53364

Рольові ігри на уроках англійської мови

Научная статья

Педагогика и дидактика

Сучасна методика викладає такі ідеї та принципи в навчанні: визнання першорядності процесу пізнання та доступності інформації; цінність співпраці; зокрема використання діалогів полілогів імпровізацій та рольових ігор як основних форм роботи; визнання рівності пізнавальних та творчих можливостей усіх учнів а також свідомої участі учнів у процесі навчання; активна позиція учня в процесі навчання; принцип комунікативності який передбачає побудову процесу навчання як моделі процесу реальної комунікації; урахування...

Украинкский

2014-02-25

257.5 KB

115 чел.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 25

м. Дніпродзержинськ

2011 р.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 25

Рольові ігри на уроках англійської мови

м. Дніпродзержинськ

2011 р.

Ліжник Лілія Олександрівна, учитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи № 25 м. Дніпродзержинськ

 Рольові ігри на уроках англійської мови (22 с.)

   Посібник містить теоретичну частину визначення рольової гри,її значення на уроках англійської мови, вимоги до ігор та їх структура. Надаються фрагменти уроків з використанням рольових ігор, сценарії позакласних заходів.

Рекомендовано вчителям англійської мови.


                Вступ

Згідно сучасних методичних засад основний акцент у викладанні іноземних мов має бути зроблений на особистісно-орієнтованому та комунікативному підходах.

 Продекларовані в рішенні Колегії Міністерства освіти і науки України     від 17 серпня 2000р. та в Концепції розвитку загальної середньої освіти зміни вимагають розуміння та організації процесу навчання як процесу співпраці.

 Остання чверть XX та початок XXI століть орієнтовані на комунікацію як мету навчання іноземних мов дітей та дорослих.

 Сучасна методика викладає такі ідеї та принципи в навчанні:

 •  визнання першорядності процесу пізнання та доступності інформації;
 •  цінність співпраці; зокрема використання діалогів, полілогів, імпровізацій та рольових ігор як основних форм роботи;
 •  визнання  рівності  пізнавальних та творчих можливостей усіх учнів, а також свідомої участі учнів у процесі навчання;
 •  активна позиція учня в процесі навчання;
 •  принцип комунікативності, який передбачає побудову процесу навчання як моделі процесу реальної комунікації;
 •  урахування індивідуально-психологічних особливостей учня в процесі навчання.

  Усі вищезгадані принципи взаємопов'язані. Реалізація кожного принципу  окремо  не може не привести до певного підвищення ефективності навчання, але значно ефективнішим є запровадження усієї методичної системи в цілому.

Найбільш повно ці ідеї та принципи можуть бути реалізовані лише в

взаємодії вчителя та учня, або учнів між собою, тобто в їх синергетиці (від грец. synergos - наука про співпрацю) освіти. Досягнення такої взаємодії можливе в колективних формах та методах навчання, якими зокрема є і рольові ігри.

 Серед провідних методів навчання, які відносяться до найінформативніших та результативних, з точки зору сприйняття, відокремлюють такі, як:

 •  дебати
 •  рольові ігри
 •  дискусії              
 •  ігри     

Одним з основних стимулів є гра. З психології  відомо, що дитина грає завжди.

 Гра - рід діяльності, вільної та свідомої, яка дає дитині не тільки насолоду, але й дозволяє самостверджуватись у заняттях, які її цікавлять.                                          

 Гра - розумна, планомірна, підпорядкована відомим правилам система поведінки. За визначенням Виготського Л.С. гра є природною формою  праці дитини, властивою  лише її формою діяльності. Особливість дитячої гри в тому, що її мотив не в результаті, а в змісті ігрової дії. Ігрові ситуації сприяють створенню особливого простору навчальної діяльності, у якому учень готується до рішення життєво-важливих проблем і реальних ускладнень.

 За допомогою мовної гри реалізується активна позиція учня в навчальному процесі, адже учень передає не лише інформацію, але й своє ставлення до неї, а також фіксує і враження інших учасників гри. Одним із видів мовної гри є рольова гра.

 Сама назва "рольові ігри" свідчить про те, що в ній учні отримують певну роль, яку вони повинні зіграти.

  Рольові ігри:

 •  сприяють пізнанню про процеси та почуття інших учасників гри;
 •  створюють умови, коли учні розв'язують певну проблему, обігруючи ролі;
 •  створюють сприятливі умови для обговорення.

 Кінцева мета рольової гри - набуття нових знань та їх відпрацювання до рівня навичок, процес пізнання визнається першорядним. Ідея використання рольової гри полягає в тому, щоб дати можливість учням потренуватись у спілкуванні з оточуючими, взявши на собі ролі за сценарієм. Крім того гра - це змагання, воно активізує пам'ять дітей, відображує сприйняття ними світу.

   Учасники рольової гри не тільки роблять повідомлення з певної теми, але й невимушено вступають у бесіду, намагаються підтримати її. Вони цікавляться думкою інших, погоджуються, сперечаються, відстоюють свою позицію... Гра проходить в жвавій творчій атмосфері, і, зрештою, розмова стає невимушеною.  

    Згідно всього вищезазначеного відокремлюються такі основні завдання даної методичної роботи:

 •  розглянути місце рольових ігор у сучасній методиці викладання іноземних мов, зокрема в комунікативному та особистісно-орієнтованому підходах до вивчення іноземних мов;
 •  довести доцільність використання рольових ігор як елементів комунікативного та особистісно-орієнтованого підходу;
 •  виділити основні етапи підготовки до проведення рольових ігор;

   Мета цієї методичної роботи полягає в тому, щоб показати можливості використання  рольових ігор у навчанні іноземної мови як елементу комунікативного та креативного підходів згідно з сучасними методологічними засадами вивчення іноземних мов.                        


