сприяє здійсненню головної мети навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах, зазначеної в «Програмі Іноземні мови 2-12 кл.» МОН України, яка «полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві».

Робота з учнями під час занять «Євроклубу» дозволяє продовжувати роботу над основними комунікативними уміннями, а саме:

уміння здійснювати усномовленнєве спілкування у монологічній і діалогічній формах;

уміння розуміти зі слуху (робота з фільмами, новинами тощо) та читаючи зміст автентичних текстів;

уміння знаходити інформацію відповідно до поставлених завдань;

уміння та навички публічного виступу;

уміння адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інформатики.

Розвиток комунікативних умінь тісно пов'язаний з оволодінням мовними засобами реалізації усного і писемного мовлення, але знання матеріалу ще не забезпечує становлення комунікативних умінь. Працюючи з учнями на заняттях, вчитель дає поштовх розвиткові умінь оперування отриманим матеріалом, а також використання його для породження і розпізнавання інформації у певних сферах спілкування. За допомогою даної програми учні мають змогу потренувати та розвинути свої ЗУНи за запропонованими темами.

У процесі навчання за даною програмою формуються загальні компетенції, які складаються з:

декларативних знань, що включають знання світу, соціокультурні знання та міжкультурне усвідомлення. Соціокультурна компетенція передбачає засвоєння учнями знань соціокультурних особливостей Європи, культурних цінностей та морально-етичних норм свого та інших народів, а також формування умінь їх використовувати на практиці;

практичних та міжкультурних умінь і навичок, таких як соціальні вміння, навички повсякденного життя тощо;

“компетенції існування”, яка пов’язана з індивідуальними особливостями поведінки, мотивацій, цінностей, ідеалів та типу особистості;

загальнонавчальних компетенцій, що сприяють оволодінню учнями стратегіями мовленнєвої дiяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем.

Під час навчання реалізуються також освітня, виховна і розвивальна цілі.

Освітня мета передбачає формування в учнів таких особистісних якостей як:

— усвідомлення ролі іноземної мови у суспільстві;

— усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять;

— розуміння особливостей власного мислення;

— зіставлення іноземних мов з рідною;

 •  зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи;

— оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу;

— залучення учнів до діалогу культур;

— уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Виховання учнів здійснюється через систему особистісних стосунків із новою культурою і процесом оволодіння нею. Виховна мета це виховання в учнів:

— позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування;

— розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій;

— поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя;

— культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі;

— емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує;

— розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Робота за даною програмою сприяє розвиткові в учнів:

— інтелектуальних, пізнавальних і мовних здібностей;

— готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;

— бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами;

— бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу;

— уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Усі цілі навчання досягаються у комплексі, підпорядковуються головній меті та реалізуються у процесі її досягнення і сприяють таким чином різнобічному розвитку особистості учня. Зміст навчання у середній школі залежить від соціального замовлення суспільства і детермінується певним станом його історичного розвитку.

Для роботи з даною програмою використовуються різноманітні Інтернет-ресурси, а саме:

 1.  www.ard.de
 2.  www.goethe.de
 3.  www.goethe.de/jetzt
 4.  www.google.com
 5.  www.google-earth
 6.  www.googlemaps.com 
 7.  www.mail.ru 
 8.  www.vkontkte.ru 
 9.  www.zdf.de
 10.  www.wikipedia.org 


Передмова

Шановні колеги!

Даний посібник і весь матеріал, що є в ньому – результат моєї власної роботи, як керівника курсу за вибором «Євроклуб».

Нажаль, все, що ми проводили за ці 4 роки мого керування «Євроклубом» неможливо описати: є безліч цікавих презентацій від учнів, безліч малюнків та плакатів на теми «Євроінтеграції», «Дня Європи» тощо. Ми брали участь в різноманітних заходах від таких європейських інституцій як Гете-Інститут та Всесвітнього фонду природи. Деякі ідеї виходили з педагогічного колективу, деякі від активу «Євроклубу» і за все це я дуже вдячна усім моїм помічникам, колегам та адміністрації.

Значна кількість матеріалів даного посібника взята з відкритих джерел мережі Інтернет, зокрема Вікіпедії, саме тому і мова окремих уроків відрізняється: іноді матеріал було знайдено російською, іноді українською, іноді німецькою чи французькою. Вважаю недоцільним перекладати з російської на українську, тому що всі ми чудово володіємо обома мовами, з інших мов першоджерел переклад було зроблено мною.

Деякі уроки містять цілком підготовлений матеріал для роботи в класі і не потребують попереднього продумування ходу уроку, як от напр.: Уроки 2 або 4-5. Деякі уроки містять ретельно відібраний матеріал, який має бути прочитаним вчителем перед уроком та представлений ним згідно власних вподобань та вікових особливостей учнів, як от напр.:Уроки 7 – 17.

Це вже 2-й рік навчання, тому доцільним є повторення основних відомостей про країни ЄС, що ми вивчили під час 1-го року навчання. Діти  - учні 6-го класу і під час подачі матеріалу я намагаюсь максимально можливо використовувати ігри, ігрові та інтерактивні методи навчання.

Сподіваюсь, мій досвід, зібраний тут, допоможе Вам в Вашій роботі. Наснаги Вам, любі колеги та вдалих уроків!

З повагою, Ольга Беркович


Календарний план роботи курсу за вибором «Євроклуб»

1-й рік навчання

№ з/п

Тема

Дата

І семестр

 1.  

Знайомство. Вибори активу

 1.  

Країни ЄС

 1.  

Офіційні відомості про ЄС

 1.  

Вітання мовами ЄС

 1.  

Прощання мовами ЄС

 1.  

Робота в мережі Інтернет

 1.  

Кулінарна подорож: Німеччина

 1.  

Кулінарна подорож: Німеччина

 1.  

Що скуштувати у Франції

 1.  

Бельгійська традиційна кухня

 1.  

Англійська традиційна кухня

 1.  

Чеська традиційна кухня

 1.  

Польська традиційна кухня

 1.  

Болгарська традиційна кухня

 1.  

Італійська народна кухня

 1.  

Австрійська кухня

 1.  

Традиційна кухня Нідерландів

 1.  

Засідання активу

ІІ семестр

 1.  

Брейн-ринг «Різдвяні традиції Європи»

 1.  

Брейн-ринг «Новорічні традиції Європи»

 1.  

Фінська кухня

 1.  

Кухня Данії

 1.  

Іспанська традиційна кухня

 1.  

Традиційна кухня Греції

 1.  

Угорська кухня

 1.  

Естонська кухня

 1.  

Латиська кухня

 1.  

Португальська кухня

 1.  

Сербська кухня

 1.  

Ірландська кухня

 1.  

Захист творчих робіт

 1.  

Захист творчих робіт

 1.  

Захист творчих робіт

 1.  

Відео калейдоскоп.

 1.  

Підсумки роботи за рік. Рефлексія


Урок № 1

Тема: Знайомство. Вибори активу.

Мета: Освітня: усвідомлення ролі іноземної мови у суспільстві; усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур; уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних і мовних здібностей; розвиток готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу; розвиток уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Обладнання: стільці, поставлені в коло.

І Орг.момент            1

ІІ Знайомство:

 1.  Метод «Коло друзів»                  10

Усі сідають в коло (важливо, щоб це відбулося за доброю волею, без сварок. Якщо хтось чимось не задоволений, учитель має його заспокоїти, наголошуючи на те, що всі, хто тут зібрався – друзі). Першим, представляється вчитель і «задає тон» усім іншим представленням. Представлення має бути коротким, чітким, містити вітання і певну інформацію про людину. Напр.: Доброго дня, діти! Я дуже рада з вами познайомитися. Мене звати Ольга Геннадіївна, я – викладач німецької та французької мов, люблю подоржувати.

 1.  Метод «Мій сусід»                   10

Коли всі привіталися та представилися, час перевірити наскільки гарно вони слухали одне одного (якщо це група незнайомих дітей) або наскільки гарно вони знають одне одного (якщо це група знайомих дітей). Мета цього методу зблизити дітей, дати їм поштовх до ідеї «Всі ми різні, але всі ми цікаві». Починає, як завжди, вчитель. Якщо це група незнайомих дітей – все просто: треба пригадати ім’я сусіда і те, що він про себе сказав. (Ускладненим варіантом буде пригадувати інформацію не про сусіда ліворуч або праворуч, а про людину, що сидить напроти). Якщо це група знайомих дітей, можливі такі варіації:

 1.  Назвати ім’я свого сусіда ліворуч (праворуч) і назвати його найкращу рису.
 2.  Назвати ім’я свого сусіда ліворуч (праворуч) і сказати в якому предметі він найкращий.
 3.  Назвати ім’я свого сусіда ліворуч (праворуч) і розповісти невеличку цікаву історію про нього.
 4.  Фізкультхвилинка                     2
 5.  Метод ««Мій сусід»  (продовження)                10

ІІІ Вибори активу на 2012-2013 н.р.                   5

До складу активу доцільно ввести найбільш активних дітей, тих, що проявили себе під час даного уроку. Саме вони будуть допомагати вчителеві в організації різноманітних заходів (від конкурсів до закордонних поїздок).

IV Заключна частина                    3

Урок № 2

Тема: Країни ЄС

Мета: Освітня: усвідомлення ролі іноземної мови у суспільстві; усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур; уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних і мовних здібностей; розвиток готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу; розвиток уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  38

До Європейського Союзу входять 27 держав, а саме:

(Я пропоную зробити таблицю на дошці та в зошитах, але не просто писати інформацію, а гратися в «Знавців географічної абетки»: коли таблиця готова, я пропоную дітям перевірити їх знання і допомогти мені заповнити цю таблицю країнами – членами ЄС за алфавітним порядком).

Оскільки минулого року діти вивчали цей матеріал, доцільно буде додати новий стовпчик «Столиця». Грати з ним можна навіть командно, організувавши щось на кшталт «Поле чудес» або «Брейн-ринг».

№ з/п

Назва країни українською

Оригінальна назва

Столиця

Скоро-чення

 1.  

Австрія

?sterreich

Відень

AT

 1.  

Бельгія

Belgi? / Belgique Belgien

Брюссель

BE

 1.  

Болгарія

България

Софія

BG

 1.  

Велика Британія

United Kingdom

Лондон

GB

 1.  

Греція

Ελλάδα

Афіни

GR

 1.  

Данія

Danmark

Копенгаген

DK

 1.  

Естонія  

Eesti

Таллінн

EE

 1.  

Ірландія

?ire / Ireland

Дублін

IE

 1.  

Іспанія

Espa?a

Мадрид

ES

 1.  

Італія  

Italia

Рим

IT

 1.  

Кіпр

Κύπρος / Kıbrıs

Нікосія

CY

 1.  

Латвія

Latvija

Рига

LV

 1.  

Литва

Lietuva

Вільнюс

LT

 1.  

Люксембург

L?tzebuerg / Luxemburg / Luxembourg

Люксембург

LU

 1.  

Мальта

Malta

Валлетта

MT

 1.  

Нідерланди

Nederland

Амстердам

NL

 1.  

Німеччина

Deutschland

Берлін

DE

 1.  

Польща

Polska

Варшава

PL

 1.  

Португалія

Portugal

Лісабон

PT

 1.  

Румунія

Rom?nia

Бухарест

RO

 1.  

Словаччина

Slovensko

Братислава

SK

 1.  

Словенія

Slovenija

Любляна

SI

 1.  

Угорщина

Magyarorsz?g

Будапешт

HU

 1.  

Фінляндія

Suomi / Finland

Гельсінкі

FI

 1.  

Франція

France

Париж

FR

 1.  

Чехія

Česká republika

Прага

CZ

 1.  

Швеція

Sverige

Стокгольм

SE

Фізкультхвилинка                    3

Країни-кандидати

№ з/п

Українська назва

Оригінальна назва

Столиця

Скоро-чення

 1.  

Македонія

Република Македонија

Скоп’є

MK

 1.  

Туреччина

T?rkiye

Анкара

TR

 1.  

Хорватія

Hrvatska

Загреб

HR

 1.  

Ісландія

?sland

Рейк’явік

IS

 1.  

Чорногорія

Crna Gora

Подгориця

ME

 1.  

Сербія

Репу'блика Ср'бија

Белград

RS

ІІІ Заключна частина  .                   5

Урок № 3

Тема: Офіційні відомості про ЄС.

Мета: Освітня: усвідомлення ролі іноземної мови у суспільстві; усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур; уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних і мовних здібностей; розвиток готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу; розвиток уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, кольорові олівці, ручки, запис гімну ЄС та пристрій для його прослуховування.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Політичні центри     Брюссель, Люксембург, Страсбург

Офіційний сайт    http://europa.eu/

Девіз       In varietate concordia (Єдність у різноманітті)

Гімн      An die Freude (Ода радості)

Прапор     

Офіційні мови    23 офіційних і робочих мови

Органи ЄС     Європейська комісія

     Рада Європейського союзу

     Європейський парламент

     Суд ЄС

Фізкультхвилинка                     3

Європейський Президент

Європейський Союз обрав прем'єр-міністра Бельгії Германа ван Ромпея своїм першим Президентом. Кандидатуру Ван Ромпея на головну керівну посаду ЄС першими підтримали Франція та Німеччина. Офіційно такої посади в Європейському Союзі немає. Досить часто називають Голову Європейської Ради Президентом ЄС, оскільки він виконує представницькі функції союзу. Однак закріпити за Головою Європейської ради офіційно назву Президент ЄС застерігаються, оскільки це наблизить схожість інституціональної структури до державницької.

Європейський Парламент — одна з п'яти інституцій Європейського Союзу, асамблея представників його населення. Починаючи з 1979 року Європейський Парламент обирають прямим загальним голосуванням. Число місць у ньому кілька разів збільшувалося і досягло 785 починаючи з 2004 року; ці місця розподілені між країнами-членами відповідно до чисельності населення. Станом на 2009 рік кількість місць в парламенті становить 732.

Європейська Комісіяунікальна інституція ЄС, що не має аналогів у національних системах урядування, має майже виняткове право на законодавчу ініціативу.

