54127

Активізація пізнавальної діяльності при викладанні дисципліни «Автомобільні перевезення» з використанням інтерактивних технологій навчання

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Однією з умов запоруки успіху в підготовці конкурентоспроможних фахівців є застосування інтерактивних форм навчання з метою активізації пізнавальної діяльності студентів. У Донецькому індустріальному технікумі широко застосовуються інтерактивні навчальні технології які забезпечують інтенсифікацію...

Украинкский

2014-03-09

242.5 KB

2 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький індустріальний технікум

Спеціальність 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

МАЙСТЕР КЛАС

на тему: «Активізація пізнавальної діяльності

при викладанні дисципліни

«Автомобільні перевезення»

з використанням інтерактивних технологій навчання»

Викладач

______________Н.В.Павленко

2011


Людина, що не знає нічого, може навчитися; справа тільки в тому, щоб запалити в ній

бажання вчитися.

Д. Дідро, французький філософ

Сьогодні кожен розуміє що не можна працювати за старими методами: викладач, дошка, крейда. ХХІ століття внесло свої корективи в життя молоді і педагогічних колективів. Молодь захоплюється комп’ютерними і мультимедійними технологіями, світогляд кожної молодої людини з дитинства більш розвинений, ніж було колись. А тому не можна навчати майбутніх спеціалістів за допомогою лише книги, живого слова викладача.

У Законі України «Про вищу освіту» зазначається, що якість вищої освіти – це сукупність якостей особистості, що відображає професійну компетентність, цілісну орієнтацію, соціальну спрямованість і зумовлює здатність задовольнити як особисті духовні потреби, так і потреби суспільства. Тому, на сучасному етапі, національна система вищої освіти спрямована на становлення конкурентноспроможного фахівця, здатного поповнювати свої знання протягом усього життя.

Сучасні реалії диктують нові вимоги до професійної підготовки фахівців різних рангів.

Однією з умов запоруки успіху в підготовці конкурентоспроможних фахівців є застосування інтерактивних форм навчання з метою активізації пізнавальної діяльності студентів.

У Донецькому індустріальному технікумі широко застосовуються інтерактивні навчальні технології, які забезпечують інтенсифікацію навчання, підвищують ефективність викладацької та студентської навчальної діяльності, активізують пізнавальну діяльність і сприяють підвищенню знань студентів.

Використання комп'ютерних технологій створює можливість доступу до сучасної, свіжій інформації, здійснення «діалогу» з джерелом знань, до нової форми оцінки знань. Засоби мультимедіа дозволяють забезпечити якнайкращу, в порівнянні з іншими технічними засобами навчання, реалізацію принципу наочності. Успішність, як один з основних мотивів, забезпечується тим, що комп'ютерні програми дозволяють зробити навчання цікавим і різноманітним за формою.

Постійно знаходитися в творчому пошуку, самовдосконалюватися – це єдиний можливий шлях сучасного викладача. Вчиться сьогодні потрібно постійно, ґрунтовно, але раціонально та швидко.  

Весь багатовіковий досвід минулого дає підставу стверджувати, що інтерес в навчанні є важливим і сприятливим чинником його побудови.

Ян Амос Коменський, що зробив революцію в дидактиці, розглядаючи нову школу як джерело радості, світла і знання, вважав інтерес одним з головних шляхів створення цієї світлої і радісної обстановки навчання. Ж.-Ж. Руссо, спираючись на безпосередній інтерес вихованця до предметів, що оточують його, і явищ, намагався будувати доступне і приємне дитині навчання. К.Д. Ушинський інтерес бачив як основу внутрішнього механізму успішного навчання. Він показав, що зовнішній механізм неволення не досягає потрібного результату. Ушинський писав, що навчання, позбавлене всякого інтересу і узяте тільки силою примушення, хоч би воно черпалося з кращого джерела – з любові до вихователя, вбиває в ученні бажання вчиться, без якого він далеко не піде. Він вважав, що потрібно зробити навчальну роботу наскільки можливо цікавою, і, не перетворювати цієї роботи на забаву. Цікаве навчання не виключає уміння працювати із зусиллям, а навпаки, сприяє цьому.

