53175

Світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Міжнародний географічний поділ праці. Мета: сформувати в учнів систему уявлень про поняття світове господарство міжнародний поділ праці всесвітня інтеграція ; систематизувати знання учнів про закономірності розвитку світового господарства та його структуру; розвивати навички роботи з картою та комп'ютером; сприяти розвитку глобального світосприйняття учнів; формувати комунікативні інформаційні полікультурні соціальні компетентності; сприяти розвитку економічного мислення учнів; виховувати пізнавальний інтерес до предмету. Міжнародний...

Украинкский

2014-02-23

141 KB

4 чел.

Портяний Богдан Васильович, учитель географії Комсомольського навчально-виховного комплексу імені Л.І. Бугаєвської

Тема. Світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці.

Мета: сформувати в учнів систему уявлень про поняття "світове господарство", "міжнародний поділ праці", "всесвітня інтеграція";

систематизувати знання учнів про закономірності розвитку світового господарства та його структуру;

розвивати навички роботи з картою та комп'ютером;

сприяти розвитку глобального світосприйняття учнів;

формувати  комунікативні, інформаційні, полікультурні, соціальні компетентності;

сприяти розвитку економічного мислення учнів;

виховувати пізнавальний інтерес до предмету.

Навчально-наочний комплекс: комп'ютери, педагогічний програмний засіб з "Географії світу" для 10-11 класу, мультимедійний проектор, дидактичний роздатковий матеріал "Світові ресурси" (додаток 1).

Методи навчання: бесіда, лекція, практична діяльність та самостійна пізнавальна діяльність учнів з педагогічним програмним засобом "Географії світу" для 10-11 класу

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь і навичок, повторення і закріплення знань, нестандартний CD-урок

Структура уроку

I. Організаційний момент (1 хв.)

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів (6 хв.)

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів (1 хв.)

IV. Виклад нового матеріалу (30 хв.)

V. Закріплення (6 хв.)

VI. Домашнє завдання (1 хв.)

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

Клас поділяється на два варіанти

І варіант – виконують тестові завдання по темі «Природні ресурси світу» на комп’ютері за допомогою педагогічного програмного засобу «Географія світу».

ІІ варіант – виконують практичне завдання на контурній карті «Природні ресурси світу».

Нанесіть на контурну карту найбільші родовища руд заліза, алюмінію, міді в світі.

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Вам додому було завдання написати твір-мініатюру «Світ у моєму домі». Учні за бажанням зачитую свої твори.

Отже, незалежно від рівня розвитку, країни вступають в економічні відносини з метою поліпшити свій добробут і забезпечити найбільше задоволення потреб своїх громадян.

Кожна країна є невід’ємною частиною світової економіки. І сьогодні на уроці мова піде про формування єдиного світового господарства, до складу якого входять національні і регіональні економіки.

Основні завдання теми (на дошці)

1. Світове господарство і етапи його розвитку.

2. Міжнародний поділ праці і закон порівняльних економічних переваг.

3. Основні центри світового господарства.

IV. Виклад нового матеріалу

Розповідь учителя. Світове господарство – це історично складена сукупність національних господарств, пов’язаних між собою економічними і політичними відносинами. Як же складалося світове господарство?

Завдання. Під час розповіді учителя виділити і законспектувати основні етапи цього процесу.

Відповідно в історії розвитку світового господарства виділяють такі етапи.

Привласнювальне господарство. Найбільш тривалий етап, який охоплює ранній (палеоліт, 2 млн. років назад – до 10 тис. років до н.е.) та середній (мезоліт, 10 – 5 тис. років до н.е.) кам’яні віки. В той час людина насамперед дбала про добування харчів, а відтак основними видами господарської діяльності були полювання, рибальство, збір диких плодів та ягід, бортництво. На цьому етапі людина була частиною природи і практично не завдавала їй помітної шкоди. Для суспільного устрою характерна родова община з рівністю всіх її членів.

Аграрне господарство. Це другий за тривалістю етап, який включає декілька історичних епох – від нового кам’яного віку (неоліт, 5-3 тис. років до н.е.) до Нового часу (кінець ХV – середина ХVІІІ ст.). Головним завданням людини залишалось добування харчів, але вони не вилучались з дикої природи, а організовано вироблялись. Відповідно з’являється новий вид людської діяльності – виробничий. Провідною галуззю стає сільське господарство. Ремесла й торгівля, що зародились, тільки обслуговували його. Для суспільного устрою характерні нерівність і експлуатація людини людиною, панують рабовласництво та феодалізм. Активна господарська діяльність людини сприяла загостренню екологічної ситуації.

