54184

ПРОГРАМА факультативного курсу з математики для учнів 10-11 класів універсального профілю ЗНЗ «Довузівська підготовка з математики»

Книга

Педагогика и дидактика

Поглиблення реалізується на базі вивчення методів і прийомів розвязування математичних задач які потребують застосування високої логічної та операційної культури розвиваючих науковотеоретичне і алгоритмічне міркування учнів. МЕТА КУРСУ: розвиток математичних здібностей учнів; формування алгоритмічного мислення та високої логічної культури; вироблення навичок самостійної роботи при розв’язуванні задач; перенесення засвоєних знань на розв’язування складних та нестандартних задач; якісна підготовка до незалежного зовнішнього...

Украинкский

2014-04-01

170.5 KB

4 чел.

Відділ освіти

Павлоградської районної державної адміністрації

Карабинівська ЗШ І-ІІІ ступенів

«Погоджено»                                                           «Рекомендовано»

                                              до впровадження

                                                        для варіативної частини

                                                                робочого навчального плану

                                                                                 завідуюча методичним кабінетом

                                                                                 відділу освіти            Н.Б.Абабкова

2011 рік


ПРОГРАМА

факультативного курсу

з математики

для учнів 10-11 класів

універсального профілю ЗНЗ

«Довузівська підготовка з математики»

укладач Знова Наталя Леонідівна

вчитель математики вищої категорії,

педагогічного звання «Старший вчитель»

Карабинівка

2011 рік


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

     Програму факультативного курсу довузівської підготовки з математики для учнів 10-11 учнів розроблено на основі Державного стандарту базової повної і середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 року) з урахуванням змісту чинної програми з математики для учнів 5-11 класів(« Програми для загальноосвітніх закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ,2005 рік) та відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011-2012 навчальному році («Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, серпень №№22-23-24, 2011 рік).

    В основу факультативу покладено зміст програми Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із зовнішнього незалежного оцінювання з математики.

    Викладання факультативу будується як поглиблення вивчення питань, передбачених програмою основного курсу. Поглиблення реалізується на базі вивчення методів і прийомів розв»язування математичних задач, які потребують застосування високої логічної та операційної культури, розвиваючих науково-теоретичне і алгоритмічне міркування учнів.

   Тематика задач не виходить за рамки основного курсу, але рівень їх складності-підвищений, значно перевищуючий обов»язковий. Особливе місце займають задачі, які потребують застосування учнями знань в незнайомій (нестандартній) ситуації.

   Особлива ціль факультативу – цілеспрямована підготовка учнів до нової форми атестації - ЗНО. Тому викладання факультативу забезпечує систематизацію знань і удосконалення вмінь учнів на рівні, якого вимагає проведення ЗНО.


МЕТА КУРСУ:
 

 •  розвиток математичних здібностей учнів;
 •  формування алгоритмічного мислення та високої логічної культури;
 •  вироблення навичок самостійної роботи при розвязуванні задач;
 •  перенесення засвоєних знань на розвязування складних та нестандартних задач;
 •  якісна підготовка до незалежного зовнішнього тестування з математики.

Після вивчення курсу учні повинні

знати:

 •  математичні факти;
 •  основні алгоритми та методи розв’язування алгебраїчних та геометричних  задач з необхідним обґрунтуванням;

вміти:

 •  оволодівати необхідною інформацією для розуміння постановки математичної задачі; 
 •  проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну діяльність на математичному матеріалі;
 •  розвязувати завдання в знайомих ситуаціях із достатнім поясненням;
 •  використовувати набуті знання і вміння в незнайомих ситуаціях;
 •  узагальнювати й систематизувати набуті знання;
 •  самостійно розвязувати нестандартні задачі і вправи;
 •  приймати рішення та вибирати оптимальне.

Для реалізації програми рекомендована кількість годин:

                            10 клас  1 год на тиждень, 35 год на рік

                            11 клас  1 год на тиждень, 30 год на рік

(з урахуванням термінів проходження зовнішнього незалежного  тестування)


Орієнтовний тематичний план

Клас

Назва теми

Кількість годин

10

1.

