53128

Збірник граматичних вправ з німецької мови для 6 класу

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Sie waren jung und hatten Spaß! Präsens Heute bin ich alt und habe graue Haare. Perfekt Ich bin auch mal jung gewesen und habe keine grauen Haare gehabt. Präteritum Ich war auch mal jung und hatte keine grauen Haare.

Другие языки

2014-02-22

440.5 KB

183 чел.

Арсенічева Г.О,. учитель німецької мови Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11

Збірник граматичних вправ з німецької мови для 6 класу

(німецька як друга іноземна мова)

Збірник розрахований на учнів, що вивчають німецьку мову як другу іноземну (другий рік навчання). Мета – допомогти вчителеві здійснити комплексний підхід щодо навчання учнів усіх видів мовленнєвої діяльності.

Як відомо, man lernt die Grammatik aus der Sprache und nicht die Sprache aus der Grammatik – граматику вивчають із мови, а не мову з граматики. Тому автор ставить за мету показати практичні приклади вивчення та застосування граматичних правил на уроках.

Кожний тематичний блок складається з теоретичного матеріалу, роботи з таблицями та лексико-граматичних вправ: підстановчі таблиці різного типу, редагування, вправи на переклад, вправи творчого характеру, які дають можливість перевірити рівень засвоєння учнями певного граматичного матеріалу на комунікативній основі.

Користуючись даними вправами, учитель може навчати граматичному матеріалу учнів, що вивчають німецьку мову як другу іноземну і організувати повторення граматики в класах школи ІІ і ІІІ ступеня.


1.
DIE UNREGELMÄßIGEN VERBEN

Infinitiv

Imperfekt

Partizip II

backen

buk, backte

gebacken

beginnen

begann

begonnen

bekommen

bekam

bekommen

beschreiben

beschrieb

beschrieben

bewegen

bewog

bewogen

binden

band

gebunden

bleiben

blieb

geblieben

braten

briet

gebraten

brechen

brach

gebrochen

bringen

brachte

gebracht

denken

dachte

gedacht

dürfen

durfte

gedurft

empfehlen

empfahl

empfohlen

erfahren

erfuhr

erfahren

essen

gegessen

fahren

fuhr

gefahren

fallen

fiel

gefallen

finden

fand

gefunden

fliegen

flog

geflogen

geben

gab

gegeben

gefallen

gefiel

gefallen

gehen

ging

gegangen

gewinnen

gewann

gewonnen

gießen

goß

gegossen

haben

hatte

gehabt

hängen

hing

gehangen


Infinitiv

Imperfekt

Partizip II

heißen

hieß

geheißen

helfen

half

geholfen

kennen

kannte

gekannt

kommen

kam

gekommen

können

konnte

gekonnt

laden

lud

geladen

lassen

ließ

gelassen

laufen

lief

gelaufen

lesen

las

gelesen

liegen

lag

gelegen

mögen

mochte

gemocht

müssen

musste

gemusst

nehmen

nahm

genommen

nennen

nannte

genannt

raten

riet

geraten

reiten

ritt

geritten

rennen

rannte

gerannt

rufen

rief

gerufen

scheinen

schien

geschienen

schießen

schoß

geschossen

schlafen

schlief

geschlafen

schlagen

schlug

geschlagen

schneiden

schnitt

geschnitten

schreiben

schrieb

geschrieben

schreien

schrie

geschrien

schwimmen

schwamm

geschwommen

sehen

sah

gesehen

sein

war

gewesen

singen

sang

gesungen

Infinitiv

Imperfekt

Partizip II

sitzen

saß

gesessen

sollen

sollte

gesollt

sprechen

sprach

gesprochen

springen

sprang

gesprungen

stehen

stand

gestanden

(sich) streiten

stritt

gestritten

tragen

trug

getragen

treffen

traf

getroffen

treiben

trieb

getrieben

trinken

trank

getrunken

tun

tat

getan

unterscheiden

unterschied

unterschieden

verbinden

verband

verbunden

verbringen

verbrachte

verbracht

verderben

verdarb

verdorben

vergessen

vergaß

vergessen

vergleichen

verglich

verglichen

verlieren

verlor

verloren

verschreiben

verschrieb

verschrieben

versprechen

versprach

versprochen

verstehen

verstand

verstanden

wachsen

wuchs

gewachsen

(sich) waschen

wusch

gewaschen

werden

wurde

geworden

werfen

warf

geworfen

wissen

wusste

gewusst

wollen

wollte

gewollt

ziehen

zog

gezogen


Grammatik

DIE VERBEN „HABEN" UND „SEIN" IM PRÄTERITUM

Щоб розповісти про діі в минулому, використовують форми дієслів минулого часу. Одна з них — Präteritum:

