53255

Майбутній громадянин України

Конспект урока

Педагогика и дидактика

2010 рік Процес виховання ― це динамічне складне явище яке здійснюється на основі цілеспрямованого і організованого формування особистості громадянина незалежної держави. Мета і завдання виховання визначаються потребами сучасного суспільноекономічного розвитку України. Виховна робота у Червонозаводській загальноосвітній школі ІІІІ ступенів №2 здійснюється відповідно до Програми системи виховання учнівської молоді згідно районної програми виховання учнівської молоді на період до 2012 року. Модель та основні структурні елементи...

Украинкский

2014-02-24

205 KB

2 чел.

Відділ освіти Лохвицької районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Конкурс «На кращу модель виховної системи»

Майбутній громадянин України

Модель виховної системи Червонозаводської                                    загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

Автор:

Голінченко Лідія Петрівна, заступник директора з виховної роботи Червонозаводської                            ЗОШ І-ІІІ ступенів №2                        Лохвицького  р-ну                                 Полтавської обл.

2010 рік

Процес виховання ― це динамічне складне явище , яке здійснюється на основі цілеспрямованого і організованого формування особистості громадянина незалежної  держави.

Мета і завдання виховання визначаються потребами сучасного суспільно-економічного розвитку України.

Виховна робота у Червонозаводській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 здійснюється відповідно до Програми системи виховання учнівської молоді згідно районної програми виховання учнівської молоді (на  період до 2012 року).

Модель та основні структурні елементи виховної системи школи

Мета і завдання

Принципи виховання

Особистість

(рівень вихованості та загального розвитку, потреби, інтереси,

ціннісні орієнтації, психолого-педагогічна характеристика)

Конкретизовані цілі та завдання виховання

(за віковими ступенями, за соціально-психологічними умовами,

вибір пріоритетів на основі досягнення нового рівня саморозвитку

суб’єктів закладу педагогічної взаємодії)

                                                 Суб’єкти виховного впливу

              Педагогічний колектив     Учнівський колектив     Сім’я     Громадськість

             Організація                           Методи та форми виховання                     Діяльність:             

життєдіяльності                                                                             *навчально-пізнавальна    

    колективу:                                                                                  *соціально-комунікативна        

  *учнівське самоврядування                                                                 *ціннісно-орієнтаційна

  *динамічна система ролей       Фактори позашкільного впливу      * спортивно-оздоровча                     

  *норми поведінки, традиції                                                                 *художньо-естетична                                                                                                  

  *ділові взаємини                                                                                   * громадсько-корисна

  *особисті взаємини учнів                  Управління системою             *трудова

                                                                                                         *організаторська

Особистість – результат

(соціальна активність, життєва позиція, моральні якості)

Головними цілями виховання є:

 •  набуття молодим поколінням соціального досвіду;
 •  успадкування духовних надбань українського народу;
 •  досягнення високої культури міжнаціональних взаємин;
 •  формування у молоді незалежно від національної приналежності особистісних рис громадян України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Система виховних завдань передбачає:

 •  забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей , суспільних і власних інтересів;
 •  формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу;
 •  виховання правової культури: поваги до Конституції і законодавства України, державної символіки, знання та дотримання законів;
 •  забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших, культури та історії рідного народу;
 •  виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції;
 •  утвердження принципів загальнолюдської моралі;
 •  культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги до жінки;
 •  формування почуття господаря і господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовка дітей до життя в умовах ринкових відносин;
 •  забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорона й зміцнення їх фізичного, психічного, морального та духовного здоров'я;
 •  забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб і почуттів;
 •  вироблення екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії у її відносинах з природою;
 •  прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянської відповідальністю;
 •  формування активної протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.

Основні принципи виховання:

 1.  Єдність національного і загальнолюдського ― формування національної свідомості, любові до рідної землі і свого народу; оволодіння української мовою, використання всіх її багатств і засобів у мовній практиці; прищеплення шанобливого ставлення до культурної спадщини, традицій і звичаїв інших народів; оволодіння надбаннями світової культури.
 2.  Природовідповідальність виховання ― врахування у процесі виховання багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, учнівської та студентської молоді, їх психологічних, національних і релігійних особливостей.
 3.  Культуровідповідальність виховання ― органічний зв'язок з історією народу, його мовою, культурними та прогресивними родинно-побутовими і релігійними традиціями, з народним мистецтвом, традиціями і культурою інших народів світу, забезпечення духовної єдності, наступності та спадкоємності поколінь,зв'язок виховання з життям.
 4.  Демократизація виховання ― розвиток різноманітних форм  співробітництва і встановлення довір’я між вихователями і вихованцями, повага до суверенітету особистості дитини, розуміння її запитів та інтересів.
 5.  Гуманізація виховання ― пріоритет завдань самореалізації особистості вихованця, створення умов для виявлення обдарованості і талантів дітей, формування гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої, милосердної.
 6.  Єдність навчання і виховання ― розвиток і формування особистості, опанування нею національної і світової культури здійснюється як єдиний процес, що передбачає набуття знань, вироблення ставлень та цінностей, які в кінцевому рахунку обумовлюють світогляд та ідеали людини.
 7.  Диференціація та індивідуалізація виховного процесу ― врахування у виховній роботі рівнів фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку вихованців, стимулювання активності, розкриття творчої індивідуальності кожного.
 8.  Гармонізація родинного і суспільного виховання ― організація педагогічного всеобучу батьків, об'єднання і координація виховних зусиль усіх суспільних інституцій; спрямування на проведення таких виховних заходів, які об’єднують, і координуючи різні напрями виховання в цілісний природній процес, позитивно впливають на становлення особистості дитини.