Індустріальне господарство. Початок етапу припадає на час англійської промислової революції (70-80 рр. ХVІІІ ст.), а кінець – на 70-ті роки ХХ ст. Провідною галуззю цього етапу є промисловість. Розвиток товарного виробництва визначався орієнтацією на виготовлення продукції з метою її продажу та отримання прибутків. Підприємці увесь час прагнуть здешевити виробництво, залучити ресурси як власних країн, так й інших. Відповідно країни об’єктивно поділяються на колонії, що постачають ресурси, та метрополії, які ці ресурси переробляють. Розширення виробництва товарів та послуг призводить до формування суспільства споживання. Суспільний устрій – капіталізм. Інтенсивний розвиток господарства призводить до значного погіршення екологічної ситуації.

Постіндустріальне господарство. Цей етап розпочався в 70-ті роки ХХ ст. і триває понині. Характерна риса – переважний розвиток сфери послуг, а сільське господарство та промисловість втрачають свої позиції. Серед галузей сфери послуг провідну роль відіграють фінансові операції. Найбільші прибутки отримуються на фінансовому ринку, зокрема в таких сегментах, як валютний, кредитний, інвестиційний. До постіндустріального суспільства вже перейшли США, Канада, країни Західної Європи, Японія. У них понад 60% працює у невиробничій сфері.

Вибіркова перевірка завдань.

Питання. Як ви вважаєте, що є організуючою основою світового господарства?

Розповідь учителя. Організуючою основою світового господарства є поділ праці. Учитель звертає увагу учнів на екран, де зображена понятійно-термінологічна схема «Поділ праці».

Територіальний поділ праці полягає у спеціалізації окремих територій на виробництві певних товарів і послуг з найменшими витратами. Так, деякі території та країни можуть виробляти те, що інші зробити не в змозі. Завдяки сприятливому клімату та якості ґрунту на ПБК, наприклад, вирощують помаранчі, а не пшеницю. В Полтавській області, навпаки, через природні умови вирощують пшеницю, а не помаранчі. Але люди і на ПБК, і у нас хотіли б мати як пшеницю, так і помаранчі, тому в кожній місцевості спеціалізуються на вирощування одного продукту і потім торгують їх надлишками між собою.

Те, що справедливе для торгівлі між окремими територіями країни, можна застосувати і в міжнародній торгівлі. Залежно від кліматичних умов, природних в трудових ресурсів, технологій різні країни спеціалізуються на виробництві окремих продуктів і купують решту необхідного за кордоном.

Деякі країни, наприклад, Заїр і Південна Африка, володіють істотними запасами корисних копалин. Інші держави, такі, як, наприклад, Гондурас і Гватемала, завдяки своєму географічному розташуванню мають вигідні умови для вирощування тропічних фруктів. Треті, такі як Швейцарія і Японія, сконцентрували великі технічні можливості й кваліфіковану робочу силу.

Практичне завдання. Клас поділяється на чотири групи. На екрані написані назви виробів: легковий автомобіль, мобільний телефон, розчинна кава, готель на пляжному курорті.

Кожна група отримує по одному виробу, а також роздатковий матеріал «Світові ресурси». Їм потрібно вирішити, в якій країні заснувати свої виробництва. Потрібно обрати одну із чотирьох запропонованих країн: Південна Корея, Болгарія, Німеччина, Бразилія.

Час на виконання – 5 хв.

Після того, як групи виконають цю вправу, вони мають доповісти класу про свої результати. Відповідь повинна бути чітко обґрунтована – вказано причини розміщення даних товарів в певних країнах.

Розповідь учителя. Існують два способи порівняння здібностей двох людей виробляти товар чи надавати послугу. Людина, що виробляє товар з мінімальними витратами, має абсолютну перевагу в його виробництві. Людина, у якої альтернативні витрати виробництва товару менші, має порівняльну перевагу. Вигоди від торгівлі засновані на порівняльній, а не на абсолютній перевазі. Торгівля приносить користь кожному, тому що дозволяє людям спеціалізуватися на тих видах діяльності, у яких вони мають порівняльну перевагу.

Найвища форма суспільного поділу праці – міжнародний поділ праці (МПП) полягає у спеціалізації окремих країн на виробництві певних товарів та послуг і обміні цими продуктами на світових ринках.

Але формування спеціалізації підкоряється дії закону порівняльних переваг.

Принцип порівняльних переваг можна проілюструвати простим прикладом з життя окремої людини.

