53962

Стилістичні шари лексики. Практичне заняття клубу любителів української словесності

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета заняття: 1 навчальна: закріпити й розширити знання учнів із зазначеної теми; 2 розвивальна: розвивати вміння й навички повязані зі стилістичною диференціацією лексики української мови; сприяти розвитку вмінь аналізувати порівнювати мовні явища конструювати мовні одиниці; сприяти розвитку логічного мислення; 3 виховна: виховувати повагу до слова естетичні смаки учнів. Большой энциклопедический...

Украинкский

2014-03-05

85.5 KB

5 чел.

PAGE  9

Тема: «Стилістичні шари лексики. Практичне заняття клубу любителів української словесності»

Підготувала учитель української мови та літератури Суркова Наталя Олександрівна

Мета заняття: 

1) навчальна: закріпити й розширити знання учнів із зазначеної теми;

2) розвивальна: розвивати вміння й навички, пов’язані зі стилістичною диференціацією лексики української мови; сприяти розвитку вмінь аналізувати, порівнювати мовні явища, конструювати мовні одиниці; сприяти розвитку логічного мислення;

3) виховна: виховувати повагу до слова, естетичні смаки учнів.

Методи і прийоми:

Словесні:

репродуктивна, евристична, аналітико-синтетична бесіда, пояснення.

Практичні:

метод вправ (вступні, пробні, тренувальні, творчі);

метод спостереження й аналізу мовних явищ (учні спостерігатимуть мовлення один одного й аналізуватимуть його на предмет використання невиправданих стилістично маркованих слів).

Методичні прийоми: пояснення, інструктаж, постановка питання.

Рекомендована література

І

 1.  Муромцева О. Г. Стилістична диференціація лексики української літературної мови / О. Г. Муромцева // Українська мова і література в школі. – 1978. – № 12. – С. 32 – 39.
  1.  Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / за ред. І. К. Білодіда. – К.: Вища шк., 1973. – 462 с.
  2.  Сучасна українська мова: підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.
  3.  Ющук І. П. Українська мова / І. П. Ющук. – К.: Либідь, 2003. – 640 с.

ІІ

 1.  Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – 224 с.
  1.  Тлумачний словник української мови / за ред. В. С. Калачника. – Харків: Прапор, 2003. – 992 с.
  2.  Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський  (співголова), О. О. Тараненко  (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.
  3.  Українська мова: Словник-довідник / за заг. ред. А. П. Загнітка – Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 144 с.
  4.  Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с.

Перебіг заняття

І. Обговорення теоретичних питань.

1. Поняття стилю. Міжстильова лексика.

2. Стилістично забарвлена лексика:

а) розмовні слова;

б) книжні слова.                                                                               

Питання для бесіди

1. Дайте визначення стилю, зазначивши його автора. Обґрунтуйте, чому саме це визначення ви обрали як робоче. Поясність на конкретних прикладах, як виявляється полісемія слова «стиль» у сучасній мовознавчій літературі. Пригадайте, яке значення вкладають у слово «стиль» літературознавці. У чому його специфіка? Як ви ставитесь до полісемії в системі термінів нашої мови?

2. За яким критерієм здійснюється стилістична диференціація лексики української мови? Як ви вважаєте, наскільки цей критерій є об’єктивним? Чи могли б ви запропонувати інший критерій, чи уточнити чинний? Щоб відповісти на це питання, пригадайте, які труднощі виникли у вас під час підготовки до заняття.

3. Дайте визначення поняттю міжстильової лексики. У чому її особливості? Як визначити приналежність слова до цієї групи? Наведіть приклади.

4. Дайте визначення поняттю стилістично забарвленої лексики. Як її ще називають? Наведіть приклади.

5. Перелічіть основні стилістичні відтінки (урочистість, піднесеність, офіційність, науковість, зниженість). Кожен із них проілюструйте кількома прикладами.

6. Які типи емоційно-експресивного забарвлення ви знаєте (пестливість, ласкавість, згрубілість, іронія, фамільярність)? Проілюструйте їх конкретними прикладами. Пригадайте з власного досвіду, коли доречно використовувати слова, марковані таким чином?

7. Назвіть групи стилістично обмеженої лексики. У чому їх специфіка?

8. З’ясуйте особливості розмовних слів (розмовно-літературних і розмовно-позалітературних). Проілюструйте свою відповідь яскравими прикладами. Наведіть аргументи за і проти використання розмовно-позалітературних слів у художній літературі. Чи припустимо вживати подібні слова в повсякденному мовленні? Які способи ви можете запропонувати для боротьби з цим явищем?

