53876

Етносоціальні процеси та рівень життя населення (середина 60-початок 80-х років)

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Тема уроку Етносоціальні процеси та рівень життя населення середина 60початок 80х років. Етнічний склад населення Основні поняття: рівень життя депопуляція етносоціальні процеси. подолання волюнтаризму та суб’єктивізму в управлінні народним господарством призупинення падіння життєвого рівня населення зростання авторитету КП який значно похитнувся в роки правління М. Це не могло не позначитися на рівні життя населення не вплинути на соціальні процеси.

Украинкский

2014-03-04

98.5 KB

49 чел.

                          Історія України, 11 клас

Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985рр.)                    

Тема уроку «Етносоціальні процеси та рівень життя населення (середина 60-початок 80-х років).

Завдання уроку:-  показати, що етносоціальні та етнодемографічні зміни    були

  складовою назріваючої  системної кризи в республіці

  у 60-80-х роках ХХст;

                                       -   розвивати в учнів вміння пояснювати,аналізувати,узагальнювати

  історичні факти, явища спираючись на здобуті знання;    

-    продовжити розвивати вміння роботи з документами,вчити їх

  критично осмислювати;

- виховувати в учнів почуття поваги до протилежних думок;

   виховувати зацікавленість і повагу до складних періодів

   історії України.

Тип уроку - комбінований.

Методи роботи - словесні, практичні.

Обладнання: підручник  «Історія України» О.Пометун,Н.Гупан,» 2011, карта «Україна в 1965-1985 рр. Етнічний склад населення»

Основні поняття: рівень життя, депопуляція, етносоціальні процеси.

Основні етапи та методи роботи на уроці.

1. Опитування  матеріалу по темі «Стан економіки в другій половині 60-х на початку 80-х років та назрівання економічної кризи» проводиться з використанням наступних методів роботи:

- бесіда вчителя;

- робота з документами;

- використання завдань репродуктивного характеру;

- відповідь на питання з оцінкою історичних фактів;

- робота над складанням таблиці «Проблеми радянської економіки 60-80-х років»

Учитель. На попередньому уроці ми з'ясували, що спроби проведення позитивних соціально-економічних реформ у 50-х – першій половині 60-х років не дали кардинальних змін у розвитку економіки СРСР, а значить і України. Тому нове керівництво зайнялося пошуками нових ефективних шляхів розвитку економіки.

- Якими намірами керувалася радянська влада запроваджуючи економічну реформу 1965 року?(Якщо у учнів виникнуть складності при відповіді на питання учитель може запропонувати відповісти на тести,та всебічно обґрунтувати свій вибір))

 Тест 1 – Економічна реформа 1965 року була викликана бажанням радянського керівництва:

а. докорінно змінити основні принципи організації та управління народним господарством СРСР, реформувати соціалістичну економіку   в бік вільноринкової.

б. Провести реформи,які б внесли зміни в систему організації та управління народним господарством СРСР, не змінивши при цьому його суті.

в. Повернутися до сталінських жорстоких адміністративно-командних методів управління економікою,які виявилися значно ефективнішими порівняно з економічними методами.

 

Учитель:

               - З ясуйте, що змусило нове керівництво розпочати реформи?

- Виділіть основні проблеми радянської економіки,що зазначені в документах.

Робота з документами,що вміщені в підручнику.

Документ № 1 – Із доповіді члена-кореспондента АН СРСР А. Аганбегяна  «Сучасний стан радянської економіки»(1965р.)

Документ № 2 – Історик О.Бойко про темпи розвитку народного господарства у другій половині 60-х років.

З метою кращого закріплення пройденого матеріалу і активізації навчального процесу в ході колективного обговорення  основні положення записуються на дошці у вигляді таблиці.

 Учитель. Наведіть конкретні факти, які підтверджують, що ці проблеми характерні і для УРСР цього періоду.

Учні заповнюють другу частину таблиці самостійно.

 

                 Таблиця «Проблеми радянської економіки 60-80-х років»

Оцінка стану радянської економіки (на основі документів  № 1 та № 2, тексту  підручника

Основні проблеми економіки УРСР (приклади)

1.адміністративні методи планування і керівництва;

2.надмірний централізм;

3. курс на надіндустріалізацію;

4. штучне гальмування галузей, які не належали до важкої промисловості;

5. значна частина коштів відпускалась на оборону;

6.невідповідність системи планування, стимулювання, управління радянської економіки;

7. надмірний диктат центру;

8. нееквівалентний обмін з іншими країнами.

