53808

Форми контролю знань на уроках інформатики

Научная статья

Педагогика и дидактика

Для тестування широко використовую компютер що дозволяє якісно змінити контроль за діяльністю учнів. Компютер дозволяє перевірити всі відповіді учні більш охоче відповідають компютеру і якщо отримують невисоку оцінку то мають велике бажання скоріше її виправити. Практична робота активізує пізнавальну діяльність учнів оскільки від роботи з ручкою та зошитом діти переходять до роботи з компютерами. Учні оформляють свої доклади реферати за допомогою комп'ютера виконують самі малюнки схеми допомагають створювати тести посібники з...

Украинкский

2014-04-01

199 KB

24 чел.

Комок Ірина Вікторівна, вчитель інформатики ЗОШ № 35, м.Чернігів

irinakomok@gmail.com

Форми контролю знань на уроках інформатики.

Перевірка знань, вмінь, навичок учнів є важливим елементом процесу навчання. Контроль знань відкриває великі можливості для удосконалення процесу навчання, оскільки перевірка дозволяє краще вивчити учнів, їх індивідуальні особливості. Найбільш точно та якісно оцінювати знання учнів дозволяє різноманітність видів та форм контролю.

В інформатиці необхідно розрізняти теоретичні знання з практичними навичками роботи. В якості основних (традиційних) методів перевірки теоретичних знань я використовую усне опитування, письмову перевірку, тестування; для оцінювання практичних навичок – практичну роботу.

Також на уроках використовую такі форми контролю, як реферати, проекти, дидактичні ігри.

Усне опитування.

Усне опитування відбувається у вигляді фронтальної або індивідуальної перевірки.

При фронтальному опитуванні за короткий час перевіряється стан знань учнів всієї групи по певному питанню або групі питань. Цю форму перевірки я використовую для:

 •  з’ясування готовності учнів до вивчення нового матеріалу;
 •  перевірки домашнього завдання;
 •   при підготовці до виконання практичних робіт;
 •  перевірки матеріалу, який тільки що було розібрано на уроці.

Індивідуальне усне опитування я застосовую на кожному уроці. В процесі усного опитування можу використовувати колективну роботу класу. Це:

 •  рецензування відповіді;
 •  оцінка відповіді та її обґрунтування;
 •  постановка питань учню іншими учнями;
 •  взаємоперевірка;
 •  самоперевірка.

Письмовий контроль.

Письмова перевірка дозволяє за короткий час перевірити знання великої кількості учнів одночасно. Тому на уроках я використовую: диктанти, самостійні роботи, тести.

Диктант найчастіше складається з двох варіантів. Текст питань простий, легко сприймається на слух, потребує короткої відповіді, нескладних обчислень (додатки 1,2).

 Для перевірки рівня засвоєння учнями деяких тем я проводжу заліки. Перед початком вивчення матеріалу учні знайомляться з переліком питань та обов’язкових задач з теми. Заліки є диференційованими, щоб учень міг самостійно вибрати рівень.

Широко використовую тести (додаток 3). Тести можуть бути різними:

 1.  Тести, в яких серед відповідей, що пропонуються наведено декілька неправильних та одна правильна відповідь.
 2.  Тести з декількома правильними та неправильними відповідями.
 3.  Альтернативні тести з двома відповідями на питання (одна – правильна, інша – містить помилку).
 4.  Закриті тести, де учні пропонують свій варіант відповіді.
 5.  Тести перехресного вибору, де потрібно встановити відповідність між елементами множини відповідей.

Для тестування широко використовую комп’ютер, що дозволяє якісно змінити контроль за діяльністю учнів. Комп’ютер дозволяє перевірити всі відповіді, учні більш охоче відповідають комп’ютеру і якщо отримують невисоку оцінку, то мають велике бажання скоріше її виправити.

