53401

Основні команди роботи з робочою книгою та її аркушами

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Актуальність теми : при роботі з великими обємами даних важливе значення відіграє їх наглядність та наочність. І навіть наша приймальна комісія використовує електронні таблиці для сортування абітурієнтів та створення бази даних та ведення документації по прийому технікуму.Навчальні цілі заняття : знати правила створення формул в Excel математичні функції СЧЕТЕСЛИ ЧСТРОК ЕСЛИ ІІ рівень абстракції; Оволодіти навичками заповнення електронних таблиць ручним та автоматичним типом вводу даних навчитися проводити розрахунки за...

Украинкский

2014-02-26

607.5 KB

1 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

Цикл природничо – математичних дисциплін

МАТЕРІАЛИ  МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВІДКРИТОГО ПРАКТИЧНОГО  ЗАНЯТТЯ З

ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП′ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

ПО ТЕМІ : « Основні команди  роботи з робочою книгою

та її аркушами»

Полтава – 2010

МАТЕРІАЛИ  МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ВІДКРИТОГО ПРАКТИЧНОГО   ЗАНЯТТЯ №20 З ПРЕДМЕТУ: «ІНФОРМАТИКА ТА КОМП′ЮТЕРНА ТЕХНІКА»

ПО ТЕМІ: « Основні команди роботи з робочою книгою та її аркушами»

УКЛАДАЧ :                    ВИКЛАДАЧ ПРЕДМЕТУ : «ІНФОРМАТИКА ТА

                                         КОМП′ЮТЕРНА ТЕХНІКА»                    ФЕДІЙ О.Г.

                                                                             Розглянуто та затверджено на

                                                            засіданні циклової комісії

                                                            природничо – математичних

                                                            дисциплін

                                                            Протокол № __від «__» _____ 2010р.

                                                            Голова циклової комісії :

                                          ____________ Федій О.Г.

ЗМІСТ.

 1.  ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №20.
 2.  ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА СТУДЕНТА  ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

    ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №20.

 1.  ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.
 2.  Оціночна карта діяльності студента на практичному занятті.
 3.  ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ СЛАЙДІВ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОЕКТОРА.


ІНСТРУКТИВНО –МЕТОДИЧНА КАРТА

ПРАКТИЧНОГО   ЗАНЯТТЯ   № 20

Тема : Основні команди роботи з робочою книгою та її аркушами.

Курс :                                     другий  

Кількість навчальних годин:   2 г.

1.Актуальність теми  : при роботі з великими об’ємами даних важливе значення відіграє їх наглядність та наочність. Тому досить часто дані представляються у вигляді таблиць. Дані в таблицях можна не тільки зберігати, а й обробляти. Мати справу з великими таблицями, які містять як основні так  і проміжні дані, приходиться у різних сферах людської діяльності. Автоматизація табличних розрахунків в багато разів підвищує ефективність і якість роботи. Можливість електронних таблиць швидко і точно проводити автоматичні обчислення використовують не тільки бухгалтери, без електронних таблиць не можуть обійтися і керівники брокерських фірм, банків, фінансові меденжери та інші. І навіть наша приймальна комісія використовує електронні таблиці для сортування абітурієнтів та створення бази даних та ведення документації по прийому технікуму.

2.Навчальні цілі заняття : знати  правила створення формул в Excel,  математичні функції СЧЕТЕСЛИ, ЧСТРОК, ЕСЛИ  (ІІ рівень абстракції);

   Оволодіти навичками заповнення електронних таблиць ручним та автоматичним типом вводу даних, навчитися проводити розрахунки за допомогою математичних функцій ЧСТРОК, СЧЕТЕСЛИ, ЕСЛИ (ІІІ рівень абстракції);

  Вміти досліджувати теоретично за вхідними та вихідними таблицями за якими математичними функціями створювалися формули (ІV рівень абстракції).

 3. Виховна ціль : виховувати почуття відповідальності за необхідність і якість знань, які необхідні в майбутній професійній діяльності студентів, відповідальність за бережне ставлення до персонального компютера; розвивати теорію : “Компютер  - наше майбутнє”.

4. Міждисциплінарна інтеграція :

Дисципліна

Знати

Уміти

 1.  Попередні (забезпечуючі)

Основи інформатики

Наступні (забезпечувані)

1) Інформатика та комп′ютерна техніка

2) Економіка торговельного підприємства. Аналіз фінансової діяльності підприємства за рік.

