53526

Використання інформаційних технологій на етапі контролю навчальних досягнень учнів Розробка уроків з теми «Англомовні країни. Канада».

Курсовая

Педагогика и дидактика

Federl stte федеративна держава Constitutionl monrchy конституційна монархія GovernorGenerl генералгубернатор monrch's representtive уповноважений представник монарха to perform виконувати Federl Prliment федеральний парламент txes податки expenses витрати to retire іти у відставку suffrge голосування ntion elections народні вибори to ccuse обвинувачувати to brek the lws порушувати закон legisltive ssembly законодавчі збори Conservtive Prty консервативна партія Liberl Prty ліберальна партія...

Украинкский

2014-04-01

289.5 KB

1 чел.

Відділ освіти

Лозівської районної державної адміністрації

Орільський аграно-технологічний ліцей Лозівської районної ради Харківської області

Використання інформаційних технологій на етапі контролю навчальних досягнень учнів

Розробка уроків з теми «Англомовні країни. Канада».

Лозова 2010

Рекомендовано методичною радою РНМК

Відділу освіти Лозівської районної державної адміністрації

протокол №_______ від «____»____________ _______ р.

Рецензент: Тимченко Галина  Миронівна

Автор: вчитель англійської мови Черткова Світлана Миколаївна

Орільського аграрно-технологічного ліцею Лозівської районної ради Харківської області

Робота: « Розробка уроків з теми «Англомовні країни. Канада». Використання інформаційних технологій на етапі контролю навчальних досягнень учнів»

Робота містить приклади автентичних текстів для використання у навчальному процесі p метою перевірки знань учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Використання спеціальної навчальної програми «Test W Exe» (Тестова контролююча оболонка) дає можливість  провести контроль знань з читання (2 год.) та з аудіювання (1 год.) з теми «Англомовні країни. Канада».

  

Зміст

 1.  Вступ…………………………………………………………….4
 2.  Розробка уроку контролю читання (2год.) з теми «Англомовні країни».

(9 кл.)………………………………………………………………...7

 1.  Розробка уроку контролю аудіювання (1год.) з теми «Англомовні країни».

(9 кл.)……………………………………………………………….15

4. Список використаної літератури………………………………17

Вступ.

Сучасний стан міжнародних зв'язків України, вихід її у європейський та світовий простори, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, зокрема англійської мови, бо зараз англійська мова визнана мовою міжнародного спілкування.

Важливим чинником успіху є розуміння того, що мова найкраще засвоюється тоді, коли учням пропонується індивідуальна методична увага й участь, які ґрунтуються на аналізі особистісних навчальних потреб і відповідальності. І зрештою, однаково вирішальним і важливим чинником успіху вивчення мови є забезпечення навчального процесу видами та типами діяльності, що сприяють використанню мови.

Комунікативна спрямованість у навчанні іноземних мов - це створення умов для мовленнєвої взаємодії.

Таким чином, у такі умови та потреби сучасного життя зумовили виникнення нового напрямку у вивченні іноземної мови - застосування таких інноваційних технологій, як комп'ютеризоване навчання.

«Про те, що комп’ютери стрімко ввійшли в наше життя й у процес навчання англійській мові, трохи потіснивши традиційні методики і змусивши викладачів іноземних мов вирішувати проблеми, про існування яких кілька десятків років тому жоден лінгвіст навіть не підозрював» пише С.В. Фадєєв. Немає нічого дивного в тім, що не усі викладачі виявилися готовими до широкого впровадження комп’ютерів у таку нетрадиційну сферу, як навчання іноземним мовам.

Необхідно, щоб кожен викладач зрозумів просту думку: комп’ютер у навчальному процесі – не механічний педагог, чи заступник аналог викладача, а засіб при навчанні дітей, що підсилює і розширює можливості його навчальної діяльності. Те, що викладач бажає одержати в результаті використання машини, у неї необхідно запрограмувати.

Таким чином, комп’ютер бере на себе левину частку рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку техніки не може бути віддана комп’ютеру.

Як відомо, придатність технічних засобів навчання і контролю для використання на заняттях по іноземній мові визначається за наступними критеріями:

по-перше, вони повинні сприяти підвищенню продуктивності праці й ефективності навчального процесу,

по-друге, забезпечувати негайне і постійне підкріплення правильності навчальних дій кожного учня;

по-третє, підвищувати свідомість і інтерес до вивчення мови,

по-четверте, забезпечувати оперативний зворотний зв’язок і поопераційнний контроль дій усіх тих, яких навчають,

по-п’яте, мати можливість швидкого уведення відповідей без тривалого їхнього кодування і шифрування.