Визначення рольової гри

Існують наступні методи навчання іноземної мови:

 •  дебати            
 •  рольові ігри       

як методи взаємодіючого (синергетичного ) навчання

 •  дискусії
 •  рольові ігри
 •  ігри                  

     як методи, що ґрунтуються на досвіді

Обидві групи методів містять рольові ігри, які мають певні переваги, такі як:

 - стосуються виду діяльності, у якому учні отримують роль, яку вони повинні зіграти;

 - використовуються, щоб дізнатися про процеси, які відбуваються в інших групах, або про почуття інших учасників гри;

 - учитель лише дає учням завдання і пропонує зіграти ролі, як це зробити - обирають учні;

 - учням дуже подобається можливість опинитися на місці  когось іншого;

 - створюється сприятлива нагода для обговорення.

Якість оволодіння учнем іншомовною діяльністю значною мірою зумовлена впливом окремих психологічних процесів. На сучасному етапі розвитку методики вчені вважають необхідним усвідомлене оволодіння іншомовними навичками та уміннями з опорою на процеси мислення аналізу та синтезу. Набуті таким шляхом навички та уміння є більш гнучкими та сталими. Мислення учнів характеризується різними особливостями такими, як самостійність, глибина розуміння, швидкість. Мислення функціонує в єдності з мовленням. Наявність індивідуальних відмінностей мислення вимагає застосування різних прийомів навчання.

Для того, щоб реалізувати взаємодію та співпрацю вчителя з учнем, а також розвиток інтересу учня до вивчення мови, важливо продумувати стимули для мовлення, заохочувати учнів до активних мовленнєвих дій у  певній ситуації. За наявності в учнів інтересу до мови, вивчена мова не забувається, навіть якщо знання цієї мови не буде використовуватись протягом тривалого часу. Одним з основних стимулів є гра.  

Остання чверть XX та початок XXI століть орієнтовані також на комунікацію як мету навчання іноземних мов дітей та дорослих, тобто увага наголошується на комунікативному підході до вивчення іноземної мови. Основою цього підходу є переорієнтація на комунікативну компетенцію як провідну, на спонтанність та природність комунікації з мовною правильністю, які використовуються для певної мети. Визначальними принципами комунікативного підходу є:

 •   мовленнєва спрямованість навчального процесу, яка полягає в тому, що шляхом до поставленої практичної мети є правильне користування іноземною мовою;
 •   індивідуалізація з точки зору особистісного її аспекту як головного засобу мотивації та активності учнів;
 •   функціональність, яка забезпечує відбір іншомовного матеріалу адекватного процесу комунікації;
 •   ситуативність, новизна, тощо.

Реалізації основних принципів  сприяє  атмосфера колективного спілкування в комунікативних  ситуаціях. Ситуації стимулюють учнів до  комунікативно-вмотивованого спілкування, а спілкування дає змогу учням свідомо засвоїти матеріал. Розвиток комунікативних здібностей можливий тільки через вирішення реальних завдань на уроці, що викличе в учнів задоволення та  впевненість у собі, бажання говорити англійською мовою.   

Комунікативний підхід передбачає як засвоєння правил, так і їх практичне використання, як свідоме, так і підсвідоме  в  мовленні. Реалізація комунікативного підходу в навчанні іноземної мови означає, що формування навичок та вмінь здійснюється завдяки мовленнєвої діяльності учня. Оволодіння засобами спілкування та уміннями аудіювання, читання, говоріння і письма спрямоване на їх практичне використання, а отже і навчальна діяльність учнів організується для вирішення комунікативних завдань, максимально наближених до реального спілкування, тобто здійснюється в умовах, що моделюють спілкування. Процес навчання не може повністю співпадати з процесом  комунікації в реальному житті, тому що навчання іноземної мови  в  середніх  навчальних закладах здійснюється в  рідномовному середовищі. Саме  тому мова іде лише про максимальне зближення процесу навчання і реального спілкування.  

Одним із шляхів створення комунікативної ситуації є рольові ігри, які сприяють реалізації  міжособистісного спілкування учнів на уроці. Рольова гра орієнтує учнів на планування особистої мовленнєвої поведінки і прогнозування поведінки співрозмовника. Рольова гра передбачає елемент перевтілення учня у представника певної соціальної гри, професії, тощо. Через це рольові ігри часто сприймаються  учнями як  реальна дійсність: учні дістають у них можливості для  самовираження, яке здійснюється у рамках цих ролей. Кожен гравець виступає як частина соціального оточення інших і демонструє шаблон, в рамках якого він може спробувати свою власну чи групову поведінку. Кінцевою метою рольової гри є відпрацьовування  комунікативних навичок та умінь. Учасники рольової гри не тільки роблять повідомлення з певної теми, але й невимушено вступають у бесіду, намагаються підтримати її, цікавляться думкою інших, обговорюють різні точки зору, кожен прагне висловити свою думку, і таким чином розмова стає невимушеною, що власне і є реалізацією комунікативного підходу. Адже створена умовна ситуація, в якій "відбувається  невимушене спілкування з обіграванням соціальних  ролей",1 тобто моделюються  реальні умови комунікації.

Гра допомагає зробити процес навчання цікавим, захоплюючим. Під час рольової гри діти виступають суб'єктами ігрового процесу, його активними творцями. У грі навіть інтелектуально-пасивна дитина спроможна  виконати таке завдання, яке їй важко дається у звичайному житті, тому що тут існує певна умовність і немає такої жорстокої смуги оцінювання, яку відчуває на собі  школяр з перших же днів навчання, адже це гра. Відчуття рівності, атмосфера захопленості дають можливість учням подолати скутість, зняти мовний бар'єр, втому, знизити тривожність, напруження, негативне ставлення  учнів до навчальної діяльності, тощо.

У відповідності із вищезгаданим  рольову гру можна розглядати, як прийом  та засіб особистісно-орієнтованого підходу. Адже умови і проведення гри надають можливості для здійснення індивідуалізації: підбору мовленнєвих партнерів і груп з урахуванням спільності їх інтересів, варіативних мовленнєвих завдань, підбору мовленнєвих партнерів з урахуванням їх стилю володіння  іноземною мовою, розмежування режимів виконання та обсягу  вправ для учнів з різним типом володіння мовленнєвою діяльністю, тощо.

