53308

Український національний рух на території Польщі (20-30-і рр. ХХ ст.)

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Метод Припущення на основі запропонованих слів Учитель перераховує кілька слів із біографії Дмитра Донцова ідеолога право радикального руху. Учитель. Що далі Учитель. Учитель вислуховує пари із похвалою але не каже схожі вони чи ні на те що має бути почути.

Украинкский

2014-02-25

85 KB

0 чел.

Курс: «Новітня історія України», 10-й клас.

Тема уроку: «Український національний рух на території Польщі (20-30-і рр. ХХ ст.)».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

  •  дати визначення понять «центристський рух» (УНДО), «ліворадикальний рух» (КПЗУ), «праворадикальний рух» (УВО, ОУН);
  •  оцінювати діяльність історичних осіб (Д. Донцов, Є. Коновалець) з позиції загальнолюдських цінностей; розкривати внутрішні мотиви їхніх дій;
  •  отримати первісні знання з етнопсихології, уявлення про український національний характер;
  •  зіставляти і критично аналізувати інформацію з різних джерел знань; брати участь у дискусії.

Учні отримують можливість виховувати в себе такі  ціннісні установки:

  •  усвідомлення доброти як закону життя суспільства, що забезпечує захист кожній людині; свідоме відмовлення від насильницьких дій у спілкуванні з людьми; толерантне ставлення до представників інших етносів, що мешкають на теренах України.

Обладнання уроку. Література:

І.Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в

школі. - Запоріжжя: Просвіта, 2003. - 160 с.

2.Довідник з історії України: Посібн. для серед, загальноосв. навч. закл. / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. - К.: Генеза, 2001. - 1136 с.

3.Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст.Л. Войцехівська (кер.авт.кол.), В. Абліцов, О. Божко та ін. - К.: Україна, 1995. - 479 с.

4.Касьянов    Г.    В.    Ідеологія    ОУН:    історико-ретроспективний    аналіз //Український історичний журнал. - 2004. - № 1. - С.29-42.

5.Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921-1939 рр.). - Т. 11. - К.: Видавничий дім „Альтернативи", 1999. - 336 с.

6.Нартов В. В. Історія України. 10 клас: Плани-конспекти уроків. - Харків: Веста: Видавництво „Ранок", 2004. - 352 с.

7.Політологія. Кінець XIX - перша половина XX ст.: Хрестоматія / За ред. О. І. Семківа. - Львів: Світ, 1996. - 800 с.

8.Турченко Ф. Г. Новейшая история Украины. Часть первая. 1914-1939: Учебн. для 10-го кл. общеобразоват. учебн. завед. - К.: Генеза, 2004. - 368 с.

Наочність:1.Електронна презентація.

           2. Технологічна карта.

Структура уроку:  

І. Організаційний момент (3 хв.).

ІІ. Актуалізація опорних знань (передбачення) (7 хв.)

ІІІ. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів (2 хв.)

ІV.Вивчення нового матеріалу(побудова знань):

4.1.Метод «Припущення» на основі лекції учителя про ідейні погляди Д.Донцова

4.1. Захист групою № 3 (праворадикальний рух, діяльність УВО, ОУН) попереднього домашнього завдання (15 хв.)

V. Дискусія (етап афішування) (13 хв.).

Vi. Етап розриву (розповідь учителя). Домашнє завдання (5 хв.)

План проведення уроку

1.Організаційний момент

2. Актуалізація (передбачення).

   Метод «Припущення на основі запропонованих слів»

Учитель перераховує кілька слів із біографії Дмитра Донцова, ідеолога право радикального руху.

   Учитель. Сьогодні ви почуєте історію, що відбувалася у першій половині ХХ ст. Але мова в ній піде про історичну постать, ідеї якої досі істотно позначаються на житті сучасної України. Можливо, ідеї, висунуті цим історичним діячем, правильні, а можливо, й ні. Як би то не було, у цих дій обов’язково є наслідки. Можливо, у цій історії містяться поради для нас, як нам поводитися, щоб домогтися такого ж результату або уникнути його.

