54318

Застосування активних методів і форм на заняттях іноземної мови

Научная статья

Педагогика и дидактика

Робота над проектом здійснюється у кілька етапів і зазвичай виходить за рамки навчальної діяльності на заняттях: вибір теми чи проблеми проекту, формування групи виконавців, розробка плану роботи над проектом, визначення термінів, розподіл завдань серед студентів, обговорення в групі результатів виконання кожного завдання, оформлення спільного результату, звіт по проекту, оцінка виконання проекту.

Украинкский

2014-03-12

288 KB

0 чел.

Застосування активних методів і форм на заняттях іноземної мови.

Інноваційний, нетрадиційний підхід у навчанні забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань з усіх предметів, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, формує стійкий інтерес до предмету, сприяє розвитку творчої особистості. Процес навчання іноземної мови з використанням нетрадиційних форм навчання сприяє формуванню інтересу до мови; позитивному відношенню до її вивчення; стимулює самостійну мовленнєву діяльність студентів; дає можливість більш цілеспрямовано здійснювати індивідуальний підхід у навчанні.

Заняття, які не вкладаються (повністю або частково) в рамки виробленого й сформульованого дидактикою, на яких викладач не дотримується чітких етапів навчального процесу, традиційних видів роботи, - нестандартні. Це можуть бути й заняття-діалоги, диспути, КВК, конференції, аукціони, концерти, подорожі, екскурсії, ігри.

Нестандартне заняття – це, передусім, творчість, самобутність, прояв мистецтва педагога, викладача-майстра, який застосовує власні нетрадиційні форми роботи зі студентами, використовує індивідуальні, найчастіше авторські дидактичні матеріали. Характерна риса таких занять - це інформаційно-пізнавальна система навчання, тобто оволодіння готовими знаннями, через пошук нових, розкриття внутрішньої сутності явищ через гру, лекцію, диспут. Нестандартне заняття стимулює пізнавальну самостійність, творчу активність, ініціативу студентів, сприяє їх розвитку, підвищенню якості знань, формуванню працьовитості, потрібних у житті навичок та вмінь.

У власній практиці, при вивчені нового матеріалу, застосовую такі нетрадиційні заняття як: заняття-конференція, театралізовані заняття, заняття-репортаж, заняття-свято, заняття-телепрограма, заняття-подорож, заняття-екскурсія, заняття-портрет та ін. Рішення завдань, поглиблення та розширення знань, повторення, пов’язане з використанням занять-усного журналу, занять-інтерв’ю, цікавих повідомлень, таких як: “Я хотів би знати”, “Захист проекту”, “Інформаційний пошук”. З цією ж метою використовую і заняття творчості: заняття-твір, розробка проекту, презентація казок і ребусів, складання кіносценаріїв, КВК, вікторини.

Заняття-конкурс проводжу з читанням віршів, співом пісень, розігруванням сценок. Змагаються декілька команд. Завчасно потрібно проінформувати студентів та дати завдання для виконання (завдання однакові для всіх). Студенти ретельно готуються, репетирують, потім демонструють на занятті свої вміння. Враховується якість виконання та грамотне використання матеріалу, в підсумку обираються переможці. Фрагменти занять рекомендую фіксувати на відеоплівку для подальшого перегляду. Можливість побачити себе та свою працю зі сторони підштовхує студентів до кращої підготовки до даних занять, допомагає самим оцінити свої знання, побачити помилки та недопускати їх в майбутньому, критично оцінювати власні можливості.

Заняття-подорож. Заочно можна подорожувати по різних країнах. Наприклад, при вивчені теми “Німеччина”, на занятті дається команда про початок рейсу із України до Німеччини. Необхідно завчасно підготувати план подорожі, комплекти фотокарток, плакати, мультимедійну презентацію, магнітофон та диски з піснями. Протягом заняття не лише викладач розповідає про Німеччину та її мешканців, а також студенти мають можливість продемонструвати свої знання, отримані  в школі по даній темі. Інформація викладача підкріплюється унаочненням і це утримує увагу та зацікавленість студентів. Матеріал повинен містити 30% невідомих фактів з життя та історії країни, що також буде підтримувати цікавість студентів. Перед початком подорожі викладач повинен поставити перед студентами конкретні навчальні завдання, тобто, студенти не просто ознайомлюються з інформацією та розглядають визначні місця, а повинні, наприклад, виписати власні назви, імена визначних людей, скласти пройдений маршрут, дати відповіді на запитання на кожній зупинці, перелічити згадані музеї та навчальні заклади тощо.