Загальновідомо, що навчати приємно і радісніше тих, хто хоче вчитися, хто випробовує задоволення від своєї учбової праці, хто виявляє цікавість до знань. І, навпаки, важко і обтяжливо навчати тих, хто не випробовує бажання дізнаватися нове, хто дивиться на навчання, на технікум як на важкий тягар і хто часом чинить опір кожному почину викладача, кожної, навіть розумної дії з боку.

Тому, проблема інтересу в навчанні стала і стоїть до цього дня.

Пізнавальна активність студента розглядається як глибока і якісна властивість особи, що постійно змінюється, направлена на усвідомлення предмету діяльності і досягнення кінцевого, значущого для нього результату.

Пізнавальна активність необхідна людині, щоб він зміг пізнати себе, розкрити закладені в собі здібності, знайти своє місце в житті.

Основними характеристиками пізнавальної активності є:

- природне прагнення студента до пізнання;

- позитивне відношення до навчання;

- активна пізнавальна діяльність, направлена на усвідомлення предмету діяльності і досягнення значущого для студента результату.

Прийомів і умов активізації пізнавальної діяльності студентів дуже багато, вони різноманітні, і їх використання залежить від самого викладача, основою серед них є: різноманітність форм, методів, засобів навчання. «Метод навчання – це не тільки інструмент вчителя, але і по словах А.С. Макаренка, «інструмент дотику до особи учня».

Метод навчання є найважливішим компонентом заняття. Методи навчання – це способи взаємозв'язаної діяльності викладача по досягненню конкретних освітніх завдань. У методах навчання сфокусована не тільки глибина розкриття навчального змісту, але і виявляється особа викладача і студента, взаємини групи студентів і викладача.

«Хороших методів існує рівно стільки, скільки існує хороших вчителів.»

Д. Пойя».

Активні форми навчання віднесені до класу освітніх технологій. Активні форми навчання – це методи, які спонукають студентів до активної розумової і практичної діяльності в процесі оволодіння учбовим матеріалом.

До активних форм навчання відноситься інтерактивне навчання.

Поняття «Інтерактивні методи» («interactive» з англ.: «inter» означає «між», «між»; «active» — від «act» - діяти, дія) можна перевести як методи взаємодії учасників між собою, а навчання, здійснюване за допомогою даних методів, можна вважати інтерактивним, тобто, побудованому на взаємодії.

Під інтерактивними методами навчання ми розумітимемо систему правил організації продуктивної взаємодії студентів між собою і з вчителем у формі учбових, ділових, ролевих ігор, дискусій, при якому відбувається освоєння нового досвіду і отримання нових знань.

Термін «інтерактивні методи» зв'язаний, як правило, з двома групами взаємозв'язаних методів: навчання, побудоване на спілкуванні з комп'ютером і за допомогою комп'ютера і друга група, – безкомп'ютерне, безпосередньо між людьми здійснювана спеціально організована учбова взаємодія, де акцентовані «технологічні» моменти.

Інтерактивні форми і методи навчання належать до інноваційних і сприяючих активізації пізнавальної діяльності студентів, самостійному осмисленню учбового матеріалу.

Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх студентів: співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання.

Класифікують інтерактивні технології за наступними ознаками:

- за метою заняття та формою організації навчальної діяльності;

- за розподілом інтерактивних методів.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Класифікацію інтерактивних технологій за наступними ознаками наведено у вигляді діаграми.


Наступна діаграма визначає діяльність викладача під час організації та планування інтерактивного навчанняЩоб урізноманітнити навчальний процес, зробити його більш цікавим для студентів, щоб знайти індивідуальний підхід до кожного студента як особистості, ефективно застосовувати інтерактивні моделі навчання. Для студентів ігрові моменти - це гра, а для викладача – це серйозні методичні прийоми, які ми називаємо несерйозно.

Методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів при викладанні дисципліни «Автомобільні перевезення» з використанням інтерактивних технологій навчання різноманітні.

Я хочу надати вам декілька прикладів використання інтерактивних технологій які активізують пізнавальний інтерес студентів на заняттях

 Інтелектуальна розминка. Інтелектуальна розминка - це два-три не дуже складні питання для розмірковування; основна мета такої розминки – налаштування студента на роботу.

Приклад. 

1 Коефіцієнт технічної готовності парку рухомого складу на сьогодні αт = 0,8. Може коефіцієнт випуску парку бути αв = 0,82. Відповідь аргументуйте.

2 В АТП 30 справних автомобілів. На лінію вишли працювати – 25 автомобілів. Назвіть, на вашу думку, причини, із-за яких не всі автомобілі працюють на лінії.