Тест дозволяє на протязі короткого часу отримати уявлення про пробіли в знаннях,  дає можливість перевіряти знання на різних рівнях, сприяє раціональному використанню часу на уроці. Але тест фіксує тільки результати роботи, але не хід її виконання, можливе вгадування правильної відповіді, а також випадки, коли вибір неправильної відповіді пояснюється неуважністю учня.  Тому я використовую і інші види контролю знань.

Для закріплення теоретичних знань та вироблення навичок та вмінь використовується практична робота (додаток 4). Практична робота потребує від учнів не тільки наявності знань, але ще й вмінь застосовувати ці знання на практиці. Практична робота активізує пізнавальну діяльність учнів, оскільки від роботи з ручкою та зошитом діти переходять до роботи з комп’ютерами.

До кожної теми розроблені різнорівневі практичні роботи, які дозволяють учням показати рівень засвоєння знань з певної теми.

Використовую також кросворди, лото, ребуси, вікторини (додатки 5, 6), які дозволяють тренувати пам’ять, підвищувати інтерес учнів до вивчення теми.

Проекти.

Проект відображає як теоретичні знання учнів, так і рівень прикладних навичок роботи з різними програмами.

Учні оформляють свої доклади, реферати за допомогою комп'ютера, виконують самі малюнки, схеми, допомагають створювати тести, посібники з літератури, дидактичний матеріал.

       Такий вид роботи розвиває творчі, дослідницькі здібності учнів, підвищує їх активність.


Додаток 1.

Диктант.

«Основні поняття інформатики».

 1.  В інформатиці поняття «інформація» може мати визначення...                         (набір відомостей про об’єкти, явища і процеси навколишнього світу).
 2.  Інформацію, важливу в конкретний момент, називають...      (актуальною).
 3.  Інформацію, що відображає реальний стан справ, називають...     (достовірною).
 4.  Інформацію, що не залежить від особистої думки чи судження, можна назвати... (об’єктивною).
 5.  Інформацію, якої достатньо для прийняття правильного рішення, називають... (повною).
 6.  Інформаційні процеси – це...         (дії, які можна виконувати з інформацією)
 7.  За допомогою чого передається інформація?                     (повідомлення)
 8.  Під пошуком інформації розуміють:

а) вимірювання температури повітря;

б) передавання інформації на великі відстані за допомогою комп’ютерних мереж;

в) використання каталогів, архівів, довідкових систем;

г) сортування інформації.                                                     (в)           

 1.  На метеостанції вимірювання параметрів навколишнього середовища (температури повітря, атмосферного тиску, швидкості вітру тощо) являє собою процес:

а) збереження інформації;

б) передавання інформації;

в) захист інформації;

г) збирання інформації.                                                          (г)

 1.  Джерелом інформації можуть бути...                                                               (технологічні процеси, наукові експерименти, природні об’єкти, механізми)
 2.  Носій інформації - це...     (фізичне середовище, в якому зафіксована інформація).
 3.  Вихідна інформація – це...                                                                                       (нова інформація, яку  отримують  після опрацювання здобутої інформації)   


Додаток 2.

«Структура інформаційної системи».

Визначити істинність твердження.

 1.  У 50-х  роках ХХ ст. було створено комп’ютери І покоління.
 2.  Для розробки комп’ютерів ІІ покоління використовувалися транзистори.
 3.  Перша діюча ЕОМ називалася Аналітична машина.
 4.  Інформаційна система – це сукупність апаратних і програмних засобів, що забезпечують автоматизацію інформаційних процесів.
 5.  Внутрішня архітектура комп’ютера включає в себе апаратне забезпечення і програмне забезпечення.
 6.  До зовнішньої архітектури комп’ютера належать: системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятори, принтери, сканери.
 7.  Монітор – це пристрій, призначений для введення інформації.
 8.  Розділення – характеристика принтера.
 9.  До пристроїв введення інформації належать клавіатура, сканер, маніпулятори, відеокамера, фотоапарат, мікрофон.
 10.  Сканер – пристрій для посимвольного введення інформації.
 11.  Плоттер – пристрій для виведення графічної інформації.
 12.  Програмне забезпечення включає в себе системне програмне забезпечення, прикладне програмне забезпечення, системи програмування, маніпулятори.
 13.  Системне програмне забезпечення – це програми для виконання конкретних задач користувача.
 14.  Магістраль (шина даних) – це провідники, що зв’язують між собою всі пристрої комп’ютера.
 15.  Контролер (адаптер) – електронна схема, що забезпечує управління пристроями комп’ютера.
 16.  Мікропроцесор – це електронна схема, призначена для збереження інформації.
 17.  До внутрішньої пам’яті комп’ютера належать: оперативна пам’ять, постійна пам’ять, кеш-пам’ять, напівпровідникова пам’ять, магнітні диски.
 18.   Найменша одиниця ємності запам’ятовуючих пристроїв – байт.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