Тест 2 -  Завданням   економічної реформи 1965 року було:         

              а). продовження економічної реформи 1959 року,введення госпрозрахункових методів стимулювання праці, розширення сфери товарно-грошових відносин,сприяння подальшому зростанню економічної самостійності республік;

 б). подолання волюнтаризму та суб’єктивізму в управлінні народним господарством, призупинення падіння життєвого рівня населення, зростання авторитету КП, який значно похитнувся в роки правління М.Хрущова:

в). повернення до сталінських методів управління народним господарством:жорсткого централізму, воєнізованої дисципліни,без чого неможливо подолати кризовий стан економіки.

В ході колективної бесіди учитель наголошує на причинах невдач економічних    реформ.

                

                               Вивчення нової теми.

                                                План

                         1. Етносоціальні зміни в суспільстві

                         2. Життя трудящих.

                         3. Привілейоване становище партійно-державної номенклатури.

Вступне  слово. Учитель - У 70-80-х роках народне господарство вступило в смугу глибокої  кризи. Це не могло не позначитися на рівні життя населення, не вплинути на соціальні процеси. Віддзеркалюванням економічної кризи стали демографічні та етносоціальні процеси в республіці.

Етносоціальні процеси – це зміни, що відбуваються в етносі(народності,нації), головними серед яких є чисельний, соціальний, національний склад  населення держави(чи певної території).

1 питання.

Учитель -  В кінці 19-20 століття темпи зростання  населення України були чи не найвищими в світі. Потім впродовж ХХ  століття сталися демографічні катастрофи.

 •  Пригадайте, які події 30-50-х років ХХ  століття привели до демографічних втрат в Україні? (наслідки голодомору 1932-1933 років,Другої світової війни,періоди чисток та депортацій,голод 1946-1947 років)

         Учитель – До початку 60-х років відбувався суто компенсаційний приріст населення. Демографічні катастрофи попереднього періоду мали такі масштаби, що незважаючи на територіальні придбання,чисельність українського населення вийшла на рівень 1941 року тільки  у 1960-му році – 42.4 млн. чол.(у 1979 році - 49,6 млн. чол., у 1989 році – 51,7 млн. чол.)

Демографи вважають  такий приріст недостатнім.

  Учитель характеризує зміни, що відбулися в чисельному,соціальному та національному складі України 1960 -1989 р. р. Учні працюють над заповненням


таблиці «Зміни в чисельному, соціальному та національному складі населення України»

Рік

Загальна кількість населення

Українці

Росіяни

Жителі міст

Сільські жителі

1960

42.4 млн.

32.2 млн.

7.1 млн.

19.9 млн.

22.6 млн.

1979

49.6 млн.

36.5 млн.

10.5 млн.

депопуляція

 населення

1989

51.7 млн.

37.5 млн.

11.4 млн.

32.8 млн.

18.9 млн.

Таблиця 1

Чисельний склад населення. Переписи населення 1959, 1970, 1989 років засвідчили, що населення України протягом 1959 – 1988 років зросло на 9.6 млн. чол. і за переписом 1989 року становило 51.7 млн. чоловік. За кількість жителів Україна перебувала на шостому місці в Європі після Росії, Німеччини, Італії, Великобританії та Франції.

Робота з таблицею «Динаміка приросту населення» (в тис. чол.)

період

усе населення

українці

росіяни

євреї

Інші

1959-1969р.р.

5258

3126

2035

-63

160

1970-1978 р. р.

2482

1205

1346

-143

74

1979-1988р.р.

1862

930

884

-147

195

всього

9602

5261

4265

-353

429

 •  Як  змінювався приріст населення в кожному новому десятиріччі?
  •  Які фактори, на Вашу думку, могли впливати на процеси народжуваності в республіці?

Учитель - Таблиця показує, як швидко зменшувався  приріст населення в кожному новому десятиріччі. Це насамперед пояснюється зниженням темпів народжуваності і збільшенням смертності населення. У 80-ті роки природний приріст населення перестав забезпечувати просте відтворення поколінь. У семи областях демографи зафіксували зменшення чисельності населення, зумовлене головним чином міграційним відтоком. А у Чернігівській та Сумській областях припинився і природний приріст населення: кількість померлих тут почала перевищувати кількість народжених. З 1979 року спостерігається  таке соціально – демографічне явище як  депопуляція (абсолютне скорочення чисельності населення; переважання смертності над народжуваністю( показник природного приросту населення  на 1000 жителів). Цей процес зафіксовано в сільській місцевості спочатку на Чернігівщині, Сумщині, а потім на Полтавщині, Вінниччині, а починаючи з 1990-х років у державі загалом.