Програма виконується за такими напрямами: громадсько-патріотичне, превентивне, морально-етичне, художньо-естетичне, трудове, екологічне, фізичне виховання та формування здорового способу життя, економічна освіта; соціалізація особистості та сприяння її творчому розвитку, створення позитивного  інформаційного простору.  

У роботі школи по вихованню підростаючого покоління використовуються виховні технології як спосіб педагогічної діяльності. Предмет технології виховання полягає у конструюванні  системи виховного процесу, виходячи із заданих вихідних установок ― виховних орієнтирів, цілей і змісту виховання.

                                                                                          Корекція і поправка

Мета і зміст виховання          Виховні орієнтири         Виховний процес        Оцінка

                                                                                   

                                                                            Поправка і корекція       

Специфіка педагогічної технології полягає в тому, що в ній конструюється і здійснюється такий виховний процес, який гарантує досягнення поставленої мети.

Технологічний підхід до виховної роботи в школі включає такі компоненти:

 •  постановку цілей, їх максимальне уточнення;
 •  чітку орієнтацію всього процесу виховання;
 •  орієнтацію виховних цілей і процесу виховання на досягнення результатів;
 •  корекцію виховання;
 •  заключну оцінку результатів.

Ключовим моментом до розуміння технологічної побудови виховного процесу є орієнтація на чітко поставлені цілі:

                                

Загальні  вимоги                     завдання                             завдання                          конкретні                     

  суспільства                        національного                        школи                                   цілі  

                                                 виховання     

Практика показує, що до навчання і виховання немає єдиного ідеального підходу, але існують різноманітні форми, методи, моделі виховного процесу, які демонструють ефективність, кожна в своїх умовах ― в руках педагога - виховника.      

Уся виховна  робота в школі  спрямована на формування особистості, яка розвивається під впливом багатьох факторів: об’єктивних (формування позитивних загальнолюдських якостей особистості ― людяність, доброта, чесність тощо) і суб’єктивних (система організованих, цілеспрямованих впливів на особистість учня з боку батьків, учителів, друзів), природних і суспільних, внутрішніх і зовнішніх, незалежних і залежних від волі і свідомості людей, які діють стихійно або на науковій основі у відповідності до поставленої мети виховання.

Система виховання в школі базується на ідеях гуманізму, оновлення, демократичності і передбачає ряд основних аспектів:

 •  ідею реалістичних цілей виховання та різнобічний розвиток особистості учня, який базується на здібностях та обдаруваннях;
 •  ідею спільної життєдіяльності дітей і дорослих ― заміну авторитарності впливу учителя на безпосереднє співробітництво з учнем;
 •  ідею само визначеності учня;
 •  ідею спрямування особистості ― центр всієї виховної роботи повинен бути спрямований на учня, а не на програми виховання;
 •  ідею добровільності ― вияв в учнів інтересу, власна ініціатива, творчість у виконанні дій.

Етапи процесу виховання:

 1.  Оволодівання нормами і правилами поведінки
 2.  Формування переконань
 3.  Формування почуттів учнів
 4.  Вироблення вмінь і навичок у поведінці
 5.  Самовиховання особистості учня

Виховний процес має двосторонній характер: з одного боку на учня впливають свідомі дії батьків, учителів, громадськості та засобів масової інформації; з другого боку, учень виступає як складне природне явище, особистість  якого здатна до реалізації самооцінки оточуючої дійсності.

Отже, свідомість учня, на основі якої  базуються почуття,навички в поведінці, виступає провідною ланкою у виховному процесі. Критерієм істинності у вихованні є діяльність особистості школяра: слово ― діло. Дотримання даного слова, підтвердження його певними діями вказує на те, що в учня формується почуття обов’язку та розвивається сила волі.

Процес виховання особистості учня має складну структуру

                                            Цілеспрямоване виховання

                          

Самовиховання                                                                                 Перевиховання

                                        Структура виховного процесу

                                     

                         Конкретні завдання формування   особистості ―                                              

                                             база  виховного процесу

 Виховання учня            Розвиток в учня              Формування                 Розвиток  

активним свідомим          позитивних                вмінь та навичок              творчих

  громадянином           загальнолюдських      співжиття і адаптації       здібностей                 незалежної держави             якостей                в суспільному житті              учня   

                                       

                                             Аспекти виконання завдань

                                                 

             Психологічний:                                                    Педагогічний:

а) сприймання інформації про                       а) мета і завдання виховання;

   правила поведінки;                                     б) зміст виховання особистості учня;

б) узагальнення одержаної  інформації        в) методи, прийоми та засоби

   конкретним учнем;                                         виховання особистості школяра;

в)осмислення та розуміння одержаної         г)форми організації виховного

  інформації про правила поведінки;              процесу;  

г)закріплення знань про норми і                   д) критерії вихованості особистості

  правила поведінки та використання             учня.