3) Комерційна діяльність. Додатки документів по технологічній практиці.

4) Маркетинг. Додатки по  проведенню практичних робіт.

3.Внутрішньопредмет-на інтеграція.

Системи управління базами даних. Технологія формування та редагування структури бази даних. Імпорт/Експорт баз даних Excel/Access.

Склад головного вікна програми, призначення команд системного меню, команди кнопок панелей інструментів.

Математичні функції ЧСТРОК, ЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ.

Основні команди для створення таблиць, їх редагування та занесення формул Порядок створення діаграм, основні команди для їх створення.

Інтерфейс вікна програми СУБД Access. Формування баз даних засобами Excel. Імпорт/Експорт баз даних Excel/Access.

Створювати найпростіші таблиці, проводити Обрамление и заливку, заливку стовпчиків, розрахунки по простим формулам, зберігати книгу.

Створювати формули за допомогою математичних функцій в Excel.

Користуватися табличним процесором Microsoft Excel для створення таблиць.

За даними таблиць будувати графіки та діаграми використовуючи Мастер діаграм.

Здійснювати зв′язок між Excel і Access, зв′язувати і передавати дані з Excel в Access.


5.
Зміст теми заняття :

основні команди роботи з робочою книгою та її аркушами.

план.

 1.  Основні команди роботи з робочою книгою.
 2.  Основні команди роботи з об’єктами робочої книги.
 3.  Введення та редагування формул. Правила роботи з даними

Введення формул до електронної таблиці.

Створення формул завжди починається зі знака “=”. Формули набираються англійськими літерами.

За допомогою кнопки Σ (Автосума) автоматично розраховується сума значень у виділеному стовпці чи рядку. Для цього активізують вільну комірку під стовпцем (чи праворуч від рядка) та кнопку Автосума. В комірці автоматично створюється функція СУММ із зазначеним аргументом – відповідним діапазоном стовпця (або рядка). Натискають клавішу Enter.

Для роботи з іншими функціями натискають кнопку fx (вставка функцій). При цьому активізується Майстер функцій, за допомогою якого значно полегшується створення функцій.


6. План та організаційна структура заняття.

№ п\п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення : контроль, наочність, ТЗН, інструкції, обладнання

Час в хв ,

в (%)

1

2

3

4

5

6

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Підготовчий етап.

Організація заняття.

Техніка безпеки, екологія.

Визначення навчальних цілей, мотивація.

У різних сферах людської діяльності досить часто інформацію доводиться подавати та обробляти у вигляді таблиць. Таблична форма подання інформації застосовується при створенні та веденні бухгалтерських книг, планів, звітів підприємств. Дуже зручно працювати з великими об’ємами інформації у вигляді таблиць Ехсеl, адже ця програма має безліч можливостей для створення формул для підрахунку даних за умовою.

Мультимедійний проектор, презентація

5

Сортування за умовою, фільтрацію даних використовують для аналізу і порівняння інформації. Наприклад, наша приймальна комісія технікуму працює з великими списками і для швидкого виведення даних про абітурієнтів використовує фільтрацію даних.

1.4.

Контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок.

ІІ,ІІІ

Тестовий контроль вихідних знань.

Програма тестового контролю AD Tester

Програма TEST-W

 15

1.5.

Презентація електронного робочого зошиту для практичних занять з Інформатики та комп’ютерної техніки

Мультимедійний проектор. Електронний зошит.

 

 5

2.

2.1.

Основний етап.

Формування професійних вмінь і навичок.

Викликати табличний процесор.

ІІ,ІІІ

Використання професійних алгоритмів.

Відкриття програми Excel.

Проблемні запитання:

- назвіть інтерфейс програми Excel;

- поміркуйте чим відрізняється інтерфейс програми Word  від Excel. Що спільного і що відмінного ви знайшли, поясніть відповідь.

2.2.

Виконати індивідуальне завдання.

1) В електронній таблиці створіть модель «Електронні  відомості»  

 1.  3 аркуші з результатами екзаменів та один з результатами заліку;
 2.  На аркушах розмістіть дані: Прізвище та ім’я студентів (15 осіб), оцінка за екзамен чи «н/з» (не з’явився), або для заліку відмітка «зараховано» чи «не зараховано».