Ich war im Sommer in einem Ferienlager. (Я був улітку в літньому

таборі відпочинку.)   Wir hatten Englisch am Mittwoch. (Англійська мова була у нас у середу.)

Дієслова sein тa haben мають такі особові форми в Präteritum:

sein

ich war

wir war-en

du war-st

ihr war-t

sie, es war

sie, Sie war-en

haben

ich

hatte

wir  hatte-n

hatte-n

du

hatte-st

ihr

hatte-t

er,

sie, es

hatte

sie,

Sie

hatte-n

 

Präteritum - Bildung    Es war einmal

Präteritum - Bildung

Es war einmal ...

Präteritum von sein und haben

Sie waren jung und hatten Spaß!

Präsens Heute bin ich alt und habe graue Haare.

Perfekt Ich bin auch mal jung gewesen und habe keine grauen Haare gehabt.

Präteritum Ich war auch mal jung und hatte keine grauen Haare.

sein

ich

war

jung und

hatte

du

warst

hattest

Sie

waren

hatten

er es sie

war

hatte

wir

waren

hatten

ihr

wart

hattet

Sie

waren

hatten

sie

waren

hatten

1. Ergänze das Präteritum von sein und haben.

 1.  Früher _______ die Hubers sehr glücklich und sie________ keine Kinder:
 2.  Sie _______ auch keinen Hund.
 3.  Frau Huber _______ Ingenieurin in einem großen  Pharmakonzern.
 4.  Sie ________ viel auf Reisen und __________eine spannende Arbeit.
 5.  Sie  _________ Kontakte in die ganze Welt.
 6.  Abends ______ die Hubers nie zu Hause, sie _____ auf Partys, in Restaurants oder im Theater.
 7.  Sie _______ einen großen Freundeskreis und jedes Wochenende ______ ein anderes Fest.Und sie_______ nie Sorgen!


РЕRFЕКТ

У німецькій  мові,  крім  Рräteritum,  є  ще одна форма минулого часу дієслів — Регfекt (порівняй з формою Рresепt Регfесt англійських дієслів). Вона утворюється так:

Допоміжне дієслово hаbеn або sein + Рагtizір II (дієприкметник II основного дієслова).

Більшість дієслів вживаються з допоміжним дієсловом hаbеп. Рагtizip II слабких  дієслів утворюється так: префікс gе- + основа дієслова + суфікс -(е)t:

mach-еn → gе-mach-t агbеіt-еп → gе-агbеіt-еt

Допоміжне дієслово (Наbеn або sеіn) вживається в особовій формі і стоїть у розповідному реченні на другому місці, а Рагtizip II — на останньому місці:

Wir hаbеn gestегn аllе Ubиngеn gemасht. (Ми вчора зробили всі вправи.)

Ег hat gestегn viel gеагbеіtеt. (Він учора багато працював.) Рагtizip II сильних дієслів утворюється так: префікс gе- + основа дієслова + суфікс - еn:

Іеs-еn → gе-Іеs-еn schlaf-еn → gе-schlaf-еn

коmm-еn → gе-коmm-еn fahг-еn → gе-fahг-еn.

Часто основа сильних дієслів в Рагtizip II не співпадає з основою інфінітиву:

schreibngе-schriebn hеlfngе-holfn

 gеhngе-gаngn

тому ці форми треба запам'ятовувати.

Німецькі слабкі дієслова можна порівняти з англійськими правильними, оскільки їх основа не змінюється.