Припустимо, що перекладач заробляє за 1 годину 25 грн., а швачка – 8 грн. Перекладачу треба пошити костюм, а швачці перекласти інструкцію до нової швейної машинки. Якщо кожний з них буде сам для себе виконувати цю роботу, то вони витратять на неї відповідно 60 і 20 годин. У випадку, коли швачка шитиме костюм, а перекладач перекладатиме, витрати часу становитимуть відповідно 80 і 4 години. Ми бачимо, що перекладач виконує обидва види роботи швидше, ніж швачка, тобто має абсолютну перевагу. Чи вигідна у такому випадку буде спеціалізація?

1) Ми маємо дві альтернативи. Розглянемо першу: швачка перекладає собі текст, перекладач шиє костюм.

Альтернативна вартість перекладу = 20 годин8 грн. = 160 грн.

Альтернативна вартість костюму = 6025 = 1500 грн.

2) Друга альтернатива: швачка шиє для перекладача костюм, а він для неї перекладає

вартість перекладу = 25 грн.  4 години = 100 грн.

вартість костюму = 8 грн.  80 годин = 640 грн.

У другій альтернативі витрати значно менші, тобто спеціалізація вигідна.

Розглянемо, як діє принцип порівняльних переваг на міжнародному рівні. Є дві країни – Україна та Японія (інформація виводиться на екран). Японія за місяць може виготовити 12 реактивних літаків або 12  супертанкерів, Україна – лише 6 літаків або 3 супертанкери.

Зрозуміло, що Японія може виробити більше як літаків, так і кораблів. Але в Україні продуктивність у літакобудуванні є вищою, ніж у Японії, оскільки два повітряних лайнери в Україні можуть бути виготовлені за той самий час, що й одне морське судно, а в Японії за цей час виготовляється 10 танкерів.

Отже, Японії вигідніше спеціалізуватися на виробництві кораблів, а Україні – на виробництві літаків.

Обидві вони виграють від взаємного обміну своєї продукції.

Так формуються порівняльні переваги національних економік.

Виробничі можливості Японії і України

Можливості випуску літаків і танкерів

Літаки

Танкери

Співвідношення

Японія

12

чи

12

1:1

Україна

6

чи

3

2:1

Практичне завдання. На екран виводиться завдання, для виконання якого дається 5 хв. Вивчіть перелік основних статей імпорту та експорту України і дайте відповідь на поставлені запитання [3].

Експорт

Імпорт

Неблагородні метали та вироби з них

Мінеральні продукти (газ природний, паливо мінеральне, нафта та нафтопродукти)

Транспортні послуги

Машини, устаткування, механізми, прилади

Продукція агропромислового комплексу

Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей

Машини, устаткування, механізми, прилади

Продукція агропромислового комплексу

Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей

Транспортні послуги

Мінеральні продукти (руда, сіль, сірка, цемент, паливо мінеральне)

Продукція легкої промисловості

Продукція легкої промисловості

Різні промислові товари

Різні промислові товари

Неблагородні метали та вироби з них

Деревина, паперова маса та вироби з неї

Деревина, паперова маса та вироби з неї

1. Визначте основні товарні групи експорту України, які не є одночасно товарними групами її імпорту.

2. Визначте основні товарні групи імпорту України, які не є одночасно товарними групами її експорту.

Спираючись на закон абсолютної та порівняльної переваги, поясніть, чому Україна імпортує певні види продукції.

3. Перелічіть товарні групи, які Україна водночас експортує у значних обсягах (товарні групи перелічені у спадному порядку).

Спираючись на закон абсолютної та порівняльної переваги, поясніть, чому Україна вимушена імпортувати продукцію, яку вона виробляє у значних обсягах.

4. Використовуючи те, що ви вже знаєте, та не забуваючи закон порівняльної переваги, поясніть, чому Україна купує у Росії нафту і постачає чорні метали. Чому обидві країни одержують від торгівлі вигоду?

Розповідь учителя. У системі світового господарства можна виділити кілька його осередків (ядер), а в кожному з них найбільші міста – світові міста. Сучасна світова економіка стала багатоцентричною

1) Північна Америка – наймогутніше ядро (економіки США, Канади, Мексики – разом утворюють економічне об’єднання НАФТА). На нього припадає 25 % національного продукту та виробництва промислової продукції світового господарства.

Назвіть світові міста цього регіону.

2) Західна Європа – тут відбувся глибокий процес економічної інтеграції, що призвів до створення ЄС, куди на сьогодні входять 27 держав. На ці країни припадає 20 % ВВП світу.

У політичному плані майже всі країни Європи входять до Ради Європи, що є дорадчим органом і координує зовнішньополітичну діяльність країни.

Назвіть світові міста цього регіону.

