53556

Оценка акций

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Номинальная цена — это цена, напечатанная на бланке акции или установленная при ее выпуске. Номинальная цена формируется в момент создания акционерного общества и показывает, какая часть величины уставного капитала приходилась на одну акцию на момент ее формирования.

Русский

2014-04-01

25 KB

1 чел.

Оценка акций.

Акция имеет номинальную, балансовую, ликвидационную, рыночную цены.

Номинальная цена — это цена, напечатанная на бланке акции или установленная при ее выпуске. Номинальная цена формируется в момент создания акционерного общества и показывает, какая часть величины уставного капитала приходилась на одну акцию на момент ее формирования.

Балансовая цена — это стоимость чистых активов акционерного общества, приходящаяся на одну акцию по балансу.

Ликвидационная цена — стоимость реализуемого имуществ акционерного общества в фактических ценах, приходящаяся на одну акцию.

Рыночная (курсовая) цена это цена, по которой акция продается и покупается на рынке.

Курс акции - рыночная цена, отнесенная к номиналу и выраженная в процентах.

Если инвестор предполагает держать акцию n периодов, то ее цена может быть определена из следующего выражения:

P = D1/(1+R)1+ D2/(1+R)2+ … +Dn/(1+R)n + Рs/(1+R)n , где Р - стоимость акции; D1, D2 ... Dn — ожидаемые дивиденды первого, второго и n-го года; R- требуемая норма прибыли на данный тип инвестиций, Рs – стоимость акции на момент продажи.

Практическое применение получили ряд частных моделей.

Наибольшее распространение для оценки акций получила модель М. Гордона, имеющая ряд модификаций.

1. Темп прироста дивидендов (g) равен нулю, т. е. g = 0. В этом случае текущая рыночная цена акции (Ро) определяется по формуле:

Ро = D/R

где Ро — текущая цена акции;

D — текущий дивиденд, выплачиваемый по акции;

R — требуемая инвестором ставка дохода (коэффициент дисконтирования).

2. Темп прироста дивидендов постоянен, т. е. g =const. В этом случае Ро рассчитывается по формуле:

Ро = D(1+g) / (R- g)

Представленные формулы применимы в том случае, если инвестор предполагает держать акцию достаточно долго.

Наиболее общей моделью оценки акций является модель переменного роста, которая позволяет учитывать различный характер роста дивидендов на различных отрезках времени. Данная модель предполагает, что после определенного момента в будущем Т дивиденды будут расти с постоянным темпом роста.

В рамках данной модели для определения цены акции используется следующее выражение

 

P =  DT+1/[(R-g)*(1+R)n


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55888. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з основ економічної науки 851 KB
  Гетьмана Кафедра політичної економії Методичні рекомендації та плани семінарських занять з основ економічної науки для бакалаврів з економіки менеджменту денної та заочної форм навчання...
55889. Творчий учитель – який він? Я – творча особистість! 42.5 KB
  Творчість -– це завжди створення нового оригінального соціальнозначущого продукту. Кожна людина від природи наділена здатністю до творчості творчим потенціалом тому що творчість лежить в основі як загального розвитку природи еволюції так і кожної окремої особистості в її самоздійсненні.
55890. Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному суспільстві 62.5 KB
  Проблема насильства над дітьми свідчить про необхідність ретельного вивчення й розробки профілактичних заходів спрямованих на її вирішення оскільки діти є найнезахищенішою найуразливішою й майже повністю залежною від дорослих частиною суспільства.
55891. Організація ефективного педагогічного спілкування 46.5 KB
  План семінару: Поняття про спілкування функції спілкування. Особливості педагогічного спілкування. Типові помилки спілкування неправильні моделі спілкування з дітьми.
55892. Сучасний урок. Шляхи підвищення його ефективності 134.5 KB
  Мета: Актуалізація проблеми підвищення ефективності сучасного уроку. Колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності кожного уроку завдяки впровадженню інтерактивних технологій навчання...
55893. Психолого-педагогическая компетентность педагога 94.5 KB
  Задачи: На основе теоретического анализа проблемы сформировать у педагогов представления о ППК и ее личностно-деятельностных компонентах; Способствовать осознанию педагогами УВК необходимости развития качеств обеспечивающих эффективное взаимодействие с учениками...
55894. Основні вимоги до написання науково-дослідницької роботи 112 KB
  Робота учасників науково-дослідницьких робіт у відділі філології та мистецтвознавства. Актуалізація опорних знань На першому засіданні ми з вами, шановні учні, говорили що таке науково-пошукова робота,проводили анкетування про типи обдарованості.
55895. А над світом українська вишивка цвіте 69 KB
  Учениця: Вічна після барв і кольорів Неповторна музика натхнення Шепіт трав і шелест яворів І дзвінкі турботи сьогодення. А над світом гляньте а над світом Українська вишивка цвіте Учениця: Скажiть де ви придбали таку чудову вишивку Учениця...
55896. Сучасна косметика, татуювання, татуаж та гігієна шкіри 105.5 KB
  Мета: сприяти поглибленню знань про гігієну шкіри гігієнічний косметичний догляд за шкірою; розширити знання про косметичні засоби їх види вплив на шкіру; їх хімічний склад; особливості догляду за шкірою підлітків...