ІІ,ІІІ

Елементи проблемного навчання.

Інструкція до практичної роботи.

Електронний зошит на ПК

Проблемні питання:

- поясніть алгоритм створення нової таблиці;

- поясніть як здійснюється переіменування Лист1, на Інформатика;

-поясніть як провести заливку клітинок заголовку таблиці.

 1.  На кожному екзаменаційному аркуші за допомогою формул підрахуйте кількість оцінок (5,4,3,2 та «н/з»).

- поясніть як здійснюється перехід між листами в електронній таблиці;

- поясніть чим між собою відрізняються функцій ЧСТРОК, СЧЕТЕСЛИ;

- поясніть за допомогою якої функції потрібно порахувати «всього студентів», «з’явилося», «не з’явилося» студентів і чому?

4. На аркуші з результатами заліку порахуйте кількість студентів, що отримали «зараховано» та «не зараховано» (для підрахунку використати відповідні формули)

ІІ,ІІІ

ТЗН, наочність.

Метод проблемного навчання.

Мультимедійний проектор.

Електронний зошит.

Проблемні питання:

-обгрунтуйте в чому помилка студента – при копіювання даних із аркушу Інформатика до аркушу Безпека життєдіяльності список сформувався не з початку, а в кінці. Які  на вашу думку будуть дії студента

5. Створіть аркуш стипендія, в якому за формулами обчислити розмір стипендії кожного студента. Умови нарахування стипендії:

 1.  Студент не отримує стипендію, якщо має хоча б одну заборгованість;
  1.  Студент отримує підвищену стипендію у сумі 300 грн, якщо має середній бал ≥ 4,5.
  2.  Студент отримує звичайну стипендію у сумі 220 грн, якщо має середній бал ≥3,5.

ІІ,ІІІ

Елементи проблемного навчання

Мультимедійний проектор.

Електронний зош.

Проблемні питання:

- обґрунтуйте в чому помилка студента: при запису формули для обрахунку невідомих рядків при натисненні клавіші Enter в таблиці замість числа вийшло повідомлення про помилку. Які будуть дії студента.

ІІ,ІІІ

ТЗН

Елементи проблемного навчання.

Мультимедійний проектор: електронний зошит.

Проблемні питання:

- поясніть чому після вибору команди Вставка, функція, -в переліку команд немає потрібної. Які будуть дії студента? (категорія, 10 недавно использовавшихся, полный алфавитный перечень)

7) Оформити звіт по практичній роботі

ІІ,ІІІ

Перевірка звітів по виконаній роботі

Індивідуальний контроль складання звіту.

3.

3.1.

Заключний етап.

Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

ІІ,ІІІ

Елементи проблемного навчання.

Кросворд

Пояснення (інструкція) до  кросворду

Рішення кросворду студентами.

Аналіз діяльності студентів на занятті.

3.2.

Резюме:

В майбутній професійній діяльності студентів важливе значення має знання персонального комп’ютера, адже у всіх сферах людської діяльності для оформлення ділової документації, звітів, бізнес-планів ми застосовуємо ПК і хороші знання предмету та застосування практичних навичок приведуть до виконання якісного аналізу діяльності підприємства, правильного, точного і графічного його представлення

3.3.

Підведення підсумків заняття.

Виставлення оцінок

3.4.

4. Домашне завдання

1) конспект лекції

2) [1] с. 120 – 152,

    [2] c.197-211.


7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ.

1). МАТЕРІАЛИ КОНТРОЛЮ ДЛЯ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ЗАНЯТТЯ.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ.

1. Поміркуйте чим відрізняється інтерфейс програми Word від інтерфейсу Excel. Що спільного і що відмінного Ви знайшли. Поясніть відповідь.

2. Поміркуйте чим відрізняється команда Сохранить від команди Сохранить как…

3. Поясніть які дані можна заносити до електронних таблиць.

4. Поміркуйте, чому при занесенні числових даних до таблиці у студента замість числа висвітилось у комірці таблиці місяць. Які дії потрібно виконати студенту для правильного занесення даних.

5. Поясніть як в Excel називають файли, що створюються.

6. Поміркуйте скільки типів листів може містити в собі книга.