В ході колективної бесіди учитель наголошує на причинах зниження темпів росту населення. Це:

*Урбанізація

* Катастрофічна екологічна ситуація

*Житлова проблема

*Міграційні процеси (в межах СРСР, відтік єврейського населення за кордон)

*Зайнятість жінки в суспільному виробництві

 *Висока дитяча смертність

 *Поширення алкоголізму

 *Низький рівень медичного обслуговування

Соціальний склад населення.( Продовження роботи з таблицею 1).

Мовою цифр.  За переписом населення 1959 року       чисельність сільського населення України становила 53%.

За переписом 1979 року – міських жителів 62%, сільських – 38%.

Перепис 1989 року зафіксував скорочення чисельності сільського населення до 17.1 млн. чоловік (на 20%). Продуктивність праці в сільському господарстві за цей час майже не зросла. Населення сіл за існуючої продуктивності праці не могла годувати дві третини населення в містах.  Ці процеси привели до погіршення структури самодіяльного  сільського населення.

 •  Чим, на Вашу думку, було обумовлено швидке зростання чисельності міського населення?
  •  До яких проблем в державі могли привести існуючи тенденції в соціальній сфері?

Чисельність жителів міст постійно збільшувалась. Це було обумовлено  прискореним розвитком промисловості.

Мовою цифр

У середині 80-х років робітники склали 60% зайнятих у народному господарстві трудових ресурсів. Суттєво зросла кількість міського населення на Київщині (без м. Києва) – з 438.1 до 1041.2 тис. чол., або в 2.3 рази; на Львівщині – з 821.3 до 1630.5 тис. чол., або майже вдвічі.

До кризових явищ цього періоду відноситься і те, що майже 40% промислових та 60% будівельних робітників працювали вручну, мали дуже низький загальноосвітній, професійний рівень. Складаючи значну частину населення країни, низько кваліфіковані робітники сприяли зниженню загального культурного, професійного рівня суспільства.

 •  Охарактеризуйте динаміку змін в соціальному складі населення республіки.

Національний склад населення.  (Продовження роботи з даними таблиці 1)                                                                                                      Мовою цифр.  

За період з 1959 по 1989 роки:

чисельність українців у УРСР  зменшилася  з 76.8% до 72.1%

чисельність росіян  збільшилася з 16.7% до 22.1%.

Зміни національного складу населення   були викликані:

 •  Низьким природним приростом  місцевих мешканців, переважно українців;

 •  Відтоком українців за межі республіки (Певною мірою відступ українського елемента на Україні пояснювався також механічним рухом населення, що адміністративно стимулювався різними вербуваннями української молоді на "освоєння цілинних земель", будівництво БАМу, господарське відродження російського Нечорнозем'я, будівництво промислових комплексів Півночі та ін.)

 •  Політикою КПРС, союзного центру на  формування  «єдиної радянської нації», «злиття» націй, яка була спрямована на денаціоналізацію народів що проживали на території СРСР;  національна політика СРСР, що керувалася пріоритетом державної загальнонаціональної єдності всього народу над цінністю етнічної нації.
  •  Імміграцією  росіян в Україну. Демографи підрахували: протягом 1959 -1979 років імміграція росіян в Україну становила від 1.5 до 2 млн. чоловік. Переселення на територію УРСР офіцерів та їх сімей, що вийшли у відставку (Крим, великі міста);

  

 •  Постійним  відпливом єврейського населення за кордон (за 30 років виїхало 353 тис. чоловік).

- Чи згодні ви з думкою  українського історика, доктора історичних наук  Г.В.Касьянова про те, що «В Україні існували такі  культурні й політичні умови, за яких національна меншість фактично асимілювала більшість»? Використайте данні карти «»Етнічний склад населення України 1965-1985рр.» Свою думку обґрунтуйте.

Учитель підсумовує відповіді учнів та наголошує, що в період 1965-1985 років відбулися значні зміни в чисельному, соціальному та національному складі УРСР. Ці зміни мали як позитивний так і негативний характер. Етнодемографічні зміни в республіці привели до зменшення частки українців у населенні республіки, депопуляції, динаміці розвитку по лінії постаріння нації, тощо.

2 питання «Життя трудящих».

