53072

Ігри при вивченні іноземної мови

Реферат

Педагогика и дидактика

Методичний посібник розрахований на розвиток інтересу школярів до вивчення іноземної мови формування творчих здібностей учнів кращому закріпленню лексичного та граматичного матеріалу. Гра сприяє засвоєнню знань не за примусом а проходить зацікавлено створює атмосферу здорового змагання сприяє мобілізації та розвитку творчих здібностей дає можливість оцінити себе серед інших учнів а також працювати командою. Проводячи такий урок обов'язком вчителя є створити атмосферу дружби довіри на уроці не тільки ставити свої умови гри але й...

Украинкский

2014-02-21

59.5 KB

15 чел.

Вчитель англійської мови

Паньків Тетяна Василівна

Раковецька ЗОШ І-ІІ ступенів

Богородчанський район

Івано-Франківська область

Ігри  при вивченні іноземної мови

Зміст

  1.  Вступ. Гра - шлях до пізнання іноземної мови
  2.  Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігор на уроках іноземної мови
  3.  Види ігор:

рольові ігри;

буквені ігри;

музичні та рухливі ігри

4. Актуальність використання ігор при вивченні іноземної мови:

вимоги до ігор на уроці;

обговорення гри;

аналіз помилок.

5. Використання ігрового методу навчання іноземної мови на прикладі казок і оповідань. Тестові завдання

  1.  Висновки
  2.  Resume 
  3.  Список використаної літератури

 

It's more than game 

It's an institution.

 Thomas Aughes 

Вступ

Гра - шлях до пізнання іноземної мови

Комунікативний підхід до навчання іноземним мовам є сьогодні методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок і умінь відбувається шляхом здійснення учнем іншомовної мовленнєвої діяльності, а процес навчання іноземної мови будується адекватно реальному процесу мовленнєвого спілкування.

Комунікативний підхід зумовлює цілі, принципи, зміст і методи навчання іноземних мов, а методи навчання, у свою чергу, реалізуються в методичних прийомах. Одним з найбільш ефективних і доцільних прийомів при роботі зі школярами 4-6 класів навчання є гра.

Досягти високого рівня комунікативної компетенції в англійській мові, не знаходячись серед її носіїв, справа дуже важка. Тому важливим завданням вчителя є створення на уроці іноземної мови реальних і уявних ситуацій спілкування, використовуючи для цього гру.

Кожна гра - простий і природний спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності, найбільш доступний шлях до оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Спілкування дитини з вчителем та іншими дітьми, це школа співпраці.

Методичний посібник розрахований на розвиток інтересу школярів до вивчення іноземної мови, формування творчих здібностей учнів, кращому закріпленню лексичного та граматичного матеріалу. Практична цінність даної роботи полягає в тому, що ці ігри можуть використовуватись вчителями на уроках англійської мови і служити для підвищення мотивації навчання.

 

Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання ігор на уроках іноземної мови

Гра поряд із працею й навчанням - один з основних видів діяльності людини, дивний феномен нашого існування. Гра як феномен культури навчає, виховує, розвиває, соціалізує, розважає, дає відпочинок, вносячи в зміст дозвілля нескінченні сюжети і теми.

Психологами встановлено, що в грі насамперед розвивається уява, увага й образне мислення дітей, закладається здатність оперувати образами дійсності, що, у свою чергу, створює основу для подальшого переходу до складних форм творчої діяльності. Крім того, розвиток уяви важливо саме по собі, адже без нього неможлива навіть найпростіша людська діяльність.

Великий вплив робить гра на розвиток у дітей здатності взаємодіяти з іншими людьми. Відтворюючи в грі взаємини дорослих, дитина освоює правила і способи спілкування, здобуває досвід взаєморозуміння, вчиться пояснювати свої дії і наміри, координувати їх з іншими дітьми.

Гра сприяє засвоєнню знань не за примусом, а проходить зацікавлено, створює атмосферу здорового змагання, сприяє мобілізації та розвитку творчих здібностей, дає можливість оцінити себе серед інших учнів, а також працювати командою.