Як показує практика, із всіх існуючих засобів навчання комп’ютери щонайкраще „вписуються” у структуру навчального процесу, найбільше повно задовольняють дидактичним вимогам і максимально наближають процес навчання англійської мови до реальних умов. Комп’ютери можуть сприймати нову інформацію, певним чином обробляти її і приймати рішення, можуть запам’ятовувати необхідні дані, відтворювати зображення, що рухаються, контролювати роботу таких технічних засобів навчання, як синтезатори мови, відеомагнітофони, магнітофони. Комп’ютери істотно розширюють можливості викладачів по індивідуалізації навчання й активізації пізнавальної діяльності учнів у навчанні англійської мови, дозволяють максимально адаптувати процес навчання до індивідуальних особливостей учнів. Кожен учень одержує можливість працювати у своєму ритмі, тобто вибираючи для себе оптимальні обсяг і швидкість засвоєння матеріалу.

Застосування комп’ютерів на уроках англійської мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп’ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні комп’ютера краще засвоюється.

Комп’ютер забезпечує і всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального процесу. Контроль, як відомо, є невід’ємною частиною навчального процесу і виконує функцію зворотного зв’язку між учнем і викладачем. При використанні комп’ютера для контролю якості знань учнів досягається і велика об’єктивність оцінки. Крім того, комп’ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх учнів. Це дає можливість викладачу приділити більше уваги творчим аспектам роботи з учнями.

Необхідно відзначити, що комп’ютер знімає такий негативний психологічний фактор, як «страх». Під час традиційних аудиторних занять різні фактори (дефекти вимови, страх припуститися помилки, невміння уголос формулювати свої думки і т.п.) не дозволяють багатьом учням показати свої реальні знання. Залишаючись „наодинці” з дисплеєм, учень, як правило, не почуває скутості і намагається виявити максимум своїх знань.

Сприятливі можливості створюють комп’ютери і для організації самостійної роботи учнів на уроках англійської мови. Учні можуть використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань. Причому комп’ютер є самим терплячим педагогом, здатним скільки завгодно повторювати будь-які завдання, домагаючись правильної відповіді і, у кінцевому рахунку, автоматизації навички, що відпрацьовується.

Однак, сказавши про достоїнства комп’ютерів, слід відзначити і деякі недоліки. Діалектичність педагогічних явищ полягає в тому, що яке би те не було, позитивна саме по собі властивість чи якість цілісного навчально-виховного процесу обертається своєю протилежністю і стає вкрай небажаним при непомірному, гіпертрофованому прояві, що придушує інші, не менш важливі властивості. Це зауваження має саме безпосереднє відношення до індивідуалізації навчання, тим більше що в умовах комп’ютеризації істотно міняються умови взаємодії педагога й учнів, а також учнів один з одним. Уже на першому етапі навчання англійської мови, у процесі постановки цілей і задач майбутньої пізнавальної діяльності учнів учитель бере участь опосередковано. Безпосереднє пред’явлення завдань учню здійснює комп’ютер. Звичайно, учитель повинний приймати саму активну участь у складанні навчальних програм, що визначають послідовність дій учня в рішенні тієї чи іншої задачі. Але в реалізації найважливішої психолого-педагогічної функції навчання – пред’явленні і прийнятті учнями цілей і задач пізнавальній-учбово-пізнавальної діяльності – в умовах комп’ютеризації можливий гострий дефіцит безпосереднього спілкування вчителя й учня, живого слова вчителя.Хоча передача усіх функцій викладача машині в принципі можлива, ідею повної автоматизації навчання навряд чи можна розглядати як практично реалізовану і гуманну. Навчання немислиме без впливу особистості, що навчає на учнів, а для цього необхідний їхній безпосередній контакт.

Комп'ютеризоване навчання на уроках англійської мови реалізується на таких принципах, як:

-  індивідуалізація (можливість персонально працювати з кожним учнем, враховуючи його здібності, рівень знань, умінь та навичок);

-   диференціація (можна обирати та пропонувати учням необхідні варіанти навчальних завдань, певної складності й кількості та у такій послідовності, що відповідає їхнім пізнавальним можливостям, рівню знань та умінь);

- інтенсифікація (наявні різні засоби презентації навчального матеріалу, його структурування з широким залученням інтерактивних видів і форм робіт).