«Бліцопитування по ланцюжку». Перший студент ставить коротке питання другому. Другий — третьому, і так до останнього студента. Час на відповідь — кілька секунд, викладач має право зняти питання, яке не відповідає темі або недостатньо коректне. Кожний учень має право відмовитися від участі в бліцтурнірі, тому, щоб процедура не зірвалася, викладач з'ясовує наперед, хто з учнів хотів би взяти участь у цій дії.

Як варіант можна запропонувати влаштувати змагання між рядами на якийсь час, тобто яка з груп, не перериваючи ланцюжок, правильно і швидше за інших відповість на питання. При цьому треба вибрати рефері, які контролюватимуть правильність відповідей і час, за який учні впораються із завданням.

 Наприклад при вивченні теми «Техніко-експлуатаційні показники роботи вантажних автомобілів» можна збудувати наступний ланцюжок:

1 Перший студент: надайте визначення їздки. Відповідає другий студент (Їздкою називають закінчений транспортний цикл, що складається з вантаження вантажу, руху автомобіля з вантажем, розвантаження і подачі автомобіля під чергове вантаження).

Якщо другий студент відповів вірно, він надає наступне питання.

2 Що показує коефіцієнт використання пробігу? Відповідає третій студент  (показує питому вагу навантаженого пробігу в загальному пробігу рухомого складу). І так далі.

3 На яку величину відрізняється час роботи автомобіля у наряді від часу роботи автомобіля на маршруті?  (на величину часу, який автомобіль затрачує на рух на нульовому пробігу). І так далі.

Як росте сніжна грудка, так і цей методичний прийом сніжна грудка залучає до активної роботи все більшу кількість студентів.

Алгоритм цього прийому стисло можна описати так:

Слово – речення – питання – відповідь.

Викладач показує на студента і говорить: «Слово». Той промовляє слово, яке стосується теми заняття. Показує на іншого студента і говорить: «Речення». Другий студент складає речення з цим словом. Третій студент придумує питання для цього речення. Четвертий студент відповідає на нього.

Приклад з дисципліни «Автомобільні перевезення».

Слово

Іздка

Речення

Їздка – це  закінчений транспортний цикл, що складається з вантаження вантажу, руху автомобіля з вантажем, розвантаження і подачі автомобіля під чергове вантаження.

Питання

Скільки їздок виконує вантажний автомобіль на маятниковому маршруті з зворотнім повністю вантажним пробігом за один оборот?

Відповідь

Вантажний автомобіль на маятниковому маршруті з зворотнім повністю вантажним пробігом за один оборот виконує дві їздки.

Дуже добре впливає на активізацію пізнавальної діяльності методика «Мікрофон». Ця технологія є різновидом загальногрупового обговорення певної проблеми, яка дає можливість кожному сказати щось швидко, відповідаючи почергово.

Перед групою ставиться запитання. Студентам пропонується олівець, що імітує мікрофон, який вони будуть передавати одне одному, по черзі беручи слово. Говорити може тільки той, хто тримає олівець. Якщо студент не має що сказати, він передає слово іншому. Важливо не обговорювати і не критикувати чужі відповіді. На завершення викладач, або студент, який добре володіє цією темою, підбиває підсумки.

Сфокусувати увагу студентів на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми допоможе нескладна інтерактивна технологія «мозковий штурм». Ця методика дозволяє колективного обговорювати, шукати рішення,

спонукає учасників проявити свою уяву на творчість; результат досягається шляхом вільного вираження думок усіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з певного завдання.

Викладач на занятті називає питання і запрошує взяти участь у її обговоренні шляхом штурму, який організовується за такими етапами:

1 Всі учасники «штурму» пропонують ідеї щодо розв’язання висунутої проблеми (ідеї можуть бути будь-якими).

2 На дошці студент записує всі ідеї, що пропонуються.

3 Коли група вважає кількість поданих ідей достатньою, їх подання припиняється.

4 Після того, як майже всі ідеї зібрані, вони групуються, аналізуються, розвиваються групою.

5 Вибираються ті, що, на вашу думку, допоможуть вирішити поставлену проблему.

 Мозковий штурм спонукає студентів виявляти творчість, розвиває вміння швидко аналізувати ситуацію.

Можна привести приклад з теми «Організація пасажирських автомобільних перевезень».

