53480

Менеджмент. Навчально-методичний посібник

Книга

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Розуміння, знання історії менеджменту визначає можливості його ефективного удосконалення. Знання історії менеджменту має велике значення в формуванні професійної свідомості менеджера, розвиває у нього почуття відповідальності, навички стратегічного та широкомасштабного мислення. Потреба в знаннях історії будь-якої науки виникає на певному етапі розвитку і самої науки і суспільства в цілому.

Украинкский

2014-02-27

536 KB

37 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 106

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “УКООПСПІЛКИ”

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності

 

І.А. Маркіна

К.Ф. Яковенко

М.О. Лисенко

 

 

 

Історія менеджменту

 

 

навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

студентами напряму підготовки

6.030601 «Менеджмент»

програм професійного спрямування:

„Менеджмент організацій” та  

„Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

за кредитно-модульною системою  
організації навчального процесу

 

 

м. Полтава, 2011р.


Зміст

Стор.

Вступ

4

Навчальна програма

9

Загальна характеристика дисципліни «Історія менеджменту»

12

Тематичний план  дисципліни «Історія менеджменту»

14

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

16

Модуль 1. Теоретичні основи історії розвитку управлінської думки

16

Тема 1.

Еволюція управлінської думки як предмет історії менеджменту

16

Тема 2.

Менеджер в соціально-економічній системі

20

Тема 3.

Управлінська думка в стародавні часи

34

Тема 4.

Особливості розвитку управлінської думки на Україні

42

Модуль 2. Еволюція науки управління та її сучасний стан

49

Тема 5.

Зміст основних положень школи наукового управління

49

Тема 6.

Формування адміністративної (класичної) школи в управлінні

58

Тема 7.

Соціально-психологічні теорії управління

68

Тема 8.

Сучасні підходи і теорії управління

77

Тема 9.

Особливості формування сучасної системи менеджменту на Україні

87

Тема 10.

Становлення і особливості розвитку американського, японського і західноєвропейського менеджменту

95

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студента

104

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

109

Приклад завдання на модульний контроль

112

Загальна система нарахування балів при вивченні дисципліни «історія менеджменту»

114

Перелік рекомендованої літератури

116


Навчальна програма

Модуль 1. Теоретичні основи історії розвитку управлінської думки

Тема 1. Еволюція управлінської думки як предмет історії менеджменту. Необхідність вивчення дисципліни „ Історія менеджменту “ в підготовці менеджерів, цілі, задачі, предмет,  зміст курсу. Соціальне управління як система. Поняття менеджменту, його сутність і характерні ознаки. Методи вивчення історії менеджменту.

Тема 2. Менеджер в соціально-економічній системі. Особливості управлінської праці. Менеджер як професія, ролі менеджерів. Класифікація груп менеджерів. Модель сучасного менеджера. Світовий досвід і задачі підготовки менеджерів на Україні в ринкових умовах господарювання.

Тема 3. Управлінська думка в стародавні часи. Загальна характеристика сфер людського життя, в яких знаходять прояв дії управління. Характеристика управлінських революцій. Передумови їх виникнення та наслідки для розвитку управління. Історичні періоди розвитку і практичне управління. Фактори,які вплинули на розвиток менеджменту як науки. Еволюція управління як наукової дисципліни.

Тема 4. Особливості розвитку управлінської думки на Україні. Джерела вивчення розвитку української управлінської думки. Господарювання і управління в Київській Русі. Розвиток управлінської думки в Україні до середини ХІХ ст. Управлінська думка в Україні з другої половини ХІХ століття до 1917 року.

Модуль 2 Еволюція науки управління та її сучасний стан

Тема 5. Зміст основних положень школи наукового управління. Ф.У. Тейлор - засновник школи наукового управління. Основні положення системи управління Ф.У. Тейлора. Ф. і Л. Гілбретт, Г.Гантт і їх роль в розвитку школи наукового менеджменту. Г. Форд і розробка ним організаційно-технічних принципів управління. Основні недоліки і внесок школи наукового управління в розвиток менеджменту.

Тема 6. Формування адміністративної (класичної) школи  управління. «Файолізм» або загальна теорія менеджменту. Чотирнадцять принципів управління А.Файоля. Теорія бюрократії М.Вебера. Г. Лютер,  Л.Урвік, Дж.Муні, Г. Черч і їх внесок у розвиток адміністративної школи. Роль Г.Емерсона в розвитку теорії управління. Основні недоліки адміністративного підходу і внесок класичної школи в розвиток менеджменту.

Тема 7. Соціально-психологічні теорії управління. Передумови виникнення шкіл людських стосунків і поведінкових наук. Мері Паркер Фоллет, Олівер Шелдон, Гюго Мюнстерберг, Честер Ірвінг Бернард, їх внесок в розвиток теорії менеджменту. Біхєвіористичне направлення в менеджменті. Абрахаам Маслоу; Девід Мак-Клеланд, Дуглас Мак-Грегор, Фредерік Герцберг, Кріс Арджиріс, Ренсіс Лайкерт – представники школи поведінкових наук, використання положень їх теорій з метою виявлення потенційних можливостей працівника. Недоліки та основний внесок шкіл людських стосунків і поведінкових наук в розвиток менеджменту.

Тема 8. Сучасні підходи і теорії управління. Школа науки управління або кількісний підхід. Процесний, системний, ситуаційний підходи і їх основний зміст.

Тема 9. Особливості формування сучасної системи менеджменту на Україні. Підходи до управління в перші десятиліття соціалістичної доби. Видатні представники радянського менеджменту та їх внесок в розвиток управлінської думки: О.К. Гастєв, П.М. Керженцев, Ф.Р. Дунаєвський, О.О. Богданов та інші. Зміни в системі управління в 50-70 роки ХХ століття. Управлінська сутність перебудови і перехід України до ринкового регулювання економіки. Нова управлінська парадигма України періоду її ринкового реформування.

Тема 10. Становлення і особливості розвитку американського, японського і західноєвропейського менеджменту Принципи японського управління та їх еволюція. Особливості американського менеджменту. Концепція соціального ринкового господарювання Л. Ерхарда. «Шведська модель соціалізму» в умовах ринкової економіки.

 


Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи історії розвитку управлінської думки

Тема 1 Еволюція управлінської думки як предмет історії менеджменту

Основні питання

1. Необхідність вивчення дисципліни „ Історія менеджменту “ в підготовці менеджерів. Цілі, задачі, предмет,  зміст курсу.

2. Соціальне управління як система.

3. Поняття менеджменту, його сутність і характерні ознаки.  

4. Методи вивчення історії менеджменту.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Розуміння, знання історії менеджменту визначає можливості його ефективного удосконалення. Знання історії менеджменту має велике значення в формуванні професійної свідомості менеджера, розвиває у нього почуття відповідальності, навички стратегічного та широкомасштабного мислення. Потреба в знаннях історії будь-якої науки виникає на певному етапі розвитку і самої науки і суспільства в цілому. До тих пір, поки  не сформувалась в відносно цілісному вигляді концепція самої науки, історія розвитку її предмету і її ідей виглядає фрагментарно. Коли ж концепція визначена,  подальший розвиток науки в значній мірі залежить від осмислення її історичних тенденцій. Це відноситься і до сучасної науки управління. Її подальший розвиток і практичне використання  в значній мірі залежить від знань історії.

Завданням дисципліни „Історія менеджменту“ є ознайомлення з основними, найбільш значними направленнями розвитку  історії менеджменту на різних етапах формування науки управління. Предметом дослідження дисципліни „Історія менеджменту“ є управлінська думка. Об’єктом історії менеджменту як науки є процес дослідження системи знань про управління, накопиченої за сотні, тисячі років практичної діяльності людини і представленої у вигляді теорій, концепцій, шкіл, підходів, принципів ,способів і методів управління.

Чому вивчення дисципліни „Історія менеджменту“ необхідна умова формування кваліфікованої освіти сучасних менеджерів? Чому не можна ставити знак тотожності між історією розвитку менеджменту і процесом розвитку системи управління. Чи є між ними зв’язок?  Які науки, на Ваш погляд, вплинули на розвиток дисципліни „Історія менеджменту“.

Сучасну науку управління прийнято ділити на два рівня знань: теорії соціального управління, що пояснюють механізм функціонування суспільства на різних історичних етапах та прикладні теорії організації та управління, що забезпечують науково - методичну базу для розробки практичних рекомендацій по раціоналізації праці та удосконаленню управління.

Основним об’єктом нашого дослідження і вивчення є управління соціальними системами (людьми) або соціальне управління, а предметом – система управління різними сферами суспільства і галузями організації соціального життя.

Класифікація соціального управління відповідає класифікації основних сфер організації суспільства.

Для визначення діяльності з координації роботи людей на практиці використовують різні поняття: управління , менеджмент, адміністрування, керування. Дайте визначення цим поняттям. Чому ці поняття належать тільки до класу соціального управління і чому між поняттями соціальне управління і менеджмент можна поставити знак рівності. У соціальному управлінні одночасно об’єкт управління є суб’єктом управління, тому що і в першому і в другому випадках мова йде про людей і створені ними соціальні спільноти.

Менеджмент виступає як основний принцип соціального управління , що поєднує адміністративну і управлінську частини. Що включають адміністративна і управлінська частини соціального управління?

Система менеджменту (соціального управління) включає наступні компоненти: механізм управління, структуру управління, функції управління, процес управління. Розберіться з вищевказаними поняттями і дайте їм визначення. Термін „менеджмент“ застосовується для характеристики управління соціально-економічними процесами на рівні підприємства , що діють в ринкових умовах з метою отримання ефекту діяльності – прибутку. Це поняття трактується в сучасній літературі  досить широко. В Оксфордському словнику англійської мови менеджмент  визначається як : «спосіб ( манера) спілкування з людьми , влада і мистецтво управління, певного виду уміння та адміністративні навички, орган управління, адміністративна одиниця». Між цими різними трактуваннями протиріч немає, вони лише доповнюють один одне. Різноманітність концепцій управління обумовлює сьогодні існування багатьох визначень менеджменту. Менеджмент – інтеграційний процес; функція управління; люди, керуючі організацією; орган або апарат управління; мистецтво і наука управління. Розгляньте детально підходи до визначення менеджменту. Покажіть співвідношення між поняттями „управління“ та „менеджмент“. За напрямами реалізації функцій менеджмент поділяють на виробничий, фінансовий і маркетинговий менеджмент. Охарактеризуйте види менеджменту.

Найважливішим завданням менеджменту є організація виробництва товарів і послуг з урахуванням потреб споживачів, забезпечення рентабельності діяльності підприємства і його стабільного становища на ринку . Вкажіть які завдання в зв’язку з цим менеджменту. Якими особливостями характеризується сучасний менеджмент. Що є предметом, об’єктом і суб’єктом вивчення менеджменту.

Складність явищ і процесів, які вивчаються в управлінні, передбачає використання не одного, а сукупності підходів і методів. Методологічною основою сучасної науки управління є загально-теоретичні та специфічні методи наукового пізнання: діалектичний, конкретно-історичний, оптимізаційний, структурно–функціональний, системно–ситуаційний і динамічний підходи, які ґрунтуються на загальній теорії розвитку систем, теорії організації та управління, інформації, саморегуляції і самоуправління, теорії господарського механізму. Розгляньте в чому особливість використання кожного вищевказаного метода в контексті розвитку наукової думки.

У процесі наукового дослідження проблем управління широко використовують: фотохронометражні спостереження, методи соціальної психології, спостереження, експеримент, методи опитування. Як і в інших науках використовують методи індукції і дедукції, аналізу і синтезу, порівняння, інтуїції. Розгляньте як можливо використати вищевказані методи вивчаючи розвиток  управлінської думки.

Посібник наукових знань про управління представлений системою наук, яка містить три складові: методологічні і теоретичні основи управління; науку управління; теорію і мистецтво управління. Розгляньте ці складові.

Людством нагромаджено багатий досвід удосконалення управління. Його вивчення і використання сприяє підвищенню ефективності виробництва, досягненню кращих результатів діяльності. Розроблені і використовуються методи творчого пошуку альтернатив. Вкажіть які методи включаються до методів творчого пошуку. Розгляньте їх детально. Вивчаючи розвиток управлінської думки визначають не тільки якою вона буде, а й чому вона була саме такою і якою вона може стати в майбутньому, тому все частіше використовується науковий метод. В якій послідовності відбувається фундаментальна процедура наукового дослідження.

Термінологічний словник

Управління – це цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стан або поведінку в зв’язку зі зміною обставин.

Система управління – це форма реалізації взаємодії і розвитку відносин управління, відображених, в першу чергу, в законах і принципах управління а також в цілях, функціях, структурі, методах, процесі і механізмі управління.

Процес управління – поєднання змісту (функцій) і форм (структур) управління через конкретний механізм.

Тема 2. Менеджер в соціально - економічній системі

Основні питання

 1.  Особливості управлінської праці.

2. Менеджер як професія, ролі менеджерів.

3. Класифікація груп менеджерів.

4. Модель сучасного менеджера.

5. Світовий досвід і задачі підготовки менеджерів на Україні в ринкових умовах господарювання.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Менеджмент завжди був нерозривно пов’язаний з людьми, які здійснювали управління, тому  праця в сфері управління одержала назву управлінська, а люди, які її здійснювали – управлінський персонал. Управлінська праця – це специфічний вид людської діяльності, який виокремився в процесі розподілу і кооперації суспільної праці. Це обособлення є об’єктивно необхідною умовою не тільки суспільного виробництва, але й суспільства в цілому. Порівняно з іншими видами праці в організації управлінська праця має ряд специфічних особливостей, які проявляються в її характері, меті, цілях, предметі, засобах, результатах.

Визначне мету, предмет, засоби, характер і продукт управлінської праці. Складіть схему процесу управлінської праці в організації.

Завдання менеджменту підприємств можуть бути реалізовані тільки завдяки діяльності певної категорії працівників – менеджерів. Менеджер – управлінець ринкової орієнтації, професійний керівник, має спеціальну управлінську освіту, постійну посаду, відповідає за розробку і прийняття рішень з організаційних питань менеджменту. Менеджер – представник особливої професії, що здійснює управлінські функції, його професіоналізм полягає в наявності пізнань і навичок у сфері менеджменту, у здатності до роботи з людьми в умовах конкурентного середовища.

У керівництві організацією менеджер виконує різні ролі. Американський економіст Г.Мінцберг виділив 10 управлінських ролей, які об’єднав у три основні групи: міжособистісні, інформаційні, пов’язані з прийняттям управлінських рішень.

Охарактеризуйте більш детально ролі, які виконує менеджер. Як змінюється структура ролей, які виконує менеджер від посади, рівня управління. Чому вищевказані ролі взаємопов’язані, взаємозалежні і взаємодіють в процесі роботи менеджера. Чому особливою є роль підприємця. Дайте визначення поняттю “підприємець”, в чому існують відмінності між менеджером і підприємцем.

Наслідком вертикального поділу управлінської праці є створення рівнів  управління, яким відповідають три групи менеджерів: керівники вищої ланки управління, керівники середньої ланки  управління та керівники низової ланки управління. Проаналізуйте, які три рівні управління називає американський соціолог Талкотт  Парсонс і як цим рівням відповідають три групи менеджерів. Охарактеризуйте функції  представників цих рівнів управління.

По видам діяльності, працівників, зайнятих у сфері управління класифікують: працівники розумової праці («білі комірці») та працівники фізичної праці («сині комірці»); за категоріями: керівники, спеціалісти, службовці; за функціональним розподілом: лінійні менеджери та функціональні менеджери; за галуззю діяльності: промисловість, торгівля,будівництво і т.д.; за посадою: директор, завідуючий відділом, маркетолог, бухгалтер. Дайте детальну характеристику класифікації менеджерів. 

Повсякденна діяльність менеджера забезпечує успіх роботи організації. Помилки менеджера можуть  призводити до негативних наслідків у роботі  або навіть до банкрутства й розорення. Ефективність діяльності менеджера залежить від їхньої кваліфікації, досвіду, навичок і умінь використовувати наукові методи управління для досягнення максимальних результатів. Ця проблема зажди була в центрі уваги практиків і теоретиків управління. Велику увагу їй приділяли класики наукового управління Ф.У.Тейлор, А.Файоль, вони визначили основні якості, якими мають володіти менеджери. Розгляньте, на які якості вказували Ф.У.Тейлор, А.Файоль.

Слід зазначити,що перелік цих якостей постійно розширюється. Сучасний менеджер повинен володіти багатьма важливими для його професійного функціонування якостями, які можна звести до чотирьох основних груп:

1. Професійно-ділові;

2. Адміністративно-організаційні;

3. Соціально – психологічні;

4. Моральні.

Чому ефективність роботи менеджера залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників, а здатність впливати  на перебіг подій від притаманних йому ділових та особистих якостей?

Детально розгляньте якості, якими повинен володіти менеджер і які з них відносяться до вищевказаних чотирьох груп.

Складіть таблицю, в якій перерахуйте: якості, здібності та уміння і навички сучасного менеджера. Накресліть модель сучасного менеджера.

Чому найважливішою вимогою до менеджера є здатність постійно працювати над собою?

Створення ефективної системи управління в Україні треба починати зі старанного підбору керівних кадрів та їх навчання. Створення відповідних факультетів з підготовки менеджерів у провідних навчальних закладах, регіональних центрах перепідготовки теперішніх керівників та перепідготовки резерву завершить формування цілісної системи підготовки керівників –менеджерів в Україні. Система освіти в Україні переживає сьогодні складні часи у зв’язку з обмеженим фінансуванням. Хоча у сфері бізнесової освіти, ця проблема не стоїть так гостро завдяки розширенню платного навчання як у державних навчальних закладах, так і у приватних. Сьогодні, крім відомих державних університетів, бізнес-освіту в Україні можна здобути більше ніж у 150 приватних навчальних закладах. До провідних навчальних закладів України, де створюється принципово нова система підготовки менеджерів, яка поєднує управлінські фундаментальні гуманістичні традиції і практичну спрямованість слід віднести Міжнародну школу бізнесу (МШБ) у Києві засновану Києво-Могилянською академією та Міжнародним інститутом бізнесу, Міжнародний інститут менеджменту. Завдяки високоякісним програмам ці навчальні заклади займають провідні позиції в Україні з напрямків підготовки спеціалістів з урахуванням світового досвіду, в тому числі і менеджерів, здатних керувати в ринковій економіці. Які ще навчальні заклади проводять підготовку менеджерів? Чим, на вашу думку, забезпечується практична спрямованість і висока ефективність навчання?


Термінологічний словник

Менеджери – прошарок управлінців, головним завданням яких є організація і координація діяльності колективів на основі врахування об’єктивних законів і закономірностей.

Підприємець-людина, яка готова йти на ризик нововведення, новаторство, зміни в організації; регулює процес створення нового; несе фінансову, моральну, соціальну відповідальність; отримує грошовій дохід та задоволення від досягнень; розвиває власну справу на засадах вкладання додаткових фінансових коштів.

Ролі менеджера – сукупність певних правил поведінки, що відповідають конкретній посаді, яку обіймає менеджер.

Професійно-кваліфікаційний поділ праці – диференціація управлінських працівників відповідно до їх професійної підготовки та розподіл робіт по функціям управління і закріплення їх за управлінськими працівниками відповідно до  кваліфікації, стажу роботи.

Функціональний поділ праці-виділення функцій, об’єктивно-необхідних для ефективного управління, виконання яких закріплюється за окремим працівниками або підрозділами апарату управління.