Звичайні дроби. Десяткові дроби. Дії з дробами

3

2.

Подільність чисел. Відношення і пропорції

1

3.

Раціональні числа та дії над ними

2

4.

Рівняння. Системи лінійних рівнянь

2

5.

Цілі вирази. Розкладання многочленів на множники

2

6.

Квадратні корені. Дійсні числа. Квадратні рівняння.

3

7.

Функції

2

8.

Нерівності

2

9.

Квадратична функція

2

10.

Числові послідовності

2

11.

Елементи прикладної математики

1

12.

Найпростіші геометричні фігури та їхні властивості

1

13.

Трикутники

2

14.

Геометричні побудови

1

15.

Чотирикутники

3

16

Теорема Піфагора

2

17.

Подібність фігур

2

18.

Розв»язування трикутників

1

19.

Многокутники

1

11

1.

Тригонометричні функції

3

2.

Тригонометричні рівняння і нерівності

3

3.

Степенева функція

3

4.

Показникова і логарифмічна функції

3

  5.

Похідна та її застосування

4

  6.

Інтеграл та його застосування

3

  7.

Елементи комбінаторики. Початки теорії ймовірності.

1

8.

Площі фігур

3

9.

Вступ до стереометрії. Паралельність прямих і площин

2

10.

Перпендикулярність прямих і площин

2

11.

Декартові координати на площині та в просторі. Перетворення фігур. Вектори

4

12.

Многогранники. Тіла обертання

3


10
КЛАС

Зміст

Кількість

годин

Вимоги до математичної підготовки учнів

1.Звичайні дроби. Десяткові дроби. Дії з дробами

Звичайні дроби. Десяткові дроби. Відсотки. Середнє арифметичне. Дії із дробами.

3

Учні повинні

знати та уміти:

-правила порівняння, додавання,  віднімання, множення і ділення звичайних та десяткових дробів;

-порівнювати, округлювати десяткові дроби;

- знаходити діб від числа і числа від дробу;

- знаходити відсотки від числа та число за його відсотками;

- знаходити середнє арифметичне кількох чисел,середнє значення величини;

- розв»язувати текстові задачі на основі аналізу залежностей між величинами, про які йдеться в умові,задачі комбінаторного характеру.

2. Подільність чисел. Відношення і пропорції

1

Учні повинні

знати та уміти:

-ознаки подільності на 2,3,5,9,10;

-правила знаходження найбільшого спільного дільника, найменшого спільного кратного кількох чисел;

-розв»язувати вправи на знаходженя відношення чисел і величин та невідомого члена пропорції.

3.Раціональні числа та дії над ними.

Модуль числа.  Порівняння чисел. Додавання і віднімання,множення і ділення раціональних чисел.

     2

Учні повинні

знати та уміти:

- знаходити модуль числа;

-порівнювати траціональні числа;

-виконувати всі дії з раціональними числами.

4. Рівняння. Системи лінійних рівнянь.

Лінійні рівняння з одним невідомим.Розв»язування задач за допомогою рівнянь та систем лінійних рівнянь

2

Учні повинні

знати та уміти:

-розв»язувати рівняння з використанням правил, що ґрунтуються на основних властивостях рівняння;

-розв»язувати задач за допомогою рівнянь та систем рівнянь.

5.Цілі вирази. Розкладання многочленів на множники.

Степінь з натуральним показником. Одночлен, многочлен. Формули скороченого множення. Розкладання многочленів на множники.

     2

Учні повинні

знати та вміти:

-властивості степеня з натуральним показником;

-формули скороченого множення;

-роз»язувати вправи на обчислення значень виразів зі змінними, зведення одночлена та многочлена до стандартного вигляду, розкладання многочлена на множники.

6.Квадратні корені. Дійсні числа. Квадратні рівняння.

Внесення множника під знак кореня. Винесення множника з-під знака кореня. Звільнення від ірраціональності у знаменнику або чисельнику дробу. Розв»язування квадратних рівнянь.Теорема Вієта та обернена теорема до неї. Рівняння що зводяться до квадратних.