Заняття-замір – це нова форма проведення повторювально-узагальнюючого заняття, заняття контролю й обміну здобутих знань. Треба зазначити, що контролююча функція не є основною. На занятті важливо, щоб студенти закріпили, узагальнили та систематизували вивчений матеріал. Заняття-заміри сприяють формуванню вольової сфери студентів, навичок самодисципліни. Таких занять можна планувати 3-4 на рік з особливо важливих тем. Форма заміру: усна, фронтальна перевірка знань з теорії, самостійна робота практичного характеру; письмове опитування за картками-завданнями. Наприклад на другому курсі, при вивчені теми “Вітаміни та мінерали” можна використати на занятті взаємоопитування студентів. В оцінювальну комісію входять найсильніші студенти та викладач. Питання проектуються на екран у дві колонки: у першу – граматичні, у другу – лексичні. Голова комісії викликає 5-6 студентів (у залежності від кількості екзаменаторів) і кожному дається по одному питанню із першої колонки. Студенти відповідають членам комісії та отримують оцінки. Потім голова комісії каже студенту номер завдання із другої колонки. Студент знову готується і відповідає члену комісії, але вже іншому. Виклачач уважно стежить за процесом опитування, а за результатами двох відповідей виводить підсумкову оцінку.

У своїй практиці активно впроваджую та заохочую ще такі нетрадиційні форми занять, як відеозаняття та інтернет-заняття. Перевагою відеозанять є залучення студентів до культури країн мови, що вивчається. Відеоматеріали не тільки надають можливість студентам почути живу мову, але також ознайомитися з стилем взаємин і реаліями певної країни. Ще однією перевагою відеофільму є його емоційний вплив на студентів. Тому увага повинна бути спрямована на формування у молодих людей особистісного ставлення до побаченого. Використання відеофільму допомагає також розвитку різних сторін психічної діяльності студентів, перш за все, уваги і пам'яті. Під час перегляду в аудиторії виникає атмосфера спільної пізнавальної діяльності, в цих умовах навіть неуважний студент стає уважним. Для того, щоб зрозуміти зміст фільму, студентам необхідно докласти певних зусиль. Так, мимовільна увагу переходить в довільну, її інтенсивність впливає на процес запам'ятовування. Використання різних каналів надходження інформації (слухове, зорове, моторне сприйняття) позитивно впливають на міцність фіксації країнознавчого і мовного матеріалу.

Таким чином, психологічні особливості впливу навчальних відеофільмів на студентів сприяють інтенсифікації навчального процесу і створюють сприятливі умови для формування комунікативної компетенції студентів. Практика показує, що відеозаняття є ефективною формою навчання.

Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх у навчальний процес, більш ефективно вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на занятті:

- удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет;

- поповнювати словниковий запас, як активною, так і пасивною лексикою сучасної мови;

- формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності.

Включення матеріалів мережі в зміст заняття дозволяє студентам краще зрозуміти життя на нашій планеті, брати участь у спільних дослідницьких, наукових і творчих проектах, розвивати допитливість і майстерність.

Метод проектів набуває останнім часом все більше прихильників. Він спрямований на те, щоб розвинути активне самостійне мислення студентів і навчити їх не просто запам'ятовувати і відтворювати знання, які дає йому коледж, а вміти застосовувати їх на практиці.

Проектна методика передбачає високий рівень індивідуальної і колективної відповідальності за виконання кожного завдання по розробці проекту. Спільна робота групи студентів над проектом невіддільна від активної комунікативної взаємодії студентів. Проектна методика є однією з форм організації дослідницької пізнавальної діяльності, в якій студенти займають активну суб'єктивну позицію. При підборі теми проекту викладач повинен орієнтуватися на інтереси і потреби студентів, їх можливості і особисту значимість майбутньої роботи, практичну значимість результату роботи над проектом. Виконаний проект може бути представлений в самих різних формах: стаття, рекомендації, альбом, колаж та багато інших. Різноманітні форми презентації проекту: доповідь, конференція, конкурс, свято, спектакль. Головним результатом роботи над проектом будуть актуалізація наявних і набуття нових знань, навичок і вмінь та їх творче застосування в нових умовах.

Робота над проектом здійснюється у кілька етапів і зазвичай виходить за рамки навчальної діяльності на заняттях: вибір теми чи проблеми проекту, формування групи виконавців, розробка плану роботи над проектом, визначення термінів, розподіл завдань серед студентів, обговорення в групі результатів виконання кожного завдання, оформлення спільного результату, звіт по проекту, оцінка виконання проекту.

Робота за проектною методикою вимагає від студентів високого рівня самостійності пошукової діяльності, координації своїх дій, активної комунікативної взаємодії. Роль викладача полягає у підготовці студентів до роботи над проектом, виборі теми, в наданні допомоги студентам при плануванні роботи, в поточному контролі і наданні консультацій студентам по ходу виконання проекту на правах співучасника. Основна ідея методу проектів полягає в тому, щоб перенести акцент з різного виду вправ на активну розумову діяльність студентів у ході спільної творчої роботи.