Вікові особливості учнів основної школи, які необхідно враховувати при організації рольових ігор

Визначальною особливістю учнів 5-9 класів (підлітковий вік) є прагнення самостійності, самоствердження, досягнення статусу рівності з дорослими. Підлітку нецікаві елементарні завдання, постійний контроль з боку вчителя, тобто те, що обмежує його ініціативу. Суттєвою особливістю учнів цієї вікової категорії є розвиток складніших форм мислення в зв'язку з засвоєнням абстрактного матеріалу при вивченні інших дисциплін. Психологи вказують на достатній рівень розвитку в учнів цього віку таких якостей мислення як логічна послідовність, критичність, самостійність, цілеспрямованість, зростання самосвідомості, контроль за власною діяльністю. Удосконалюється механізм відбору мовних засобів, формується індивідуальний стиль мовлення. Проте в 5-9 класах учителеві доводитися прикладати значних зусиль для підтримання мотивації та інтересу учнів, тому що в багатьох підлітків відсутні широкі пізнавальні інтереси та зацікавленість у розширенні своїх знань. На цьому етапі необхідно обирати прийоми навчання, які активізують розумову-мовленнєву діяльність і ініціативу учнів, спонукають учнів до спілкування, бо спілкування з однолітками - невід'ємна частина життя підлітка. Групова діяльність впливає на особистість підлітка, і рольова гра надає широкі можливості для активізації навчального процесу. Ефективність навчання тут обумовлена в першу чергу вибухом мотивації, підвищенням інтересу до предмета, адже рольова гра являє собою відтворення її учасниками реальної практичної діяльності людей, створює умови реального спілкування.   

За допомогою рольової гри вчитель може розвивати усі види мовленнєвої діяльності учнів, і перш за всі усне мовлення, яке є провідним видом мовленнєвої діяльності на середньому ступені навчання.  Рольова гра сприяє тому, що мовлення учнів стає змістовнішим, аргументованішим, складнішим за структурою мовного та мовленнєвого матеріалу.

Учителі повинні розуміти, що правильно організована рольова гра на уроці - зовсім не порожнє заняття, вона не тільки доставляє максимум задоволення дитині, але є могутнім засобом його розвитку, засобом формування повноцінної особистості.

Вимоги до рольових ігор на уроці

Рольова гра повинна відповідати таким вимогам:

- Гра повинна стимулювати мотивацію навчання, викликати в школярів інтерес і бажання гарне виконати завдання, її варто проводити на основі ситуації, адекватної реальної ситуації спілкування.

- Рольову гру потрібно добре підготувати і чітко організувати з погляду як змісту, так і форми.

- Рольова гра повинна бути прийнята всією групою.

- Вона неодмінно проводиться в доброзичливій, творчій атмосфері, викликає в школярів почуття задоволення, радості.

        - Гра організується таким чином, щоб учні могли в активно спілкуватися, з максимальною ефективністю використовуючи мовний матеріал, що відпрацьовується.

- Учитель неодмінно сам вірить у рольову гру, у її ефективність. Роль вчителя в процесі підготовки  і проведення гри постійно змінюється. На початковій стадії роботи вчитель активно контролює діяльність учнів, але поступово він стає лише спостерігачем.

Гри, що відпрацьовуються, заучуються і програються для інших учнів, не є рольовими іграми. Це - драматичні представлення. Рольова гра стосується процесу гри, а не готового продукту. Це повинно бути з'ясоване із самого початку, оскільки багато учнів дуже соромливі і вони бояться, коли їх змушують брати участь у спектаклі. І крім того, вони часто переконані в тім, що вони не мають талант гри. У рольовій грі вони не беруть участь у спектаклі, там немає публіки. Навіть учитель повинний відійти на задній план, оскільки його присутність може перешкоджати - своєю готовністю “накинутися” на учня щораз, коли допускаються помилки. Навчання найбільш ефективне в атмосфері, вільної від напруги. Рольова гра може бути показана іншим учням чи записана на плівку, але це не обов'язково.

У структурі рольової гри виділяються такі компоненти: ролі, ситуація, рольові дії.

Перший компонент - ролі. Ролі, що виконують учні на уроці, можуть бути соціальними і міжособистісними. Перші обумовлені місцем індивіда в системі об'єктивних соціальних відносин (професійні, соціально-демографічні), другі визначаються місцем індивіда в системі міжособистісних відносин (лідер, друг, суперник і ін.) Підбір ролей у грі повинний здійснюватися таким чином, щоб формувати в школярів активну життєву позицію, кращі людські якості особистості.

Другий компонент рольової гри - вихідна ситуація - виступає як спосіб її організації. При створенні ситуації необхідно враховувати й обставини реальної дійсності, і взаємини комунікантів. Виділяються наступні компоненти ситуації: 1) суб'єкт, 2) об'єкт (предмет розмови), 3) відношення суб'єкта до предмета розмови, умови мовленнєвого акта.

Третій компонент рольової гри - рольові дії, що виконують учні, граючи визначену роль. Рольові дії як різновид ігрових дій органічно зв'язані з характером ролі і включають вербальні і невербальні дії, використання бутафорії.

Як показують результати навчання, застосування рольової гри на уроках іноземної мови сприяє позитивним змінам у мовленні учнів як у якісному відношенні (розмаїтість діалогічних єдностей, ініціативність мовних партнерів, емоційність висловлення), так і в кількісному (правильність мови, обсяг висловлення, темп мови).

Основні етапи підготовки до проведення      рольових ігор. Класифікація рольових ігор.

Дитина грає завжди. Гра - це планомірна, розумна підкорена певним правилам система поведінки. У грі розвиваються творчі, розумові здібності дитини, в ній передбачається прийняття рішення: як вчинити, що зробити, як виграти...Навчальні ігри допомагають зробити процес навчання іноземній мові цікавим та захоплюючим. Атмосфера захопленості, відчуття рівності дають можливість учням подолати скутість, зняти мовний бар'єр, втому, знизити тривожність, тощо. За допомогою гри добре відпрацьовується вимова, активізується лексичний та граматичний матеріал, розвиваються навички аудіювання, усного мовлення." 2 Спілкування, яке є основною метою навчання іноземної мови, є ситуативним, адже воно завжди відбувається в певній ситуації. Рольова гра є чудовою основою для навчання спілкування, тому що в ній задаються умови та ролі, які моделюють реальні життєві ситуації.