Серед головних дидактичних функцій, що можуть бути реалізовані за допомогою комп'ютерних технологій треба зазначити такі:

-   пізнавальна;

Так, наприклад, використовуючи комп'ютерні технології та Інтернет, можна   отримати   будь-яку   необхідну   інформацію   та   використовуючи. навчальні програми на яких відображені текст, звук, зображення, відео - сприяє пізнавальній активності учнів.

-    розвиваюча;

Робота учнів з навчальною програмою крім активації лексики сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як сприйняття, логічне мислення, пам'ять, уява.

-    тренувальна;

За допомогою комп'ютерних програм учні мають можливість самостійно у нетрадиційній формі тренуватись та перевірити свій рівень знань та умінь з певної теми, визначити конкретні прогалини, доопрацювати їх та виконати запропоновані завдання ще кілька разів з метою покращання своїх результатів.

-    діагностична;

Використовуючи комп'ютерні технології, вчитель має змогу швидко здійснити контроль та з'ясувати рівень засвоєння навчальної теми учнями.

-    комунікативна;

Під час роботи учнів з навчальними програмами, ведучі діалог з комп'ютером учні долають бар'єр боязливості.

У сучнів формується добре відношення до предмету, вони оволодівають значним базовим рівнем спілкування на англійській мові.

Використання комп'ютеру у процесі вивчення англійської мови сприяє виконанню таких завдань:

-    зацікавлення англійською мовою;

Під час роботи з навчальною програмою діє методичний прийом „перенесення" учнів в іншомовну ситуацію, наближену до реального життя. Також у учнів виникає крім цього інтерес до роботи з комп'ютером, зокрема до різноманітних комп'ютерних програм.

-    унаочнення навчального матеріалу;

За допомогою навчальних програм можна поєднати чуттєві, слухові та зорові компоненти впливу на сприйняття тексту учнями.

-   розширення знань учнів з певної навчальної теми;

Так, відповідні СD-диски надають безліч цікавої та корисної ілюстрованої інформації за темами, які у звичайних підручниках, як правило, недостатньо цікаво подані. Учні також мають можливість розширити свої знання за допомогою використання комп'ютерних технологій не тільки з предмету „англійська мова", а й отримати певні знання та досвід ситуацій, наближених до реальних.

-    перевірка та самоперевірка набутих знань та умінь;

Працюючи з навчальними програмами учні мають можливість перевіряти себе, дивлячись на „результати уроку". Також на заняттях з використанням комп'ютера дуже швидко проходять тестування, виконання контрольних вправ.

Робота містить приклади автентичних текстів для використання у навчальному процесі p метою перевірки знань учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Використання спеціальної навчальної програми «Test W Exe» (Тестова контролююча оболонка)дає можливість  провести контроль знань з читання (2 год.) та з аудіювання (1 год.) з теми «Англомовні країни. Канада».

 Урок контролю читання

CANADA

(POLITICAL SYSTEM, ECONOMY, MAIN CITIES)

1.Look through the word list. Write down the transcription for

the geographical names and the words you have not known yet.

Federal state — федеративна держава

Constitutional monarchy — конституційна монархія

Governor-General — генерал-губернатор

monarch's representative — уповноважений представник монарха

to perform — виконувати

Federal  Parliament — федеральний парламент

taxes податки

expenses — витрати

to retire іти у відставку

suffrage — голосування

nation elections — народні вибори

to accuse — обвинувачувати

to break the laws — порушувати закон

legislative assembly — законодавчі збори

Conservative Party — консервативна

партія Liberal Party — ліберальна партія

Unionist Party — партія профспілок

New Democratic Party — нова демократична партія

Progressive Conservative  Party — прогресивно-консервативна партія

timber and wood products — пило - та лісоматеріали

arable — орний

barley — ячмінь

dairy — молочний

motor vehicle — автомобіль

metal industry -  металургійна промисловість

enormous — величезний

civil service — державна служба

banking — банківська справа

insurance — страхування

communication — зв'язок

consulting — консалтинг

to bring in — притягувати, залучати

foreign exchange — іноземна валюта

service sector — сектор сфери послуг

fitting — доречний

rugged — різкий

Royal Canadian Navy — військово-морський флот Канади

dome-shaped hill — напівсферичний пагорб

superb view — чудовий краєвид

dignity — почуття власної гідності

charm — шарм, чарівність, привабливість

delightful — чудовий, чарівний, прекрасний

incorporated city in Canada, with a Royal Charter - місто у Канаді із правом самоврядування, яке було надане монархом

mouth — гирло річки

United Empire Loyalists — роялісти (супротивники незалежності від Англії під час Американської революції у 18 ст.)

