53619

Анализ денежных потоков

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Движение денежных средств, получаемых и расходуемых предприятием в наличной и безналичной форме, называют в финансовом менеджменте денежными потоками. Эти потоки бывают двух видов: положительные и отрицательные. Положительные потоки (притоки) отражают поступление денег на предприятие, отрицательные (оттоки) – выбытие или расходование денег предприятием.

Русский

2014-04-01

28 KB

0 чел.

Анализ денежных потоков.

Движение денежных средств, получаемых и расходуемых предприятием в наличной и безналичной форме, называют в финансовом менеджменте денежными потоками. Эти потоки бывают двух видов: положительные и отрицательные. Положительные потоки (притоки) отражают поступление денег на предприятие, отрицательные (оттоки) – выбытие или расходование денег предприятием.

Для решения задачи анализа денежных потоков используют прямой и косвенный методы.

Прямой метод определения чистого денежного потока предполагает прогнозирование и прямой счет всех составных элементов притоков и оттоков по каждому виду деятельности и для каждого шага расчета.

При этом на каждом шаге значение денежного потока характеризуется:

- притоком, равным размеру денежных поступлений;

- оттоком, равным платежам;

- сальдо, равным разности между притоком и оттоком.

Денежный поток обычно рассматривается состоящим из потоков от отдельных видов деятельности:

- денежного потока от операционной деятельности;

- денежного потока от инвестиционной деятельности;

- денежного потока от финансовой деятельности.

Операционная деятельность – это основная (текущая) деятельность предприятия, связанная с производством и реализацией товаров и услуг.

Под инвестиционной деятельностью в мировой практике понимается деятельность предприятия по осуществлению долгосрочных вложений, причем учитываются не только реальные, но и долгосрочные финансовые инвестиции.

Финансовая деятельность связана с привлечение и возвратом собственных, заемных и привлеченных средств, необходимых для финансирования деятельности предприятия. Финансовые притоки это суммы, вырученные от размещения новых акций или облигаций, краткосрочные и долгосрочные займы, полученные в банках или у других предприятий, целевое финансирование из различных источников.

Для каждого вида денежного потока рассчитывается сальдо – разность между притоками и оттоками. Кроме этого рассчитывается чистый денежный поток как сальдо трех денежных потоков.

Чистый денежный поток не тождествен чистому доходу фирмы с точки зрения бухгалтерского учета.

Косвенный метод определения чистых денежных потоков основан на использовании отчетных форм — баланса и отчеты о прибылях и убытках.

В общем случае расчет чистого денежного потока косвенным методом может быть представлен следующим образом:

Чистая прибыль (убыток) за период t + Амортизационные отчисления за период t - Процентные выплаты по заемным средствам за период t (которые не уменьшают прибыль до налогообложения) - Инвестиции в период + Прирост долгосрочной задолженности за период t - Уменьшение долгосрочной задолженности за период t - Прирост собственных оборотных средств за период t = Чистый денежный поток периода t.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58877. Задачі на знаходження суми і остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Розпізнавання геометричних фігур 66 KB
  Мета уроку: вчити складати і розв’язувати задачі на знаходження суми і остачі, формувати обчислювальні навички додавання і віднімання чисел, вправляти в засвоєнні табличних випадків додавання і віднімання чисел...
58881. Спостереження за основними ознаками речення 62 KB
  Уміти складати речення і правильно вимовляти їх. Тож на цьому уроці ми будемо вчитися будувати речення пригадаємо які бувають види речень коли який знак поставити в кінці речення із якою інтонацією промовляти речення щоб мова наша була більш багатою і виразнішою.
58882. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому 33.5 KB
  Передаючи мікрофон по ряду ланцюжком діти дають відповіді на запитання з розділу Синтаксису і Морфології: Що вивчає Синтаксис Яке речення називається простим Яке речення називається складним Які типи складних речень ви знаєте Що таке сполучник...
58883. Словесний портрет літературного героя 55.5 KB
  Мета: Поглибити знання учнів про портрет навчити розрізняти портрет як жанр живопису та літературний опис зовнішності персонажа; розширити портретну лексику учнів; розвивати творчу уяву логічне мислення усне мовлення...
58884. Організаційний момент на уроці української мови та літератури: теорія, практика, інновації 202.5 KB
  Сукупність методів і прийомів на кожному етапі уроку складає мікроструктуру уроку. Вона є дуже мобільною. Розробка її з позиції досягнення найбільшої адекватності у кожній конкретній ситуації дозволяє гнучкіше використовувати всю структуру того чи іншого типу уроку.
58885. Основа словесної творчості учнів 34 KB
  Мета: розширити уявлення учнів про історичне минуле про мудрість і розважливість Ярослава Мудрого; збагачувати словниковий запас школярів; виробляти в учнів уміння самостійно аналізувати та робити висновки; виховувати у школярів зацікавленість до історичного минулого нашого народу.