Я напишу на дошці п’ять слів та словосполучень. Усі вони з’являться в історії, яку я вам зараз розповім. Ось ці висловлювання.

Росіянин. Студент Петербурзького УСДРП. УНР. Соціальна справедливість. Співробітництво. Поразка. Що далі? 

Учитель. Я пропоную попрацювати у парах. Ви мусите спробувати придумати свою власну історію життя і діяльності громадського діяча, в якій були б усі ці п’ять елементів. Ще одним завданням є знайти відповідь на запитання: «Які події світової та вітчизняної історії могли спричинити зміни у світогляді цього історичного діяча, який, будучи росіянином за походженням, перетворився на українського націоналіста?»  Дайте попрацювати своїй уяві та придумайте історію. У вас на це є три хвилини.

Через три хвилини вчитель пропонує парам розповісти придумані ними історії (не більш 3-х пар за бажанням учнів). Учитель вислуховує пари із похвалою, але не каже, схожі вони чи ні на те, що має бути почути.

Учитель просить учнів уважно слухати виступ учня – ерудита з повідомленням про Дмитра Донцова, з біографії якого були взяті п’ять словосполучень, і пропонує учням порівняти оповідання з тим, що вони щойно придумали.

Дмитро Донцов

1 факт. Народився 29.8.1883 р. у м. Мелітополі. Росіянин за походженням.

2 факт. Студіював право у Петербурзькому (1900-1907) та Віденському (1909-1911) університетах. В 1917 р. у Львові здобув ступінь доктора юриспруденції.

Про ставлення передової російської інтелігенції до українського питання (друга половина ХІХ ст.): «Если после всех наших рассуждений, Украина, помнящая все притеснения москалей, и крепостное сословие, и поборы, и бедствия, и грабеж, и кнут, с одной стороны, и не забыла, с другой, каково ей было и за Речью Посполитой с жолнерами, панами и коронными чиновниками, не захочет быть ни польской, ни русской? По-моему, вопрос разрешается очень просто: Украину следует в таком случае признать свободной и независимой страной» (Зі статті О. Герцена «Росія та Польща»)

3 факт. Був членом РУП, УСДРП. В 1905 і 1907 рр. арештовувався царською владою.

З програми Української соціал-демократичної робітничої партії:

«…. Украинская с.-д. партия требует:

1)передачи всех земель – казенных, удельных, кабинетских, монастырских и крупных частных землевладельцев краевым автономным единицам;

2) уничтожения всех пережитков крепостничества в аграрных отношениях.

В целях охраны труда партия добивается:

1) максимального рабочего 8-часового дня для всех взрослых наемных рабочих и работниц»

У 1908 р. переїхав до Львова. Друкувався в журналах „Дзвін", „Украинская жизнь". У 1914 р. очолив Союз визволення України. В період гетьманату - голова Українського Телеграфного Агентства в Києві.

4 факт. Протягом 1919-1921 р. – шеф Українського пресового бюро при посольстві УНР в Берні (Швейцарія). Розчарувався у керівництві УНР

Д. Донцов про причини поразки попередніх поколінь борців за визволення України - ,,А в моменти переломові, коли особливо від провідництва вимагалося великих якостей, великої сили думки й волі, отже суворого відбору здібніших, інтелігенція ця знала лише засаду патологічного об'єднання: „забути все, що роз'єднувало"... і об'єднати руки, серця та сили для праці й боротьби, хоч би деякі з тих рук були нечисті, деякі з тих сердець тру сливі і підлі, а деякі з тих сил - на службі ворожих сил... Без амбіції панування і провідництва, хитливі, трусливі і зрадливі, не підлягаючі закону випробування й селекції, подібні провідники або падали жертвами обману спритної чужої сили або ставали попихачами большевизму, як Грушевський, Винниченко, Ю. Коцюбинський" [7, с.520]

5 факт. З 1922 р. - у Львові, редагував журнал „Літературно-науковий вісник" (1922-1939). В працях „Націоналізм" (1927), „Де шукати наших традицій" (1938) та ін. Обстоював ідею виховання української нації в дусі сильних народів-володарів.