+

+

-

+

-

+

-

-

+

-

+

-

-

+

+

-

-

-

Таблиця оцінювання.

Кількість правильних відповідей

1-2

3

4-5

6

7-8

9

10-11

12

13-14

15

16-17

18

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Додаток 3.

Тест

«Оператори умовного переходу та вибору».

Варіант1.

 1.  Які з наведених нижче вказівок розгалуження є:

1) правильними_________                 2) неправильними________

a) if a<b then a:=a+l else b:=b-l;

6) if (x<5) and (y>3) then s:=s+l; else s:=s-l;

в) if a<>b then b:=a;

г) if 9 then k:=k+l.

 1.  Які значення будуть мати змінні А і В в результаті виконання вказівки розгалуження:

if A<B then A:=B else B:=A, якщо перед її виконанням А=0.5, B=-1.7

Відповідь А=____________ В=_____________

 1.  Яка задача розв'язується в результаті виконання вказівки:

if x<y then max:=y else max:=x?

Відповідь_______________________________

 1.  При яких значеннях а і b, умова а>b буде:

1) істинна___________ 2) хибна____________

а) а=2, b=5;      б) а=5, b=2;        в) а=2, b=2

 1.  Знайдіть значення величини С після виконання вказівки розгалуження:

if b>=6 then c:=5 else c:=12, якщо

1) b=2, c=______________________________

2) b=16, c=______________________________

3) b=6, c=______________________________

 1.  Яке значення величини D, якщо після виконання вказівки

if d<=4 then c:=5 else c:=10;

1) c=5; d=__________     2) c=10; d= ____________

    a) d=4;      б) d=10;      в) d=2;

7. При якому значенні К, після виконання вказівки вибору

      Case K of

                k1:writeln(‘Відмінно’);

                k2: writeln(‘Добре’);

                 k3: writeln(‘Посередньо’);

                 k4: writeln(‘Незадовільно’);

         end;

 а) k1=5               б) k2=4                    в) k3=3            г) k4=2

 1.  Незадовільно          К=____________       
 2.  Відмінно                 К=____________        

Варіант2.

 1.  Які з наведених нижче вказівок розгалуження є:

1) правильними_________

2) неправильними________

a) if a=b then a:=a+l else b-l;

6) if (x<15) and (y>3) then s:=s+l else s:=s-l;

в) if a<>b then b:=a+6;

г) if k+9 then k:= l.

 1.  Які значення будуть мати змінні А і В в результаті виконання вказівки розгалуження:

if A<B then A:=B else B:=A, якщо перед її виконанням А=2.5, B=-0.6

Відповідь А=____________ В=_____________

 1.  Яка задача розв'язується в результаті виконання вказівки:

if x<y then min:=x else min:=y?

