53984

Present Simple

Конспект урока

Педагогика и дидактика

We use the simple present tense when: the action is general the action happens all the time, or habitually, in the past, present and future the action is not only happening now the statement is always true

Английский

2014-03-05

65.5 KB

2 чел.

Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can.’

LESSON 4

Grammar topic:  Present Simple

We use the simple present tense when:

 •  the action is general
 •  the action happens all the time, or habitually, in the past, present and future
 •  the action is not only happening now
 •  the statement is always true

Subject

(підмет)

Auxiliary verb

(допоміжне слово)

Main verb (головне дієслово)

+

I, you, we, they

read

books

He, she, it

reads

books

_

I, you, we, they

do

not

read

books

He, she, it

does

not

read

books

?

Do

I, you, we, they

read

books ?

Does

He, she, it

read

books ?

John drives a taxi.

past 

present 

future 

It is John’s job to drive a taxi. He does it every day.

Example: We sing in bath every morning.                          She likes sweets very much.

               We don’t sing in bath every morning.                 She doesn’t like sweets very much.

                Do we sing in bath every morning?                    Does she like sweets very much?

Слова-індикатори:

Every (day, morning, year)          Usually                                Seldom

Always                                         on (Mondays)

Often                                            In (the evenings)

 1.  Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets:

 •  The children ___________ (love) the flowers in the garden.
 •  We ___________ (arrive) at work at 9 o’clock.
 •  Mrs. Adams always ___________ (buy) a sandwich and ___________ (drink) coffee.
 •  Mr. Adams usually ___________ (eat) a sandwich and then he ___________ (play) a computer game.
 •  She ___________ (get) to work late every day.
 1.  Choose the correct verb for each sentence and then put it in the present simple:

Love   buy   arrive   live   play   drink   eat   hate   come

 •  The children ___________ birthday parties.
 •  Before each party Mary ___________ some juice, bread and cakes at the supermarket.
 •  Her friends bring presents. First they ___________ games and then they ___________ the food and the ___________juice.
 •  Carol, who ___________ in St. Peter’s street, ___________ late because she ___________ train.
 •  Laura ___________ it when the children have to go home.
 1.  Complete the sentences about Mark with the correct verb:
 •  Mark ___________ in Lisbon. (live)
 •  Mark ___________ to school with his best friend. (go)
 •  Mark’s sister ___________ to play hide and seek. (like)
 •  Mark and his sister ___________ their home homework at 5 p.m. (do)
 •  Mark ___________ to bed at 10 :30 p.m.(go)

Read and translate the text

       On school days Duncan Dark Blue wakes up at 6.30. He has a wash. After that he gets dressed, and at 7.30 he has breakfast.   He usually has cornflakes, bread and tea.

       He goes to school by bike and arrives at school at 8.45. He has lessons in the morning ’til lunch time. Lunch time at school is from 12.30 to 1.30. In the afternoons he has more lessons or plays sport. He normally arrives home (gets home) at half past four. Mum, Dad and Duncan Dark Blue have dinner at 8 pm. In the evenings Duncan does his homework, or watches TV, or meets his friends. They talk about their plans for the weekend.

 1.  Make negative and alternative sentences.

1.I speak English.

__________________________________________________

__________________________________________________

2.Sheila sends e-mails to America.

__________________________________________________

__________________________________________________

3.Peter likes science and technology.

___________________________________________________

            ___________________________________________________

            4.My parents hate big cities.

            ___________________________________________________

            ___________________________________________________

To get up on the wrong side of bed - to begin the day feeling unhappy and uncomfortable.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68207. АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 1.1 MB
  Забруднювачі з ґрунту безпосередньо впливають на хімічний склад суміжних середовищ у тому числі й води підземних джерел. Оскільки ґрунтові води не захищені водотривкими породами а їх живлення відбувається в результаті фільтрації атмосферних опадів через інколи незначний 152 м завтовшки...
68208. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ ЯГІДНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНОЇ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 975.5 KB
  Слід підкреслити що останнім часом все більшого розповсюдження у ресторанному господарстві набуває креативна кухня яка характеризується додаванням до страв з мяса риби птиці дичини солодких соусів з плодів та ягід асортимент яких обмежується вишневим чорносмородиновим сливовим соусами...
68209. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 290 KB
  Нові: знання методів моделювання та застосування моделей зокрема до процесів обєктів і субєктів навчання і виховання; уміння визначати доцільність застосування методів педагогічного моделювання до розвязування педагогічних задач; здатність до освоєння сучасних в тому числі заснованих на застосуванні...
68210. СЕРЕДНЬОШРИФТОВЕ ЧЕТВЕРОЄВАНГЕЛІЄ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ПАЛЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 176.5 KB
  Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: проаналізувати безвихідні дофедорівські книговидання в контексті проблеми дофедорівського книгодрукування на східнослов’янських землях; окреслити місце середньошрифтового Євангелія серед безвихідних видань...
68211. Оптимізація діагностики і лікування хронічного біліарного панкреатиту у хворих з ожирінням 196 KB
  Мета дослідження: підвищити якість діагностики і ефективність лікування біліарного ХП у хворих із ожирінням. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: Проаналізувати клінічні прояви біліарного ХП у хворих із ожирінням.
68212. ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 662 KB
  Розвиток світового господарства у теперішній час вирізняється посиленням глобалізаційних процесів, які зумовили трансформацію моделей міжнародного співробітництва, зміну структури об’єктів і суб’єктів світового ринку
68213. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 324.5 KB
  Курс на інноваційний розвиток в Україні визначає перехід економіки до нового якісного рівня. Він супроводжується активізацією інноваційної діяльності, яка сприяє реорганізації економіки на основі розвитку наукоємних виробництв, запровадження у виробництво прогресивних...
68214. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОНЦІВ 225 KB
  Проте на жаль потенціал соціального капіталу в її реалізації практично не використовується. Тому в даній дисертації вперше пропонується комплексно розглянути феномен соціального капіталу правоохоронців та визначити можливості його використання для оптимізації процесу їх професійної соціалізації.
68215. СУЛЬФАТРЕДУКУЮЧІ, ТІОНОВІ, ДЕНІТРИФІКУЮЧІ БАКТЕРІЇ В ПРИБЕРЕЖНІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО МОРЯ І ЇХНЯ РОЛЬ У ТРАНСФОРМАЦІЇ НАФТОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ 532.5 KB
  В 80х роках минулого сторіччя у відділі морської санітарної гідробіології Інституту біології південних морів НАН України вивчали деякі групи анаеробних бактерій біля узбережжя Криму та в західній частині Чорного моря Миронов 1988.