Дмитро Донцов про філософський принцип доктрини: „Головний момент, який обіймає цілу ідеологію чинного націоналізму, це момент панування, влади, активності..." [7, с. 493].

Д. Донцов про українську національну ідею: „Такою ідеєю може стати в нас не всесвітянська, ані соціальна, лише тільки національна... Через те, що нація є вічна, що її воля не ідентична з сумою поодиноких Воль, але щось самостійне; що її цілі осягаються цілими поколінням... Через це, що несамодержавна нація не є нацією, ідея власновладства повинна бути над всіми іншими" [7, с. 497].

У 1939 р. емігрував за кордон. У 1948-1953 рр. викладав українську літературу в Монреальському університеті (Канада).

3. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Учитель: Після вивчення теми ви зможете дати визначення поняттям:

- праворадикальний рух (встановити його особливості у порівнянні з центристським та ліворадикальним рухами);

-акція «паціфікації», політика «нормалізації».

Зверніть увагу! З бесіди про Дмитра Донцова, чиї ідеї істотно вплинули на діячів УВО, ОУН, ми почали розмову про ідеологію «інтегрального націоналізму» . Вона стала ідеологічною базою право радикального руху на теренах Західної України у міжвоєнний період.

Поняття «Інтегральний націоналізм» застосовувалось спочатку щодо французького радикального монархічного націоналізму початку XX ст. (ідеї Шарля Мора та Моріса Бареза). Потім у західній науковій літературі під цим терміном почали об'єднувати всі європейські право-радикальні, тоталітаристські рухи першої третини XX ст. Поняття „інтегральний націоналізм" є усталеним терміном для окреслення ідеології та політичної практики ОУН 1930-х років. За автором праці про ОУН Дж. Армстронгом, ознаками „інтегрального націоналізму" є:

1)віра в те, що нація є найвищою цінністю, якій мають бути підпорядковані всі інші;

2)апеляція до містичної ідеї єдності всіх особистостей, які складають націю, основаної на припущенні, що в одне органічне ціле їх об'єднують біологічні характеристики або незворотні наслідки спільного історичного розвитку;

3)підпорядкування раціональної думки „інтуїтивно правильним" емоціям;

4)наявність харизматичного лідера чи еліти націоналістів-ентузіастів, які вважають себе уособленням „волі нації";

5)культ дії, війни та насильства, які вважаються вираженням вищої біологічної життєздатності нації [4, с. 31].

4. Побудова знань.

З метою організації вивчення нового матеріалу та його осмислення використовується метод «Спрямоване слухання та обмірковування». Виконуючи завдання учителя, учні слухають його розповідь, і роблять припущення стосовно того, про що буде йти мова в тексті далі. Учитель просить їх звіряти свої припущення з інформацією тексту.

У книзі «Націоналізм» (1926 р.) Дмитро Донцов аналізував причини невдачі національних змагань українців у 1917-1920 рр. Він знайшов їх у національному характері українців.

Ідеалом духовної краси українець вважає щире чуття, безмежну доброту, любов до світу й людини.

ПЕРША ЗУПИНКА.

Учитель. Чи може безмежна доброта негативно позначитися на житті людини, цілою нації?  

Учитель пропонує учням зробити якомога конкретніші припущення, про висновки, зроблені Д. Донцовим про причини поразки національних змагань 1917-1920 рр. на основі аналізу українського національного характеру. . Після того, як припущення висловлені, учитель просить учнів вирішити, яке припущення, на їхню думку, виявиться найбільш правильним. Потім учитель просить учнів уважно слухати та довідатись, які висновки насправді зробив Д.Донцов.

Продовження розповіді: Д. Донцов підкреслює, що світогляду українців далекий Христос із днів Страшного Суду. Бог українців – м’який та лагідний. Тому у хвилини війни українець питається в тривозі, де є Бог, що того всього не бачить, не припиняє ворожнечу. Національному характеру українців притаманні не агресивність, ворожість до війни, пацифізм.

