53259

Рекомендації щодо організації групової форми роботи під час використання проектної технології навчання

Научная статья

Педагогика и дидактика

Головною ідеєю організації групової роботи є створення умов для активної спільної діяльності учнів у різних навчальних ситуаціях і робота в команді. Особливу увагу необхідно приділити груповим цілям успіху групи який може бути досягнутий лише в результаті самостійної роботи кожного члена групи у постійній взаємодії з іншими під час роботи над темою. Ефективність навчання в групах залежить від того наскільки кожний усвідомить важливість роботи разом та взаємодії через взаємодопомогу це може бути досягнуто шляхом впровадження пяти базових...

Украинкский

2014-02-24

72 KB

2 чел.

Рекомендації щодо організації групової форми роботи під час використання проектної технології навчання

Важливим компонентом використання проектних технологій навчання є організація самостійної і колективної роботи учнів. Колективна робота над тією чи іншою проблемою, яка має на меті не тільки розв’язати дану проблему і довести правильність її розвитку, а як показати результат своєї діяльності, як певний продукт, передбачає необхідність в різні моменти пізнавальної, експериментальної, творчої діяльності використовувати сукупність навичок: аналіз інформації, відбір і порівняння фактів, логічна побудова доказів, систематизація результатів, мислений експеримент, самостійне використання знань для розв’язання нової задачі, здатність комбінувати відомі методи, комплексний підхід до проблеми, здатність передбачати можливі наслідки рішень, що приймаються, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, інтуїтивне розв’язання проблеми.

Головною ідеєю організації групової роботи є створення умов для активної спільної діяльності учнів у різних навчальних ситуаціях і робота в команді.

До навичок співробітництва належать:

 •  розуміння мети організації групи;
 •  культура групи та успішна робота в ній;
 •  планування і прийняття рішень разом з іншими членами команди;
 •  повага думок інших членів групи;
 •  уміння здійснювати тощо.

Особливу увагу необхідно приділити груповим цілям, успіху групи, який може бути досягнутий лише в результаті самостійної роботи кожного члена групи у постійній взаємодії з іншими під час роботи над темою.

Задача полягає в тому, щоб кожен учасник групи оволодів необхідними знаннями, сформував потрібні навички, а вся група знала чого досяг кожний.

Ефективність навчання в групах залежить від того, наскільки кожний усвідомить важливість роботи разом та взаємодії через взаємодопомогу, це може бути досягнуто шляхом впровадження п’яти базових елементів у досвід групи:

 •  позитивна взаємозалежність;
 •  особиста відповідальність;
 •  взаємодія «обличчям до обличчя»;
 •  груповий процес;
 •  соціальні навички.

Ці елементи стають інструментами для вирішення проблем, пов’язаних з організацією та роботою груп.

Якщо робота в групах здійснюється ефективно, слід очікувати:

 •  підвищення самооцінки;
 •  збільшення досягнень;
 •  закріплення навичок взаємодії;
 •  розвиток внутрішньої мотивації;
 •  позитивного психологічного контролю з боку колективу та самоконтролю.

Під час застосування навчання в групах переді мною постало питання: «Як можна уникнути створення груп, що будуть неефективно використовувати навчальний час і не досягнуть необхідних результатів?». Із досвіду роботи я можу стверджувати, що групи можуть бути непродуктивними, коли вчитель з самого початку не приділяє уваги процесам формування груп і дотримання в їх діяльності принципів колективного навчання. Найбільшою небезпекою є слабка структурованість групової діяльності. Крім того, дезорганізуючими чинниками можуть бути нечіткий інструктаж відносно процедури та завдань групової діяльності, відсутність розподілу ролей у групі, неправильний підбір завдань, тощо. Також часте застосування технології роботи в малих групах може знизити їх ефективність, бо не дає учням можливості навчатися індивідуально. Ключем ефективного навчання завжди є урізноманітнення його технологій, форм, методів, засобів.

Робота в групах під час роботи над проектом – це навчання в процесі спілкування учня із своїми ровесниками, учня з учителем в результаті якого виникає необхідний контакт, а також соціальне спілкування оскільки у ході його, учні виконують найрізноманітніші ролі – лідера, організатора, експерта, дослідника. А вчитель набуває нового значення, він відіграє роль організатора самостійної пізнавальної, дослідницької, творчої діяльності учнів.

