53876

Етносоціальні процеси та рівень життя населення (середина 60-початок 80-х років)

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Тема уроку Етносоціальні процеси та рівень життя населення середина 60початок 80х років. Етнічний склад населення Основні поняття: рівень життя депопуляція етносоціальні процеси. подолання волюнтаризму та субєктивізму в управлінні народним господарством призупинення падіння життєвого рівня населення зростання авторитету КП який значно похитнувся в роки правління М. Це не могло не позначитися на рівні життя населення не вплинути на соціальні процеси.

Украинкский

2014-03-04

98.5 KB

49 чел.

                          Історія України, 11 клас

Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985рр.)                    

Тема уроку «Етносоціальні процеси та рівень життя населення (середина 60-початок 80-х років).

Завдання уроку:-  показати, що етносоціальні та етнодемографічні зміни    були

  складовою назріваючої  системної кризи в республіці

  у 60-80-х роках ХХст;

                                       -   розвивати в учнів вміння пояснювати,аналізувати,узагальнювати

  історичні факти, явища спираючись на здобуті знання;    

-    продовжити розвивати вміння роботи з документами,вчити їх

  критично осмислювати;

- виховувати в учнів почуття поваги до протилежних думок;

   виховувати зацікавленість і повагу до складних періодів

   історії України.

Тип уроку - комбінований.

Методи роботи - словесні, практичні.

Обладнання: підручник  «Історія України» О.Пометун,Н.Гупан,» 2011, карта «Україна в 1965-1985 рр. Етнічний склад населення»

Основні поняття: рівень життя, депопуляція, етносоціальні процеси.

Основні етапи та методи роботи на уроці.

1. Опитування  матеріалу по темі «Стан економіки в другій половині 60-х на початку 80-х років та назрівання економічної кризи» проводиться з використанням наступних методів роботи:

- бесіда вчителя;

- робота з документами;

- використання завдань репродуктивного характеру;

- відповідь на питання з оцінкою історичних фактів;

- робота над складанням таблиці «Проблеми радянської економіки 60-80-х років»

Учитель. На попередньому уроці ми з'ясували, що спроби проведення позитивних соціально-економічних реформ у 50-х – першій половині 60-х років не дали кардинальних змін у розвитку економіки СРСР, а значить і України. Тому нове керівництво зайнялося пошуками нових ефективних шляхів розвитку економіки.

- Якими намірами керувалася радянська влада запроваджуючи економічну реформу 1965 року?(Якщо у учнів виникнуть складності при відповіді на питання учитель може запропонувати відповісти на тести,та всебічно обґрунтувати свій вибір))

 Тест 1 – Економічна реформа 1965 року була викликана бажанням радянського керівництва:

а. докорінно змінити основні принципи організації та управління народним господарством СРСР, реформувати соціалістичну економіку   в бік вільноринкової.

б. Провести реформи,які б внесли зміни в систему організації та управління народним господарством СРСР, не змінивши при цьому його суті.

в. Повернутися до сталінських жорстоких адміністративно-командних методів управління економікою,які виявилися значно ефективнішими порівняно з економічними методами.

 

Учитель:

               - З ясуйте, що змусило нове керівництво розпочати реформи?

- Виділіть основні проблеми радянської економіки,що зазначені в документах.

Робота з документами,що вміщені в підручнику.

Документ № 1 – Із доповіді члена-кореспондента АН СРСР А. Аганбегяна  «Сучасний стан радянської економіки»(1965р.)

Документ № 2 – Історик О.Бойко про темпи розвитку народного господарства у другій половині 60-х років.

З метою кращого закріплення пройденого матеріалу і активізації навчального процесу в ході колективного обговорення  основні положення записуються на дошці у вигляді таблиці.

 Учитель. Наведіть конкретні факти, які підтверджують, що ці проблеми характерні і для УРСР цього періоду.

Учні заповнюють другу частину таблиці самостійно.

 

                 Таблиця «Проблеми радянської економіки 60-80-х років»

Оцінка стану радянської економіки (на основі документів  № 1 та № 2, тексту  підручника

Основні проблеми економіки УРСР (приклади)

1.адміністративні методи планування і керівництва;

2.надмірний централізм;

3. курс на надіндустріалізацію;

4. штучне гальмування галузей, які не належали до важкої промисловості;

5. значна частина коштів відпускалась на оборону;

6.невідповідність системи планування, стимулювання, управління радянської економіки;

7. надмірний диктат центру;

8. нееквівалентний обмін з іншими країнами.