9. Поясність, у чому особливості кожного типу розмовно-позалітературних слів.

10. Які особливості характеризують книжну лексику української мови? Чи всюди доречним є її використовувати?

11. Визначте особливості груп книжної лексики. Поясніть матеріал на конкретних прикладах із творів, дібраних самостійно.

12. Назвіть хоча б кількох дослідників, які займалися стилістичною диференціацією лексики української мови, деякі їх роботи.

ІІ. Виконання завдань 1 – 5 (колективне, з поясненням і коментарем). Завдання 1 можна виконати усно: за ланцюжком учні пояснюватимуть слововживання в кожному реченні.                                                                    

Завдання 1

Проаналізуйте уривок із пісні сучасної української рок-групи. Випишіть стилістично марковані слова. Поясніть, де їх вживання виправдане, а де ні. Обґрунтуйте свою думку.

Здається, шо то було так давно,

Коли в руках тримаю цей альбом.

Нам було абсолютно все одно,

Не маючи нічого, мати всьо.

За гроші не купити тільки час,

Він всіх нас методично поділив.

Когось він опустив, когось підняв,

А є на кого взагалі забив.

Старі фотографії на стіл розклади,

Дитячі історії смішні розкажи.

І справжнім друзям не забудь – подзвони,

Бо, добре чи зле, з тобою завжди вони.

Кузьма Скрябін

Виконання

Стилістично марковані слова: шо, всьо, методично, опустив, забив.

Загалом використання розмовних слів у книжних стилях є недоцільним. Це знижує їхній пафос, перетворюючи справжню поезію на «тексти», як прийнято зараз характеризувати слова пісень, виконуваних сучасними зірками шоу-бізнесу. Але ця думка є абсолютно слушною, тільки якщо суворо дотримуватися норм, прописаних у підручниках із сучасної української літературної мови.

Постмодерна поезія розширює свій лексикон не тільки за рахунок розмовно-літературних, але й за рахунок розмовно-позалітературних слів, навіть вульгарних і лайливих. Це прикмета часу, а тому не можна вимагати від авторів «текстів» для пісень вживати тільки слова, зафіксовані в словниках сучасної української літературної мови. В аналізованому уривку використано й діалектні слова «шо», «всьо», і жаргонні «опустив», «забив», і абсолютно непоетичне слово «методично», але це не свідчить про еклектизм цього уривку. Він відбиває мовлення відповідної соціальної верстви, а тому пісня є близькою і зрозумілою слухачеві, затребуваною в комерційному плані.

Завдання 2

Відредагуйте уривок з учнівського твору «Природа і людина». Поясніть, які помилки зробив автор. Дайте йому кілька порад, як надалі уникати подібних помилок.

Двадцятий вік вів рід як технологічний, надростав як атомний, а переставився він під лозунгом екології. Століттями західна цивілізація пропагувала у макрокосмі свій погляд на натуру, який містився в девізі: «Хапай, що можеш». Природа неквапливо компонувала рослинний і тваринячий світи, мільйони років вгаяла на удосконалення крил та зіниць, офарблень та запашків. А індивідуум, «ничтоже сумняшеся», за сто років геть-чисто ліквідував зо дві тисячі видів комашин, птахів і тварей. Замисліться: ми зроду вже їх не уздрімо.

Виконання

Двадцяте століття починалося як технологічне, зростало як атомне, а скінчилося воно під гаслом екології. Століттями західна цивілізація розповсюджувала у світі свій погляд на природу, який містився в принципі: «Хапай, що можеш». Природа неквапливо творила рослинний і тваринний світи, мільйони років витратила на удосконалення крил та очей, фарб та запахів. А людина, «ничтоже сумняшеся», за сто років повністю винищила зо дві тисячі видів комах, птахів і тварин. Замисліться: ми ніколи вже їх не побачимо.

Автор у цьому уривку зробив дуже багато стилістичних помилок: здебільшого невиправдано використовував стилістично марковану лексику: переставився, макрокосм, офарблення, запашки тощо. Твір – це специфічний жанр, що повинен виконуватися або в публіцистичному, або в художньому, або в науковому стилі. Автор же тут звернувся тільки до розмовного стилю, проігнорувавши своє завдання – презентувати себе як бездоганного користувача української мови.

Щоб надалі уникати таких помилок, треба частіше звертатися до тлумачних словників, словників мови письменників, багато читати не тільки наукової, але й художньої літератури – творів класичних авторів, постійно вдосконалювати своє мовлення шляхом безперервної практики під керівництвом учителів, батьків.