Ігрова діяльність на уроці дуже важлива. Учні початкових класів люблять рухливі ігри, трохи старші захоплюються загадками, кросвордами, змаганнями. Проводячи такий урок, обов'язком вчителя є створити атмосферу дружби, довіри на уроці, не тільки ставити свої умови гри, але й приймати ідеї учнів. Під час гри всі мають рівний статус. Вона під силу навіть слабким учням. Слабкий у мовній підготовці учень може стати першим у грі: винахідливість та кмітливість стають важливішими за знання предмета.

 

Рольові ігри

Рольова гра, як методичний прийом навчання іноземних мов, одержала широке застосування у практиці. Рольова гра деякими зарубіжними методистами (J. Revell, J.Laylor) визначається як спонтанна поведінка того, хто навчається, його реакція на поведінку інших людей, що беруть участь в гіпотетичній ситуації. Методист D.Berne дотримується такої самої думки. Він визначає рольову гру як прийом, коли учень повинен вільно імпровізувати в межах заданої ситуації, виступаючи в ролі одного з її учасників. Вона належить до групи активних засобів навчання, допомагає активізувати мовну діяльність школярів, формує у них вміння самостійно висловлювати свої думки, виховує в учнів почуття впевненості в собі, сприяє створенню позитивного психологічного мікроклімату на уроці, залучає до активної мовленнєвої діяльності всіх учнів.

Для учнів рольова гра - це ігрова діяльність, в якій вони беруть на себе певні ролі й виконують їх. Навчальний характер цієї діяльності учнями не усвідомлюється. Рольова гра має велике виховне значення. Вона допомагає згуртувати учнівський колектив, залучаючи до активної діяльності сором'язливих чи несміливих. У рольових іграх виховується свідомість, дисципліна, взаємодопомога, уміння відстояти свою точку зору.

Визначаються такі основні правила рольової гри:

- учневі пропонується поставити себе в ситуацію, яка може виникнути за межами школи, в реальному житті. Це може бути все, що завгодно: від зустрічі знайомого на вулиці до більш складної ситуації;

- учневі необхідно адаптуватися в даній ролі у потрібній ситуації. В одному випадку він може грати сам себе, в іншому йому доведеться взяти на себе уявну роль;

- учасникам рольової гри необхідно поводитись таким чином, ніби все відбувається в реальному житті, їх поведінка має відповідати ролі, яку    вони виконують;

- учасники гри безперечно повинні сконцентрувати свою увагу на комунікативному використанні одиниць мови, а не на звичайній практиці їх відпрацювання та закріплення в мовленні.

Отже, гра - це навчання в дії, що, як відомо, підвищує якість навчання. Ситуації спілкування, що моделюються в рольовій грі, дозволяють наблизити мовленнєву діяльність на уроці до реальної комунікації, дають можливість використовувати мову як засіб спілкування.

Буквені ігри

Серед великої різноманітності ігор особливе місце займають буквені ігри (Word Games). Під буквеними іграми ми розуміємо своєрідні загадки, в яких потрібно відгадати слово або фразу, написані незвичним способом. Для відгадки необхідно провести комбінаторні перетворення з буквами - змінити їх послідовність, розміщення відносно одна одної, порядок читання, додати або вилучити окремі букви. Такі ігри мають різні назви - розважальні, інтелектуальні, словесні, тестові ігри, буквені задачі. Вони входять в розряд розважальної енігматики (ainigmatos (гр.) - загадка) або Language Puzzles.

Буквені ігри розширюють ерудицію, вчать працювати зі словником, дають можливість тренувати пам'ять, заглиблюватися в тонкощі мови, але при цьому не втрачають своєї розважальності. У ці ігри грають з метою змагання, групами, індивідуально, в письмовій чи усній формі, із застосуванням наочності (частіше образотворчої - графічної, друкованої, символічної) або без неї.