Відповідь_______________________________

 1.  При яких значеннях а і b, умова а<b буде:

1) істинна___________ 2) хибна____________

а) а=2, b=5;      б) а=5, b=2;        в) а=2, b=2

 1.  Знайдіть значення величини С після виконання вказівки розгалуження:

if b<=10 then c:=15 else c:=2, якщо

1) b=2, c=______________________________

2) b=16, c=______________________________

3) b=10, c=______________________________

 1.  Яке значення величини D, якщо після виконання вказівки

if d>=4 then c:=5 else c:=10;

1) c=5; d=__________     2) c=10; d= ____________

     a) d=4;      б) d=10;      в) d=2;

7. При якому значенні К, після виконання вказівки вибору

      Case K of

                k1:writeln(‘Відмінно’);

                k2: writeln(‘Добре’);

                 k3: writeln(‘Посередньо’);

                 k4: writeln(‘Незадовільно’);

         end;

 а) k1=5               б) k2=4                    в) k3=3            г) k4=2

 1.    Добре                       К=____________      
 2.  Посередньо               К=____________      

Тест

«Архівація файлів».

1.Які носії застосовуються в пристроях зовнішньої пам’яті?

 а) гнучкі диски (дискети);

 б) жорсткі диски;

 в) оптичні диски;

 г) магнітооптичні диски;

 д) голограми;

 е) сталевий провід.

2. У якому вигляді фізично зберігається інформація на магнітних дисках?

 а) подряпин;    б) перфорацій;    в) намагнічених ділянок;    г) „0”  і „1”;

 д) виступів та впадин;    е) чисел;    ж) цифр.

3. Що таке архівація файлів?

 а) ховання дискет у сейф;    б) пакування даних;  

 в) стискання інформації для зменшення об’єму;

 г) створення копій;    д) діагностика;    е) склеювання;

 ж) розбиття на доріжки і сектори.

4. Архівація файлів здійснюється з метою...

 а) надійного компактного збереження інформації;

 б) перенесення ПЗ і даних на інші ПК;

 в) одержання резервних компактних копій ПЗ і даних;

 г) звільнення місця на дисках;

 д) захисту від збоїв.

5. Архів – це...

 а) група логічно послідовних секторів;

 б) єдиний файл, в якому в стислому вигляді розміщені один або декілька файлів;

 в) таблиця файлів;

 г) сервісна програма ОС.

6. Який принцип лежить в основі архівації?

 а) принцип заміни рівномірного двійкового коду на нерівномірний;

 б) принцип заміни нерівномірного двійкового коду на рівномірний;

 в) принцип побудови послідовних кодів.

7. Перша програма – архіватор була створена у...

 а) 1987;     б) 1985;     в) 1895;     г) 1972;     д) 1899;     е) 1980.

8. Які з перерахованих нижче програм є архіваторами?

 а) Access;    б) Aidstest;    в) WinRAR;    г) AntiVirus;    д) WinZip;

 е) ScanDisk;    є) WinArj.

9. Які з перерахованих нижче операцій можуть виконувати архіватори?

 а) перегляд архіву;    б) вміщення файлів в архів;

 в) видалення файлів з архіву;    г) видобування файлу з архіву;

 д) перейменування файлів;    е) створення багатотомного архіву;

 є) перевірка на наявність вірусів;

 ж) впорядкування кластерів, що належать до одного файлу.

10. Багатотомний архів – це...

 а) архів, в якому всі файли розглядаються як один послідовний потік даних;

 б) архів, що складається з декількох частин;

 в) архів, до якого доданий виконуваний модуль, що дозволяє видобувати файли запустивши архів, як звичайну програму;

 г) архів, в якому знаходяться файли з звуковою та відеоінформацією.

11. Архів, що саморозпаковується – це...

 а) архів, що складається з декількох частин;

 б) архів, в якому всі файли розглядаються як один послідовний потік даних;

 в) архів, в якому знаходяться файли з звуковою та відеоінформацією;

 г) архів, до якого доданий виконуваний модуль, що дозволяє видобувати файли запустивши архів, як звичайну програму.

12. Неперервний архів – це...

 а) архів, до якого доданий виконуваний модуль, що дозволяє видобувати файли запустивши архів, як звичайну програму;

 б) архів, що складається з декількох частин;

 в) архів, в якому всі файли розглядаються як один послідовний потік даних;

 г) архів, в якому знаходяться файли з звуковою та відеоінформацією.