3

Учні повинні

знати та вміти:

-означення квадратного рівняння, арифметичного квадратного кореня з числа, квадратного рівняння, кореня квадратного тричнена, теорему Вієта і обернену до неї теорему;

-властивості арифметичного квадратного кореня;

-роз»язувати вправи, що передбачають застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв»язування рівнянь, порівняння значень виразів; перетворення із застосуванням винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня, звільнення від іраціональності в знаменнику дробу; аналіз співвідношень між числовими множниками та їх елементами;знаходження коренів квадратних рівнянь різних видів; застосування теореми ВІЄТА і оберненої до неї теореми; розкладання квадратного тричнена на множники; знаходження коренів рівнянь, що зводяться до квадратних; складання і розв»язування квадратних рівнянь і рівнянь, що зводяться до квадратних, як математичних текстових задач.

7.Функції.

Лінійна функція та її графік. Взаємне розташування графіків лінійних функцій. Пряма та обернена пропорційності. Функції у=х2,у=х3,у=√х.

2

Учні повинні

знати та вміти:

- означення понять:функція, лінійна функція, пряму та обернену пропорційності, функції у=х2, у=х3, у=√х. області визначення, значення та властивості  функцій;

- будувати графіки функцій та описувати їх побудову;

- знаходити області визначення та значення функцій;

- знаходити значення функцій за даним значенням аргументу та з»ясовувати окремі характеристики функцій за графіками.

8.Нерівності.

Числові проміжки. Числові та лінійні нерівності. Системи лінійних нерівностей з однією змінною.

2

Учні повинні

знати та вміти:

- означення розв»язку лінійних нерівностей та систем нерівностей з однією змінною, рівносильних нерівностей, властивості числових нерівностей;

-розв»язує лінійні нерівності з однією змінною, системи двох лінійних нерівностей з однією змінною.

9.Квадратична функція.

Функції. Властивості функцій. Найпростіші перетворення графіків функцій. Квадратний тричлен. Квадратична функція, її графік,властивості. Розв»язування нерівностей другого степеня з однією змінною графічним способом.

2

Учні повинні

знати та вміти:

- розв»язувати вправи, що передбачають побудову графіків  квадратичної функції, функцій з використанням зазначених перетворень графіків; використання графіка квадратичної функції для розв»язування квадратичних нерівностей;

-знаходити розв»язки систем двох рівнянь другого степеня з двома змінними;

- складати та розв»язувати систем рівнянь з двома змінними як математичної моделі текстової задачі.

10.Числові послідовності.

Послідовності. Арифметична та геометрична прогресії.

2

Учні повинні

знати та вміти:

- означення і властивості арифметичної та геометричної прогресії;

- формули загального члена прогресій, суми перших п членів цих прогресій та суми нескінценної геометричної прогресії;

- розв»язувати впрви, що передбачають обчислення членів  та сум перших п членів прогресій, знаходження невідомих елементів прогресій, завдання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними.

11.Елементи прикладної математики.

Математичне моделювання. Складні відсотки.

1

Учні повинні

знати та вміти:

- поняття випадкової події, ймовірності випадкових подій, частоти,середнього значення статистичних вимірювань;

- обчислювати відсоткові розрахунки;

- знаходити ймовірності випадкової подій, середнє значення;

- подавати статистичні дані у вигляді таблиць, діаграм, графіків.

12.Найпростіші геометричні фігури та їхні властивості.

Аксіоми. Геометричні фігури. Точка,пряма, відрізок,промінь, кут та їх властивості. Суміжні та вертикальні кути. Перпендикулярні та паралельні прямі. Бісектриса кута. Відстані між паралельними прямими та від точки до прямої.

1

Учні повинні

знати та вміти:

- означення точки,прямої, відрізка,променя, кута та їх властивості; суміжних та вертикальних кутів, їх властивості; перпендикулярних  та паралельних прямих та їх ознаки, бісектриси кута;

- знаходити   довжину відрізка, градусну міру кута;

-  застосовувати вивчені означення і властивості до розв»язування вправ.