Завдання 3

Виконайте лексико-стилістичний аналіз підкреслених слів (за варіантами: перші три слова для першого варіанту, наступні – для другого). Визначіть приблизний вік персонажа, від імені якого пише автор. За якими ознаками ви це зробили?

От я й прийшов до класу. Всі були хрумкенькі, пахнючі та збентежені. Я теж був збентежений – але в мокрих кедах, з налиплими парашутиками кульбаби (хоч мама й наказувала не бігти через луку), я ставив святкову свіжість однокласників під загрозу. Мама наламала півоній, щоби я подарував керівничці. Мої півонії були без целофану. Я зрадів, що мама не послухала Нелі – та, не без єхидства, радила загорнути квіти в газету. Діти, котрі не мали біля хати квітника, мусили купувати букети на базарі. Чомусь їм здавалося, що квіти в целофані – це престижніше, ніж у газеті (Л. Дереш).

Зразок виконання:

Керівничці

 1.  Початкова форма керівничка.
 2.  Повнозначне слово.
 3.  Багатозначне слово.
 4.  Переносне значення.
 5.  Метафора.
 6.  Мотивоване слово.
 7.  Вільне.
 8.  Власне українське.
 9.  Слово з групи обмеженого вжитку, жаргонізм.
 10.   Експресивно забарвлене слово.
 11.   Активне.

Персонажеві, від імені якого пише автор, приблизно одинадцять – тринадцять років, що можна визначити з огляду на його словниковий запас. Його вік викриває й жаргонна лексика школярів, наприклад, проаналізоване вище слово керівничка (класний керівник).

Завдання 4

Уявіть, що ви лексикограф і працюєте над коротким тлумачним словником української мови. Підготуйте словникові статті для підкреслених слів (за варіантами: перші три слова тлумачить перший варіант, наступні – другий). Не забувайте про явище полісемії, особливі вияви лексичного значення; відносячи слово до певної сфери вживання, ставте відповідну позначку.

...Вирячивши вогненні очі, дихаючи полум’ям і димом, потрясаючи ревом пустелі і нетра і вогненним хвостом замітаючи слід, летів дракон. Спереду вогненно ока голова – велетенський двоокий циклоп – надпотужний паротяг «Й. С.» (Йосиф Сталін). Ззаду – такий же надпотужний паротяг «Ф. Д.» (Фелікс Дзержинський ) (За І. Багряним).

Зразок виконання:

ДРАКОН, а, ч. 1. У міфології багатьох народів – потвора, чудовисько, крилатий вогнедишний змій, що пожирає людей і тварин. драконів. 2. перен. Про жорстоку, безжалісну людину. драконівський. 3. зоол. Деревна літаюча ящірка південних країн; у спол. літаючий дракон / поет. Паротяг.

Завдання 5

Перекладіть українською мовою. Чи всюди вам вдалося повністю  зберегти смисл, закладений автором? Чому?

1. Бди, копти и не траться на суету! 2. Водка белая, но красит нос и чернит репутацию. 3. Грязная муха может опачкать всю стену, а маленький грязненький поступочек может испортить все дело. 4. Ложь – тот же алкоголизм. Лгуны лгут и умирая. 5. Настоящий мужчина состоит из мужа и чина (А. Чехов).

Виконання

1. Пильнуй, копти й не витрачайся на суєту! (Після перекладу загубилася специфічна ритмічна організація речення, до того ж, українське слово «пильнуй» не зовсім точно передає зміст, який вкладається в російське «бди».) 2. Горілка біла, але фарбує ніс і чорнить репутацію. (Російське слово «красит» передає зміст робить червоним, а в українській мові синтетичного відповідника цьому словосполученню немає, тому довелося використати слово «фарбує», що є ширшим за семантикою.) 3. Брудна муха може забруднити всю стіну, а маленький брудненький вчинок може зіпсувати всю справу. (Після перекладу з’явилася тавтологія, якої не можна позбутися, остаточно не загубивши смислу речення. Крім того, в українській мові не утворюється зменшено-пестлива форма для іменника «вчинок».) 4. Брехня – той самий алкоголізм. Брехуни брешуть і помираючи. 5. Справжній мужчина складається з чоловіка й чину (Переклад втрачає гру слів, наявну в російській мові.) (А. Чехов).

Те, що при перекладі не вдалося повністю зберегти смисл, закладений автором у текст на мові-оригіналі, пов’язане з особливостями словникового фонду обох мов, із специфікою словотвору російської мови, а також із стилістичними можливостями обох мов.