Окрім того у грі відокремлюються реальні стосунки між учасниками, тобто, за висловом Л.Виготського, "гра - це арифметика соціальних відносин."3 Взявши на себе певну роль, учень, для досягнення ігрової мети повинен взаємодіяти з партнерами, співвідносити свої дії з діями інших учасників гри, вміти вислухати і зрозуміти іншого, висловлювати свою думку, враховувати побажання інших учасників гри... У процесі такої взаємодії відбувається обмін діяльністю - обмін знаннями, вміннями, які є необхідними для досягнення ігрової мети.

На думку вчених та педагогів можна відокремити такі основні переваги використання рольових ігор:

 •   учні повинні будуть використовувати мовний матеріал в ситуаціях, близьких до реального життя;
 •   такий вид ігор дозволяє оволодіти навчальним матеріалом та, закріплюючи  його, усвідомлено засвоїти специфіку його використання у мовленні;
 •   рольові ігри розвивають та удосконалюють мовленнєво-розумову діяльність  та створюють умови психологічної готовності до спілкування;
 •   у учнів з'являється бажання спілкуватись іноземною мовою і після уроків, тобто ігри стимулюють внутрішні мотиви до вивчення мови;
 •   рольові ігри максимально стимулюють активність учнів, що є необхідним для досягнення мети гри;
 •   у учнів є можливість використовувати мову самостійно, без прямого  контролю з боку вчителя, та учні охоче концентруються на роботі, так як самі окреслюють свій внесок у роботу під час гри;
 •   проведення ігор стимулює  дисципліну учнів - жоден учень, якому цікаво те, що він робить, не буде порушувати поведінку.

Оскільки використання рольових ігор передбачає створення особливого навчального простору, в якому учень готується до вирішення важливих проблем та реальних ускладнень, "проживаючи" їх та способи їх вирішення, завдання вчителя полягає в тому, щоб, по-перше, створити життєво-важливу ситуацію, по-друге, розподілити ролі і, по-третє, сформулювати  пошукові завдання, що випливають із ситуації. Під час проведення рольової гри змінюється також і роль вчителя - якщо традиційно вчитель повинен контролювати мовленнєву діяльність учня, то в умовах гри контроль та керівництво з боку вчителя повинні бути припинені як тільки учень почав обігравати роль.

Спілкування під час рольової гри є ефективним та невимушеним, якщо у учнів є набір завершених фраз, які вони можуть використовувати у ситуаціях, вільно ними оперуючи.

При виборі завдань для рольової гри потрібно враховувати рівень знань учнів та  потреби, інтереси та досвід учнів.

На уроках іноземної мови проводяться багато завдань, які пов'язані з рольовими іграми. Ігрові завдання, які не потребують створення мовної ситуації і в яких використовується переважно згадування; групові форми роботи, коли вчитель може втручатися та корегувати роботу учнів; опрацювання діалогів, коли учні (хором та окремо) тренуються у правильній, наближеній до носіїв мови,  вимові; заповнення пропусків у діалогах за допомогою необхідної лексики (але при цьому відсутні ролі, які треба зіграти); вільне складання діалогів у групах у письмовій формі - всі ці види завдань можна розглядати, як підготовчу роботу до проведення рольових ігор.

Стронін М.Ф. пропонує таку класифікацію ігор у відповідності до мовних навичок, формуванню яких вони сприяють:

 1.  граматичні;
 2.  лексичні;
 3.  фонетичні;
 4.  орфографічні;
 5.  аудитивні;
 6.  мовні.

Як бачимо, рольові ігри можуть  бути лише до лексичними, аудитивними та мовними, тому що саме вони мають можливості для тренування учнів у вживанні лексики в ситуаціях, близьких до реального життя, навчання розуміння учнями зміст висловлювань, розвитку слухової та мовної реакції, навчання учнів послідовно, логічно і творчо використовувати отримані мовні навички,  виражати свої думки. Вони в свою чергу поділяються на певні групи за змістом. Мільруд Р.П. пропонує таку класифікацію рольових ігор:

        - ігри побутового змісту;

        - ігри казкового змісту;

        - імітаційні рольові ігри;

        - пізнавальні рольові ігри;

        - рольові ігри ділового змісту;

        - рольові ігри світоглядного змісту.

    Рольову гру, згідно з її компонентами, доцільно зобразити у вигляді схеми, наведеної нижче.

       Структура  рольової  гри

             í           î

роль, яку виконує      ігрові дії, за допомогою яких

учень              ця роль реалізовується

Рольові ігри можуть ефективно використовуватись на різних етапах навчання. Щодо віку учнів, доцільність використання  різних типів рольових ігор просліджується за таблицею:

Учні молодшого

шкільного  віку

Учні середнього

шкільного  віку

Учні  старшого

шкільного  віку

Рольові ігри

казкового змісту

Рольові  ігри

побутового змісту

Імітаційні  рольові  ігри пізнавального

змісту

Імітаційні  рольові  ігри  світоглядного

змісту

Рольові  ігри побутово-соціального  змісту

(про етикет, культуру поведінки, тощо)

Ролі, які виконують учні, також мають свою класифікацію. Про неї важливо пам'ятати тому, що рольові ігри є ефективними лише в умовах правильного відбору та розподілення ролей. Аріян М.А. пропонує враховувати такі групи ролей, як:

- соціальні ( лікар, робітник), які мають виховний вплив;

- міжособистісні (друзі, однокласники, супротивники), які сприяють особистісній орієнтації спілкування;

- психологічні (позитивна особистість, нейтральна або негативна особистість).