Викладач пропонує розглянути проблему автобусних перевезень пасажирів.

Перед студентами карта автобусних маршрутів м. Донецька.

Звертаючись до студентів, викладач говорить: «Кожен день (наприклад) вам треба добиратися з мікрорайону “Широкий” до автовокзалу “Путіловський”. Які, на ваш погляд, основні завдання повинні вирішуватися при організації автобусних перевезень?»

Група студентів пропонує ідеї щодо розв’язання висунутої проблеми, які записуються на дошці студентом. Коли кількість поданих ідей достатня, їх подання припиняється. Вибираються ті ідеї, що вирішують поставлену проблему.

Викладач підводить підсумок і на екрані з’являються основні завдання, що

вирішуватимуться у процесі організації автобусних перевезень.

Основні завдання пасажирських автомобільних перевезень

- своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення в перевезеннях автомобільним транспортом;

- захист прав громадян під час їх транспортного обслуговування;

- безпечне функціонування автомобільного транспорту;

- створення рівних умов для господарської діяльності підприємств автомобільного транспорту незалежно від форм власності;

- обмеження монополізму та розвиток конкуренції; координацію роботи різних видів транспорту;

- охорону навколишнього природного середовища від шкідливого впливу автомобільного транспорту.

- організацію маршрутів;     

- укладення договорів про організацію перевезень;

- організацію обслуговування населення та пасажирів на автостанціях;

- організацію диспетчерського управління та контролю за перевезеннями.

Майже на всіх заняттях можна використовувати цей метод. Це тест

Тест — перевірка знань, умінь, навичок, розуміння, досягнутих індивідом у певній галузі. Виявляє те, що засвоєно, а не узагальнені вміння, досягнуті в результаті життєвого досвіду. Існує три види тестів на досягнення — дії, усні й письмові. Тести дії призначені для виявлення вмінь виконувати дії з механізмами, матеріалами, інструментами. Наприклад, для перевірки знань студентів з дисципліни «Автомобільні перевезення» за розділом «Автоперевезення та їх

показники роботи» можна пропонувати письмові тести у наступній формі:

ЗАВДАННЯ №1

 Вибрати правильні відповіді

 А На скільки класів поділяються небезпечні вантажі згідно з законом

   України «Про перевезення небезпечних вантажів».

  а) на 7;    б) на 9;     в) на 8.

 Б Який з маятникових маршрутів перевезень вантажів є найбільш

     раціональний?

 а) маятниковий зі зворотнім завантаженим пробігом;

б) маятниковий зі зворотнім порожнім пробігом;

в) маятниковий зі зворотнім частково завантаженим пробігом;

 В Яким співвідношенням слід оцінювати використання пробігу автобусного

            парку?

а) співвідношенням між пробігом  в прямому та зворотному напрямку;

 б) співвідношенням між загальним пробігом та пробігом з пасажирами;

в) співвідношенням між пробігом на маршруті та нульовим пробігом.

Г Який з пробігів автомобілю на протязі робочого дня слід віднести до

   продуктивного пробігу?

а) загальний;  б) пробіг з вантажем; в) холостий пробіг;

Д Середня дальність поїздки пасажира на автобусному маршруті це:

а) відстань між зупинками маршруту;

б) відстань між початковим та кінцевим пунктом маршруту;

в) відстань, яку проїздить пасажир за поїздку.

Тестові завдання можуть виконувати декілька студентів. Час на виконання такого тесту 2-3 хвилини. Після того, коли тестові завдання вже здани для перевірки, потрібно провести аналіз відповідей. Зручно, на екрані висвітити тестові завдання, та за допомогою студентів групи і викладача проаналізувати

відповіді. Критерій оцінювання студентам за відповіді на тестові завдання

оголошується наперед.

Методика участі студентів в складанні тестів, яка набуває суб'єктної значущості, спонукає студентів до самовивчення і саморозвитку є дуже актуальною при активізації пізнавальної діяльності. При цьому оцінюється успішність навчання самого студента поза порівнянням з іншими і створюється можливість для самооцінювання успішності.

Аналогічною є методика складання кросвордів. Можна запропонувати такі варіанти роботи з кросвордом:

1 Розгадати кросворд, заповнивши порожні клітинки.

2 Сформулювати питання до слів у заповненому кросворді.