to sweep — охоплювати

fascinating — чарівний, чаруючий

casual — випадковий

likely — певно, мабуть

to overlook — дивитись, оглядати

day-to-day activity — повсякденна діяльність, повсякденне життя

resort — місце відпочинку

amid — серед, в оточенні

Humber River —- річка Хамбер

United Nations — Організація Об'єднаних Націй (ООН)

ethnically diverse — різноманітний в етнічному відношенні

CN Tower — телевежа

retractable — той, що прибирається

series of terraces — ряд уступів

slope — схил

store — магазин

residential district — (фешенебельний) житловий квартал

to rely — спиратися

metropolis — велике місто, центр ділового та культурного життя

secure location — спокійне, безпечне місце розташування

access — доступ

vigorous provincial outpost — могутній аванпост (віддалене поселення),

що відносився до англійських провінцій в Америці

compulsion — непоборний потяг

prosperous — квітучий

proud and beautiful showpiece — чудовий витвір мистецтва

to assume — брати на себе

amusements — розваги

to succumb — не витримувати, поступатися

2.   Read the texts.

CANADA

POLITICAL SYSTEM

Canada is a self-governing federal state and a member of the British Commonwealth of Nations. The form of the government of Canada is a constitutional monarchy. It is ruled by a parliamentary system, but formally the head of the state is the King or Queen of the UK, and the appointed Governor-General is the monarch's representative, who is named by the Canadian Cabinet. However, the Governor-General performs only certain formal and symbolic tasks. And the leading figure in the political life of the country is the Prime Minister.

The Federal Parliament consists of the Senate and the House of Commons. The Senate numbers 104 members, Senators, who are not elected. They are appointed and have little power because they cannot write new laws. Senators can only approve or reject the laws passed by the House of Commons, excepting the laws that deal with taxes or expenses. Senators can serve until they retire at the age of 75.

The House of Commons has 295 members elected by universal suffrage for five years. The people of Canada elect members of the House of Commons. To vote in nation elections, a person must be at least 18 years old and a Canadian citizen.

The Cabinet is headed by the Prime Minister, usually the leader of the party which has the majority in the House of Commons. The ministers are members of the House of Commons, but the Prime Minister may name one minister from the Senate. The Prime Minister is responsible to the House of Commons.

Canada also has many courts. In the courts, judges deal with people accused of breaking the laws. The judges are appointed by the Prime Minister. They serve until they retire. As in the USA, people who are unhappy with a judge's decision can take their case to a higher court. The highest court in Canada is the Supreme Court. It decides the most important cases in the country.

So Canada has two branches of power in its political system: legislative branch and judicial branch.

In all the provinces there is a legislative assembly elected by the people for five years.

The seat of the Federal Parliament and government is Ottawa, the federal capital. The legislative assemblies and government of provinces have their seat in the provincial capitals.

In Canada there are five major parties: Conservative, Liberal, and Unionist, New Democratic and Progressive Conservative. They differ only in foreign policy, their attitude to the USA, to the question of the French and English

elements of the population and to provincial policies.

                                                       ECONOMY

Canadians enjoy the high standard of living. The Canadian economy is based as it always has been, on abundant natural resources. These natural riches include fish, timber and wood products, minerals, natural gas, oil and hydroelectricity.

The principal mining province is Alberta.

Although only 5% of the land is arable, the agricultural sector, primarily in wheat and barley, accounts for much of the Canadian export total. Canada’s main agricultural products are wheat, meat, dairy products and leather from the prairie regions Manitoba is one of the chief agricultural provinces,

The provinces of Quebec, Ontario and British Columbia, with their great forests supply wood for building, furniture and the production of paper.

The most important manufactured product is motor vehicles. And the metal and chemical industries are highly developed, too.

As Canada has many lakes and rivers, the hydro-electric industry is highly developed’ its mom centers are in the provinces of Quebec and Ontario.

By far the largest part of the economy, at 75%, is in services which includes an enormous civil service. Banking, insurance, education, communication and consulting bring in foreign exchange. The rest of the service sector does not.

The countries major trading partner is the USA although business people are increasingly strengthening ties with Japan, China and all the Pacific Rim. About 40% of the country’s industry is owned by non-Canadians, led by the USA interests.