Відповіді:

1

а, б, в, г

7

б

2

в

8

в, д, є

3

в

9

а, б, в, г, д, е

4

а, б, в, г

10

б

5

б

11

г

6

а

12

в


Додаток 4.

Практична робота.

Тема: Створення програм з використанням операторів циклу.

Мета: Закріпити вміння і навички створювати і реалізовувати програми з використанням циклів з відомою кількістю повторів.

Виконання роботи.

 1.  Завантажити ТР.
 2.  Вибрати рівень складності завдання. Номер задачі, яку потрібно розвязати, співпадає з номером варіанту. Створити програму для розвязання задачі.
 3.  Продемонструвати результати роботи вчителю. Завершити роботу. Підготувати звіт.

Завдання.

І рівень.

 1.  Знайти суму всіх натуральних чисел від 1 до 50.
 2.  Знайти добуток всіх цілих чисел від 1 до 20.
 3.  Вивести у вигляді таблиці вартість 1, 2, 3, …,10 євро.
 4.  Вивести у вигляді таблиці вартість 1, 2, 3, …,10 рублів.

ІІ рівень.

 1.  Для чисел від 1 до 20 обчислити квадратні  та кубічні корені. Результати наведіть у вигляді таблиці.
  1.  Для чисел від 1 до 20 обчислити квадрати та куби. Результати наведіть у вигляді таблиці.
  2.  Знайти суму парних чисел від 1 до 100.
  3.  Знайти добуток непарних чисел від 1 до 21.

ІІІ рівень.

 1.  Вивести на екран всі двозначні числа, які діляться на 3 або на 5.
  1.  Вивести на екран всі тризначні числа, які діляться на 5 або на 7.
   1.  Обчислити суму додатних елементів числової послідовності 3sin2i, де і=1, 2, 3, …15.
   2.  Визначити скільки серед елементів послідовності cos3i, де і=1, 2, …, 12 є від’ємних.

IV рівень.

 1.  За натуральним значенням змінної n обчислити значення виразу        (n знаків кореня).
 2.  Знайти суму дільників заданого натурального числа n.
 3.  Обчислити значення виразу .
 4.   Обчислити N!! (для парного N – це добуток чисел 2, 4, 6, …, N; для непарного N – це добуток чисел 1, 3, 5, …, N ).


Додаток 5.

Лото.

Картка – завдання.

               1

Група логічно

послідовних секторів

на диску

           2

Програма,

призначена для

діагностики

диску

                 3

Програма, яка

негативно впливає

на роботу

комп’ютера

                4

Список кластерів

диска, за яким ОС знаходить усі частини необхідного файлу.

                 5

Програма, призначена

для виявлення

та знищення

комп’ютерних

вірусів.

              6

Область пам’яті на зовнішньому носії, що має ім’я та розширення.

               7

Перерозподіл  файлів,

при якому вони

розміщуються

в неперервних

областях.

           8

Процес

розбиття диску

на доріжки і

сектори.

9

Види вірусів.

10

Процес перевірки

диску на наявність

помилок та

пошкоджень.

11

Типи

антивірусних

програм

12

Програма,

призначена для

дефрагментації

файлів.

Потрібно записати номер запитання з картки-завдання в ту клітинку картки-відповідь, де знаходиться відповідь на це запитання

Картка – відповідь.

Кластер

Таблиця розміщення

     файлів FAT

ScanDisk

Дефрагмента-ція

Діагностика

Комп’ютерний вірус

Антивірусні

    програми

Форматування

Файл

Defrag

    Файлові,

    звичайні,

поліморфні

   Сканери,

  монітори,

фаги.

 

Відповіді:

1

Кластер

4

Таблиця розміщення

     файлів FAT

2

ScanDisk

7

Дефрагмента-ція

10

Діагностика

3

Комп’ютерний вірус

5

Антивірусні

    програми

8

Форматування

6

Файл

12

Defrag

9

    Файлові,

    звичайні,

поліморфні

11

   Сканери,

  монітори,

фаги.