План семінарського заняття №1
Еволюція управлінської думки-предмет історії менеджменту. Менеджер в соціально-економічній системі

Мета заняття: ознайомлення студентів з метою і завданнями курсу «Історія  менеджменту» його сутністю і роллю в професійній діяльності менеджера та формуванні системного мислення про менеджмент як науку; визнання місця менеджера в соціально-економічній системі.


Основні питання

 1.  Значення і роль вивчення дисципліни "Історія менджменту" в підготовці менеджерів.

- цілі, задачі, предмет, зміст курсу;

- роль в формуванні професійної свідомості менеджера;

- потреба в вивченні і її зв'язок з іншими дисциплінами.

 1.  Поняття менеджменту, його сутність і характерні ознаки:

-соціальне управління, як система;

-складові частини та визнання менджменту;

-основні категорії менеджменту.

3. Методи вивчення історії менеджменту:

-метод управління, походження  цього поняття;

-використання сукупності підходів і методів управління;

-необхідність використання наукового методу.

4. Менеджер як професія:

-трактування терміну "менеджер" і класифікація груп менеджерів;

-схема діяльності керівника в організанії і його рольові функції.

5. Модель сучасного менеджера:

-еволюція вимог до менеджера;

-сучасні вимоги до менеджера;

-вимоги до особи менеджера в різних країнах.

6. Світовий досвід і задачі підготовки менеджерів на Україні:

- особливості розвитку підготовки менеджерів на Україні;

-особливості підготовки  менеджерів в різних країнах.

Питання для самостійного опрацювання

1.Коли людина відчула необхідність управління, як воно розвивалось, як це вплинуло на розвиток самої людини.

2.Чому розвиток і практичне використання науки менеджменту залежить від розвитку знань історії менеджменту.

3.Чому класифікація соціального управління відповідає класифікації основних сфер організації  суспільства.

4.Чому існує багато визначень менеджменту, уточніть які і чи немає між ними протиріч.

5.Якими рисами характеризується сучасний менеджмент  і які його завдання.

6. Чому методи менеджменту такі ж різноманітні, як і інтереси людей, а характер їх діяльності у конкретній формі, адаптований до реальних ситуацій бізнесу.

7. Охарактеризуйте особливості управлінської праці і її продукт.

8.Як змінюються, і чому, вимоги до менеджерів. Які основні вимоги до сучасного менеджера.

Практичне завдання 1. Дайте відповіді на тести:

Тест 1. Менеджер це:

а) керівник або управляючий, який має спеціальну освіту, займає постійну посаду і має повноваження в галузі прийняття рішень по конкретних видах діяльності організації в ринкових умовах;

б) людина, яка виконує керуючі функції організації, несе повну відповідальність за діяльність організації;

в) керівник, який реалізує всі функції підприємства і виконує всі принципи виробництва;

г) керівник, який виконує різні операції і процедури на підприємстві.

Тест 2. Основні функції, які виконує менеджер в організації:

а) планування, організації, мотивація і контроль;

б) ієрархічну, технічну, професійну, посадову;

в) стратегічне планування, ефективна мотивація, всебічний контроль;

г) за функціональним розподілом та за місцем у системі управління.

Тест 3. Залежно від ієрархічних рівнів управління менеджерів поділяють на:

а) аналітичних і конструктивних;

б) низового, середнього та вищого рівнів;

в) лінійних і функціональних;

г) планування, організації, мотивації і контролю.

Тест 4. Менеджер вищої ланки менеджменту забезпечує:

а) виконання оперативних завдань;

б) розробляє тактику, забезпечує реалізацію стратегії;

в) ставить цілі і розробляє стратегію;

г) виконує всі перелічені функції.

Тест 5. Які три групи ключових ролей виконують менеджери організації:

а) комунікаційні, контролюючі, організаційні;

б) інформаційні, прийняття рішень, міжособові;

в) інформаційні, прийняття рішень, комунікаційні, контролюючі;

г) по плануванню, організації, контролю.

Тест 6. Хто з перших класиків наукового менеджменту розглянув якості, якими повинні володіти менеджери:

а) А.Файоль, Г.Емерсон;

б) М.П.Фолетт;

в) Е.Мейо, Ф.Тейлор;

г) Ф.Тейлор, А.Файоль.

Тест 7. Продуктом управлінської праці є:

а) прибуток , який одержало підприємство;

б) управлінський вплив на колективи людей і управлінське рішення;

в) створення умов для досягнення цілей організації, координації і узгодження спільної діяльності працівників організації;

г) функції управління.

Тест 8. Зміст управлінської діяльності полягає в поєднанні трьох складових елементів:

а) завдань, функцій, ролей;

б) планування, організації і контролю;

в) діяльності менеджерів нижчого, середнього і вищого рівнів;

г) лідера, керівника, наглядача.

Тест 9. Менеджмент –це :

а) управління;

б) управління організацією;

в) управління людьми;

г) керівництво людьми.

Тест 10. Менеджер –це :

а) засновник підприємства;

б) управлінець ;

в) керівник служби;

г) начальник цеху

Тест 11. Чим відрізняються менеджери і підприємці?

а) освітою;

б) характером участі у підприємницькій діяльності;

в) керівними функціями;

г) оплатою праці.

Тест 12. Чи відрізняються категоріі «управління» та «менеджмент»?

а) так, кардинально відрізняються;

б) ні, вони тотожні;

в) управління –це складова менеджменту;

г) менеджмент –це складова управління;

Тест 13.Управління –це

а)керівництво;

б) планування;

в) дія на певний об`єкт;

г) регулювання.

Практичне завдання 2. Дайте відповідь на психологічний тест

«Чи здатні Ви бути менеджером»

Оберіть лише один варіант відповіді на кожне запитання.

1. Уявіть собі, що з наступного дня Ви будете управляти великою групою працівників, старших від вас за віком. Чого у такому разі ви будете найбільше побоюватись?

а) що можете виявитись менш компетентним, ніж Ваші підлеглі;

б) що Вас будуть ігнорувати та не виконувати прийняті Вами рішення;

в) що Ви не зможете виконати роботу на належному рівні.

2. Якщо Ви зазнаєте значної невдачі, то:

а) намагаєтесь її проігнорувати, заспокоюючи себе, що буває й гірше;

б) напружено думаєте, кого чи які обставини можна звинуватити у такому стані речей;

в) аналізуєте причини невдачі, оцінюючи, в чому Ваші помилки і як можна виправити ситуацію;

г) впадаєте в депресію, опускаєте руки.

3. Які із наведених нижче рис та якостей характеризують Вас?

а) скромний, товариський, доброзичливий, повільний, слухняний;

б) привітний, наполегливий, енергійний, винахідливий, вимогливий, рішучий.

в) працездатний, впевнений у собі, стриманий, старанний, виконавчий, логічний.

4. Ви вважаєте, що переважно люди:

а) схильні працювати старанно та якісно;

б) ставляться до роботи залежно від її оплати;

в) трактують роботу як необхідність.

5. Керівник відповідає за:

а) підтримку хорошого настрою у колективі;

б) вчасне та якісне виконання поставлених завдань.

6. Уявіть собі, що Ви є керівником певної організації і повинні протягом тижня показати вищому керівництву план визначених робіт. Яким чином Ви будете діяти ?

а)напишете проект плану, покажете його вищому керівництву та попросите відкоригувати.

б)вислухаєте пропозиції підлеглих спеціалістів, після цього складете план, узявши до уваги лише ті пропозиції з якими Ви погоджуєтесь;

в) делегуєте підлеглим повноваження зі складання плану та не будете його суттєво корегувати, а для узгодження з вищим керівництвом відправите свого заступника чи відповідного спеціаліста;

г) проект плану складете разом із підлеглими спеціалістами, після чого покажете його керівництву, обґрунтовуючи та відстоюючи усі положення плану

7. На Ваш погляд, найкращих результатів досягає той керівник, який:

а) постійно контролює виконання завдань підлеглими;

б)залучає підлеглих до виконання спільних завдань, керуючись принципом «довіряй та перевіряй»;

в) піклується про роботу, але не забуває і про її виконавців.

8. Якщо Ви працюєте в певному колективі, то чи вважаєте відповідальність за виконання своєї роботи рівнозначною Вашій відповідальності за результати роботи усього колективу?

а) так

б) ні.

9. Ваші погляди чи вчинки підлягають критиці. Як Ви будете поводитись?

а) тверезо зважити усі «за» та «проти», стимулюючи негативні емоції;

б) у будь-якому випадку будете доводити правомірність своєї позиції;

в) образитесь та розгніваєтесь;

г) промовчите, але поглядів своїх не зміните.

10. Що приносить кращі результати?

а) стимулювання;

б) покарання;

11. Ви хотіли б, щоб:

а) інші вважали Вас хорошим другом;

б) ніхто не сумнівався у вашій чесності та готовності допомогти у важку хвилину;

в) Вашими якостями та досягненнями захоплювались.

12. Чи Ви здатні приймати самостійні рішення ?

а) Так;

б) Ні;

13. Якщо Ви повинні прийняти дуже важливе рішення то:

а) намагаєтесь зробити це негайно та не повертатись до прийнятого рішення;

б) приймаєте рішення негайно, але потім часто сумніваєтесь, чи правильно вчинили;

в)намагаєтесь відкладати прийняття рішень настільки, наскільки це можливо.

Ключ до підрахунку балів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

а

0

2

0

6

3

3

2

6

2

3

3

3

6

б

2

0

3

2

5

0

6

0

6

0

5

0

3

в

4

6

2

0

_

1

4

_

4

_

0

_

0

г

_

0

_

_

_

6

_

_

0

_

_

_

_

Результати:

Понад 40 балів: У Вас є усі дані для того, щоб стати хорошим менеджером із сучасним стилем поведінки. Ви вірите в людей, у їх знання та позитивні якості. Ви вимогливі до себе та до своїх колег. Не будете миритись із безвідповідальністю , некомпетентністю, не намагатиметесь прагнути зовоювати дешевий авторитет. Для старанних, відповідальних та працьовитих підлеглих будете не лише керівником, а й хорошим товаришем, який у складних ситуаціях зробить усе необхідне для того, щоб допомогти та підтримати.

10 – 40 балів: Ви б могли бути менеджером, але не на вищому рівні управління. Доводилося б постійно переборювати труднощі. Ви б намагалися бути для своїх підлеглих опікуном , але нерідко могли б на них зірвати свій поганий настрій, постійно давали б свої поради, не зважаючи на те, чи є у них необхідність.

Менше 10 балів: Будемо відвертими, управляти працівниками – це не для Вас, якщо Ви, звичайно, не переглянете свої погляди на життя та не відмовитесь від окремих своїх звичок. Насамперед Ви повинні стати впевненим у собі та повірити в людей.

Практичне завдання № 3

Визнано, що в ідеалі менеджер повинен володіти наступними якостями:

Глибокі знання того, що пов’язано з функціонуванням і розвитком ринкової економіки;

Політична зрілість, тобто вміння враховувати політичні наслідки рішень;

Схильність і здібність шукати й використовувати резерви людського фактору;

Вміння ефективно використовувати кращі досягнення науково-технічного прогресу;

Переваги суспільних інтересів,тобто готовність на певному етапі відмовитись від особистих вигід заради суспільно значущих цілей;

Психологічна освіта;

Схильність і бажання керуватись принципами соціальної справедливості;

Вміння приймати на себе відповідальність;

Здібність критикувати з користю для справи і сприймати критичні зауваження;

Постійно проявляти ініціативу і підприємливість;

Діловитість (вміння не робити непотрібних справ);

Прагнення долати перешкоди, проявляти волю і гнучкість;

Логічне мислення;

Здібність в інтересах справи використовувати пропозиції, протилежні особистій позиції;

Стресостійкість як засіб захисту від перегрузок з допомогою ефективних методів роботи;

Оцініть весь посібник якостей, якими повинен володіти ідеальний менеджер, і підготуйте відповіді на наступні запитання:

Чи достатньо повний, на ваш погляд, приведений перелік? Чи не потрібно в нього щось додати?

Чи немає в цьому наборі, на вашу думку, чогось зайвого?

Які додаткові якості потрібні менеджеру, функціонуючому в  сучасному Українському бізнесі?

За результати вивчення теми 1 та 2 студенти повинні:
знати
: Мету, завдання, зміст дисципліни "історія менеджменту"; найбільш значні направлення в розвитку історії менеджменту на різних етапах формування науки управління; об'єкт і предмет дисципліни; що являє, з наукової точки зору сучасне управління; які існують сучасні підходи до визначення менеджменту; які сучасні методи вивчення історії менеджменту;
чому менеджер це професія і які вимоги пред'являються до нього, чому ці вимоги змінюються; як відбувається підготовка менеджерів на Україні.

вміти: Формувати професійну свідомість, розвивати почуття відповідальності; навички стратегічного та широкомасштабного мислення, осмислювати історичні тенденції в розвитку менеджменту; розуміти найбільш значні направлення в розвитку історії менеджменту на різних етапах формування науки управління; розглядати і використовувати різні методи з метою вивчення історії менеджменту; розглядати менеджмент як систему соціального управління з позиції різних підходів  до його визначення; чітко визначити мету і завдання менеджменту; класифікувати управлінських працівників згідно управлінської праці за функціональним розподілом, за місцем  в системі управління; оцінювати відповідність менеджерів організації відносно до вимог до сучасного менеджера; розробляти  критерії ефективної діяльності менеджерів; використовувати досвід підготовки менеджерів в інших країнах; розглядати і використовувати різні методи з метою вивчення історії менеджменту.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Дідківська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія  вчень менеджменту: Навч.посібник.-К.-: Алерта,2008.- 477с. (с.6-58);

2.История менеджмента: "Учебн.пособие / Под. ред. Д.В.Валового.- М:Инфра.-М.1997.- 256с. (с.3-8);

3.Кредисов А.И.История учений менеджмента.-Киев:Вира.Р-2000.-330с. (с.8-28);

4.Семенов И.И.История менеджмента:Учебн.пособие для вузов.-М.:ЮНИТИ-Дана,1999.-222с. (с.3-8);

5.Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. - К: Академвидав.2003.- 464с. (с.3-11,18-28);

6.Сердюк О.Д.Теорія та практика менеджменту :навчальний посібник-К.: Професіонал.2004-432с. (с. 3-22);

7.Туленков Н.В. Вступ до теорії і практики менеджменту: Навч.посібник.К.:МАУП,1998.-136с.(с. 3-40);

8.Хміль Ф,І. Основи менеджменту:Підручник.-К.:Академвидав.2005.-608с.(с. 11-35).

Тема 3. Управлінська думка в стародавні часи

Основні питання

1.Загальна характеристика сфер людського життя, в яких знаходять прояв дії управління.

2.Характеристика управлінських революцій. Передумови їх виникнення та наслідки для розвитку управління.

3.Історичні періоди розвитку і практичне управління.

4.Фактори,які вплинули на розвиток менеджменту як науки.

5.Еволюція управління як наукової дисципліни.


Методичні рекомендації до вивчення теми

Прояв дій управління характерний в політичній, економічній, захисній сферах людського життя. Необхідність в управлінській діяльності виникла на перших етапах становлення людського суспільства, проте вона здійснювалася непослідовно, непродумано, тому це не дає підстав стверджувати, що наука про менеджмент  зародилась в стародавні часи. З розвитком виробничо-господарської діяльності людей виникли певні організаційні форми, але управління ними  не ґрунтувалося на  узагальнених, принципових положеннях, виявлених тенденціях:

Отже, людство давно усвідомило важливість управління як особливого виду діяльності.

Потреба в менеджменті з’явилась наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.

У своєму розвитку управлінська думка пережила вагомі зміни, це дає можливості виділити значні етапи, на яких управління змінювалось настільки радикально, що можна говорити про управлінські революції. Перерахуйте  назви управлінських революцій, в які періоди вони відбувалися та які наслідки мали для розвитку науки управління.

Розглядаючи шляхи становлення і етапи розвитку теорії  і практики управління в еволюційному  процесі виокремлюють найбільш важливі історичні періоди: історичний древній, індустріальний, систематизації,інформаційний. Вкажіть  особливості розвитку кожного періоду, а також внесок кожного періоду в розвиток управлінської думки.

Як галузь управлінських  знань менеджмент почав формуватись в другій половині XVІІІ ст., а його становлення відбулося на початку ХХ ст., в епоху індустріалізації і появи великих за розмірами споживання ресурсів і масштабами діяльності організацій.

Вкажіть  фактори, які вплинули на формування менеджменту як науки. Покажіть який вплив на формування наукових напрямів і шкіл управління мали вчення  Р.Оуена, розробка проекту"аналітичної машини" Ч.Беббіджем, доповідь Генрі Тауна на зборах товариства інженерів-механіків.

Наукові погляди  на менеджмент розвивалися по мірі того, як розвивалися суспільні відносини, змінювався бізнес, удосконалювалась технологія виробництва, з’являлись нові засоби зв’язку і обробка інформації. Змінювалась управлінська практика - змінювалось і  вчення про управління. Розгляньте еволюцію управлінської думки, перераху йте назви наукових шкіл, підходів і послідовності їх розвитку, вкажіть об’єкт  вивчення цих шкіл, період активного розвитку, представників і критерії оцінки результативності управління.

Термінологічний словник

Об’єкт управління-це керована ланка, елемент системи управління, що сприймає дію з боку  інших елементів.

Процесний підхід-пов'язаний  із розумінням управління як універсального процесу, що складається з визначених управлінських функцій.

Система-сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих  елементів, яка має на меті досягнення певних цілей і ґрунтується на принципах самоорганізації, розвитку.

Ситуаційний  (кейсовий) підхід - вчить менеджерів швидко вирішувати проблеми в конкретних ситуаціях.

Наукова школа управління - система поглядів, яка  включає концепцію і методологію управління.


План семінарського заняття № 2. Особливості розвитку управлінської думки в стародавні часи

Мета: навчитись визначати головні передумови виникнення менеджменту та характеризувати найважливіші історичні етапи в його розвитку.

Основні питання

1.Передумови виникнення і наслідки управлінських революцій для розвитку управління (релігійно-комерційна, світського-адміністративна, виробничо-будівельна, буржуазно-індустріальна, бюрократична, тиха або управлінська парадигма, інформаційна).

2.Історичні періоди розвитку теорії і практики управління (історичний, індустріальний, систематизації, інформаційний).

3.Передумови, які вплинули на розвиток менеджменту як науки.

4.Еволюція  управління як наукової дисципліни. (Школа наукового управління, адміністративна школа, школа людських відносин, школа поведінкових наук і школа науки управління, а також процесний, системний і ситуаційний  підходи до управління. Вкажіть періоди їх розвитку, представників, об'єкт вивчення, критерії результативності.

Питання для самостійного опрацювання.

1.Що підтверджує ефективність управління в Древньому Римі.

2.Охарактеризуйте основні положення кодексу  Хаммурапі.

3.Які поняття, що використовуються в сучасному управлінні, існували в Древньому Китаї.

4.Охарактеризуйте позитивний досвід в організації управління Римської імперії.

5.Визначте направлення еволюції управлінської думки в середньовіковій Європі.

6.Які управлінські ідеї сформулювали філософи давнини: Сократ, Аристотель, Платон, Ксенофонт?

7.Чи мали місце ідеї управління в роботах А.Сміта?

8.Який внесок Г.Тауна в розвиток менеджменту?

9.Що нового внесли в історію і практику управління Р.Оуен  та Ч.Беббідж?

Практичне завдання 1. Використовуючи континуум Клода Джорджа, в якому описаний історичний шлях розвитку менеджменту, складіть свій  континуум.

Практичне завдання 2. Дайте відповіді на тести:

Тест 1. Скільки управлінських революцій визначає сьогодні наука управління:

а) 4;

б) 7;

в) 6;

г) 5.