3) Азіатсько-Тихоокеанський регіон (Японія, Китай і «далекосхідні тигри»). 1/5 світового економічного потенціалу. Тут сформувалось інтеграційне утворення АСЕАН – Асоціація держав Південно-Східної Азії.

Назвіть світові міста цього регіону.

Питання. Які інші міжнародні економічні організації і союзи ви можете назвати? (ОПЕК – Організація країн-експортерів нафти, СиПЕК – Організація країн-експортерів мідних руд, ІБА – Організація країн-експортерів бокситів)

Розповідь учителя. Отже, формування міжнародних економічних угрупувань країн є новою формою МПП – міжнародна економічна інтеграція. Вона являє собою глибокі та стійкі взаємозв'язки окремих груп країн, проведення ними злагодженої міждержавної економічної політики.

V. Закріплення

Для закріплення учні активізують вікно "ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ", де їм пропонується дати відповідь на дванадцять тестових запитань. В кінці роботи комп'ютер показує рівень засвоєння знань з теми – кількість правильних відповідей і номер питань, де була зроблена помилка. Бажаючі можуть повернутися до цих запитань і спробувати виправити помилки.

VІ. Домашнє завдання

1. Підручник, §14 за "Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія: Підручник для 10 кл. – Харків: Оберіг, 2010. – 304 с."

2. Підготувати повідомлення (на вибір):

1. Технополіси в сучасному світі.

2. ТНК та міжнародна економічна інтеграція.

3. Глобалізація світової економіки.

Використана література

  1.  Економіка в дії / За ред. Джейн С. Лопус, Емі М. Вілліс.– К.: "Амадей", 2004 – 180 с.
  2.  Міжнародний ринок. Посібник для вчителів. – К.: "Альтернативи", 2005. – С.32
  3.  Прикладна економіка. Збірка завдань та вправ для учнів. – К.: "АртЕк", 2001. – С.130


Додаток 1

СВІТОВІ РЕСУРСИ

Республіка Корея

Територія

99,646 км²

Клімат

помірний мусонний; на півдні – субтропічний

Рельєф

гориста країна, 25 % – рівнини

Мінеральні ресурси

родовища вугілля, залізних, марганцевих, мідних, свинцево-цинкових, вольфрамових, молібденових і інших. руд, родовища неметалічних корисних копалин та нерудних будівельних матеріалів

Джерела енергії

кам'яне вугілля

С/г угіддя

21 %

Населення

49.044.790

Густота

493 чол./км²

Щорічний приріст населення

0,578%

Кількість населення віком до 15 років

25 %

Рівень письменності

98 %

Валюта

південнокорейський вон (KRW)

ВВП

$1,276 трильйонів

ВВП на душу населення

$26.277

ІРЛП

0,912

Відсоток працівників, зайнятих у с/г

6,4%

Відсоток працівників, зайнятих у промисловості

26,4%

Відсоток працівників, зайнятих у сфері послуг

67,2%

Експорт

напівпровідники, автомашини, комп'ютери, сталь, суднобудівна продукція, нафтопереробна продукція.

Імпорт

машини та механізми, електроніка, транспортне обладнання, технічна олія, сталь, органічні хімікати, пластик.

Республіка Болгарія

Територія

110 910 км²

Клімат

помірний континентальний

Рельєф

рівнини, гори

Мінеральні ресурси

невеликі: лігніти, руди заліза, свинцю, цинку і міді, кам'яне вугілля, природний газ

Джерела енергії

кам'яне вугілля

С/г угіддя

53 %

Населення

7 450 349

Густота

69,5 чол./км²

Щорічний приріст населення

-0,79%

Кількість населення віком до 15 років

13,8 %

Рівень письменності

98 %

Валюта

лев (BGN)

ВВП

$93.805 млрд.

ВВП на душу населення

$ 12 372

Відсоток працівників, зайнятих у с/г

28%

Відсоток працівників, зайнятих у промисловості

55%

Відсоток працівників, зайнятих у сфері послуг

17%

Експорт

сільськогосподарська продукція, кам'яне вугілля, вантажопідйомне обладнання, туристичні послуги.

Імпорт

енергоносії. машини та механізми, електроніка, транспортне обладнання, метали.

Федеративна Республіка Бразилія

Територія

8 514 877 км²

Клімат

екваторіальний, субекваторіальний, тропічний

Рельєф

низовини, плоскогір'я

Мінеральні ресурси

нафта, природний газ, вугілля, руди чорних і кольорових металів, гірський кришталь, бітумінозні сланці    

Джерела енергії

нафта, природний газ, кам'яне вугілля, гідроресурси

С/г угіддя

33 %

Населення

188 078 227

Густота

21чол./км²

Щорічний приріст населення

1,04 %

Кількість населення віком до 15 років

25,8 %

Рівень письменності

86,4 %

Валюта

лев (BGN)

ВВП

$ 1,803 трлн.