13.Трикутники.

Ознаки рівності трикутників. Висота, бісектриса, медіана трикутника. Рівнобедрений, рівносторонній,прямокутний трикутники. Сума кутів трикутника.

2

Учні повинні

знати та вміти:

- означення різних видів трикутників, бісектриси, висоти та медіани трикутника;

- властивості рівнобедреного, прямокутного трикутників та їх ознаки рівності;

- застосовувати вивчені означення і властивості до  розв»язування та доведення задач.

14.Геометричні побудови.

Коло. Коло, вписане навколо трикутника. Дотична до кола. Коло, вписане в трикутник. Геометричне місце точок.

1

Учні повинні

знати та вміти:

- означення кола,кругу, їх елементів, дотичної до кола, кола, описаного навколо трикутника, і кола, вписаного в трикутник; властивості серединного перпендикуляра, бісектриси кута, дотичної до кола, діаметра, хорди, точки перетину серединних перпендикулярів сторін трикутника, точки перетину бісектрис кутів трикутника;

- розв»язувани задачі на доведення, на побудову, задачі, розв»язування яких зводиться до основних побудов.

15.Чотирикутники.

Паралелограм. Прямокутник. Ромб. Квадрат. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника. Трапеція.

3

Учні повинні

знати та вміти:

- означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників, центральних і вписаних кутів, вписаного і описаного чотирикутників, середньої лінії трикутника та трапеції; ознаки паралелограма, вписаного та описаного чотирикутників, теорему Фалеса;

- застосовувати вивчені означення та властивості при доведенні та розв»язуванні задач.

16.Теорема Піфагора.

Теорема Піфагора. Перпендикуляр і похила..Нерівність трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.

2

Учні повинні

знати та вміти:

- властивості перпендикуляра і похилої, означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса гострого кута прямокутного трикутника, теорему Піфагора, співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника;

- розв»язувати задачі із застосуванням алгоритмів роз»язування прямокутних трикутників, прикладних задач.

17.Подібність фігур.

Перетворення подібності. Подібність фігур. Ознаки подібності трикутників. Подібність прямокутних трикутників. Кути, вписані в коло, пов»язанні з колом. Пропорційність відрізків хорд і прямих, що перетинають коло.

2

Учні повинні

знати та вміти:

- знати властивості переміщення та перетворення подібності, теорему відношення площ подібних фігур,ознаки подібності трикутників, прямокутних трикутників;

- будувати фігури, які переходять в дані фігури при переміщеннях та перетвореннях подібності;

- застосовувати вивчені означення і властивості до розв»язування задач.

18.Розв»язування трикутників.

Теореми синусів та косинусів. Розв»язування трикутників.

1

Учні повинні

знати та вміти:

-знати теореми косинусів та синусів, основні випадки розв»язування трикутників та алгоритми до їх роз»язання;

- розв»язувати прикладні задачі, застосовуючи алгоритми розв»язання трикутників.

19.Многокутники.

Ламана. Опуклі та правильні многокутники. Довжина кола.

1

Учні повинні

знати та вміти:

- знати означення ламаної,многокутника,його елементи, опуклих й не опуклих многокутників, многокутника, вписаного у коло,многокутника,описаного навколо кола;

- розв»язувати задачі на зазначені теми.


11 КЛАС

Зміст

Кількість годин

Вимоги до математичної підготовки учнів

1.Тригонометричні функції.

Означення і властивості тригонометричних функцій. Тригонометричні функції числового аргументу. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули додавання аргументів, подвійного аргументу, половинного аргументу(формула пониження степеня), зведення, перетворення добутку тригонометричних функцій у суму.

3

Учні повинні

знати та вміти:

-означення і властивості тригонометричних функцій, співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу, формули додавання аргументів, подвійного аргументу, половинного аргументу(формула пониження степеня), зведення, перетворення добутку тригонометричних функцій у суму;

- встановлювати відповідність між дійсними числами і точками на тригонометричному колі;

- обчислювати значення тригонометричних виразів за допомогою тотожних перетворень;

- розпізнавати та будувати графіки тригонометричних функцій  і на них ілюструвати властивості.