Тест 2. Яку назву має управлінська революція, пов’язана з діяльністю вавілонського царя Хаммурапі:

а) світсько-адміністративна;

б) релігійно-комерційна;

в) виробничо-будівельна;

г) тиха.

Тест 3. Яку назву має третя управлінська революція:

а) тиха;

б) релігійно-комерційна;

в) виробничо-будівельна;

г) бюрократична.

Тест 4. Як називається управлінська революція, пов’язана з виникненням писемності в древньому Шумері:

а) бюрократична;

б) тиха;

в) релігійно-комерційна;

г) світсько-адміністративна.

Тест 5. Хто з древніх філософів вказував на необхідність розробки «господської» науки й навчання рабовласників мистецтву управління рабами:

а) Аристотель;

б) Платон;

в) Ксенофонт;

г) Сократ.

Тест 6. Хто з древніх філософів розглядав два типи керівництва – тиранічний і політичний:

а) Сократ;

б) Платон;

в) Ксенофонт;

г) Аристотель.

Тест 7. Хто вперше створив штаб як центр управління бойовими діями:

а) Цезар;

б) Македонський;

в) Новуходоносор;

г) Хаммурапі.

Тест 8. Які існують етапи розвитку менеджменту з точки зору його становлення:

а) доіндустріальні; перші індустріальні; формування менеджменту як науки; сучасні теорії.

б) зародження, зв’язане з формуванням корпорацій, управління на основі горизонтальних партнерських зв’язків;

в) доіндустріальні концепції; виділення різних шкіл, сучасні теорії.

г) всі відповіді вірні.

Тест 9. Хто є автором роботи “Правитель”, в якій при характеристиці діяльності вмілого правителя висунута теза, що політик повинен поєднувати в собі риси лисиці, щоб уникнути розставлених тенет, і лева, щоб перемагати супротивника у відкритому бою:

а) А.Сміт;

б) Нікколо Макіавеллі;

в) Р.Аркрайт;

г) О.Македонський.

Тест 10. Які найважливіші історичні періоди в розвитку теорії і практики менеджменту виділяють сьогодні:

а) доіндустріальний, індустріальний, систематизації, інформаційний;

б) докапіталістичний, капіталістичний;

в) древній, капіталістичний;

г) правильної відповіді немає.

Тест 11. Хто з соціалістів-утопістів проводив соціальні експерименти на власному підприємстві у галузі управління виробництвом:

а) Сен-Сімон;

б) Томас Мор;

в) Роберт Оуен;

г) Генрі Таун.

Тест 12. Хто автор книги “Про економію матеріалів і обладнання”, яка була першим навчальним посібником по управлінню промисловими підприємствами, в якій аналізувалися проблеми організації праці, роль машин в розподілу праці, питання стимулювання праці:

а) Г.Таун;

б) Ч.Беббідж;

в) Р. Оуен;

г) Г. Форд.

Тест 13. Хто вперше поставив питання про менеджмент як самостійну сферу наукових знань і професійної спеціалізації:

а) Г.Таун;

б) Г. Форд;

в) Р. Оуен;

г) Ф.Тейлор.

Тест 14. Розвиток якої наукової школи спостерігався в 1920-1950 рр.:

а) людських відносин;

б) науки управління;

в) наукового управління;

г) класичної.

Тест 15. Визначте послідовність розвитку шкіл управління: 1) школа поведінкових наук; 2) наукового управління; 3) школа людських відносин; 4) класична школа:

а) 1, 3, 4, 2;

б) 2, 4, 3, 1;

в) 1, 4, 3, 2;

г) 2, 1, 3, 4.

За результатами вивчення теми студенти повинні:

знати: еволюцію і особливості  управлінської думки на різних етапах розвитку людства і в різних країнах; внесок в розвиток управлінської думки філософів давнини, передумови виникнення науки менеджменту.

вміти: пояснити, що стало причиною проведення систематизації знань про управління; який досвід управління Древнього Египту, Китаю, Індії, Риму, Греції використаний в послідуючому  розвитку теорії і практики управління;
оцінити, які питання розглянуті Ч.Беббіджем дали можливість розробити  основні направлення наукового управління; оцінити  внесок Р.Оуена і Г.Тауна в розвиток управління; вибудувати еволюцію розвитку управлінської думки.

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Дідківська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія  вчень менеджменту: Навч.посібник.-К.-: Алерта,2008.- 447с.(с. 58-142, 107-133);

2. Кредисов А.И.История учений менеджмента.-Киев:Вира.Р-,2000.- 330с.(с.20-69,10-33);

3. Семенов И.И.История менеджмента:Учебн.пособие для вузов.-М.:ЮНИТИ-Дана,1999.- 222с.(с.8-26);

4. Стандик В.В., Йохна М.А. Менеджмент:Посібник.-К:Академвидав.2003.- 464с.(с.28-31);

5. Туленков Н.В. Вступ до теорії і практики менеджменту:навч.посібник.К.:МАУП;1998.-136с.(с.53-67).

Тема 4. Особливості розвитку управлінської думки  на Україні

Основні питання

1.Джерела вивчення української управлінської думки.

2.Господарювання і управління в Київській Русі.

3.Розвиток управлінської думки в Україні до середини ХІХ століття.

4.Управлінська думка в Україні з другої половини ХІХ століття до 1917 року.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Управлінська думка в Україні пов’язана з періодом дослов’янського поселення. Населення етнічних територій теперішньої України мали певні господарські і управлінські уявлення. Проте, через обмеження писемних джерел управлінські погляди давнього поселення, ще не стали предметом спеціального фундаментального дослідження. Історія  управлінської думки України часів раннього та класичного середньовіччя пов’язана з добою Київської Русі - першої держави  на управлінській етнічній території України. Літературними джерелами, з яких можливо дізнатись про розвиток управління тієї доби є літописи, угоди, грамоти князів, кодекси і записи норм світського й церковного права.

З метою вивчення джерел української управлінської думки розгляньте зміст пам’яток  соціально-економічної літератури доби Київської Русі.: "Руська правда" - зведення законів давньоруського права ХІ-ХІІ століття; літописне зведення "Повість минулих літ" - монументальний історіографічний і літературний  документ початку ХІІ століття; "Повчання" Володимира Мономаха  (початок ХІІст.);  "Устав Володимира Мономаха". Крім того  матеріали, які дають нам літературні пам’ятки:  "Слово про Закон і Благодать",  київського митрополита Іларіона, "Слово о полку Ігоревім".

Носієм економічної і управлінської політики, законодавства, адміністрації, судочинства  в Київській Русі була державна влада на чолі з князем. Основні функції княжої влади були досить широкі. Розгляньте військові і адміністративні функції княжої влади. Вивчаючи практику управління  й організацію захисту княжого двору розгляньте становище у суспільстві різноманітних верств оточення князя.

Система управління в Київській Русі у дофеодальний період характеризувалась, так званою, десятковою  системою управління, яка переросла в систему феодальної адміністрації.

Охарактеризуйте вищевказані системи управління.

Історичні джерела свідчать, що нашій давнині не було притаманним принципове розрізнення органів державного управління від органів управління приватними справами князя, хто входив до княжого двору, той уже через це вважався придатним і для виконання публічних функцій. Центром, з якого виходили всі важелі управління був княжий двір. В кінці ХІ століття князівські тіуни (титули) починають відігравати важливу роль не тільки в управлінні княжим господарством, а й у загально-адміністративній судовій організації.

Поступово починається поділ адміністративних органів на центральні і місцеві, виникає двірська-вотчинна система управління. Розгляньте в чому її особливість.

Активну участь у формуванні  економічної й управлінської  політики брала церква. Покажіть вплив християнства на розвиток управління в Древній Русі. Князі періоду Київської Русі визначили і обґрунтували певні правила управління господарством, спрямовані на зміцнення  пануючої в країні системи.

Початок вивчення власне вітчизняної думки та практики припадає на кінець XVІІІ-початок ХІХ століття і пов'язаний з працями відомих українських учених - економістів М.А.Балудянського, В.Н. Каразіна, А.Самборського, П.І.Прокоповича та ін. Розгляньте внесок  вищевказаних вчених  в розвиток управлінської думки на Україні.

Слід зазначити, що в цей період висвітлення проблем управління здійснювалось у складі інших наук. Крім того, Україна не мала  власної державності. Управління не існувало, як відособлена від інших галузь знань.

Слід зазначити, що в другій половині XVIII - першій половині ХІХ століття Україна перестала існувати як окрема держава, вона була перетворена в російську провінцію з системою управління по-російському прикладу. Визначте які зміни відбувалися в економіці і управлінні України в кінці ХІХ століття, чим це було обумовлено.

Світоглядний і теоретичний фундамент для дослідження управління на Україні був покладений лише на початку ХХ століття, коли М.Грушевський висунув положення про окремий від російського перебіг історичного розвитку кожного зі східнослов’янських народів, було створена можливість і для спеціального вивчення історії управління в Україні. Проте фактично до 1917 року ці можливості використані не були. Подальший розвиток управлінської думки України неможливо уявити у відриві від загальноросійської історії. Ситуація в Україні після реформи 1861 року значно змінилася. У центр уваги передової економічної думки були висунуті питання: подолання відставання в економічному і соціальному розвитку, індустріалізація і впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення продуктивності сільськогосподарського і промислового виробництва, подальший розвиток підприємницької ринкової економіки. З усім цим пов'язаний і якісно новий розвиток не тільки економічної теорії, а й управлінської думки в Україні.

З кінця ХІХ - початку ХХ століття в українській економічній літературі одержали увагу питання державного регулювання економіки в умовах ринкових відносин, взаємодії державного централізму та самоуправління місцевих господарських органів. Були розглянуті питання  про можливості поєднання планових і ринкових основ в управлінні народним господарством. В цей період розвивалась і теорія управління. Значний внесок в розвиток управління внесли І.В.Вернадський, М.Х.Бунге, М.І.Туган-Барановський. Визначте їх внесок в розвиток  управлінської думки.

Термінологічний словник

Володимир Мономах (1053-1125рр.) - великий князь Київський, син князя Всеволода І. Прагнув зміцнити центральну й княжу владу і єдність Русі. Розробив статут, що обмежував сваволю лихварів. Написав «Повчання дітям», у якому закликав синів зміцнювати єдність держави.

Гетьманщина – назва української національної держави, що утворилась в результаті визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького.

Магдебурзьке право – встановлювало порядок і функції органів міського самоврядування, суду, цехів, регулювало питання торгівлі, опіки та успадкування, визначало покарання за різні злочини.

Тіуни – ключники, які обслуговували господарство князя: «очнимний» – завідував двором князя; «конюший» – управляв стійлами і табунами коней, «під’їзний» - збирав для князя податки.

Двірський – людина, яка стояла на чолі княжого двору.

Двірсько-вотчинна система – окремими галузями княжого господарства управляли придворні члени – міністеріали.


План семінарського заняття №3. Особливості розвитку управлінської думки на Україні

Мета заняття: ознайомлення студентів з розвитком української управлінської думки в Київській Русі, особливостями її розвитку в кінці ХІХ  - початку ХХ століття.

Основні питання

1. Джерела вивчення української управлінської думки ("Руська правда", "Повість    минулих літ", "Слово о полку Ігоровім" )

2. Господарювання і управління в Київській Русі. (Адміністративні і військові функції князів; управління княжим двором; десяткова система управління; функціональна система управління; розвиток великих форм землеволодіння-княжого, боярського, церковного)

3. Розвиток управлінської думки в Україні до середини XIX століття (особливості розвитку управлінської думки в XVIII - середині XIX століття; основні представники цього періоду, їх внесок в розвиток управлінської думки - М.А. Балудянський, В.Н. Каразін, випускники Києво-Могилянської академії)

4. Управлінська думка в Україні з другої половини XIX століття до 1917 року. (розвиток питань державного регулювання економіки в умовах ринкових відносин, взаємодія державного централізму і самоуправління місцевих господарських органів - І.В.Вернадський, М.Х.Бунге, М.І. Туган-Барановський)

Питання для самостійного опрацювання

1. В чому сутність системи управління Київської Русі в дофеодальний період?

2. Які риси меркантилізму властиві українській соціально-економічній думці кінця XVII - початку XVIII століття?

3. Як вплинуло на розвиток управлінської думки в кінці XVIII на початку XIX століття відсутність власної державності України?

4. В.Н. Каразін, І.В. Вернадський – біографічні довідки і внесок вчених в розвиток управлінської думки.

Практичне завдання 1 Дайте відповідь на тести:

Тест 1.Пам'ятка доби Київської Русі "Руська правда" є:

а)зведення законів давньоруського права XI-XII століття.

б)літопис ченця Києво-Печерського монастиря Нестора;

в)літературний твір Володимира Мономаха;

г)частиною літературної пам'ятки "Слово о полку Ігоревім".

Тест 2. Монументально-історіографічний і літературний документ початку XII століття "Повість минулих літ"

а)зведення законів давньоруського права XI-XII століття;

б)літопис ченця Києво-Печерського монастиря Нестора;

в)літературний твір Володимира Мономаха;

г)частиною літературної пам'ятки "Слово о полку Ігоревім";

Тест 3. Хто є автором пам'ятки давньоруської літератури "Повчання"

а) ченець Києво-Печерського монастиря Нестор;

б)князь Володимир Мономах;

в)Київський митрополіт Іларіон;

г)Князь Ярослав Мудрий.

Тест 4. Хто є автором літописного зведення «Повість минулих літ»

а) ченець Києво-Печерського монастиря Нестор;

б)князь Володимир Мономах;

в)Київський митрополіт Іларіон;

г)Князь Ярослав Мудрий.

Тест 5. Магдебурське право, це право яке:

а)встановлювало порядок і функції органів міського самоврядування суду;

б) визначало покарання за різні види злочинів;

в) регулювало питання торгівлі, опіки та успадкування;

г) всі відповіді вірні.

Тест 6. Які перші міста одержали можливість користуватись магдебурзьким правом?

а) Сянок, Львів, Луцьк, Київ;

б) Полтава, Ужгород, Луцьк, Киїів;

в) Рівне, Львів, Київ;

г) Запоріжжя, Полтава, Умань, Корсунь-Шевченков

Тест 7. Хто стояв на чолі княжого двору:

а) тіуни;

б) дворецький;

в) князь;

г) княжа дружина.

Тест 8. Хто належав до економічно залежних верств населення Київської Русі?

а) рядовичі, закупи, холопи;

б) тіуни потайні старости;

в) челядь, тіуни;

г) всі відповіді вірні.

Тест 9. Рядовичі це люди, що

а) служили феодалам за договором;

б) які цілком залежать від феодала;

г) вільно служать князю;

г) правильні відповіді а і б.

Тест 10. Засновник харківського університету:

а) А. Самборський;

б) В.Н. Каразін;

в) М. Ліванов;

г) М.І. Туган-Барановський.

Практичне завдання 2 Зобразіть розвиток управлінської думки Київської Русі схематично.

За результатами вивчення теми студенти повинні:

знати: особливості розвитку управлінської думки України на різних етапах її розвитку, джерела вивчення вітчизняної науки управління, особливості господарювання і управління Київської Русі, представників розвитку управлінської думки: М.А. Балудянського, В.Н. Каразіна, І.В. Вернадського, М.Х. Бунге та інших і їх внесок в розвиток науки управління;

вміти: визначати особливості розвитку управлінської думки в Україні і її основні етапи; та пов’язати розвиток управлінської думки України з розвитком історії України.

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Л.Т. Дідковська, П.Л.Гордієнко. Історія вчень менеджменту. Навч.посібник.-К.: Алерта, 2008.-477с. (с.94-111,365-425)

2. Завадський Й.С. Менеджмент.-1.1.-к.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997р-543с. (с.47-5)

3. Кредисов А.И. История учений менеджмента-Киев: Вира-Р, 2000-336с. (с.28-107,193-258)

4.Семёнов И.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов. М.: Юнити-Дана, 1999.-222с. (с.182-210)

МОДУЛЬ 2. ЕВОЛЮЦІЯ НАУКИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇЇ СУЧАСНИЙ СТАН

Тема 5.  Зміст і основні положення школи наукового управління

Основні питання

1. Ф.У. Тейлор-засновник школи наукового управління.

2. Основні положення системи управління Ф.У. Тейлора.

3. Ф. і Л. Гілбрети, Г.Гантт, їх роль в розвитку школи наукового менеджменту.

4. Г. Форд і розробка ним організаційно-технічних принципів управління.

5. Основні недоліки і внесок школи наукового управління в розвиток менеджменту.

Методичні рекомендації до вивчення теми

У середині XIX століття розпочався бурхливий розвиток промисловості, з'явилися гігантські підприємства, на яких працювали тисячі людей. Необхідно було координувати і контролювати їх діяльність. Стара система управління, що використовувала переважно емпіричні надбання із цим завданням не справлялась. Невідповідність старої практики і нових умов була особливо відчутною на американських підприємствах. Поясніть цю ситуацію. Чому  саме в США на основі експериментів Ф.У.Тейлора, Г.Гантта, Ф. і Л. Гілбретів, Г.Форда були сформульовані основні положення школи наукового управління. За які заслуги в удосконаленні науки управління Ф.У.Тейлора  називають  "батьком наукового менеджменту", а також засновником школи наукового управління. Які експерименти проводив Ф.У.Тейлор, виявляючи фактори, які впливали на рівень продуктивності праці, на витрати пов'язані з нераціональним використанням обладнання, матеріалів, сировини, на поліпшення праці робітників і використання засобів праці іт.д. Які основні проблеми він розглядає в книгах: "Тарифна система" (1985), "Цеховий менеджмент" (1903), "Принципи наукового управління" (1911). Чому система Ф. Тейлора заклала основи наукової організації праці і чому своїми експериментами і своїми науковими працями Ф. Тейлор намагався довести, що розроблені ним методи наукової організації праці і сформульовані на їх основі принципи "наукового менеджменту" внесуть революцію в сучасне виробництво?  Система Тейлора полягає у послідовному проведенні принципу розподілу праці на виконавчу і розпорядчу. Він розглядав науковий менеджмент, як дієвий засіб зближення інтересів всього персоналу завдяки налагодженню більш тісного співробітництва з власниками та адміністрацією щодо досягнення виробничих та економічних завдань підприємств. Він розробив чотири основні принципи менеджменту і механізм їх реалізації, а також філософію менеджменту. Визначте в чому її сутність.

До вчених в галузі менеджменту, які продовжили вдосконалення і розвиток теорії наукового менеджменту належать: Генрі Гантт, Френк і Ліліан Гілбрети, Генрі Форд.

Генрі Гантт став головним послідовником Ф.У. Тейлора, він опублікував книги "Праця і дохід" (1910), "Промислове керівництво" (1916), "Організація праці" (1919).

Г. Гантт розробив першу систему оплати за достроково якісно виконане виробниче завдання, будував плани майбутньої демократизації на виробництві, мріяв про гуманізацію науки управління, вважав, що проблема людського фактору є однією з найважливіших проблем менеджменту, вніс доцільність графічної інтерпретації менеджменту. Розгляньте детально в чому сутність наукового менеджменту Г.Гантта. Значний внесок в розвиток школи наукового управління здійснило подружжя Ф. і Л. Гілбретів, їхня робота з поліпшення видів рухів заклала фундамент для сучасного розроблення стандартів праці, а також принципів її стимулювання за допомогою заробітної плати. Крім того, Л.Гілбрет дала початок новому направленню в теорії менеджменту, яке в подальшому почало називатись "управління персоналом". В чому сутність експериментів проведених Гілбретами, які їх результати?

