53382

Компетентнісне навчання за допомогою ІКТ на уроках української мови та літератури

Реферат

Педагогика и дидактика

Завідуюча шкільним методичним кабінетом учитель української мови та літератури спеціаліст вищої категорії вчительметодист Соледарської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 13 Артемівської міської ради Донецької області На одній зі стін древнього монастиря в Англії був напис: Бачення без завдань залишається лише мрією. Мій вибір науковометодичної теми Використання інформаційнокомунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування ключових компетентностей не випадковий не є це також і...

Украинкский

2014-04-01

22.04 MB

30 чел.

VОрлова О.І.,

завідуюча шкільним методичним кабінетом,

учитель української мови та літератури

(спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист»)

Соледарської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 13

Артемівської міської ради Донецької області

На одній зі стін древнього монастиря в Англії був напис:

«Бачення без завдань залишається лише мрією.

Завдання без бачення - важка, нудна праця.

Бачення та завдання - це надія світу»

Вступ

Професія вчителя тим і особлива, що вимагає постійної наполегливої роботи над собою, вічного незадоволення досягнутим і безперервного навчання.  І дуже важливо робити правильний вибір вивчення проблеми самоосвітньої діяльності, оскільки цим визначається напрямок удосконалення професійної компетентності вчителя. Мій вибір науково-методичної теми  «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках  української мови та літератури як засіб формування  ключових компетентностей» не випадковий, не є це також і даниною моді. Бо обираючи тему, виокремила два ключових питання:  Що є метою освіти ХХІ століття? Як реалізовувати її?

Ми знаємо, що головний екзаменатор наших  вихованців – життя. Наскільки вони будуть  адаптованими  до соціального  середовища,  здатними оперативно приймати правильне рішення  в  нестандартних  ситуаціях,  вмітимуть  аналізувати  і  контролювати власну  діяльність,  тобто успішно її виконувати, залежить насамперед від школи, від того,  в якій мірі у них  будуть сформовані життєві (ключові) компетентності.                                                                                                        Тому слова «компетентнісне навчання» сьогодні великими літерами накреслено на прапорі української школи.

            Серед розмаїття освітніх інноваційних педагогічних технологій (технології на основі особистісно орієнтованого педагогічного процесу, технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів, технології на основі дидактичного вдосконалення та реконструювання матеріалу, технології розвиваючого навчання тощо), які спрямовані на реалізацію мети,  сучасних завдань освіти й заслуговують на увагу вчителів, мною обрано  інформаційно-комунікаційні технології.  Чому саме?

По-перше, в умовах інформаційного суспільства знаннєве навчання поступово втрачає свій сенс. Величезний потік інформації, яка старіє швидше, ніж учень закінчує школу, вже неможливо вмістити до шкільної програми.  

По-друге, на думку науковців, методистів  комп’ютерні технології певним чином включають елементи інших освітніх технологій, зокрема технології розвивального навчання, особистісно орієнтованого навчання, інтерактивного навчання, проектної технології тощо.

Про актуальність використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі говорять провідні освітянські документи, нормативно-правові акти, постанови, укази та науково-теоретичні, методичні дослідження, праці, рекомендації, що свідчать про пильну увагу держави, науковців, психологів, методистів, а також учителів-практиків до цієї проблеми. Ось перелік деяких з них: Закон «Про освіту», Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Концепція державної цільової програми впровадження у НВП загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року тощо.   

На користь впровадження ІКТ в навчально-виховний процес говорять також психолого-педагогічні дослідження     Ще Я. Коменський у праці «Велика дидактика» писав: «...Все, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для сприймання зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне дотикові – через дотик. Якщо будь-які предмети можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями...»  Значить  найефективнішу дію на людину здійснює та інформація, яка впливає на кілька органів чуття, вона засвоюється тим краще і міцніше, чим більше видів сприймання активізовано. Такими є комп’ютерні технології.

