53856

Риск и доходность активов

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Все факторы риска можно разделить на две группы: объективные и субъективные. К объективным относятся факторы, не зависящие непосредственно от самой фирмы. В эту группу входят: инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы и т.д.

Русский

2014-04-01

29.5 KB

0 чел.

Риск и доходность активов.

В наиболее общем виде под риском понимается вероятность осуществления некоторого неблагоприятного события. Применительно к задачам финансового менеджмента под риском понимается вероятность финансовых потерь (снижение прибыли, дохода и даже потеря капитала) вследствие наступления неблагоприятных обстоятельств.

Все факторы риска можно разделить на две группы: объективные и субъективные. К объективным относятся факторы, не зависящие непосредственно от самой фирмы. В эту группу входят: инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы и т.д. К субъективным относятся факторы, непосредственно связанные с деятельностью фирмы. Это производственный потенциал, организация труда, уровень менеджмента и т.д.

Риск активов определяется на основе степени вариабельности получаемого от владения ими дохода. Доход в большинстве случаев складывается из денежных поступлений от владения активом и изменения его стоимости. Доходность – соотношение между инвестиционным доходом и инвестиционными затратами.

Доходность актива определяется текущими поступлениями от владения активами, а также его стоимости.

Rt = (Ct+Pt-Pt-1)/ Pt-1,

где Rt – доходность за период t,

Ct – денежные поступления от владения активом за период t,

Pt – цена актива в момент времени t,

Pt-1 – цена актива в момент времени t-1.

Показатели риска.

Наиболее известны две методики оценки риска. Первая методика измеряет риск степенью вариабельности доходности, которая определяется из следующего соотношения:

R = RmaxRmin

где ∆R — размах вариации доходности ценной бумаги, являющейся оценкой риска вложений;

Rmax, Rmin – оптимистическая и пессимистическая оценка доходности.

В рамках второй методики нашли применение несколько оценок риска:

  1. дисперсия, как мера разброса возможных значений доходности;
  2. стандартное отклонение, как мера разброса, выраженная в тех же единицах, что и результат (например, доходность);
  3. коэффициент вариации для ранжирования активов с различными значениями ожидаемой доходности.

Дисперсия:

σ2 = [(Ri - Rc)2*Pi], п — число возможных отклонений от ожидаемого значения, Ri - i–е значение доходности, Pi вероятность получения доходности, Rcожидаемое значение доходности. Если все значения Ri равновероятны, то последнее выражение может быть представлено в следующем виде

σ2 = [(Ri - Rc)2]/n.

Дисперсия измеряется в тех же единицах, что и результат, но возведенных в квадрат:

Для облегчения сравнения и анализа риска различных активов чаще используется квадратный корень из дисперсии – среднеквадратичное отклонение:

σ = корень из ơ²

Еще один показатель риска – это коэффициент вариации, который определяется из следующего соотношения V = σ/Rc. Экономический смысл данного показателя состоит в том, что он определяет количество риска на единицу доходности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65309. Теоретичні та методичні основи управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних аграрних закладів 492 KB
  Відповідний напрям професійної підготовки тісно повязаний з проблемою управління навчальнотворчою діяльністю студентів яка має вирішуватися на основі системного підходу з розробкою інноваційних педагогічних технологій і дидактичних засобів.
65310. Несуча здатність буронабивних паль у вапняку-черепашнику 26.72 MB
  Зведення будинків підвищеної поверховості з багатоярусними підземними приміщеннями а також підсилення фундаментів викликають необхідність використання вапнякучерепашнику у якості основ різних видів фундаментів і в першу чергу із буронабивних паль.
65311. Розвиток теоретичних основ отримання якісних виливків з мідних та нікелевих сплавів в умовах керованої кристалізації 314.5 KB
  Отриманню якісних виливків в умовах керованої кристалізації заважала недостатність відомостей про формування теплових потоків у вказаній системі про теплофізичні властивості матеріалів...
65312. Логістичне управління транспортним обслуговуванням системи «металургійне підприємство – порт» у реальному режимі часу 272 KB
  Тому ефективність логістичного управління транспортним обслуговуванням вантажопотоків у місцях перевалки через морські порти є одним з найважливіших напрямків науково-технічного прогресу на транспорті.
65313. Заплавне ґрунтотворення і ґрунти заплави р. Західний Буг 157.5 KB
  Особливості формування ґрунтового покриву і властивості ґрунтів визначаються характером прояву елементарних ґрунтових процесів в заплаві, динамічністю алювіальних та седиментаційних процесів.
65314. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИБОРУ ЗАСОБІВ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ КАРІЄСІ ЗУБІВ 184 KB
  Карієс є основною причиною передчасної втрати зубів і тому це найбільш досліджувана стоматологічної патологія. Найсучасніші дані свідчать про те, що поширеність карієсу як і раніше залишається високою...
65315. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ В УМОВАХ ЗМІШАНИХ ТА ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 713.65 KB
  Однак важливими ланками у забезпеченні перевізного процесу є залізничні станції. При виконанні змішаного перевезення в міждержавному сполученні вантажі крім технічних станцій проходять прикордонні передавальні станції де з ними виконується ряд технічних та організаційних операцій.
65316. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ В УКРАЇНІ 185 KB
  З метою забезпечення виконання податкового обовязку платників податків в Україні на законодавчому рівні визначено право податкової застави. Серед цих пріоритетів всі з яких мають важливе значення особливу увагу приділено податковій реформі покращенню...
65317. Наукомісткість виробництва і структурні трансформації в промисловості 416.5 KB
  Сучасний етап розбудови глобальної економіки характеризується зміною укладної основи технологічного розвитку економічної системи. Важливим світовим науковим доробком стали результати ґрунтовного аналізу причин що індукують довгохвильову динаміку економічного розвитку...