У Регfекt з допоміжним словом sеіn вживаються дієслова:

які позначають рух: (fahren, gehen, kommеn, fliegen, Іаufen та ін.;

які позначають зміну стану: aufstehеп, еіnschlafen та ін.;

окрема   група   дієслів:   sеіn,   werden,   blеіbеn,   bеgegnen,   geschehеn,
ра
ssiегеn    gеlіnе  n missІіngеn

Відокремлювані префікси у формі Рагtizip II відділяються від основи префіксом gе-:

aufmachen → auf-gе-macht аbwischen → аb - gе - wischt

fernsehen → fern-ge-.sehen

Якщо дієслово має невідокремлювании префікс (bе-, gе-, ег-, еnt-, еmр-, miss-, veг-, zег-), то у формі Рагtizip II він зберігається, а префікс gе- не додається:

bеsuchеп → bеsucht егzählеn → егzählt.

Префікс gе- не додається також, якщо дієслово закінчується на -іегеn:
studieren → studiert kontrollieren → kontrolliert.

Perfekt - Bildung    Er hat nichts gesagt und ist weggegangen.

Aber: Wenn im Satz ein Akkusativ-Objekt ist, kommt immer Perfekt mit haben.

Herr Huber ist nach Hause gefahren.

Er hat das Auto in die Garage gefahren, (das Auto = Akkusativ-Objekt)

  

1. Haben oder sein! Ergänze die richtige Form.

 1.  Peter _______ in die Schule gegangen.
 2.  Alex _______sehr schnell gerannt.
 3.  Mein Chef _______ früher einen Mercedes gefahren.
 4.  Der Pilot  _______ das Flugzeug sicher gelandet.
 5.  Peter _______ mit dem Rad zur Schule gefahren.
 6.  Herr Huber ________ seine Frau zum Arzt gefahren.
 7.  Gerade ________ die Post gekommen.
 8.  Das Flugzeug ______ vor zehn Minuten gelandet.

2.Ergänze die Sätze. Gebrauche die Verben im Perfekt.

 1.  Peter ... im Sommer mit dem Schiff auf die Insel Mainau (reisen)
 2.  Monika ... in die Ukraine mit dem Flugzeug ...  (fliegen)
 3.  Claudia ... in den Ferien oft Rad ...  (fahren)
 4.  Die Großeltern ... auf die Krim mit dem Auto ...   (fahren)
 5.  Meine Cousine ... in die Karpaten mit dem Bus ...  (reisen)
 6.  Er ... heute in die Schule zu Fuß ...  (gehen)
 7.  Meine Geschwister ... mit dem Zug ... (kommen)
 8.  Ich ... heute um 7.00 Uhr ...  (aufstehen)
 9.  Am Sonntag ... wir gern im Park spazieren ... (gehen)
 10.  Unsere Großeltern haben ein Pferd. In den Ferien ... wir oft (reiten)
 11.  Meine Sommerferien ... prima ....! (sein)
 12.  Im Hof... die Mädchen gern über das Seil ...  (springen)

3.Kettenspiel.

Ich bin in den Ferien mit dem Zug gereist. Und du?

Ich bin in den Ferien mit ... gereist. Und du?

4.Spielt „Womit bist du gereist?"

Bist du in den Ferien mit dem Zug gereist? — Nein.

Bist du mit dem Schiff gereist? — Nein.

Bist du mit dem Bus gereist? — Nein.

Bist du mit dem Auto gereist? — Ja.

5.Lerne folgende Sprichwörter.

 •  1.Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

         Mайстром не можна народитися, майстерності треба вчитися.

 •  2.Du hast den Brei gekocht, iß ihn auf.

             Ти наварив каші, ти її і їж.

 •  3. Fangen die Tage an zu langen, ist der Winter erst gegangen.

Сонце на літо, зима на мороз.

6. Verben auf –ieren sind einfach! Finde das richtige Verb zu den Erklärungen und ergänze die Sätze.

1. Das macht man an der Universität: studieren.

  Mein Bruder hat sieben Jahre studiert.

2. A wie Anton, B wie Berta, C wie Cäsar, …: _____

  Die Lehrerin hat das Wort schon zweimal _____ und Peter weiβ immer noch nicht, wie man es schreibt.