Тест 2 -  Завданням   економічної реформи 1965 року було:         

              а). продовження економічної реформи 1959 року,введення госпрозрахункових методів стимулювання праці, розширення сфери товарно-грошових відносин,сприяння подальшому зростанню економічної самостійності республік;

 б). подолання волюнтаризму та суб’єктивізму в управлінні народним господарством, призупинення падіння життєвого рівня населення, зростання авторитету КП, який значно похитнувся в роки правління М.Хрущова:

в). повернення до сталінських методів управління народним господарством:жорсткого централізму, воєнізованої дисципліни,без чого неможливо подолати кризовий стан економіки.

В ході колективної бесіди учитель наголошує на причинах невдач економічних    реформ.

                

                               Вивчення нової теми.

                                                План

                         1. Етносоціальні зміни в суспільстві

                         2. Життя трудящих.

                         3. Привілейоване становище партійно-державної номенклатури.

Вступне  слово. Учитель - У 70-80-х роках народне господарство вступило в смугу глибокої  кризи. Це не могло не позначитися на рівні життя населення, не вплинути на соціальні процеси. Віддзеркалюванням економічної кризи стали демографічні та етносоціальні процеси в республіці.

Етносоціальні процеси – це зміни, що відбуваються в етносі(народності,нації), головними серед яких є чисельний, соціальний, національний склад  населення держави(чи певної території).

1 питання.

Учитель -  В кінці 19-20 століття темпи зростання  населення України були чи не найвищими в світі. Потім впродовж ХХ  століття сталися демографічні катастрофи.

 •  Пригадайте, які події 30-50-х років ХХ  століття привели до демографічних втрат в Україні? (наслідки голодомору 1932-1933 років,Другої світової війни,періоди чисток та депортацій,голод 1946-1947 років)

         Учитель – До початку 60-х років відбувався суто компенсаційний приріст населення. Демографічні катастрофи попереднього періоду мали такі масштаби, що незважаючи на територіальні придбання,чисельність українського населення вийшла на рівень 1941 року тільки  у 1960-му році – 42.4 млн. чол.(у 1979 році - 49,6 млн. чол., у 1989 році – 51,7 млн. чол.)

Демографи вважають  такий приріст недостатнім.

  Учитель характеризує зміни, що відбулися в чисельному,соціальному та національному складі України 1960 -1989 р. р. Учні працюють над заповненням


таблиці «Зміни в чисельному, соціальному та національному складі населення України»

Рік

Загальна кількість населення

Українці

Росіяни

Жителі міст

Сільські жителі

1960

42.4 млн.

32.2 млн.

7.1 млн.

19.9 млн.

22.6 млн.

1979

49.6 млн.

36.5 млн.

10.5 млн.

депопуляція

 населення

1989

51.7 млн.

37.5 млн.

11.4 млн.

32.8 млн.

18.9 млн.

Таблиця 1

Чисельний склад населення. Переписи населення 1959, 1970, 1989 років засвідчили, що населення України протягом 1959 – 1988 років зросло на 9.6 млн. чол. і за переписом 1989 року становило 51.7 млн. чоловік. За кількість жителів Україна перебувала на шостому місці в Європі після Росії, Німеччини, Італії, Великобританії та Франції.

Робота з таблицею «Динаміка приросту населення» (в тис. чол.)

період

усе населення

українці

росіяни

євреї

Інші

1959-1969р.р.

5258

3126

2035

-63

160

1970-1978 р. р.

2482

1205

1346

-143

74

1979-1988р.р.

1862

930

884

-147

195

всього

9602

5261

4265

-353

429

 •  Як  змінювався приріст населення в кожному новому десятиріччі?
  •  Які фактори, на Вашу думку, могли впливати на процеси народжуваності в республіці?