Рада ЄС (міністри певного відомства) – інституція Європейського Союзу, (Рада або Рада міністрів) головний орган ухвалювання рішень у Європейському Союзі. До її складу входять по одному міністрові від кожної країни Союзу. Залежно від порядку денного, збираються міністри закордонних справ (Рада з загальних справ та зовнішніх відносин), економіки й фінансів (Екофін), сільського господарства тощо — загалом 9 конфігурацій Ради. Кількість засідань протягом року залежить від масштабів та інтенсивності законодавчого процесу в ЄС і політичних рушіїв того чи іншого особливого питання. Деякі конфігурації Ради збираються раз на місяць; інші — раз на півроку.

ІІІ Заключна частина  .                   5

Уроки № 4 – 5

Тема: Вітання мовами ЄС.

Мета: Освітня: усвідомлення ролі іноземної мови у суспільстві; усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур; уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних і мовних здібностей; розвиток готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу; розвиток уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Країна

Вітання

Прощання

Офіційна мова

 1.  

Австрія

Gr?? Gott

auf Wiederh?ren, auf Wiedersehen,

Німецька

 1.  

Бельгія

bonjour

au revoir

Французька

 1.  

Болгарія

здравей

довиждане

Болгарська

 1.  

Великобританія

hеllo

goodbye

Англійська

 1.  

Греція

Γεια σας (йесас)

Αντίο (ant?o)

Грецька

 1.  

Данія

Hej (хай)

farvel

Датська

 1.  

Естонія

tere

hüvasti

Естонська

 1.  

Ірландія

dia duit

beannacht

Ірландська, англійська

 1.  

Іспанія

?Hola

Despedida,  adios

Іспанська

 1.  

Італія

ciao

Addio, arrivederci

Італійська

 1.  

Кіпр

Γεια σας (йесас)

Αντίο (ant?o)

Грецька

 1.  

Латвія

Sveiki

ardievas

Латвійська

 1.  

Литва

Sveiki

Sudie,

Литовська

 1.  

Люксембург

bonjour

au revoir

Французька, німецька

 1.  

Мальта

bonjour

addiju

Мальтійська, англійська

 1.  

Нідерланди

hallo

afscheid

Нідерландська

 1.  

Німеччина

guten Tag

auf Wiederh?ren, auf Wiedersehen,

Німецька

 1.  

Польща

Cześć (чешьч)

do widzenia

Польська

 1.  

Португалія

Ol?

adeus

Португальська

 1.  

Румунія

Alo

la revedere

Румунська

 1.  

Словакія

Ahoj

Zbohom, dovidenia

Словацька

 1.  

Словенія

Zdravo

poslovite

Словенська

 1.  

Угорщина

Szia (сиа)

Búcsú 

Угорська

 1.  

Фінляндія

Hei (хей)

N?kemiin, Goodbye

Фінська

 1.  

Франція

bonjour

au revoir

Французька

 1.  

Чехія

ahoj

Sbohem,

Чеська

 1.  

Швеція

hej(хей)

adj?

Швецька

Фізкультхвилинка                     3

ІІІ Заключна частина  .                   5

Урок № 6

Тема: Робота в мережі Інтернет.

Мета: Освітня: усвідомлення ролі іноземної мови у суспільстві; усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур; уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних і мовних здібностей; розвиток готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу; розвиток уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Обладнання: комп’ютери із доступом до мережі Інтернет, зошити, дошка, картки із назвами країн ЄС (для отримання завдання), кольорові картки або пазли (для об’єднання в групи).

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  35

 1.  Об’єднання в пари         3

Відбувається за бажанням дітей, за допомогою різних методів як от «Пазли», «Знайди свій колір» тощо.

 1.  Отримання завдань        3

Завдання має бути однаковим, для першого Інтернет-уроку я пропоную взяти тему «Столиці Євросоюзу» та «Архітектурні пам’ятки Євросоюзу» з тією тільки різницею, що кожна пара шукає «свою країну». Результати роботи – презентація «Power point», якщо діти вміють працювати з нею або двоххвилинна презентація основних відомостей про столицю та її країну, яку можна супроводжувати фото з Інтернет.

Список сайтів можна написати на дошці, але діти можуть користуватися і іншими ресурсами.

 1.  www.google.com
 2.  www.google-earth
 3.  www.vkontkte.ru
 4.  www.wikipedia.org
 5.  Робота над виконанням завдання      12
 6.  Фізкультхвилинка        2
 7.  Презентація виконаної роботи      15

ІІІ Заключна частина          3

Урок № 7 -8

Тема: Кулінарна подорож: Німеччина.

Мета: Освітня: усвідомлення ролі іноземної мови у суспільстві; усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур; уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних і мовних здібностей; розвиток готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу; розвиток уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Обладнання: дошка, кулінарна карта німецькомовних країн від видавництва Hueber, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  35

Якщо є карта – працюємо з нею, записуємо ті страви, що представлені на ній, якщо карти немає, подаємо матеріал з вільної Інтернет-енциклопедії Вікіпедії:

Німецька кухня вирізняється великою різноманітністю страв зі свинини, телятини, яловичини, птиці, дичини, риби. Популярні різноманітні овочі, особливо капуста, картопля, найчастіше у відвареному вигляді. Широко розповсюджені кисломолочні продукти, бутерброди, страви з яєць.

Німці надають перевагу негострій їжі, прянощі й приправи закладаються в страви дуже помірно, в цілому німецька національна кухня проста, багата, відрізняється великою розмаїтістю страв з овочей, м’яса, риби, борошна.

Характерно для німців використання на сніданок і вечерю всіляких бутербродів (дослівно хліб з маслом) із різноманітними олійно-масляними масами, овочами, ковбасою, рибою. Закусочний стіл багатий стравами з овочів, шинки, ковбаси і сосисок, сардин і особливо з оселедця з різноманітними соусами, салатами з м'яса і різної риби, заправленими майонезом. Якщо вірити статистиці, то найулюбленіша їжа німців - сосиски. Причому, у кожному регіоні - свої сорти.

 1.  Фізкультхвилинка        2

У баварських пивних відвідувачів годують стравами домашньої кухні. Смажена свинина з хрусткою шкіркою, клецки і капуста, знаменита біла ковбаса з солодкою гірчицею і бретцелями (кренделики, посипані сіллю) - ось лише деякі з найменувань такого меню. У південно-східній Баварії гостей пригощають качкою, клецками, приготованими з тіста для брецелів або пухкими клецками, тісто для яких замішують на солодкій заквасці.

Нюрнберг більше відомий пряними духмяними коврижками. Вони особливо популярні під час Різдвяних свят. Гордість Швабії і Баден-Вюртемберґа - суп з млинцями, капустяні страви і традиційні страви з макаронів (Sp?tzle, Maultaschen і Schupfnudeln). Усьому світу відомі копчені шинки Шварцвальда, але не менш цінують і баденські цибульні пироги. У Гессені їдять зелений соус, який дуже хвалив Гете. Цей соус готують не менше, ніж з дев'ятих видів трав, і він особливо смачний з яловичиною і спаржею.

Ласощами у Рейнській області вважаються маринована яловичина, картопляний салат, картопляні млинці і яблучний соус. На Різдво вулиці Кельна наповнюються ароматом мигдалевого печива (Spekulatius), а в сусідньому Ахені різдвяне пригощення - не менш ароматні Printen.

Вестфальська кухня відрізняється апетитними м'ясними стравами, ніжною шинкою і пряниками.

Білокачана капуста і Pinkel (сорт ковбаси) є прекрасним доповненням до бременського тушкованого м'яса. Під нього добре випити чогось "гаряченького", наприклад, кминної горілки K?m ("Кьом"), яка теж виготовляється у Бремені.

На узбережжі Північного і Балтійського морів панують рибні страви. У Гамбурзі пропонують суп з вугрів, смажений морський язик, оселедця, креветки і безліч різновидів копченої риби. У Нижній Саксонії на стіл прийнято подавати страву з баранини під назвою Heidschnuckenbraten, яку заїдають Rote Grutze (холодним ягідним асорті з кремом).

У Берліні пригощають маленькими м'ясними кенігсберзькими биточками і смачними тістечками (Berliner).

Знамениті саксонські ласощі - Leipziger Allerlei (страва з овочів і креветок), різдвяні пироги Дрездена - Christstollen та Baumkuchen.

Тюрінгія славиться своїми клецками, що рекомендується вживати з гусятиною, та смаженим м'ясом (Rostbratel) у пивному соусі і млинцями з цибульно-картопляною начинкою.

ІІІ Заключна частина          3

Урок № 9

Тема: Що скуштувати у Франції.

Мета: Освітня: усвідомлення ролі іноземної мови у суспільстві; усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур; уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних і мовних здібностей; розвиток готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу; розвиток уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Типові продукти та страви

 •  Багет — один із символів Франції
 •  Круассани
 •  Сири (камамбер, і, рокфор)
 •  Вина (бордо, божоле нуво, шампанське)
 •  Соуси: Бешамель, Майонез, Холландез, Ремуладе, Беарнез, Тапёнада, Велюте, Эспаньоль
 •  Трави (Прованські трави, естрагон, розмарин, майоран, тімьян, флёр-де-сель)
 •  Фуа-гра — печінка насильственно перекормленного гуся або качки.
 •  Трюфелі
 •  Луковий суп
 •  Півень у віні
 •  Галантин — заливное блюдо из нежирного мяса птицы, дичи, свинины, телятины и кролика. Мясо прокручивают в виде фарша и смешивают его с яйцами и специями. Полученную массу спрессовывают в симметричную форму. Галантин в старофранцузском языке означал «желе». Их можно готовить, оборачивая чем-нибудь, чтобы придать заливному цилиндрическую форму. Рыбный галантин охлаждали под грузом.
 •  Рататуй — страва з перців, баклажанів та кабачків
 •  Киш — відкритий пиріг із пісочного тіста із різноманітной начинкою
 •  Фондю
 •  Десерти: Крем-брюле (запечені вершки), Эклер, Безе, Грильяж, і, Птифур, Макарон

Фізкультхвилинка                  3

Французькі кулінари використовують усі види м’ясних продуктів: телятину, яловичину, баранину, птаха, дичину. Дуже популярні страви з морської і прісноводної риби: тріски, палтуса, щуки, коропа, а також таких морепродуктів, як устриці, креветки, лангусти і морські гребінці. Характерні для французького столу омлети і сирні суфле, що готують з різними приправами і начинкою: шинкою, грибами, зеленню.

Арсенал спецій французької кухні відрізняється широким вживанням чабру, цибулі, кервелю, естрагону, розмарину та ін. Вживання цих ароматичних трав додає їжі особливий смак і запах. Готуючи багато страв, французи кладуть у каструлю невеличку в’язку трав, так званий збірний букет, bouquet garni - невелика в’язка з петрушки, чабру, лаврового листа. Перед подачею на стіл букет зі страви виймають.

Наступною особливістю французької кухні є активне використання при готуванні найрізноманітніших страв виноградного вина, коньяку чи лікеру. Вино при цьому, зазвичай, піддається значному виварюванню, у результаті якого винний спирт випаровується, а склад, що залишається, додає їжі неповторний присмак і наповнює її приємним ароматом. Крім того, вино також служить головною складовою частиною маринадів для м’яса, бульйонів чи для відварювання риби. Правила визначальні коли потрібно використовувати біле, а коли червоне вино відсутні, однак, червоне вино, частіше вживається для готування страв з м’яса домашніх і диких тварин, а біле, для страв з риби. У деяких випадках, готову гарячу страву перед подачею до столу поливають коньяком чи кальвадосом (яблучною горілкою), а в Гасконі - арманьяком, і підпалюють. Це додає їжі специфічний аромат і присмак.

Французи вважаються винахідниками соусів. У готуванні і придумуванні нових рецептів соусів, рівних їм немає в усьому світі. Англійці жартують з цього приводу: «Якщо в Англії є три сорти соусів і триста шістдесят видів релігії, то у Франції, три види релігії і триста шістдесят рецептів соусів».

У Франції поширеною стравою є устриці. Знавці вважають цих молюсків найвишуканішою стравою. Французькі пласкі види устриць називаються белон, маренн, аркашон. При вживанні устриць треба переконатися, що стулки їхніх раковин щільно закриті; якщо раковина відкрита, то молюск мертвий. Для відкривання устриць існує спеціальний ніж. Після відкриття раковини на устрицю треба видавити трошки лимонного соку, висмоктати її з раковини разом з делікатним устричним соком.

ІІІ Заключна частина  .                   5

Урок № 10

Тема: Бельгійська народна кухня.

Мета: Освітня: усвідомлення ролі іноземної мови у суспільстві; усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур; уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних і мовних здібностей; розвиток готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу; розвиток уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Фирменные блюда

Картофель фри Бельгия является родиной картофеля фри. По легенде, ранее в районе Льежа среди бедных слоёв населения были популярны небольшие фритированные рыбки, выуженные из валлонских рек и озёр. В конце XVII века выдалась особо холодная зима, и водоёмы замёрзли. Тогда владелец трактира придумал вместо рыб жарить картофель, нарезанный примерно такими же кусочками. Остальным бельгийцам блюдо также понравилось. Существует традиционный бельгийский способ приготовления «фритов»: свежий картофель нарезают довольно толстыми полосками и дважды обжаривают на смальце (говяжьем или смеси коньего и бычьего). Сначала картофель обжаривают при низкой температуре и дают полчаса на остывание, а затем окончательно поджаривают в более горячем жире. Картофель подают как отдельное блюдо или в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам, но также его можно назвать типичным бельгийским фастфудом. Его не только подают с различными соусами, но и используют для начинки митрайет. Митрайет (бук. пистолет-пулемёт) представляет собой багет, начинённый жаренным мясом, картофелем фри и соусом. В Бельгии существуют киоски Friture (нидерл. Frituur, Fritkot на брюссельском диалекте), специализирующиеся на продаже картофеля-фри и других жареных во фритюре блюд. 