  їх у практичній діяльності.

Закономірностями процесу виховання є:

 1.  Взаємозалежність виховання, навчання, освіти та розвитку особистості. Ця закономірність виражає підхід до особистості учня з позицій такого правила: виховуючи ― навчай, а навчаючи ― виховуй. Основою реалізації цієї закономірності  є розвиток особистості, який передбачає:                                а) вдосконалення інтелекту і логічного мислення;                                                   б) розвиток творчих здібностей особистості;                                                              в) вироблення навичок до самовдосконалення.
 2.  Обумовленість виховання суспільними потребами та умовами життя.
 3.  Визначальна роль діяльності в спілкуванні та вихованні особистості.
 4.  Залежність виховання від вікових та індивідуальних особливостей учня.
 5.  Взаємозв’язок учня і колективу класу у виховному процесі.

Виховуючи особистість учня доцільно використовувати організовані методичні шляхи розв’язання виховних завдань. А.С. Макаренко говорив: «Метод ― інструмент дотику до особистості».

Під методами виховання в сучасній школі розуміють способи взаємозв’язаної діяльності вихователів і вихованців, спрямованої на розв’язання завдань будівництва незалежної держави.  

У формуванні суспільної свідомості учнів використовуємо групу методів виховання: пояснення, розповіді, бесіди  на етичну, естетичну, політичну, пізнавальну тематику з наведенням конкретних прикладів, лекції, диспути.   

К.Д. Ушинський підкреслював, що у вихованні не можна обмежитися тим, що дитина наслідує і копіює. Необхідно досягти того, щоб кожна особистість розвивалася своєрідно, як особлива, неповторна індивідуальність.

Схема

вивчення особистості школяра

       Позашкільні зв’язки                    Учень                   Сімейно-побутові    

              та заняття                                                                          зв’язки

                                                   загальні відомості

                                            здоров’я і фізичний розвиток

                                            спрямованість особистості

        інтереси               відношення до        відношення з        відношення до

       та нахили               навчання та             колективом                   себе

                                            праці                       класу

    

   вольові, емоційні      рівень пізнавальних можливостей, здібностей

                        уява       навчальні       увага         пам'ять             творчі         

                                         здібності                                               здібності         

У школі працює 21 предметний гурток, 12 гуртків художньо-естетичного напрямку, 4 гуртка технічної творчості, 9 спортивних секцій та 3 гуртки, які проводять батьки: танцювальний (Заславець А.В.), важкої атлетики (Грабовий С.І.), волейбольний (Мороз С.С.);  організації («Веселка», «Козачата», «ЧАДОВ»), клуби за інтересами (творчі учнівські об'єднання: «Лілея»,  «Гарт», «Закон і ми», «ЮІР», «ДЮП», «Дебати», «Патріот»). Учні школи беруть участь у позашкільних навчальних закладах (музична школа, БК спиртокомбінату і цукрокомбінату)

Схема позакласної роботи з учнями

        Організації                           Учнівська рада                      Клуби за інтересами

Предметні гуртки                        УЧЕНЬ            Гуртки естетичного напрямку

Гуртки технічної творчості                                       Гуртки, які проводять батьки

                              Спортивні секції                          Позашкільні навчальні заклади                

Дієвим способом виховання освіченої творчої особистості є участь у органах учнівського самоврядування: учнівській раді, асоціації учнівської молоді.  

  

Голова учнівської ради

  Штаб учнівської                      Учнівська   рада                   «ЧАДОВ»

           ради

                                                           Сектори                                       «Козачата»            

 

 Навчальний       Інформаційний                                 Спортивний           Трудовий

  А          Б             А             Б                                          А            Б          А               Б

                             

                              Порядку і дисципліни          Культурно-масовий  

                                А                    Б                       А                    Б

Примітка:   «ЧАДОВ» ― Червонозаводська автономна дитяча організація                     

                   «Веселка»;  «Козачата» ― учні 1-4 класів;  

                    А ― лідер;  Б ― голови класних секторів

Асоціація учнівської молоді (АУМ)

                          «ЧАДОВ»              Учнівська рада            «Козачата»  

                                                                                 

      «Лідер»                 Центри розвитку дитячої ініціативи               «Інтелект»

     «Екологія»                                     Рада центру                               «Здоров'я»                                                                                           

                            

     «Дозвілля»            «Прес-центр»                  «Пам'ять»                    «Тимур»

Клуби, секції, об’єднання

Плани роботи деяких центрів розвитку дитячої ініціативи

«Лідер»

 1.  Тестування «Я ― особистість»
 2.  Година спілкування «Хто такий лідер?»
 3.  Круглий стіл «Як вести за собою»
 4.  Дискусійний клуб «Від моїх вчинків і дій залежить доля моєї країни, мого народу, мої власне майбутнє»
 5.  Діалог «Критикуєш ти ― критикують тебе»

«Інтелект»

 1.  Інтелектуальна гра «Дебати»
 2.  Клуб кмітливих і винахідливих
 3.  Мала академія наук
 4.  Клуб «Покликання»
 5.  Клуб ерудитів «Що? Де? Коли?»