Вчитель повинен переконатися, що учні можуть вільно оперувати необхідними для ситуації вербальними та невербальними мовними засобами і це оперування не викликає  у них суттєвих труднощів. Рольова гра - це діяльність, яка надає учневі можливість практичного застосування мовних засобів, аспектів рольової поведінки. Отже знання мовних засобів та уміння і навички оперування ними мають бути вже засвоєні до моменту проведення рольової гри. Іншими словами, рольова гра буде неефективною, якщо учні не будуть попередньо підготовлені.

Підготовка учнів, яку заздалегідь повинен провести  вчитель, має декілька етапів:

I етап - традиційна мовна практика - вправи, направлені на засвоєння граматичних структур та лексики. На цьому етапі доцільно використовувати такі види вправ, як:

 •   виправлення граматично та лексично неправильних речень
 •   заповнення пропусків
 •   вибір правильних відповідей

II етап - складання діалогів, застосовуючи такі види вправ, як:

 •   побудова діалогів, заповнюючи пропуски, коли ситуація чітко окреслена
 •   складання діалогу  усім  класом - за зразком

III етап - робота  з діалогами, які складають у парах або у групах на основі засвоєного мовного матеріалу.

IV етап - вправляння у техніці розмов, зокрема, використання службових фраз, таких як: "I see..."," You know...", впізнавання та практикування  діалогів від носіїв мови.

V етап - використовується техніка заміни невідомих слів синонімами, для чого доцільно застосовувати вправи на пояснення слів іноземною мовою, наприклад: "few"- 'not many', "cause" - 'reason'.

VI етап підготовки до проведення рольової гри - робота в групах, типи якої потрібно варіювати, а завдання доцільніше пояснювати на початку, щоб подальша робота проходила з мінімальним  втручанням вчителя.


    Проведення рольової гри

Підготовка до гри може тривати від декількох уроків (з моменту роздачі карток з ролями), до декількох тижнів, у залежності від рівня підготовки учнів.

Рольова гра належить до технології навчання мові, що має “низький вхід і високий вихід”. Це означає, що сконцентрована навколо учителя фаза презентації дуже коротка. Після невеликого вступу учні занурюються в діяльність, у якій виконання завдання набагато важливіше, ніж використання точних слів; діяльність, у якій швидкість превалює над акуратністю. Природно, що мовний матеріал, що учні використовують у рольовій грі, має бути введений на більш ранніх стадіях навчання.

У процесі гри вчитель іноді може взяти собі якусь роль, але не головну, щоб гра не перетворилася в традиційну форму роботи під його керівництвом. Звичайно вчитель бере собі ролі лише на початку, коли школярі ще не освоїли даний вид роботи. Надалі необхідність у цьому відпадає. У процесі гри сильні учні допомагають слабким. Учитель же керує процесом спілкування: переходить від групи до групи, допомагаючи учням, що потребують допомоги, вносить необхідні корективи в роботу, замічає помилки, щоб після рольової чи гри на наступному уроці приступити до роботи над ними.

У ході гри учителю варто бути дуже тактовним і не засмучуватися, якщо хтось з учнів не приймає активної участі в грі.

Якщо гра викликає емоційне перевантаження учнів, вони можуть перейти на рідну мову, але до невеликого “вторгнення” рідної мови варто ставитися терпимо, якщо це сприяє просуванню гри.

Ефективність рольової гри як методичного прийому навчання підвищується, якщо вчитель правильно визначає тривалість мовленнєвого спілкування учасників. За даними досліджень тривалість оптимальної працездатності у спілкуванні п'ятикласників - п'ять хвилин, семикласників - до десяти хвилин, а дев'ятикласників – до п'ятнадцяти хвилин. Тому на кожен етап гри вчитель має установити ліміт часу і домагатися, щоб кожен етап йому відповідав. Учитель завжди повинний продумувати наступні види діяльності для тих чи груп пар, що закінчують гру раніш інших.

Помилки є невід'ємною частиною процесу навчання мові, і можливість вільно робити помилки на уроці скоріше сприяє навчанню, ніж стримує його. Помилки поступово зникають у міру того, як учні стають більш компетентними й упевненими в собі. При роботі над помилками дуже важливо змусити учнів самим дати правильний варіант фрази чи слова, у якому були допущені помилки, написати їх на дошці і супроводити їх корективними вправами, що могли б найкраще сприяти відпрацьовуванню правильного варіанта самими учнями.

В оптимальному випадку, учитель записує всю гру на магнітофонну стрічку - так жодна помилка не буде пропущена. Якщо вчитель не має достатніх технічних засобів, то йому доведеться запамятовувати помилки або записувати їх в зошиті, не перериваючи гри і не перебиваючи її учасників.


          Класифікація ролей.

    Форми проведення рольових ігор.

Існує така класифікація ролей:

- статусні ролі, що не мають особистісних характеристик і діють в стандартних ситуаціях повсякденного життя, наприклад, професійна роль;

- позиційні ролі: звичайно кодовані правилами, що визначають деяку позицію в суспільстві, зокрема, сімейний стан, стать, вік, особисті якості. Наприклад: “На вулиці холодно, йде сніг, а шестикласниця Ганна збирається йти погуляти без теплого шарфа і рукавичок. Члени родини (дідусь, старший брат і батьки) намагаються переконати дівчинку одягтися тепліше”;

 •  ситуативні ролі, представлені у виді фіксованих стандартів поводження і діяльності, для програвання яких досить бути короткочасним учасником ситуації спілкування: роль гостя, туриста, пішохода та інші.

Рольова гра може зображувати елементарний комунікативний акт (покупка, поздоровлення, знайомство) і складний комунікативний акт, що складається із серії елементарних актів (вибір маршруту подорожі у бюро подорожей, у залізничній касі).

Найбільш розповсюджені форми рольових ігор: презентація, інтерв'ю, заочна подорож, прес-конференція, круглий стіл, телеміст, екскурсія, казка, репортаж, клуб по інтересах.


Приклади рольових ігор на уроках англійської мови

Рольові ігри з лялькою

Лялька-персонаж, що утілює певні людські риси, дозволяє більш спрямовано і гнучко мотивувати мовлення учнів на уроці.