Генрі Форд один із творців наукового менеджменту, символ організаційного і технічного прогресу, творців суспільства масового споживання і соціальних гарантій, він запропонував найпрогресивніші ідеї організації і управління виробництвом, розробивши організаційно-технічні принципи управління організацією. Розгляньте детально ці принципи і їх роль в підвищенні продуктивності виробництва.

Головним результатом впровадження і розвитку школи наукового менеджменту було загальне практичне управління промисловим підприємством. В чому саме воно проявилось?

Проте школа не вирішила значну частину проблем в управлінні підприємством, що мало негативну сторону.

Розгляньте недоліки школи наукового управління.


Термінологічний словник

Емпіричний підхід до науки управління - заснований на практичному досвіді та ситуативному розумінні.

Теоретичній підхід до науки управління - ґрунтується на глибокому вивчені та осмисленні основ науки управління і логіки, використанні надбань інших наук, зокрема, психології, соціології, математики.

НОП - наукова організація праці.

Перша леді менеджменту - Ліліан Гілбрет.

Відрядна оплата праці - це заробітна плата, розмір якої, залежить від кількості виробленої робітником продукції (виконаної роботи ) належної якості на основі попереднього встановлення норм часу (виробітку) і розцінок з урахуванням складності та умов праці.

План семінарського заняття № 4. Виникнення і розвиток школи наукового управління

Мета: навчитись визначати особливості основних положень школи наукового управління в менеджменті та знаходити приклади практичної реалізації основних положень цієї школи в діяльності сучасних організацій.

Основні питання

1. Передумови, які сприяли розвитку школи наукового управління.

- розвиток сприятливих економічних, соціальних і політичних умов, що заохочували до праці, а також конкуренції і інновацій; зростання швидкісних машин і можливості їх обслуговування малокваліфікованими робітниками; відсутність опору впровадження машин;

-  створення системи транспорту і зв'язку;

2. Ф.У.Тейлор – засновник школи наукового управління

- проведення експериментів, які виявляли фактори, що впливали на рівень продуктивності праці;

- встановлення, що причина невисокої продуктивності праці працівників полягає в недосконалості системи оплати;

- проведення принципу розподілу праці на виконавчу і розпорядницьку;

- розуміння філософії менеджменту;

3. Основні положення системи управління Ф.У.Тейлора

- основні чотири принципи менеджменту;

- механізм реалізації принципів менеджменту;

- основні завдання менеджменту;

- визнання менеджменту, як самостійної науки;

4. Ф. і Л. Гілбрети, Г.Гантт і їх роль в розвитку школи наукового управління

- визначення норм необхідно встановлювати на основі наукових розробок;

- розробка Г. Ганттом карт-графіків, використання графічних методів планування;

- будівництво Г.Ганттом планів демократизації виробництва і "гуманізації" науки управління;

- вплив досліджень Л. і Ф. Гілбретів на розвиток організації технічного нормування праці, на удосконалення рухів, на можливість збільшення випуску продукції за рахунок зменшення зусиль затрачених на виробництво;

5. Г.Форд і розробка ним організаційно-технічних принципів управління виробництвом

- принципи організації виробництва;

- значення і роль виробничого оперативного планування;

6. Внесок і основні недоліки школи наукового управління в розвиток менеджменту

- концепція наукового управління явилась переломним етапом в результаті чого  управління було визнано самостійною галуззю знань;

- запровадження НОП дозволило скоротити витрати на виробництво;

- основна умова зверталась на індивідуальну ефективність кожного працівника;

- не розробила ефективних методів стимулювання праці;

- не вирішила всіх проблем управління організацією;

Питання для самостійного опрацювання

1. Розгляньте умови в яких розвивалось підприємництво в США в кінці XVIII - початку XIX  століття. В чому були переваги американської системи виробництва в XIX ст.?

2. Які елементи механізму впровадження філософії менеджменту в практику господарювання виокремлює Ф.У.Тейлор?

3. Чому концепція Г.Форда потерпіла провал в період кризи 1929-1933 роках?

4. Складіть короткі біографічні довідки представників школи наукового управління;

5.Проаналізуйте використання свого робочого часу, дайте пропозиції щодо покращення його організації;

Практичне завдання 1. Використовуючи статті, газети, публікації в журналах покажіть, як на сучасних підприємствах використовуються досягнення школи наукового управління.

Практичне завдання 2. Дайте відповіді на тести 

Тест 1. Хто являється засновником школи наукового управління?

а) Г. Гантт;

б) Ф.Тейлор;

в) Г. Форд;

г) А. Файоль.

Тест 2. Хто з авторів школи наукового управління стверджує, що “менеджери повинні думати, а робітники – працювати”:

а) Г. Гантт;

б) Г. Форд;

в) Ф. Тейлор;

г) Ф. Гілбрет.

Тест 3. Хто з представників школи наукового управління розробив критерії ідеального менеджера:

а) Ф. і Л. Гілбрети;

б) Г. Гантт;

в) Ф. Тейлор;

г) Й. Єрманський.

Тест 4. Хто з сучасних спеціалістів в галузі проблем управління писав: “Тейлоризм – це скала, на якій ми споруджуємо нашу дисципліну”:

а) Й. Єрманський;

б) П. Друкер;

в) Д. Ральф;

г) У. Альфред.

Тест 5. В яких книгах Ф.Тейлор розглянув три основні проблеми: нормування праці, роль менеджерів, винагорода та стимулювання:

а) “Управління фабрикою”, “Принципи наукового управління”;

б) Дослідження про природу і причинах багатства народів”, “Про економію матеріалів і обладнання”;

в) “Цеховий менеджмент”, “Загальне і промислове управління”;

г) “Дванадцять принципів продуктивності праці”, “Загальне і промислове управління”.

Тест 6. Яка опублікована Ф.У. Тейлором в 1911 р. книга дала змогу визнати менеджмент як науку і самостійну сферу досліджень:

а) принципи менеджменту;

б) наукова організація праці;

в) загальне і промислове управління;

г) 14 принципів управління.

Тест 7. Коли і ким був запропонований термін “наукове управління”:

а) Л.Брайдесом, 1910;

б) Ф. Тейлором, 1911;

в) Г. Емерсоном, 1915;

г) Ч.Беббіджем, 1900.

Тест 8. Яка країна справедливо вважається батьківщиною менеджменту:

а) Англія;

б) Германія;

в) США;

г) Франція

Тест 9. Хто першим розглядав питання оперативного управління і календарного планування діяльності підприємства:

а) Ф. Тейлор;

б) Е. Мейо;

в) М.П.Фоллетт;

г) Г.Гантт.

Тест 10. Хто з представників наукової школи управління вивчав трудові рухи і дії робочих при виконанні масових ручних операцій:

а) Ф.Тейлор;

б) Г.Емерсон;

в) Ф.Гілбрет;

г) Е.Мейо.

Тест 11. Хто з представників школи наукового управління використовував в оперативному управлінні графічні методи:

а) Г.Гантт;

б) Й.Єрманський;

в) М.П.Фоллетт;

г) Ф.Гілбрет.

Тест 12. Автор книги “Азбука наукової організації праці на підприємстві”:

а) Е.Мейо;

б) Й.Єрманський;

в) М.Фоллетт;

г) Ф.Гілбрет.

Тест 13. Хто автор книги “Сьогодні і завтра”, “Моє життя, мої досягнення”:

а) Г.Форд;

б) Ф.Тейлор;

в) Г.Гантт;

г) Ф.Гілбрет.

Тест 14. Хто автор слів “Виробляти – це не значить дешево купувати і дорого продавати”:

а) Г.Форд;

б) Ф.Тейлор;

в) Г.Гантт;

г) Ф.Гілбрет.

За результатами вивчення теми студенти повинні:

знати: передумови розвитку школи наукового управління, внесок в розвиток школи наукового управління і науки управління Ф.У.Тейлора, Л. і Ф. Гілбретів, Г.Гантта, Г.Форда і недоліки цієї школи, періоди її активного розвитку, об'єкт вивчення, критерії її оцінки і результативність;

вміти: використовувати розробки представників школи наукового управління з метою ефективної організації виробництва на сучасних підприємствах, забезпечувати наукову організацію праці менеджерів, нормувати працю працівників і забезпечувати їх стимулювання.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Балабанова Л.В. Організація праці менеджера: Підручник/Л.В. Балабанова, О.В.Сордак.-К.:Професіонал,2007-416с. (с.3-10)

2. Виробничий (операційний) менеджмент: навч.посібник/В.О. Василенко, П.І.Ткаченко.-К.: ЦУЛ, 2003-532с. (с.12-18с)

3. Дідковська Л.Т., Гордієнко П.Л., Історія вчень менеджменту: навч.посібник.-К.: Алерта, 2008.-477с. (с.175-248)

4. Кредисов А.И. История учений менеджмента.-Киев: Вира-Р, 2000-336с. (с.107-135)    

5. Туленков Н.В. Вступ до теорії і практики менеджменту: навч.посібник,-К.: Мауп, 1998-136с.

6. Хміль Ф.І. Основі менеджменту: Підручник/Ф.І.Хміль.-К.: Академвидав, 2005-608с. (с.90-91)

Тема 6. Формування адміністративної (класичної) школи управління

Основні питання

 1.  «Файолізм» або загальна теорія менеджменту.
 2.  Чотирнадцять принципів управління А.Файоля.
 3.  Теорія бюрократії М.Вебера.
 4.  Г. Лютер,  Л.Урвік, Дж.Муні, Г. Черч і їх внесок у розвиток адміністративної школи.
 5.  Роль Г. Емерсона в розвитку теорії управління.
 6.  Основні недоліки адміністративного підходу і внесок класичної школи в розвиток менеджменту.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Якщо науковий менеджмент досліджує роботу окремих працівників, то адміністративний менеджмент зосереджений на управлінні організації в цілому. Значний внесок в адміністративний менеджмент здійснив  Анрі Файоль, він вважав, що успіх організацій залежить від адміністративної  спроможності,а не від технічних знань. Він вважав, що всі працівники підприємства тією чи іншою мірою повинні брати участь в адміністративному управлінні. Основні теоретичні висновки А.Файоля щодо проблем удосконалення управління викладені в його книзі «Загальне і промислове управління» (1916), а також в творах «Наукова організація праці» і «Позитивне управління». Файоль намагався дати визначення теорії менеджменту, яку він розглядав як поєднання принципів, правил і методів управління, які розроблені і перепровірені досвідом роботи. А.Файоль вважає, що усі операції, що мають місце на підприємстві можна поділити на 6 груп. Назвіть ці групи. Адміністрування – лише одна з шести функцій, якими управління повинно забезпечувати правильних хід виробництва, вона має своїм предметом передбачення, організацію, розпорядництво, узгодження і контроль. Розгляньте складові адміністративної функції. В чому різниця між професійно-технічною установкою і адміністративною установкою. Слід зазначити, що адміністративна установка частково ґрунтується на особистій обдарованості, частково – на поглибленому життєвому знанні принципів та правил адміністративної доктрини. Інтерес викликає і оцінка Файолем якостей, якими повинен володіти ідеальний менеджер. Розгляньте ці якості. Слід зазначити, що спеціальне навчання можливо забезпечити на основі довготривалої практики,але цей процес може бути прискорений. Використовуючи досвід і спостереження Файоль розробив структуру знань в вигляді адміністративної теорії менеджменту. Розгляньте, що вона включає. Принципи управління за А.Файолем, це основні правила, що визначають побудову і функціонування системи управління; найважливіші вимоги, дотримання яких забезпечує ефективність управління. Розмірність їх використання визначається як конкретною ситуацією так мистецтвом менеджера. Щодо  діяльності вищої ланки управління А.Файоль  сформулював чотирнадцять принципів управління. Розкрийте їх сутність. Крім принципів, загальна теорія менеджменту включає елементи менеджменту. Що це за елементи,опишіть їх.

А.Файоль став основоположником процесного підходу до управління організацією. В чому сутність цього підходу. Відбулася зміна управлінської парадигми, якщо традиційний підхід робить наголос на самостійність окремих елементів організації, то процесний – на їх взаємообумовленість.

Г.Лютер та Л.Урвік поглибили  основні положення А.Файоля, виділив основні елементи адміністративної діяльності: планування, організацію, укомплектування штату, керівництво, координацію, складання бюджету. Крім того, вони приділили увагу розробці принципів побудови формальної організації,які актуальні і в наш час. Розгляньте ці принципи. Слід зазначити, що Л.Урвік попереджав про складність проблем управління, проте, що швидкодіючих управлінських способів іх вирішення не існує. Л.Урвік розробив спосіб порівняння і систематизації концепцій менеджменту. Розгляньте в чому їх сутність. Г.Лютер уточнив елементи адміністративної діяльності,особливу увагу приділив роботі з кадрами. Цікаві дослідження значення конкретних і загальних цілей  в організації, а також їх координації здійснені Дж.Муні у книзі «Прогресивна економіка». Дж. Муні і Р. Рейлі опублікували роботу  «Принципи організації», в якій дали загальне визначення поняття організації як однієї із форм об’єднання людей для досягнення цілей. Г.Емерсон вніс суттєвий внесок в розробку наукових основ менеджменту, вперше постановив питання про ефективність виробництва в широкому контексті. Цій проблемі він присвятив головну працю свого життя «Дванадцять принципів продуктивності праці» (1912), яка стала одним із наріжних каменів історії учень менеджменту. Перші п’ять принципів стосуються відносин з людьми,  а інші конкретних методів і інститутів управління. Розгляньте зміст усіх принципів. Завдяки їм автор формує структуру для побудови власної системи менеджменту. Теорія ідеальної бюрократії була сформульована відомим німецьким соціологом Максом Вебером, який вніс значний внесок в розвиток сучасної управлінської думки. Якщо А.Файоль  дослідив функціональний аспект менеджменту, то М.Вебер розглянув його інституціальний аспект. В роботі «Господарство  і суспільство» в 1920 році М.Вебер аналізує проблеми лідерства і бюрократичної структури влади в організації. Він виділяє три основних типи організації в суспільстві, в залежності від характеру влади, яку має керівник.  Які типи влади виділяє М.Вебер, дайте їх характеристику. Чому ідеальний (бюрократичний) тип влади, оснований на спеціальному розподілі влади, забезпечує керівнику можливість бути лідером в організації. Розробивши «ідеальний тип» адміністративної організації бюрократії М.Вебер запропонував основні її елементи. Вкажіть які саме. Крім того, аналіз трьох ідеальних видів влади привів М.Вебера до висновку, що найефективнішу основу бюрократії створює раціонально-правовий вид влади. Чому він це стверджував? Внеском адміністративної школи в управління є те, що з виникненням адміністративної школи спеціалісти почали постійно розробляти підходи до управління організацією в цілому, намагаючись при цьому найкращим шляхом розділити організацію на підрозділи або групи з урахуванням їх спеціалізації. Саме ця школа вказала на необхідність розподілу праці в організаціях. Метою класичної школи було створення універсальних принципів управління. Ці принципи розглядали два основних аспекти: розробку раціональної структури організації і побудови на цій основі раціональної системи управління, яка представляє раціональну модель. Управління розглядалось як універсальний процес, який  складається з взаємопов’язаних функцій. В чому ви  вбачаєте недоліки адміністративної школи.

Термінологічний словник

Бюрократія – правління державних службовців; влада апарату управління; система управління у якій влада належить чиновницькій адміністрації.

Влада – право і можливість розпоряджатись,чинити певний вплив на поведінку людей за допомогою різноманітних засобів.

   Влада в організації – владні повноваження, якими наділяються керівники організації.

Принципи управління – правила, норми управлінської діяльності, відповідно до яких створюється, функціонує і розвивається система менеджменту організації.

Харизма (від грецького «Благодать») – особлива якість яка дає магічну силу особі властителя і дозволяє йому здійснювати функцію вождя, визиваючи віру в його можливості.

Принципи організаційної структури – основні вимоги до організаційної структури, покладені забезпечити досягнення цілей організації.

План семінарського заняття № 5. Формування адміністративної (класичної) школи управління

Мета: навчитись визначати особливості формування адміністративної (класичної) школи управління та знаходити приклади практичної реалізації основних положень цієї школи в діяльності сучасних організацій.

Основні питання  

 1.  Визначення поняття управління представниками класичної школи і класифікація його за функціональними ознаками.
 2.  Чотирнадцять принципів управління А.Файоля.
 3.  Теорія бюрократії М.Вебера.
 4.  Внесок в розвиток класичної школи Г.Черча, Дж.Муні, Г. Лютера, Л. Урвіка.
 5.  Роль Г.Емерсона в розвитку теорії управління.
 6.  Основні недоліки адміністративного підходу і внесок класичної школи в розвиток менеджменту.

Питання для самостійного опрацювання

 1.  Біографічні довідки А.Файоля., М. Вебера, Г. Емерсона.
 2.  У чому відмінність адміністративної школи від школи наукового управління?
 3.  Основні принципи “ідеальної бюрократії” М.Вебера і їх використання в сучасних організаціях.
 4.  Що виділив А. Файоль предметом теорії менеджменту.
 5.  Як змінюється співвідношення технічної і адміністративної «установок» при підвищенні менеджерів по ієрархічних щаблях.
 6.  Приведіть приклади, які підтверджують правомірність сумнівів М.Вебера відносно «обожнювання бюрократичного управління».

Практичне завдання 1. Дайте відповіді на тести

Тест 1. В якій роботі А.Файоль розглядав управління як особливий вид діяльності:

а) принципи наукового менеджменту;

б) загальне і промислове управління;

в) дванадцять принципів управління;

г) чотирнадцять принципів управління.

Тест 2. В якій гірничо-металургійний компанії пропрацював А.Файоль 58 років:

а) Комамболь;

б) Мидвейльській;

в) Стівенській;

г) Британському синдикаті.

Тест 3. А.Файоль стверджував, що немає протиріч між його теорією і теорією Ф.Тейлора, бо вони розглядають:

а) різні періоди розвитку управління;

б) різні рівні організації виробництва;

в) використовують різні методи аналізу;

г) всі відповіді вірні.

Тест 4. Принципи А. Файоля:

а) корегуються залежно від специфіки виробничої діяльності організації;

б) носять універсальний характер;

в) характерні для підприємств, працюючих тільки в ринкових умовах;

г) можливо було використовувати тільки в 20-30 роки.

Тест 5. Який відрізок часу в управлінні займає класична школа:

а) 1920-1960 рр.;

б) 1920-1950 рр.;

в) 1930-1950 рр.;

г) 1930-1960 рр.

Тест 6. Адміністративна операція включає по А.Файолю п’ять обов’язкових функцій:

а) технічну, комерційну, фінансову, охоронну, облікову;

б) технічну, комерційну, фінансову, охоронну, адміністративну;

в) планування, організації, розпорядництва, координування, контролю;

г) адміністративну, планування, розпорядництва, координування, контролю.

Тест 7. Хто з представників класичної школи є автором принципів управління виробництвом: “компетентна консультація” і “швидкий, надійний, повний, точний і постійний облік”:

а) Ф.Тейлор;

б) Г.Емерсон;

в) А.Файоль;

г) Л.Урвік.

Тест 7. Хто автор книги “Дванадцять принципів продуктивної праці”

а) Г.Емерсон;

б) Л.Урвік;

в) А.Файоль;

г) Дж.Муні.

Тест 8. Хто з представників класичної школи управління є автором слів: ”Працювати напружено – це значить прикладати до справи максимальних зусиль, працювати ефективно – це значить прикладати до справи мінімальних зусиль”:

а) Г.Емерсон;

б) Л.Урвік;

в) А.Файоль;

г) Дж.Муні.