3 Заповнюючи кросворд, визначити яке ключове слово виділено, і пояснити його значення.

4 Створити кросворд самостійно, використовуючи терміни, які були вивчені раніше.

Приклад. Розв’язати кросворд.

7

8

2

9

6

3

4

1

5

 По горизонталі:

 1 Перевозки группы пассажиров, которые осуществляются в определенный срок, с территории одной страны к месту временного пребывания на территории другой страны с последующим возвращением группы автобусом того же перевозчика в страну ее начального отъезда.

 2 Особа, которая предоставляет услуги по перевозке пассажиров или грузов автотранспортом общего пользования.

 3 Пробег автобуса от АТП (стоянки автобуса) до промежуточного или конечного пункта автобусного маршрута, а также обратно, при возвращении автобуса с линии.

 4 Графическое изображение изменения продольной силы по длине стержня

 5 Число автобусов, проходящих через данную точку маршрута за единицу

времени называется__________________ движения автобуса.

 По вертикали:

1 Определенный уполномоченным органом путь прохождения автобуса между соответственно оборудованными пунктами для перевозки пассажиров.

 6 Средняя скорость движения подвижного состава.

 7 Перевозки пассажиров по определенным и согласованным маршрутам и расписаниями движения.

 8 Движение автобуса от начальной до конечной остановки маршрута.

 9 Промежуток времени между отправлениями автобусов.


Відповідь на завдання

Р

Р

П

Е

Р

Е

В

О

З

Ч

И

К

Г

Й

Н

У

С

Т

Т

Л

Н

У

Л

Е

В

О

Й

Е

Я

Р

Х

Р

В

Н

Н

Э

П

Ю

Р

А

М

А

Я

Т

Н

И

К

О

В

Ы

Е

Л

А

Ч

Е

Р

Е

Ш

С

Р

К

У

Ч

А

С

Т

О

Т

А

Т

Я

Активізація пізнавальної активності та розвиток інтелектуального мислення – це ті проблеми, які вирішуються в процесі ігромистецтва, колективної радісної дії

викладача й студентів, у стані емоційної піднесеності. Перевірка знань на занятті, яка відбувається у формі гри, не нав’язується дітям, не викликає у них неприємних відчуттів. Гра висуває до студента моральні вимоги, виховує почуття справедливості, чесності, відповідальності перед командою, розвиває доброзичливе ставлення одне до одного.

Світлофор. Дуже простий, але ефективний методичний прийом. Підготувавши матеріали одного разу, можна довго пожинатиме плоди своєї працьовитості. Світлофор — це довга смужка картону (завдовжки 9 см, шириною 4 см) яка з одного боку обклеєна червоним папером, з другого — зеленим. Працює світлофор дуже просто: під час проведення усного опитування всі студенти сигналізують викладачу, чи знають вони відповідь на питання (зелений бік — готовий відповідати, червоний — не готовий). Позитивним моментом у цій ситуації є те, що під час проведення опитування, пасивність неприйнята. Хочеш — не хочеш — треба підняти картку і сказати, чи знаєш ти це питання. Викладач пояснює студентам, що, піднявши червону картку і заявивши про незнання, студент відмовляється від відповіді. Показавши зелену - будь добрий, відповідай. Під час проведення усного опитування можна зробити так: запросити двох-трьох (не обов'язково сильних, але відповідальних) студентів до дошки і доручити їм роль помічників викладача.

Помічникам слід заздалегідь видати підготовлені аркуші, на яких написані прізвища студентів і розкреслена таблиця для опитування (див. табл.). Роль помічників полягає в тому, щоб на аркуші відзначати роботу конкретного учня, тобто кількість піднятих зелених ( + ) і червоних (-) карток. Інтрига в тому, що група не знає, чиї прізвища записані на аркушах, тому працюють усі.

В таблиці наведені питання з теми «Техніко-експлуатаційні показники роботи вантажних автомобілів»

№ питання

Іваненко

Петренко

Сидоренко

1 Від чого залежить час в наряді? 

+

-

+

2 На які групи умовно можна розділити техніко-експлуатаційні показники роботи вантажних автомобілів»

+

-

+

3 На що витрачається час за їздку?

+

+

+

10 Може коефіцієнт випуску рухомого складу бути більше коефіцієнту технічної готовності?