                                                            MAIN CITIES

(Halifax, Saint John, Quebec City, Toronto, Montreal and Ottawa the capital of the country)

 It seems fitting to begin an east-to-west tour of Canada’s chief cities which are full of rugged beauty, varied cultures, and colorful past and proud traditions.

                            HALIFAX

Halifax is the Mainland City. Halifax was founded in 1749. It is the capital of Nova Scotia, Atlantic headquarters of the Royal Canadian Navy and eastern Canada’s chief winter port. From the old stone citadel on a dome-shaped hill there is a superb view of the city and the magnificent harbor. The city’s two cathedrals, the new public library, Dalhousie University and many other fine buildings help to give Halifax dignity and charm. And the public gardens and parks are delightful.

                                                                   SAINT JOHN

Although Fredericton is the capital of New Brunswick, Saint John is the largest city in the province. St. John is also the oldest incorporated city in Canada, with a Royal Charter dated 1785. Originally built as a fortress on solid rock at the mouth of the Saint John River, it was the leading place of ten thousand United Empire Loyalists who left the United States during the War of Independence in order to remain under British rule.

Because of serious fires, which swept the city in recent times, Saint John today consists mostly of modern buildings.

                                                 QUEBEC CITY

Quebec City is such a fascinating place in which to wander, so full of the echoes of times past, that the casual visitors are likely to overlook its day-to-day activity as a provincial capital, as a religious and educational center, as the home of many industries and as a port. But it is all of these things as well as a tourist resort, and its people live amid a mixture of past and present.

                                                   TORONTO

“Toronto” is a native Indian world for “meeting place”. Positioned at the mouth of the Humber River at Lake Ontario, the original village was visited by natives and Europeans for fur trading. At first the city’s original English name was York. It was destroyed by the Americans in the War of 1812. And it was rebuilt and renamed ‘Toronto’5 in 1834. Designated in 1989 by the United Nations as the world’s most ethnically diverse city, Toronto welcomes more immigrants than any other city in Canada. Nowadays Toronto is one of the

largest cities in Canada. It is the capital of the province Ontario.

There are many important buildings in Toronto: the Toronto-Dominion Bank, with its 54-story tower; CN Tower, one of the Seven Wonders of the Modern World which has 1,815 ft (553, 3 m); the Sky Dome, the world’s first multi-purpose stadium with a retractable roof etc. And Yonge Street in Toronto is the longest street in the world, running a distance of 1,900 km.

Toronto is an exiting creative center. Opera and ballet are important parts of this city, as is the film industry. Toronto is sometimes called “Hollywood North” because so many movies are filmed here.

                                                   MONTREAL

One of Canada’s biggest cities is Montreal. It lies 180 miles farther into the heart of

the continent along the St. Lawrence. It takes its present name Mont Real from French

(Mount Royal), a volcanic hill raising about 800 ft. The city was built on a series of

terraces on the hill’s lower slopes. About the harbor comes the business district, with the Bank of Montreal, one of the most impressive buildings. The principal stores and hotels are half-way up the slope; the main residential districts are higher still.

Montreal has grown from a settlement relying mainly on the fur trade into an industrial, commercial and financial metropolis. It takes up a huge area and has worldwide connections. Many banks, industrial corporations and other national enterprises have their head offices there.

                    OTTAWA THE CAPITAL OF THE COUNTRY

About a hundred miles west of Montreal, just inside the province of Ontario where it borders Quebec province, is Ottawa. It occupies a magnificent site on the Ottawa River. Ottawa was among the cities in convention for becoming the national capital, along with Quebec, Kingston, Montreal and Toronto. Ottawa was in fact, the most secure location from American invasion, and it offered easy access by water and rail, though actually it was little more than a vigorous provincial outpost with nasty weather. But Queen Victoria made the selection official in 1858 and Ottawa became the nation’s capital. Feeling a compulsion to transform the prosperous capital into a proud and beautiful

showpiece, the government assumed more power over Ottawa’s image. The twentieth century saw Ottawa literally transformed. The capital was designed around hills, rivers, canal and falls, preserving many wild areas and open spaces. The center of the city was saved for parks, shopping, galleries, museums and amusements made interesting by different cultural influences. And in a happy ending for most Canadians, “Ottawa as a commercial city” succumbs to “Ottawa as Grand Capital”.