3. Über ein Thema Meinungen austauschen: _____

  Alex und Julia haben gestern den ganzen Nachmittag _____, was sie in den Ferien unternehmen wollen.

4. Das kann man z. B. mit dem Handy machen: _____

  Lisa: „Peter, weiβt du, wo Julia ist?“

  Peter: „Ich habe gerade mit ihr _____, sie kommt erst später.“

5. Das machen Touristen: _____

  Venedig hat Lisa sehr gefallen, sie hat auch viel _____.

6. Das macht man, wenn etwas kaputt ist _____.

  Julias Fahrrad war kaputt, Alex hat es aber gestern _____.

7. Übertrage den Text ins Perfekt.

Peter kommt zu spät in die Schule und erzählt: „Also, ich wache wie immer um halb sieben auf, gehe ins Bad, frühstücke und ziehe mich an. Dann gehe ich zur Bushaltestelle. Ausnahmsweise kommt der Bus pünktlich. Ich steige ein, setze mich und wir fahren los. Auf einmal passiert ein Unfall: Ein Auto fährt einen Radfahrer an, der stürzt und liegt wie tot am Boden. Unser Busfahrer hält natürlich sofort an und ruft einen Krankenwagen und die Polizei. Wir warten und warten! Endlich, nach fast 20 Minuten, kommen die Polizei und die Sanitäter. Die Sanitäter bringen den Radfahrer ins Krankenhaus, zum Glück ist er nur verletzt. Die Polizisten befragen uns. Dann fährt der Bus endlich weiter. Ich steige an der Schule aus und renne so schnell wie möglich ins Klassenzimmer. Ein schlimmer Morgen!“

Trennbare und nicht-trennbare Verben

8.Von Verben mit trennbaren Vorsilben bildet man das regelmäßige Partizip II so:

Infinitiv        Partizip II

zuhören      zugehört     ... + ge- + ... + -(e)t

Von Verben mit nicht-trennbaren Vorsilben bildet man das regelmäßige Partizip II so:

Infinitiv bewundern

 Partizip II

bewundert ... + -(e)t

Sortiere die Verben und notiere die Perfektform.

MOДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА   MÖCHTEN TA MÖGEN

Дієслово möchten (xoтілося б) мaє такі форми:

möchten

ich

möchte

wir

möchte-n

du

möchte-st

ihr

möchte-t

er,

sie, es

möchte

sie,

Sie

möchte-n

У реченні це дієслово, як і інші модальні дієслова, вживається з інфінітивом іншого дієслова. При цьому дієслово mochten стоїть на другому місці в особовій формі, а інфінітив іншого дієсловав кінці речення:

Ich möchte heute zu Hause bleiben. (Я хотів би сьогодні залишитися вдома.)

Дієслово mögen (любити щось) має такі форми:

mögen

ich

mag

wir

mögen

du

magst

ihr

mögt

er,

sie, es

mag

sie,

Sie

mögen

1. Was mag deine Familie? Bilde Sätze nach der Tabelle.

 Pizza.

 Eis.

 Kartoffelsalat.

Mein Vater  Hamburger.

Meine Mutter  Hähnchen.

Mein Bruder mag Brötchen.

Meine Schwester mögen Limonade.

Meine Oma  Obstkuchen.

Mein Opa  Fischsuppe.

 Gemüsesuppe.

 Würstchen.

 Gurkensalat.

2. Ergänze möcht- in der richtigen Form.

1.Peter, Lisa, Alex und Julia _______ heute schwimmen gehen

2. Lisa fragt Peter ______ du heute Abend mit mir in die Pizzeria gehen?" - „Klar, gerne.

3. Ich heute Abend zu Hause bleiben.

4.Alex: „Ich hole mir ein Eis. _____ ihr auch eins?"

5. Peter _____ gerne in Ruhe mit Julia sprechen.

6.Die Bedienung: „Was ______ «Sie trinken?»

7.Herr und Frau Huber _______ am Wochenende ohne Kinder verreisen.