2.Тригонометричні рівняння і нерівності.

Обернена функція. Обернені тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння та системи рівнянь. Тригонометричні нерівності.

3

Учні повинні

знати та вміти:

- означення оберненої функції, обернених тригонометричних функцій, тригонометричних рівнянь та  нерівностей;

- розпізнавати та будувати графіки обернених тригонометричних функцій  і на них ілюструвати властивості;

- обчислювати тригонометричні рівняння та системи рівнянь, нерівності.

3.Степенева функція.

Корінь п-го степеня. Ірраціональні рівняння та нерівності. Системи ірраціональних рівнянь та нерівностей. Степінь з раціональним показником та його властивості. Степенева функція.

3

Учні повинні

знати та вміти:

- означення кореня п-го степеня, степеня з раціональним показником та його властивості, степеневої функції;

- розпізнавати і будувати графік степеневої функції і на них ілюструвати її властивості;

- розв»язувати системи ірраціональних рівнянь та нерівностей;

- обчислювати значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені.

4.Показникова і логарифмічна функції.

Показникова функція. Показникові рівняння, нерівності та системи рівнянь. Логарифм числа. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння, нерівності та системи рівнянь.

3

Учні повинні

знати та вміти:

- розпізнавати і будувати графіки показникових і логарифмічних функцій і на них ілюструвати властивості функцій;

- розв»язувати показникові та логарифмічні рівняння та нерівності.

5.Похідна та її застосування.

Приріст аргументу і приріс функції. Границя функції. Неперервність функції. Означення похідної. Похіда суми,різниці, добутку, частки. Похідна складеної функції. Геометричний та механічний зміст похідної. Зростання і спадання функції, екстремальні точки, локальні екстремуми функцій. Загальна схема дослідження функцій. Найбільше і найменше значення функцій на відрізку.

4

Учні повинні

знати та вміти:

- знати поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху,

- знаходити кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці, швидкість змінення величини в точці, наближено обчислювати значення і приріст функції в даній точці, найбільше і найменше значення функції, проміжки монотонності і екстремумів;

- диференціювати функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання;

- розв»язувати прикладні задачі на знаходження найбільших та найменших значень реальних величин.

6.Інтеграл та його застосування.

Первісна та її властивості. Криволінійна трапеція і її площа. Визначений інтеграл. Формула Ньютона - Лейбніца. Обчислення площ і об»ємів за допомогою визначеного інтеграла.

3

Учні повинні

знати та вміти:

- знаходити первісні,що зводяться до табличних, за допомогою правил та перетворень,площі криволінійних трапецій;

- обчислювати інтеграл за допомогою основних властивостей і формули Ньютона-Лейбніца

7.Елементи комбінаторики. Початки теорії ймовірності.

Множини та операції над ними. Елементи комбінаторики. Початки теорії ймовірності.

1

Учні повинні

знати та вміти:

- оцінювати ймовірність події за її відносною частотою та навпаки;

- обчислювати ймовірність події, користуючись її означення і найпростішими властивостями, комбінаторними схемами, математичне сподівання випадкової величини за її вибірковими характеристиками та навпаки;

- складати  закон розподілу випадкової величини за законом її розподілу.

8.Площі фігур.

Площі чотирикутника, паралелограма, прямокутника, ромба, квадрата, трикутника, трапеції, круга. Площі подібних фігур.

3

Учні повинні

знати та вміти:

- означення  многокутників, площі многокутників, теореми про суму кутів опуклого многокутника, про площу прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції;

- застосовувати вивчені означення і властивості до розв»язування задач.

9.Вступ до стереометрії. Паралельність прямих і площин.

Аксіоми стереометрії. Паралельні прямі в просторі. Ознаки паралельності прямої і площини, площин. Властивості паралельних площин. Зображення просторових фігур на площині.