Учитель - Таблиця показує, як швидко зменшувався  приріст населення в кожному новому десятиріччі. Це насамперед пояснюється зниженням темпів народжуваності і збільшенням смертності населення. У 80-ті роки природний приріст населення перестав забезпечувати просте відтворення поколінь. У семи областях демографи зафіксували зменшення чисельності населення, зумовлене головним чином міграційним відтоком. А у Чернігівській та Сумській областях припинився і природний приріст населення: кількість померлих тут почала перевищувати кількість народжених. З 1979 року спостерігається  таке соціально – демографічне явище як  депопуляція (абсолютне скорочення чисельності населення; переважання смертності над народжуваністю( показник природного приросту населення  на 1000 жителів). Цей процес зафіксовано в сільській місцевості спочатку на Чернігівщині, Сумщині, а потім на Полтавщині, Вінниччині, а починаючи з 1990-х років у державі загалом.

В ході колективної бесіди учитель наголошує на причинах зниження темпів росту населення. Це:

*Урбанізація

* Катастрофічна екологічна ситуація

*Житлова проблема

*Міграційні процеси (в межах СРСР, відтік єврейського населення за кордон)

*Зайнятість жінки в суспільному виробництві

 *Висока дитяча смертність

 *Поширення алкоголізму

 *Низький рівень медичного обслуговування

Соціальний склад населення.( Продовження роботи з таблицею 1).

Мовою цифр.  За переписом населення 1959 року       чисельність сільського населення України становила 53%.

За переписом 1979 року – міських жителів 62%, сільських – 38%.

Перепис 1989 року зафіксував скорочення чисельності сільського населення до 17.1 млн. чоловік (на 20%). Продуктивність праці в сільському господарстві за цей час майже не зросла. Населення сіл за існуючої продуктивності праці не могла годувати дві третини населення в містах.  Ці процеси привели до погіршення структури самодіяльного  сільського населення.

 •  Чим, на Вашу думку, було обумовлено швидке зростання чисельності міського населення?
  •  До яких проблем в державі могли привести існуючи тенденції в соціальній сфері?

Чисельність жителів міст постійно збільшувалась. Це було обумовлено  прискореним розвитком промисловості.

Мовою цифр

У середині 80-х років робітники склали 60% зайнятих у народному господарстві трудових ресурсів. Суттєво зросла кількість міського населення на Київщині (без м. Києва) – з 438.1 до 1041.2 тис. чол., або в 2.3 рази; на Львівщині – з 821.3 до 1630.5 тис. чол., або майже вдвічі.

До кризових явищ цього періоду відноситься і те, що майже 40% промислових та 60% будівельних робітників працювали вручну, мали дуже низький загальноосвітній, професійний рівень. Складаючи значну частину населення країни, низько кваліфіковані робітники сприяли зниженню загального культурного, професійного рівня суспільства.

 •  Охарактеризуйте динаміку змін в соціальному складі населення республіки.

Національний склад населення.  (Продовження роботи з даними таблиці 1)                                                                                                      Мовою цифр.  

За період з 1959 по 1989 роки:

чисельність українців у УРСР  зменшилася  з 76.8% до 72.1%

чисельність росіян  збільшилася з 16.7% до 22.1%.

Зміни національного складу населення   були викликані:

 •  Низьким природним приростом  місцевих мешканців, переважно українців;

 •  Відтоком українців за межі республіки (Певною мірою відступ українського елемента на Україні пояснювався також механічним рухом населення, що адміністративно стимулювався різними вербуваннями української молоді на "освоєння цілинних земель", будівництво БАМу, господарське відродження російського Нечорнозем'я, будівництво промислових комплексів Півночі та ін.)

 •  Політикою КПРС, союзного центру на  формування  «єдиної радянської нації», «злиття» націй, яка була спрямована на денаціоналізацію народів що проживали на території СРСР;  національна політика СРСР, що керувалася пріоритетом державної загальнонаціональної єдності всього народу над цінністю етнічної нації.
  •  Імміграцією  росіян в Україну. Демографи підрахували: протягом 1959 -1979 років імміграція росіян в Україну становила від 1.5 до 2 млн. чоловік. Переселення на територію УРСР офіцерів та їх сімей, що вийшли у відставку (Крим, великі міста);

  

 •  Постійним  відпливом єврейського населення за кордон (за 30 років виїхало 353 тис. чоловік).

- Чи згодні ви з думкою  українського історика, доктора історичних наук  Г.В.Касьянова про те, що «В Україні існували такі  культурні й політичні умови, за яких національна меншість фактично асимілювала більшість»? Використайте данні карти «»Етнічний склад населення України 1965-1985рр.» Свою думку обґрунтуйте.