«Пам'ять»

 1.  Декада, присвячена визволенню Лохвиччини та Полтавщини
 2.  Екскурсії та походи по місцях Бойової слави
 3.  Зустрічі з учасниками та ветеранами Великої Вітчизняної війни
 4.  Тимурівські рейди «Як ти живеш, ветеране?»
 5.  Усний журнал «Військові сторінки рідного краю»
 6.  Операція «Краса і біль України» з напрямків «Свята спадщина» «З попелу забуття»

«Екологія»

 1.  Місячник «Природа ― наш дім»
 2.  Конференція «Екологічні проблеми Полтавщини»
 3.  Операція «Краса і біль України» з напрямків «Мальовнича Україна», «Скривджена земля»
 4.  Тиждень екології «Збережи, де стоїш, де живеш»

Система роботи школи з важковиховуваними учнями поєднується із системою національного виховання і передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність складових її частин ― від директора до бібліотекаря і медсестри.

Класні керівники виявляють та обліковують важковиховуваних учнів, ведуть індивідуальні психолого-педагогічні спостереження, один раз на півріччя роблять висновок про досягнуті результати і розробляють  плани подальшої роботи з кожним учнем.

У школі поводиться робота з превентивного виховання.

Шкільна система з превентивного виховання будується на теоретико-методологічних засадах особистісно орієнтованого гуманістичного підходу до дитини у відповідності із Законом України «Про освіту», змістом виховання у національній школі, на основі Конвенції про права дитини, положення Національної програми «Діти України», Програми системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року та програм протидій зловживанню наркотичних засобів, профілактики захворюваності на СНІД, боротьби зі злочинністю.

Уся позашкільна та позакласна робота орієнтована на попередження правопорушень і злочинності серед учнів. В основі роботи ― аналіз інтересів учнів та їх сімей із використанням принципів добровільності, свободи вибору, зміни діяльності на основі колективного планування, а також і з урахуванням особистості учнів, міжособистісних відносин, особливостей вікової фізіології та психології школярів.

Профілактична робота з попередження правопорушень

Рівні профілактичної роботи

 •  Первина профілактика ― соціальна профілактика, спрямована на збереження психічного, фізичного і духовного здоров'я дітей, попередження несприятливого впливу на них факторів соціального та природного середовища.
 •  Вторинна профілактика ― якомога раннє виявлення негативних змін у поведінці дитини, що дає змогу попередити їх подальший розвиток. Показником необхідності початку профілактичних заходів слугують поведінка, що завдає шкоди суспільству або окремим особам, з проявами  агресивності, грубості, брехливості та інших негативних якостей, які свідчать про створення негативних орієнтацій; недоліки внутрішніх регуляторів поведінки ― свідомості, почуттів, волі, мотивів.
 •  Третинна профілактика ― цілеспрямована профілактика правопорушень неповнолітніх, має індивідуальний характер, включає заходи з усунення конкретних недоліків сімейного, шкільного, суспільного виховання, а також роботу з тими підлітками, які мають відхилення в поведінці від моральних і правових норм.

Робота школи з попередження правопорушень

Схема роботи школи з попередження правопорушень

         Постійно діюча виставка літератури                                 Клуб «За здоровий спосіб життя»

                   в шкільній бібліотеці                  

                                           

                 Батьківський лекторій                                                               Уроки правознавства

                                           

                                                                                УЧЕНЬ    

                 Класний керівник                                                                       Адміністрація школи

        Облік батьків, які не займаються                                                  Облік  дітей, схильних до

               вихованням дітей                                                                               правопорушень   

Кожний навчальний рік починається з того, що класні керівники здійснюють операції «Учень», «Учень вдома», метою яких є обстеження житлово-побутових умов, складають списки дітей за категоріями та акти обстеження. У результаті цих операцій складається картотека відомостей про учнів.

Організація контролю за станом відвідування учнями школи та виховання свідомої дисципліни на уроках та перервах здійснюється за такими напрямками:

 •  Щоденний контроль чергового вчителя та адміністратора
 •  Контроль чергових учителів та учнів по поверхах за дисципліною учнів на перервах
 •  Робота з батьками щодо попередження пропусків учнями уроків без поважних причин
 •  Робота з класними керівниками щодо профілактики правопорушень учнями дисципліни на уроках, а також пропуски уроків учнями.

У школі щорічно проводяться:  місячник з превентивного виховання, дні, тижні правових знань, місячник «За здоровий спосіб життя»; організовуються зустрічі з начальником ССД  Івашиною Н.Д., інспекторами КМССД та ДАІ Лесиком С.В., дільничними інспекторами м. Червонозаводського Ковтуном М.О., Бобирем О.В., Танченком Р.А.; щомісячні заняття педагогічного університету для батьків (ректор Ярміш Н.В. , декани Минець С.В., Телюк Л.А., Савченко В.О.)

          Година запитань                       Бесіди з антиалкогольної,                          Класні години на

            та відповідей                        антинаркотичної пропаганди                     правову тематику

                                                            

         Зустріч з лікарями:                      Місячник    правових                                      Зустріч із

           венерологом,                              знань та попередження                              працівниками

           наркологом,                                     правопорушень                                      правоохоронних

           гінекологом                                                                                                             органів

                                                                 

               Ділові ігри                     Робота з профілактики захворювання                   Тестування

         з учнями  9 класів                                 на СНІД                                               «Я і моя сім’я»

У школі склалася система роботи ради школи (голова Хоменко І.О.) та батьківського комітету (голова Іщенко С.В.).