Додаток 6.

Закодувати відповідь.

«Апаратна та програмна складові інформаційної системи».

Потрібно встановити відповідність між  першою та другою таблицями.

Таблиця 1.

Завдання

Код

1

Зовнішня архітектура комп’ютера.

2

Пристрої виведення інформації.

3

Зовнішні запам’ятовуючі пристрої.

4

Електронна схема, що виконує всі арифметичні операції та логічну обробку даних.

5

Пристрої введення інформації.

6

Прикладне програмне забезпечення.

7

Принципи роботи комп’ютера.

8

Внутрішня архітектура комп’ютера.

9

Пристрій, призначений для запису та зчитування інформації з дисків.

10

Пристрій мікропроцесора, що керує роботою всіх пристроїв комп’ютера за заданою програмою.

11

Системне програмне забезпечення.

12

Що знаходиться в оперативній пам’яті під час роботи комп’ютера?

13

Скільки байт має гігабайт?

14

 Основні характеристики комп’ютера.

15

Пристрої, з яких складається мікропроцесор.

16

Принцип будови комп’ютера.

17

Де знаходяться програми, що приводять комп’ютер в робочий стан?

18

Які групи клавіш має клавіатура?

19

Основні характеристики мікропроцесора.

20

Внутрішня пам’ять процесора.

Таблиця 2.

1. Системний блок

18. 220 байт.

35. Вінчестер.

2. Мікропроцесор.

19. Клавіатура.

36. Електронні таблиці.

3. Принтер.

20. Експертна система.

37. Системи управління базами даних.

4.Оперативний запам’ятовуючий пристрій.

21. Маніпулятори.

38. 1024 байт.

5. Стример.

22. Постійний запам’ятовуючий пристрій.

39. Тип мікропроцесора.

6. Монітор.

23. Магнітні диски.

40. Інформація.

7. Кеш-пам’ять.

24.Оптичні диски.

41. Розрядність.

8. Система обробки текстів.

25. Драйвер.

42. Клавіші керування курсором.

9. Магістрально-модульний принцип.

26. Напівпостійний запам’ятовуючий пристрій.

43.Програми, що виконуються.

10. Контролери зовнішніх пристроїв.

27. Системи програмування.

44. Тип принтера.

11. Пристрій управління.

28. DVD диски.

45. Цифрові клавіші.

12. Принцип неперервності пам’яті.

29. Арифметико-логічний пристрій.

46. Функціонально-цифрові клавіші.

13. Оболонки користувача.

30. Операційна система.

47. Тактова частота.

14. Сканер.

31. Дисковод.

48.Тип таймера.

15. Принцип програмного управління.

32. 230 байт.

49.Об’єм оперативної пам’яті.

16. Принцип адресності пам’яті.

33.Магнітно-оптичні диски.

50.Інформація, що обробляється.

17. Сервісні програми.

34. Регістри.

51. Алфавітно-цифрові клавіші.

Відповіді:

1

1, 3, 6, 14, 19, 21

11

13, 17, 25, 30

2

3, 6

12

30, 40, 43, 50

3

5, 23, 24, 28, 33, 35

13

32

4

2

14

30, 39, 49

5

14, 19, 21

15

11, 29, 34

6

8, 20, 36, 37

16

9

7

11, 12, 15

17

22

8

2, 4, 7, 10, 22, 26

18

42, 45, 51

9

31

19

41, 47

10

11

20

4, 7, 22, 26

Таблиця оцінювання:

Кількість правильних відповідей.