3.Was möchtest du in den Ferien nicht gern, gern, sehr gern, am liebsten machen ?

lang schlafen früh aufstehen Freunde treffen Eis essen Deutsch lernen schwimmen tauchen

Kassetten hören ein Buch lesen eine Schiffsfahrt machen Hausaufgaben machen Postkarten schreiben ein Baumhaus bauen einen Ausflug machen.

auf einen Berg steigen in den Zoo gehen spielen krank sein kochen wandern fernsehen

4. Schreib auf, was du in den Ferein machen / nicht so gern machen möchtest.


ЗВОРОТНІ ДІЄСЛОВА

Liebst du mich nicht, lieb ich mich selbst.

Дієслова sich waschen, sich kämmen, sich anziehen, sich ausziehen, sich abtrocknen – зворотні дієслова. Вони вживаються зі зворотним займенником sich, який змінюється в залежності вiд особи:

sich waschen

ich wasche mich

wir waschen uns

du wäschst dich

ihr wascht euch

er, sie, es wäscht sich

sie, Sie waschen sich

Як правило німецькі зворотні дієслова відповідають в українській мові також зворотнім дієсловам (sich waschen – митися, sich anziehen – одягатися). Але sich erholen – відпочивати (не зворотнє дієслово).

ich beeile mich

du beeilst dich

Sie beeilen sich

er

es beeilt sich

sie

wir beeilen uns

ihr beeilt euch

Sie beeilen sich

sie beeilen sich

1. Übersetze die Verben und Beispielsätze in  deine Muttersprache. Sind die Verben in deiner Sprache auch reflexiv? Markiere die Verben rot, wo es unterschiedlich ist.

sich anziehen (aus-, um-) Frau Huber zieht sich an.

Frau Huber zieht heute das schwarze Kleid an.

sich ärgern Ärgere dich nicht!

Warum ärgert er uns immer?

sich beeilen Beeil dich!

sich duschen Lisa duscht sich jeden Morgen.

Frau Huber duscht Mariechen.

sich entschuldigen Sie sollte sich für ihr Verhalten entschuldigen.

sich erinnern Sie erinnert sich an eine Geschichte.

Sie erinnert den Chef an seinen Termin beim Zahnarzt.

sich freuen Wir freuen uns auf die Ferien.

Das freut den Mann.

sich fühlen Wie fühlen Sie sich?

sich gewöhnen Peter gewöhnt sich daran.

Peter gewöhnt den Hund daran.

sich informieren Ich informiere mich über die Zugverbindungen.

Ich informiere meine Mutter über die Zugverbindungen.

sich interessieren Lisa interessiert sich für Mathematik.

sich kämmen Frau Huber kämmt sich.

Frau Huber kämmt Mariechen.

sich konzentrieren Konzentriert euch auf die Übungen!

sich langweilen Sie langweilt sich.

Sie langweilt ihre Freundin.

sich legen Ich lege mich auf das Bett.

Ich lege das Buch auf das Bett.

sich rasieren Herr Huber rasiert sich.

Herr Hubert rasiert Peter.

sich schminken Lisa schminkt sich.

Lisa schminkt Julia.

Sich setzen Ich setze mich auf den Stuhl.

Ich setze Mariechen auf den Stuhl.

sich treffen Wir treffen uns um 17.00 Uhr.

Wir treffen Peter um 17/00 Uhr.

sich vorbereiten Wir bereiten uns auf die Prüfung vor.

Der Lehrer bereitet die Schüler auf die Prüfung vor.

sich waschen Frau Huber wäscht sich.

Frau Huber wäscht Mariechen.

2. Ergänze die Verben in der richtigen Form.

 1.  

 1.  _____ ______ sofort bei deiner Lehrerin! Das war unverschämt!
 2.  Peter und Alex, ihr müsst _____ im Unterricht besser _____, ihr bekommt immer nur die Hälfte mit!
 3.  Ich glaube, ich werde. Krank. Ich _____ _____ nicht wohl.
 4.  Vielen Dank für das Geschenk. Wir _____ _____ sehr darüber.
 5.  Was ist los? Warum macht ihr so böse Gesichter? Warum _____ ihr _____?
 6.  Julia findet den Film sehr uninteressant. Sie _____ _____.

