53802

Оптимизация использования денежных средств

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Оптимизация среднего остатка денежных активов предприятия предполагает инвестирование избытка денежных средств для получения дополнительной прибыли, обеспечивая при этом необходимую ликвидность.

Русский

2014-04-01

28.5 KB

4 чел.

Оптимизация использования денежных средств.

Оптимизация среднего остатка денежных активов предприятия предполагает инвестирование избытка денежных средств для получения дополнительной прибыли, обеспечивая при этом необходимую ликвидность. Решается эта задача с использованием моделей Боумоля, Миллера-Орра и др.

В модели Боумоля предполагается, что предприятие начинает работать, имея максимальный и целесообразный для него уровень денежных средств, и затем постепенно расходует их в течение некоторого периода времени. Все поступающие средства от реализации товаров и услуг предприятие вкладывает в краткосрочные ценные бумаги. Как только запас денежных средств истощается, т.е. становится равным нулю или достигает некоторого заданного уровня безопасности, предприятие продает часть ценных бумаг и тем самым пополняет запас денежных средств до первоначальной величины. Таким образом, динамика остатка средств на расчетном счете представляет собой «пилообразный» график.

Модель Боумоля позволяет рассчитать оптимальный максимальный баланс денежных средств с использование следующего соотношения:

С = (2 х F x T / k)1/2, где С – сумма денежных средств, которая может быть получена от продажи ценных бумаг или в результате займа (максимальный баланс денег); F – постоянные транзакционные издержки по купле-продаже ценных бумаг или обслуживанию полученной ссуды; T – сумма денежных средств, необходимых для поддержания текущих операций в течение всего периода (обычно год); K – относительная величина альтернативных затрат, равная ставке дохода по ликвидным ценным бумагам или процентной ставке по краткосрочным кредитам.

Большая степень учета реального характера движения денежных средств достигается в модели Миллера-Орра. Она, в частности, учитывает фактор неопределенности денежных выплат и поступлений.

В рамках данной модели устанавливается верхняя и нижняя граница величины денежных средств. При достижении верхней границы часть денежных средств инвестируется в менее ликвидные, но более доходные активы (краткосрочные ценные бумаги), а при достижении нижней границы осуществляется пополнение денежных средств за счет продажи ценных бумаг или заимствования.

Нижняя граница устанавливается менеджментом предприятия и далее в рамках модели осуществляется расчет целевого значения баланса на основе следующего выражения:

Целевое значение = Минимальное значение +[3*TCOST*σ2 /(4 r)]1/3

Определение целевого значения баланса денег требует расчета дисперсии денежного потока (σ2) , а также дневной процентной ставка (r) и стоимости восстановления баланса денежных средств (TCOST).

Верхняя граница баланса денег определяется из следующего выражения:

Верхняя граница = 3* Целевое значение - 2* Минимальное значение.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47768. Загальна характеристика царства Тварин 3.62 MB
  Амеба не має постійної форми тіла що пояснюється здатністю плазми скорочуватись та відсутністю оболонки. Цисти зовні мають різноманітні випини можуть чіплятися наприклад до тіла водоплавних птахів що сприяє поширенню виду. Ектоплазма утворює пелікулу під якою містяться дуже тонкі скоротливі волоконця міонеми розміщені у напрямку поздовжньої осі тіла. Відрізняються кулястою формою тіла тонкими довгими псевдоніжками що розходяться від клітини радіально а також наявністю черепашки з карбонату кальцію та органічних речовин або...
47769. Житлове право. Курс лекцій 1.5 MB
  У вузькому значенні житлове право традиційно розглядається як частина цивільного права яка врегульовує правові відносини які виникають в процесі користування жилими приміщеннями. Так наприклад для відносин користування жилими приміщеннями характерним є цивільноправовий метод регулювання рівність сторін їх майнова самостійність; для відносин розподілу надання житла управління житловим фондом інших відносин організаційного та управлінського характеру метод адміністративноправового регулювання метод владипідпорядкованості. Таким...
47770. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ. ОПОРНИЙ КОНСТПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.3 MB
  Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної привабливості . Методологічні засади інвестиційного аналізу Інвестиції у виробництво та у ринки збуту створюючи умови для підвищення якості продукції мінімізації витрат збільшення обсягів продажу забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства. Цілі що їх за інвестування ставить перед собою підприємство відповідають стратегічним для великих проектів і тактичним для малих проектів цілям підприємства на ринку. До таких цілей можна...
47771. Курс лекцій. Порядок розгляду господарських спорів у міжнародних судах 829 KB
  Зуєва кандидат юридичних наук доцент кафедри цивільноправових дисциплін Академії митної служби України. 120 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 149 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Докорінні зміни що сталися у політичному й економічному житті незалежної України призвели до формування принципово нової порівняно з радянським періодом системи зовнішньоекономічних звязків. Конституція України: Закон України від 28.
47772. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні 429.5 KB
  Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні Місцеве самоврядування це комплексне багатоаспектне явище яке ще не має досить точного і єдиного наукового визначення. Спільним для різних концепцій є розгляд місцевого самоврядування в якості основоположної засади конституційного ладу тобто в ролі одного з визначальних принципів організації та здійснення влади в суспільстві й державі який полягає у встановленні децентралізованої системи управління фінансово і організаційно відокремленої від державних органів. Конституційний принцип...
47773. ТРУДОВЕ ПРАВО. КУРС ЛЕКЦІЙ 975.5 KB
  У лекціях коротко і доступно викладено основні положення трудового права з використанням нормативноправових актів станом на 01 березня 2011 року. Загальна частина трудового права. Особлива частина трудового права. Джерелами трудового права є Кодекс законів про працю України закони та підзаконні акти України а також міжнародні акти ратифіковані Верховною Радою України.
47774. Екологія. Раціональне природокористування 1.08 MB
  Курс лекцій підготовлений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напрямку 0501 – “Економіка і підприємництво” з врахуванням вимог Болонської декларації.
47775. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В КОРПОРАЦІЯХ 149.5 KB
  ПІДПРИЄМСТВА КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. Згідно з юридичним обєднанням підприємств: або активи та зобовязання одного підприємства передаються іншому підприємству а перше підприємство ліквідується; б або активи та зобовязання обох підприємств передаються новому підприємству а обидва попередні підприємства ліквідуються. 2 економічне обєднання що є наслідком придбання поглинання за якого підприємства після обєднання залишаються самостійними юридичними одиницями. У результаті...
47776. Курс лекцій. Менеджмент 1.85 MB
  Централізація і децентралізація управління. Організаційні структури управління. Класифікація і характеристики типів організаційних структур управління. Тема 9 Управління колективами групами працівників.