ІІІ. Виконання тестових завдань.                                                          

І. У сучасній мовознавчій науці виділяють такі стилі мови:

1. Науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, розмовний.

2. Науковий, офіційно-діловий, художній, публіцистичний, розмовний, конфесійний.

3. Художній, нехудожній.

4. Науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, розмовний, конфесійний, епістолярний.

ІІ. Стилістично забарвлена лексика відрізняється від міжстильової:

Додатковою конотацією.

Походженням: це винятково запозичені слова.

Середньою довжиною лексеми: стилістично забарвлені слова є тільки багатоскладовими.

Будовою: стилістично марковані слова завжди похідні від міжстильових.

ІІІ. У якій  із наведених цитат підкреслено тільки розмовні слова?

1. бракує голосу який його б спинив –

самі фонеми а можливо й глоси

І. Бондар-Терещенко

2.  Й не пережити вам ніколи

Той специфічеський момент,

Коли у дворику глухому

Зненацька виник сірий мент.

Ю. Позаяк

3.  Ця планета моєї втечі,

Там я буду самим собою –

Шестиногий, блакитноплечий,

З оком лагідним над губою.

Ю. Позаяк

3. Так повно кров у жилах пульсувала,

І екстатичних сонць ясні кружала

Злітали в неба голубий пляфон.

М. Зеров

ІV. Укажіть, під якою цифрою знаходяться три цитати, в кожній із яких підкреслено тільки міжстильові слова.

1. а)    і звичайно ж усі два тижні

буде дощ від нью-йорку до вижниць

на фіґа?

І. Бондар-Терещенко

б)     Миднайт. Лиш байдужий мун.

Замок, Ай, самотні кроки.

Лунко б’є холодні клоки

Старовинний пендулум.

Ю. Позаяк

в)      Вітай, замріяний, золотоглавий

На синіх горах! Загадався – снить...

М. Зеров

2.  а)    Ентузіаст вина і жарту

Кохальних слів імпровізант,

Зі сміхом кидаю на карту

Своє життя і свій талант.

Ю. Позаяк

б)    знов на кухні сліди прочахли

ніби прізвище на е-мелі

що робити тепер земелі?

І. Бондар-Терещенко

в)     Ходе Степ.

Замислений Степ.

А на ньому синій, синій жупан.

В. Сосюра

3. а)    І шпетно випроставсь в качалці,

Розкрилив котрусь із газет:

«Алло! Перекажіть Наталці –

Її очікує поет!»

Ю. Позаяк

б) тваринок сум бере без наркоти

І. Бондар-Терещенко

в)  Підніміть з очей моїх

перевесла побряклих вій!..

Ґ. Шкуру пій

4. а)  Я – як і всі. І штани з полотна...

І серце моє наган...

Є. Плужник

б) Вимученими стежками

Прийшов я з степу,

Щоб запалити

Згаслу ватру

Ваших душ.

Ю. Шпол

в) Чистила мати картоплю, а сестри гуляли в кукол.

Всі на долівці сиділи і думали всі неоднаке.

П. Тичина

V. У якому рядку всі слова належать до однієї групи книжної лексики? Укажіть, що це за група.

1. Осавул, яблуневоцвітно, розляпистий, суїцид.

2. Щупак, баскак, козак, байрак.

3. Лебідонька, голубонька, гожий, красний.

4. Ланіти, благовісний, піїт, гепатит.

Відповіді:

І – 4.

ІІ – 1.

ІІІ – 2.

ІV – 4.

V – 3. Це фольклорні слова.

ІV. Взаємоперевірка тестових завдань із коментарем, де він буде потрібен.

V. Підведення підсумків заняття (можна або у формі бесіди, або хтось із учнів коротко визначає найголовніші проблеми, поставлені на занятті).

Лексико-стилістичний аналіз відіграє чи не найголовнішу роль у формуванні мовленнєвих умінь і навичок кожної людини, адже вміння добирати слова в межах певного стилю мови або мовлення свідчить не тільки про обізнаність у темі «Стилістичні шари лексики», а й про загальну культуру людини.