Тест 9. Хто з представників класичної школи управління є автором принципів: “відповідність людей структурі”, “діапазон контролю”:

а) Г.Емерсон;

б) А.Файоль;

в) М.Вебер;

г) Л.Урвік.

Тест 10. Скільки типів організації в суспільстві залежно від характеру влади, якою володіє керівник, виділяє М.Вебер:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

Тест 11. Коли використовується в управлінні харизматичний тип організації:

а) коли керівник має виняткові властивості;

б) коли члени колективу по традиції підчиняються керівнику;

в) коли в колективі використовуються традиції;

г) коли керівник має виняткові права і обов’язки.

Тест 12. Хто в роботі “Теорія соціально-економічної організації” сформулював принципи побудови “ідеальної організації”:

а) М.Вебер;

б) Г.Емерсон;

в) Л.Урвік;

г) Дж.Муні.

Практичне завдання 2. Оцініть власні мотиваційні преференції.

Перед вами 17 фраз. Порівняйте кожну фразу попарно одна з одною. Наприклад, першу з другою, першу з третьою, першу з четвертою і т.д. до кінця. Потім другу з третьою, другу з четвертою і т.д. Порівнюючи пари фраз, кожен раз оцінюйте,який вислів для Вас особисто важливіший (приписуйте йому 1 бал). В кінці операції порівняння підрахуйте, скільки балів набрала кожна фраза. Виберіть три вислови, що отримали найбільшу кількість балів. Це будуть домінуючи преференції.

Перед початком порівняння говоріть « Я хочу…»

1.Заробляти собі на життя. 2. Забезпечити своє майбутнє. 3. Купляти гарні речі. 4. Забезпечити собі впливове становище. 5. Завоювати гідне місце в житті. 6. Робити щось цікаве. 7. Набувати нових знань і вмінь. 8. Розвивати свої здібності. 9. Йти в ногу з життям. 10. Бути не гіршим за інших. 11. Застосувати свої сили і здібності. 12. Мати постійних співрозмовників. 13. Завоювати визнання та повагу. 14. Забезпечити собі матеріальний комфорт. 15. Зробити внесок у загальну справу. 16. Бути при ділі. 17. Уникнути неприємностей.

Яких  мотивацій Ви б хотіли позбутись

За результатами вивчення теми студенти повинні

знати: де і коли була створена адміністративна школа, що являється об’єктом вивчення цієї школи, предметом дослідження та критерієм оцінки результативності; чому А.Файоль розглядав управління як універсальний процес, який складається з декількох взаємопов’язаних функцій; про створення універсальних принципів управління А.Файолем, дотримання яких забезпечує ефективність управління організацією; про визначення А.Файолем якостей, які необхідні менеджеру; про принципи побудови формальної організації, розроблені Л.Урвіком, які не втратили своєї актуальності і сьогодні; про теорію «ідеальної бюрократії» М.Вебера, в якій він сформулював концепцію раціонального управління, обґрунтувавши необхідність бюрократії для забезпечення раціонального функціонування організацій; про загальне визначення Дж. Муні і А. Рейлі поняття організації як однієї із форм об’єднання людей для загальної мети; про Г. Емерсона, який дослідив принципи трудової діяльності стосовно до будь-якого виробництва незалежно від роду його діяльності і про дослідження ним штабного принципу управління; про розробку децентралізованої організаційної структури А.Слоуном; про внесок класичної школи в розвиток менеджменту і про її недоліки.

вміти: використовувати принципи управління, запропоновані А.Файолем, в управлінні організацією; розглядати управління як сукупність функцій управління, тобто як універсальний процес, що залежить від розміру підприємства, рівня управлінської ієрархії і т.д.; на основі використання теорії бюрократії М.Вебера, впроваджувати наукову організацію управлінської праці на підприємстві, впроваджуючи основні елементи бюрократії.

Рекомендовані інформаційні джерела

 1.  Альфред Слоун — выдающийся менеджер ХХ века. http://e-news.com.ua/print/34442.html
 2.  Бесєдін М. О., Нагаєв В. М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): Підручник. – К.:  Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с. (с.21–22) 
 3.  Дідківська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія  вчень менеджменту: Навч.посібник.-К.-: Алерта,2008.-477с.(с.248-277).
 4.  Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К: ТОВ «УВПК Ексоб», 2001.-392 с.http://www.center.uct.ua/distants/courses/pu02/m3/Manag.doc.
 5.  Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2005. – 608 с. .90–95)
 6.  Хомяков В. І. Менеджмент підприємства. – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: Кондор, 2005. – 434 с. (с.73–78; 70–91)


Тема 7 Соціально-психологічні теорії управління

Основні питання

 1.  Передумови виникнення школи людських стосунків.
 2.  Мері Паркер Фоллет, Олівер Шелдон, Гюго Мюнстерберг, Честер Ірвінг Бернард, їх внесок в розвиток теорії менеджменту.
 3.  Біхєвіористичне направлення в менеджменті.
 4.  Абрахаам Маслоу, Дуглас Мак-Грегор, Фредерік Герцберг, Кріс Арджиріс, Ренсіс Лайкерт – представники школи поведінкових наук, використання положень їх теорій з метою виявлення потенційних можливостей працівника.
 5.  Недоліки та основний внесок шкіл людських стосунків і поведінкових наук в розвиток менеджменту.

Методичні рекомендації до вивчення теми

В 30-50 роки ХХ століття отримала розвиток школа людських стосунків або «неокласична школа», яка виникла у відповідь на нездатність класичної школи повністю усвідомити значення людського фактору як основного елементу організації. Центр уваги в управлінні був перенесений з виконання задач на відносини між людьми, що є основною відмінною рисою школи людських стосунків, яка критикувала концепцію «економічної людини», представники якої вважали головним стимулом людської діяльності лише матеріальну зацікавленість і вказувала на необхідність аналізу психологічної діяльності індивіда, а також висувала вимогу: «людина – головний об’єкт уваги». Засновники школи використовували досягнення психології і соціології – наук про людську поведінку в управлінні.

Вчених Елтона Мейо і Мері Паркер Фоллет можна вважати найбільшими авторитетами у розвитку школи людських стосунків в управлінні. Цю школу пропагували Гюго Мюнстерберг, Фріц Ротлісбергер, Честер Ірвінг Бернард. Відкриття Е.Мейо, пов’язане з Хоторинським експериментом, полягало в тому, що соціальні та психологічні фактори впливають на зростання продуктивності праці більше, ніж фізичні, за умови, що сама організація праці вже достатньою мірою раціональна і ефективна. Розгляньте як проводилися Хоторинські експерименти, до якого висновку привели вчених ці дослідження. Чому Е.Мейо велику увагу приділяв неформальним стосункам в організації, в чому сутність його теорії влади і закликів до морального лідерства керівника? Мері Паркер Фоллет стверджувала, що тільки в групі розкривається потенціал людини, тільки там виявляється її істина природа. Чим краще розуміє керівник, що являє собою група і які фактори впливають на її ефективність, тим краще він володіє мистецтвом ефективного управління групою. Які причини вступу до групи вказала М.П. Фоллет і чому неформальні організації впливають на ефективність формальної організації. Розглядаючи групові конфлікти вона вказала на шляхи вирішення їх, розгляньте ці шляхи.

Крім інтеграції як принципу ефективної діяльності людей М.П. Фоллет важливим напрямом своєї роботи вважала дослідження проблем влади. В чому сутність цього дослідження?

Аспектом філософії М.П. Фоллет було моделювання психологічних процесів, необхідних для досягнення мети шляхом координації та контролю зусиль. Що саме стверджувала М.П. Фоллет?

Ч.І. Бернард визначивши організацію «як вид співробітництва між людьми» називає три цілі, яких за допомогою співробітництва можна досягти. Вкажіть їх. В чому визначається «дієвість» і «ефективність» організації. Які функції, що виконують неформальні організації, визначив Ч.І.Бернард?

Ч.І.Бернард будує аналіз функцій керівника. Які три основні функції керівника розглядає Ч.І.Бернард.

Рушійною творчою силою у кожній організації Ч.І. Бернард називає лідерство. Які вимоги до лідерів він висуває?

Визнаний лідер експериментальної психології Г.Мюнстерберг досліджував поведінку людей у всіх сферах людської діяльності. У роботі «Психологія і промислова ефективність» він сформулював основні принципи, відповідно яким, необхідно проводити набір на керівні посади. Розгляньте сутність трьох частин вищевказаної книги. Він вказав на важливість гуманізації процесу управління. В чому сутність гуманізації процесу управління.

Під «людським фактором» в психології розуміють особу, групу, колектив, включені в управлінську систему. Чому сьогодні людський фактор визначає конкурентоздатність і ефективність організації. В кінці 50-х років школа людських відносин трансформувалась в школу «поведінкових наук» або в біхевіористичну, мета якої є підвищення ефективності окремого працівника в організації в цілому на основі поведінкових наук. Головне завдання її прихильників: Абрахаама Маслоу, Фредеріка Герцберга, Девіда Мак-Клеланда, Дугласа Мак-Грегора та інших – визначення та аналіз поведінки працівника і його взаємодії  з іншими людьми в організаційному оточенні. Вони вивчали різні аспекти соціальної взаємодії, мотивації, характеру влади і авторитету, комунікацій в організації, лідерства і т.д.

Головною ціллю цієї школи було надання допомоги працівнику в осмисленні, оцінці своїх можливостей і розкритті творчого потенціалу, підвищенні ефективності організації за рахунок підвищення ефективності її людських ресурсів. Так, згідно теорії ієрархії потреб А.Маслоу, люди постійно відчувають якісь потреби, але потреби існують за певною ієрархією. Менеджер повинен виявляти ці потреби і використовувати відповідні методи мотивації. Розгляньте «піраміду» потреб А. Маслоу.

Двохфакторна теорія Ф.Герцберга, в якій він відзначає, що мотивація до праці формується під впливом двох різних груп чинників – гігієнічних і мотивуючих. Він вважав, що за відсутності мотиваторів людина ставиться до своєї праці нейтрально, а за появи мотиваторів у неї виникає бажання працювати, що позитивно впливає на результати роботи. Які чинники він відносить до гігієнічних і до мотивуючих.

Згідно теорії набутих потреб Д.Мак-Клелланда певні типи людських потреб формуються протягом життя індивіда під впливом обставин, навчання та досвіду. До них він відніс: потреби в досягненні успіху, в співучасті і владі. Розгляньте цю теорію детально.

В основі теорії (Х та У) Дугласа Мак-Грегора лежать два типи управління, або два погляди на робітника зі сторони менеджерів. Розгляньте цю теорії та її роль у використанні потенціалу працівника організації. Визначте сильні сторони і недоліки школи людських стосунків і поведінкових наук.

Термінологічний словник

Авторитет лідера – один із суттєвих чинників, що впливає на роботу невеликих груп і організацій;

Адаптація соціальна – пристосування індивіда до умов соціального середовища;

Біхевіоризм – вивчення психологічних аспектів поведінки споживачів у процесі вибору та купівлі ними товарів  з метою виявлення їх мотивації і переваг.

Винагорода – один із основних елементів системи мотивації і стимулювання праці персоналу.

Потреба – фізичне або психологічне відчуття нестачі чогось.

Мотив – спонукальна причина дії і вчинків людей.

 

План семінарського заняття № 6. Соціально-психологічні теорії управління

Мета: одержати уявлення про передумови виникнення шкіл людських стосунків і поведінкових наук і їх внесок в розвиток управління, навчитись вмінню своєчасно використовувати в управлінні ту чи іншу теорію школи поведінкових наук, зрозуміти важливість використання надбань цих шкіл в управлінні сучасними організаціями


Основні питання

 1.  Передумова виникнення школи людських стосунків. Основні положення теорії Е.Мейо.
 2.  Мері Паркер Фоллет, Олівер Шелдон, Гюго Мюнстерберг, Честер Ірвінг Бернард, їх внесок в розвиток теорії менеджменту.
 3.  Біхєвіористичне направлення в менеджменті.
 4.  А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, Ф.Герцберг, К.Арджиріс, Р.Лайкерт – представники школи поведінкових наук, використання положень їх теорій з метою виявлення потенційних можливостей працівника.
 5.  Недоліки та основний внесок шкіл людських стосунків і поведінкових наук в розвиток менеджменту.

Питання для самостійного опрацювання

 1.  Біографічна довідка Е.Мейо, А. Маслоу.
 2.  Людський фактор в розвитку менеджменту
 3.  Які проблеми працівника пов’язані з його психологічним станом.
 4.  Головна ідея «принципу групи», яку сформулювала М.П. Фоллет.
 5.  Хоторинський експеримент і протиріччя його результатів.

Практичне завдання 1. Дайте відповіді на тести:

Тест 1. Хто з представників неокласичної школи писав, що менеджмент – це забезпечення виконання роботи за допомогою інших осіб:

а) Мері Паркер Фоллет;

б) Елтон Мейо;

в) Гюго Мюрстенберг;

г) Честер І. Бернард.

Тест 2. Хто з представників школи за гуманні стосунки провів експеримент в Хоторні, який знаменував новий напрям досліджень в теорії управління:

а) Мері Паркер Фоллет;

б) Елтон Мейо;

в) Гюго Мюрстенберг;

г) Честер І. Бернард.

Тест 3. Яку роль відводили представники неокласичної школи неформальним відносинам в колективі:

а) це – неприродні відносини, які виникають при умові неефективного управління;

б) неформальні відносини були признані як вагома організаційна сила;

в) це – відносини , які часто призводять до конфліктів;

г) неформальні відносини виникають, коли люди незадоволені керівництвом.

Тест 4. Хто з представників школи людських стосунків запропонував при визначенні професійної придатності використовувати тести:

а) Елтон Мейо;

б) Гюго Мюрстенберг;

в) Мері Паркер Фоллет;

г) Олівер Шелдон.

Тест 5. Хто являється батьком індустріальної психології:

а) Гюго Мюрстенберг;

б) Елтон Мейо;

в) Мері Паркер Фоллет;

г) Честер І. Бернард.

Тест 6. Хто з представників школи людських стосунків розглядав лідерство як груповий процес:

а) Гюго Мюрстенберг;

б) Елтон Мейо;

в) Мері Паркер Фоллет;

г) Честер І. Бернард.

Тест 7. Хто з представників школи людських стосунків вважав, “… крім ефективного виробництва товарів і послуг бізнес несе ще й етичну відповідальність перед суспільством”:

а) Олівер Шелдон;

б) Мері Паркер Фоллет;

в) Елтон Мейо;

г) Честер І. Бернард.

Тест 8. Хто є автором цієї тези:

“Співробітництво, а не керівництво представляє собою творчий процес, однак вміння вести за собою являється незамінним детонатором, який приводить в дію всі сили”:

а) Олівер Шелдон;

б) Мері Паркер Фоллет;

в) Елтон Мейо;

г) Честер І. Бернард.

Тест 9. Хто замінив концепцію “раціональний робітник” концепцією “соціальний робітник”:

а) Елтон Мейо;

б) Олівер Шелдон;

в) Мері Паркер Фоллет;

г) Честер І. Бернард.

Тест 10. Хто являється автором книги “Нова держава”, в якій підкреслюється важливість людських стосунків:

а) Елтон Мейо;

б) Олівер Шелдон;

в) Мері Паркер Фоллет;

г) Честер І. Бернард.

Тест 11. Хто висунув ідею гармонізації праці і капіталу, яка може бути досягнута при правильній мотивації і при умові спільності інтересів всіх зацікавлених сторін:

а) Елтон Мейо;

б) Олівер Шелдон;

в) Мері Паркер Фоллет;

г) Честер І. Бернард.

Тест 12. «У виконавців відсутнє або нерозвинуте честолюбство, і вони прагнуть уникати відповідальності, бажають, щоб ними керували» - це одна із тез теорії Д. Мак-Грегора:

а) теорії «Х»;

б) теорії «У»;

в) теорії «Z»;

г) теорії «Я»

Практичне завдання 2. Ієрархія потреб

На основі вивчених теорій А.Маслоу, Ф. Герцберга і особистого аналізу визначте свій домінуючий рівень потреб:

 1.  Потреба в реалізації своїх можливостей.
 2.  Потреба у повазі з боку інших.
 3.  Потреба в належності до певної соціальної групи.
 4.  Потреба у безпеці.

Практичне завдання 3. Оцініть за 9-ти бальною шкалою свої мотиви досягнень (найвищий вияв мотиву – 9 балів,               найнижчий – 1):

                                                        Високий:                  Низький:

1.Активність                                   9 8 7 6 5                   4 3 2 1

2.Прагнення до ризику                  9 8 7 6 5                   4 3 2 1

3.Ініціативність                              9 8 7 6 5                   4 3 2 1

4.Прагнення до відповідальності 9 8 7 6 5                   4 3 2 1

5.Бажання діяти негайно              9 8 7 6 5                   4 3 2 1

6.Спрямованість до розв’язання

   проблем що  виникають            9 8 7 6 5                    4 3 2 1

За результатами вивчення теми 7 студенти повинні

знати: передумови виникнення шкіл людських стосунків, та поведінкових наук; особливості біхєвіористичного направлення в менеджменті; представників шкіл людських стосунків та поведінкових наук; особливості використання положень цих теорій з метою виявлення потенційних можливостей працівника і створення ефективних відносин в колективі; недоліки та основний внесок шкіл людських стосунків і поведінкових наук в розвиток менеджменту.

 вміти: своєчасно, в необхідний момент використати в управлінні ту чи іншу теорію представників шкіл людських стосунків та поведінкових наук   з метою ефективного використання трудового потенціалу організації; підвищити ефективність організації за рахунок підвищення ефективності її людських ресурсів.

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Дідківська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія  вчень менеджменту: Навч.посібник.-К.-: Алерта,2008.-477с.(с. 277-334);

2. История менеджмента. Учебное пособие (Под ред.. Д.В. Валового). М. Инфра- М.. 1997 г. ( с.188-195);

3. Кредисов А.И.История учений менеджмента.-Киев: Вира.Р-2000.-330с.(с.284-318);

4. Семенов И.И.История менеджмента:Учебн.пособие для вузов.-М.:ЮНИТИ-Дана,1999.-222с. (с.83-126);

5. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. - К: Академвидав.2003.-464с. (с.36-37, 262-264);

6. Туленков Н.В. Вступ до теорії і практики менеджменту: навч.посібник,-К.: Мауп, 1998-136с. (с. 82-87).


Тема 8. Сучасні підходи до управління

Основні питання

 1.  Школа науки управління або кількісний підхід
 2.  Процесний підхід
 3.  Системний підхід
 4.  Ситуаційний підхід

Методичні рекомендації до вивчення теми

Наука управління або кількісний підхід (1950-до сьогодні) одержали свій розвиток з появою комп’ютерів і відповідної освіти у менеджерів. У кількісному підході виділяють: дослідження операцій і моделей. Після постановки проблеми група спеціалістів з дослідження операцій розробляє модель ситуації. Після створення моделі змінним задаються кількісні значення, це дозволяє порівняти і описати кожну зміну і відношення між ними. Особливу роль при цьому відведено технічному та програмному забезпеченню.

Представники цієї школи або підходу розглядають управління як логічний процес, що може бути виражений в математичній формі. Розроблення концепції управління ґрунтується на застосуванні математичного апарату, за допомогою якого досягається інтеграція математичного аналізу та суб’єктивних рішень менеджера. У галузі виробничого менеджменту відбувається процес поєднання старих ідей з новими підходами, заснованих на новітніх методах дослідження управління. Що явилось поштовхом для застосування кількісного підходу і хто є представниками цієї школи. Чому кількісну школу називають наукою управління? Чому цей підхід підкреслює роль управлінського рішення?