Робота над поняттям «рівень життя населення» - це ступінь  задоволення матеріальних та культурних потреб населення країни, соціальних груп, родини, окремого індивіда. Вимірюється кількісними показниками і носили умовний характер тому що виводилися «по – середньому». Наприклад, середня зарплата вираховувалась таким способом: загальна сума зарплати поділялася на кількість працюючих. У результаті поза цим показником  опинялися і дуже низькі зарплати (на той час – 60 карбованців) і високі ( від 200 карбованців).

Учитель - Кризові явища в економіці негативно відбивалися на вирішенні соціальних питань. Тому в соціальній сфері склалася суперечлива ситуація.

Мовою цифр. Від 1965 до 1985 р. національний доход УРСР зріс з 38,2 млрд. крб. до 96,6 млрд. крб., тобто більш ніж у 2,5 раз. Це мало вирішальне значення для підвищення життєвого рівня народу, адже 4/5 національного доходу витрачалося безпосередньо на народний добробут. За вказане двадцятиріччя у 1,85 раз збільшилася середньомісячна заробітна плата. Якщо 1965 р. у республіці на 100 сімей припадало 21 телевізор, 8 холодильників і 19 пральних машин, то 1985 р. ці показники зросли — відповідно 92, 88, 65.

Водночас у соціальній сфері України намітилися і поглибилися негативні тенденції:

1. Уповільнення темпів зростання реальних доходів населення. Якщо у дев’ятій п’ятирічці в Україні вони становили 20%, у десятій — 17%, то в одинадцятій — лише 14%.

2. Збереження і поглиблення відставання від країн Заходу щодо рівня споживання на душу населення. Так, 1982 р. кошик звичайних щотижневих закупок, для оплати якого у Вашингтоні потрібно було працювати 18 годин, у Києві коштував майже 53 години праці, це без урахування безсумнівно нижчої якості товарів і послуг в СРСР. Тому за рівнем споживання на душу населення Радянський Союз займав у цей час лише 77 місце у світі.

Вивчення цього питання відбувається методом самостійної опрацювання відповідного матеріалу з підручника та та підготовки  стислого повідомлення.

1 група – «Офіційна лінія партійно – державного керівництва щодо рівня життя населення»;

2 група – «Побутові умови життя радянських людей»;

3 група – «Житлова проблема»;

4 група – «Медичне обслуговування».

Якщо на уроці вистачає часу учитель може зупинитися на вивченні терміну «якість життя населення».

Термін «якість життя населення» (враховує вирішеність екологічних,  демографічних соціальних питань, рівень демократизації суспільства, можливості та якість освіти,  рівень медичної допомоги, ступінь соціальної захищеності та інше).

 •  Керівництво СРСР негативно ставилося до поняття «якість життя». Як Ви думаєте, чому?

 •  Порівняйте поняття «рівень життя» та «якість життя»? Яке із цих понять більш глибоке?  Поясніть на фактах свою думку.

Це питання можна запропонувати обговорити в групах і на основі прикладів довести свою точку зору.

3 питання «Привілейоване партійно-державної номенклатури». Вивчається методом опрацюваннями учнями документів «Зі спогадів екс – президента України Леоніда Кравчука (стор. 189). На основі матеріалів документу та попередніх тем учні складають питання для проведення інтерв’ю

з автором документу. Тема інтерв’ю «Життя номенклатурних кадрів»

По завершенню роботи учитель  робить узагальнюючий висновок.

                             Закріплення вивченого матеріалу.

Проводиться у формі історичного диктанту, який містить ключові поняття уроку:

 •  Зростання ролі міст в розвитку суспільства…(урбанізація).
  •  Рівень споживання населенням матеріальних та духовних благ…(рівень життя).
  •  Вимирання, чисельне переважання показників смертності над показниками народжуваності…(депопуляція)
  •   Панівний клас радянського суспільства, партійно – державне керівництво…(номенклатура).
  •   Зміни темпів росту чисельності мешканців міс та сіл …(демографічні зміни).

Домашнє завдання. Опрацювати матеріал підручника, підготувати повідомлення про переписи населення в Україні.


Використана література:

1. Бойко О.Д. Історія України. Посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Видавничий центр «Академія», 1999.

2. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. 11 клас: Плани – конспекти уроків. Харків: Веста: Видавництво «Ранок»,2003 (На допомогу вчителю).Історія України. Нове бачення. У двох томах. Том 2. Київ. Видавництво «Україна». 1996р.

3. Історія України. Нове бачення. У двох томах. Том 2. Київ. Видавництво «Україна». 1996р.

4.  Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: довідник з історії України. – К.:Україна, 1993.