ДРУГА ЗУПИНКА

Учитель. Українці зазнали політичної поразки, позбавилися власної державності через такі риси національного характеру, як безмежна доброта, сентименталізм, пацифізм. Що ж потрібно для виправлення становища? Зробіть припущення, які риси характеру пропонує виховувати в українців Д.Донцов.

Учитель пропонує учням зробити припущення. Після того, як припущення висловлені, учитель просить учнів вирішити, яке припущення, на їхню думку, виявиться найбільш правильним. Потім учитель просить учнів довідатись з його розповіді, що насправді запропонував ідеолог інтегрального націоналізму Д. Донцов.

Продовження розповіді: Дмитро Донцов вважав, що «тільки повна перебудова, тільки народини цілком нового духа можуть нам допомогти». Нові покоління українців повинні були подолати брак вольовості; відчувати потяг до влади, бажання панувати світом. Д. Донцов висловлювався про патріотизм так: „Прив'язання до свого мусить доповнювати воля... Нація, яка хоче панувати, повинна мати й панську психіку народу -володаря" [7, с. 493].

ТРЕТЯ ЗУПИНКА.

Учитель: Як ви вважаєте, чи підтримував Д. Донцов діяльність центристських (УНДО) та ліворадикальних (КПЗУ) організацій Західної України? Чому? Які організаційні засади повинна була мати організація, щоб виховати бажаючих панувати світом?

Після того, як припущення учнів будуть висловлені, учитель просить їх довідатись про ОУН, яка взяла на озброєння ідеологію «інтегрального націоналізму».

4.2.Правоцентристський рух: діяльність УВО, ОУН.

Метод: Захист випереджального домашнього завдання.

Учні захищають випереджальне домашнє завдання: скласти таблицю «Праворадикальний рух на західноукраїнських землях у складі Польщі»

◘Електронна презентація. (підготовлена упорядниками підсумкового документу – членами групи № 3).

 

Назва політичної організації

Військова організація (згодом - Українська військова організація).

Організація українських націоналістів.

Дата створення

1920 р. - створення УВО.

1929 р. – створення  ОУН.

Керівники організації

Командант (командир) УВО, голова проводу ОУН - Є. Коновалець.

Заступник голови проводу - М. Сціборський.

Мета діяльності

Національна революція (за власну національну самостійну і соборну державу)

Відродження  незалежної     України  як  етнократичної держави на чолі з верховним провідником.

Відмова   від   демократичних   ідеалів, як   прикриття політичного лицемірства та насильства.

Пробудження   в   українців   „волі   до   влади"   (гасло -„Українці - для України!")

Засоби діяльності

-акти саботажу (восени 1930 р. на території Східної Галичини - 2200 актів саботажу);

-напади на маєтки польських поміщиків і осадників, державні об'єкти;

-терор (за 1921-1939 рр. - 63 замахи) . Найбільш відомими бойовими акціями стали вбивства начальника східного відділу МЗС Польщі Тадеуша Голувка (29 серпня 1931 р. в Трускавці, здійснили В. Білас, Д. Данилишин), польського міністра внутрішніх справ, генерала Броніслава Перацького (15 червня 1934 р. у Варшаві. Здійснив Г. Мацейко), директора української академічної гімназії у Львові Івана Бабія (1934 р., за заборону учням вступати в ОУН).

Підсумки діяльності

1.Репресивно-відплатні акції польського уряду:

-пацифікація (вересень-листопад 1930 р.), під час якої на українських селян накладалася контрибуція, спалювалися хати та ін.;

-створення      концентраційного      табору      в      Березі

Картузькій (1934 р.).

2.Популяризація     ОУН     серед     української     молоді

внаслідок процесів у Варшаві та Львові (1935-1936 рр.)

над учасниками замаху  на Б.  Перацького  й членами

крайової      екзекутиви   ОУН .

5.Консолідація знань.

Метод: «Павутинка дискусії».

Учитель пропонує для обговорення бінарне питання, тобто питання, яке має тільки дві відповіді: «так» чи «ні».