На належному рівні працює рада сприяння сім’ї та школі при ВАТ «Склоприлад» (голова  Підддубний М.О.)

Діє штаб профілактики правопорушень. Щочверті на засіданні штабу проводиться робота з учнями, котрі порушують Статут школи, мають незадовільну поведінку та низький рівень знань.

У школі проводяться батьківські збори, конференції громадськості, дні для батьків.

Велику допомогу у роботі з сім’ями, які ухиляються від виховання своїх дітей, та з сім’ями, в яких існує реальна загроза насильства щодо дитини, надає комісія у справах дітей при  Червонозаводській міській раді. Разом із нею розглядаються питання про невиконання батьками своїх обов’язків згідно статті 59 Закону України «Про освіту».

Учні, котрі схильні до правопорушень, залучаються до роботи в предметних гуртках та учнівських об’єднаннях: «Лілея», «Гарт», «Закон і ми», «Мальва»., є членами спортивних гуртків та відвідують секції футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, карате.  За кожним таким учнем закріплений учитель-наставник, який проводить з ним індивідуальну роботу за участю практичного психолога школи Малишко Л.Б.

Робота школи з важковиховуваними учнями

СИСТЕМА ПРАВОВОГО  ВИХОВАННЯ І ОСВІТИ

        Профілактика                                                                                                Правоосвітницька   

       правопорушень                                  Робота з батьками                                      робота

Розгляд поведінки                               Робота шкільного                                 

     учнів на класних зборах                             батьківського                                  Робота з учнями                   

     засіданнях учнівської                                     комітету                                                                    

    шкільної ради, штабі                                                                                        

   профілактики і педрадах                                 Правоосвітницька                                                                                                                                                                                                                     

     в присутності батьків                                       робота класних                      Методична збірка                                                                                 

                                                                                    керівників                                матеріалів з

                                                                                                                      правового виховання

Викладання курсу «Основи                                                                              

                 держави і права»                               Співпраця з ССД,                    

                                                                            працівниками ДАІ,                           

                                                              юристами та КМССД                  Функціонування

                                                                                                                     тематичних виставок

                                                                                                                     правової літератури

                                                                                                                        на базі бібліотеки

Адміністрація та педагогічний колектив школи взаємодіють із КМССД і ССД при проведенні рейдів: «Підліток», «Вокзал», «Дозвілля», «Школа – дім – вулиця».

За ініціативою адміністрації школи проводиться трудовлаштування дітей із неблагополучних сімей.

За традицією в школі впроваджено день самоврядування  (двічі на рік), з учнями організовуються КТС з метою забезпечення кожного конкретною справою і формування в учнів почуття відповідальності.

Проблема вільного часу батьків і дітей, їх взаємостосунків вирішується шляхом організації та проведення родинних свят, конкурсів «Тато, мама, я ― спортивна сім’я», спортивних змагань, екскурсій, походів по  рідному краю.  

Велике значення в пропаганді правових знань має шкільна бібліотека, в якій діють виставки новин юридичної літератури, проводяться тематичні огляди літератури, інформаційні вісники.

Для пропаганди правових знань діє куточок «Право і Закон».

Велику роль у морально-етичному , правовому виховання учнів відіграє вивчення державної символіки України, Полтавщини, Лохвиччини, міста та школи, Основного закону ― Конституції.

Така система і скоординована робота школи та служб, що опікуються проблемами учнівської молоді, позитивно впливає на навчання та поведінку учнів, загальну атмосферу в школі та мікрорайоні.

І як результат: за останні 7 років жоден учень не взятий на облік КМССД і ССД.  

Найпершим помічником, союзником у вихованні школярів є сім’я.                           Антон Семенович  Макаренко відмічав, що виховання є процес соціальний у найширшому розуміння цього слова. Виховує все: люди, речі, явища, але насамперед і найбільше ― люди. Із них на першому місці ― батьки і педагоги.  Педагогічні погляди А.С. Макаренка і нині не втратили своєї актуальності.

Найпоширенішими формами роботи  нашої школи із батьками є батьківські збори, конференція громадськості, педагогічний всеобуч (педагогічний університет для батьків), консультативні пункти, вечори відпочинку, конкурси «Тато, мама, я ― спортивна сім’я», родинні свята «Відпочиваємо всією сім’єю».  

Дієвою є робота з психолого-педагогічної допомоги сім’ї.

Структура роботи з психолого-педагогічної

допомоги сім’ї.

Координаційно-методична рада.

Вивчення результатів діагностики

            Формування педагогічної                                                  Інформаційний  служба        

                     культури батьків                                    

  Батьківські          Клуб для            Родинні            Банк даних      Дослідження      Батьківський

     збори                  батьків               свята                про  сім’ї          умов сім’ї                 день

                                                       

                                                           Психологічно-педагогічна              

                                                                    освіта батьків  

                          Конференція                                                        Консультпункт

                           громадськості                                                            для батьків

Основні заходи, які проводяться з батьками:

 •  круглі столи з проблем сімейного виховання;
 •  прес-конференції;
 •  диспути;
 •  дискусії;
 •  творчі конкурси;
 •  усні журнали;
 •  педагогічний практикум;
 •  вечори сімейного портрету;
 •  вечори-вогники;
 •  художні конкурси;
 •  дні колективного відпочинку батьків і дітей;
 •  читацькі конференції з обговорення педагогічної літератури;
 •  анкетування.

