532

Изучение многовалютного алгоритма банкира

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Изучение тупиковых ситуаций в операционных системах и алгоритма банкира, как средства обхода тупиков. Пример с участием пяти процессов и трех видов ресурсов, требуемых для завершения данных процессов.

Русский

2013-01-06

120 KB

51 чел.

Нижегородский Государственный Технический Университет

им. Р.Е.Алексеева

Павловский филиал

Лабораторная работа №1

по теме:

«Изучение многовалютного алгоритма банкира»

Выполнил: Белов А.Н.

Группа 09-ИСТ

Проверил: Комин Д. А.

Введение

            Цель работы: целью данной лабораторной работы является изучение тупиковых ситуаций в операционных системах и алгоритма банкира, как средства обхода тупиков.

Описание лабораторной работы

Надежное состояние — это состояние, при котором общая ситуация с ресурсами такова, что все процессы имеют возможность со временем завершить свою работу.

Ненадежное состояние — это состояние, которое может со временем привести к тупику.

Алгоритм банкира говорит о том, что выделять устройства процессам можно только в случае, когда после очередного выделения устройств состояние системы остается надежным.

Рассмотрим пример с участием пяти процессов и трех видов ресурсов, требуемых для завершения данных процессов.

Рисунок 1.

Если проанализировать данное состояние системы(рис. 1), то для завершения своей работы процессу 4 необходимо получить в своё распоряжение одну единицу ресурса 1. Если выделить требуемый ресурс данному процессу, и удовлетворить тем самым его максимальную потребность во всех видах ресурсов, то данный процесс завершиться. После завершения процесс 4 освободит все используемые им ресурсы, и система сможет выделить их другому процессу. Из этого  можно сделать вывод, что текущее  состояние системы -  «надежно».

Рисунок 2

На рисунке 2 представлена та же самая система.

Процесс 3 требует ресурс третьего. В случае удовлетворения требования система перейдет в состояние “ненадежности”, поскольку в резерве не останется нужного кол-ва ресурсов для завершения хотя бы одного процесса, что впоследствии приведет к тупиковой ситуации.

 

Рисунок 3

На рисунке 3 мы видим пример ненадежного состояния.

Вывод: если система не защищена от возникновения тупиковых ситуаций, то да же в этом случае она может работать стабильно, применяя методы борьбы с тупиками. В данной лабораторной работе был применен алгоритм “банкира”, как пример метода обхода тупиковых ситуаций.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22646. Поширення електромагнітної хвиль в металевих середовищах. Скін ефект 94.5 KB
  Тоді в 1 покладемо : розв’язок 5 шукаємо у вигляді: 6 звідки підставивши 6 в 5 отримаємо: звідси дисперсійне рня: 8 де n – показаник заломлення показник затухання. Розглянемо квазістаціонарний випадок тобто коли і тоді для провідника маємо наступні рівняння Максвела: звідси: 12 Застосувавши до 2го з системи рівнянь 12 оператор rot маємо : де оператор Лапласа. для монохроматичних коливань тоді 13 . Шукаємо розв’язок у вигляді: тоді отримаємо: 14 тобто комплексне тоді з 14 ...
22647. Електропровідність газів, рідин і твердих тіл 51 KB
  Електропровідність газів рідин і твердих тіл. Провідність визначається наявністю рухомих зарядів. Відрізняють електронну провідність в тв. тілі вакуумі і йонну провідність рідини гази.
22648. Предмет, структура і функції етики як науки 90 KB
  Поняття «етика» походить з давньогрецького «ethos», що спочатку позначало спільне місце мешкання. У епоху давньогрецької архаїки це слово набуло значення звичаю, характеру, темпераменту, образу думок. Рання грецька філософія надала поняттю «етика» термінологічний сенс, позначивши ним «природу», «натуру», «сталий характер»
22649. Електромагнітні потенціали. Рівняння для електромагнітних потенціалів, їх розв’язок у вигляді запізнювального потенціалу. Запізнювальні та випереджуючі потенціали 82.5 KB
  Рівняння для електромагнітних потенціалів їх розв’язок у вигляді запізнювального потенціалу. Розв’яжемо хвильові рівняння ; для потенціалів за допомогою функції Гріна. Шукаємо розв`язки у вигляді ; Рівняння для G: ; тоді ; . Домножимо рівняння на та .
22650. Випромінення електромагнітних хвиль. Електричне дипольне випромінення 156 KB
  З останньої формули випливає що найбільша енергія випромінюється в площині перпендикулярній до напрямку коливань диполя . У напрямку коливань диполя електричні хвилі не випромін. Інтенсивність випромінювання пропорційна частоті коливань диполя в четвертому степені і квадрату амплітуди коливань.
22651. Розсіяння електромагнітних хвиль. Формула Томсона 102 KB
  поле хвилі в частинці створює коливання зарядів частота яких збігається з частотою коливань ел. хвилі які поширюються в усі сторони. При наявності на шляху променя деякого тіла з’являються хвилі напрям поширення яких не збігається з напрямом поширення променя – це явище називається розсіянням . Позначимо: і – для падаючої хвилі і – для розсіяної.
22652. Рівняння Максвела в чотиривимірній формі 144.5 KB
  Рівняння електродинаміки повинні бути однаковими в усіх інерціальних системах відліку і тому їх можна записати через 4вектори. Запишемо рівняння Максвела: ; ; ; . Скористаємося також рівнянням неперервності: ; де – чотири вектор координати; – 4вектор густини струму. Рівняння Максвела перетворюються на рівняння для потенціалів за умови калібровки Лоренца: .
22653. Фотони, квантування електромагнітного поля. Фотони 114.5 KB
  Якщо розглядати поля в обмеженому об`ємі то можна розкласти в ряд Фур`є накладаючи умови періодичності на біжучі плоскі хвилі з урахуванням того що дійсне : і хвильове рівняння перетвориться на рівняння для гармонічного осцилятора: Повна енергія електромагнітного поля в об`ємі : Якщо перейти від комплексних до дійсних т.; То вираз для енергії набуває вигляду Оскільки а отже то можна розкласти ці вектори на два компоненти в площині перпендикулярній: це система гармонічних осциляторів нормальні координати....
22654. Поширення світла в діелектричних середовищах. Дисперсія і поглинання 121.5 KB
  Поширення світла в діелектричних середовищах. Дисперсією світла називається залежність абсолютного показника заломлення від частоти падаючого на дану речовину світла Елм хвилі З означення швидкості світла слідує що також залежить від частоти Дисперсія світла виникає в результаті вимушених коливань заряджених частинок – електронів і іонів – під дією змінного поля елм хвилі. В класичній теорії дисперсії оптичний електрон розглядається як затухаючий гармонічний осцилятор: где частота власних коливань радіус вектор электрона...