Можливі наступні функції ляльки на уроці:

Лялька – знак ситуації

Перед класом з'являється незнайома лялька. Це створює стимул до діалогу – розпиту: “What is your name? How old are you? Do you go to school? What marks do you get at school?” і т.д. За діалогом випливає узагальнення усього, що учні довідалися про ляльку.

Лялька – партнер, адресат мови

Ось приклади ігрових завдань з лялькою в цій функції:

Teacher: We are all grown-ups, and the dolls are our children. Tell your children how they must cross the street. Tell your children to put on warm clothes because it is cold and windy today. Tell your children to read (to walk the dog, to feed the cat, etc.) when they come home from school.

Якщо при звичайній парній роботі такого роду половині групи приділяється роль слухаючих (часто пасивна), то за допомогою ляльки – партнера збільшується індивідуальний час говоріння учнів удвічі.

Лялька – третій персонаж, обєкт розмови

Учитель може дати дітям таке завдання. Teacher: “Your doll is now big. It can run, it can jump, it can sing, it can dance. It can do many things. Tell your friend what your doll can do and ask him what his doll can do. Whose doll can do more things?”

З лялькою можна піти в магазин, щоб купити їй одяг, її можна повести до лікаря і т.д. Як і звичайна рольова гра, гра з лялькою дозволяє будувати сюжетні ланцюжки завдань.

Отже, лялька – це особливий, “діючий”, активний вид наочності на уроці. Рольова гра з лялькою різноманітить заняття, організує увагу, внутрішньо мотивує мову учнів і сприяє, таким чином, комунікативної спрямованості уроку.

Коли діти учаться описувати зовнішність людей, можна використовувати рольову гру «Друг заблукав»:

Teacher: You are in London with your friend. Suddenly you see that your friend is no longer with you. He has lost his way. You come to a policeman and tell him about it. The policeman asks you to describe your friend. Do it for him. (Типові питання «поліцейського» можна оформити у виді плаката, а для відповідей на його питання, якщо це необхідно, використовувати підстановчі таблиці).

Policeman: Good morning.

Pupil: Good morning.

Policeman: You look sad. What is the matter?

Pupil: I lost my friend somewhere here.

Policeman: What is your friend’s name?

Pupil: His name is Eugene.

Policeman: How old is he?

Pupil: He is 12 years old.

Policeman: Describe him, please.

Pupil: My friend is not tall. His hair is dark. His eyes are grey.

Policeman: What is he wearing?

Pupil: My friend is wearing a red sweater and blue jeans. He has grey sneakers and a cap on.

Policeman: Wait here, please. Відходить, “шукає” друга, знайшовши по опису, говорить: Is this your friend?

Pupil: Yes, thank you very much.

Policeman: You are welcome.

Наступна гра має назву “На вулиці”. В ній беруть участь поліцейський і учень.

Policeman (свистить): Wait a little, young man!

Pupil: What is it, officer?

Poliсeman: You can’t cross the street here.

Pupil: Why not?

Policeman: There is no pedestrian crossing here.

Pupil: I am sorry. I have forgotten about it.

Policeman: You must always remember the traffic rules, or you will be in trouble!

Pupil: Good. I see. May I go now?

Pupil: Yes, but be careful! Good-bye.

Pupil: Good-bye.

Рольові ігри з предметами

Гра 1. Учням пропонується наступний сюжет.

Teacher: “You have a brother (a sister, a younger friend). Your brother is 5 years old. He does not go to school because he is too small. But he wants to go to school very much. He likes your schoolbag. There are so many interesting things in it. Please show him your schoolbag and tell him what things you have in it.”

У цій грі один учень відіграє роль школяра (Pupil 2), а його сусід по парті – маленького брата, що ще не ходить у школу (Pupil 1). У ході гри учні відкривають портфель і називають речі, що там є, обговорюючи їхнє призначення.

Можливі такі діалоги:

Pupil 1: Sasha, please show me your schoolbag. What have you got in it?

Pupil 2: I have many things. I have two copybooks in my bag.

Pupil 1: What is this?

Pupil 2: This is my textbook. It is an English textbook. I study English at school.

Pupil 1: What is that?

Pupil 2.: It is a pencil.

Pupil 1: What can you do with your pencil?

Pupil 2: I can draw.

Так можна повторити лексичні одиниці по темі «Школа», опрацювати граматичну конструкцію «there is/there are”, навчити учнів правильно задавати спеціальні питання і т.д.

Рольова гра «Дискусія між українськими й англійськими однолітками»

Половина класу бере на себе роль українських школярів, інші учні – «гості з Англії». Учні розповідають “закордонним гостям” про свою країну, її географічне положення, столицю, традиції, права і обов'язки громадян України і задають «англійцям» аналогічні питання. Кожен «українець» і кожен «гість» повинні задати хоча б одне питання і дати відповідь хоча б на одне питання.

Типові питання були такими:

 1.  What countries does Ukraine (the UK) border on?
 2.  What is the area of your country?
 3.   What is its climate like?
 4.  What are its main mineral resources?
 5.  What is its relief like?
 6.  What are the main rivers of your country? How long are they?
 7.  What is the capital of your country? Its main economic and cultural centers?
 8.  What is the population of your country?
 9.  Speak about the emblem of your country.
 10.  What do you know about its flag?
 11.  What do you know about the political system of your country?
 12.  What are the main historic periods of your country?
 13.  What monuments of Kyiv (London) would you recommend us to see?
 14.  Speak about your favourite monument of your home city.
 15.  What industries are most developed in your country?
 16.  What environmental problems does your country have?

У ході дискусії учні можуть користуватися таблицями, у яких містяться дані про площу і політичні системи України й Англії, а також довідковими даними про клімат, рельєф, корисні копалини, водяні ресурси цих країн.

Важливо навчити дітей починати діалог, подавати ініціативну репліку. Це можна робити, використовуючи, наприклад, таку рольову гру:

Teacher: I am a volleyball player from Birmingham. You are fond of volleyball and want to talk to me. How would you start the conversation?