Основна групова форма роботи на уроці чи виховному заході є форма організації навчання в малих групах учнів, об'єднаних загальною метою, під безпосереднім керівництвом вчителя і у співпраці з учнями. Стосунки між учителем та учнем набувають ознак співпраці, тому що педагог безпосередньо втручається в роботу груп тільки в тому разі, якщо в учнів виникає запитання і вони самі звертаються по допомогу до вчителя. Групова діяльність активізує учнів, підвищує результативність навчання і виховання, сприяє вихованню, гуманних стосунків між учнями, самостійності, уміння доводити та відстоювати свою точку, зору, розвиває в учнів навички культури ведення діалогу.

►► Дослідниками і практиками доведено, що групова форма роботи: компенсує всі недоліки фронтальної та індивідуальної роботи і має низку переваг:

 •  за той самий проміжок часу обсяг виконаної роботи набагато більший;
 •  висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь;
 •  формується вміння співпрацювати;
 •  розвиваються комунікативні навички.

Для ефективної організації групової роботи необхідно об'єднати учасників в групи з трьох-п'яти осіб (це оптимальна межа для даної роботи). Усі члени групи повинні добре бачити один одного, і в процесі роботи групи кожен повинен мати можливість висловлювати власну думку. У кожній групі учасник за бажанням виконує певну роль — спікера (лідера), секретаря, посередника, доповідача.

Обов'язки спікера (лідера) групи:

 •  оголошувати завдання групи;
 •  встановлювати порядок їх виконання;
 •  визначати того, хто буде стежити за часом;
 •  пропонувати членам групи виступати по черзі;
 •  стежити за записами, які робить секретар, допомагати йому чіткими формулюваннями; узагальнювати думки інших членів групи;
 •  активізувати роботу групи;
 •  підбивати підсумок роботи групи;
 •  визначати доповідача або самому доповідати про результати роботи групи;
 •  стежити за виконанням групою прийнятих правил,

Обов'язки секретаря групи:

 •  вести розбірливі записи результатів групової роботи;
 •  чітко формулювати відповіді групи на кожне запитання;
 •  вимагати від групи або її більшості вироблення єдиної думки;
 •  бути готовим висловлювати думку групи під час підбиття підсумків або допомогти тому, хто відповідає.

Обов'язки посередника групи:

 •  активно бере участь в обговоренні завдання,
 •  висловлює власну думку;
 •  слідкує за часом;
 •  стимулює роботу групи.

Обов'язки доповідача групи:

 •  активно бере участь в роботі групи;
 •  висловлює думку групи;
 •  демонструє результати її роботи.

Підготовка вчителя до занять і заходів за груповою формою роботи передбачає певні етапи:

 1.  Обрати тему чи проблему для розв'язання.
 2.  Намітити її вирішення.
 3.  Правильно обрати інтерактивний метод відповідно до мети конкретного заняття чи заходу та специфіки групи.
 4.  Підготувати кабінет та необхідні матеріали.
 5.  Правильно сформувати групи учнів.
 6.  Кожній групі дати конкретне завдання і чітку інструкцію щодо її виконання.
 7.  Передбачити, чим зайняти групу, яка виконала завдання раніше за інші.
 8.  Обов'язково «нагородити» за групову роботу.
 9.  Бути готовим до шуму, який виникає лід час такої праці, контролювати і за необхідності допомагати групам у роботі.
 10.  Під час підбиття підсумків роботи коментувати роботу групи з точки зору поставлених завдань.

Як приклад організації групової форми роботи під час використання проектної технології навчання пропоную урок-проект з хімії в 9 класі за темою «Хімічні реакції, що лежать в основі виробництва сульфатної кислоти».

Тема уроку: «Хімічні реакції, що лежать в основі виробництва сульфатної кислоти, закономірності їх перебігу, охорона праці і довкілля».

Ідея проекту. Питання виробництва неорганічних та органічних речовин в шкільному курсі вивчення хімії є складним і не зрозумілим для учнів. Школярі не можуть застосувати набуті знання про закономірності перебігу хімічних реакцій, на конкретних прикладах пояснити вибір умов проведення виробничого процесу, необхідної апаратури. На цьому уроці я вирішила вперше використати метод проектів. Запитань виникло багато: чи зможуть учні самостійно опрацювати цей матеріал, зробити логічні й правильні висновки, де вони візьмуть необхідну літературу, як підвести дітей до формулювання проблеми?

Етапи роботи над проектом

Робота над проектом зайняла один урок, не враховуючи попередньої підготовки вчителя і самостійного опрацювання матеріалу учнями вдома.

I етап. Вибір проблеми, яка була б достатньо складною і одночасно доступною та зрозумілою кожному учневі.