Учитель підсумовує відповіді учнів та наголошує, що в період 1965-1985 років відбулися значні зміни в чисельному, соціальному та національному складі УРСР. Ці зміни мали як позитивний так і негативний характер. Етнодемографічні зміни в республіці привели до зменшення частки українців у населенні республіки, депопуляції, динаміці розвитку по лінії постаріння нації, тощо.

2 питання «Життя трудящих».

Робота над поняттям «рівень життя населення» - це ступінь  задоволення матеріальних та культурних потреб населення країни, соціальних груп, родини, окремого індивіда. Вимірюється кількісними показниками і носили умовний характер тому що виводилися «по – середньому». Наприклад, середня зарплата вираховувалась таким способом: загальна сума зарплати поділялася на кількість працюючих. У результаті поза цим показником  опинялися і дуже низькі зарплати (на той час – 60 карбованців) і високі ( від 200 карбованців).

Учитель - Кризові явища в економіці негативно відбивалися на вирішенні соціальних питань. Тому в соціальній сфері склалася суперечлива ситуація.

Мовою цифр. Від 1965 до 1985 р. національний доход УРСР зріс з 38,2 млрд. крб. до 96,6 млрд. крб., тобто більш ніж у 2,5 раз. Це мало вирішальне значення для підвищення життєвого рівня народу, адже 4/5 національного доходу витрачалося безпосередньо на народний добробут. За вказане двадцятиріччя у 1,85 раз збільшилася середньомісячна заробітна плата. Якщо 1965 р. у республіці на 100 сімей припадало 21 телевізор, 8 холодильників і 19 пральних машин, то 1985 р. ці показники зросли — відповідно 92, 88, 65.

Водночас у соціальній сфері України намітилися і поглибилися негативні тенденції:

1. Уповільнення темпів зростання реальних доходів населення. Якщо у дев’ятій п’ятирічці в Україні вони становили 20%, у десятій — 17%, то в одинадцятій — лише 14%.

2. Збереження і поглиблення відставання від країн Заходу щодо рівня споживання на душу населення. Так, 1982 р. кошик звичайних щотижневих закупок, для оплати якого у Вашингтоні потрібно було працювати 18 годин, у Києві коштував майже 53 години праці, це без урахування безсумнівно нижчої якості товарів і послуг в СРСР. Тому за рівнем споживання на душу населення Радянський Союз займав у цей час лише 77 місце у світі.

Вивчення цього питання відбувається методом самостійної опрацювання відповідного матеріалу з підручника та та підготовки  стислого повідомлення.

1 група – «Офіційна лінія партійно – державного керівництва щодо рівня життя населення»;

2 група – «Побутові умови життя радянських людей»;

3 група – «Житлова проблема»;

4 група – «Медичне обслуговування».

Якщо на уроці вистачає часу учитель може зупинитися на вивченні терміну «якість життя населення».

Термін «якість життя населення» (враховує вирішеність екологічних,  демографічних соціальних питань, рівень демократизації суспільства, можливості та якість освіти,  рівень медичної допомоги, ступінь соціальної захищеності та інше).

 •  Керівництво СРСР негативно ставилося до поняття «якість життя». Як Ви думаєте, чому?

 •  Порівняйте поняття «рівень життя» та «якість життя»? Яке із цих понять більш глибоке?  Поясніть на фактах свою думку.

Це питання можна запропонувати обговорити в групах і на основі прикладів довести свою точку зору.

3 питання «Привілейоване партійно-державної номенклатури». Вивчається методом опрацюваннями учнями документів «Зі спогадів екс – президента України Леоніда Кравчука (стор. 189). На основі матеріалів документу та попередніх тем учні складають питання для проведення інтерв’ю

з автором документу. Тема інтерв’ю «Життя номенклатурних кадрів»

По завершенню роботи учитель  робить узагальнюючий висновок.

                             Закріплення вивченого матеріалу.

Проводиться у формі історичного диктанту, який містить ключові поняття уроку:

 •  Зростання ролі міст в розвитку суспільства…(урбанізація).
  •  Рівень споживання населенням матеріальних та духовних благ…(рівень життя).
  •  Вимирання, чисельне переважання показників смертності над показниками народжуваності…(депопуляція)
  •   Панівний клас радянського суспільства, партійно – державне керівництво…(номенклатура).
  •   Зміни темпів росту чисельності мешканців міс та сіл …(демографічні зміни).