Фізкультхвилинка                  3

Шоколад В 1857 году Жан Нойхаус со своим родственником-аптекарем открыл в Королевских галереях в Брюсселе «фармацевтическую кондитерскую». В то время шоколад продавался в основном в аптеках, как лекарство против самых различных болезней. Его сын Фредерик изучал в Брюсселе кондитерское дело. После смерти дяди он занял его место в кондитерской, и с тех пор фирма стала специализироваться в первую очередь на сладостях, чем на горьких шоколадных «лекарствах». В 1895 году фирма была переименована в «Кондитерскую и шоколадную фабрику Neuhaus-Perrin». После смерти Фредерика в 1912 году дело перенял его сын Жан Нойхаус-младший.[25]Новый владелец любил экспериментировать. В 1912 году по разработанной им же технологии у него в первый раз получилось заполнить шоколадную конфету начинкой; так появились шоколадные конфеты — пралине. Позже его жена изобрела и получила патент на специальную упаковку для пралине — ballotin. В наши дни различают огромное количество разновидностей пралине — с ликёром, крокантом, марципаном, трюфели. Фирма Neuhaus процветает и в настоящее время, продавая знаменитый шоколад далеко за пределами Брюсселя и Бельгии. Другие известные производители шоколада из Бельгии: Leonidas, Godiva, Galler, Wittamer, Mary, Corne, Marcolini.

Бельгийские вафли

Бельгийские вафли прославились на весь мир после Expo 1958. Существует два самых популярных вида бельгийских вафель — Брюссельские и Льежские. Льежские вафли твёрдые, овальной или круглой формы, довольно сытные, с кусочками карамелизированного сахара внутри («сахарные жемчужины»). Брюссельские более мягкие и воздушные, прямоугольной формы, подаются тёплыми. Брюссельские вафли обычно подают посыпанные сахарной пудрой, со взбитыми сливками, шариком мороженого, шоколадом или фруктами, в первую очередь с клубникой или бананами.

Сыр В Средние века бельгийские монахи занимались не только пивоварением, но и производством сыров. Именно эти два продукта приносили основной заработок монастырям. В каждой провинции были выведены не менее трёх сортов сыра. Бельгийские сыры в большинстве своём мягкие и обладают пикантным вкусом. Наиболее известные сорта: лимбургер, ремуду, эрв, флореф, маредсу, орваль.[33] Сыры часто едят после еды на десерт.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8 - cite_note-scholl-2

ІІІ Заключна частина  .                   5

Урок № 11

Тема: Англійська традиційна кухня.

Мета: Освітня: усвідомлення ролі іноземної мови у суспільстві; усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур; уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних і мовних здібностей; розвиток готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу; розвиток уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Обычай послеобеденного чая с лепешками имеет свои истоки в Британской империи.

Каждая часть Британии известна своими деликатесами:

 •  ягненок в мятном соусе в Уэльсе;
 •  овсянка с мясом и специями в Шотландии;
 •  форель в Северной Ирландии;
 •  жареный бифштекс и йоркширский пудинг в Англии.

Британский бифштекс - просто непревзойденное лакомство. Он готовится из свежайшего мяса, которое приходит из шотландских ферм. К нему подается жареный картофель или картофель в мундире, а также свежие овощи и зелень. Порубленные кусочки мяса ягненка особенно вкусны, когда их обжаривают на масле до хрустящей корочки и подают со свежим весенним горохом, молодым картофелем и мятным соусом.

Фізкультхвилинка                  3

Английский завтрак Во многих странах завтрак – это больше закуска, чем полноценное принятие пищи, но традиционный английский завтрак очень плотный. Некоторые англичане начинают завтрак с большой тарелки кукурузных хлопьев с молоком. В Шотландии, например, едят молочную кашу - традиционное теплое начало дня. Затем, идет что - то приготовленное на огне, обычно жареное. Бекон и яйца, сосиски, помидоры, грибы, даже картофель и хлеб поджариваются и подаются к завтраку. Йоркширский бутерброд - также характерное блюдо английского завтрака. В конце идут тосты и джем, чай и кофе.

Жареная говядина и Йоркширский пудинг. Это традиционный английский семейный ланч в воскресенье. Основные ингредиенты - горячая жареная говядина с овощами и соусом. Йоркширский пудинг традиционно подается с жареной говядиной. Это легкое несладкое блюдо, испеченное из муки, яиц и молока.

Яблочный пирог Это самое любимое сладкое блюдо в Англии. Существует огромное количество способов приготовления яблок. Англичане запекают, тушат, делают из них джем, а также различные соусы. Иногда они запекают яблоки с тестом, чтобы получить яблочный пирог, который просто превосходен с воздушным кремом. А иногда они поливают яблоки карамелью, чтобы сделать из него карамельное яблоко.

Fish and chips ( Рыба и чипсы) Это популярное и сравнительно недорогое английское блюдо. Оно состоит из трески, обжаренной кусочками в масле, которая подается с тонко нарезанным обжаренным картофелем. Блюдо продается в специальных магазинчиках ("fish and chips" shops). Вы можете есть это блюдо в магазине, если есть свободные столики. а также вы можете унести блюдо домой - блюдо для этого специально упакуют в специальный пакет. Вы можете есть это блюдо на улице, на работе или дома. Сегодня традиционное "fish and chips" - это место, где вы можете купить и другие виды быстрой и горячей пищи, которую можно есть как на улице, так и принести домой. Там можно заказать рыбные пироги, сосиски, жареного цыпленка и много других блюд.

ІІІ Заключна частина  .                   5

Урок № 12

Тема: Чеська традиційна кухня.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Чешская кухня образовалась из местных кулинарных пристрастий и многочисленных заимствований. Она отличается сытными блюдами и сочно-сладкими десертами. Наиболее характерные для чешской кухни блюда — запеченная свиная рулька (Рečené vepřové koleno), кнедлики, суп в хлебе (Polevka) и утопенцы (маринованные сосиски или шпикачки). Гарниры достаточно разнообразны — картофель (варёный, жареный, фри), тушеная капуста, каши. Настоящим деликатесом чехи считают жареную гусятину с красной капустой. Любимые закуски к пиву — гермелин, оломоуцкие сырки и жареный сыр (Sma?en? s?r).

Не случайно австрийская и чешская кухни схожи. Чехи, равно как и австрийцы считают основной традиционной едой бифштексы, отбивные или заимствованный у венгров гуляш. Мясо чехи всегда готовят с соусом. К печеному мясу или рыбе обязательно добавляют тмин и поливают карамельным соусом. Из сдобного теста пекут калачи, которые украшаются сверху. А еще — булки, булочки с маком, сыром, джемом, повидлом.

Чехи очень любят соусы. Их очень много: огуречный, томатный, из хрена, укропный, чесночный, луковый. Вкус соуса зависит от качества исходных продуктов. Еще в средние века соусы были одним из любимых видов еды. Тогда соус называли йиха. Основой такого соуса служила каша, которая получалась в результате поджаривания муки на жире. Ее разбавляли водой, вином и даже пивом, добавляли специи, корешки. Получившуюся массу можно было употреблять как отдельное кушанье или же подавать к мясу.

Распространенной основой для приготовления соусов сегодня является сок прожаренного мяса, лук, овощи, которые сгущаются и разбавляются сметаной или вином. В бульоне, в котором варят овощи, как правило, пассеруют муку. В этих соусах готовят разные виды мяса — говядину, курицу, дичь, отбивные, ростбиф. Достаточно оригинальным видом использования соуса в чешской кухне считается запечёная говядина (чеш. svíčková na smetaně).

Кнедлики— разогретые на пару куски варёного мучного или картофельного теста. Именно их чехи считают идеальным дополнением к различным блюдам. Чаще всего они подаются на гарнир к мясу с густыми соусами «омачками», в который их надо «омакивать» и быстро съедать.

Рецептов кнедликов в чешской кухне очень много: творожные, картофельные, из сухой булки, с добавлением мяса, твердые из сырого картофеля и муки, а также сладкие с фруктами. Фруктовые готовятся из разных видов теста, кнедлики со сливами делают из очень тонкого теста и варят в кипящей воде, а перед подачей на стол посыпают тёртым сыром с сахаром и маслом или маком с сахаром.

Рыба и мясо Чехи не едят рыбу часто, но в сезон вылова или на рождественском столе обязательно должен быть карп: уха, отбивные из карпа, жареный карп. В качестве гарнира обычно подают картофельный салат. Из мяса в Чехии традиционно готовят блюда из свежей свинины, а также печени, легких и прочей требухи. Очень популярно свиное колено, которые сначала несколько часов маринуют, а потом запекают. На стол его подают с кислой капустой, горчицей и хреном.

Фізкультхвилинка                  3

Похлёбки Чешские супы интересны своей вкусовой гаммой. Они, как правило, кисло-сладкие: суп из квашеной капусты, в которую обязательно добавляют тмин, нарезанный лук и два-три яблока; грибные супы, супы с фрикадельками из печени, овощной суп с кнедликами, суп в хлебе (Polevka). Они чрезвычайно просты в приготовлении. В супы обязательно добавляют свежую петрушку, укроп. Необходимо отметить, что традиционная чешская кухня использует не очень разнообразный ассортимент пряностей. Наряду с тмином и укропом часто используется имбирь и майоран.

Пиво, несомненно, является национальным чешским напитком. Некоторые сорта также известны за пределами страны. Это понятно, потому что пивоварение в Чехии имеет давнюю традицию: оно было широко развитым уже в XVI веке. Уже тогда существовало право пивоварения, и никто, кроме владельцев этого права, не мог варить пиво.

Крепкие спиртные напитки

Несмотря на огромную популярность в Чехии пива, распространено употребление сливовицы, крепость которой составляет 45 градусов, а при двойной перегонке до 75. Для изготовления сливовицы используется сброженый сливовый сок.

Бехеровка была создана в Карловых Варах впервые в 1808 году на основе более 45 трав. Рецепт был засекречен вплоть до 1945 года, когда в саду возле дома семьи Бехеров был найден тайник, закопанный в начале войны.

Безалкогольные напитки Широкое распространение в Чехии имеет безалкогольный напиток Кофола, производимый из остатков кофеина после обжарки кофе и запатентованного сиропа из яблок, смородины, вишни, малины, кориандра и других натуральных компонентов. Кофола содержит на 30 % меньше сахара по сравнению с Кока-Колой и из состава полностью исключена ортофосфорная кислота, входящая в состав большинства безалкогольных напитков, вызывающая жажду и растворяющая зубную эмаль.

ІІІ Заключна частина  .                   5

Урок № 13

Тема: Польська традиційна кухня.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

История страны оказала огромное влияние на кулинарные пристрастия жителей Польши. Польская кухня соединила в себе традиции Северной Европы и особенности кухни славянских народов. Таким образом, обильная, сытная и сладковатая пища употреблялась в Польше наряду с кисло-сладкими блюдами, которые по-славянски заправлялись сметаной.

В 1333 году на трон Польши сел король, принадлежавший династии Казимир родом из Чехии. Король выбрал себе в жены еврейку, и с 1340 года евреи со всей Европы стали переселяться в Польшу. Так польская кухня пополнилась рецептурой еврейских блюд, которые со временем поляки трансформировали под свой вкус. Например, очень популярны такие еврейские блюда: фаршированная рыба и гусиная шейка. Причем, перед тем как готовить рыбу, из нее удаляются абсолютно все кости. При приготовлении большинства блюд используют гусиный жир вместо свиного сала, что также обусловлено еврейским влиянием.

В 1518 году король Сигизмунд выбрал себе в жены представительницу миланского рода Сфорца, которая разнообразила национальную кухню Польши элементами итальянской кулинарии. Также влияние Италии сказалось на развитии кондитерского искусства Польши.

Из Пруссии в Польшу завезли картофель, который стал выращиваться повсеместно. Сугубо польское блюдо – это картофельная запеканка.

Несмотря на влияние со стороны соседствующих государств Польше удалось сохранить свои национальные кулинарные традиции, которые носят несколько примитивный крестьянский характер. Так, например, суп (польск. żurek)(Журэк) может быть единственным блюдом на столе во время обеда или ужина. Причем готовятся супы преимущественно из овощей (капусты, помидоров, щавеля, тыквы), но если есть мясо, то и его добавляют в суп. Обязательно к супам подается хлеб, чаще всего ржаной.

Летом очень популярны холодные супы, которые готовят из груш и яблок, черешни, клубники, и даже из лесных ягод. В конце лета и осенью варят грибные и огуречные супы. Считается традиционным приготовление блюд из различных круп, которые подаются в качестве гарнира к блюдам из жареной свинины, мяса птицы, а также к солонине. Из наиболее любимых поляками блюд можно назвать «бигос», название которого в переводе с латинского означает «двоевкусие». Очевидно, что это блюдо соединят в себе несколько вкусов. Это вкус свежей и квашеной капусты. Кроме капусты в «бигос» добавляют мясо домашних и диких животных, колбаски и грибы. Для усиления аромата в блюдо добавляют красное вино или мадеру.

Фізкультхвилинка                  3

Красный борщ (польск. barszcz czerwony — суп на свекольной основе. В готовый красный борщ нередко добавляют колдуны (польск. Kołduny). «Борщ с колдунами — это свекольный отвар с пельменями»

 •  Белый борщ (польск. barszcz biały) — суп на квасной основе. В готовый белый борщ кладут кусочки колбасы и половинки отварного яйца.
 •  Росул (польск. Rosół) — «рассол», прозрачный, «как слеза», бульон из домашней птицы или говядины с макаронными изделиями или лапшой, густо посыпанный зеленью.
 •  Капусьняк (польск. kapuśniak)
 •  Грохувка (польск. grochówka) — гороховый суп
 •  Фляки — суп из говяжьего желудка.
 •  Чернина (польск. czernina) — суп с гусиной кровью.

Польская кухня изобилует блюдами из рубленного мяса, с гарниром из гречневой каши или тушенной капусты. Однако нередко мясо из свинины или утки запекаются целиком. Еда обильно снабжается приправами из соленых огурцов, маринованных грибов, горчицы и хрена.

 •  Бигос (польск. bigos) —Вариантов приготовления бигоса — множество. Обычно используется смесь свежей белокочанной и квашеной капусты, свинина или дичь в качестве мяса, копчёная колбаса, подчеревина (свиное сало с большим включением мяса). В блюдо также добавляют лесные грибы, чернослив, красное вино, томаты, различные пряности (часто тмин, чёрный перец, лавровый лист). Сначала ингредиенты готовятся отдельно (капуста тушится, мясо и колбаса — обжариваются), затем смешиваются и тушатся вместе.

Готовое блюдо имеет густую консистенцию, слегка кисловатый вкус и запах копчёностей. Едят бигос с хлебом, зачастую — под водку. Поскольку при разогревании бигос не теряет вкусовых качеств, его часто готовят впрок в большой посуде, а потом замораживают.