-

+

+

Правильні відповіді

7

5

9


Вірні відповіді на питання:

1 Час в наряді залежить від тривалості робочого дня водія, режиму роботи АТП (числа змін), режиму роботи обслуговуваних вантажовідправників і вантажоодержувачів. Збільшення тривалості цього часу досягається організацією роботи в декілька змін, тобто закріпленням за одним автомобілем декількох водіїв.

2 Умовно техніко-експлуатаційні показники можна розділити на дві групи:

1) Показники, що характеризують ступінь використання рухомого: складу (коефіцієнти технічної готовності, використання автотранспорту, вантажопідйомності, пробігу, середньої відстані їздки, середньої відстані перевезення, час простою під вантаженням і розвантаженням, технічні і експлуатаційні швидкості).

2) Показники результатів роботи рухомого складу  (кількість їздок, пробіг з вантажем, загальний пробіг, продуктивність рухомого складу – виробітка в тоннах та тонно-кілометрах, обсяг перевезень в тоннах, вантажозворот у тонно-кілометрах).

3 Час за їздку витрачається на вантаження, розвантаження, рух з вантажем і без вантажу.

10 Не може, бо на лінію випускаються тільки справні автомобілі.

Через п'ять хвилин проведення усного опитування у викладача, по-перше, є чітке уявлення, що із запропонованого на попередньому занятті (темі), студенти засвоїли добре, а до чого варто звернутися ще раз. По-друге, помічники здають викладачу таблиці, в яких уже підсумована кількість правильних відповідей, і

викладач чесно й аргументовано виставляє дев'ять оцінок за усне опитування.

Умовні позначення. Для проведення цього методичного прийому (він добре спрацьовує при вивченні тем: «Техніко-експлуатаційні показники роботи вантажних автомобілів» та «Техніко-експлуатаційні показники роботи пасажирського автотранспорту») наперед необхідно підготувати матеріал. На щільному картоні розміром 15x15 см намалювати умовні позначення, які використовуються на заняттях і знайомі студентам. У грі беруть участь дві команди по два три студента в кожній. Гру починають з жеребкування. Кожна команда має однакову кількість карток і шикується одна напроти іншої.

За командою викладача студент першої команди піднімає картку, суперники повинні протягом 5 секунд (час заздалегідь установлюється) назвати умовний знак. Потім у гру вступає учень з іншої команди, що стоїть напроти першого гравця, і так далі. Перемагає команда, що має у своєму активі найбільшу кількість правильних відповідей.

Наприклад:

Гра «Навчальне Доміно» з теми «Техніко-експлуатаційні показники

роботи вантажних автомобілів».

Грає 2 команди по 3 студенти у кожній.

Студентам викладач видає картки, де на одній стороні написане завдання, на другій – відповідь, але до іншого завдання.

Одна картка матиме завдання на двох половинках (початкова картка), дві картки тільки з відповідями (їх другі половинки порожні).

Перший хід робить той, кому дісталась початкова картка. Далі можливість ходу надається всім членам команди по черзі. Виграє та команда, яка швидко і правильно поставить картку «відповідь – пусто».

Відповіді аналізують студенти і викладач.

Відповіді оцінює викладач.

Гру доцільно проводити в кінці теми для повторення вивченого матеріалу.

Приклад карток:

Методика участі студентів в складанні тестів, яка набуває суб'єктної значущості, спонукає студентів до самовивчення і саморозвитку є дуже актуальною при активізації пізнавальної діяльності. При цьому оцінюється успішність навчання самого студента поза порівнянням з іншими і створюється можливість для самооцінювання успішності.

Аналогічною є методика складання кросвордів. Можна запропонувати такі варіанти роботи з кросвордом:

1 Розгадати кросворд, заповнивши порожні клітинки.

2 Сформулювати питання до слів у заповненому кросворді.

3 Заповнюючи кросворд, визначити яке ключове слово виділено, і пояснити його значення.

4 Створити кросворд самостійно, використовуючи терміни, які були вивчені раніше.

Проблемне навчання проявляє себе, наприклад, у методі виробничих ситуацій.

 Ситуація 1

Вантажне АТП має автобус, на якому виконуються перевезення робітників на роботу та з роботи, а також господарські замовлення АТП. Чи повинно АТП мати ліцензію на перевезення у даному випадку. (АТП не повинно мати ліцензію у даному випадку, бо не підлягають ліцензуванню перевезення, які виконуються для власних потреб індивідуальним і відомчим транспортом).