Процесний підхід вперше був розглянутий представниками адміністративної школи, які розглянули функції управління, але вони розглядали їх спочатку як незалежні одна від одної. Процесний підхід розглядає функції управління як взаємозалежні. Процес управління являє собою загальну суму всіх функцій, кожна управлінська функція теж представляє собою процес, бо складається із серії взаємопов’язаних дій. На які функції вказував А.Файоль, розглядаючи управління як універсальний процес? Чому сьогодні немає єдиної думки: які функції необхідно відносити до процесу управління, а які необхідно розглядати як самостійну управлінську діяльність?

Функції управління в процесному підході мають дві загальні характеристики: всі вони потребують прийняття рішень і для всіх необхідна комунікація. Як це зрозуміти? Концепція процесного підходу і сьогодні залишається нереалізованою в повній мірі, бо не дає керівнику чіткого і ясного алгоритму управління. Чому?

Сучасна науково – технічна революція призвела до того,що внутрішнє і зовнішнє середовища організації на противагу минулому весь час стрімко змінюються. Нові реалії відобразив ситуаційний/ситуативний/ підхід до менеджменту. Він склав одну із основ концепцій стратегічного управління, суть цього підходу полягає в тому, що одні й ті самі функції управління по-різному реалізуються в конкретних ситуаціях, а завдання менеджменту, щоб на основі детального аналізу факторів, які формують цю ситуацію підібрати необхідні прийоми і методи вирішення проблем, які виникають з урахуванням їх переважних недоліків і реальних можливостей застосування. Які ключові ідеї ситуаційного підходу? Які чотири обов’язкові кроки мають здійснити менеджери, щоб домогтись ефективного управляння у кожній конкретній ситуації? Які конкретні риси ситуаційного підходу?

Який внесок в розвиток ситуаційного підходу Ігоря Ансоффа, Бенгто Карлофа, Майкла Портера. Чому реалізація ситуаційного підходу вимагає від менеджерів глибоких знань, вмінь швидко орієнтуватись в обставинах, які постійно змінюються, творчого підходу до справ, здатності не тільки вирішувати самому, але й організовувати колективну працю підлеглих. Вкажіть в чому позитивна і негативна сторони кожного з вищевказаних підходів?

В 60-х роках теорія загальних систем посіла гідне місце у теорії менеджменту. Вона замінила процесний підхід до управління, побудований на розумінні управлінської діяльності як функціонально обумовлених елементів, що випливають один із одного, системним підходом. При такому підході управління стало розглядатися не як « одномірне», а як багатопланове, посібникне, динамічне явище, покликане забезпечити взаємозв’язок внутрішнього середовища організації з її зовнішнім оточенням.

В чому особливості, характерні риси системного підходу? Який внесок в розвиток системного підходу  зробили Людвіг фон Берталанфі, Честер І. Бернард, Кеннет, Боулдінг, Норберт Вінер? Одним із найпослідовніших представників системного підходу є видатний теоретик сучасності в галузі управління Пітер Друкер. В  чому сутність його концепції управління відповідно до цілей?

У 80-ті роки однією з найпопулярніших теорій у межах системного підходу стала концепція «7-S». В чому сутність і значення моделі «Мак – Кінсі 7S». Зміни в одній змінній через систему зв’язків впливають на стан інших, тому підтримка балансу і гармонії між ними складає головне завдання сучасного менеджменту.

І так, на основі аналізу теорії і практики управління різними об’єктами, встановили наступні наукові підходи до менеджменту:

- адміністративний, відтворювальний, динамічний, інтеграційний, кількісний, посібникний, маркетинговий, нормативний, поведінковий, процесний, системний, ситуаційний, функціональний. Визначте сутність кожного підходу і його результативність.

Термінологічний словник

Модель – це форма зображення реальності, вона дещо спрощує реальність і подає її абстрактно.

Система – це певна цілісність, яка складається із взаємозалежних частин,  кожна з яких вносить свій внесок в характеристику цілого. Це взаємопов’язаний набір елементів, що функціонують як єдине ціле.

Відкрита система – система, яка характеризує взаємозв’язок із зовнішнім середовищем.

Ентропія – це закономірний процес, який веде до системного занепаду.

Ситуаційний підхід – передбачає, що застосування різних методів управління визначається конкретною ситуацією.

Питання самостійного опрацювання

1. Визначте чому формалізація управлінських функцій зумовила необхідність перегляду структурних елементів організації.

2. Вимоги до менеджера при використанні ситуаційного підходу в управлінні.

3. Охарактеризуйте основні риси системи.

4. Біографічна довідка Пітера Друкера, І. Ансоффа.

5. Сутність однієї з популярних системних концепцій: теорія «7-S»

6. Теорія організаційної культури: загальна характеристика; особливості розвитку організаційної культури і застосування теорії в сучасних умовах

Практичне завдання 1. Розгляньте конкретну ситуацію і дайте відповіді на поставлені запитання.

Досвід ефективного управління.

З чого ми почали? Розробили програму для того, щоб, по-перше, зберегти підприємство як єдиний майновий посібник; по-друге, зберегти кадровий потенціал. Ми пішли по шляху розумної децентралізації – створення дочірніх підприємств, що допомогли б вирішити проблеми головного підприємства.

Дочірні підприємства створювалися в дуже складних умовах, особливо ті, перед якими була поставлена задача випускати товари народного споживання. Саме в той час на український ринок вийшли дуже серйозні конкуренти з Польщі і Туреччини. Фактично вітчизняний ринок був завалений дешевим товаром, низької якості. Але ми витримали конкуренцію. Наприклад, одне з наших дочірніх підприємств чисельністю близько 80 чоловік, що випускає товари народного споживання, сьогодні має оборот близько 2 млн. грн., а його прибуток за підсумками минулого року склав 240 тис. грн.

Як підприємству хімічної промисловості приходилося, крім іншого, вирішувати і проблеми, зв'язані з екологією? На настійну вимогу влади ми змушені були закрити всі шкідливі виробництва. З екологічної точки зору, напевно, це рішення було правильним, але в той час на вулиці опинилось 1 тис. чоловік.

Підприємство стало першим в Україні, що знайшло статус муніципальної власності. Ми настояли на зміні концепції приватизації, тобто запропонували некомерційний конкурс, розробили серйозний інвестиційний проект, що дозволяв здійснити модернізацію “Хімволокно”, розмістити нові виробництва.

Ми врятували підприємство від розграбування, бо саме так би закінчилася приватизація на умовах комерційного конкурсу. При будь-яких обставинах місто повинне мати контрольний пакет акцій.

Актуальне на нашому підприємстві і кадрове питання. Якщо на даний момент команда керівників вже сформована, то це не значить, що всі проблеми менеджменту вирішені. Наприклад, сьогодні нам вкрай необхідні економісти та юристи. І ми готуємо їх за рахунок підприємства. Нещодавно у нас було спільне засідання профспілкового комітету, де ми вирішили, що будемо направляти на безкоштовне навчання дітей працівників ВАТ “Київхімволокно”. Таким чином, ми надаємо їм можливість одержати вищу освіту, а підприємство, у свою чергу, одержить приплив молодих кадрів, знання яких вже відповідає новій економічній ситуації.

Хоча ми сьогодні живемо зовсім в іншій політичній формації, чим раніше, я, як директор, ніколи не погоджусь з тим, що відносини керівництва і працівників підприємства повинні обмежуватися фінансовими рамками. Ми зберегли на “Київхімволокно” всю соціальну сферу. У нас сьогодні працюють: профілакторій, дитячий табір, будинок культури, тощо. У 2007 році ці підрозділи були переведені на умови самофінансування. Цього року 30 % дітей працівників нашого підприємства будуть оздоровлені за рахунок засобів ВАТ “Київхімволокно” і профспілкового комітету. Зараз ми разом з київською владою займаємося дуже серйозним проектом – створюємо центр реабілітації неповнолітніх. З першого квітня ми плануємо підвищити середню заробітну плату робітників на 20-30 %.

Головний принцип кадрового менеджменту – це рівень підготовки, що повинен відповідати рівню поставлених перед менеджером чи фахівцем завдань. Це саме головне. І, звичайно ж, це відданість інтересам підприємства, комунікабельність, сумлінність і ретельність.

Запитання до ситуації:

Наведіть приклад використання в управлінні підприємством системного і ситуаційного підходів.

Чи являються, на Ваш погляд, ці підходи ефективними в управлінні діяльністю підприємства “Київхімволокно”?

На які елементи підприємства “Київхімволокно” як системи треба звернути увагу для покращення його діяльності?

Практичне завдання 2. Дайте відповіді на тести:

Тест 1. Який метод управління вимагає розробки моделі ситуації, яка дає змогу краще зрозуміти складність реальності:

а) процесний;

б) ситуаційний;

в) кількісний;

г) системний.

Тест 2. Які методи управління вперше застосовані в Англії і згруповані під назвою “дослідження операцій”:

а) кількісні;

б) ситуаційні;

в) системні;

г) процесні.

Тест 3. Хто стверджував, що управління повинне починатись з розробки цілей:

а) П.Друкер;

б) А.Маслоу;

в) Ф.Тейлор;

г) Д.Ральф.

Тест 4. Автор “Концепції самоуправляючого трудового колективу”:

а) П.Друкер;

б) А.Маслоу;

в) Ф.Тейлор;

г) Д.Ральф.

Тест 5. Представники якої школи розглядали управління як логічний процес, що може бути виражений математично:

а) класичної;

б) науки управління;

в) неокласичної;

г) людських відносин.

Тест 6. Хто є представником школи науки управління:

а) Ф.Тейлор, Л.Гілбрет;

б) А.Файоль, Р. Акофф;

в) Р.Акофф, С.Бір;

г) всі відповіді невірні.

Тест 7. Який підхід в управлінні спирається на економіко-математичні підходи:

а) кількісний;

б) процесний;

в) системний;

г) ситуаційний.

Тест 8. В якому підході в управлінні використовуються моделі:

а) у кількісному;

б) у процесному;

в) у системному;

г) у ситуаційному.

Тест 9. До якого виду системи слід відносити підприємства, організації в процесі управління:

а) комбінованої;

б) відкритої;

в) закритої;

г) простої.

Тест 10. Конкретний набір обставин, які впливають на управління організацією в певний час, слід розглядати як:

а) вплив зовнішнього середовища;

б) ситуацію;

в) реалізацію окремих функцій;

г) як найбільш чутливі елементи, що впливають на діяльність організації.

Тест 11. Який сучасний підхід менеджменту розглядає управління як процес, що складається з серії взаємопов’язаних дій, які називаються функціями управління:

а) математичний;

б) кількісний;

в) процесний;

г) ситуаційний.

Тест 12. Хто вперше запровадив поняття процесного підходу в управлінні:

а) Ф.Тейлор;

б) А.Файоль;

в) Г.Емерсон;

г) Е.Мейо.

Тест 13. Про який підхід до управління йдеться мова: “Це не набір правил чи принципів, якими мають керуватись управлінці, а загальний спосіб мислення і підходу щодо організації і управління”:

а) системний;

б) процесний;

в) ситуаційний;

г) кількісний.

Тест 14. Система це:

а) об’єднання функцій управління з метою реалізації цілей;

б) певна цілісність, яка складається із взаємопов’язаних частин (елементів), кожна з яких вносить свій внесок у характеристику цілого;

в) певна кількість підприємств і організацій, які діють за умови тісного спілкування з зовнішнім середовищем;

г) всі відповіді вірні.

Тест 15. Хто являється основоположником загальної теорії систем, на якій будується системний підхід?

а) П.К.Анохін;

б) Людвіг фон Берталанфі;

в) Р.Ансофф;

г) П.Друкер.

Тест 16. Основними елементами системи слід вважати:

а) цілі, задачі, структура, техніка, технологія, люди;

б) зовнішнє і внутрішнє середовище;

в) кадровий потенціал і структуру управління;

г) всі відповіді вірні.

Тест 17. До якого сучасного підходу управління слід віднести “теорію адаптації”, “теорію управління за результатами” і “теорію глобальної стратегії”:

а) процесний;

б) системний;

в) ситуаційний;

г) кількісний.

Тест 18. До якого підходу слід віднести теорію “7-S”:

а) до процесного;

б) до системного;

в) до ситуаційного;

г) до кількісного.

За результатами вивчення теми студенти повинні:

знати: сучасні підходи управління – кількісний, процес ний, системний, ситуаційний, коли вони почали використовуватись і чому саме; в чому сутність кожного підходу і їх значення в розвитку науки управління, які їх позитивні і слабкі сторони.

вміти: визначати необхідність ефективності використання того чи іншого сучасного підходу в управлінні організацією чи  підприємством.  

Рекомендовані інформаційні джерела

1. Бесєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): Підручник. – К.:  Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с. (с.21-22)

2. Дідківська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія  вчень менеджменту: 3. Навч.посібник.-К.-: Алерта,2008.-447с.(с.334-364)

4.Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2005. – 608 с. (с.90-95)

5.Хомяков В.І. Менеджмент підприємства. – 2-ге вид., перероб і доп. – Київ: Кондор, 2005. – 434 с. (с.73-78; 70-91)


Тема 9. Особливості формування сучасної системи менеджменту на Україні

Основні питання

1. Підходи до управління в перші десятиліття соціалістичної доби.

2. Видатні представники радянського менеджменту та їх внесок в розвиток управлінської думки: О.К. Гастєв, П.М. Керженцев, Ф.Р. Дунаєвський, О.О. Богданов та інші.

3. Зміни в системі управління в 50-70 роки ХХ століття.

4. Управлінська сутність перебудови і перехід України до ринкового регулювання економіки.

5. Нова управлінська парадигма України періоду її ринкового реформування.

Методичні рекомендації до вивчення теми

В післяреволюційний період, національно зумовлена управлінська думка на Україні не суперечила  загальноцивілізованим тенденціям їх розвитку. Проте система управління ґрунтувалась на ідеї централізації і прямого керівництва діяльністю підприємств державними владними структурами. Управлінська думка цього періоду представлена в Україні працями таких учених, суспільних діячів, як М.Валобуєв, М.Яснопольський,Є.С.Слуцький, Ф.Р.Дунаєвський, В.Підгаєцький., О.О. Богданов, О.К. Гастєв, П.М. Керженцев. В цей період були закладені основи кібернетичного,              теоретико-організаційного, праксеологічного, технологічного, психологічного аспектів теорії управління виробництвом і сформульована точка зору про системний характер цієї науки. Розгляньте внесок вище вказаних вчених в розвиток науки управління в 20-30 роки ХХ століття.

В цей період чітко визначились дві основні групи концепцій управління: організаційно-технічної і соціальної. До першої відносяться концепції організації управління О.О. Богданова, фізіологічного оптімума Й.А. Єрманського, вузької бази О.К. Гастєва, виробниче трактування О.Ф.Розмирович. До другої групи відносять концепцію організаційної діяльності П.М. Керженцева, соціально-трудову концепцію управління виробництвом Н.О. Вітке, теорію адміністративної ємності Ф.Р. Дунаєвського. Детально розгляньте сутність вищевказаних концепцій, як вони вплинули на розвиток управлінської думки.

Слід зазначити, що не дивлячись на успіхи, теоретичні розробки управлінських проблем були скорочені в кінці 30-х років і довгий час практично не здійснювались, що призвело до помилок в соціально-економічній діяльності, які можливо було ліквідувати тільки в процесі розвитку теорії і практики управління. Чому, на Ваш погляд, уповільнився розвиток управлінської думки. Період 30-х років ХХ століття характеризувався тим, що центр уваги в дослідженнях управлінських проблем перемістився з керівної на керовану систему.

В післявоєнний період в управлінні активно досліджуються закономірності, які пов'язані з розвитком  планового соціалістичного виробництва. Визнання кібернетики наукою і використання її в дослідженні економічних процесів дало можливість визнати управління наукою. Розгляньте особливості розвитку управлінської думки в 50-70рр. ХХ століття на Україні: це формування нових засад функціонування і взаємодії державних органів управління шляхом посилення ролі товарно-грошових важелів, удосконалення оплати праці та матеріального стимулювання, спроба запровадити економічну реформу у господарстві, запровадження господарського розрахунку підприємств.

Серед українських учених-управлінців цього періоду слід відмітити В. Глушкова, В. Терещенка. Розгляньте, що внесли ці вчені в розвиток управлінської думки України.

Ринкова трансформація України вимагала якісно нових підходів до пізнання закономірностей суспільного прогресу, без нових підходів до аналізу попередньої управлінської думки визначити теоретичну основу таких знань неможливо. Управлінські рішення перехідної економіки стають суттєвим збагаченням науки менеджменту, а його професіоналізація умовою виходу економіки України з кризи. Які історично-економічні дослідження відбулися на Україні і в яких з нових теоретико-методичних позицій з'ясовувались проблеми розвитку економічної, зокрема  управлінської думки?

У сучасних умовах перехідної економіки менеджмент в Україні набуває специфічних рис. Розгляньте і охарактеризуйте ці риси. Сьогодні сформувалась нова система поглядів на управління економікою в перехідний період, що відображає нову парадигму управління. Розгляньте  сутність нової управлінської парадигми на Україні.

Термінологічний словник

Професіоналізм - характеристика діяльності людини, яка відображає здібності успішно вирішувати проблеми, спираючись на знання, навички, досвід, засвоєнну методологію.

Парадигма - вихідна концептуальна схема, система поглядів в суспільстві, модель побудови проблем і їх вирішення в період певного історичного періоду.

Адаптивність системи управління - здатність системи  управління своєчасно змінюватись у відповідності зі змінами зовнішнього середовища.

Демократизація управління - удосконалення механізмів обліку інтересів людини в процесі управління.

Менталітет - характеристика індивідуальної і суспільної свідомості,образ мислення, визначаючий модель поведінки, відношення до дійсності, сприйняття ідей, особливості управління.


План семінарського заняття №7. Особливості формування сучасної системи менеджменту на Україні

Мета заняття: ознайомлення студентів з особливостями розвитку управлінської думки в колишньому СРСР і на Україні, вивчення сутності нової управлінської парадигми України періоду її ринкового реформування.

Основі питання

 1.  Підходи до управління в перші десятиліття соціалістичної доби (розвиток управління у двох площинах – вищому і нижчому рівнях, посилення централізації управління, розвиток концепції М.І. Туган-Барановського та М. Валобуєва).
 2.  Сутність поглядів представників організаційно технічної концепції управління (концепції організаційного управління О.О. Богданова, фізіологічного оптімума  Й.А. Єрманського, вузької бази О.К. Гастєва, виробниче трактуваня  О.Ф. Размирович).
 3.  Сутність поглядів представників соціальної концепції управління  (теорія організаційної діяльності П.М. Керженцева, соціально-трудова концепція М.О. Вітке, теорія адміністративної ємності Ф.Р. Дунаєвського).
 4.  Зміни в системі управління в 50-70 роки ХХ століття (пошук нових форм і взаємодії державних органів управління, спроба переходу до територіальної і територіально-галузевої системи управління, спроба проведення господарської реформи).
 5.  Особливість нової управлінської парадигми України в період її ринкового реформування (особливості проведення ринкових реформ, трансформація економічної системи, специфічні риси менеджменту в умовах перехідної економіки, система поглядів на управління економікою в перехідний період, її основні складові).

Питання для самостійного опрацювання.