2) МАТЕРІАЛИ КОНТРОЛЮ ДЛЯ ОСНОВНОГО ЕТАПУ ЗАНЯТТЯ :

 •  ЗБІРНИК ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З ПРЕДМЕТУ: “ІНФОРМАТИКА ТА КОМП′ЮТЕРНА ТЕХНІКА”.
 •  ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №20.
 •  ПРАКТИКУМ З ПРЕДМЕТУ : “ІНФОРМАТИКА ТА КОМП′ЮТЕРНА ТЕХНІКА”
 •  Проблемні питання та ситуації
 •  програми тестового контролю
 1.  МАТЕРІАЛИ КОНТРОЛЮ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ЗАНЯТТЯ.

Електронні таблиці ЕхсеL     

По горизонталі:

 1.  Формат даних.
 2.  Категорія функцій, до якої відноситься функція МАХ.
 3.  Математична функція, що обчислює середнє арифметичне.

6. її запис починається зі знаку =.

9. Елемент діаграми.

10. Перетин стовпця та рядка таблиці.

13. Адреса комірки, в якій є знак $.

14. Категорія функцій, до якої відноситься функція ПРОЦПЛАТ.

 1.  Вісь X - вісь ...
 2.  Кнопка .
 3.  Незалежна величина.

18. Внесення змін, доповнень у таблицю.

По вертикалі:

 1.  Категорія функцій, до якої відноситься функція СУММ.
 2.  Стовпчикова діаграма.
 3.  Елемент таблиці, що позначається латинською літерою.

5. Адреса комірки, що змінюється при копіюванні.

7. Категорія функцій, до якої відноситься функція ЕСЛИ.

8. Маленький квадрат у нижньому правому куті рамки виділеної комірки.

11. Блок комірок, наприклад,ВЗ:Е8.

12. Упорядкування даних за зростанням або спаданням.

14.  Для пошуку даних у таблиці за певним критерієм використовують...

 1.  МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ:
 •  ІНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.
 •  Програма тестового контролю знань ТЕСТ, Excel 1.
 •  Програма тестового контролю знань MyTestX

8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ :

 1.  Дибкова Л.М. Інформатика та комп′ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.-320с.
 2.  Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: Посібник.-К.:Видавничий центр „Академія”, 2003.-344с
 3.  Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М.-К.:Фенікс,2000.-304с.
 4.   Фігурнов В.Э. ІВМ РС для пользователя. Изд. 6-е, перераб. И доп.-М.:ИНФРА-М, 1996.-432с
 5.  Морзе Н.В., Лисенко Н.П. Посібник з основ алгоритмізації та програмування мовами BASIC  та PASCAL. К.: УДПУ ім.Драгоманова, 1995.
 6.  Збірник для позааудиторної самостійної роботи студента з предмету : «Інформатика та комп′ютерна техніка»
 7.   Періодична література.
 8.   Конспект лекції.

ВИКЛАДАЧ :                 ФЕДІЙ О.Г.


Предмет: Інформатика та комп
ютерна техніка.

Інструкційна карта для проведення заняття.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 20.

Тема заняття : Основні команди для роботи з робочою книгою та її аркушами в Excel.

Мета  заняття : Навчити студентів працювати з робочою книгою, обєктами та даними

                            робочої книги.

Тривалість заняття : 90 хвилин.

Забезпеченість заняття : ПЕОМ.

Зміст та послідовність виконання завдання :

 1.  Викликати табличний процесор  Excel.
 2.  Тестовий контроль знань.
 3.  Виконати індивідуальне завдання.
 4.  Оформити звіт по роботі.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ.

В електронній таблиці створіть модель «Електронні  відомості» наступним чином:

 1.  3 аркуші з результатами екзаменів та один з результатами заліку;
 2.  На аркушах розмістіть дані: Прізвище та ім’я студентів (15 осіб), оцінка за екзамен чи «н/з» (не з’явився), або для заліку відмітка «зараховано» чи «не зараховано».
 3.  На кожному екзаменаційному аркуші за допомогою формул підрахуйте кількість оцінок (5,4,3,2 та «н/з»).
 4.  На аркуші з результатами заліку порахуйте кількість студентів, що отримали «зараховано» та «не зараховано» (для підрахунку використати відповідні формули)
 5.  Створіть аркуш стипендія, в якому за формулами обчислити розмір стипендії кожного студента. Умови нарахування стипендії:
  •  Студент не отримує стипендію, якщо має хоча б одну заборгованість;
  •  Студент отримує підвищену стипендію у сумі 300 грн, якщо має середній бал ≥ 4,5.
  •  Студент отримує звичайну стипендію у сумі 220 грн, якщо має середній бал ≥3,5.


ІНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧНА  СХЕМА  ОРГАНІЗАЦІЇ  ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ.

ТЕМА: Системи табличної обробки даних  - як засоби рішення фахових

             задач.

КУРС:  ІІ

І. Актуальність теми: За останні роки технологія компютерної обробки економічної інформації зазнала докорінних змін. Для фахівців споживчої кооперації практичні навички роботи на сучасних ЕОМ стали необхідними реаліями. В свою чергу виникло питання про використання сучасного програмного забезпечення.

Вітчизняний і зарубіжний досвід вказує на необхідність впровадження в практичну діяльність економістів, бухгалтерів і фінансистів табличних процесорів, які розвязують багато економічних задач.

Для зручного аналізу цих даних їх подають у вигляді графіка, діаграм. Правильно побудований графік подає аналітичну та статистичну інформацію більш виразно, завдяки чому вона краще запам′ятовується. Графіки дають змогу виявити тенденції зміни показника є обов′язковими при  створенні презентацій, аналітичних документів, бізнеспланів.

ІІ. Навчальні цілі:

знати: основні команди системного меню програми Ms.Excel для створення таблиць, команди панелі інструментів Стандартная та Форматирования для редагування таблиць. знати основні типи діаграм, вміти розрізняти їх та давати характеристику по зображенню; знати алгоритм побудови діаграми, основні кроки мастера діаграм, вміти задавати діапазон даних для визначення залежності між елементами діаграми, знати основні параметри діаграм, вміти задавати легенду, таблицю даних, підписи значень, осі даних, розміщати створені діаграми на листі ; Оволодіти навичками побудови діаграм і графіків за даними таблиці ; 

вміти: застосовувати основні команди програми Ms.Excel для розвязку  задач з спеціальності , створювати та заносити формули до таблиці. Вміти досліджувати теоретично за готовими діаграмами тип і вид діаграм чи графіка.

ІІІ. Матеріали позааудиторної самостійної роботи.

 1.  Збірник для поза аудиторної самостійної роботи студента з предмету: «Інформатика та комп′ютерна техніка»
 2.  Практикум з предмету: «Інформатика та комп′ютерна техніка».
 3.  Програми тестового контролю знань по темам:
  •  “Основи технології використання сучасних програмних засобів.” 1_ОІ.
  •  “Системи обробки текстової та графічної інформації – як засоби оформлення ділової документації”. 3_ОІ.
  •  “Системи табличної обробки даних – як засоби рішення фахових задач ”.4_ОІ
  •  “Системи управління базами даних”.5_ОІ
  •  Залік 6_ОІ.

IV Міжпредметна інтеграція навчання.

Дисципліна

Знати

Уміти

Попередні (забезпечуючі)

Основи інформатики

Наступні (забезпечувані)

1) Інформатика та комп′ютерна техніка

2) Економіка торговельного підприємства. Аналіз фінансової діяльності підприємства за рік.

3) Комерційна діяльність. Додатки документів по технологічній практиці.

4) Маркетинг. Додатки по  проведенню практичних робіт.

3.Внутрішньопредмет-на інтеграція.

Системи управління базами даних. Технологія формування та редагування структури бази даних. Імпорт/Експорт баз даних Excel/Access.

Склад головного вікна програми, призначення команд системного меню, команди кнопок панелей інструментів.

Основні команди для створення таблиць, їх редагування та занесення формул Порядок створення діаграм, основні команди для їх створення.

Інтерфейс вікна програми СУБД Access. Формування баз даних засобами Excel. Імпорт/Експорт баз даних Excel/Access.

Створювати найпростіші таблиці, проводити Обрамление и заливку, заливку стовпчиків, розрахунки по простим формулам, зберігати книгу.

Користуватися табличним процесором Microsoft Excel для створення таблиць.

Здійснювати зв′язок між Excel і Access, зв′язувати і передавати дані з Excel в Access.

 1.  Зміст теми: “Системи табличної обробки даних – як засоби рішення фахових задач”

План  самостійної  роботи.