У своїй роботі з виховання підростаючого  покоління використовуємо педагогічні технології, інтерактивні форми роботи, опрацьовуємо педагогічні надбання А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, А. Фасолі, Г. Ващенка.

У школі проводиться психолого-педагогічна діагностика учнів, вчителів, батьків на предмет їхнього інтелектуального, соціального і творчого потенціалу.

Для діагностування рівня психічного розвитку учня (мислення, мови, пам’яті, сприйняття, уяви і уваги) використовуємо:

 •  бесіди (як дитина орієнтується в часі, просторі, в житті людей, в природі);
 •  вміння сприймати і розуміти серію картин, пов’язаних одним сюжетом;
 •  навички самостійного оповідання за сюжетною картиною, переказ прослуханого оповідання;
 •  вміння сприймати форму, колір і простір;
 •  розвиток уваги при використанні сюжетних предметних картин;
 •  розвиток слухової, зорової, короткочасної, довгострокової, змістовної пам’яті за картинками, вміння запам’ятовувати слова, речення, вірші, невеликі оповідання;
 •  розуміння приказок, загадок, сюжетних картин з прихованим смислом;
 •  розвиток мислення (класифікація предметів за картинами), вміння відносити  предмети до певної групи понять.

Для визначення рівня підготовки вчителів до організації виховної роботи проводимо тестування за такими питаннями:

 1.  Основні принципи організації виховного процесу.
 2.  Основні методи організації виховної роботи в школі.
 3.  Головна мета національного виховання.
 4.  Пріоритетні напрями формування громадянина України.
 5.  Вкажіть положення, які повинні входити до психолого-педагогічної характеристики класного колективу, учня.
 6.  Назвіть фактори розвитку творчої особистості школяра.
 7.  Джерела виховного впливу на особистість школяра.
 8.  Основні критерії в оцінці діяльності вчителя як вихователя в індивідуальній роботі.
 9.  Назвіть основні напрямки діяльності класного керівника.

З  метою вивчення рівня моральний якостей учня, пропонуємо  таке завдання «Допишіть, будь-ласка, речення»:

 1.  Більше всього я ціную в людині…
 2.  Я поважаю ровесників за те, що…
 3.  Я не поважаю, коли вони…
 4.  Про себе я думаю, що…
 5.  Мені здається, що мої товариші цінують мене за …
 6.  Вчителі мене вважають…
 7.  Мої батьки бачать в мені…
 8.  В собі я більш за все не розумію…
 9.  Моя головна життєва мета…
 10.  Для досягнення цієї мети мені необхідно…

Для батьків пропонуємо різного роду тести, анкети:

 1.  Чим цікавиться Ваша дитина?
 2.  В якому віці навчився читати і рахувати?
 3.  Якому заняттю віддає перевагу вдома? На вулиці?
 4.  Які і як часто дитина ставить Вам запитання?
 5.  На які теми любить фантазувати Ваша дитина?
 6.  Чи можете Ви навести приклад вирішення Вашою дитиною якихось завдань, проблем?
 7.  Чи звертається Ваша дитина за допомогою при вирішені завдань? Якщо так, до кого найчастіше?
 8.  Чи вважаєте Ви, що у Вашої дитини є здібності, у чому вони проявляються?
 9.  В якому віці виявили здібності і що Ви робите для їх розвитку?

Згідно Програми системи виховання учнівської молоді (на період до 2012 року) та «Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» у школі проводиться методична робота.

Методична робота ― це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду, конкретному аналізі вчителів і спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя,  на збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, на досягнення оптимальних результатів освіти. Виховання і розвитку майбутнього громадянина.

Сучасне розуміння суті методичної роботи поділяється на три групи:

 1.  Відносно конкретного вчителя.
 2.  Педагогічного колективу
 3.  Широкої системи непевної освіти, педагогічної науки і досвіду вчителів.

У школі вивчено систему виховання класних керівників (Дроб’язка О.В., Вергеєвої В.Д., Бенько Н.М., Мироненко Н.О., Костюк Н.Б., Телюк Л.А.,                   Минець С.В., Ярміш Н.В.) і педагогічний досвід вчителів (Кісенко Н.І.,                    Хоменко Н.Г., Чернець Н.В, Погрібняк Ю.М., Голінченко Л.П., Дроб'язко Г.М.).

Щорічно вчителі та класні керівники беруть участь у шкільних та районних конкурсах «Учитель року» (Вергеєва В.Д., Роман Н.С., Чернець Н.В., Кісенко Н.І.,                      Лукянова Н.В., Ястреба Н.М.),  «Класний керівник року»  (Бенько Н.М., Минець С.В.); брали участь в обласних конкурсах (Дроб'язко О.В., Вергеєва В.Д., Лукянова Н.В., Ястреба Н.М., Кісенко Н.І.)