 1.  Біографічні довідки П.М.Керженцева, О.К.Гастєва, Ф.Р. Дунаєвського, О.О. Богданова.
 2.  Розгляньте етапи, які виділяють в період проведення економічних реформ, трансформації економічної системи на Україні в 90 роки ХХ ст.
 3.  Чому наука управління в перші десятиліття соціалістичної доби розвивалась у двох площинах, чим було це обумовлено?
 4.  В. Підгаєвський і розмежування ним понять «наукова організація праці» й  «управління» та «наука організації» й «управління формуванням основних законів наукової організації праці і наукової організації виробництва».

Практичне завдання 1. Складіть таблицю в якій вкажіть принципи планово-адміністративної системи господарювання, розгляньте їх зміст.

Практичне завдання 2. Дайте відповіді на тести

Тест 1. Коли і яку назву мав перший в світі науковий план, розроблений в колишньому СРСР:

а) 1920 – науковий план електрифікації Росії;

б) 1920 – нова економічна політика;

в) 1923 – план колективізації й індустріалізації;

г) всі відповіді вірні?

Тест 2. У чому сутність закону фронту робіт, сформульованого в 20-ті роки в нашій країні дослідниками наукової організації виробництва і наукової організації праці:

а) кінцевий обсяг випуску продукції, який послідовно проходить обробку в декількох підрозділах, визначається можливостями найслабшого з них;

б) навантаження на людей повинне відповідати їхнім реальним можливостям;

в) спочатку створюються основні виробництва, а потім підсобні;

г) підприємство ефективно працює при умові одержання прибутку.

Тест 3. У чому сутність закону найменших при ланцюговому зв’язку, сформульованого в 20-ті роки в нашій країні дослідниками наукової організації виробництва і наукової організації праці:

а) кінцевий обсяг випуску продукції, який послідовно проходить обробку в декількох підрозділах, визначається можливостями найслабшого з них;

б) навантаження на людей повинне відповідати їхнім реальним можливостям;

в) спочатку створюються основні виробництва, а потім підсобні;

г) підприємство ефективно працює при умові одержання прибутку.

Тест 4. Які дві основні групи концепцій в управлінні спостерігались в 20-30 роки ХХ ст. в нашій країні:

а) класичні і психологічні;

б) капіталістичні і соціалістичні;

в) організаційно-технічні і соціальні;

г) фізіологічні і психологічні.

Тест 5. Хто з представників наукової управлінської думки в нашій країні в 20-ті роки стверджував: “… всі види управління в природі, техніці і суспільстві мають схожі риси, що дозволяє говорити про наявність особливої науки – організаційної”:

а) О.Богданов;

б) О.Гастєв;

в) П.Керженцев;

г) Ф.Дунаєвський.

Тест 6. Хто з представників наукової управлінської думки в нашій країні в 20-ті роки стверджував, що основним законом науки про організацію праці і управління є “закон організаційної суми”:

а) О.Гастєв;

б) Й.Єрманський;

в) П.Керженцев;

г) Ф.Дунаєвський.

Тест 7. Хто з представників наукової управлінської думки в 20-30-ті роки XX ст. в нашій країні сформулював концепцію трудових установок:

а) О. Гастєв;

б) Й.Єрманський;

в) П.Керженцев;

г) Ф.Дунаєвський.

Тест 8. Хто з представників наукової управлінської думки в нашій країні в 20-30-ті роки XX ст. сформулював теорію організаційної діяльності, виділивши в науковій організації праці три об’єкти: працю, виробництво, управління, сконцентрував увагу на останньому:

а) О.Гастєв;

б) Й.Єрманський;

в) П.Керженцев;

г) Ф.Дунаєвський.

Тест 9. Хто з представників наукової управлінської думки в нашій країні в 20-ті роки стверджував, що управління являє собою єдиний цілісний процес, елементи якого з’єднуються за допомогою адміністративної функції “закон організаційної суми”:

а) П.Керженцев;

б) О.Розмирович;

в) Н.Вітке;

г) Й.Єрманський.

Тест 10. Хто з представників наукової управлінської думки нашої країни в 20-30-ті роки сформулював теорію адміністративної ємкості (діапазон управління):

а) Ф.Дунаєвський;

б) О.Розмирович;

в) П.Керженцев;

г) Н.Вітке.

За результатами вивчення теми студенти повинні:

знати: особливості та еволюцію управлінської думки в колишньому СРСР і на Україні, погляди представників організаційно-технічної концепції і соціальної концепції управління і їх внесок в розвиток історії менеджменту, про спроби проведення господарської реформи в 60-ті роки і її неефективність, про неможливість реформування адміністративно-командної економіки,  про проблеми розвитку економічної, зокрема, управлінської ділянки при переході до ринкової економіки, про необхідність формування нової управлінської парадигми.

вміти: визначити головні ключові проблеми моменту, використання яких при побудові нової системи управління допоможе Україні прискорити перехід до ринкової економіки і здійснити його з найменшими витратами для суспільства.

Рекомендовані інформаційні джерела

1.Дідківська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія вчень менеджменту: навч. посібник К.Алерта, - 2008. 477с. (с.312-425);

2.История менеджмента. Учебное пособие ( Под ред.. Д.В. Валового). М. Инфра- М.. - 1997. 256с. ( с.75 – 160);

3.Кузьмін О.Є. Мельник О.Г. Основи менеджменту. Підручник. – Альма,- 2003. 404с. (с. 29-30);

4.Стадник В.В. Йохне М.А. Менеджмент: Посібник, К. Академ. Видав. - 2003. с. 464. (с. 52-55).


Тема 10. Становлення та особливості розвитку американського, західноєвропейського і японського менеджменту

Основні питання

1.Принципи японського управління та їх еволюція.

2.Особливості американського менеджменту.

3.Концепція соціального ринкового господарювання Л. Ерхарда.

4. «Шведська модель соціалізму» в умовах ринкової економіки.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Загальної теорії менеджменту, придатної для всіх часів і народів не існує – є тільки загальні принципи управління, які породжують японську,американську,німецьку або інші системи менеджменту зі своїми особливостями, адже беруться до уваги певні національні можливості, особливості національної психології, культури, менталітету і т.д. Японська система менеджменту визнана найбільш ефективною в усьому світі. Головна причина її успіху – вміння працювати з людьми. Розберіться, що в Японії розуміють під поняттям «менеджмент з людським обличчям», що вплинуло на систему розвитку японської системи управління? Японський менеджмент постійно використовує найбільш корисні концепції управління західних країн, їх методи й техніку, пристосовуючи їх до своїх національних особливостей. На якій філософії ґрунтується японська модель менеджменту? Які найважливіші завдання японських менеджерів? Практика показує, що робітники які працюють на японських підприємствах створюють особливу атмосферу самомотивації й саморегуляції, в колективі існує чітка і всім зрозуміла мета, що об’єднує персонал компанії і колектив. Чому в японських організаціях не спостерігається плинності кадрів. Як це впливає на ефективність діяльності організацій? Розгляньте особливості поводження японців в групі, бо це дуже важливо для розуміння японського менеджменту. Важливою складовою частиною японського менеджменту є система довічного найму. В чому її сутність? В японських організаціях щорічно відзначається «День заснування компанії», чому це сприяє. Чи запозичив наш університет цей приклад? Що робиться для того,щоб робітники почували свій зв'язок з керівниками і корпорацією і що це дає? В чому особливість ротації на японських підприємствах і змісту оплати праці?

Організаційно-технічний зміст японського менеджменту містить систему «Канбан», посібник управління якістю, орієнтацію тільки на споживача, гнучку організаційну структуру, систему управлінського контролю. В чому сутність складових японського менеджменту. На багатьох японських підприємствах поширені гуртки якості. Яку роль вони відіграють в розвитку організації? Чому японський досвід у сфері фінансів заслуговує на  увагу керівників вітчизняних підприємств?

Японія  правова держава в основі управління якої покладені певні принципи державного управління. Розгляньте ці принципи.  Як їх дотримування сприяє розвитку Японії?

Державне регулювання економіки на макрорівні в Західній Європі має свої особливості. За якими основними напрямками відбувається державне регулювання економічних процесів у ринковій економіці країн Західної Європи? В чому проявляється особливість в різних країнах?

В 50-60 рр. ХХ століття в Західній Німеччині була  проведена економічна реформа,що змінила соціально-економічне життя країни. Л. Ерхард здійснив повноцінну й широкомаштабну реформу, засновану на принципах соціальної орієнтації ринку,що передбачала вибір суспільних пріоритетів, цілеспрямоване стимулювання певних сфер і напрямків діяльності. В чому сутність вищевказаної реформи,яку роль вона зіграла в покращенні управління державою ? Що ви розумієте під поняттям-соціальна держава і чи є Україна соціальною державою?

За Л.Ерхарда посилився вплив держави на механізм функціонування ринку. Замість адміністративно-директивного планування до практики увійшло «індикативне планування»

В чому сутність індикативного планування,яке було використано ФРН? Слід зазначити, що перехід до соціально-орієнтованого ринку у ФРН був пов’язаний зі змінами форм  господарювання, соціальних сфер життя, з вирішенням соціально-культурних проблем. Л. Ерхард  досяг успіху в реформаторській діяльності завдяки правильному вибору соціально-орієнтованої моделі розвитку суспільства. Зробіть висновок в чому сутність конкуренції «соціального ринкового господарства» Л. Ерхарда.

Г. Мюрдаль творець «шведської моделі соціалізму» був прибічником соціальної орієнтації ринку, соціально-регульованої економіки, теорії соціального партнерства.

В чому сутність «шведської моделі соціалізму» Г.Мюрдаля.? Чому Г. Мюрдаль підкреслював регулювальну роль держави, що здатна переборювати стихію ринку? Які напрямки діяльності держави сприяли соціальному захисту населення?

Використовуючи досвід управління американські соціологи визначають, що економічний і соціальний розвиток суспільства багато чим зобов’язаний менеджменту, як і капіталу. Менеджмент і капітал дві складові, які необхідні для розвитку Америки. Складовими компонентами діяльності підприємств і менеджерів поряд з завданням максимізації прибутку є підвищення якості управління. Розгляньте зміст цих складових. На макрорівні в США динамічно розвивається і удосконалюється управління в корпораціях і фірмах. Американськими  компаніями використовуються стратегічні господарські центри (СГЦ), які виступають в якості внутрішніх  організаційних  одиниць,що відповідають за розробку стратегічних позицій однієї або декількох зон господарювання. Розгляньте які принципи стратегічного управління і планування в фірмах США?Складіть порівняльну характеристику американського і японського моделей менеджменту.

Термінологічний   словник

Соціальна держава - це тип держави,що втілює у життя сильну соціальну політику в інтересах своїх громадян.

Модель у менеджменті – надання предмета,системи або ідеї у формі,відмінній від форми цілого,тобто самого предмета, моделі відіграють корисну роль,тому що спрощують реальність і цим полегшують можливості побачити внутрішні відносини.

Самореалізація – вище бажання людини реалізовувати свої таланти і здібності.

                             

План  семінарського заняття № 8.

Становлення та особливості розвитку менеджменту в економічно-розвинених країнах ринкового типу

Мета заняття: вивчити особливості розвитку  американського, західноєвропейського і японського менеджменту, можливість використання його кращих досягнень в формуванні менеджменту як науки на Україні в умовах переходу до ринкових відносин.

Основні питання

1.Філософія японського менеджменту:

- фактори формування японського менеджменту

- японська модель: “ми всі – одна родина ”;

- відсутність плинності кадрів;

- поводження японців в групі;

- система довічного найму і нематеріального стимулювання.

2.Коплексне управління якістю. Система  ”Канбан “:

- сутність системи ”Канбан “;

- перевага системи ”Канбан “;

- орієнтація на споживача;

- основні положення японського досвіду управління якістю в поєднанні з системою ”Канбан“.

3.Концепція соціального ринкового господарювання Л. Ерхарда:

- основні напрями державного регулювання економічних процесів у ринковій економіці;

- теоретичні погляди Л. Ерхарда;

- реформа Л. Ерхарда;

- аспекти соціальної політики;

- вплив держави на механізм функціонування ринку.

4. «Шведська модель соціалізму» Г.Мюрдаля:

- регулююча роль держави і здатність її перебороти роль ринку;

- напрямки діяльності держави в забезпеченні соціального захисту;

5. Аспекти формування і особливості розвитку американського менеджменту:

- внесок в розвиток теорії управління Е.Петерсона і Є.Плоумена;

- державне регулювання в США.

Питання для самостійного опрацювання

 1.  В чому сутність інтеграційного характеру менеджменту
 2.  Проаналізуйте системи соціального захисту населення, розроблені Л.Ерхардом і Г. Мюрдалем.
 3.  Дайте характеристику соціальної держави
 4.  В чому різниця між японським і американським менеджментом
 5.  Загальні принципи державного управління в Японії.

Практичне завдання 1. Побудуйте українську модель управління. Складіть таблицю порівняльної характеристики американської, японської і української моделей менеджменту.

Практичне завдання 2.Дайте відповіді на тести:

Тест 1. Хто перший розробив курс управління в 1881 році:

а)Джозеф Бартон;

б) Генрі Таун;

в) Фредерік Тейлор;

г) Елтон Мейо.

Тест 2. Що є об’єктом аналізу стратегічного планування США:

а) фірма;

б) стратегічний господарський центр;

в) економіка країни;

г) концерн.

Тест 3.В який період в практиці діяльності американських фірм стало використовуватись стратегічне планування:

а) у кінці 40-х;

б) у кінці 50-х;

в) у кінці 60-х;

г) у кінці 70-х.

Тест 4. Яка американська фірма вперше використала стратегічні господарські центра в управлінні?

а) Дженерал Електрик;

б) ІВМ;

в) Макдональд;

г) Проктер енд Гембл.

Тест 5. Хто провів в Західній Німеччині  в 50-60 роки широкомасштабну економічну реформу, основану на теорії «соціального ринкового господарювання»:

а) Дж. Кейнс;

б) Людвіг Ерхард;

в) Г. Мюрдаль;

г) 1 і 2 відповіді вірні.

Тест 6.Що таке індикативне планування:

а) встановлення поряд з директивними детальними показниками визначених індикативних показників;

б) встановлення замість директивних детальних показників визначених індикативних показників;

в) 1 і 2 відповіді невірні;

г) це - плани-догадки.

Тест 7. Представниками якої моделі  суспільного розвитку були Л. Ерхард і Г. Мюрдаль:

а) неокласичної;

б) монетарної;

в) соціально-орієнтовної;

г) вірні 1 і 2 відповіді.

Тест 8. У чому сутність системи оплати в Японії «по вислузі років»:

а) оплата залежить від стажу роботи на даному підприємстві;

б) оплата залежить від загального стажу роботи;

в) оплата залежить від часу роботи на посаді,за яку платять гроші;

г) всі відповіді вірні.

Тест 9. Що означає система організації праці «Канбан» в японському менеджменті:

а) точно в зазначений час;

б) завжди без перебоїв;

в) висока якість товару;

г) покупець завжди правий.

Тест 10. На що зорієнтована японська модель менеджменту:

а) управління підприємством;

б) управління людьми;

в) управління ефективністю;

г) всі відповіді вірні.

Тест 11. Що стоїть на першому місці в ієрархії цінностей японського народу:

а) влада;

б) праця;

в) багатство;

г) все разом.

Тест 12. На яких школах наукового менеджменту базується японський менеджмент:

а) наукового управління і людських стосунків;

б) людських стосунків і поведінкових наук;

в) класичній школі і поведінкових наук;

г) вірних відповідей немає.

За результатами вивчення теми студенти повинні

знати: особливості розвитку американського, західноєвропейського і японського менеджменту, а саме: які особливості формування менеджменту, як здійснюється управління і планування на сучасних американських фірмах, які концепції соціального ринкового господарства та особливості державного регулювання в Західній Європі, що представляє собою «шведська модель соціалізму» Г.Мюрдаля в умовах ринкової економіки, як здійснюється державне регулювання економіки на макрорівні в Західній Європі, в чому особливості філософії японського менеджменту і його принципів управління, система управління  якістю та ефективністю виробництва і збутом на європейських підприємствах. Створення власної моделі менеджменту сьогодні потребує вивчення зарубіжної теорії і практики з метою використання кращих досягнень в своїй діяльності.

вміти:  використовуючи досвід зарубіжних країн в області теорії і практики менеджменту формувати українську модель менеджменту, враховуючи особливості розвитку економічної культури українського народу  

Рекомендовані інформаційні джерела:

1.Дідківська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія  вчень менеджменту: Навч.посібник.-К.-: Алерта,2008.- 477с. (с.6-58);

2.История менеджмента: "Учебн.пособие/ Под.ред. Д.В.Валового.- М:Инфра.-М.1997.-256с. (с.3-8);

3.Кредисов А.И.История учений менеджмента.-Киев:Вира.Р-2000.-330с.(с.8-28);

4.Семенов И.И.История менеджмента:Учебн.пособие для вузов.-М.:ЮНИТИ-Дана,1999.-222с. (с.3-8);

5.Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. - К: Академвидав.2003.-464с. (с.3-11,18-28);

6.Сердюк О.Д.Теорія та практика менеджменту :навчальний посібник-К.: Професіонал.2004-432с(с.3-22);

7.Туленков Н.В. Вступ до теорії і практики менеджменту: Навч.посібник.К.:МАУП,1998.-136с.(с.3-40);

8.Хміль Ф.І. Основи менеджменту : Підручник. - К.: Академвидав.2005.-608с.(с.11-35).

9. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства. – 2-е вид. переоб. і доп. – К.: Конкорд.2005. (с.70-73)


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Структурою даного курсу  передбачена індивідуальна робота студентів (10 годин) та самостійна робота студентів (80 годин).

Самостійна робота студента передбачає написання та захист конспектів з відповідями на питання для самостійного вивчення, відповідей на практичні завдання до кожного семінарського заняття.

Індивідуальним завданням для самостійної роботи студента протягом першого семестру є написання рефератів з теми на вибір. Захист рефератів проводиться під час індивідуальних занять під керівництвом викладача, а також під час семінарських занять.

Оптимальний обсяг роботи 15–20 сторінок друкованого тексту, виконаного на одному боці окремих пронумерованих аркушів паперу відповідно до стандарту на виконання документів з використанням друкуючих та графічних пристроїв приводу ПК.

Робота оформляється на аркушах формату А4 (210-297 мм) через 1,5 інтервал, розмір шрифту 14, шрифт «Times New Roman». Розмір поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм.

Порядок розміщення структурних елементів роботи наступний: перша сторінка – титульний аркуш, зміст роботи, в якому вказуються сторінки, вступ, потім основний текст, перелік літератури і додатки.

Структурні елементи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ» не нумерують, а їх найменування є заголовком структурного елементу. Допускається простий план (без параграфів та підзаголовків).

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому кутку із збереженням наскрізної нумерації всього тексту. Титульний аркуш теж включають до нумерації, але номер сторінки не ставлять.

Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах розділу та називаються «Рисунок», що разом з назвою ілюстрації (у разі необхідності) розміщується під рисунком, наприклад, «Рисунок 1.2.........».

Цифровий матеріал оформляють у вигляді таблиць. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті і нумеруються вони аналогічно ілюстраціям. Слово «Таблиця» розміщують зліва над таблицею, після чого йде її назва.

Посилання у тексті на бібліографічні джерела слід подавати, вказуючи порядковий номер за списком літератури, взятий у квадратні дужки, наприклад [5].

У разі потреби посилаються на стандарти, технічні умови, інструкції та інші подібні документи, на документ у цілому або на його розділи, вказуючи позначення і найменування документа, номера і назви розділу. Посилання на джерела документальної інформації дається не лише на порядковий номер, а й на конкретні сторінки, наприклад [16, с. 45—47]. Цього правила необхідно дотримуватись у всіх випадках запозичення чужого тексту, цифрових даних та ін., а також використання цитат із творів інших авторів.