II етап. Вибір об'єкта дослідження (бесіда з теми).

III етап. Об’єднання учнів у групи. (4 – 5 учнів)

IV етап. Вибір предмета дослідження (пояснення вчителя, виявлення питань, які потрібно обговорити в групах).

V етап. Формулювання гіпотез.

VI етап. Визначення напрямків роботи, безпосередніх завдань.

VII етап. Визначення шляхів пошуку інформації.

VIII етап. Захист власних ідей.

IX. Оцінювання роботи над проблемою.

Мета проекту: розширити уявлення учнів про хімічне виробництво і загальні наукові принципи на прикладі виробництва сульфатної кислоти.

Завдання проекту:

 •  навчитися колективні формі роботи;
 •  навчитися формулювати основні наукові принципи хімічних виробництв; навчитися складати технологічні схеми хімічних процесів;
 •  навчитися визначити оптимальні умови проведення процесу;
 •  уміти проводити економічний аналіз;
 •  уміти складати план природоохоронних заходів та заходів з охорони праці на виробництві.

Обладнання: схеми "Наукові основи виробництва", "Комплексне використання мідної руди", "Контактний спосіб виробництва сульфатної кислоти".

Виконання проекту

І. Організація класу.

II. Підведення учнів до формування проблеми.

"Мозкова атака" (5 хв)

У таблиці вказано умови, які впливають на швидкість хімічних реакцій. Навести по одному прикладу для кожної умови, скласти рівняння реакцій, обґрунтувати їх здійснення.

1. Природа реагуючих речовин.

2. Концентрація реагуючих речовин ( рідини і гази);

3. Поверхня реагуючих речовин (тверді речовини).

4. Температура.

5. Наявність каталізатора (інгібітору).

Обговорення наведених прикладів.

Допоміжні запитання вчителя (З хв):

 •  Чому сульфатна кислота є одним з найважливіших хімічних продуктів?
 •  Які властивості H2SO4 зумовлюють таку її "популярність"?
 •  Які існують вимоги до якості кислоти?
 •  Які ви знаєте нові галузі використання кислоти?

Формулювання проблеми: наукові аспекти процесу виробництва сульфатної кислоти.

ІІІ. Вибір предмета дослідження.

Розподіл обов’язків у гуртках.

Обговорення проблеми в групах (8-10 хв)

І група - група наукового прогнозування - обговорює питання наукових основ будь-якого виробництва. Результати роботи оформляє у вигляді схеми:

Кожний напрямок захищає один учень.

II група - група технологів - описує технологічний процес виробництва.

1. Добування сульфур (IV) оксиду SO2, випалювання піриту FeS2

2. Очищення сульфур (IV) оксиду.

3. Окиснення сульфур (IV) оксиду до сульфур (VI) оксиду.

4. Гідратація сульфур (VI) оксиду: FeS2 > SO2 >SОз >Н24

Проблема вибору сировини.

ІІІ група - виробнича - вивчає виробничі процеси: подача піриту, повітря, відведення SO2, умови проведення процесу випалювання, пояснення їх з точки зору закономірностей перебігу реакцій, очищення і окиснення SO2, гідратація SO2 в SО3, апарати, які використовуються ( схема "Контактний спосіб виробництва, сульфатної кислоти").

IV група - група охорони праці і довкілля - вивчає умови захисту кожного працівника підприємства, охорони довкілля.

IV. Захист проектів.

Кожна група захищає свій проект 5-7 хв.

Відповіді на запитання опонентів - 10 хв.

V. Висновок ( спосіб розв'язання проблеми). Майбутнє належить новим екологічно безпечним, маловідходним і, де можливо, безвідходним технологічним процесам.

VI. Контроль засвоєння знань.

Обчислення за схемами перетворень.

VII. Узагальнення, висновки, оцінювання роботи учасників проекту.

Отже, працюючи над проблемою активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії, шляхом використання проектної технології навчання, я можу зробити певні висновки, про значення уміння вчителя щодо організації групової форми роботи, які доцільно дотримуватися у практичній діяльності:

 1.  організація групової роботи учнів самостійний, дуже важливий етап в організації проектної діяльності учнів;
 2.  без знання індивідуально-психологічних особливостей учнів не можливо ефективно організувати роботу учнів в групах;
 3.  корекція роботи учнів у групах повинна носити коректний і систематичний характер;
 4.  бажано щоб групи були динамічні, що дає можливість інтелектуального зростання учнів і підвищує продуктивність груп;
 5.  основною задачею групової роботи учнів все-таки є індивідуальний розвиток дитини.