Можна дати зразок початку розмови:

Excuse me, please. My name is Oleg. I study English and I am fond of volleyball. I would like to ask you a question or two if you do not mind it. Could you spare me a couple of minutes?

Рольова гра " Концерт улюбленої музичної групи ".   

Гра розрахована на два рівні володіння мовленнєвими уміннями та навичками та парну роботу. Учням роздаються  карточки і, ознайомившись з завданням, вони розігрують свої ролі.

Завдання для учнів з високим рівнем мовленнєвих умінь та навичок:

Pupil A:

You're going to the concert of your favourite group. Buy tickets and something else. But remember that you have got only £ 7.52.

Pupil  B:

You're a shop-assistant. You sell tickets (£ 2.25, £3.45, £4.75), posters (£4.50), badges (93p) with emblem of popular group. Help a customer to choose everything that he / she wants.

Завдання для учнів з низьким рівнем мовленнєвих умінь та навичок:

Pupil  A: 

You're going to the concert of your favourite group. You want to buy tickets, 2 badges for your friend and poster for your classmates. But remember that you have got only £ 7.52.

Pupil  B:

You're a shop-assistant. You sell tickets (£ 3.67, £5.57, £8.46), posters (£4.50), badges (90p) with emblem of popular group. Help a buyer to choose everything that he / she wants.

 Рольова гра " У магазині "

Учні отримують картки з зображенням  різноманітних продуктів та їх цінами, а також завдання та ролі. Гра розрахована на парну роботу.

Завдання  для учнів з високим рівнем володіння мовленнєвими уміннями та навичками:

Pupil A:

You are a shop assistant. Help a customer to buy everything he wants and don't sell your goods for low price.

   Pupil B:

You have a party tonight. Buy everything you need to cook the best dinner. You have £ 35.70

Завдання для учнів з низьким рівнем мовленнєвих умінь та навичок:

Pupil A:

You are a shop assistant. Help a customer to buy everything he wants and don't sell your goods for low price.

Рольова гра " My Grandmother’s Trunk”

Всі гравці сидять у колі. Перший гравець починає гру. Він говорить,

- ”I расked my grandmother’s trunk with blouses and shirts.”

Другий гравець говорить 

- “I расked my grandmother’s trunk with blouses, shirts and vegetables.”

Кожний гравець повинен повторювати назви об'єктів, решта яких гравців вже сказала, а потім один новий. Той хто забуває об'єкт або називає об'єкт в неправильному порядку вибуває з гри. Останній гравець - це переможець..

Рольова гра Opposites

Будь-яке число гравців може грати у цю гру. Гравці сидять у лінію.

лідер стоїть перед ними. Все що говорить лідер, гравець повинен робити з точністю навпаки. Якщо лідер говорить гравцю:

- “stand up”, він повинен звичайно ж, сісти.

Якщо лідер говорить гравцю:

- “dont laugh”, він не повинен усміхатися, проте, це дуже важко.

Якщо лідер говорить гравцю:

- “cry”, він повинен сміятися, і так далі. Гравець, який не зможе це зробити, вибуває з гри.

Останній гравець у грі - це переможець.

Фрагмент позакласного заходу по мотивам казки «Колобок»

1-й учень  По лісочку бігла мишка,

У торбинці несла книжку.

Об пеньочок зачепилась —

І торбинка загубилась.

Я ж торбинку ту знайшла,

Вам, малята, принесла.

2-й учень  І дорослі, і малі

Люблять казки чарівні.

В них герої оживають

Й небувалу силу мають.

В них зло карають,

Добро величають.

І, всім глядачам на диво,

Кінець у казках щасливий.

3-й учень  Тож сідайте всі зручненько,

Руки-ноги тримайте щільненько,

Та й дивіться, будь ласка,

Українську народну казку.

Щоб дізнатись, яку казку будемо дивитися, відгадайте загадку.

4-й учень  Сидів він на віконечку,

Як маленьке сонечко,

Від Діда з Бабою утік,

Побіг у ліс і раптом зник. (Колобок)

5-й учень  Хто кругленький і смачненький

Із віконця скік та скік,

Втік від Баби та від Діда

До Лисички на язик? {Колобок)

Цю казочку слухайте англійською мовою.

LITTLE ROUND BUN

Characters: Grandpa, Grandma, Little Round Bun, Hare, Bear, Wolf, Fox, Author.

Scene

Author. Once upon a time there lived an old man and an old woman who were was nothing left to eat in the house, not even bread.

Said the grandpa:

Grandpa. Grandma, dear, bake a tasty bun, please.

Grandma. With great pleasure. Now I'll bake a little round bun. Here it is. Look!

Grandpa. I like it. It is very nice, round and little. I think it is very tasty.

Grandma. You are right. But it is too hot now.

Grandpa. Put it on the window.

Grandma. OK.

Author. But the bun jumped out of the window and onto the bench outside, and from the bench onto the ground, and away it rolled along the road!

Little Round Bun.

I'm Little Round Bun

I can sing and roll, and run,

I run away from home,

I'm here all alone.

Author. On and on it rolled, and it saw a Hare coming toward it.

Hare. Hello. I'm Hare-Long Ears. And who are you?

Little Round Bun. I'm Little Round Bun.

Glad to meet you.

Hare. Glad to meet you to. Oh, you are very nice. I'll eat you up.

Little Round Bun. Don't eat me! Don't eat me! I can sing and I'll sing to you. Listen:

I'm Little Round Bun

I can sing and roll, and run,

I ran away from home,

I'm here all alone.

Author. And off it rolled and run away. By and by it saw a wolf.

Wolf. Hi! I'm Grey Angry Wolf. I'm very serious, and you?

Little  Round  Bun. I'm Little Round Bun. I'm happy.

Wo1f. I'll eat you up.

Little Round Bun. Don't eat me! Don't eat me! I can sing and I'll sing to you.

Listen:

I'm Little Round Bun

І can sing and roll, and run,

I ran away from home,

I'm here all alone.

Author. And away it rolled. By and by it met a Bear coming toward it.

Bear. Hey, who are you?

Little Round Bun. I'm Little Round Bun. Glad to meet you. And who are you?