3. Ergänze die Verben aus a in der richtigen Form.

Lisa und Peter _____ _____ um 17 Uhr in ihrem Lieblingscafé. Es ist kurz nach vier. Peter _____ _____, er möchte nicht zu spät kommen. Zuerst _____ er _____ im Badezimmer und dann _____ er _____ schick an. Er will Lisa ja gefallen!

Im Café serviert man ihnen kalten Kaffee. Sie _____ _____ bei der Bedienung und bekommen einen anderen. Aber Lisa _____ _____ nicht gut, sie hat Kopfschmerzen und ihr ist ganz heiβ. Sie möchte nach Hause. Zu Hause _____ sie _____ ins Bett.


СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ТА
 ПРИСЛІВНИКІВ

У вищому ступені до основи прикметника чи прислівника додається суфікс -ег, у найвищому — суфікс -st- (порівняй з англійською). Якщо слово має один склад, голосні основи а, о, и, як правило, отримують умлаут (ä, ö,u):

großgrößerder größte, аm größten;

kaltkälterder kälteste, аm kältesten;

jungjungerder jungste, аm jungsten.

Найвищий ступінь має дві форми: одна вживається перед іменником: dег/diіе/das (залежно від роду іменника) + основа + ste

der schönste Baum, die schönste Blume, das schönste Zimmer; інша є незмінною: аm + основа + sten.

Der Baum ist am schönsten.

З порівняннями у реченні використовуються слова (genauso ... wiе, якщо порівнюються однакові величини: Меіпе Schwester ist genauso klein wie dein Bruder, тa als, якщо порівнюються різні величини: Меіп Соusіп ist ältег аls  deіпе Schwester.

1. Arbeitet zu zweit. Einer sagt die Komparativformen, der andere – die Superlativformen.

Schnell – schneller – am schnellsten

kutz - … - am … kalt - … - am …

fleiβig - … - am … leise - … - am …

alt - … - am … dick - … - am …

schön - … - am … dünn - … - am …

bequem - … - am … interessant - … - am …

langsam - … - am … freundlich - … - am …

laut - … - am .. gemütlich - … - am …

2. Fragt euch gegenseitig.

gern?

Was magst du  lieber?

am liebsten?

 zum Frühstück?

Was isst / trinkst du am liebsten zu Mittag?

 zu Abend?

Adjektive  Gute Ideen finde ich gut.

3. Suche zu den Adjektiven die Komparativformen.

R

E

N

N

U

D

D

1

C

K

E

R

B

C

schön

kluq

S

C

H

Ö

N

E

R

D

M

E

H

R

R

M

dick

neu

F

K

Y

D

T

S

E

R

E

M

R

Ä

G

ß

nah

arm

F

Ü

R

M

N

Ü

H

B

E

E

S

E

R

R

warm

kurz

R

R

E

H

O

S

C

W

Ä

R

M

E

R

E

süß

dünn

E

Z

G

Ö

0

S

1

0

S

N

N

D

P

1

breit

reich

H

E

Ü

H

A

E

E

N

E

U

E

R

0

T

gern

viel

Ä

R

L

E

J

R

R

E

R

E

A

T

T

E

hoch

gut

N

H

K

R

F

M

1

1

F

B

E

R

Ö

R

Bei diesen Wörtern musst du aufpassen hoch -> höher gut -» besser viel -» mehr gern -» lieber

4. Bilde Komparativ und ergänze die Sätze.

 1.  Herr Huber hat schlechte Laune. Heute passt ihm im Hotel gar nichts.
 2.  Der Tee ist zu stark. Können Sie ihn das nächste Mal bitte
 3.  Die Eier sind zu hart. Können Sie sie das nächste Mal bitte kochen?
 4.  Die Suppe ist zu kalt. Können Sie sie bitte servieren?
 5.  Das sind viel zu wenig Nudeln. Können Sie mir bitte geben?
 6.  Die Zimmer sind zu schmutzig. Können Sie sie bitte machen?
 7.  Das Wasser in der Dusche ist zu heiß. Können Sie es bitte machen?