 1.  Fill in the table by means of the information in the box below the table.

                                                       Governing Canada

1. Prime Minister                                          8. Governor-General                                

2. Legislative Branch                                    9. Appointed                                             

3. House of Commons                                 10. Chosen                                               

4. King or Queen of the UK                          11. Elected                                                

5. Senate                                                      12. Supreme Court                                  

6. Head of Government                                13. Cabinet                                               

7. Judicial Branch                                         14. Other Courts

 1.  Match the endings of the sentences. Fill in the table by means of the letters. 

1.    Canadians enjoy

2.    The Canadian economy is based, as it always has been …

3.    These natural riches include

4.    Although only 5% of the land is arable, the agricultural sector, primarily in wheat and barley, accounts

5.    Canada’s main agricultural products are

6.    The most important manufactured product is

7.    And the metal and chemical industries are

8.    As Canada has many lakes and rivers …

9.    By far the largest part of the economy at a whopping 75% is

10.  Banking, insurance, education, communication and consulting bring in

11» The rest of the service sector

12.  The countries major trading partner is

13.  But business people are increasingly strengthening ties with

14.  About 40% of the country’s industry is owned by

a)   does not.

b)   for much of the Canadian export total.

c)    wheat, meat, dairy products and leather from the prairie regions.

d)    motor vehicles.

e)    highly developed, too.

f)    the high standard of living.

g)    in services which includes an enormous civil service.

h)   foreign exchange.

i)    the USA.

j)    the hydro-electric industry is highly developed.

k)   Japan, China and all the Pacific Rim.

I)    on abundant natural resources.

m)  non-Canadians, led by USA interests.

n) fish, timber and wood products, minerals, natural gas, oil and hydroelectric-city.

 1.  Fill in the table by means of the proper names of Canada’s cities choosing them from the box.

Information

Name of the city

1. It occupies a magnificent site on the Ottawa River.

2. It was among the cities in convention for becoming the national capital because it was, in fact, the most secure location from American invasion, and it offered easy access by water and rail, though actually it was little more than a vigorous provincial outpost with nasty weather. And Queen Victoria selected this city official in 1858.

3. The   twentieth   century   saw   the   city   literally transformed. It was designed around hills, rivers, canal і and falls, preserving many wild areas and open spaces. The center of the city was saved for parks, shopping, galleries, museums and amusements made interesting by different cultural influences.

4. It is the Mainland City. It was founded in 1749. It is Atlantic headquarters of the Royal Canadian Navy and eastern Canada’s chief winter port. From the old stone citadel on a dome-shaped hill there is a superb view of the city and the magnificent harbor. And the public gardens and parks are delightful.

5.This city is such a fascinating place in which to wander, so full of the echoes of times past, that the casual visitors are likely to overlook its day-to-day activity as a provincial capital, as a religious and educational center, as the home of many industries and as a port. But it is all of these things as well as a tourist resort, and its people live amid a mixture of past and present.

                                                                  

6. This city is the largest city in New Brunswick. It is also the oldest incorporated city in Canada, with a Royal Charter dated 1785. Originally built as a fortress on solid rock at the mouth of the Saint John River, it was the leading place of ten thousand United Empire Loyalists who   left   the   United   States   during   the   War   of Independence in order to remain under British rule.

7. Because of serious fires, which swept the city in recent times, this city today consists mostly of modern buildings.

8. Positioned at the mouth of the Number River at Lake Ontario, the original village was visited by natives and

Europeans for fur trading. At first the city’s original English name was York. It was destroyed by the Americans in the War of 1812, And it was rebuilt and renamed in 1834. Designated in 1989 by the United Nations as the world’s most ethnically diverse city, this city welcomes more I immigrants than any other city in Canada.

9. Nowadays it is one of the largest cities in Canada. The city is an exiting creative center sometimes called “Hollywood North” because so many movies are filmed here.

10. This city lies 180 miles farther into the heart of the continent along the St. Lawrence. The early French settlers gave the city its present name. The city was built on a series of terraces on the hill’s lower slopes. About the harbor comes the business district. The principal stores and hotels are half-way up the slope; the main residential districts are higher still.

11. The city has grown from a settlement relying mainly on the fur trade into an industrial, commercial and financial metropolis. Its takes up a huge area and has worldwide connections. Many banks, industrial corporations and other national enterprises have their head offices there.

Ottawa,      St. John,      Halifax,     Quebec City,   Toronto,  Montreal                  

 1.  Complete the sentences with the right ending.

Halifax is the capital of

Quebec

Nova Scotia

Newfoundland

The city consists of modern buildings because of fires in recent times.

Halifax

Saint John

Quebec City

This city has grown from a settlement relying on the fur trade into      an industrial, commercial metropolis.