Література

 1.  Ярошенко, О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика (Текст)/О.Г.Ярошенко. – К.: Партнер, 1997. – 193с.
 2.  Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007.
 3.  Бархаев В.П. Новые аргументы в педагогических технологиях // Школьные технологи. – 1997. – №4.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76362. Задачи визуального и измерительного контроля (ВИК) 369.73 KB
  Способность правильно различать основные цвета называется нормальной трихромазией. Минимальный ахроматический интервал у красного цвета что несмотря на плохую чувствительность глаза в той области является одной из причин использования красного цвета для сигналов опасности или запрета. Цветоведение колористика наука о цвете включающая знания о физической природе цвета и его основных характеристиках ахроматических и хроматических цветах дополнительных и контрастных цветах колорите и цветовой гармонии.Все цвета по своим физическим...
76363. Оптические средства, измерительный контроль 831 KB
  Основным параметром любого оптического прибора является увеличение кратность Г отношение углового размера изображения малого предмета видимого через наблюдательный прибор к угловому размеру самого предмета видимого невооруженным глазом. Угол под которым глаз наблюдателя видит изображение предмета образованное оптической системой наблюдательного прибора;α2 угол под которым предмет виден невооруженным глазом. Зная...
76364. Капиллярная дефектоскопия 424.54 KB
  Физическая сущность ЦД контроля: пенетрация краевой угол смачивания капиллярные явления и уравнение Лапласа. Технологическая схема ЦД контроля чувствительность метода. Дефектоскопические материалы для ЦД контроля Метод контроля основан на капиллярном проникновении индикаторных жидкостей пенетрантов в полости поверхностных и сквозных несплошностей материала объектов контроля и регистрации образующихся индикаторных следов визуальным способом или с помощью преобразователя. Капиллярный НК предназначен для обнаружения невидимых или...
76365. Магнитная дефектоскопия 301.42 KB
  По способу получения первичной информации различают следующие методы магнитного контроля: магнитопорошковый МП основанный на регистрации магнитных полей рассеяния над дефектами с использованием в качествеиндикатора ферромагнитного порошка или магнитной суспензии; магнитографический МГ основанный на регистрации магнитных полей рассеяния с использованием в качестве индикатора ферромагнитной пленки; феррозондовый ФЗ основанный на измерении напряженности магнитного поля феррозондами; эффекта Холла ЭХ основанный на...
76366. МПД-контроль 300.19 KB
  Технологическая схема МПД контроля. Дефектоскопические средства: приборы средства контроля материалы. Размагничивание изделий после контроля. Паспортизация результатов МПДконтроля.
76367. Акустические методы НК 277.5 KB
  Природа и свойства ультразвуковых колебаний. Распространение упругих колебаний в сплошной среде представляет собой волнообразный процесс. Диапазоны упругих колебаний в материальных средах Физическая природа упругих колебаний одинакова во всем диапазоне частот. Свойства упругих колебаний...
76368. Базисная теория таможенного тарифа 82.5 KB
  Базисная теория таможенного тарифа Несмотря на то что свободная торговля приводит к возрастанию экономического благосостояния всех стран как экспортеров так и импортеров на практике международная торговля практически нигде и никогда не развивалась действительно свободно без вмешательства государства. Инструменты используемые государством для регулирования международной торговли можно разделить на тарифные основанные на использовании таможенного тарифа и нетарифные квоты лицензии субсидии демпинг и т. При введении тарифа...
76369. Нетарифные методы торговой политики 90 KB
  Если правительство хочет ограничить объем импорта и устанавливает квоту размером Q то общее предложение зерна на внутреннем рынке с учетом импорта может быть представлено в виде кривой Sd Q. Таким образом в результате введения импортной квоты возникают чистые потери для страны в целом равные области b с то есть результаты воздействия квоты и тарифа на уровень благосостояние идентичны конечно это справедливо если объем лицензированного импорта меньше чем спрос на импорт на внутреннем рынке. Почему же в этом случае государство часто...
76370. Международная экономическая интеграция. Формы (уровни) международной экономической интеграции 260.5 KB
  Борьба за упрочение своего экономического положения побуждает страны к образованию различных интеграционных объединений. Партнеры по объединению получают определенные преференции по сравнению с другими странами но платят за это ответными обязательствами по отношению к партнерам. Международная экономическая интеграция это процесс хозяйственнополитического объединения стран на основе глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами. На микроуровне этот процесс идет через взаимодействие отдельных фирм...