Учитель дає завдання парам учнів підготувати таблицю «Павутинка дискусії»

                                             

Матеріали до дискусії:

Прислів’я та приказки по «інстинкт боротьби», притаманний українському народові:

-«На войну йдучи по чужу голову, й свою неси».

-«Як не дасть Бог смерті, то чорти не візьмуть».

-«І ухом не веде!» («І в ус не дме!»)

-«Не такі сосни ми рубали (не таких бороли)»

-«Не такий чорт страшний, як його малюють».

-«Не бий мене в ніс, бо я сам  біс».

-«Де відвага, там щастя».

-«Думка п’є воду, а відвага мед».

-«Ідної смерті не минеш, другої не буде» та ін.

Прислів’я та приказки про «безмежну доброту», притаманну українському народові:

-«Доброму всюди добре».

-«Будь людям добрим угоден, будеш і Богу надобен».

-«Доброму добра й пам’ять»

-«Покрасіти чоловік не покрасіє, а подобріти, як схоче, подобріє»

-«Не жаль з доброго коня і впасти».

-«Раз добром налите серце – ввік не прохолоне».

-«Чоловік гордий, яка пузир водний».

-«Не бийся чорта, а лихого чоловіка».

Історичні факти про «інстинкт боротьби», притаманний українському народові (за етнопсихологом В. Яновим):

  •  Войовничість Святослава, великого князя київського (964-972 рр.)
  •  Хмельниччина (1648-1657 рр.)
  •  Гайдамаччина (ХVIII ст.)

Історичні факти про «безмежну доброту», притаманну українському народові (за етнопсихологом В. Яновим):

  •  Благодійницька діяльність Володимира Великого після прийняття християнства (з 988 р.)
  •  «Повчання дітям»  Володимира Мономаха (початок ХІІ ст.)

Пари учнів підбирають по 3 аргументи на підтримку обох дискусійних питань. Потім кожна пара об’єднується з іншою. Вони аналізують підібрані аргументи, обговорюють, які з них є найбільш обґрунтованими і приходять до певного висновку.

Вчитель пропонує четвіркам учнів виступити зі зробленими висновками (вибірково).

5. Підведення підсумків уроку (етап розриву, усвідомлення учнями неповноти власних знань, необхідності продовження вивчення теми).

Учитель: Чи може нанести шкоду надмірна любов до свого народу? Психологи свідчать, все надмірне – нездорове. Надмірна любов – це вже захворювання, манія. Я хочу зачитати вислів М. Сціборського, члена проводу ОУН, про фашизм: „Сам фашизм, це насамперед націоналізм любов до власної батьківщини й патріотичне почування, доведені до ...культу жертвенного фанатизму Джерелом його народження є національний інстинкт, національний дух і національна свідомість. Диктатура для фашизму не є переходовим етапом. Вона ... випливає з певних рис ідеології, що творить культ сильної одиниці - вождя, і провідної меншості, при одночасовому недовірі до будуючої ролі народніх мас" [7, с. 679].

Фрагменти з праці М. Сціборського „Націократія" (1935 р.)