Toronto

Ottawa

Montreal

The city was built on a series of terraces on the hill’s lower slopes.

Montreal

Halifax

Quebec City

One of the largest cities of Canada is

Toronto

Montreal

Ottawa

The city has two cathedrals, the new public library. They give city       dignity and charm.

Halifax

Quebec City

Saint John

The capital of the province Ontario is

Halifax

Ottawa

Toronto

The city was the most secure location from American invasion.

Halifax

Ottawa

Montreal

Ottawa became the capital in

1858

1785

1834

Урок контролю аудіювання

.

Text 1. 

Geography and climate of Canada

Covering 9,976,140 square kilometers, it is the world’s second largest country after Russia and has three times zones.

Canada occupies the whole of the northern part of the continent of North America and a number of islands, the biggest of which are Vancouver in the west, Nova Scotia, Prince Edward Island and Newfoundland in the east and the Victoria and Baffin Islands in the north. It stretches from the 49th parallel in the south to the Arctic Ocean in the west to the Atlantic Ocean in the east. Canada’s only land frontiersare with Alaska in the west and with the rest of the USA in the south.

The Rocky Mountains, continuing northward from the USA, stretch parallel to Canada’s Pacific coast. East of these mountains are the high plains of Alberta and Saskatchewan, the low plains in the region of the Great Lakes and the River St. Lawrence. Mountains also run parallel to Canada’s east coast in Labrador and Baffin Islands.

Besides the Great Lakes – Lakes Superior, Huron, Erie and Ontario, which Canada shares with the USA, there are Great Bear Lake, Great Slave Lake, Lake Winnipeg, Lake Athabasca and many smaller ones.

The Niagara Falls, on the Niagara River between Lake Erie and Lake Ontario, on the frontier between Canada and the USA, are one of the most splendid sights in the world.

Canada also has large rivers: the Mackenzie, the Yukon and the River St. Lawrence. Since the building of the St. Lawrence Seaway, the Great Lakes and the River St. Lawrence form the Atlantic to the heart of the country.

The climate of Canada varies from arctic in the north, with winter temperature as low as 50 C, to moderate climate, with summer temperature up to 33 C in the east and west. Winter in Canada lasts from 4 to 5 months with heavy snowfalls. Rainfalls are considerable in the west and east, but less considerable in the centre. The Atlantic coast of Canada is often hidden in thick fog.

The north of the country near the Arctic is a cold tundra with great forests to the south; the central plains from the prairie and are one of the world’s best wheat-growing regions.

 1.  Listen to the text and say is it true or false.

 1.  Canada is situated in the North America continent.
 2.  It borders on the USA.
 3.  Canada covers 5, 999,140 square kilometers.
 4.  Canada doesn’t cover islands.
 5.  The biggest of islands are Vancouver in the west, Nova Scotia, Prince Edward Island and Newfoundland in the east and the Victoria and Baffin Islands in the north.
 6.  There is one big lake in Canada. It is Lake Superior.
 7.  The Niagara Falls, on the Niagara River, is one of the most splendid sights in the world.
 8.  Canada also has large rivers: the Mackenzie, the Yukon and the River St. Lawrence.
 9.  The climate of Canada varies from arctic in the north to moderate climate in the east and west.

Text 2.

At a Barber’s Shop

(Canadian Falk Tale)

A man entered a barber’s shop with a boy of five or six years old holding his hand. He was in a great hurry and asked the barber to cut his hair first and then to cut the boy’s hair.

“He can wait, I want you to cut my hair first”, he said.

The barber did as he was told and when he had finished the man got out of the chair, and the boy took his place. The man excused himself and said that he was in a great hurry and that he would be back in a few minutes and would pay for them both. Then he left, and the barber began to cut the boy’s hair. When he had finished, he picked the boy up and placed him in a chair to wait. He gave him a magazine to look through.

An hour passed. Two hours passed. At last the barber said to the child, “Don’t worry, your father will be back soon.”

“My father?” said the boy. “He isn’t my father. I was playing in the street and he came along and said, “Come with me, little boy. Let’s go into this barber’s shop together and have our hair cut.”

 1.  Listen to the text and fill in each space with the necessary words.

 1.  A man entered …… with a boy of ………years old.
 2.  He was in ……and asked the barber to …… first.
 3.  When he had finished the man got out of …., and the boy …….
 4.  The man said that he …… in a few minutes and would pay for …..
 5.  When the barber ……, he placed him in …… to wait.
 6.  He gave him …… to look through.
 7.  Two hours passed but the man …….
 8.  The boy told the barber that the man wasn’t his ……
 9.  The boy was playing ….. when the man came along and proposed him to go into ….. together.