5. Марушкіна І.М. Питання та тестові завдання з історії України ХХ століття. Львів, ВНТЛ, 1999р.

6. Щедріна І.Е. Історія України у схемах і таблицях 10 – 11 класи. Харків; Країна мрій,2003.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22060. Авторы и произведения эпохи Романтизма 36.5 KB
  Авторы и произведения эпохи Романтизма Историкохудожественное значение Романтизма исключительно велико. была причиной противоречивого характера всего немецкого Романтизма. Большое влияние на развитие прогрессивных тенденций немецкого Романтизма. Так выразитель позднего немецкого Романтизма Э.
22061. Бидермайер 31.5 KB
  Еще в первой половине века после краткого периода первых неуверенных поисков среди исторических стилей люди укрываются в убаюкивающем интиме мещанского бидермайера biedermeier. Творческий заряд бидермайера был достаточен для создания мелких предметов мещанского интерьера вазы картинки гравюрки и декоративные рамочки фарфоровые фигурки и мебель но не мог заметно повлиять на область художественной ковки а в архитектуре тем более не мог создать предпосылок для появления специфического стилевого ряда. В 1869 году появилось отдельное...
22062. «Молодая Германия» 30.5 KB
  Она сложилась в Германии в начале 30х гг. В деятельности Молодой Германии выражалась оппозиция немецкой буржуазии реакционному феодальномонархическому строю Германии. В декларациях Молодой Германии выражались абстрактные призывы к свободе и духовной революции критика религии мелкокняжеского абсолютизма и мещанской морали проповедь эмансипации. Вместе с другим известным немецким писателем критиком и публицистом Берне он был идейным вождем Молодой Германии и самым талантливым из писателей и поэтов...
22063. Поэтический реализм 43 KB
  Герои Граббе гибнут в столкновении с необузданными жестокими силами истории которые драматург представляет как непостижимые массы и величины Дон Жуан и Фауст 1829; Битва Германа 1836. Более позитивную концепцию истории дают произведения Р. Попытка Вагнера вновь оживить германскую мифологию ныне отошла в область истории и все же Вагнер как никто другой представил миру персонажи и легенды германского Средневековья в Тангейзере 1845 Кольце Нибелунга законч. Бюхнер вышел за пределы чистой истории подчеркивая безнадежное...
22064. Натурализм 36 KB
  оказал Фридрих Ницше 18441900. Сын пастора воспитанный в атмосфере протестантского благочестия и намеревавшийся изучать богословие Ницше однако решительно сменил теологический факультет Боннского университета на факультет классической филологии. Жизнь Ницше была по словам С. Первые симптомы ужасной болезни Ницше ощутил в 1873 г.
22065. Литература раннего Средневековья (ХII-ХIII вв.) 40 KB
  Литература раннего Средневековья ХIIХIII вв. Клирикальная литература В средневековой литературе Западной Европы христианская традиция преобладала над античной. На этапе раннего Средневековья было два основных потока литературы: литература устная и литература письменная. Куртуазная литература Начиная с XII века в Западной Европе возникает богатейшая литература на латинском и на национальных языках.
22066. Литература позднего Средневековья( XIV- XV вв.) 46.5 KB
  В культурной жизни Германии XV и XVI вв. Правда на закате Средних веков еще иногда раздавались в Германии голоса представителей рыцарской поэзии. В свою книгу Гуго вплетает многочисленные рифмованные поучения басни моральные аллегории притчи и шванки в которых с большим количеством реалистических деталей живо отражена жизнь средневековой Германии. Подобно своим предшественникам он развертывает широкую панораму неустройства царящего в Германии.
22067. Ренессанс 43 KB
  преобладали мотивы и формы Позднего Средневековья и в ряду европейских литератур эпохи Возрождения она была едва ли не самой старомодной то в XVII в. В эпоху Возрождения начало меняться общественное положение литератора произошло ускорение информационных процессов. Поэт Возрождения уже не ремесленник но творец. Именно этим смыслом и наполнена поэтическая тема уединения столь характерная для всех поэтов Возрождения.
22068. Гуманизм и Реформация 55 KB
  Ненависть народа направлена была также и против католической церкви которая пользуясь государственной слабостью Германии старалась выкачать из нее как можно больше денег. Города и прежде всего вольные города становились важнейшими очагами духовной жизни Германии вступившей в эпоху возрождения. По той резкости с какой наиболее воинствующие гуманисты Германии нападали на алчность развращенность и обскурантизм католического клира не щадя при этом официального богословия они несомненно превосходили своих итальянских учителей. Для...