 1.  Сучасні програмні засоби для формування та обробки документів.
 2.  Додаткові можливості Excel.
 3.  Занесення формул до електронної таблиці.
 4.  Графічне подання даних. Типи діаграм.

VI. Рекомендована література.

 1.  Дибкова Л.М. Інформатика та комп′ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.-320с.
 2.  Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М.-К.:Фенікс,2000.-304с.
 3.  Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: Посібник.-К.:Видавничий центр „Академія”, 2003.-344с


VII       Карта схема для самостійних робіт з літературою.

 

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Графічний метод аналізу даних

Для зручності аналізу статистичних даних їх подають у вигляді графіка.

Статистичний графік — креслення, на якому за допомогою умовних геометричних фігур (ліній, точок або інших символічних знаків) зображено статистичні дані.

Правильно побудований графік подає аналітичну та статистичну інформацію більш виразно завдяки чому вона краще запам'ятовується. Графіки, даючи змогу виявити тенденції зміни показника, є обов'язковими при створенні презентацій, аналітичних документів, бізнес-планів тощо.

Можна виділити кілька видів графіків залежно від мети їх використання: порівняння, структурні, динамічні,  зв'язку, контролю тощо.                      і

Графічний метод подання та аналізу інформації є продовженням і доповненням табличного методу.

В ЕхсеІ як загальну назву різних графіків, прийнято використовувати термін діаграма Ехсеl

Кожна така діаграма складається з об'єктів, що виконують певні функції

• вісь категорій — вісь, на якій показано заголовки категорій даних із таблиці;

• вісь значень — вісь, на якій розміщуються значення даних із  таблиці;

• точка даних — елемент ряду даних, що відповідає значенню однієї клітинки в таблиці;

• мітка даних — додається в діаграму для відображення конкретного значення точки даних;

 •  «ряд даних — рядок або стовпець даних із таблиці;

• таблиця даних — таблиця, що розміщується нижче діаграми і містить вхідні дані для побудови діаграми;

• шкала — цифрові поділки на осі значень Як правило, мінімальне значення відповідає числу нуль, а максимальне —- найбільшому округленому з чисел, що зображуються;

• лінії сітки — лінії, що починаються з поділок шкали;

•область побудови діаграми — прямокутна область, обмежена осями;

• легенда — текстове доле з описом, рядів даних і їх маркером;

• маркери виділення — з'являються на екрані монітора у вигляді чорних квадратиків при клацанні лівою клавішею миші по об'єкту під час вибору певного елемента діаграми;

• мітки поділок — маленькі лінії, що показують поділ шкали за категоріями та значеннями;

• заголовки — назва діаграми, заголовки осей значень і категорій;

• напис — текст, доданий до діаграми, який не залежить від даних;

• стрілка — графічний об'єкт, створений за допомогою панелі Рисоваиие, який звертає увагу на певний елемент діаграми.

Використовують два види розміщення діаграм залежно від подальшого їх застосування:

• вміщені — діаграми поруч із табличними даними на одному робочому листку, що зручно, коли вони аналізуються разом;

• діаграмні листки — зручні при роздільному використанні їх і табличних даних. При цьому редактором автоматично формується стандартний листок заданого формату альбомної орієнтації.

Незалежно від того, яким способом створюватиметься діаграма, вона завжди динамічно пов'язана з даними листка й автоматично перебудовується при редагуванні даних.


8. Матеріали для самоконтролю: тестові питання , задачі.

 1.  Тестовий контроль знань програми:  TEST, TEST-W, EXCEL та програма ОІ, 4_ОІ.
 2.  Розв′язати засобами Excel.

Задача 1.

Нарахувати заробітну плату працівникам бригади за даними таблиці 1. Побудувати порівняльну гістограму по стовпчикам 1, 3, 6.

Таблиця  1.

 

Умова

Розв’язування

1

2

3

4

5

6

П і б

посада

Погодинна тарифна ставка коп.

Відпрацьовані години

Заробіток по тарифу грн-коп

Загальний заробіток грн-коп

Васильєв

Головний повар

0.86

180

?

?

Мулько

Кухар

0.55

175

?

?

Омелюта

кухар

0.49

174

?

?

Всього

?

?

Задача 2.

Побудувати лінійний графік  за даними таблиці 2.