5. Zappo und Zippo streiten sich immer noch. Ergänze die fehlenden Adjektive in der passenden Form.

1. Ich kann ______ singen, viel schöner als du.

Nein, ich kann am schönsten singen.

2. Ich bin stark, viel _____ als du.

Nein, ich bin am stärksten.

3. Meine Beine sind _____, länger als deine Beine.

Unsinn, meine Beine sind _____  __________ .

4. Aber meine Nase ist groß, ________ als deine Nase.

Quatsch, meine Nase ist

5. Ich kann hoch klettern, _____ als du.

Nein, ich kann _____ _____ klettern.

6. .Ich kann _____Eis essen, mehr als du

Stimmt nicht, ich kann _____ _____Eis essen.

7. Ich kann_____Quatsch machen, besser als du.

Quatsch, ich kann _____  ______Quatsch machen

8. Ich kann ganz schnell laufen!

Unsinn, ich kann ______ ______ laufen als du

9. Stimmt nicht, ich laufe _____  __________ .

STOPP! Lauf langsamer!!

Ich kann nicht so _____ ______ !!!

Besser spät als niemals.

Краще пізніше, ніж ніколи.

Daheim ist es am besten.

В гостях добре, а вдома краще.

Vier Augen sehen mehr als zwei.

Одна голова добре, а дві краще.

Daheim ist der Himmel blauer und grüner sind die Bäume.

На чужій стороні і весна не красна.

ПРИЙМЕННИКИ  ПОДВІЙНОГО  КЕРУВАННЯ

Щоб розповісти про місцезнаходження або переміщення предметів, вживаємо прийменники: in  ,auf,  an,  hinter,  uber,  unter,  neben,  vor,  zwischen.

Ці прийменники можуть вживатися з іменниками в знахідному або давальному відмінках в залежності від контексту.

У відповіді на запитання «Wo?» прийменники  in, auf, an, hinter, über, unter, neben, vor, zwischen  вживаються з іменниками y Dativ (давальному відмінку)

Im (in + dem) Zimmer stehen viele Möbel, (У кімнаті стоїть багато меблів.) Auf dem Fußboden liegt ein Teppich. (На підлозі лежить килим) Zwischen der Couch und dem Sessel steht ein Tisch. (Між диваном і кріслом стоїть стіл.)

У відповіді на запитання „Wohin!"  прийменники in, auf, an, hinter, über, unter, neben, vor, zwischen вживаються з іменниками b Akkusativ ( знахідному відмінкy): Wir stellen die Couch ins (in + das) Wohnzimmer. (Mи ставимо диван у вітальню.)

Wir legen die Tischdecke auf den Tisch. (Ми кладемо скатертину на стіл.) Wir hängen die Gardinen ans (an + das) Fenster. (Mи вішаємо гардини на віkho.)

1.Was passt? Ordne die Präpositionen den Bildern zu.

Erst in den Kopf, dann im Kopf.

Diese Präpositionen haben bei der Frage wo? den Dativ, bei der Frage wohin? den Akkusativ nach sich.

Wohin gehst du? In den Garten. (Akkusativ)

Wo bist du? Im  Garten. (Dativ)

2.Bilde Sätze. Gebrauche die Artikel richtig.

Toni stellt sein Rad

hinter

neben

vor

das Stadion

das Schwimmbad

die Polizei

der Bahnhof

die Bank

der Zirkus

3.Bilde Sätze. Gebrauche die Artikel richtig.

Vor

Hinter

Neben

das

Rathaus

ist

sind

liegt

steht

stehen

ein Theater.

der

Dom

ein Cafe.

das

Tor

ein Schloss.

das

Kaufhaus

ein Denkmal.

das

Museum

drei Autos.

der

Bahnhof

zwei Kirchen.

die

Post

ein Hafen.

die

Schule

ein Spielplatz.

die

Bank

ein Kino.

die

Polizei

ein Stadion.

die

Gaststätte

viele Menschen

die

Brücke

Schüler.

СПОЛУЧНИК  DENN

Відповідаючи на запитання „Warum?", у відповіді вживаємо сполучник denn, який не впливає на порядок слів:

Warum ist das Wasser im Fluss so schmutzig ?

