53984

Present Simple

Конспект урока

Педагогика и дидактика

We use the simple present tense when: the action is general the action happens all the time, or habitually, in the past, present and future the action is not only happening now the statement is always true

Английский

2014-03-05

65.5 KB

2 чел.

Knowing what you cannot do is more important than knowing what you can.’

LESSON 4

Grammar topic:  Present Simple

We use the simple present tense when:

 •  the action is general
 •  the action happens all the time, or habitually, in the past, present and future
 •  the action is not only happening now
 •  the statement is always true

Subject

(підмет)

Auxiliary verb

(допоміжне слово)

Main verb (головне дієслово)

+

I, you, we, they

read

books

He, she, it

reads

books

_

I, you, we, they

do

not

read

books

He, she, it

does

not

read

books

?

Do

I, you, we, they

read

books ?

Does

He, she, it

read

books ?

John drives a taxi.

past 

present 

future 

It is John’s job to drive a taxi. He does it every day.

Example: We sing in bath every morning.                          She likes sweets very much.

               We don’t sing in bath every morning.                 She doesn’t like sweets very much.

                Do we sing in bath every morning?                    Does she like sweets very much?

Слова-індикатори:

Every (day, morning, year)          Usually                                Seldom

Always                                         on (Mondays)

Often                                            In (the evenings)

 1.  Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets:

 •  The children ___________ (love) the flowers in the garden.
 •  We ___________ (arrive) at work at 9 o’clock.
 •  Mrs. Adams always ___________ (buy) a sandwich and ___________ (drink) coffee.
 •  Mr. Adams usually ___________ (eat) a sandwich and then he ___________ (play) a computer game.
 •  She ___________ (get) to work late every day.
 1.  Choose the correct verb for each sentence and then put it in the present simple:

Love   buy   arrive   live   play   drink   eat   hate   come

 •  The children ___________ birthday parties.
 •  Before each party Mary ___________ some juice, bread and cakes at the supermarket.
 •  Her friends bring presents. First they ___________ games and then they ___________ the food and the ___________juice.
 •  Carol, who ___________ in St. Peter’s street, ___________ late because she ___________ train.
 •  Laura ___________ it when the children have to go home.
 1.  Complete the sentences about Mark with the correct verb:
 •  Mark ___________ in Lisbon. (live)
 •  Mark ___________ to school with his best friend. (go)
 •  Mark’s sister ___________ to play hide and seek. (like)
 •  Mark and his sister ___________ their home homework at 5 p.m. (do)
 •  Mark ___________ to bed at 10 :30 p.m.(go)

Read and translate the text

       On school days Duncan Dark Blue wakes up at 6.30. He has a wash. After that he gets dressed, and at 7.30 he has breakfast.   He usually has cornflakes, bread and tea.

       He goes to school by bike and arrives at school at 8.45. He has lessons in the morning ’til lunch time. Lunch time at school is from 12.30 to 1.30. In the afternoons he has more lessons or plays sport. He normally arrives home (gets home) at half past four. Mum, Dad and Duncan Dark Blue have dinner at 8 pm. In the evenings Duncan does his homework, or watches TV, or meets his friends. They talk about their plans for the weekend.

 1.  Make negative and alternative sentences.

1.I speak English.

__________________________________________________

__________________________________________________

2.Sheila sends e-mails to America.

__________________________________________________

__________________________________________________

3.Peter likes science and technology.

___________________________________________________

            ___________________________________________________

            4.My parents hate big cities.

            ___________________________________________________

            ___________________________________________________

To get up on the wrong side of bed - to begin the day feeling unhappy and uncomfortable.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22946. Інформатика як наукова дисципліна 347 KB
  Створення такого підгрунтя є актуальною задачею сучасної інформатики та програмології =теорії програмування Редько В. Тоді очевидно булевий тип Bool мов програмування з відповідними логічними операціями і відношенням є її точною ізоморфною моделлю I відносно функцій кодування 0=false 1=true та декодування = обернена функція до . Модель I використовується в компіляторах для реалізації множинних типів мов програмування високого рівня. Програми та програмування.
22947. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОГРАМ (ЖЦП). ПОНЯТТЯ ПРО ТЕХНОЛОГІЮ ПРОГРАМУВАННЯ 73 KB
  ПОНЯТТЯ ПРО ТЕХНОЛОГІЮ ПРОГРАМУВАННЯ Пiд ЖЦП будемо розумiти сукупнiсть науковотехнiчних та органiзацiйних заходiв направлених на розробку та експлуатацiю програмних моделей систем. Щоб продукувати такі складні об'єкти використовують спецiальнi технологiї програмування. В основi технологiй програмування ТхП лежать засоби що реалiзують ЖЦП. Будьяка серйозна ТхП спирається на певну методологiю програмування сукупнiсть певних концепцій методiв програмування тощо.
22948. МАСИВИ. БАГАТОВИМІРНІ МАСИВИ 131.5 KB
  middle] void merge int min int middle int max {int i j m1m2; i=m1=min; m2=middle1; while m1 =middle m2 =max if a[m1] a[m2] b[i]= a[m1]; else b[i]= a[m2]; while m1 =middle b[i]= a[m1]; while m2 =max b[i]= a[m2]; for i=min; i =max; i a[i]=b[i]; } швидке упорядкованому за зростанням масиву a[] довжини n=2 за допомогую масиву b[] void...
22949. СБС-ПРОГРАМИ ТА РЕКУРЕНТНІ ПОСЛІДОВНОСТІ 599 KB
  Індуктивні визначення Структурні блок схеми та СБСпрограми. СБС програми це інтерпретовані структурні блоксхеми. Рекурентні функції і тільки вони обчислюється СБСпрограмами.
22950. Облік розрахунків з дебіторами 79 KB
  Види дебіторської заборгованості та облік рахунків до одержання. Облік наданих знижок, повернення товарів і податку на додану вартість. Методика розрахунку сумнівної дебіторської заборгованості. Облік векселів до одержання.
22951. Мова Сі 240.5 KB
  Дамо індуктивне визначення термів. Розрізнюють три види типізованих термів: префіксні інфіксні та постфіксні. Існує ще один вид термів – змішані коли в індуктивному переході одночасно використовується два або і всі три різновиди термів. На практиці з метою спрощення запису термів приймаються ті чи інші угоди.
22952. Облік грошових коштів 113 KB
  Облік і контроль касових операцій і грошей в касі. Облік створення і використання фонду дрібних сум. Документальне оформлення і облік операцій по банківських рахунках. Облік короткострокових фінансових інвестицій.
22953. Школи Китайські 34.5 KB
  Ми почнемо з того що філософія як форма духовної діяльності має історичність. Філософія це ідейний діалог мислителів різних епох. Антична філософія 2. Середньовічна філософія.
22954. Продовжимо Елінізм 55.5 KB
  Людина гріховна лише бог безгрішний. Філософ має бути моральним проповідником волі Бога. В цей час провідна роль в культурі належала церкві філософія розглядалась як служниця богословя теологія. Філософія галузь яка веде до більш високого знання богословя.