Сводка остатков готовых изделий на конец планируемого периода

№ п\п

Вид изделия

Остаток на начало

Расход

Приход

Остаток на конец

 

 

шт

грн

шт

грн

шт

грн

шт

грн

1

Ручка

140

2,5

75

3

125

3

?

?

2

Карандаш

120

1,5

56

2

130

2,5

?

?

3

Пенал

200

15

45

15,5

145

18

?

?

4

Клей

150

2

50

2,3

130

3

?

?

5

Линейка

100

1

65

1,45

135

2

?

?

итого

 

 

 

 

 

 

 

?

?

Викладач:                                                        Федій О. Г.


Електронні таблиці Ехсе
L      

По горизонталі:

2.Формат даних.

 1.  Категорія функцій, до якої відноситься функція МАХ.
 2.  Математична функція, що обчислює середнє арифметичне.

6. її запис починається зі знаку =.

9. Елемент діаграми.

10. Перетин стовпця та рядка таблиці.

13. Адреса комірки, в якій є знак $.

14. Категорія функцій, до якої відноситься функція ПРОЦПЛАТ.

15.Вісь X - вісь ...

16.Кнопка .

   17.Незалежна величина.

18. Внесення змін, доповнень у таблицю.

По вертикалі:

1.Категорія функцій, до якої відноситься функція СУММ.

2.Стовпчикова діаграма.

3.Елемент таблиці, що позначається латинською літерою.

5. Адреса комірки, що змінюється при копіюванні.

7. Категорія функцій, до якої відноситься функція ЕСЛИ.

8. Маленький квадрат у нижньому правому куті рамки виділеної комірки.

11. Блок комірок, наприклад,ВЗ:Е8.

12. Упорядкування даних за зростанням або спаданням.

14.  Для пошуку даних у таблиці за певним критерієм використовують... 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4239. Експлуатація та обслуговування машин 3.52 MB
  У посібнику наведені основні положення Типової системи з технічного обслуговування та ремонту метало- та деревообробного обладнання – основного нормативного документа зі зберігання, транспортування, монтажу, підготовки до використання та викори...
4240. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій 1.64 MB
  Вступ Дисциплінна Економіка праці та соціально-трудові відносини є однією з основних фундаментальних дисциплін підготовки фахівців економічного профілю, яка дозволяє оволодіти теоретико-методологічними основами соціально-економічних відносин у сфе...
4241. Економіка праці і соціально-трудові відносини 413 KB
  Економіка праці і соціально-трудові відносини як предмет наукового дослідження і навчальна дисципліна Праця і соціально-трудові відносини як предмет наукового дослідження. Мета, об’єкт, предмет і завдання дисципліни. Методологі...
4242. Основи етики та естетики. Курс лекцій 116.5 KB
  Предмет етики. Особливості функціонування моралі Предмет етики. Етика, мораль і моральність. Сутність та походження моралі. Особливості функціонування моралі. Етичні категорії. Основні етичні проблеми сучасності. Предмет естетики. Основні категорії...
4243. Комплексный подход к управлению производительностью (эффективностью) производства 83 KB
  Комплексный подход к управлению производительностью (эффективностью) производства Комплексный (системный ) подход к производительности и эффективности производства. Влияние факторов внешней среды на производительность. Влияние внутренних переменных ...
4244. Трансгрессии. Влияние одного гена на проявление ряда других генов 246 KB
  Трансгрессии Сущность явления состоит в том, что при скрещивании при анализе наследования количественного признака (например, окраски эндосперма) у потомков он оказывается более или менее выраженным, чем родительские формы. Например, при скре...
4245. Управление качеством. Сущность управления качеством 90 KB
  Управление качеством. Сущность управления качеством Объективные предпосылки изменения отношения к качеству и эволюция управления качеством. Экономические категории и затратный механизм качества. Качество как фактор конкурентоспособности. Проце...
4246. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні 1.15 MB
  Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні Актуальність теми дослідження. Трансформаційний стан економічних відносин в Україні характеризується рядом кільк...
4247. Функції. Багатовимірні масиви 30.63 KB
  Тема: Функції. Багатовимірні масиви. Мета: навчитись проводити обробку багатовимірних масивів та рядків мовою програмування С. Завдання Написати функцію, що повертає номер матриці тривимірного масиву, яка містить найбільший елемент. Програма...