Бібліографічний опис літературних джерел, використаних у рефераті – ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ, наводиться лише з включенням обов’язкових елементів. Опис книжок починається з прізвища автора у називному відмінку. Після прізвища автора вказують його ініціали, назву книги, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок.

Приклад:

Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2005. – 608 с.

Бібліографічний опис на статті, опубліковані у серійних виданнях наводять у такому порядку: автор, заголовок, джерело публікації, рік видання (число і місяць для газет), номер, випуск, том (для журналів та видань, що продовжуються), сторінки, на яких надрукована стаття (крім газет обсягом шість і менше сторінок).

Приклад:

Мазур В. Пріоритети промислової політики // Урядовий кур’єр. – 2010. – 5 грудня.

Петрах О. Контролінг у реалізації інформаційної функції // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 7. – С. 35–39.

Перелік пропонованих тем для написання рефератів

Змістовний модуль 1. «Теоретичні основи історії розвитку управлінської думки»

1.Роль дисципліни «Історія менеджменту» в підготовці фахівців з управління.

2.Значення і результат вивчення історії менеджменту.

3.Методи вивчення історії менеджменту.

4.Сутність,цілі і види менеджменту.

5.Сутність дуалістичної і багатокритеріальної типології менеджменту.

6.Процес управлінської праці в організації.

7.Вимоги до сучасних менеджерів.

8.Еволюція вимог до менеджерів.

9.Розвиток управлінської думки в Стародавньому Єгипті і Вавілонській імперії.

10.Особливості розвитку управління в Китаї та Індії.

11.Управлінська думка в стародавній Греції і Римі.

12.Особливості розвитку управління у Середньовічній Європі.

13.Внесок Ч.Беббіджа, Єнрі Юра, Р.Оуена в розвиток управління.

14. Внесок М.А. Балудянського і В.Н.Каразіна в розвиток української управлінської думки.

 1.  Розвиток управлінської думки України періоду Київської Русі.
 2.  Формування української управлінської думки І.В. Вернадським, М.Х.Бунге, М.І.Туган-Барановським.
 3.  Управління і християнство.

Змістовний модуль 2. «Еволюція науки управління та її сучасний стан»

 1.  Підходи до управління в перші десятиліття соціалістичної доби.
 2.  Проблеми розвитку української управлінської думки в 90-х роках XX століття.
 3.  Нова управлінська парадигма України періоду її ринкового формування.
 4.  В.І. Терещенко - десять якостей людини управлінської праці.
 5.   Американська система виробництва і її переваги.
 6.  Науковий менеджмент Ф.У.Тейлора.
 7.  Сутність концепції філософії менеджменту Ф.У.Тейлора.
 8.  Генрі Лоуренс Гантт найбільш ортодоксальний із послідовників Ф.У.Тейлора, його внесок в розвиток школи наукового управління.
 9.  Науковий менеджмент Г.Гантта.
 10.  Робота Ф. і Л. Гілбретів про поліпшення вивчення рухів - фундамент для сучасного розроблення стандартів праці і принципів її стимулювання.
 11.  Основні положення фордизму.
 12.  Недоліки та основний внесок шкіл людських стосунків і поведінкових наук в розвиток менеджменту.
 13.  Школа науки управління або кількісний підхід.
 14.  Процесний підхід.
 15.  Системний підхід.
 16.  Ситуаційний підхід.
 17.  Видатні представники радянського менеджменту та їх внесок в розвиток управлінської думки: О.К. Гастєв, П.М.Керженцев, Ф.Р. Дунаєвський, О.О. Богданов та інші.
 18.  Зміни в системі управління в 50-70 роки ХХ століття.
 19.  Управлінська сутність перебудови і перехід України до ринкового регулювання економіки.
 20.  Нова управлінська парадигма України періоду її ринкового реформування.
 21.  Принципи японського управління та їх еволюція.
 22.  Особливості американського менеджменту.
 23.  «Шведська модель соціалізму» в умовах ринкової економіки.


Змістовний модуль 1. «Теоретичні основи історії розвитку управлінської думки»

 1.  Необхідність вивчення дисципліни «Історія менеджменту» в підготовці менеджерів, цілі, задачі, предмет,  зміст курсу.
 2.  Соціальне управління як система.
 3.  Поняття менеджменту, його сутність і характерні ознаки.
 4.  Методи вивчення історії менеджменту.
 5.  Особливості управлінської праці.
 6.  Менеджер як професія, ролі менеджерів.
 7.  Класифікація груп менеджерів.
 8.  Модель сучасного менеджера.
 9.  Світовий досвід і задачі підготовки менеджерів на Україні в ринкових умовах господарювання.
 10.  Загальна характеристика сфер людського життя, в яких знаходять прояв дії управління.
 11.  Характеристика управлінських революцій.
 12.  Джерела вивчення української управлінської думки.
 13.  Господарювання і управління в Київській Русі.
 14.  Розвиток управлінської думки в Україні до середини ХІХ століття.
 15.  Управлінська думка в Україні з другої половини ХІХ століття до 1917 року.

Змістовний модуль 2 «Еволюція науки управління та її сучасний стан»

 1.  Історичні періоди розвитку і практичне управління. Фактори, які вплинули на розвиток менеджменту як науки.
 2.  Еволюція управління як наукової дисципліни.
 3.  Основні положення системи управління Ф.У. Тейлора.
 4.  Ф. і Л. Гілбрети, Г.Гантт, їх роль в розвитку школи наукового менеджменту.
 5.  Г. Форд і розробка ним організаційно-технічних принципів управління.
 6.  Основні недоліки і внесок школи наукового управління в розвиток менеджменту.
 7.  «Файолізм» або загальна теорія менеджменту.
 8.  Чотирнадцять принципів управління А.Файоля.
 9.  Теорія бюрократії М.Вебера.
 10.  Г. Лютер,  Л.Урвік, Дж.Муні, Г. Черч і їх внесок у розвиток адміністративної школи.
 11.  Роль Г.Емерсона в розвитку теорії управління.
 12.  Основні недоліки адміністративного підходу і внесок класичної школи в розвиток менеджменту.
 13.  Передумови виникнення школи людських стосунків.
 14.  Мері Паркер Фоллет, Олівер Шелдон, Гюго Мюнстерберг, Честер Ірвінг Бернард, їх внесок в розвиток теорії менеджменту.
 15.  Біхєвіористичне направлення в менеджменті.
 16.  Абрахаам Маслоу, Дуглас Мак-Грегор, Фредерік Герцберг, Кріс Арджирис, Ренсіс Лайкерт – представники школи поведінкових наук, використання положень їх теорій з метою виявлення потенційних можливостей працівника.
 17.  Недоліки та основний внесок шкіл людських стосунків і поведінкових наук в розвиток менеджменту.
 18.  Школа науки управління або кількісний підхід.
 19.  Процесний підхід.
 20.  Системний підхід.
 21.  Ситуаційний підхід.
 22.  Підходи до управління у перші десятиліття соціалістичної доби.
 23.  Видатні представники радянського менеджменту та їх внесок в розвиток управлінської думки: О.К. Гастєв, П.М.Керженцев, Ф.Р. Дунаєвський, О.О. Богданов та інші.
 24.  Зміни в системі управління в 50-70 роки ХХ століття.
 25.  Управлінська сутність перебудови і перехід України до ринкового регулювання економіки.
 26.  Нова управлінська парадигма України періоду її ринкового реформування.
 27.  Принципи японського управління та їх еволюція.
 28.  Особливості американського менеджменту.
 29.  «Шведська модель соціалізму» в умовах ринкової економіки.


Перелік рекомендованої літератури

 1.  Алексеевский В.С. Введение в специальность "Менеджмент организации" : Учеб. пособие / В.С. Алексеевский, Э.М. Коротков . – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004 . – 159 с.
 2.  Баєва О.В. Основи менеджменту [Текст] : практикум: навч. посібник / О.В. Баєва, Н.I. Новальська, Л.О. Згалат-Лозинська . – К. : ЦУЛ, 2007 . – 524 с.
 3.  Балабанова Л.В.Організація праці менеджера : Підручник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак . – К. : Професіонал, 2007 . –            416 с.
 4.  Бесєдін М.О. Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.
 5.  Василенко В.О. Ситуаційний менеджмент : Навч. посібник / В.О. Василенко, В.I. Шостка . – К. : ЦУЛ, 2005 . –  372 с.
 6.  Виноградський М.Д. Менеджмент в органiзацiї: Навч. посiбник / М.Д. Виноградський, Виноградська А.М., О.М. Шканова. – К.: Кондор, 2002. − 654 с.
 7.  Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник / И.Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. И доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2005. – 511 с.
 8.  Гірняк О.М. Менеджмент [Текст] : підручник / О.М. Гірняк, П.П. Лазановський . – 3-є вид., перероб. і доп . – Львів : Магнолія-2006 , 2008 . – 352 с.
 9.  Дикань Н.В. Менеджмент [Текст] : навч. посібник / Н.В. Дикань, I.I. Борисенко . – К. : Знання, 2008 . – 389 с.
 10.  Діденко В.М. Менеджмент: підручник для студентів вищ. навч. закладів / Буковинська держ. фінансова академія. – Кондор,  2008. – 584с.
 11.  Дідковська Л.Г. Історія вчень менеджменту [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко . – М. : Алерта, 2008 . – 477с. с.
 12.  Дідковська Л.Г. Менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко . – К. : Алерта : КНТ, 2007 . – 516 с.
 13.  Дроздова Г.М. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi підприємства : Навч. посiбник / Г.М. Дроздова. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. − К. : Центр навчальної лiтератури, 2004. − 247 с.
 14.  Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXІ веке : Пер. с англ.: Учеб.пособие / Питер Ф. Друкер . – М. : Изд. дом "Вильямс", 2004 . – 272 с.
 15.  Друкер Питер Ф. Энциклопедия менеджмента [Текст] / Питер Ф. Друкер . – М. : ВИЛЬЯМС, 2008 . – 432 с.
 16.  Зубенко Л.Г. Ділові папери в менеджменті [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Зубенко, В.Д. Нємцов, М.О. Чупріна . – М. : "ЕксОб", 2003 . – 272 с.
 17.  История менеджмента: "Учебн.пособие / Под. ред. Д.В.Валового.- М:Инфра.-М.1997. – 256с. с.
 18.  Кабушкин Н.И. Основы менеджмента : Учеб. пособие / Н.И. Кабушкин . – 7-е изд., стереотип . – М. : Новое знание, 2004 . – 336 с.
 19.  Колесніков Г.О. Менеджерський словник [Текст] + [Електронний ресурс] : навч.-довід. вид. / Г.О. Колесніков . – К. : Професіонал, 2007 . – 288 с.
 20.  Колпаков В.М. Організація праці менеджера: навч.посібник для студ. Вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К.: Персонал, 2008. – 432с.
 21.  Коппин Алан Менеджмент на все времена [Текст] : примеры успешного менеджмента из истории Великобритании: от Кромвеля до наших дней / Алан Коппин, Джон Бэрратт . – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005 . – 288 с.
 22.  Кравченко А.И. История менеджмента [Текст] : учеб. пособие / А.И. Кравченко . – 8-е изд . – М. : Академический проект, 2009 . – 560 с.
 23.  Кредисов А.И. История учений менеджмента.-Киев:Вира.Р-2000. – 330с.
 24.  Кузьмін О.Є. Основи менеджменту [Текст] : підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник . – К. : Академвидав, 2003 . – 416 с.
 25.  Лайкер Джеффри Дао Toyota [Текст] : 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / Джеффри Лайкер . – 4-е изд . – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008 . – 402 с.
 26.  Мазур И.И. Всеобщая история менеджмента [Текст] / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге . – М. : Элима, 2006 . – 885 с.
 27.  Мазур И.И. Эффективный менеджмент : Учеб. пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге . – М. : Высш. шк., 2003 . – 555 с.
 28.  Маркіна І.А. Регіонально-адміністративний менеджмент [Електрон. ресурс] : Навчальний посібник / І.А. Маркіна . –  2004 .
 29.  Мартиненко М.М. Основи менеджменту [Текст] : підручник / М.М. Мартиненко . – К. : Каравела, 2008 . – 496 с.
 30.  Менеджмент [Текст] : навч. посібник / Г.Є. Мошек, Ю.В. Поканєвич, А.С. Соломко, А.В. Семенчук . – К. : Кондор, 2009 . – 392 с.
 31.  Менеджмент [Электронный ресурс]: электронный учебник / под ред. М.Л.Разу. – Электрон.дан. – М.: КноРус, 2010. – 1 електрон.опт.диск (СД-РОМ). Загл. с контейнера  
 32.  Менеджмент [Текст]: понятійно-термінологічний словник / за ред. Г.В. Щокін, М.Ф. Головатий, О.В. Антонюк, В.П. Сладкевич . – К. : МАУП, 2007 . – 740 с.
 33.  Менеджмент организаций : Учеб. пособие / Л.А. Киржнер, Л.П. Киенко, Т.И. Лепейко, А.М. Тимонин . – К. : КНТ, 2006 . – 688 с.
 34.  Мескон М.Х. Основы менеджмента : Пер. с англ / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф Хедоури . – М. : Дело ЛТД, 2002 . –           704 с.
 35.  Наволоцкая Я.Е. Руководство современного менеджера ресторана : Решение проблем день за днем / Я.Е. Наволоцкая . – М. : Вершина, 2006 . – 224 с.
 36.  Нельсон Боб Библия менеджмента [Текст] : пер. с англ. / Боб Нельсон, Питер Экономи . – М. : Изд. дом "Вильямс", 2006 . – 256с. с.
 37.  Основи менеджменту [Текст] : навч. посібник / Є.К. Бабець, А.Г. Максимчук, В.П. Стасюк, А.П. Чернов . – К. : Професіонал, 2007 . – 496 с.
 38.  Основи менеджменту [Текст] : підручник / за ред. В.Г. Федоренко . – К. : Алерта, 2007 . – 420 с.
 39.  Основы менеджмента : Учеб. пособие / О.А. Зайцева, А.А. Радугин, Н.И. Рогачева, К.А. Радугин . – М. : Центр, 2000 . – 432 с.
 40.  Осовська Г.В. Менеджмент органiзацiй: Навч. посiбник / Г.В. Осовська; О.А. Осовський. − К.: Кондор , 2009. – 860 с.
 41.  Осовська Г.В. Основи менеджменту : Практикум: Навч. посібник / Г.В. Осовська, І.В. Копитова . – К. : Кондор, 2009 . – 581 с.
 42.  Охріменко А.Г. Основи менеджменту [Текст] : навч. посібник / А.Г. Охріменко . – К. : Центр навчальної літератури, 2006 . – 130 с.
 43.  Психология менеджмента [Текст] / П.К. Власов, А.В. Липницкий, [и др.] ; под ред. Г.С. Никифоров . – Х. : Гуманитарный Центр, 2007 . – 512 с.
 44.  Робінс Стефан П. Основи менеджменту : Пер. с англ / Стефан П. Робінс, Девід А. ДеЧенцо . – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002 . – 671 с.
 45.  Семенов И.И. История менеджмента:Учебн.пособие для вузов.-М.:ЮНИТИ-Дана,1999. – 222с.;
 46.  Сердюк О.Д. Теорія та практика менеджменту + [Електрон. ресурс] : Навч. посібник / О.Д. Сердюк . – К. : Професіонал, 2004 . – 432 с.
 47.  Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 416 с.
 48.  Скрипко Т.О. Менеджмент: Навч. посiбник / Т.О. Скрипко; О.О. Ланда . - К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. – 176 с.
 49.  Сорокина М.В. Менеджмент в торговле: Учеб. пособие / М.В. Сорокина. – Сп-б.: Издательский дом «Бизнесс-пресса», 2004. − 480 с.
 50.  Стадник В.В. Менеджмент: Посiбник / В.В. Стадник; М.А. Йохна. − К.: Академвидав, 2003. − 464 с.
 51.  Сухарський В.В. Менеджмент: Навч. посiбник / В.В. Сухарський. − Тернопiль: Астон, 2004. − 352 с.
 52.  Сучасні концепції менеджменту [Текст] : навч. посібник / за ред. Л.I. Федулова . – К. : ЦУЛ, 2007 . – 536 с.
 53.  Туленков Н.В. Сучасні теорії менеджменту [Текст] : навч. посібник / М.В. Туленков . – К. : Каравела, 2007 . – 304 с.
 54.  Финкельштейн Сидни Ошибки топ-менеджеров ведущих корпораций : Анализ и практические выводы: Пер. с англ / Сидни Финкельштейн . – 2-е изд . – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005 . – 394 с.
 55.  Хмiль Ф.I. Основи менеджменту: Пiдручник / Ф.I. Хмiль. – К.: Академвидав, 2005. − 608 с.
 56.  Хомяков В.I. Менеджмент підприємства : Навч. посібник / В.I. Хомяков . – 2-ге вид., перероб. і доп . – К. : Кондор, 2005 . – 434 с.
 57.  Чудновская С.Н. История менеджмента : Учебник / С.Н. Чудновская . – СПб. : Питер, 2004 . – 239 с.  
 58.  Шегда А.В. Менеджмент : Учебник / А.В. Шегда . – 3-е изд., испр. и доп . – К. : Знання, 2006 . – 645 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71396. Разработка предложения по совершенствованию информационной системы в отделе технической поддержки компании ООО «ИНСИС» 497.8 KB
  Мы живем в веке информационных технологий и всеобщей массовой компьютеризации. В наши дни информация является самым ходовым товаром. Информатизация общества - это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности...
71397. Ценностно-ролевая готовность выпускников ВУЗа и персонала промышленного предприятия к работе в условиях инноваций 64.57 KB
  Цель работы: Выявить характеристики ценностно-ролевовой готовности выпускников ВУЗа на примере финансового факультета и факультета социальных наук к работе в условиях инноваций. Задачи: Осуществить теоретический анализ современного...
71399. Взгдяд русского человека на традиционное семейное воспитание во Франции 73.7 KB
  Актуальность исследования определяется повышением интереса современного общества к семейному воспитанию так как значительное влияние на формирование полноценной личности ребенка имеет в первую очередь его семья. Проблемами семейного воспитания занимались как отечественные так и зарубежные педагоги.
71401. Системы координат, применяемые в наземной фотограмметрии. Элементы ориентирования снимка 108.5 KB
  В качестве системы координат снимка в наземной фотограмметрии так же как и в аэрофотограмметрии применяется система координат задаваемая координатными метками oxyz рис.1 Ось х этой системы для фотокамер проходит через координатные метки 12. Началом системы координат является точка...
71402. Методы анализа спроса на научно-техническую продукцию 15.7 KB
  Анализ спроса может быть предварительным текущим и последующим. Методы получения информации: анкетирование покупателей ведение журналов учета на новую продукцию Методы анализа чувствительности спроса Чувствительность спроса изменение спроса в зависимости...
71403. Наземная фотограмметрия. Назначение наземной фотограмметрии 10.22 MB
  В топографии наземная фотограмметрия применяется для создания топографических карт и планов для горных районов в крупных масштабах: 1:500 – 1:5000. Основная причина использования наземной фотограмметрии в горных районах является то обстоятельство, что при выполнении аэросъемки...
71404. ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРЫ 32.83 KB
  Когда размышляешь о языке художественной литературы то по-видимому уместнее говорить не о культуре речи а о таланте мастерстве писателя в использовании всех богатств и возможностей национального языка. Мир художественной литературы это перевоссозданный мир изображаемая действительность...