 •  Полендвица — копчёная филейная вырезка
 •  Сальтисон — отваренные или запеченные в кишке свиные потроха с пряностями

ІІІ Заключна частина  .                   5

Урок № 14

Тема: Болгарська традиційна кухня.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Особливості болгарської кухні зумовлювалися як природними умовами, так і багатовіковою історією. Особливе географічне положення Болгарії на Балканському півострові, тобто на роздоріжжі між Сходом і Заходом, Північчю і Півднем, відбилося як на культурі та традиціях болгар, так і на особливостях болгарської кухні. Протягом сторіч через Балканський півострів проходило безліч різних народів. Кажуть, що болгари зустрічали і проводжали весь світ, і весь світ сидів за болгарським столом.

Відмінними рисами болгарських страв є наявність гострих приправ, соковите м'ясо, достаток овочів і пікантний присмак. Одна з основних особливостей - одночасна теплова обробка продуктів на слабкому вогні. Це дозволяє зберегти живильні властивості, домогтися приємного аромату страв, оригінальних смакових сполучень. Приправи звичайно додаються в помірних кількостях, їхнє призначення - відтінити основні смакові якості страви.

Типові страви

 •  Тушкована свинина з квасолею
 •  болгарський суп (чорба) з квасолі по-монастирськи
 •  шопський салат - болгарський національний салат зі свіжих помідорів і огірків, зверху посипаних дрібно натертою бринзою
 •  бринза по-шопськи, запечена в глиняному горщику
 •  бринза з нарізаними помідорами і солодким перцем
 •  таратор - холодний літній суп з розведеного квасного молока з дрібно нарізаними огірками, натертими горіхами і часником
 •  кашкавал - овечий сир
 •  луканка - плоска твердокопчена ковбаса
 •  пастарма - в'ялене козяче м'ясо
 •  лютениця - гострий соус із солодкого перцю
 •  гювеч - баранина, тушкована з овочами
 •  кебаб - телятина в томатному соусі
 •  баниця - листковий пиріг із бринзою.

Фізкультхвилинка                   3

Скрізь на болгарському столі можна побачити помідори - за їхнім вирощуванням Болгарія посідає перше місце у світі. Помідори, баклажани, перець усіх видів, цибуля, часник, запашні трави і пряності, маслинова і соняшникова олія, фрукти, горіхи, рис, риба й інші морські продукти, овечий і козячий сир, кисле молоко, йогурт - ось основні компоненти, використовувані болгарською кухнею.

У літній сезон, починаючи з червня, у Болгарії не готують страв зі старої картоплі, її заміняють іншими овочами, рисом чи макаронами. Хочу відмітити що бринза і стручок червоного перцю - символи болгарської кухні, основа багатьох страв. Сполучення бринзи з перцем приголомшливе. Найсмачніший болгарський сніданок - свіжо зірваний перець, наповнений овечою бринзою.

У літній болгарській кухні овочем номер один вважається перець. Але перець, і зелений, і червоний, повинен бути обов'язково печеним. Після запікання перець очищають від насіння, знімають шкірочку і вже потім готують з нього різні страви. Найбільш приголомшлива страва з печеного фаршированого перцю називається чушка бюрек. У Північній Болгарії готують печений перець у молочному соусі з яйцем. А особливий смак і запах він отримує від того, що печеться на багатті. Це дуже проста в готуванні, але дуже смачна страва. Існує чимало рецептів приготування перцю: перець з помідорами, перець з часником. З овочів у пошані в болгарських господарок також баклажани. З них готують багато різних страв.

Капусту солять головками. Голубці з квашеної капусти, за словами болгар, набагато смачніші, аніж зі свіжої. Голубці також загортають у мариноване виноградне листя. Дуже часто в болгарській кухні використовується зелена цибуля, шпинат, лобода, щавель, м'ята. М'ятою заправляють різні страви. Зокрема, бобові. Так само вона дуже добре підходить до м'яса ягняти, адже додає надзвичайну смакову гармонію.

У болгарській кухні широко застосовуються овочі у свіжому і маринованому вигляді. Болгарські кулінари прекрасно поєднують овочі з рибними, м'ясними, борошняними, яєчними і молочними продуктами. В усьому повинна бути гармонія. Болгарська мудрість говорить: салат буде смачним, якщо його роблять чотири чоловіки. Один - розумний, котрий посолить, інший - скупий, котрий оцет додасть, третій - щедрий, котрий олію соняшникову наллє, а четвертий - божевільний, котрий усе це перемішає.

Популярні приправи - індійський горіх, чорний перець, гострий червоний перець крупного помелу, лаврове листя. Цибуля і чорний перець - це традиційний інгредієнти для приготування соусу.

До найхарактерніших перших страв, крім уже згаданого таратора, відноситься чорба. Чорба готується з усіляких продуктів - овочів, грибів, квасолі, риби, птиці, м'яса. Крім того, дуже популярні курячий бульйон з яєчним жовтком, суп з овочів з макаронами, суп з кабачків, суп зі свинини з яблуками, суп з бараниною, харчо, розсольник, пюре з різних овочів і м'ясних продуктів.

З других страв найпоширеніші баранина, телятина і свинина з капустою, котлети з свинини, відбивні, люля-кебаб, біфштекси, філе, шашлики і рагу з баранини. А також гювечі — страви з м'яса, рису й овочів, плакії — страви з овочів, цибулі, часнику і приправ, тушковані з додаванням рослинної олії, яхнії — тушковане м'ясо з овочами і цибулею чи тільки овочі з цибулею, кебаби — шматочки м'яса, засмажені на вертелі, ну і звичайно, кебапчета — короткі ковбаски з рубаного м'яса, засмажені на решітках над розпеченим вугіллям листяних дерев. З гарячих напоїв улюбленим є кава, з холодних — лимонади, сорбети, крюшони. До різних свят болгари готують свої особливі страви. На День святої Мікульди — рибу. На проводи зими — півня. На день святого Георгія чи на Великдень — запікають ягня (м'ясо молодого ягняти вважається в Болгарії делікатесом і дуже корисною стравою).

ІІІ Заключна частина  .                   5

Урок № 15

Тема: Італійська традиційна кухня.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Популярные блюда и напитки

 •  спагетти, каннеллони, и прочие многочисленные макаронные изделия (с обширной и подробной классификацией). Они непременно подаются с одним из многих традиционных соусов, обилие которых создаёт разнообразие блюд, объединённых в итальянском (а также в английском и многих других языках) одним словом «паста» (итал. pasta). Среди самых известных и простых блюд: Spaghetti Napoli (спагетти по-неапольски) — с томатным соусом, Spaghetti Bolognese (спагетти Болоньезе) — с томатным соусом и мясным фаршем, Spaghetti Aglio e Olio (спагетти с чесноком и маслом) — с горячим оливковым маслом и совсем слегка обжаренным в нём чесноком.
 •  пицца — известный во всём мире открытый пирог, запечённый с томатным соусом, сыром и разнообразными опциональными ингредиентами. Среди классических разновидностей итальянской пиццы следует выделить такие, как Маргарита (с продуктами цветов итальянского флага: моцарелла — белый, томатный соус — красный, базилик — зелёный)[1], Каприччиоза, Дьябола, Кватро формаджио («Четыре сыра») и Кватро стаджионе («Четыре сезона»)
 •  ризотто — блюдо из риса (используются сорта с высоким содержанием крахмала) на бульоне/воде. Среди классических ризотто — risotto alla milanese («ризотто по-милански») с луком и шафраном
 •  лазанья — слоёная запеканка с тестом
 •  бискотто — дважды выпеченное сухое печенье
 •  ньокки — варёные клёцки из манной крупы или картофельной муки
 •  равиоли и тортеллини — блюда, схожие с пельменями
 •  чиабатта — белый хлеб
 •  гриссини — хлебные палочки
 •  полента — блюдо из кукурузной крупы или муки
 •  антипасти — закуски, в первую очередь — маринованные в масле овощи, капрезе
 •  песто (паста из базилика, оливкового масла и кедровых орехов)
 •  овощной суп минестроне
 •  карпаччо — тонкие кусочки сырой говядины, приправленные оливковым маслом с уксусом и/или лимонным соком
 •  панчетта — сыровяленая свиная грудинка
 •  десерты тирамису и забайоне
 •  итальянское мороженое
 •  итальянские вина и крепкие спиртные напитки (амаретто, граппа, кампари, лимончелло, самбука)
 •  кофе (капучино, эспрессо)
 •  фриттата — омлет-запеканка с начинкой из овощей и прочих продуктов
 •  брускетта — традиционная итальянская закуска, тост.

Фізкультхвилинка                     3

Среди типичных продуктов:

 •  овощи (помидоры, баклажаны, кабачки цуккини, салат-латук, перец, артишоки)
 •  пшеничная мука (изделия из теста, макаронные изделия)
 •  сыр (пармезан, горгонзола, моцарелла, маскарпоне, рикотта)
 •  оливки и оливковое масло
 •  приправы (базилик, каперсы, чеснок, розмарин, пепперони)
 •  рыба и морепродукты
 •  рис
 •  говядина и нежирная свинина
 •  птица
 •  бобовые (фасоль, чечевица)
 •  фрукты (лимоны, апельсины, персики) и ягоды
 •  белые грибы
 •  миндаль
 •  вино, итальянские ликёры, граппа (вино крепостью 40-50%)

ІІІ Заключна частина  .                   5

Урок № 16

Тема: Австрійська традиційна кухня.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Австрійська кухня дуже традиційна і сильно відрізняється в різних землях країни. У національній кухні відчувається італійський і німецький вплив, дуже багато спільних рис з кухнею Угорщини, Чехії, Словенії і навіть Туреччини.

Типові страви

Головна австрійська м'ясна страва — відомий віденський шніцель — засмажений у сухарях великий шматок м'якої телятини, неодмінно покриває край тарілки, подається з овочевими салатами. Ще один символ віденської кухні — смажена курка «бакхун», а також кайзерівський омлет (скоріше навіть легкий пиріг із збитих яєць) «кайзершмаррн», відварена яловичина з хріном та яблуком «тафельшпіц», філе форелі, локшина з сиром «касноккен» та сирний суп, короп по-сербськи, в'ялена шинка, аналог італійської «пасти» — «нокерль» і ніжна гусяча печінка. Безліч страв готується з квашеної капусти, наприклад галушки з кислою капустою «кротспатцн», печеня «хоарнейстнидей» і багато гарнірів. В Австрії також печуть дуже смачний хліб, який, на відміну від інших країн Європи, обов'язково присутній на столі.

Солодощі

За кількістю солодких страв віденській кухні немає рівних у світі. Крім традиційного яблучного пирога апфельштрудель (штрудель з яблуками), на весь світ відомі шоколадний торт «захер», ромовий пиріг «гугельхупф», солодке суфле «зальцбургер ноккерльн», запечений у яйці білий хліб з повидлом і цукром «арме ріттер», абрикосові галушки «марілленкнедль», віденські млинчики (палачінкен), торти і тістечка.

Фізкультхвилинка                   3

Регіональні відміни

Тірольська кухня відрізняється великим різноманіттям страв і «ситністю», найпопулярніший суп зі шпиком, запіканка з картоплі, борошна, м'яса і шпику «грестль», бульйон з фрикадельками з печінки «ліберкнедль», різноманітні свіжі салати і смажене м'ясо, у першу чергу — відомий віденський шніцель, а також безліч італійських страв.

Штирія відрізняється великою кількістю страв з тушкованого м'яса з різними спеціями і коренями, а також неодмінною присутністю на столі місцевого вина.

В Каринтії і Зальцбурзі велика кількість страв слов'янського походження — вареники з сиром, галушки, локшина з шинкою «шинкенфлекерн», млинці «штраубен», налисники «палачинкен» із солодкими наповнювачами, смажена річкова форель і безліч борошняних страв.

Напої

На особливу увагу заслуговують віденські кав'ярні, які є батьківщиною європейської культури споживання кави; кава є «візитною карткою» країни, в якій пропонують зазвичай не менше 30-50 сортів кави — кава з вершками «меланж», еспрессо з вершками «браунер», «капучино», холодна чорна кава з ромом або коньяком, міцний еспрессо «курце» або більш слабкий «ферленгертер», подвійний «мокко» з великою кількістю збитих вершків «айншпеннер» і незліченна кількість інших видів кави.

В Австрії виробляють безліч сортів гарного пива. Самі австрійці воліють вживати легке молоде вино «хойріге», також виробляються такі чудові сорти, як рислінг «Грюнер Вельтлиннер» і «Мюллер тургау» з долини Вахау, червоне вино «Шильхер» або білі вина «Мускателлер» і «Моррілан» із Західної Штирії, а також сухі вина з Бургенланда.

ІІІ Заключна частина  .                   5

Урок № 17

Тема: Традиційна кухня Нідерландів.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Нідерландська кухня досить проста, але різноманітна. Цікаво, що така маленька країна, як Нідерланди, займає настільки важливе місце серед виробників чудової сільськогосподарської продукції. З одного боку, стимулом до цього служить любов до смачної їжі, а також високорозвинене комерційне чуття при виробництві всього того, що пов'язане з харчуванням. Голландки — гарні господарки, і оскільки самі люблять смачно поїсти, то вміють і смачно готувати. І хоча вони воліють не витрачати занадто багато часу на технологічно складне готування, проте всі страви, що подаються на стіл, повинні бути смачними й добре сполучатися один з одним. Як приклад можна навести характерний голландський соус, що сполучається з усіма продуктами, використовуваними в голландській кухні. Голландці взагалі люблять страви з більшою кількістю соусу, але крім ситних і рясних страв голландська кухня має ряд особливостей, яких ми не зустрінемо ні в німецької, ні датської області Північного моря. Це обумовлено впливом Іспанії часів її колоніального панування. Вплив кухні інших народів Західної Європи позначилося, наприклад, у такому блюді, як газепепер — страва «в одному горщику», заєць у червоному вині разом із дрібним луком.