Методичні рекомендації щодо опрацювання теми:

 1.  Це більше практична, ніж теоретична тема, тому основну увагу треба звернути на виконання різного типу вправ.
 2.  Можна запропонувати учням своєрідне змагання: хто помітить найбільше помилок, пов’язаних зі стилістичною диференціацією лексики, у мовленні теле- і радіоведучих, у рекламних роликах, в оголошеннях тощо. Це стимулюватиме їхню уважність і розвиватиме мовне чуття.
 3.  Як ілюстративний матеріал використовувати твори сучасників: щодо цієї теми вони найбільш показові.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81740. Образ Петербурга в романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание» 31.29 KB
  В романе мы открываем Петербург мрачный, давящий на душу. Город, где во дворы-колодцы никогда не заглядывает солнце. Это Петербург бедных людей, которых заставляет вечно дрожать нужда и пронизывающий ветер с моря. Это город Достоевского.
81741. Письма героев как средства их характеристики в произведениях отечественной литературы 32.51 KB
  А Пушкин Евгений Онегин Письмо Татьяны Онегину Третья глава Онегин сталкивается с внутренней природной стихией человеческого сердца любовью. и первый поступок ее любви письмо составляют центр главы. еще подняться не может даже тогда когда получает письмо влюбленной Т. решила написать письмо О.
81742. Лирика М.Цветаевой. Основные темы, идеи, художественное мастерство. Чтение наизусть и разбор одного стихотворения 38.65 KB
  В своем первом альбоме юная Цветаева отличалась тем-что ничего не выдумывала и никому не подражала. Но как поэт и как личность Цветаева развивалась стремительно. Зимой 1915-1916 годов Цветаева жилав Петербурге после возвращения домой она стала писать по-иному чем прежде и в этом была некоторая закономерность. Обделенная в детстве сказкой не имевшая няни Цветаева жадно наверстывала упущенное.
81743. Личность и история в романе Л. Н. Толстого « Война и мир». Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса романа 30.19 KB
  Он утверждал что существуют история наука и история искусство и что они имеют свои четко различающиеся задачи. История-наука как полагал Т уделяет главное внимание частностям подробностям событий и ограничивается их внешним описанием в то время как история-искусство схватывает общий ход событий проникая в глубины их внутреннего смысла.
81744. Образ Петербурга в произведениях отечественной классики 19 века 32.16 KB
  Со времени образования Петром I Петербурга в 1703 году этому городу стали посвящаться многие произведения классиков русской литературы таких как Радищев но наиболее полно образ этого города был раскрыт в творчестве двух великих писателей: Александра Сергеевича Пушкина и Николая Васильевича Гоголя. Петербург в произведениях Пушкина это прежде всего торжественный парадный город олицетворение государства его силы и могущества. Восхищение городом перед которым померкла старая Москва звучит в каждой строчке вступления поэмы. Например в...
81745. Духовный облик любимых героев Л. Толстого в романе «Война и мир». Разнообразие средств психологической обрисовки героев в произведении 31.93 KB
  Выражая мнение народное писатель страстно осуждает несправедливые захватнические войны и славит героев священной освободительной войны ведя которую народ отстаивает национальную независимость своей родины. Отвергая трактовку Отечественной войны 1812 г как войны Наполеона 1 и Александра I Т. Эти утверждения о некоем фатальном законе определяющем судьбы отдельных людей и народов автор в сущности сводит на нет показывая как дубина народной войны действовавшая с простотой и целесообразностью привела к победе над наполеоновским...
81746. Образ матери и трагедия народа в поэме А. Ахматова «Реквием». Своеобразие композиции поэмы 33.67 KB
  Своеобразие композиции поэмы. Первый смысловой пласт поэмы автобиографичен. Это четвертый пласт поэмы героиня выступает здесь как новая богородица. Окончательно стихи поэмы были скомпанованы в единое произведение лишь осенью 1962 г.
81747. Тип «гордого человека» и его воплощение в произведениях отечественной литературы 32.54 KB
  Макар Чудра упрекает людей за их рабскую психологию. Суть наказания отторжение от людей. Но не только боль за несчастных темных людей превратила обычного человека в подвижника. Смысл деяний Данко установление нового порядка новых законов бытия среди людей.
81748. Автор и главный герой поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин». Роль фольклорных мотивов в поэме 41.54 KB
  Твардовского Василий Теркин. Вместе с тем Твардовский следовал своему намерению побольше самого себя в поэме: лирическое начало в Теркине расширилось по сравнению со Страной Муравией стало многогранным обогатило эпические традиции которые попрежнему сильно ощутимы в поэме но проявляются иначе чем прежде. Достоверность картин жизни поэт подчеркнул и тем что назвал Василия Теркина не поэмой или эпопеей а книгой про бойца. Кроме массы бойцов плотно населяющих поэму обрисованных лаконично но остро выразительно в Василии...