Домашнє завдання. Опрацювати матеріал підручника, підготувати повідомлення про переписи населення в Україні.


Використана література:

1. Бойко О.Д. Історія України. Посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Видавничий центр «Академія», 1999.

2. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. 11 клас: Плани – конспекти уроків. Харків: Веста: Видавництво «Ранок»,2003 (На допомогу вчителю).Історія України. Нове бачення. У двох томах. Том 2. Київ. Видавництво «Україна». 1996р.

3. Історія України. Нове бачення. У двох томах. Том 2. Київ. Видавництво «Україна». 1996р.

4.  Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: довідник з історії України. – К.:Україна, 1993.

5. Марушкіна І.М. Питання та тестові завдання з історії України ХХ століття. Львів, ВНТЛ, 1999р.

6. Щедріна І.Е. Історія України у схемах і таблицях 10 – 11 класи. Харків; Країна мрій,2003.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68112. Біблійні легенди. «Чому людина не знає, доки живе». Підсумок за темою 118.5 KB
  Продовжити знайомити із біблійними легендами продовжувати вчити учнів читати текст за особами працювати з текстом осмислювати його зміст; формувати уміння ділити текст на частини; збагачувати словниковий запас; розвивати логічне мислення память увагучитацькі навики швидкість та виразність читання...
68113. Де літав ти, Чорногузе 158.5 KB
  Де ж ти була Далеко Як звуть тебеЛелека Отже ми з вами сьогодні поговоримо про чудового птаха про живий символ України лелеку або як його ще називають Чорногуза. Продовження бесіди Лелека є символом любові та радості. Також вважають що лелека є покровителем сімї і рідного дому.
68114. Будинок англійця 48.5 KB
  So, all pupils are in a good mood and we can start our lesson. Please look at the blackboard and read the motto. It is some English proverb “East or West home is best”, “There is no place like home”. Aim. Повідомлення теми та мети уроку. Today we are going to speak about your home and about...
68115. Я вибирала долю собi сама… 93.5 KB
  Мета: 1) познайомити учнів із творами Л. Костенко, їх неповторністю й оригінальністю; 2) формувати особистість, яка має почуття гідності, багатий духовний світ; розвивати акторські навички учнів; 3) виховувати громадянську позицію учнів, уміння аналізувати залежність виникнення...
68116. Сценарій музично-тематичної композиції до 140-ї річниці від дня народження Лесі Українки 175.31 KB
  Леся Українка: Мріє не зрадь Я так довго до тебе тужила Стільки безрадісних днів стільки безсонних ночей А тепер я в тебе остатню надію вложила. Ведуча: Справді безсмертного якщо має таких геніїв як Леся і якщо навіть після смерті живуть вони віки в памяті народній. Леся Українка...
68117. ЛІДЕР ТОЙ, ХТО ПОПЕРЕДУ 44.5 KB
  Розподіл на групи Визначення якостей лідера Типи лідерів Стилі спілкування Жива скульптура лідера Памятка лідеру Підбиття підсумків Вступ Кожному з вас хочеш не хочеш доведеться якщо і не командувати парадом то вже напевно побувати в ролі старшого. І хай у вашій пріоритетній формулі лідерські якості...
68118. Neue Liebe – Neues Leben – Neue Lyrik 320 KB
  Lehrer Herzlich Willkommen in unserer Aula. Heute ist ein schöner Tag, besonders für die Mädchen und Frauen. Alle Jungen und Männer machen Komplimente den Frauen über das schicke Aussehen und sie sind gut gelaunt. Ohne Liebe kann man sich unser Leben nicht vorstellen.
68119. Що воно, життя? 59 KB
  Мета. Формувати в учнів усвідомлене розуміння поняття життя, його унікальності, цінності; спонукати школярів до роздумів та висловлювань у прозовій та римованій формі про важливі життєві проблеми; виховувати в них ставлення до власного життя та життя інших людей як до найвищої цінності.
68120. Урок –змагання КВК. Природні лиха 203 KB
  Мета: формувати в учнів уявлення про природні лиха; ознайомити дітей з правилами безпечної поведінки під час грози бурі землетрусу повені пожежі; вчити учнів правильно й критично оцінювати свої дії та поведінку в надзвичайних ситуаціях висловлювати власну думку формулювати її в чіткій і стислій формі...