 Ситуація 2

Вантажне АТП має ліцензію на перевезення вантажів у міжнародному сполученні. З’явився замовник на перевезення вантажів по місту, в якому знаходиться АТП. Чи має право у даному випадку АТП надавати послуги з перевезень вантажів по місту. (Ліцензія, видана суб'єкту господарської діяльності на право надання послуг із міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, надає право на здійснення внутрішніх перевезень).

Ще дуже багато інтерактивних технологій і методів  використовуються при викладанні дисципліни «Автомобільні перевезення», це робота в парах, робота в малих групах, рольові ігри, дискусії, аналіз ситуації, візьми інтерв’ю, тестування на комп’ютері, перегляд навчальних фільмів та інше.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1 Айсмонтал Б, Б. Педагогическая психология.— М.: Владос, 2004.

2 Волканова В.В. Словник методиста: Методичний посібник. /Укладач Вулканова В.В. – К.: 2008. – 192с. – (Серія «Словники»).

3 Житнік Б. О. Актуалізація особистісно орієнтованого навчання.-- X.: Торсінг, 2001.

4 Закон України «Про вищу освіту».

5 Законодавство України про освіту: 3б. Законів [Текст]. – К.: Парламент, вид-во, 2002. – 159с.

6 Наволокова Н.П. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць / автори уклад. Н.П.Наволокова В.М.Андрєєва. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 117 с. - (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

7 Наказ Міністерства освіти і науки України № 161 від 02.06.1993р. «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».

8 Пометун О., ПіроженкоЛ. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004.

9 Садкіна В.І. 101 цікава педагогіка. Як зробити урок. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 88с. - (Серія «Золота педагогічна колекція»).


Неімітаційні інтеракції (проблемна лекція, конференція, практикум тощо)

Імітаційні інтеракції (ініцування, ділові ігри, диспут, «мозковий штурм» та інше)

Превентивні інтеракції (тренінг, консультації та інше)

Технології опрацювання дискусійних питань

ехнологія ситуативного навчання

Технологія колективно-групового навчання

Технологія кооперативного навчання

За розподілом інтерактивних методів

За метою заняття та формою організації навчальної діяльності

Класифікація інтерактивних технологій

- глибоко вивчити і продумати матеріал, у тому числі додатковий, наприклад різноманітні тексти, зразки документів, приклади, ситуації, завдання дня груп тощо;

- старанно спланувати і розробити заняття: визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати питання і можливі відповіді, виробити критерії оцінки ефективності заняття;

- мотивувати учнів до вивчення шляхом добору найцікавіших для учнів випадків, проблем; оголошення очікуваних результатів (цілей) заняття і критеріїв оцінки роботи учнів;

- передбачити різноманітні методи для привернення уваги учнів, налаштування їх на роботу,

підтримання дисципліни, необхідної для нормальної роботи аудиторії; цьому зокрема, можуть сприяти вправи-розминки, письмовий розподіл ролей у групах тощо

Для контрою за ходом навчання

- дати завдання дітям для попереднього підготування: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;

- відібрати до уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до освоєння теми;

- під час самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно, або «граючись» виконали його;

- на одному занятті можна використовувати одну (максимум — дві) інтерактивну вправу, а не їх калейдоскоп;

- дуже важливим є проведення спокійного глибокого обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентування уваги й на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі;

- проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, що не були пов'язані з інтерактивними завданнями

Для ефективного навчання

Діяльність викладача під час організації та планування інтерактивного навчання

Vт

nї 

αт 

αв 

Тв-р

βї  

Як поділяють                    Що таке тара?

вантажі за способом

навантаження –

розвантаження?