1-2

3-4

5

6-7

8-9

10

11-12

13-14

15

16-17

18-19

20

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

79452. Специфика коммуникативных процессов в социально-культурной сфере 26.96 KB
  Коммуникация лат. Коммуникация это общение передача информации в процессе деятельности. Социальная коммуникация обмен информацией между людьми посредством общей для них знаковой системы речь язык жестов. Философская трактовка: социальная коммуникация это движение смыслов во времени и пространстве.
79453. Современные концепции досуга и возможности их реализации в культурной жизни общества 24.54 KB
  Существует множество концепций рассматривающих досуг в современном обществе. В то время как феномен досуга продолжает претерпевать изменения крупнейшие теоретики разработали много определений и концепций которые содержат целый ряд закономерностей. Определения досуга распадаются на 4 основных группы Досуг как созерцание связанное с высоким уровнем культуры и интеллекта; это состояние ума и души в этой концепции досуг обычно рассматривается с точки зрения эффективности с какой человек делает чтолибо.
79454. Социально-педагогические условия эффективной организации семейного досуга 27.78 KB
  Жизнь семьи характеризуется материальными и духовными процессами. Естественно чем выше культура общества тем выше культура семьи. Режим внутри семьи в квартире занимаемой семьей находится в почти полной власти родителей. Каждый родитель вырабатывает такое устройство семенного быта которое наиболее соответствует особенностям его семьи.
79455. Социально-культурная деятельность в эпоху Петра I 27.52 KB
  В XVIII веке самостоятельное значение в русской культуре начинают обретать наука и искусство образование и техническое творчество философия и богословская мысль образование и техническое творчество т. А потому реформаторская деятельность правительства первой четверти XVIII в. Интерес к театру пробудившиеся при Петре в разных слоях городского населения приведет во второй четверти XVIII века к созданию театральных организаций как в столицах так и в провинции.
79456. Нормативно-правовое, экономическое и организационное обеспечение деятельности общественных объединений 25.96 KB
  Виды деятельности ОО направлены на создание и развитие: социальных целей благотворительных культурных образовательных научных управленческих охрана здоровья развитие физической кры и спорта удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан. Основные направления деятельности ОО: представление интересов и защиты прав детей. самодеятельности о.
79457. Роль социально-культурной деятельности в процессе формирования культуры личности 30.96 KB
  По существу возникло новое направление высшей школы обусловленное нынешней социальнокультурной ситуацией и органично объединившее социальную педагогику и культурологию. Условно его можно было бы определить как специальное образование в сфере социальнокультурной экологии человека. При этом нельзя не учитывать что у каждой Современная социальнокультурная ситуация характеризуется значительным усложнением структуры и содержания взаимоотношений людей когда остро встает вопрос о последовательном освоении культурного потенциала и активном...
79458. Профессиональная этика менеджера социально-культурной деятельности 26.58 KB
  Менеджер это особая профессия специалист по управлению добивающийся результатов путем организации работы других людей. Менеджер это новая современная специальность со своими статусными ролевыми функциональными мотивационностимулирующими ценностноориентирующими характеристиками. Итак менеджер организации по своему статусу представляет сегодня прежде всего профессионального управляющего.
79459. Сохранение и дальнейшее развития национально-культурных традиций в деятельности учреждений социально-культурной сферы 28.41 KB
  Принимая от своего наставника то вечное содержание его личности которое когдато было положено в основу традиции ее родоначальником учитель растворяет это содержание в своей личности и передает ученику уже не совсем то что воспринял. Ясно что за многие сотни лет может накопиться такая масса этих небольших изменений что от первоначального содержания традиции почти ничего не остается. В 60е годы в отечественной науке наблюдалось смешивание понятия традиции с понятиями ритуала обычая и традиции. Исходя из того что традиции суть...
79460. СКД в жизни современного общества: проблемы, тенденции развития 28.59 KB
  Основные сферы деятельности государства в области культуры охрана памятников народное творчество художественные промыслы художественная литература кинематография и т. Первое направление этой активности связано с созданием ценностей культуры осуществляемым как профессиональными специалистами учеными конструкторами писателями художниками композиторами актерами музыкантами архитекторами дизайнерами модельерами ювелирами и т. Второе направление отражающее многогранный процесс освоения ценностей культуры практически объединяет...