          Як бачимо, актуальність обраної теми визначається, в першу чергу, соціальним замовленням: наявність знань і вмінь інформаційних технологій стає базовою вимогою для учня, випускника школи. А використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках  української мови та літератури  актуальне й обумовлене тим, що в них закладені великі можливості для навчання на якісно новому рівні. 

             ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМОЮ

    Висвітлення змісту досвіду як системи в дії

Мінливий і швидкісний світ передових технологій, з яким уже давно на «ти» навіть молодші школярі, не може залишатися для нас, педагогів, паралельною реальністю. Одночасно з вивченням нормативно-правової бази, науково-теоретичного та методичного підґрунтя даного питання працювала над формуванням власної ІКТ-компетентності.  Для мене все почалося кілька років тому з освоєння спочатку комп’ютера: у 2006 р. пройшла курси «Основи роботи з комп’ютером та програмним забезпеченням», де розпочала роботу можна сказати з нуля. Наступний крок – у 2011 р. курси за тематикою «Використання он-лайн освітніх технологій у практичній діяльності педагога», які  сприяли удосконаленню навичок володіння інформаційно-комунікаційними технологіями. Не говоритиму, що у своїй роботі не стикаюся із труднощами,  але в першу чергу мені допомагають самі учні, тому процес навчання будуються на принципах співробітництва вчителя та учнів.

Ідея досвіду полягає у впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засобу формування ключових компетентностей  школярів.

У своїй роботі спираюсь на досвід учителів  України, зокрема Ларіонової Л.В. «Використання ІКТ у викладанні української мови та літератури»,  Сахарчука О. Я. «Формування ключових компетентностей учнів засобами  ІКТ», Пронкевич О.  «Власні моделі уроків  з використанням комп'ютерних  технологій».

Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) - це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання.

На даному етапі у своїй роботі використовую програми Microsoft Word, Power Point, Microsoft Publisher, Microsoft Excel, а також тестову програму TEST-W. Володію вмінням  роботи з друкувальною технікою та текстовими редакторами:  у своїй діяльності повноцінно використовую копіювальний центр Canon: це друк, сканування та копіювання. Для редагування відсканованої інформації застосовую програму Аbby Fine Reader. Результатом цього є всебічна «озброєність» учителя дидактичним матеріалом із завданнями різних рівнів складності, що створює умови для  диференціації та індивідуального підходу до можливостей кожного учня. Повноцінне використання ІКТ на уроках не можливе без уміння працювати в мережі Інтернет. Звичайно, займаюсь пошуком необхідної інформації, в рамках проходження курсів створила власний блог.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі  змінює роль учителя (виступає як дизайнер уроку, фасилітатор, менеджер), що в свою чергу створює умови для активної діяльності учня, а  комп’ютер   при цьому  - це навчальний інструмент, засіб організації навчання, джерело інформації та банк довготривалого її збереження.   

При застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури  чітко визначаю можливості використання комп’ютерних технологій та враховую в практичній діяльності

по-перше, для учасників навчально-виховного процесу, зокрема для вчителя та для учнів;

по-друге, визначаю можливості комп'ютера на різних етапах уроку, а саме комп’ютерні технології:

  •  на етапі актуалізації опорних знань сприяють  виявленню прогалин  у знаннях учнів, допомагають  пригадати вивчене за незначний проміжок часу;
  •  на етапі формування, засвоєння нових знань посилюють  мотивацію навчання,  забезпечують  унаочнення  розповіді чи лекції вчителя, урізноманітнюють  форми  подання інформації, активізують  навчальну діяльність учнів;
  •  на етапі застосування знань створюють оптимальні умови для організації самостійної роботи учнів, урізноманітнюють типи навчальних завдань,  забезпечують реалізацію  диференційованого  підходу;
  •  на етапі контролю рівня навчальних досягнень сприяють організації  тестування, допомагають доцільно запроваджувати  самоперевірку, взаємоперевірку, забезпечують негайний  зворотний  зв’язок тощо.

Крім того, інформаційно-комунікаційні технології навчання поєдную  на уроках з апробованими, результативними технологіями: інтерактивним, проблемним  навчанням, проектною технологією тощо.