 

Музичні та рухливі ігри

Важливу роль у навчанні іноземної мови відіграють також пісні. Адже музика безпосередньо впливає на почуття дитини, формує її моральний бік, закладає основи культури майбутньої людини. Сприйняття музики тісно пов'язано з розумовими процесами, потребує спостережливості, слухової уваги, вміння слухати, порівнювати, оцінювати. Як і інші види мистецтва, музика має пізнавальне значення. Слухаючи музику, діти по-своєму уявляють художні образи, в результаті чого народжується їх творча уява.

При використанні пісень на уроці англійської мови відбувається знайомство дітей зі світом музики, де музика виступає засобом естетичного виховання. Навчаючи молодших школярів, успішним є поєднання музичного і ритмічного компонентів з ігровою діяльністю.

До розряду музичних і рухливих ігор відносять так звані пісні-вправи або пісні-ігри, які можуть бути граматично чи лексично направленими. З одного боку вони сприяють активізації емоцій і емоційної пам'яті учнів, а з другої - включають необхідні для навчання одиниці монологічного та діалогічного мовлення.

Отже, музичні і рухливі ігри побудовані на тому лексико-граматичному матеріалі, який вивчається учнями. Музичний компонент, який лежить в основі даних ігор, сприяє невимушеному запам'ятовуванню і кращому засвоєнню навчального матеріалу. Використання музики і ритміки на уроці підвищує емоційний тонус учнів, знімає монотонність і фізичну напругу, дозволяє переключити увагу дітей з одного виду діяльності на інший і, як результат, ефективно використовувати час уроку і мати високі результати навчання.

 

Актуальність використання ігор при вивченні іноземної мови

Як відомо, завтрашній день - це сократичне суспільство, запальна комп'ютерна освіченість та міжнародні зв'язки. Щоб діти почувалися впевнено в цьому середовищі, їм потрібно забезпечити відповідну підготовку. На сьогоднішній день учнів не задовольняє сума знань, їм потрібні практичні навички володіння іноземною мовою в різноманітних ситуаціях, наближених до реальних. Суспільству не потрібні роботи з механічними знаннями, воно потребує критично і творчо мислячих громадян.

Психологи називають гру «серйозним заняттям». Адже вона має велику значущість. В процесі гри учень формується як суб'єкт діяльності. Працюючи в школі, я дійшла висновку, що гра, як організована дія з молодшими школярами, викликає наругу емоцій і розумових зусиль учня і передбачає прийняття швидкого рішення та реакції: що сказати і як зробити? Пошук відповіді на це запитання загострює розумову діяльність учня, розвиває кмітливість. А знання, набуті в результаті розумових та фізичних зусиль, більш міцні, ніж одержані в готовому вигляді.

Практична цінність даної роботи полягає в тому, що ці ігри можуть бути використані вчителями на уроках англійської мови і служити для підвищення мотивації у навчанні.

Визначальною особливістю учнів 4-6 класів є прагнення самостійності, самоствердження, досягнення статусу рівності з дорослими. Підлітку нецікаві елементарні завдання, постійний контроль з боку вчителя, тобто те, що обмежує його ініціативу. Суттєвою особливістю учнів цієї вікової категорії є розвиток складніших форм мислення в зв'язку із засвоєнням абстрактного матеріалу при вивченні інших дисциплін. Психологи вказують на достатній рівень розвитку в учнів цього віку таких якостей мислення як логічна послідовність, критичність, самостійність, цілеспрямованість, зростання самосвідомості, контроль за власною діяльністю. Удосконалюється механізм відбору мовних засобів, формується індивідуальний стиль мовлення. Проте в 4-6 класах учителеві доводиться прикладати значних зусиль для підтримання мотивації та інтересу учнів, тому що в них відсутні широкі пізнавальні інтереси та зацікавленість у розширенні своїх знань. На цьому етапі необхідно обирати прийоми навчання, які активізують розумово-мовленнєву діяльність та ініціативу учнів, спонукають учнів до спілкування, бо спілкування з однолітками - невід'ємна частина життя підлітка.