Das Wasser im Fluss ist so schmutzig, denn es fließt aus den Fabriken.

Чому вода в річці така брудна?

Вода в річці брудна, тому що вона тече з фабрик.

1.Bildet Sätze.

Melanie Lars Maria Doris Monika Markus Antonia

liest  gern

Räubergeschichten und Krimis, Comics, Gespenstergeschichten, Abenteuerbucher, Märchen, fantastische Geschichten, Tiergeschichten,

denn

man kann eine Comic-Geschichte sehr schnell lesen. sie sind spannend, sie sind interessant. sie sind lehrreich, sie erzählen von anderen Welten. sie kann aus diesen Geschichten viel über das Leben der Tiere erfahren.

2. Bildet „denn“ – Sätze. Beachtet die Wortfolge.

Mein Vater liest Tageszeitungen,  er will alle Neuigkeiten erfahren.

Cornelia liest das Gedicht dreimal,  sie muss es auswendig lernen.

Ich lese gern Comics, denn er will sich ein Auto kaufen.

Herr Wieland liest Anzeigen,  sie hat Spaβ am Lesen.

Meine Oma liest Gespenstergeschichten,  ich finde sie toll.

ЗАЙМЕННИК  МАN

Займенник man вживається для узагальненого позначення людей, коли не називаються конкретні особи: Мап tanzt hіег. — Тут танцюють. Ніег капп man spielen. — Тут можна грати.

У поєднанні з займенником mап дієслово вживається у третій особі однини (як з er, sіе, еs): Мап lernt vielі. Мап агЬеіtet аm Соmputег.

1. Verändere die Sätze nach dem M u s t e r!

Du ißt Brot mit Butter zum Frühstück,

Man ißt Brot mit Butter zum Frühstück.

Du ißt Suppe aus dem Teller. Du trinkst frische Milch aus dem Glas.

Du ißt Fleisch mit der Gabel und dem Messer.

Du trinkst Tee aus der Tasse. Du magst kaltes Wasser. Du trinkst ein Glas Saft.

Du ißt Suppe mit dem Löffel.

Du trinkst eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker. Du ißt Salat zum Abendbrot.

2. Beantworte die Fragen!

Was ißt man mit dem Löffel?

Was ißt man mit der Gabel und dem Messer?

Was trinkt man aus dem Glas?

Was trinkt man aus der Tasse?

Was ißt man zum Frühstück?

Was trinkt man zum Mittagessen?

Was ißt und trinkt man zum Abendessen?

3. Erzähle, was man gewöhnlich am Tage ißt und trinkt!

4.Lerne folgende Sprichwörter

 •  Durch Fehler wird man klug.
  Hа помилках вчаться.
 •  Den Freund erkennt man in der Not.
  Друг пізнається в біді.
 •  Wie man sich bettet, so schläft man.

    Як постелиш, так і спати будеш.

 •  Durch Erfahrung wird man klug.
  Через досвід стаєш розумним.
 •  Den Vogel erkennt man an den Feldern, wie den Menschen an den Reden.

Видно пташку за польотом, а людину за словами.

 •  Man lernt, solange man lebt.

Вік живи – вік учися.


Список використаної та рекомендованої літератури

 1.  Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2002. - №2.
 2.  Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2004. – №1-2.
 3.  Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм, підручників для загальноосвітніх навчальних закладів. // наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2003р. № 269 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.05.2003р. за № 391/7712.
 4.  Сотникова С І. Hallo, Freunde! Підручник з німецької мови для 6 класу (друга іноземна мова) – Ч.: Ранок, 2006.
 5.  Bassai Nadija Guten Tag! Підручник з німецької мови для 6 класу (5-й рік навчання) – К.: Освіта, 2006.
 6.  Späth Christine Und jetzt ihr! Basisgrammatik für Jugendliche, Max Hueber Verlag.
 7.  Douvitsas, Jutta Das Deutschmobil Deutsch als Fremdsprache für Kinder Ernst Klett Verlag.
 8.  Dallapiazza Roza-Maria Tangram, Lehrerbuch Max Hueber Verlag.
 9.  Іноземні мови №2 1999.