       Відомо, що  від дидактичної мети залежить тип уроку. У своїй практиці проводжу різноманітні  типи уроків з використанням комп’ютера, які проаналізуємо з точки зору формування ключових компетентностей  (урок-презентація, урок-дослідження, урок-віртуальна екскурсія, урок, в основі якого лежить проектна діяльність, урок  перевірки знань з використанням різних видів тестування).  

Уроки - дослідження – це уроки, на яких діти самостійно ведуть пошук, відбирають матеріал за завданням вчителя. На цих уроках використовуються ресурси Інтернету: необмежені можливості комп'ютер відкриває для дослідницької роботи.

Урок – віртуальна екскурсія  являє собою уявну мандрівку до музею чи на виставку.

Для організації такого  уроку складаємо маршрут, визначаємо джерела  пошуку інформації для учнів. Наступний крок  - організація роботи з одержаною інформацією,  результатом якої  є  творчі роботи: повідомлення, презентація, заповнена таблиця, відповіді на питання тощо. А це, безперечно, сприяє формуванню самоосвітньої, комунікативної, інформаційної, полікультурної  компетентностей учнів.  Прикладом можуть слугувати віртуальні екскурсії в музей Уласа Самчука, розташованого в м. Рівному,  в Музей-садибу письменника  І.П. Котляревського.

Сучасний учень повинен не тільки використовувати існуючі інформаційні ресурси, але і навчиться створювати власні. На уроках-проектах учні вчаться самостійно представляти, структурувати і виражати свої знання, що  дозволяє закріпити і поглибити їх, підвищити рівень оволодіння вміннями і навичками: головною з яких буде здатність привернути і організувати докладну інформацію (дослідницький метод роботи), а також здатність критично осмислити інформацію (аналітичний метод роботи), відпрацювати мовні навички.

 Урок-тестування  Сьогодні, безумовно, найбільш затребуваний вид роботи на уроках української мови і літератури – це використання комп’ютерного тестування. Комп'ютер дозволяє перевірити всі відповіді, а у багатьох випадках він не тільки фіксує помилку, але досить точно визначає її характер, що допомагає вчасно усунути причину. Саме тому  на різних типах уроків здійснюю попередній, поточний контроль знань, умінь школярів  з української мови та літератури, застосовуючи тести успішності на всіх етапах дидактичного процесу.

У моїй «педагогічній скриньці» наявні  тестові комп’ютерні програми «Рідна мова. 8  клас»,  «Рідна мова. 9 клас». Це різнорівневі  комплексні завдання, що поєднують у собі репродуктивні і творчі елементи. З  метою якісної підготовки до ЗНО у старших класах використовую електронну програму із серії «Зовнішнє незалежне оцінювання. Українська мова та література на 200 балів» (Тернопіль, Сорока Білобока). У співпраці з учнями 9-11 класів створено електронні тести (TEST-W) за темами програми ЗНО, зокрема «Фонетика», «Лексикологія», «Фразеологія», «Морфологія: дієслово, займенник, прислівник, службові частини».

Окремо зупинимось на уроках-презентаціях.

Використання презентацій на уроках української мови та літератури вважаю ефективним методичним прийомом, що допомагає в цікавій формі відпрацьовувати, повторювати, узагальнювати, систематизовувати і створювати нове на основі вивченого, тому що створення презентацій – ефективне завдання для самостійної дослідницько-пошукової роботи школярів, що згуртовує їх, вчить працювати у групі й нести колективну відповідальність за виконану роботу. У своїй практичній діяльності  використовую презентації, створені за допомогою програми Power Point. Позитивні результати формування інформаційної, полікультурної, комунікативної, соціальної  компетентностей учнів  спостерігаються при використанні як готових, так і створених презентацій.

Презентацію-завдання,  «компютерний»  диктант, читання мовчки доцільно  застосовую

на етапі закріплення отриманих знань та вмінь.