ВВП на душу населення

$10 073

Відсоток працівників, зайнятих у с/г

30%

Відсоток працівників, зайнятих у промисловості

55%

Відсоток працівників, зайнятих у сфері послуг

15%

Експорт

авіаційна техніка, кава, транспортні засоби, соя, залізна руда, помаранчевий сік, сталь, тканини, взуття, електроапаратура та цукор.

Імпорт

промислова сировина (нафта, вугілля, кольорові метали), машини й обладнання, хімічні продукти, напівфабрикати, зерно.


Територіальний поділ праці

Закон абсолютних переваг

Суспільний поділ праці

еографічний поділ праці

Міжнародний поділ праці

Закон порівняльних переваг

Міжрайонний поділ праці

Внутрірайонний поділ праці

літаки

12

10

8

6

4

2

        2        4        6        8       10       12

танкери

Продуктивність України

6 літаки 0 танкери

4 літаки 1 танкери

2 літаки 2 танкери

0 літаки 3 танкери

12

10

8

6

4

2

        2        4        6        8       10       12

танкери

Продуктивність Японії

12 літаки 0 танкери

8 літаки 4 танкери

6 літаки 6 танкери

8 літаки 4 танкери

4 літаки 8 танкери

2 літаки 10 танкери

0 літаки 12 танкери

літаки


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18845. Расчет схемы по постоянному току 153.47 KB
  Расчет схемы по постоянному току. Режим работы схемы по постоянному току определяется элементами: RЭ RБ EК и параметрами транзистора. Аналогично как и для схемы с общим эмиттером выходную и входную цепи можно описать следующими системами уравнений: Т. к. I
18846. Расчет по переменному току 237.08 KB
  Расчет по переменному току. Представим схему замещения усилителя с ОК для расчета каскада по переменному току см. Рис. 3.16. при этом примем следующие допущения: зажимы и источника питания по переменному току считаем однопотенциальными за счет низкого внутреннег...
18847. Определение коэффициента усиления по току 51.07 KB
  Определение коэффициента усиления по току. Коэффициент усиления по току можно определить как отношение выходного тока ко входному: где ток нагрузки входной ток эмиттерного повторителя. Подставив значения IН и IВх в формулу для ki получим: . Поскольку доп
18848. Определение выходного сопротивления 229.72 KB
  Определение выходного сопротивления. Для определения выходного сопротивления повторителя воспользуемся методикой изложенной в разделе. модель каскада приведена на. С учетом того что замыкание активного источника ЭДС произведем вместе с его внутрен
18849. Схема с общим коллектором (эмиттерный повторитель) 111.14 KB
  Схема с общим коллектором эмиттерный повторитель. Принципиальная схема приведена на Рис. 3.14. Рис. 3.14 Принципиальная схема усилителя на биполярном транзисторе включенного по схеме с общим коллектором....
18850. Древняя Греция. Скульптура. Становление классического идеала (от архаики до эллинизма) 32.76 KB
  Древняя Греция. Скульптура. Становление классического идеала от архаики до эллинизма. Предшествующий период Эгейское искусство КритоМикенское искусство или Минойско Архейское. История Древней Греции делится на 4 периода: Гомеровский период или тёмные в...
18851. Ганс Голлейн. К архитектуре через дизайн 25.46 KB
  Ганс Голлейн. К архитектуре через дизайн. Годы жизни: родился в 1934 году. Основная информация:один из самых значительных архитекторов современности. Выдающийся представитель венской архитектурной школы подарившей миру венский Сецессион. Его стиль можно отнести к суп...
18852. Особенности скульптуры и живописи Древнего Египта 36.62 KB
  Особенности скульптуры и живописи Древнего Египта. Древний Египет: СевероВосточная часть Африки в долине Нила. 43 тыс. до н.э. История Древнего Египта: Раннее царство: 3е тыс. до н.э. 3028 вв.до н.э. 12 дин. Объединение Египта в единое государство со столице...
18853. Постмодернизм – игра в историзм. Новая эклектика. Чарльз Мур. Роб Криер. Боффил. Джеймс Стирлинг 24.94 KB
  Постмодернизм игра в историзм. Новая эклектика. Чарльз Мур. Роб Криер. Боффил. Джеймс Стирлинг. В архитектуре постмодернизм сформировался в США теоретически во второй половине 60х гг. а в практике строительства к концу 70х объединив различных по творческим принципам и