До улюблених ласощів, пропонованим голландською кухнею, належать страви з риби, зокрема, смажений оселедець пангаринг або підсмажений з патокою вугор — гебакен палинг. Своїм смаком вони зобов'язані не тільки своєрідній рецептурі, але насамперед тому, що кухарі готують ці страви з найсвіжішої риби. Не багато знайдеться у світі ринків, де продають такий чудовий молодий оселедець (матьєс), як на голландському — його їдять з цибулею просто біля вуличної ятки. Або знамениті устриці, які завдяки вмілій обробці перетворюються в чудові ласощі.

У голландській кухні відчувається й малайський вплив, як, наприклад, у страві з рису з екзотичним м'ясним соусом сюб гюм. У часи колоніального панування майже кожна голландська родина мала тісні зв'язки із цим індонезійським півостровом і перейняла звідти деякі національні страви. У Голландії існує ціла мережа індонезійських ресторанів, які піклуються про те, щоб урятувати від забуття традиційну індонезійську кухню.

Голландія славиться високоякісними сирами. Хоча їхній асортимент порівняно невеликий, зате їх роблять у великій кількості, і багато сирів експортуються. Голландці пишаються своїми сирами, про що свідчать і різноманітні гарячі страви із сиру.

Фізкультхвилинка         3

Десерт

Oliebollen — різновид пончиків

Голландці люблять солодке. Уже в передполудневий час вони запивають які-небудь борошняні кондитерські вироби чашкою солодкої кави з вершками або солодким вином. Голландські кекси й печиво популярні й в інших країнах.

Деякі десертні страви мають народно-селянський характер, наприклад, подаваний у теплому або холодному виді рисовий торт рейстарт — основа із дріжджового тіста, обкладена рисовою кашею й запечена з абрикосами.

Напої

Суворий клімат на узбережжі вимагає, звичайно, ситної їжі, а також більше міцних напоїв, щоб зігрітися. Найчастіше голландці п'ють чисту горілку, особливо ялівцеву Єневер. Відомий бренд голландського пива — Хайнекен.

Обід

Традиційний голландській обід включає стамппот (картопляне пюре з іншими овочами, особливо популярним є стамппот з городной капусти з копченой ковбасой — boerenkool met rookworst) і дуже густий горіховий суп, в якому, за голландським прислів’ям, можна поставити ложку вертикально. Одна із найзнаменитіших національних страв — гюцпот (м’ясне рагу).

Розповсюджені млинці, на десерт подають пудинг або йогурт.

ІІІ Заключна частина  .                   5

Урок № 18

Тема: Засідання активу.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

 1.  Метод «Мозковий штурм»
 2.  Фізкультхвилинка                     3
 3.  Метод «Килимок ідей»

Саме на цьому уроці разом із активом ми вирішуємо чи поїдемо кудись на канікулах, як будемо відмічати День Європи та обговорюємо теми творчих робіт, які захищаються в кінці навчального року.

ІІІ Заключна частина   .                   5

Урок № 19

Тема: Брейн-ринг «Різдвяні традиції Європи».

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: секундомір, дзвоник (щоб давати сигнал про закінчення часу на обговорення), аркуші паперу та ручки в кожну команду (для запису питань та відповідей на них)

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

 1.  Об’єднання в команди      2

Оптимальною командою є команда з 3-5 осіб.

 1.  Вибір каптана, назви, девізу     5

Питання подані нижче. Всі вони не розглядалися раніше на заняттях «Євроклубу» і це дає можливість розвиткові уявлення з одного боку та розвиткові пам’яті з іншого (деякі з цих питань часто висвітлюються нашими ЗМІ в період новорічних свят). Оскільки цей Брейн-ринг проходить зазвичай в 2 етапи (2 заняття), то деякі питання можна повторити наступного разу, щоб краще запам’ятати. Крім того, весь семестр діти вивчали кухні народів Європи і цей Брейн-ринг розвиває логіку, аналітичні здібності та командний дух.

 1.  Фізкультхвилинка       3
 2.  Знайомство з правилами      5
 3.  Коли звучить питання ви можете записувати його або просто уважно слухати.
 4.  На обговорення 1 питання у вас є 1 хвилина.
 5.  За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.
 6.  Якщо у вас є відповідь раніше, ви можете дати знак, час буде зупинено, інші команди теж припинять своє обговорення.
 7.  Якщо відповідь правильна, переходимо до іншого питання. Якщо відповідь невірна, усі інші команди мають ще 15 секунд на обговорення і відповідають за бажанням.
 8.  Якщо жодна команда не дала правильної відповіді, її дасть учитель. Наступне питання «коштуватиме» 2 бали.
 9.  Робота «Брейн-рингу» проходить в абсолютній тиші та спокою. Не дозволяється ображати інші команди чи своїх соратників. Неможна гомоніти і голосно вигукувати. За будь-яке порушення дисципліни з команди знімається по 1 балу за кожне порушення.
 10.  Робота «Брейн-рингу»      15

Брейн-ринг «Рождественский»

 1.  Какого числа празднуют католики Рождество? В каких странах?
 2.  Символы Рождества Франции: елка, мандарины, корона
 3.  Главный рождественский десерт Германии – штолен. Что это? (пирог, в состав которого входят: изюм, миндаль, ром, ваниль, корица, сверху обильно посыпан сахарной пудрой)
 4.  Рождество во Франции начинается 6 декабря в День Св. Николая и заканчивается 6 января (Праздник 3 Королей) Финальная часть праздников знаменуют "Пиры Королей" (Fetes des Rois). Что каждый порядочный француз считает своим долгом сделать в этот день? (Это день, когда каждый уважающий себя французский христианин считает своим долгом делать пожертвования.)
 5.  Что такое «Галет де Руа» и какой стране это принадлежит? (знаменитый миндальный торт "Галет де Руа" (Galette des Rois), украшаемый золотой бумажной короной. Маленькую игрушечную корону прячут внутри. Попадается она только тому, кому суждено стать в этот чудесный вечер Королем или Королевой.)
 6.  Какой Рождественский праздник англичане называют «Двенадцатой ночью»? (6.01 – день Богоявления или Крещения)
 7.  Что такое Рождественский венок?
 8.  Что такое Календарь Адвента?
 9.  Кто такой Санта Клаус? (Святой Николас (святой Николай, епископ города Миры Ликийские в IV веке, в восточной церкви покровитель путешествующих, прежде всего моряков), почти совсем не изменился за нескольких веков – всё так же всегда готов доставить радость малышам!)
 10.  Какие застольные Рождественские традиции англичан вам известны? (В Англии существует весёлый обычай: перед тем как сесть за стол люди хлопают своеобразную хлопушку "Christmas Cracker". В ней содержится маленький сувенир и шуточное послание. К столу обычно готовят индюшку или гуся, на гарнир идут всевозможные овощи. Американцам очень нравится сладкий картофель, который по вкусу чем-то напоминает морковь. В Великобритании в конце обеда подают Рождественский пирог (Christmas Pie) или Рождественский пудинг (Christmas Pudding). Американцы же предпочитают Рождественское печенье (Christmas Cookies).
 11.  Панеттоне – традиционный итальянский пирог на Рождество. Как вы думаете какая легенда связана с ним? (Аппетитный и ароматный миланский пирог «Панеттоне», Это правило универсально для всей христианской Италии и обсуждению не подлежит. Да и итальянские хозяйки пекут его с большим удовольствием, ведь «Панеттоне» - уникальная возможность продемонстрировать свое кулинарное мастерство. Тут приветствуются импровизации - пирог обильно украшается фруктами и сухофруктами, лимонными и апельсиновыми цукатами и пр. История лакомства насчитывает уже 500 лет! Будучи приготовленным в Милане в 1490 году, «Панеттоне» очень скоро стал популярным во всей Италии, от Сицилии до подножия Альп. Как это часто бывает, любая популярная народная традиция неизбежно с веками обрастает легендами, что в полной мере справедливо и к «Панеттоне».

Легенда гласит, что некогда молодой дворянин до беспамятства влюбился в прекрасную дочь булочника Тони и нанялся подмастерьем к ее отцу, чтобы видеть любимую как можно чаще. Вдохновляемый прекрасным чувством, он решил запечатлеть его в кулинарных изделиях, одним из которых стал сладкий, как щека возлюбленной увесистый и вкусный сладкий хлебец в форме церковного купола. Покупатели булочника по достоинству оценили шедевр молодого человека, а фирма Тони прославилась и создала даже некоторое подобие торговой марки: «pane di Toni» - что в переводе с итальянского означает: «хлеб от Тони». Новый пирог раскупали в несметном количестве, а производство Тони успешно разрослось. Ясно, что возросли и шансы дворянина взять любимую в жены. Так искренняя настоящая любовь сотворила чудо, преодолев все преграды. Сегодня предприимчивые бизнесмены с удовольствием дарят своим деловым партнерам и клиентам на Рождество «Панеттоне».)

 1.   В какие символы удачи и изобилия верят итальянцы? (Так итальянский рождественский стол трудно представить без чечевицы и «дзампоне» – свиной кожи, фаршированной колбасками и сосисками. По глубокому убеждению местных жителей, чечевица - символ удачи, богатства и процветания, и лучшее подтверждение тому - круглая форма чечевицы, олицетворяющая собой символ монеты. Количество съеденной за праздничным столом чечевицы целиком и полностью определяет степень финансовой успешности едока в наступающем году. Дзампоне – еще один символ изобилия и, чем толще свиная коже, тем обильнее будет поток ожидаемого дохода. В число кулинарных обязанностей хозяйки входит и приготовление индейки, фаршированной каштанами, грецкими орехами, грушей, яблоками, травами и пр. сложной начинкой.)
 2.  Наш главный новогодний персонаж Дед Мороз, английский – Санта Клаус, а как зовут его итальянский детишки? (Баббо Наттале)
 3.  По-фински Рождество называют Joulu (Йоулу), и сами финны считают его одним из своих самых любимых праздников. Именно в честь него финны назвали декабрь joulukuu, что в переводе означает: месяц, когда проходит Рождество. Так этот месяц называют уже почти три сотни лет, а до 18 века декабрь по-фински назывался просто зимним месяцем. А как зовут деда Мороза? (Йоулупукки) пуки – дед
 4.  В Австрии 6.12. проходят крампусовы бега. Что это? (С 5 по 8 декабря по всей стране проводятся Крампусовы бега (Крампус – это черт по-нашему): как нарядятся взрослые мужчинки в чертовы одеяния, как водрузят себе на головы маски этих самых чертей – так и давай по улицам бегать, громыхать чем ни попадя, пугая народ. Честно сказать, когда я это впервые увидела, то поблагодарила всемогущего за то, что в детстве мне не довелось лицезреть сие, иначе неизвестно, как это сказалось бы на развитии моей речи. Суть бегов заключается в следующем: сначала, где-то с час, резвятся черти, стращают непослушных малышей и их родителей, а потом приходит святой Николаус, очень, кстати сказать, напоминающий нашего Деда Мороза, чертей разгоняет, наводит порядок и раздает леденцы направо и налево. Дескать, добро победило зло. Вообще же родители весь год пугают малышей этими самыми крампусами: «Будешь», говорят они, «плохо себя вести, придет к тебе 6 декабря Крампус, осыпет попу розгами и будет таков. А будешь молодцом – придет святой Николаус, принесет яблок, конфет и орехов». )
 5.  Почему рождественская выпечка во многих европейских странах начинает производиться за 4-6 недель до Рождества и где она хранится? (До 25 декабря никому в доме не дозволяется проводить какие бы то ни было дегустации испеченного и на это есть своя причина: рождественская выпечка – это маленькие печеньица из песочного теста и пряники, которым, дабы они раскрыли полный букет собственных вкусовых качеств, необходимо перекрыть кислород. В таких вот металлических или пластиковых коробах в прохладном месте печенья и пряники могут жить аж до 6 недель!)

ІІІ Заключна частина  .                   5

Урок № 20

Тема: Брейн-ринг «Різдвяні традиції Європи».

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: секундомір, дзвоник (щоб давати сигнал про закінчення часу на обговорення), аркуші паперу та ручки в кожну команду (для запису питань та відповідей на них)

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

 1.  Об’єднання в групи       2
 2.  Вибір каптана, назви, девізу     5

Якщо діти об’єдналися в ті ж самі групи, що і на попередньому уроці, то ми продовжуємо рахунок попереднього уроку, згадуємо назви команд, девізи тощо. Цей варіант розвитку кращий, тому, що минулого разу діти вже працювали і, оскільки ті питання, що викликали забруднення ми повторюємо цього разу, то тепер вони мають змогу перевірити свою пам’ять, а вчитель має змогу подивитися наскільки уважні його учні, що їх найбільш цікавить. Кожного разу я намагаюсь здійснити саме такий сценарій уроків «Брейн-ринг». Іноді діти згодні з цим, але просять змінити капітана чи назву із девізом, саме тому неможна уникнути цей пункт.

Іноді буває так, що приходять ті, хто хворів або не міг прийти одразу після канікул, тоді вони утворюють нові команди (якщо їх кількості достатньо), іноді «новенькі» приєднуються до вже існуючих команд.

 1.  Фізкультхвилинка       3
 2.  Знайомство з правилами      5

Необхідне, якщо є «новенькі» або «старенькі» просять.

 1.  Робота «Брейн-рингу»      15

Питання беремо з попереднього уроку. Повторюємо тільки ті питання, на які не було правильної відповіді.

ІІІ Заключна частина  .                   5

Урок № 21

Тема: Фінська кухня.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Характерной чертой традиционной финской кухни было активное использование рыбы (сначала озёрной, позже также и морской — лосося, сельди и форели), мяса диких животных (северного оленя и лося), лесных ягод и грибов. При этом лесные ягоды, особенно брусника и клюква (в виде мочёной ягоды, варенья или желе) активно используются в качестве соуса или гарнира для блюд из мяса и дичи; с мочёной брусникой подают и одно из традиционных финских блюд — крупяные колбаски (из рисовой и перловой крупы). Значительное место отводилось продуктам сельского хозяйства, из которых пекли хлеб и другие мучные изделия, готовили каши и кисели. Широко использовалась ячневая крупа, которую предварительно замачивали в простокваше.

Традиционным финским супом является калакейтто (уха). Ещё одно традиционное первое блюдо — климписоппа: суп с клёцками.

В состав рыбных блюд и супов нередко входят молочные продукты — молоко, сливки, йогурт, масло, творог. Такое сочетание в других кухнях мира встречается довольно редко.