2

Учні повинні

знати та вміти:

- розрізняти означуванні та неозначуванні поняття, аксіоми й теореми;

- класифікувати взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі  за кількістю їх спільних точок;

- встановлювати у просторі взаємне розміщення прямих і прощин, зокрема паралельність прямих, прямої та площини, двох площин, мимобіжність прямих;

- застосовувати відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об»єктами фізичного простору.

10.Перпендикулярність прямих і площин.

Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри. Ознака перпендикулярності площин. Відстань між мимобіжними прямими.

2

Учні повинні

знати та вміти:

- встановлювати перпендикулярність прямої та площини, двох площин, взаємне розміщення прямих і площин у просторі;

- обчислювати відстані та кути у просторі;

- застосовувати знання при розв»язуванні задач.

11.Декартові координати на площині та в просторі. Перетворення фігур. Вектори.

Координати середини відрізка. Відстань між точками. Рівняння кола, прямої. Введення декартових координат у просторі. Рухи на площині. Симетрія відносно прямої, точки. Поворот. Паралельне перенесення, його властивості. Перетворення у просторі. Подібність просторових фігур. Кут між мимобіжними прямими. Кут між прямою і площиною. Кут між площинами. Площа ортогональної проекції многокутника. Вектори на площині. Розкладання вектора за двома не колінеарними векторами. Скалярний добуток векторів. Вектори у просторі.

4

Учні повинні

знати та вміти:

- знати, формули координат середини відрізка, відстань між точками, рівняння прямої та кола, властивості переміщення та перетворення подібності, теорему про відношення площ подібних фігур, означення вектора на площині та в просторі, властивості дій над векторами, означення скалярного добутку, його властивості, колінеарність та компланарність векторів, аналогію між векторами і координатами на площині та в просторі;

- описувати симетрію відносно точки і прямої, паралельне перенесення, поворот, рівність фігур, перетворення подібності, гомотетію, подібність фігур;

- застосовувати дані означення та властивості при розв»язуванні задач.

12.Многогранники. Тіла обертання.

Двогранні, тригранні, многогранні кути. Призма,паралелепіпед, піраміда, циліндр, конус, куля.

3

Учні повинні

знати та вміти:

- основні формули обчислення площ поверхонь та об»єми геометричних тіл,властивості геометричних фігур,будувати зображення основних видів геометричних тіл, їх елементів, перерізів;

- будувати зображення основних видів геометричних тіл, їх елементів, перерізів;

- обчислювати основні елементи найпростіших геометричних тіл,об»єми та площ поверхонь геометричних тіл.


Список використаної літератури:

1.Л.М.Адруг.,Т.Г.Роєва. «Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання.Геометрія».Харків.2008 рік, с.102.

2.Л.М.Адруг. «Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання.Алгебра».Харків.2009 рік, с.102.

3.Роєва Т.Г. Хроленко Н.Ф. «Алгебра і початки аналізу».Харків.2002 рік, с.288.

3.Роєва Т.Г. Хроленко Н.Ф. «Геомітрія».Харків.2002 рік,с.152.

4.Гальперіна А.Р. «Математика». Серія журналу «Вісник ТІМО»,2010 рік, с.127.

5.Дворецька Л.П., Мерзляк Є.П., Плахотник Н.С. «Математика. Зовнішнє незалежне оцінювання.».УЦОЯО., 2007 рік, с.64.

6.Роганін.О.М. «Математика. Зовнішнє незалежне оцінювання».Харків.2010 рік, с.159.

7.Забєлишенська М.Я. «Зовнішнє незалежне оцінювання. Математика 5-11 класи (довідник)»»Ранок»,2008 рік,с.160.

8.Роєва Т.Г., Мальцева Н.О., «Геометрія. Готуємось до ЗНО»,Харків., 2009 рік, с.224.