Серед демонстраційних засобів ІКТ  використовую навчальні схеми, таблиці, які логічно доповнюють, систематизують матеріал уроку. Виконання завдань із таблицею у програмі Power Point дозволяє, використовуючи ефекти анімації, оперативно перевірити виправлене учнями. Цікавою формою є робота з матеріалами «Таблиці суперечностей», бо розвиває логічне мислення, сприяє формуванню  ключових компетентностей.

Здається, диктант – давно відома форма перевірки знань, проте його використання у мультимедійному форматі відкриває нові можливості, дозволяє економити час. Серед видів комп’ютерних диктантів на уроках української мови віддаю перевагу розподільному,  вибірковому тощо.   

 

 

Серед видів літературних диктантів, репрезентованих у комп’ютерних технологіях, викликає інтерес у школярів диктант портретний, хронологічний, цитатний.

Зовсім по-іншому сприймають учні таку форму контролю як читання мовчки у комп’ютерному варіанті. Адже  так учитель забезпечує комфортні умови для учнів з різним темпом читання. Хоча існують певні труднощі при організації такого уроку  через  перевантаження роботи у кабінеті інформатики.

Не залишають байдужими учнів перегляди фільмів або їх фрагментів за прочитаними програмними текстами, наприклад, "Тіні забутих предків" за повістю  М.М. Коцюбинського, "Наталка Полтавка", «Енеїда» І. П. Котляревським, "Украдене щастя", "Захар Беркут" за                        І.Я. Франком, «Тарас Шевченко» та інші, що певним чином впливає на формування ключових компетентностей, і в першу чергу полікультурної, соціальної.

Хочу наголосити на доцільності використання ІКТ на уроках розвитку зв’язного мовлення, наприклад, уроки: лист, адреса (5 клас); твір-оповідання за жанровою картиною (6 клас); відгук на твір мистецтва; анотація, бібліографія (10 клас).

У структурі уроків варто відзначити важливу роль  записів телепередач про письменників, що вивчаються у шкільному курсі української літератури, наприклад, про Івана Багряного, Олександра Довженка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя-Левицького, Тараса Шевченка, Володимира Сосюру, Василя Стуса та  багатьох інших.

Проте головне у будь-якій справі – результат.

Як слушно зауважила І.В. Родигіна, що «в сучасному стрімкому суспільстві витрачати час спочатку на навчання, а потім на підготовку учнів до життя – просто гаяти час».   З упевненістю стверджуємо, що ІКТ , які застосовуємо  на уроках української мови та літератури,  створюють умови для розвитку вмінь та навичок,  необхідних для життя, тобто  формують  ключові  компетентності учнів, а саме: 

  •  учні шукають, знаходять, обробляють, аналізують, систематизують інформацію (інформаційна компетентність);
  •  не тільки оволодівають досягненнями культури свого народу, але й розуміють культуру інших народів (полікультурна компетентність);
  •  беруть активну участь в обговоренні проблеми (чують не тільки себе, а й інших, критично аналізують почуте й коректно відповідають (комунікативна компетентність);
  •  переборюють невпевненість, а за потреби беруть на себе відповідальність за виконання дорученої справи, вміють співпрацювати (соціальна компетентність).
  •  проектують за потреби власну освітню траєкторію, визначаючи  обсяг навчального матеріалу, планують і організують його вивчення ( компетентність самоосвіти й саморозвитку).

Позитивний вплив використання інформаційно-комунікаційних технологій на  уроках української мови та літератури підтверджується результатами моніторингу успішності навчання, результатів ДПА, а також  результативною участю дітей у різноманітних конкурсах.

Так, за останні роки спостерігається позитивна динаміка зростання якісних показників рівня навчальних досягнень  учнів: 65,4% - 66,7% - 75,5% - 77,3%.