Финская кухня в наибольшей степени богата рыбными блюдами. Рыба может быть приготовлена и в том виде, который встречается в других кухнях (в виде закусок, супов, салатов, в печёном, жареном и копчёном виде, приготовленная на гриле), и в специфическом финском виде — например, рыба, тушёная в молоке.

Мясные блюда финской кухни являются в значительной степени результатом влияния шведской кухни (например, мясные тефтели, широко известные во всём мире под названием «шведские фрикадельки»). Типично финскими можно считать блюда из оленины и мяса диких животных, лосятины и медвежатины (ежегодно в связи с существенным ростом популяций лосей и медведей выдаётся достаточно большое число лицензий на их отстрел).

Фізкультхвилинка                   3

В качестве гарнира наиболее часто используются блюда из картофеля, особенно пюре, приготовленное с помощью жирных сливок. По сравнению с картофелем другие овощи используются гораздо реже.

Традиционным вторым блюдом считается калалаатикко (тушёный картофель с сельдью); также в Финляндии готовили разнообразые каши, например, кааливелли — капустную кашу, для приготовления которой, помимо капусты, используется перловая крупа, горох, морковь, брюква и молоко.

Широкую известность, в том числе за пределами Финляндии, получило блюдо калакукко (фин. kalakukko, в дословном переводе — «рыбный петух»), пирог из пресного ржаного теста, начинку для которого делают из рыбы и бекона (сала). Калакукко считается рождественским делікатесом.

Среди кисломолочных продуктов популярностью пользуется виили (кисло-сладкий продукт, похожий на простоквашу).

Широко распространён традиционный финский круглый хлеб с отверстием в центре — рейкялейпя (фин. reik?leip?).

Из безалкогольных напитков финны чаще всего пьют кофе, из алкогольных — пиво.

Десерт. Несмотря на то, что в течение последних 200 лет мода постоянно менялась, мороженое так и остаётся королём десертов. Сто лет назад любимыми были миндальное, каштановое и ореховое мороженое, а также мороженое со свежим ананасом. Мороженое с экзотическими консервированными фруктами, взбитыми сливками и шоколадной подливкой было в почёте в 50-х годах. В наше время на десерт предлагается земляничное мороженое с протёртой клубникой. Протёртая клубника приправляется клубничным ликёром и водкой «Коскенкорва». Крем-брюле подаётся с ванильным мороженым, а шоколадный торт – с мороженым и подливкой из чёрной смородины, а также с кофейным мороженым, подслащённым кофейным сиропом. Сдобы, пирожные из песочного теста, выпечки и пироги, отведанные с чашечкой кофе, также являются прекрасным десертом.

ІІІ Заключна частина  .                   5

Урок № 22

Тема: Традиційна кухня Данії.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Данська кухня близька до кухонь Скандинавії і Північної Німеччини і традиційно є важкою, багатою на калорійні продукти, як-от жир, мясо, рибу та вуглеводи. Це зумовлюється як сільськогосподарським минулим країни, так і її географією з довгими холодними зимами. Датчани не тільки люблять смачно й багато їсти, але при цьому й випити. Якість їжі забезпечується насамперед якістю приправ. Усе, що виросло в морі або на полі, - свіже й готується, у міру можливості, способом, близьким до натурального.

Закуски

У Данії теж відомий так званий "шведський стіл" з холодними закусками, тільки тут він називається КОЛЬД-МАРЕННЯ. Набагато більше поширені бутерброди, по-датскі СМЄРРЄБРЄД, які є свого роду національним блюдом датчан. Кожна господарка з любов'ю займається прямо-таки художнім оформленням скибочок білого хліба, на яких вишиковує всякі смачні закуски, майонез і салати. Ці маленькі художні твори призначені для того, щоб їх відразу швидко з'їсти. Головним інгрідієнтом СМЄРРЄБРЄДА буває риба, смажене м'ясо, а також печінка із цибулинкою, яйця або сир. Більшості працюючих датчан один або два СМЄРРЄБРЄДА заміняють обід. За класичним обідом, особливо в ресторані з діловим партнером, СМЄРРЄБРЄД подається до охолодженої кминної горілки у вигляді закуски. У Данії алкоголь дорогий, але від цієї оксамитової горілки, винайденої в Ольборзі, датчани не збираються відмовлятися. Звичайно вже після двох чарок горілки всі переходять на "ти".

Основні страви

На перше в Данії подають суп, найчастіше міцний м'ясний бульйон з м'ясними фрикадельками або манними галушками. Найбільше тут люблять заправляти суп рибними фрикадельками ФІСКЄБОЛЛЄР, які під соусом бешамель подаються й з картоплею. Фрикадельки й інші вироби з м'ясного фаршу - найулюбленіша їжа датчан. Із других страв найпопулярніша смажена свинина із брюссельською капустою або з яблуками й чорносливом. Не менш популярна й свиняча печінка із хрусткою смаженою цибулею. Данські господарки пишаються й своїми паштетами, які готують теж переважно зі свинячої печінки. Крім свинини існує багато страв і з домашньої птиці. Як гарнір до смаженого м'яса подають печені фрукти, однак найчастіше гарніром служить капуста того або іншого сорту. Гарнір з капусти буває дуже жирним і солодкуватим. У данських гарячих блюдах цукор уживається дуже часто, популярна також і злегка карамелізована картопля.

Фізкультхвилинка      3

Десерт 

На десерт у більшості випадків подають кисіль або желе з вершками - РЄДГРЄД МЕД ФЛЄДЄ, що особливо смачно зі свіжими сезонними фруктами, насамперед зі смородиною, полуницею й черешнею. Але тепер, завдяки новітнім методам консервування, цей десерт із тією же якістю можна готувати цілий рік.

Датчани люблять поласувати своєрідним червоним пудингом БОНДЄПІГЄ МЕД СЛЄР (переводиться як " панянка-селянка під вуаллю") і різного роду випічкою. Світову популярність одержало копенгагенске дріжджове листкове тісто. З нього печуть ВІНЕР МАРЕННЯ, що подається у вигляді тістечка не тільки до кави пополудні, але й пізно ввечері, коли датчани перед сном ще дозволяють собі чашєчку гарячої міцної кави.

Напої

Споживання кави у всіх скандинавських країнах значно вище, ніж у Центральній Європі. Але в датчан, норвежців і шведів є ще два надзвичайно улюблених напої - горілка й пиво. Горілка має в Данії давню традицію. Перші згадування про цей напій за назвою аква віта, "вода життя", зустрічаються вже в XVI столітті. Правда, тоді мова йшла про ароматизований алкоголь, що застосовувався як універсальний засіб майже від всіх хвороб. І тільки в середині минулого століття Ісідор Хєніус почав робити в Ольборгє якісну горілку з легким кминним ароматом. Нині в Данії виробляється близько 75% всієї скандинавської горілочної продукції. Любов до пива в Скандинавії бере початок нібито від хмільної німецької медяної браги. У цих широтах виноград ніколи не родився, тому у всіх північних країнах п'ють головним чином пиво. Копенгагенські броварники постійно вдосконалюють виробничий процес. У минулому столітті деякі сорти данського пива вийшли на світовий рівень ("Tuborg").

ІІІ Заключна частина  .                   5

Урок № 23

Тема: Іспанська традиційна кухня.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Закуски Перерва між скромним обідом і вечерею занадто тривала, тому на схилі дня подаються різноманітні закуски «на один зуб», - тапас. Це можуть бути традиційні оливки, тонкі скибочки шинки або морських рачків, засмажені в клярі. Тапас запивають червоним вином або хересом (іспанське десертне вино), що і в себе на батьківщині коштує набагато дорожче. Тапас, називані також ПІНЧОС, не тотожні закускам, які подаються на початку вечері. Вони звичайно подаються за французьким зразком як проміжні страви: мариновані овочі, анчоуси, сардини, часникова ковбаса, молюски, тунець або салат з тунцем, коктейль із крабів, диня.

Дещо більша ніж тапас закуска під назвою раціон (raciones). І перша і друга складаються з одного продукту або страви, таких як: свиняче вухо підсмажене на грилі, кальмари по-римськи, ковбаски в вині. Ще більшу порцію представляють собою platos combinados, котрі поєднують декілька продуктів (крокети, салат, яєшня глазунья, телятина). Згідно з іспанським звичаєм, перед їжею подаються смажені мигдальні горішки, зелені сирі оливки, хлібобулочні вироби, а також томатний і часниковий соус.

У всій країні надзвичайно популярні тортильї (tortillas) — млинці, які подаються як холодними, так і гарячими.

Наступною стравою, як правило, служить суп-крем, наприклад, манний суп-крем з мигдалем. У жарку пору року подається й андалузький сильно охолоджений Гаспачо із протертих помідорів, огірка, маслинового масла й пряностей. Особливо популярний часниковий суп (ajo blanco). Дуже популярний також рибний суп боулавіса, що одержав поширення з району навколо Сан-Сєбастьяна й досить нагадує марсельський рибний суп буйабєс, так само як і смачний суп з молюсків. Інші типові для Іспанії супи — це пучеро (puchero) — суп із яловичини з шинкою, ковбасою, кльоцками, петрушкою і часником, а також густа олла подріда (olla podrida), основу якої складають: бараина, теляче стегно, телячі хвости, шинка, копчена ковбаса, горох і овочі. Як і в Італії, після супу подається нерідко треба проміжна фірмова закуска з макаронних виробів або тушковані овочі без гарніру. У цьому випадку до другого овочі вже не подають. Як закуску або другу страву іспанці люблять страви з раків. При достатній кількості свіжої риби улюбленою закускою вважається сушена тріска.

Фізкультхвилинка                   3

М'ясна друга страва зазвичай буває тушкованою або смаженою на грилі. Поряд з яловичиною, телятиною, свининою й молодою бараниною в іспанців користуються популярністю й страви з домашньої птиці. Куряче м'ясо входить до складу знаменитої Паельї. Одна з національних м'ясних страв ПУЧЄРО готується з окосту, нуту (баранячого гороху) і часникової ковбаси Чорісос. До цієї страви подають галушки зі шпику, окосту, часнику, посипані зеленню петрушки. В Іспанії найчастіше на гарнір подають рис, а також картоплю.

З десертів популярним є карамельний пудинг. Іспанці люблять дуже солодкі пироги з начинкою з мигдального крему

Хамон (свиняча нога) — іспанська вишукана їжа, найкращий делікатес. В народі говорять, що найпростіше в іспанській кухні це — з'їсти хамон і запити його червоним вином. Адже приготування хамона — майже національний міф. Головне, щоб тварина, з якої готується страва, багато бігала і харчувалася жолудями з дуба, який не втрачає листя (на такому дереві плоди дуже смачні та солодкі). Мешканці гірських районів Іспанії підвішують хамон сирим у холодному сухому місці, де він в'ялиться майже без солі.

Але справжній добрий хамон, який коштує від 100 євро за кілограм, купується тільки на свято. І не на кожне свято, а на дуже особливе. Його нарізають на блюдо разом з сиром і креветками. Іноді вартість цілої ноги (хамона) становить вартість автомобіля.

Паелью готують з рису, додаючи різні інгредієнти. Паейя може бути м'ясна чи рибна. Але у кожного кулінара є свій спосіб її приготування.

 •  Бутіфара (Butifarra) — свиняча ковбаса, яку подають з картоплею фрі або з овочами, інколи з яйцем чи омлетом
 •  Гаспачо — холодний суп з помідорів
 •  Сарсуела (Zarzuela) страва з крабів, креветок, осьминогів і білої риби в соусі приготованому на вині і коньяку.
 •  Тортійя — омлети, типово з картоплею
 •  Чорісос (Chorizo) — пряні свинячі ковбаски

ІІІ Заключна частина                    5

Урок № 24

Тема: Традиційна кухня Греції.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Грецька кухня — типово середземноморська кухня, досить здорова і різноманітна. Її характеризують свіжі інгредієнти, вміле використання приправ і зелені, котрі збирають в горах і селах, неперевершені оливки та оливкова олія і простота прийому їжі. З м'яса найбільш популярна баранина. Використовується багато риби та морепродуктів.

Традиції

Грецька кухня має давні традиції, і смаки змінюються відповідно до сезону, а також залежно від географії. Давньогрецька кухня — історичний попередник західної кулінарної традиції, поширивши свій вплив через Стародавній Рим та Візантію не тільки в Європі, але й поза її межами.

Найхарактерніші і найдавніші елементи грецької кухні — оливкова олія, овочі і трави та грецьке вино; типові інгредієнти — баранина і свинина, маслини, сир, баклажани, томати і йогурти. У десертах переважають горіхи і мед, у чому відчувається вплив східної, турецької кухні. Деякі страви використовують традиційне грецьке тісто філло. Серед спецій греки частіше за інші вживають орегано, м'яту, часник, цибулю, кріп і лаврове листя. Серед традиційно грецьких напоїв — вино рецина, міцні напої — метакса, узо, а також винайдене в середині 20 століття у Салоніках фраппе.

Сучасна грецька кухня глибоко спадкоємна. Так, зі стародавніх часів у грецькій кухні збереглись сочевичний суп, вино рецина; в добу еллінізму та римську добу готували луканіко, у Візантії винайшли фету та ботаргу. В період османського панування виникли типово східні страви мусака, цацикі, кофта, бурек, долма. Справжнім символом сучасної грецької кухні став грецький салат.

Завдяки ситній вечері, греки не надають особливого значення сніданку. Вранці цілком досить випити чашечку кави з тістечком. Приємну різноманітність вносить також гострий білий сир. На обід їдять цацикі (йогурт з часником і свіжим огірком) або грецький салат, разом з яким подається запечена риба чи грецька запіканка — мусака.

Фізкультхвилинка      3

Типові страви 

Грецький салат — візитівка грецької кухні для багатьох європейців

Баклава — десерт, випічка, у якій шари тіста чергуються із шарами горіхів.

Василопіта — пиріг, який випікається 1 січня у День Святого Василя.

Баклажан папуцакіа — баклажан, начинений яловичиною та овочами.

Гірос — м'ясо, приготоване на спеціальному вертелі.

Грецький йогурт та на його основі закуска цацикі, із додаванням зелені, огірка та часнику.

Долма — виноградне листя, начинене яловичиною та рисом.

Колокіта — цукіні, начинене курячим філе з томатним соусом.