Домашнє завдання: провести історичну розвідку про історичну подію – розкол ОУН і зовнішньополітичну орієнтацію діячів ОУН-Б, ОУН-М.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28522. Опис бізнес-процесів за допомогою блок-схем 523 KB
  Опис бізнеспроцесів за допомогою блоксхем Моделювання бізнеспроцесів це віддзеркалення суб'єктивного бачення реально існуючих в організації процесів за допомогою графічних табличних текстових способів уявлення. Розглянемо методологію опису бізнеспроцесів. Методології опису бізнеспроцесів Під методологією нотацією створення моделі описи бізнеспроцесу розуміється сукупність способів за допомогою яких об'єкти реального світу наприклад діяльність організації і зв'язки між ними представляються у вигляді схеми або графічної моделі....
28523. Технології моделювання бізнес-процесів. Мова UML 336.5 KB
  Мова UML 1. Для побудови зазначених типів моделей використовуються як власні методи моделювання ARIS так і різні відомі методи та мови моделювання зокрема UML. Автори методу EricssonPenker створили свій профіль UML для моделювання бізнеспроцесів EricssonPenker Business Extensions ввівши набір стереотипів які описують основні категорії бізнесмоделі: процеси ресурси правила і цілі діяльності підприємства. Мова UML використовується також в методі який є частиною технології Rational Unified Process фірми IBM.
28524. Основні поняття бізнес-моделювання. Системний підхід у моделюванні бізнес-процесів 147.5 KB
  Системний підхід у моделюванні бізнеспроцесів Термін моделювання бізнеспроцесів був придуманий у 1960ті роки в галузі інженерних систем. Моделювання бізнеспроцесів покращує адміністративний контроль полягала в том що методи для отримання більш глибокого розуміння фізичних систем управління можуть бути використані аналогічним чином для бізнеспроцесів. Нові методики такі як реорганізація бізнеспроцесів впровадження інноваційних бізнеспроцесів управління бізнеспроцесами комплексне бізнеспланування спрямовані на вдосконалення...
28525. Дані, інформація, її види та формалізація. Інформаційна технологія автоматизації процесу аналізу інформації 170.5 KB
  Технології виявлення знань в базах даних 1. Головною особливістю даних сьогодні є те що їх стає надзвичайно багато. При масовому застосуванні комп'ютерів виникла гігантська кількість джерел даних. Для прикладу можна взяти обсяг даних у всесвітній мережі Інтернет що збільшується щохвилини.
28526. Інтелектуальні технології обробки економічних даних 171.5 KB
  В першому випадку відомості містяться у різноманітних інформаційних джерелах книги документи бази даних інформаційні системи і т. Серед методів першої групи в економіці поширені методи математичної статистики що вирішують спектр задач проте не дозволяють знаходити і видобувати знання з масивів даних. Тому для аналізу сучасних баз даних методи повинні бути ефективними простими у використанні володіти значним рівнем масштабності і певною автоматизованістю.
28527. Принципы построения алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 32.78 KB
  ГОСТ 28147 разработан в 1989 году является блочным алгоритмом шифрования длина блока равна 64 битам длина ключа равна 256 битам количество раундов равно 32. ГОСТ 28147 использует восемь различных Sboxes каждый из которых имеет 4битовый вход и 4битовый выход. Iый раунд ГОСТ 28147 Генерация ключей проста.
28528. Основное преобразование алгоритма ГОСТ 28147–89 25.13 KB
  На самом верхнем находятся практические алгоритмы предназначенные для шифрования массивов данных и выработки для них имитовставки. В ГОСТе ключевая информация состоит из двух структур данных. Основной шаг криптопреобразования по своей сути является оператором определяющим преобразование 64битового блока данных. Определяет исходные данные для основного шага криптопреобразования: N – преобразуемый 64битовый блок данных в ходе выполнения шага его младшая N1 и старшая N2 части обрабатываются как отдельные 32битовые целые числа без знака.
28529. Режим простая замена ГОСТ 28147–89 20.97 KB
  Зашифрование в данном режиме заключается в применении цикла 32З к блокам открытых данных расшифрование – цикла 32Р к блокам зашифрованных данных. Это наиболее простой из режимов а 64битовые блоки данных обрабатываются в нем независимо друг от друга. Размер массива открытых или зашифрованных данных подвергающихся соответственно зашифрованию или расшифрованию должен быть кратен 64 битам: Tо = Tш = 64n; после выполнения операции размер полученного массива данных не изменяется. Блок данных определенной размерности в нашем случае – 4бит...
28530. Режим гаммирования ГОСТ 28147–89 РГПЧ 77.46 KB
  В данных режимах шифрование информации производится побитовым сложением по модулю 2 каждого 64битного блока шифруемой информации с блоком гаммы шифра. последовательности элементов данных вырабатываемых с помощью некоторого криптографического алгоритма для получения зашифрованных открытых данных. Для наложения гаммы при зашифровании и ее снятия при расшифровании должны использоваться взаимно обратные бинарные операции например сложение и вычитание по модулю 264 для 64битовых блоков данных. Гаммирование решает обе упомянутые проблемы:...