Згідно річного виховного плану школи проводиться щоквартально методичні об'єднання учителів-предметників та класних керівників.

Методичне об'єднання класних керівників нашої Червонозаводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 працює над проблемою «Виховання культури поведінки в учнів». На засіданнях проводиться аналіз роботи класних керівників, виконання запланованих організаційно-педагогічних заходів, контролюється самоосвітня робота класних керівників над підвищенням рівня їхньої професійної майстерності, вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, здійснюється контроль за рівнями вихованості школярів, надається допомога молодим класним керівникам та аналізується участь у позашкільній виховній роботі.

На виконання районної, обласної програм системи виховання учнівської молоді (на період до 2012 року) в школі проведено  заходи за такими напрямками:

 1.  Громадсько-патріотичне виховання                                                                   
  1.  Місячник «Тільки пам'ять не сивіє»
  2.  Класні години «Ніхто не забутий, ніщо не забуто»
  3.  Конкурс малюнків «Війні ― ні!»
  4.  Зустрічі з учасниками бойових дій та ветеранами Великої Вітчизняної війни
  5.  Ранок «Вони захищали наше майбутнє»
  6.  Пошукова робота в рамках туристично-краєзнавчої експедиції «Краса і біль України» за напрямом «З попелу забуття» (досліджено бойовий шлях нашого земляка Трегуба І.Г.)
  7.  Участь у районному конкурсі учнівської  творчості  «Безсмертний подвиг українського народу» (у 2008 – 2009 н. р. написані твори «Подвиг», «Два ордени», малюнок «Вирій війни»; усім роботам присуджено ІІ місце)
 2.  Превентивне виховання
  1.  Тиждень превентивного виховання, в рамках якого здійснено рейди6 «Відпочинок», «Учень вдома»
  2.  Засідання правознавчого гуртка на тему «Право і закон»
  3.  Батьківські збори «Охорона дитинства»
  4.  Засідання клубу «Закон і ми» за участю учнів, схильних до правопорушень
  5.  Засідання учнівської ради (комісія порядку і дисципліни)
 3.  Морально-етичне виховання
  1.  Тиждень морально-етичного виховання
  2.  Класні години: «Шкільна дружба» (1-5 класи); «Фестиваль ввічливості» (6-8 класи); «Найвище почуття людини» (9-11 класи)
 4.  Художньо-естетичне виховання
  1.  Звіти літературної студії «Паросток (керівник погрібняк Ю.М.), драматичної студії «Мальва» (керівник Лук'янова Н.В.)
  2.  Участь у святі «Зірочки Лохвиччини» (Холодінова І., Ковтун В. ― переможці фестивалів-конкурсів «Пісенне коло», «Студентська весна»)
  3.  Участь у районному конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося, брати мої» (Бірченко О. ― переможець у номінації «образотворче мистецтво»,  Обща Л.  ― переможець у номінації «декоративно-вжиткове мистецтво»)
  4.  Участь у районному звіті художньої самодіяльності (38 учнів)
  5.  Участь у міському святі «Веселкові кольори», присвяченому Дню захисту дітей (250 учнів)
  6.  Участь у гуртках художньо-естетичного напрямку (103 учні)
 5.  Трудове виховання
  1.  Участь у проведенні двомісячника озеленення,благоустрою та чистоти.
  2.  Трудові десанти: «Посади дерево», «Клумба», «Сорго», «Затишок», «Шкільне подвір’я»
  3.  Допомога волонтерських загонів ветеранам Великої Вітчизняної війни та сім’ям померлих ветеранів (посадка городів, прибирання подвір'я тощо)
 6.  Фізичне виховання
  1.  Тиждень «У здоровому тілі ― здоровий дух»
  2.  Участь в обласному фестивалі «Молодь обирає здоров'я» (10 учнів)
  3.  Участь у спортивних гуртках та секціях (50% учнів)
  4.  Участь в обласних змаганнях з футболу (менша вікова група виборола ІІ місце)
  5.  Конкурс плакатів і малюнків «Ми обираємо здоровий спосіб життя»
 7.  Екологічне виховання
  1.  Участь у проведенні акцій: «Чиста криниця», «Джерело», «Птахи рідного краю», «Зелений паросток», «Лікарські рослини», «Майбутнє лісу в наших руках»
  2.  Посаджено 110 дерев і кущів
 8.  Економічна освіта та виховання
  1.  Декада «Економіка у моєму житті»
  2.  Конкурс «Кращий проект юного підприємця»
  3.  Екскурсії на ВАТ «Червонозаводський хлібозавод», ВАТ «Склоприлад»

Показником результативності системи виховної роботи школи є активна участь учнів у шкільних, міських, районних, обласних, республіканських конкурсах, змаганнях. Членами Малої академії наук є Плюйко Сергій, Хмара Максим, котрі стали призерами районного конкурсу-захисту, а Гриценко Юлія стали переможцям у цьому конкурсі. «Зірочки Лохвиччини» ― Алова Наталія,  Максимейко Яніна (кер. Погрібняк Ю.М.), Ковтун Вікторія                                                  (кер. Мироненко Н.О.).