Це основний елемент        До якого виду тари

упаковки, що являє            відноситься

собою виріб для                  зворотна

розміщення продукції        тара?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25356. Регуляция движения крови по сосудам 24.5 KB
  Нервы регулирующие тонус сосудов называются сосудодвигательным и состоят из двух частей сосудосуживающих и сосудорасширяющих Симпатические нервные волокна выходящие в составе передних корешков спинного мозга оказывают суживающее действие на сосуды кожи органов брюшной полости почек легких и мозговых оболочек но расширяют сосуды сердца. Сосудорасширяющие влияния оказываются парасимпатическими волокнами которые выходят из спинного мозга в составе задних корешков. Кроме того существуют высшие сосудодвигательные центры расположенные в...
25357. Лимфа и лимфообращение 43 KB
  В отличие от кровеносных сосудов которым происходит как приток крови к тканям тела так и ее отток от них сосуды служат лишь для оттока лимфы т. Состав и свойства лимфы Лимфа собираемая из лимфатических протоков во время или после приема нежирной пищи представляет собой бесцветную почти прозрачную жидкость отличающуюся от плазмы крови примерно вдвое большим содержанием белков. Реакция лимфы щелочная. Это обусловлено тем что лимфоциты образуются в лимфатических узлах и из них с током лимфы уносятся в кровь.
25358. ФИЗИОЛОГИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ. ЛЕГОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ. ЛЕГОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 41.5 KB
  При вдохе объем легких увеличивается давление в них становится ниже атмосферного и воздух поступает в дыхательные пути. Во время выдоха объем грудной полости уменьшается воздух в легких сжимается давление в них становится выше атмосферного и воздух выходит наружу. Количество воздуха находящегося в легких после максимального вдоха составляет общую емкость легких величина которой у взрослого человека равна 46 л. В общей емкости легких принято выделять четыре составляющих ее компонента: дыхательный объем резервный объем вдоха и выдоха и...
25359. Особенности дыхания при мышечной работе 36.5 KB
  Увеличению транспорта кислорода при работе способствует также выбрасывание эритроцитов из кровяных депо и обеднение крови водой вследствие потения что ведет к некоторому сгущению крови и повышению концентрации гемоглобина а следовательно и к увеличению кислородной емкости крови. Из каждого литра крови протекающей по большому кругу клетки организма утилизируют в покое 60 80 мл кислорода а во время работы до 120 мл кислородная емкость 1 л крови равна около 200 мл 02. Повышенное поступление кислорода в ткани при мышечной работе...
25360. Значение пищеварения 33 KB
  Все функции органов пищеварения подчинены сложным нервным и гуморальным механизмам регуляции.Основы современной физиологии пищеварения разработаны преимущественно И. Павлова функции органов пищеварения находящихся в глубине тела и недоступных непосредственному наблюдению изучались в основном в острых опытах при которых производилось вскрытие живого животного и вследствие наносимой травмы нарушалось нормальное состояние организма.
25361. Пищеварение в полости рта 59.5 KB
  Расслабление кардиальной мускулатуры наблюдается также при резких сокращениях желудка брюшных мышц и диафрагмы во время рвоты. Здесь же происходят химические изменения некоторых питательных веществ под влиянием сока выделяемого железами желудка. Железы желудка расположены в слизистой оболочке его дна тела и привратника. В фундальной части желудка железы состоят главных добавочных и обкладочных клеток.
25362. ПИЩЕВАРЕНИЕ В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ 32.5 KB
  Количество их огромно от 50 до 200 млн на 1 мм2 поверхности кишки что увеличивает внутреннюю поверхность тонкого кишечника в 300500 раз. Моторная деятельность тонкого кишечника обеспечивает перемешивание химуса с пищеварительными секретами и продвижение его по кишке благодаря сокращению круговой и продольной мускулатуры. При сокращении продольных волокон гладкой мускулатуры кишечника происходит укорочение участка кишки при расслаблении его удлинение. Такая периодичность обусловлена автоматией гладкой мускулатуры кишечника способностью...
25363. Пищеварение в толстых кишках 27 KB
  Железы толстого кишечника выделяют небольшое количество сока богатого слизью и бедного ферментами. Низкая ферментативная активность сока толстого кишечника обусловлена малым количеством непереваренных веществ в химусе поступающем из тонкого кишечника. Сокоотделение в этом отделе кишечника регулируется главным образом местными влияниями; механическое раздражение усиливает секрецию в 810 раз. Большую роль в жизнедеятельности организма и функций пищеварительного тракта играет микрофлора толстого кишечника где обитают миллиарды различных...
25364. Государственные гарантии социальной защиты населения в РФ 42 KB
  Государственные гарантии социальной защиты населения в РФ. В обществе рыночных отношений главную функцию социальной защиты берет на себя государство как главный субъект социальной политики и социальной работы. Основные социальные гарантии закреплены в Конституции РФ и находят свое подтверждение в социальной политике. 7 Основного закона РФ: В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда обеспечивается постоянная поддержка семьи материнства отцовства и детства инвалидов...