Мезе — кулінарна церемонія, може бути рибною, м'ясною або змішаною та складатись із 15-20 страв.

Мусака — запіканка з баклажанів та баранини, з соусом і сиром.

Сувлакі — шашлик з ягнятини або свинини.

Пастітсіо — макарони в сметанному соусі.

Скордалія — соус, виготовлений з подрібненого часнику, волоського горіха, мигдалю, картопляного пюре і розтовчених сухарів.

Грецькі сири

Сир анфотирос

Сири з овечого молока:

Фета

Анфотирос

Касері

Кефалотірі

Грав'єра

Кефалограв'єра

Мізіфра

Манурі

Метсовоне

ІІІ Заключна частина                    5

Урок № 25

Тема: Угорська кухня.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Угорська кухня характеризується стравами, які приготовлені з використанням червоного перцю, помідорів і стручкового перцю (знаменитий угорський гуляш, курячий паприкаш з галушками і голубці). А ще — цибулі. Найвідоміший сорт цибулі — «мако» — вирощують в околицях Калуча, що у південній частині Угорщини. З м'яса традиційно використовують свинину. Проте, з часом стали більше вживати рибу, курей — продукти, в яких менше холестерину.

Майже в усіх національних стравах провідну роль відведено паприці — наприклад, гуляш (щось середнє між густим супом і м'ясним рагу), перекельт (рагу, у якому переважає кришена цибуля), токань (страва, схожа на перекельт) і паприкаш (паприкашем називають усі страви зі сметанним соусом і паприкою), м'ясні супи з свинини.

Овочі

Національна пряність угорців — паприка — завезена турками, поширення отримала лише сторіччя назад. Вирощують паприку в південних районах Угорщини. Зелені й жовті недозрілі стручки перцю йдуть на різноманітні салати і гарніри, а доспілі червоні перчики перемелюються і стають приправою. Угорська паприка має з десяток офіційно визнаних відтінків смаку. Вона буває рожевою, солодкою, вогняною, пікантною…

У сучасній угорській кухні зустрічаються страви, що характеризуються широкою гармонією: фарширована капуста, різні фезелеки, печені.

Оригінальна угорська страва з овочів — капусти, картоплі, квасолі, сочевиці — називається фезелек. Овочі ріжуть на дрібні шматочки, тушкують у невеликій кількості води. Після чого для досягнення необхідної консистенції в них додають борошняну пасеровку зі сметаною або тертою картоплею.

Угорська кулінарія включає специфіку приготування різних її регіонів. Голубці зі східного регіону Угорщини готують солодкими, капустяне листя не маринують. У фарш, крім рису, додають копчене м'ясо і сало. У той час, як на півночі ж Угорщини капусту ріжуть на шматочки, маринують і роблять кульки з рису з копченим салом або м'ясом і спеціями. У цьому регіоні традиційно готують зупу з квасолі з копченим м'ясом. З помідорів і перцю угорці придумали чудову страву — лечо.

Фізкультхвилинка       3

Випічка

У кінці серпня угорці відзначають свято нового хліба. З борошна нового врожаю печуть хліб. З білого борошна печуть прісні й солоні кіфлі. Традиція пекти хліб у власних домівках збереглася у селах й досі.

Перебування Угорщини під владою Австрії-ласунки принесло країні одну безперечну вигоду: угорці навчилися робити чудові кондитерські вироби. З числа борошняних страв популярні локшина із сиром, рулет (з вишнями, сиром, маком), а також галушки шомлої і варгабелеш. Угорці розуміються на чудових шоколадних тістечках, монументальних тортах. Часто вони носять жіночі імена — як правило, на честь тих кулінарів, які їх вигадали.

Вина

Виноробство — важлива галузь угорського сільського господарства. Всесвітньо відомим угорським вином і королем угорських вин з 18 століття стало вино Токай, вироблюване в області Токай. Необхідно відзначити, що історія виноробства в Угорщині нараховує близько 2000 років. У різні часи угорська виноробна культура випробовувала на собі італійський, іспанський та французький вплив. Згідно із законодавством цієї країни, виділяють 22 виноробних регіони, найвідомішими з яких вважаються Балатон, Егер, Сексард, Віллань-Шиклош, Токай-Хедьайя, Шомло. Угорці культивують не тільки «міжнародні» сорти винограду, але й споконвічно угорські, такі як Кекфранкош та Токайський Фурмінт.

Однак серед червоних вин безсумнівно варто спробувати «Сексарді Бікавер», червоне сухе вино з регіону Сексард, назва якого перекладається, як «бичача кров». Вино виготовлене з чотирьох сортів винограду (Мерло, Кекфранкош, Каберне Совіньйон, Цвайгельт).

ІІІ Заключна частина                    5

Урок № 26

Тема: Естонська кухня.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Естонська кухня ощадлива, проста і прагматична. Національні естонські страви не звичайні для кожного, хто вперше їх спробує. Такі народні страви, як, наприклад,

кама, приготовлена з борошна жита, гороху, пшениці та ячменю, уживана з молоком чи кисляком,

гороховий суп з перловою крупою,

кров'яна ковбаса з брусничним варенням,

запечена свинина з цибульним соусом і маринованим гарбузом користуються великою популярністю в Естонії. Тут не бояться поєднувати молоко з горохом чи рибою. У підсумку виходить дуже апетитна і безпечна для шлунка страва.

Кулінарні традиції Естонії пройшли довгий і цікавий шлях. Вони склалися під впливом німецької, шведської і слов'янської культур. Але, попри це, естонська кухня зберегла національну своєрідність.

Більшість страв готують без пряних добавок і приправ. Смакова гама естонської кухні досить обмежена вона виразно-прісна, її смак м'який, ніжний, стриманий, природній, її основний аромат — молочний, переважний навіть у рибних і солодких стравах. Як і у всіх прибалтів, в естонців помітну роль грають холодний стіл, молочні й м'ясні супи, кашкоподібні овочево-зернові страви, риба у всіх видах і ситні (завжди з борошном, крупами й крохмалем) солодкі страви.

З овочів в естонській кухні вживають моркву, гарбуз, капусту.

На островах Естонії готують страви, дуже подібні до страв шведської кухні. Тільки за «естонським смаком» у рибні страви додають не сіль, як шведи, а — цукор.

Фізкультхвилинка       3

З усіх прибалтійських кухонь естонська є найбільш рибною. Рибні страви складають у ній не тільки велику частину, порівняно з м'ясними й овочевими, але і найбільше ретельно й оригінально розроблені.

Більше від інших видів риб в естонській кухні вживається салака і кілька. За голосуванням, проведеним в Естонії у 2007 р., естонською національною рибою обрана саме салака. Цю рибу відварюють, використовують у різних супах, роблять з неї запіканки, млоять у горщиках, заливаючи молоком, сметаною чи яєчно-молочною сумішшю і навіть смажать.

За старою традицією, на Різдво естонці ставлять на стіл свинину з кислою капустою і картоплею, кров'яну ковбасу з брусничним варенням, холодець і обов'язкове пиво. Свинина готується в духовці і подається до столу з цибульним соусом. Для того, щоб зрозуміти смак естонської страви спочатку потрібно спробувати засмажену свинину з цибульним соусом, тушкованою капустою і маринованим гарбузом, а вже потім приступати до кров’янки з брусничним варенням. Кров'янку готують удома, але зараз кожна господиня може її купити в супермаркеті.

На Масницю традиційно готують гороховий суп.

Жителі Естонії дуже цінують чорний житній хліб, що має винятково естонський смак. В Естонії прийнято йти в гості з чорним хлібом. Білий хліб називають «булкою».

Естонська випічка: яблучний пиріг, вівсяне печиво, пиріг з ревенем, пиріжки із сиром, капустою, грибами, м'ясом, морквою продається в маленьких булочних, де завжди можна випити горнятко кави.

ІІІ Заключна частина                     5

Урок № 27

Тема: Латиська кухня.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Основу латиської національної кухні складають різні продукти землеробства: борошно, крупа (в першу чергу перлова), горох, боби, картопля, овочі, а також молоко і молочні продукти: кисле молоко, кефір, сир, сметана. З м’ясних продуктів найбільш споживана свинина, рідше яловичина, телятина, птах.

Багато страв готуються з копченої чи солоної свинини і подаються на стіл з різноманітними овочевими гарнірами. Для приготування національних страв широко використовуються оселедець, кілька, салака.

Улюблені інгредієнти латиської кухні:

сірий горох зі шпиком,

збиті вершки і хлібний суп

балтійський лосось у смаженому, солоному і копченому вигляді,

мінога

копчена тріскова печінка

вугрі

салака

оселедець.

Латвійський стіл фактично на дві третини складається з холодних страв – бурякового салату, м'ясної й рибної закусок, яєць, сирів, сиру й кисляку. Смакову гаму латиської кухні значною мірою визначають копчені продукти. Надзвичайно характерно для неї також широке використання яєць у досить значних кількостях як компонентів всіх холодних закусок, у м’ясо-яєчних паштетах, у рибних стравах, в овочевих запіканках, у сирах і в солодких стравах.

Фізкультхвилинка       3

Дуже широко використовують латиські кулінари горох і боби. Улюбленими стравами вважаються густа каша з гороху і бобів і перлової крупи. Дуже смачні відварний горох із смаженим шпиком, а також круглі галушки з гороху або бобів з пахтою або кефіром. По всій Латвії відома також смажена конопляна маса - комі, пироги з шпиком, кров’яна ковбаса, буберт - манна каша із збитими сливками і багато інших.

Типові національні страви:

Домашні сири: кмин сир;

Путра - овоче-зернові кашки з додаванням сала, копченого м'яса або риби, а також кисломолочних продуктів;

Путельси - кислі вівсяні і горохові киселі, які подквашіваются ще кисляком або додатком до вівсяної гущі кислого брусничного соку;

Горохові, хлібні супи, холодні супи і суп з галушками;

Варений сірий горох з шпеком;

Сількюпудіньш - запіканка з оселедця з відварною картоплею;

Клопс - біфштекс під цибулевим соусом;

Селянський сніданок (зімніеку брокастіс) - обсмажені й запечені в яйці м'ясопродукти;

Буберт - манна каша зі збитими білками;

Картопля відварена з сиром;

Кисіль з ревеню з молоком або зі збитими вершками;

Камаро - тушкована курка;

Кров'яна ковбаса;

Кров'яні млинчики;

"аукшта зупа" – холодний буряковий суп;

цибулевий клопс - величезний біфштекс під особливим цибульним соусом.

ІІІ Заключна частина                     5

Урок № 28

Тема: Португальська кухня.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Португальська кухня - це прості і дуже смачні страви з риби і морепродуктів, м'яса і капусти, а також великий вибір сирів.

Основа основ – риба. Із м’яса найулюбленішою є яловичина. Хоча є досить багато страв і з птиці.

Особливе ставлення у португальських кулінарів до овочів. На крихітному клаптику землі їх багато не виростиш, тому овочі майже не нарізають, а подають цілими – сирими чи відвареними. Найпопулярніші – морква, цвітна капуста, стручкова квасоля.

На всьому узбережжі, але особливо на півночі країни, важливу роль грає риба, особливо сардини. На південному узбережжі виловлюють тунців, однак вони занадто дорогі, щоб стати народною національною стравою. Краби, молюски й восьминоги значно дешевше, тому крокети із крабів належать до найпопулярніших національних страв. Магазини переповнені різними сортами сардин у маслі, але населення воліє свіжі сардини, які часто жарять на ґратах.

Люблять португальці й солону сушену тріску бакальяу. 

Велика рогата худоба в цій країні як і раніше залишається тягловою силою, і сьогодні скотарством з наступною переробкою молока займаються рідко. Загальнопоширена перевага віддається вареному або тушкованому м'ясу, що часто готується в одному посуді разом з овочами, насамперед із квасолею. Крім квасолі, важливе місце займає шпинат, мангольд (листовий буряк) і нут (баранячий горох). Цей середземноморський вид бобових і надає португальським стравам "в одному горщику" особливий смак.

Фізкультхвилинка       3

Португальці дуже люблять солодощі. Майже всі кондитерські вироби готують з великою кількістю цукру і яєчного жовтка, додають марципан, кокос, мигдаль та корицю. Дуже смачно «bolo de amendoa» — мигдальне печиво із сметаною. Лісабонські тістечка Белема мають велику популярність не тільки на батьківщині, але й у Франції, Іспанії, Німеччині, Італії. У цих відомих тістечок є своя історія: в XIX ст. в Белеме жив кондитер Домингуш Рафаэль Алвеш. Одного разу один з його друзів, монах, поділився із сеньором Алвешем бесцінним рецептом, й той в 1837 році випік першу партію тістечок. Тістечка дуже сподобалися місцевим мешканцям, але й сьогодні точний рецепт приготування тістечок з Белему залишається «секретом фірми». Знає його тільки одна людина — дійсний шеф-повар пекарні Мігель. Дорогоцінний свиток, в якому описаний спосіб приготування тістечок, зберігається в секретній кімнаті пекарні, куди ніхто, крім Мігеля, не має доступу.

Інші типові страви:

Курча «Пирі-пирі» — з дуже гострим червоним перцем

Бакальяу — солона тріска. Вона відома тим, що може готуватися у 365 способів — по одному на кожен день року.

Фейжоада — запечені чорні боби з сушеним м'ясом, ковбасками, часником та ін.

Кузиду португезе» — суміш яловичини, свинини, копченостей та курки.

ІІІ Заключна частина                     5

Урок № 29

Тема: Сербська кухня.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Сербская кухня (серб. Српска кухиња) — традиционная кухня сербского народа — вобрала в себя элементы средиземноморской (Византийская империя / Греция), ближневосточной (Турция) и Австро-Венгерской кухонь. Это связано со схожим географическим положением стран и общностью исходных продуктов, длительными историческими соседскими связями.

Сербская кухня сочетает в себе традиции разных стран: на прилавках кондитерских гармонично уживаются коливо, пахлава, ореховый ролл (ореховник) и торт «Захер».

Коливо, кутья – ритуальное поминальное блюдо славян, каша, сваренная из целых зёрен пшеницы (реже ячменя или других круп, последнее время — из риса, или, как его называли, сарацинского пшена), политая мёдом, медовой сытью или сахаром, с добавлением мака, изюма, орехов, молока и даже варенья.