Моніторинг якості роботи з української мови

                      Якість рівня навчальних досягнень  учнів

Щороку збільшується кількість учасників різноманітних конкурсів: 

Рік

Конкурс

К- сть

учнів

Результат

2010-2011

Всеукраїнський  конкурс

знавців української мови імені  П. Яцика

1

Міський рівень-учасник

Всеукраїнський  конкурс українознавства «Патріот»

5

Бронзовий призер - 1

2011-2012

Всеукраїнський  конкурс

знавців української мови імені  П. Яцика

2

Міський рівень - ІІ місце

Всеукраїнський  конкурс українознавства «Патріот»

7

Бронзовий призер - 2

Обласний конкурс «Творча юнь Донбасу»

Міський рівень  -  

І місце

2012-2013

Всеукраїнський  конкурс

знавців української мови імені  П. Яцика

3

Міський рівень – ІІІ, ІV,   V місце

Всеукраїнський  конкурс українознавства «Патріот»

13

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури

1

Міський рівень - ІІІ місце

Всеукраїнська українознавча гра  «Соняшник»

5

Всеукраїнська предметна олімпіада «Олімпус»

7

Диплом лауреата - 2

        У міжатестаційний період ділилась досвідом роботи з різноманітних актуальних питань на семінарах директорів шкіл, семінарі заступників директорів з навчально-виховної роботи, у ході курсової перепідготовки, а також на засіданні міського методичного об’єднання:

1.Виступ із презентацією «Управління процесом індивідуального навчання дітей  з особливими потребами в загальноосвітньому закладі» - семінар  директорів шкіл  (грудень 2008 р.)      

2. Виступ із презентацією «Діагностика та контроль у навчально-виховному процесі - семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи»  (лютий  2010 р.)    

3. На виставку представлено 2 збірки («Дидактичний матеріал до уроків української мови на профорієнтаційну тематику», «Путівник. Знайомся: професії давні та нові»)- семінар  директорів шкіл  (грудень 2011 р.), творча робота (дослідження)  «Відмінності чинної та нової редакцій  Державного стандарту середньої освіти.  Освітня галузь «Мови та літератури»  (2012 р. – міське методичне об’єднання)     

4. Виступ із презентацією «Держстандарт базової та старшої шкільної освіти. Освітня галузь «Мови та літератури»: нові підходи, тенденції, перспективи» -  міське методичне об’єднання (2012 р.)

5. Досвід  роботи - на конкурсі шкільних методичних кабінетів  (Диплом за зайняте  ІІІ місце – листопад 2008 р.)

6. Виступ з презентацією, посібник «Використання інформаційно-комунікаційних технологій   на уроках української мови та літератури як засіб формування ключових компетентностей» -  міське методичне об’єднання   ( березень 2013 р.)

7.  На сторінках журналу «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»» надруковано статті з  актуальних питань: інклюзивної освіти («Педагогіка орієнтована на дитину» - № 6,  2012 р.), ролі вчителя української мови та літератури в реалізації державної мовної політики («Учитель і державна мовна політика» - № 9. 2012 р.), запровадження нового Державного стандарту середньої освіти («Державний стандарт середньої освіти.  Освітня галузь «Мови та літератури: нові підходи, тенденцій, перспективи»» - № 11, 2012 р.), роздуми про свою педагогічну діяльність («П’ять сходинок до успіху: маршрутами життєвої успішності» - № 10, 2012 р.)

ВИСНОВКИ

                   З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА  ПЕРСПЕКТИВИ

Отже, на підставі представленого матеріалу можна стверджувати, що інформаційно-комунікаційні технології, які  впроваджую на уроках української мови та літератури, сприяють формуванню вміння школярів працювати з інформацією, виховують особистість «інформаційного суспільства», поліпшують якість навчання за допомогою більш повного використання доступної інформації.

За рахунок комп'ютерних технологій на уроках надається можливість використання додаткового матеріалу, підвищується ступінь наочності, посилюється мотивація навчання, а значить підвищується інтерес до предмета, в тому числі і за рахунок привабливості комп'ютерної техніки.