 1.  a great hurry
 2.  a barber’s shop
 3.  in the street
 4.  five or six
 5.  a magazine
 6.  didn’t come back
 7.  cut his hair
 8.  the chair
 9.  them both
 10.  father
 11.  took his place
 12.  would be back
 13.  had finished

Список використаної літератури:

 1.  Абаньшина А.С. Тексти для читання і аудіювання, 5-11 кл. - К.: «Шкільний світ».-2002.
 2.  Ломов Б.Ф. Комп’ютерні навчальні програми у навчанні мовам. – Тернопіль: «Лібра Терра». – 2001.
 3.  Михайленко Т О. Роль компьютера в обучении иностранному языку. Днепропетровск: «Лингвист».- 2001.
 4.  Ногіна О.В. По англомовним країнам. -  Тернопіль: «Лібра Терра». – 2005.
 5.  Фадєєв С.В. Засоби навчання і контролю. - К.: «Шкільний світ».-2002.

PAGE  5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84720. Деятельность посольства по обеспечению национальных интересов России и реализация ее внешнеполитического курса в стране пребывания 18.65 KB
  Вместе с тем их деятельность определяется собственными законодательными актами Российской Федерации к которым относятся Конституция Российской Федерации утвержденные президентом России Положения о Министерстве иностранных дел о Посольстве и о Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации. Эти документы основа для конструирования российских дипломатических представительств для развития положений Венской конвенции применительно к государственной специфике и интересам Российской Федерации. Посольство высший класс...
84721. Положение о Посольстве Российской Федерации и Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации 18.16 KB
  Положение о Посольстве Российской Федерации и Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации. Посольство высший класс зарубежного государственного органа внешних сношений осуществляющий представительство Российской Федерации в стране пребывания. Указанный статус определяет уровень реализации внешнеполитического курса Российской Федерации в стране пребывания; защиту национальных и имущественных интересов своей страны прав и интересов российских граждан и юридических лиц; ведение переговоров с правительством государства пребывания;...
84722. Задачи и функции российских диппредставительств 14.84 KB
  Защита в государстве пребывания интересов аккредитующего государства и его граждан в пределах допускаемых международным правом; ведение переговоров с правительством государства пребывания; выяснение всеми законными средствами условий и событий в государстве пребывания и сообщение о них правительству аккредитующего государства; поощрение дружественных отношений между государствами конструктивное развитие их...
84723. Ремонт Рессоры ГАЗ - 53 1.21 MB
  Рессоры предназначены для смягчения толчков при наезде на неровности на дороге. При наезде автомобиля на какую-нибудь неровность рессоры прогибаются и смягчают толчок. Кроме этого, через них передается автомобилю толкающее усилие от ведущих колес и усилие при их торможении.
84724. Разработка автоматизированного участка изготовления детали Вал 5 499 KB
  Автоматизация производственных процессов на основе внедрения роботизированных технологических комплексов РТК и гибких производственных модулей ГПМ вспомогательного оборудования транспортно-накопительных и контрольно-измерительных устройств объединенных в гибкие...
84725. Технологічний процес обробки деталі Лабіринт 492 KB
  Відповідно до особливостей деталей, характеру між операційних зв’язків і форм організаційно-виробничого процесу, необхідно обирати підйомно-транспортні засоби і розрахувати потребу у них. При виборі підйомно-транспортних засобів необхідно суворе дотримання зв’язку їхньої роботи і загального ритму виробництва. Як підйомно-транспортні засоби в механічних цехах з потоковим виробництвом деталей середньої маси доцільно використовувати монорейки
84726. Оцінка цілісного майнового комплексу автомобілебудівельного заводу 169.25 KB
  Провести аналіз інвестиційної привабливості піприємства; Окреслити теоретичні аспекти дослідження вартості піприємства як майнового комплексу; Дослідити методичні підходи до оцінки вартості підприємства як майнового комплексу; Провести практичну роботу з оцінки цілісного майнового комплексу.
84727. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ОРГАН ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 178 KB
  Важнейшей функцией любого государства является контрольная функция, предполагающая контроль со стороны государства за соблюдением хозяйствующими субъектами экономических и правовых правил и норм в процессе их хозяйственной деятельности, а также контроль за исполнительной властью.