За допомогою гри вчитель може розвивати усі види мовленнєвої діяльності учнів, і, перш за все, усне мовлення, яке є провідним видом мовленнєвої діяльності на середньому ступені навчання. Гра сприяє тому, що мовлення учнів стає змістовнішим, аргументованішим, складнішим за структурою мовного та мовленнєвого матеріалу.

Вимоги до ігор на уроці

Гра повинна відповідати таким вимогам:

- стимулювати мотивацію навчання, викликати в школярів інтерес і бажання гарно виконати завдання, її варто проводити на основі ситуації, адекватної реальної ситуації спілкування;

гру потрібно добре підготувати і чітко організувати з погляду як змісту, так і форми;

гра повинна бути прийнята всією групою;

вона неодмінно проводиться в доброзичливій, творчій атмосфері і має викликати в школярів почуття задоволення, радості;

- гра організовується таким чином, щоб учні могли активно    спілкуватися,    з    максимальною ефективністю використовувати мовний матеріал, що відпрацьовується.

Учитель  неодмінно  повинен  сам  вірити  у  гру,  у  її ефективність. Роль вчителя у процесі підготовки і проведення гри постійно змінюється. На початковій стадії роботи вчитель активно контролює діяльність учнів, але поступово він стає лише спостерігачем.

Обговорення гри. Аналіз помилок учнів

Обговорюючи проведену гру, оцінюючи участь у ній школярів, учителю варто виявити такт, особливо при оцінці результатів першої гри. Негативна оцінка діяльності її учасників неминуче приведе до зниження активності. Бажано почати обговорення результатів гри із вдалих моментів і лише потім перейти до недоліків.

Помилки є невід'ємною частиною процесу навчання мові, і можливість вільно робити помилки на уроці скоріше сприяє навчанню, ніж стримує його. Помилки поступово зникають у міру того, як учні стають більш компетентними й упевненими в собі. При роботі над помилками дуже важливо змусити учнів самим дати правильний варіант фрази чи слова, у якому були допущені помилки, написати їх на дошці і супроводити їх корективними вправами, що могли б найкраще сприяти відпрацьовуванню правильного варіанту самими учнями.

 

Висновки

Завдання педагога полягає в тому, щоби знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому так важливо використовувати ігри на уроках.

Гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність.

Гра сприяє ефективному засвоєнню матеріалу і поліпшенню загального настрою в класі, а також руйнуванню психологічних бар'єрів, як у самому класі, так і між класом і педагогом.

Але, безперечно, ігри мають крім переваг і недоліки. Одним із яких є „примітивізація" мовлення учнів, збільшення кількості помилок. Та дані недоліки можна усунути такими шляхами: високим рівнем підготовки до проведення гри, регулярністю застосування даного прийому навчання і, звичайно, майстерністю вчителя та його відданістю своїй справі.

Є кілька особливих причин щодо використання таких ігор:

за допомогою гри в учнів ефективно розвиваються навички мовлення;

ігри дають учням можливість потрапляти в такі ситуації, в яких від них вимагається використовувати і розвивати ті форми мови, які необхідні для покращення суспільних взаємовідносин, але які так часто не беруться до уваги нашими програмами з вивчення іноземної мови;

додають багатьом сором'язливим учням впевненості у собі;

- вони мають велику методичну цінність, оскільки проводити ігри весело і цікаво як учням, так і вчителям. Як тільки учні починають розуміти, що від них очікують, вони цілковито поринають у гру, використовуючи свою уяву і тим самим насолоджуються цим процесом.

Таким чином, гра додає навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння нею.

Гра - могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому мовному просторі, що може вирішити проблему природного ненасильницького впровадження іноземної мови у світ дитини.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9959. Расторжение договора 45 KB
  Расторжение договора. Пролонгация - продление договора. Расторжение договора по взаимному согласию: деньги потрачены, какие-то действия...
9966. Парольная защита офисного электронного документооборота 85 KB
  Парольная защита офисного электронного документооборота Статья посвящена исследованию программных аспектов парольной защиты электронных документов. Проведена оценка эффективности распространенных программных средств взлома паролей. Показаны примеры программной р...