Пахлава (или баклава) — популярное кондитерское изделие из слоёного теста с орехами в сиропе, широко распространённое в кухнях восточных народов, прежде всего в турецкой, азербайджанской, арабской, крымско-татарской и армянской.

«За́хер» (нем. Sachertorte) — шоколадный торт, изобретение австрийского кондитера Франца Захера. Торт является типичным десертом венской кухни и вместе с тем одним из самых популярных тортов в мире.

Ореховый ролл (ореховник) – рулет с орехами

Влияние турецкой кухни проявляется, например, в том, что практически в любом ресторане вам непременно предложат кюфте, люля-кебабы, аша-кебабы, всевозможные шашлыки, «месо за скара» (балканский вариант барбекю), плов из баранины. На севере Сербии чувствуется влияние венгерской, румынской и болгарской кухни, здесь широко распространены блюда из свинины, желающие могут попробовать мамалыгу и кукурузные лепешки. В последние годы, благодаря многочисленной сербской диаспоре, сербскую кухню можно попробовать по всему миру. Большинство населения Сербии, как правило, трапезничают три раза в день на завтрак, обед и ужин, при этом обед является основным и, следовательно, самым продолжительным приемом пищи. Тем не менее, до середины 19го века в Сербии традиционно существовал лишь обед и ужин, а завтракать люди не садились.

Супы

В сербской кухне существует два типа супа: обычный суп, называемый supa, и суп с ру (мука, поджаренная в масле), называемый čorba. Самыми распространенными являются простые в приготовлении густые супы из говядины или домашней птицы с добавлением лапши. Рыбный суп (riblja čorba) и суп из ягненка (jagnjeca čorba) считаются деликатесами.

Фізкультхвилинка       3

Мясо

Мясные блюда готовят в основном из свинины, баранины и козлятины, при этом характерной чертой является повсеместное использование особым образом сквашенного молока — «каймака» (подается и как холодная закуска). Различные виды блюд, запекаемых на углях и называемых роштиља, особо популярны в Сербии. Плескавица, чевапчичи, ражничьи, вешалица и различные виды колбасок предлагаются практически в каждом ресторане в качестве главного блюда. Кроме того, шашлык является популярным сербским вариантом фаст-фуда. В качестве гарнира обычно выступают овощи или рис.

Хлеб

Хлеб традиционно является непременным атрибутом каждой трапезы и даже играет важную роль в религиозных ритуалах. В местечке Печинцы даже открыт музей хлеба, задуманный как улица хлеба — от почвы до неба, где представлены обрядные хлебцы. Некоторые сербы считают, что выбрасывать хлеб грешно, каким бы черствым и старым он ни был.

Пироги

Сами сербы именуют пирог любого типа словом «пита», что не нужно путать с греческой питой. Греческая пита — это пресный вид хлеба, который в Сербии имеет другое название: «сомун».

В Сербии популярны как сладкие, так и соленые пироги. Один и тот же пирог может быть приготовлен одинаково, независимо от того, соленой или сладкой будет начинка.

Безалкогольные напитки

Большое количество фруктов в сочетании с изобилием водных ресурсов в Сербии стимулирует производство высококачественных фруктовых соков и минеральных вод, благодаря чему эти напитки являются одной из главных статей экспорта Сербии. Сербия также производит несколько газированных напитков — например, традиционный напиток из кукурузы «boza». Некоторые пивоварни также варят квас. Очень крепкий кофе, именуемый в Сербии турецким кофе, можно по праву назвать самым популярным напитком сербского народа. Чай намного менее популярен. Из молочных продуктов, йогурт и кефир потребляются повсеместно.

Алкогольные напитки

Большинство сербов предпочитает пиво, что подтверждает факт наличия 14 пивоварен в этой стране. Говоря о ликероводочных изделиях, нужно упомянуть, что несмотря на то, что самым распространенным напитком является ракия, вино также имеет множество почитателей. Относительно большое количество людей пекут ракию (В Сербии говорят не «гнать ракию», а «печь ракию») в домашних условиях; такая ракия высоко ценится друзьями и знакомыми.

ІІІ Заключна частина                     5

Урок № 30

Тема: Ірландська кухня.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Ірландська кухня дуже традиційна і проста. Самі ірландці не дуже цінують її. Проте в останній час завдяки міжнародним впливам вона набула вишуканішого характеру.

Традиційною стравою є картопля. Всесвітньо відоме ірландське рагу. Багато сортів пива (стаут, гіннес).

У старовинній ірландської літератури періодично описувалися їжа та напої.

Розкопки на поселенні вікінгів у лісі, в районі набережної Дубліна дали значний обсяг інформації про раціоні харчування жителів міста. Раціон складався з м'яса великої рогатої худоби, овець, свиней, а таож дикої птиці, риби і молюсків. З рослинної їжі вживалися ягоди, лісові горіхи. Насіння мари йшли на приготування каші.

В середньовіччі до появи картоплі, домінуючою рисою сільського господарства було тваринництво. М'ясо могли дозволити собі тільки найбагатші верстви населення. Бідні харчувалися молоком, маслом, сиром, ячменем та вівсом. Часто вживалося молоко змішане з кров'ю великої рогатої худоби і маслом (молоко з кров'ю також популярно у африканського народу масаї).

Поява картоплі в другій половині шістнадцятого століття сильно вплинуло на кухню цієї країни.

В XX столітті ірландська кухня почала зазнавати конкуренцію через широке розповсюдження італійської, індійської, китайської кухонь. З ірландської кухні сплеск популярності припав на Irish stew (тушкована баранина з морквою та цибулею), Coddle (сосиски і бекон, тушковані з картоплею і цибулею). Ірландський завтрак.

Фізкультхвилинка       3

Список традиційних ірландських страв та напоїв

Бекон, тушкований з капустою

Barmbrack - хліб зі свіжим виноградом і родзинками.

Black and Tan - портер.

Boxty - картопляні млинці

Champ - картопляне пюре, змішане з зеленою цибулею, вершковим маслом і молоком.

Coddle - сосиски і бекон, тушковані з картоплею і цибулею.

Colcannon - картопляне пюре, змішане з капустою і вершковим маслом.

Crubeens - варена засолена свиняча нога.

Dulse - темно-червона водорістьPalmaria palmata. Вживається в сушеному вигляді.

Drisheen - один з видів чорного пудингу.

Goody - варений хліб в молоці з цукром і спеціями.

Гіннесс - пиво.

Повний ірландський сніданок - те ж, що й повний англійський сніданок, його ще називають «fry».

Кава по-ірландськи - коктейль з гарячої кави, ірландського віскі, цукру, покритий густим кремом.

Ірландський крем - лікер з ірландських віскі, кава, крему та інших компонентів.

Irish Mist - лікер з ірландських віскі, вересу, конюшини, меду і ароматичних трав.

Ірландське рагу - тушкована баранина з картоплею і цибулею.

Soda bread - дріжджовий хліб, при приготуванні якого використовується сода та пахта.

Poit?n - самогон, виготовлений з солоду чи картоплі.

ІІІ Заключна частина                     5

Уроки № 31-33

Тема: Захист творчих робіт.

Мета: Освітня: усвідомлення ролі іноземної мови у суспільстві; усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; знайомство з народною мудрістю країн Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур; уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних і мовних здібностей; розвиток акторських здібностей; розвиток готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу; розвиток уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Обладнання: дошка, олівці, ручки, ксерокопії казки, картки із зазначенням жанру.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

Оскільки теми творчих робіт були обговорені в кінці І семестру і обрані кожною дитиною самостійно, то в даному плані можна тільки навести приклади. Отже, приблизні теми творчих робіт:

 1.  Кухні народів Європи (з тих, що не були представлені на уроках або поглиблення представлених на уроках тем);
 2.  Презентація Power point (фото блюд національної кухні обраної країни Європи, рецепти тощо);
 3.  Музика (сучасна, класична, фольклорна) народів країн Європи;
 4.  Вікторина по кухнях народів Європи.

Під час захисту дитина (або команда, якщо проект груповий) виступає, слухачі можуть задавати питання після виступу або приймати участь, якщо дозволяє форма проекту.

Фізкультхвилинка    3

ІІІ Заключна частина                     5

Урок № 34

Тема: Відео калейдоскоп.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

На цьому уроці я показую дітям кращі творчі роботи минулих років, виконані в комп’ютерному варіанті.

Фізкультхвилинка    3

ІІІ Заключна частина                     5

Урок № 35

Тема: Підсумки роботи за рік. Рефлексія.

Мета: Освітня: усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять; розуміння особливостей власного мислення; зіставлення іноземних мов з рідною;зіставлення життєвих реалій Батьківщини та Європи; оволодіння знаннями про культуру, історію, географію, реалії та традиції країн Євросоюзу; залучення учнів до діалогу культур.

Виховна: виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування; виховання розуміння сучасних інтеграційних процесів та тенденцій; виховання поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; виховання емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Розвивальна: розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей; розвиток бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземними мовами; розвиток бажання брати участь в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

Обладнання: дошка, зошити, лінійки, олівці, ручки.

І Орг.момент            2

ІІ Основна частина уроку                  30

 1.  Звіт активу «Євроклубу» про роботу факультативу (конкурси (участь, результати), проекти (виконані, в стадії розробки…), поїздки за кордон тощо).
  1.  Обговорення результатів роботи «Євроклубу». Рефлексія.

Фізкультхвилинка    3

 1.  Узагальнення вивченого за рік матеріалу.
  1.  Ідеї щодо роботи на наступний рік (проекти, конкурси, поїздки).

ІІІ Заключна частина                     5


Література

 1.  http://ru.wikipedia.org/wiki/
  1.  http://uk.wikipedia.org/wiki/
  2.  http://www.info-finlandia.ru/
  3.  http://www.eda-server.ru/
  4.  http://vk.com/topic-41966991_26879598
  5.  http://supercook.ru/
  6.  http://europa.eu/ 
  7.  http://www.saga.ua/
  8.  http://www.greece.su/
  9.  http://www.france.fr/
  10.  http://www.belgium.be/fr/
  11.  http://www.vdl.lu/
  12.  https://www.deutschland.de/de
  13.  http://www.bka.gv.at/
  14.  http://www.liechtenstein.li/ 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

30739. Особенности неоконсерватизма в Великобритании. Внутренняя и внешняя политика Тэтчер 31.5 KB
  Внутренняя и внешняя политика Тэтчер. Главой правительства стала Маргарет Тэтчер. Тэтчер проявила себя убежденной сторонницей консервативных взглядов за твердый и непреклонный характер ее прозвали âжелезная ледиâ. Тэтчер пользовалась большим авторитетом и в Англии и в мире под ее руководством консервативная партия одержала победы на выборах 1983 г.
30740. Политическая борьба в западной зоне оккупации Германии. Образование ФРГ 24.5 KB
  После войны в Западной Германии происходит борьба партий: одни за единое немецкое государство СДПГ соцдемокр партия герм но против советского военнополитического присутствия другие за формирование западноевропейского государства Христ. но распространить свое влияние на всю территорию Германии она не сумела оказавшись под жестким прессингом со стороны советской администрации.и раскол Германии Уже в начале 1947 г.
30741. Основные направления внутренней и внешней политики республиканских администраций в США (1921 – 1933-е гг.) 23 KB
  у власти в США стояли республиканцы. Это был период процветания США. В 20е годы мировая капиталистическая экономика стабилизировалась и в США наступил экономический подъем: рост автомобилей строительство дорог США становится мировым кредитором оттеснив Англию и т.
30742. Коминтерн и РСИ – особенности стратегии и тактики в 1920 – 1930 гг 25 KB
  в России по инициативе Ленина был создан Коммунистический интернационал Коминтерн участвовали 28 стран был провозглашен курс на мировую социалистическую революцию. На первый план выдвигались не социалистические путем революции а демократические задачи реформы как подготовительный этап на пути к социальной революции. Новые задачи потребовали изменение отношения коммунистов к социалдемократии. Если раньше союз с социалдемократией был невозможен изза разницы во взглядах то теперь этот союз стал возможен т.
30743. Холодная война и ее этапы (с 40-х по 90-е гг.) 24.5 KB
  Конфликт двух сверх держав США и СССР противостояние двух военнополиитческих блоков НАТО и Варшавского договора. Воплощением конфликта стала холодная война между США и СССР. Начало Холодной войны было в момент послевоенного урегулирования когда возникли противоречия между союзниками антигитлеровской коалиции США и Великобритании и СССР. был создан англоамериканский военный союз для борьбы с СССР и коммунистической угрозой.
30744. Захватнические планы Гитлеровской Германии и их осуществление (1935 – 1941 гг.) 24 KB
  Захват чужих территорий стал центром всей политики гитлеровской Германии. Немаловажное значение для развития экономического потенциала Германии и использования его в военных целях против СССР имели захват и ограбление Австрии Чехословакии Польши Франции и других европейских стран. На выполнение только военных заказов Германии работали предприятия оккупированных западноевропейских стран.
30745. Возникновение и приход к власти фашизма в Италии и Германии: общее и особенное 24 KB
  Так в 1919 г возникла 1 фашистская организация в Италии а в Германии националсоциальнеческая. В Италии её возглавил Муссолини а в Германии Гитлер фюрер. фашистское движение в Италии было преобразовано в национальную фашистскую партию с 1922 г.
30746. США и Латинская Америкак: эволюция и проблемы взаимоотношений во второй половине 20 столетия 26.5 KB
  Во время Второй мировой войны создались благоприятные условия для развития национального капитала в Латинской Америке. Выросли цены на сырье ослабло влияние национального капитала увеличились средства для вложения в национальную промышленность. Новый уровень глобализации иначе говоря огромная роль мировых хозяйственных связей привлечение современной технологии и иностранного капитала стал частью стратегии латиноамериканских стран. Основным источником накопления капиталов и модернизации стали широкое привлечение иностранного...
30747. Причины зарождения и сущность фашизма 24 KB
  в конкретной исторической обстановке фашизм нужен определенным кругам империализма чтобы справиться с возрастанием революционного движения разрешить в свою пользу классовые противоречия которые нельзя разрешить старыми методами и формами борьбы. Мировому капиталу фашизм был нужен чтобы разрушить главной оплот международного революционного процесса и антиимпериалистической борьбы СССР. Германский фашизм сопровождался политическими убийствами погромами и др.