9. Роєва Т.Г., Мальцева Н.О., «Алгебра. Готуємось до ЗНО»,Харків., 2009 рік, с.302

10.Келесіді В.П., Букарева Т.Б., «Готємося до ЗНО. Методичний порадник»,Дніпропетровськ,2006 рік,с.40.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43097. Расчет усилителя мощности звуковой частоты, состоящая из регулятора громкости, тембра и ИМС 789 KB
  Допустимый уровень нелинейных искажений: не более 1 9 Предусмотреть регулировку громкости и тембра по ВЧ и НЧ плавно потенциометром. Выбор и обоснование структурной схемы Вх Вых РГ регулятор громкости РТ – регулятор тембра T7283P – усилитель мощности. Регулятор тембра является обязательным узлом современного высококачественного устройства звуковоспроизведения...
43099. Численный расчет нестационарного теплового состояния лопатки авиационного ГТД 1.79 MB
  Одним из основных и наиболее эффективных способов улучшения показателей современных ГТД является повышение температуры газа перед турбиной. При этом надежность работы лопаток при высокой температуре газа обеспечивается их охлаждением за счет использования хладоресурса части сжатого в компрессоре воздуха. При этом в двухконтурных двигателях возможно существенное увеличение этого хладоресурса охладителя за счет установки дополнительного воздухо-воздушного теплообменника во внешнем контуре.
43100. Построить стационарные характеристики (АЧХ и ФЧХ) и переходную характеристику цепи 566.5 KB
  Для нахождения стационарных и переходных характеристик цепи целесообразно рассчитать операторную передаточную функцию цепи К(р), т. е. передаточную функцию в зависимости от обобщенной частоты
43101. Проектирование самолёта транспортного класса 3.89 MB
  Задача проектирования состоит в разработке конструкции нового самолета и его составляющих элементов. На начальной стадии проектирования была произведена разработка общего вида самолета. Для этого проведено ознакомление с основными тактико-техническими требованиями (ТТТ), предъявленными к самолету, летно-техническими характеристиками (ЛТХ), схемами, основными параметрами, общим устройством самолетов и агрегатов, силовой установкой (СУ), увязкой основных элементов агрегатов самолета, правилами выполнения чертежей общего вида самолета и общего устройства его агрегатов.
43102. Проект системы кондиционирования офиса 961.5 KB
  Период года теплый холодный Параметры А: температура воздуха удельная энтальпия скорость ветра Параметры Б: температура воздуха удельная энтальпия скорость ветра Экстремальные температуры Таблица 1. Оптимальные и допустимые нормы температуры относительной влажности и скорости движения воздуха по ГОСТ 3049496 Период года Температура воздуха Относительная влажность Скорость движения оптимальная допустимая оптимальная допустимая не более...
43103. Розробка программи реалізації оптимізації виробництва 312.5 KB
  Симплексметод один з основних методів розв’язання задач оптимізації. Крім того на основі цього методу будуються і інші підходи методів оптимізації такі як: модифікований симплексметод двоїстий симплекс метод та інші. В даному курсовому проекті розв’язання та перевірка симплексметоду буде розглянута на прикладі задачи максимізації виробництва продукції.4 Формулювання алгоритму методу Симплексметод розв’язання задачі лінійного програмування заснований на переході від одного опорного плану до іншого при якому значення цільової функції...
43104. Расчёт электропривода системы Г-Д 1.29 MB
  Номер варианта Закон изменения момента сопротивления рабочей машины Мсм Нм Момент инерции рабочей машины Jм в долях от момента инерции двигателя кгм2 Тип двигателя и способ его питания 5 250060  40 Постоянного тока от тиристорного преобразователя Примечание: Характер момента сопротивления реактивный. Предварительная мощность двигателя Предварительная мощность двигателя рассчитывается по нагрузочной диаграмме и тахограмме рабочей машины. При этом можно использовать формулу: кВт где коэффициенты учитывающие...
43105. Разработка печатного узла 2.69 MB
  Монтаж на поверхность – это крепление и монтаж компонентов специальной конструкции непосредственно на поверхность печатной платы. Взамен их для присоединения к плате используются металлизированные торцы корпусов компонентов или настолько миниатюрные выводы что они в незначительной мере увеличивают площадь платы для монтажа такого компонента. В общем виде проектирование конструкции печатного узла и технологии его изготовления в данной курсовой работе состоит из следующих глав: анализ технического задания; разработка конструкции узла;...