Переможцями та призерами предметних районних олімпіад стали Алова Наталія (українська мова), Колісник Тетяна (математика), Кривошея Юлія (математика), Клепач Любов (фізика), Виноградська Ірина та Якушенко Андрій (іноземна мова), Плюйко Сергій і Ліпінський Іван (інформатика), Микитенко Валерія (правознавство), Скляр Аліна, Кривошея Юлія (історія), Бірченко Олена і Халяндра Ігор (креслення)

Переможцями Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості стали Алова Наталія (література), Хмара Максим (державотворення), Тригуб Вікторія, Обща Лариса і Савченко Оксана (декоративно-прикладне мистецтво), Бірченко Олена та Павленко Олена (образотворче мистецтво).

У конкурсі «Відгук на кращу дитячу книгу» переможцями стали Жванко Ольга (І м.), Горобець Марина (ІІм.);  у математичному імені Остроградського Кривошея Юлія виборола ІІІ місце, а у конкурсі інформаційних технологій ― Ліпінський Іван (І м.), Минець Олександр (ІІІ м.); «Мої права» ― Хмара Максим і Бірченко Олена

Кращі в районі знавці української мови Алова Наталія (І м.), Ященко Євгенія (ІІ м.), Мащенко Тетяна (ІІІм. ).

Активними учасниками туристично-краєзнавчої експедиції «Краса і біль України» є загін «Пошук» і  «Вогник» (напрямок «З попелу забуття»), «Паросток» (напрямок «Скривджена земля»), «Пролісок» (напрямок «Мальовнича Україна»), «Паросток» (напрямок «Свята спадщина»); пошукові загони у операціях  «Птахи рідного краю», «Майбутнє лісу в наших руках», «Зелена аптека».

У спортивних змаганнях досягли високих результатів Заславець В’ячеслав, Дзюба Євген, Мащенко Богдан стали чемпіонами України з карате (молодша група); Томік Анатолія неодноразово одержував призові місця з дзюдо; з футболу ― ІІ загальнокомандне місце в обласних змаганнях.

Система виховної роботи, яка склалася в школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у навчально-виховному процесі досягнуто. Вся ця робота сприяє розширенню світогляду учнів, виховує учнів у дусі національних традицій, спонукає продовжувати надбання українського народу, формує вміння співвідносити в життя норми моралі та прав, застосовувати набуті знання і моральні навички у повсякденному житті.  

Усвідомлюючи важливість радикальних змін в усіх сферах життя незалежної України, її національного відродження, педагогічний колектив школи і надалі буде впроваджувати в практику виховної роботи нові підходи, спрямовані на удосконалення системи виховання на основі гуманізації життя школи.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59190. БАТЬКИ І ДІТИ 45.5 KB
  Ми раді вітати Вас сьогодні у нашій світлиці на нашому родинному святі. У дитячому садку ми знайомимо дітей з обрядами та звичаями нашого народу, з казками та приказками, вчимо загадки, прислівя, вірші, скоромовки. А сьогодні будемо вести розмову про родину.
59191. Ой на Йвана, ой на Купала 32.5 KB
  Добре й літом у лісочку На травичці в холодочку Відпочити погуляти Зілля квітів тут нарвати Дівчата прикрасимо нашу купальницю щоб була ще красивіша. Дівчата збирають квіти плетуть вінки прикрашають ними деревце купальницю і співають...
59193. Новий рік 17.5 KB
  ік старий вирушає в дорогу Залишає нам зоряний дім Кожний кожному щастя нового Зичить радісно з роком Новим. Ведуча: Пада пада сніг лапатий Вже ступило на поріг В кожен дім це світле свято Здравствуй здраствуй Новий рік.
59194. Свято матері 33.5 KB
  ІІ Ведучий: Свято це прийшло до нас з американського континенту у 1914 р. І Ведучий: Так цей день Друга неділя Травня кожного року став міжнародним святом у найкращому розумінні цього слова. ІІ Ведучий: А 1929 рік за почином Союзу Українок був першим роком Свята Української Матері в Галичині.
59195. Свято останнього шкільного дзвоника 44 KB
  Починається нове життя від шкільного порога хай веде вас до вершин невідома дорога. Кожному з вас вони подарували найцінніше життя. Вам жити і дарувати життя іншим. Хай завжди скрізь і всюди зігрівається і освітлює вашу життєву дорогу полумя символічного фактела життя.
59196. Свято памяті українських Січових Стрільців 47.5 KB
  Ведучий: УСС єдина армія того жорстокого часу який ні тодішні ні пізніші противники ніколи не залишили жодного факту мародерства насильництва щодо полонених чи населення. Ведучий: Густо падали жертви під час кровопролиття під час боїв густо росли білі березові хрести на стрілецьких могилах...
59197. СВЯТО ПИСАНКИ 44 KB
  Для чого пишуть писанки роль писанки у весняних обрядах. Про писанки існує багато легенд та переказів у різних народів світу. То ж поговоримо коли як і для чого пишуть писанки.
59198. Свято урожаю 48.5 KB
  А ми тут говоримо говоримо і зовсім забули що у нас сьогодні таке велике свято. Урожай: Здрастуйте дорогі наші друзі Я б не сказав дивлячись на вас на всіх хто зібрався тут в такій кількості на всіх запрошених що хтось забарився.