Можна також стверджувати, що  використання комп’ютерних технологій  на уроках сприяє наступному: підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці; зростанню продуктивності уроку;  реалізації міжпредметних зв’язків;  організації проектної діяльності учнів під керуванням учителя;  логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів;  зміні ставлення школярів до комп’ютера, бо починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності. А отже, це – результативний засіб формування компетентної особистості, компетентного громадянина сучасного інформаційного суспільства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24669. Основні методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 39 KB
  Позамовний метод калькулювання широко використовується в зарубіжній практиці. Принципові особливості позамовного позамовного методу калькулювання полягають у наступному: в індивідуалізації обліку витрат і розрахунку собівартості на конкретне замовлення усі прямі витрати групуються в аналітичному обліку в суворій відповідності з відкритими замовленнями; калькуляція отриманої продукції складається після повного завершення робіт із замовлення незалежно від тривалості його виконання. Можна назвати принаймні два напрями модифікації позамовного...
24670. Робочий час менеджера 27 KB
  Ці рішення можуть стосуватися як довгострокових перспектив розвитку підприємства так і поточних проблем що виникають у процесі господарської діяльності. Довгострокові або стратегічні рішення пов'язані з майбутніми можливостями які прогнозуються і які потребують конкретних кроків сьогодні або найближчим часом. Поряд зі стратегічними рішеннями менеджери приймають рішення пов'язані з використанням ресурсів у процесі поточної діяльності. Такі рішення називають короткостроковими або ; операційними.
24671. Організація обліку витрат за економічними елементами 24.5 KB
  На основі переліку калькуляційних статей які встановлюються підприємством самостійно виходячи з особливостей технології та організації виробництва складаються форми калькуляційних розрахунків кошторисів та внутрішньої звітності.
24672. Калькуляція та її рівні 27 KB
  Статичний бюджет це бюджетні обсяги бюджетні ціни бюджетні витрати. Гнучкий бюджет це фактичні обсяги бюджетні ціни бюджетні витрати.
24673. Використання програмового забезпечення на підприємства «Титан-Ойл» 4.75 MB
  Щодо самого процесу практики, він ставить на меті освоєння програм, котрі необхідні для подальшого вивчення фахових предметів, наприклад, пакет програм Microsoft Office, котрий є основою для створення текстових документів та електронних таблиць.
24674. Витрати на оплату праці 31.5 KB
  Пропорційно нормам вказуються в планах або нормативах калькуляції спочатку на кожний вид продукції відносяться витрати в межах норм плану а потім додаються відхилення. Ці витрати включаються в повну собівартість.До витрат повязаних з адміністративною діяльністю підприємства відносяться витрати: на службові відрядження і утримання апарату управління підприємства та іншого загальногосподарського персоналу; на утримання основних засобів інших необоротних активів загальногосподарського використання в тому числі операційна оренда...
24675. Собівартість продукції 32 KB
  Основні етапи розподілу непрямих витрат на обєкти: Вибір обєкта калькулювання на який розподіляється непрямі витрати окремий продукт група продуктівцентр відповідальності Вибір бази розподілу Зарплата основних працівників преміїматер. витратимашиногодини Розрахунок ставки коефіцієнт розподілуяка обчислюється як частина від ділення загальних накладних витрат на величину базу розподілу розрахунок накладних витрат що підлягають віднесеню на обєкт облікута обчислюється множенням ставки розподілу на величину бази розподілуяка...
24676. Особливості калькулювання собівартості продукції за повними витратами 32 KB
  Система обліку за повними витратами включають збір інфо про витратикалькулювання повної собівартості продукції та видачу інформації про витрати менеджерами певного рівня. До складу повної собівартості продукції входять прямі і непрямі виробничі і невиробничі витрати. Витратиякі безпосередньо включені до собівартості продукції складаються з матеріальних і доданих витрат.
24677. Управління витратами 27 KB
  Згідно з наведеним раніше визначенням виробничого обліку можна вирізнити три напрями класифікації витрат в основу якої покладено принцип: різні витрати для різних цілей. Витрати для прийняття управлінських рішень поділяються на: релевантні та нерелевантні; постійні та змінні; маржинальні та середні; дійсні та альтернативні. Очікувані релевантні витрати це витрати що можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінських рішень тобто майбутні витрати.