Bear. I'll eat you up.

Little Round Bun. No, you can't. I'll sing a song to you.

Listen:

I'm Little Round Bun

I can sing and roll, and run,

I run away from home,

I'm here all alone.

Author. And off it rolled and run away! By and by it saw a Fox.

Fox. Oh, what a nice Little Round Bun! I like you.

Little Round Bun. Who are you?

Fox. I'm a fox, I'm a fox. I'm a beautiful fox. My name is Foxie-Loxie. I have a long tail. I am smart. I am special!

Little Round Bun. Glad to meet you, Foxie-Loxre. I can sing:

Listen:

I'm Little Round Bun,

I can sing and roll, and run,

I run away from home,

I'm here all alone.

Fox. Dear Little Round Bun, I can't hear you. I can't hear you. Sing a song again. Come to me nearer.

Little Round Bun. With pleasure:

I'm Little Round Bun,

I can sing and roll, and run,

I run away from home,

I'm here all alone.

Fox. Gulp!!!

Author. But before it could go on, the Fox opened her mouth and snap! — She ate it up.

6-й учень

Зустріч скінчилася наша, малята,

Веселих героїв ви взнали багато.

Але не сумуйте, не будем прощатись.

Давайте частіше в казках зустрічатись!                   

Література

 

Livingstone C. Role Play in Language Learning / Предисл. і прил. Н.И.Гез. - М.: Вища школа, 1998.- 127с.

Villiers S. Sharing Our Understandings of the “Communicative        Method” //Іноземні мови в школі.-2000.- № 3.- C.21-24

 Stepanova I. It’s time to play // English.- 2001.- № 11C.

Hutchinson T. Project English 1. Teacher's book.- Oxford University Press, 1998.- 277p.

Hutchinson T. Project English 2. Teacher's book.- Oxford University Press, 1998.- 271p.

Виготський Л.С. Педагогічна психологія.- М.: Педагогіка,1991.-480с.

Єрмоленко Л.П. Комунікативний підхід до навчання англійської мови в середній школі // Іноземні мови.- 2002.- № 3.-     C.10-11

Лобанова В. Рольова гра на заняттях з англійської мови. // Рідна школа.- 2002.- №10.- С.51-52

Сидорова Н. Використання ігрових форм у процесі навчання англійської мови // Завуч.- 2002.- № 8.-C.6

Сиденко А. Ігровий підхід у навчанні // Народна освіта.-2000.-№8.-С.135

1 Єрмоленко Л.П. Комунікативний підхід до навчання англійської мови в середній школі // Іноземні мови .- 2002.- № 3 .-C.11

2 Сиденко А. Ігровий підхід у навчанні // Народна освіта.-2000.-№8.-С.135

3 Виготський Л.С. Педагогічна психологія.- М.: Педагогіка,1991.- С.232


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48124. Организация труда. Учебное пособие 780.5 KB
  Управление трудовыми ресурсами Днепропетровск 2003 Организация труда опорный конспект лекций: Учебное пособие. Опорный конспект лекций подготовлен в соответствии с учебной программой курса Организация труда. Раскрыты сущность и краткое содержание основных понятий организации труда.
48125. ЕКОНОМІЧНЕ МИСЛЕННЯ 3.05 MB
  По суті економічна свідомість це відображення економічного буття суспільства тобто виробництва організації й розподілу економічних благ. Причому у ньому відображені насамперед умови господарського життя людей відносини між класами соціальними групами із приводу власності на засоби виробництва. Саме вони змушують людину постійно вдосконалювати варіанти виробництва шукати нові шляхи створення нових благ. З іншого боку щоб ці потреби задовольнити необхідні ресурси які в кожний даний момент часу обмежені тобто їх завжди менше ніж...
48126. Основи демократії 510 KB
  Тема: Права людини і громадянина Права й обов'язки людини і громадянина 29 ЛекціяПрава людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. У ранній період свого існування в Древній Греції демократія розумілася як особлива форма або різновид організації держави при якій владою володіє не одна особа як при монархії тиранії і не група осіб як при аристократії олігархії а всі громадяни що користуються рівними правами на керування державою.
48127. ОСНОВИ ЕТИКИ 1.18 MB
  Тим часом чим гостріші проблеми постають перед нами чим непевне ніші перспективи на майбутнє тим невідворотніше прагнення сучасної людини знайти якийсь твердий грунт піл ногами те заради чого варто було б жити. Предметом виступають моральноетичні аспекти світогляду сучасної людини. Науку про етичні чесноти особистісні якості достоїнства характеру людини Аристотель назвав ethice {етика. За аналогією у латинській мові від терміна mos moris крій одягу й мода звичай і порядок вдача і характер людини давньоримський...
48128. Основи менеджменту та маркетингу 1.28 MB
  Поняття про організації. Всі організації мають загальні характеристики. 1 всі організації використовують чотири основних види ресурсів: людські ресурси; фінансові ресурси; фізичні ресурси сировина устаткування тощо; інформаційні ресурси. розподіл праці в організації.
48129. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 954 KB
  У студентів має сформуватися система знань про загальнонаукові і специфічні методи наукового дослідження основні категорії і принципи наукового пізнання. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань про загальнонаукові і специфічні методи наукового дослідження про основні категорії і принципи наукового дослідження закріплення поглиблення розширення і систематизація знань отриманих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим навчальним матеріалом формування умінь і навичок самостійної розумової праці...
48130. Реклама і звязки з громадськістю 655.5 KB
  Очевидно, що діяльність зі звязків з громадськістю передбачає багатосторонню та складну роботу, що вимагає від фахівців в цій області широкого комплексу знань і навичок
48132. Теорія держави і права 1.45 MB
  Відомо, що держава існувала не завжди, а її утворенню передував первіснообщинний устрій, який являв собою стародавній тип колективного виробництва і був результатом слабкості окремої людини перед навколишнім природним середовищем. З моменту виникнення колективної праці труд окремої людини стає частиною спільної праці всього колективу общини, яка по суті була економічною формою організації людей