Ефективною і продуктивною формою навчання є заняття-театр. Використання художніх творів зарубіжної літератури на заняттях іноземної мови вдосконалює мовленнєві навички студентів, забезпечує створення комунікативної, пізнавальної та естетичної мотивації. Підготовка вистави - творча робота, яка сприяє виробленню навичок мовного спілкування молоді та розкриттю їх індивідуальних творчих здібностей.

Такий вид роботи активізує розумову і мовну діяльність студентів, розвиває їх інтерес до літератури, служить кращому засвоєнню культури країни досліджуваної мови, а також поглиблює знання мови, оскільки при цьому відбувається процес запам'ятовування лексики. Поряд з формуванням активного словника студентів формується так званий пасивно-потенційний словник. І важливо, що студенти отримують задоволення від такого виду роботи.

Вельми цікавою та плідною формою проведення занять є заняття-свято. Ця форма заняття розширює знання студентів про традиції і звичаї, що існують в німецькомовних країнах і розвиває у студентів здібності до іншомовного спілкування, що дозволяють брати участь у різних ситуаціях міжкультурної комунікації.

Навряд чи варто доводити, що найбільш надійним свідченням засвоєння іноземної мови є здатність студентів вести бесіду з конкретної теми. У цьому випадку доцільно проводити заняття-інтерв'ю. Це своєрідний діалог з обміну інформацією. На такому занятті, як правило, студенти засвоюють певну кількість сталих кліше і користуються ними в автоматичному режимі. Оптимальне поєднання структурної повторюваності забезпечує міцність і свідомість запам′ятовування матеріалу.

Підсумкові заняття можна проводити у формі популярних телешоу або телевізійних програм, наприклад, заняття у формі програм «Я люблю Україну», «Найрозумніший», «Брейн-ринг», «Форд Боярд». Лексичний матеріал, граматичні вправи, діалоги підбираються до декількох тем, які потрібно повторити, а побудова заняття має відповідати правилам вибраної телепрограми. Пропоную ознайомитись з розробкою підсумкового заняття у формі гри «Форд Боярд» для студентів 2 курсу по темах «Правильне харчування», «Вітаміни та мінерали», «Роль води для організму людини». Студенти, розв’язуючи різноманітні вправи на повторення лексичного та граматичного матеріалу до даних тем, вигравали ключі та наприкінці заняття відкрили скарбницю з неоціненними коштовностями – знаннями. (Додаток №1 Розробка заняття з німецької мови «Роль води для організму людини. Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу», 2 курс)

Заняття-взаємонавчання — це групова робота над новим матеріалом, засвоєння його на занятті (без домашнього завдання), взаємодопомога і взаємовідповідальність студентів. Структура заняття: а) формуються екіпажі по 4-и чоловіки: командир (сильний студент), штурман, 2 пілоти; б) ставиться мета — засвоїти матеріал; в) викладач детально з демонстраціями пояснює матеріал, потім другий раз пояснює за допомогою опорних таблиць і схем, третій раз пояснює швидко: г) екіпажі починають працювати: спочатку командир повторює матеріал своїм підлеглим, потім приймає залік у штурмана, командир і штурман опитують пілотів, ставлять їм залік і оцінки. Екіпаж готовий до захисту знань; ґ) командир витягує жетон: якщо жетон «Вибір» — викладач визначає, хто буде відповідати; жетон «Делегат» — екіпаж вибирає, хто буде відповідати; жетон «Усі» — відповідає кожен член екіпажу; жетон «Довіра» — опитування не проводиться; оцінка в журнал виставляється кожному та, яка була визначена в групі; жетон «Екзаменатори» означає, що екіпаж командирується для приймання заліку в другого екіпажу.

Отже, ефективність навчального процесу багато в чому залежить від уміння педагога правильно організувати заняття і грамотно вибрати ту чи іншу форму його проведення.

Метою навчання іноземної мови є формування міжкультурної компетенції студентів, що реалізується в здатності до мовного спілкування. Запорукою успішної мовної активності студентів є нетрадиційні форми занять німецької мови, в ході яких студенти долучаються до культури країн досліджуваної мови, а також розширюють знання про культурну спадщину рідної країни, що дозволяє молодим людям брати активну участь у діалозі культур.

Нетрадиційні форми проведення занять дають можливість не тільки підвищити інтерес студентів до предмету що вивчається, але й розвивати їх творчу самостійність, навчати роботі з різними джерелами знань.

Такі форми проведення занять "знімають" традиційність уроку, оживляють думку. Однак необхідно відзначити, що занадто часте звернення до подібних форм організації навчального процесу недоцільне, тому що нетрадиційне може швидко стати традиційним, що в кінцевому рахунку приведе до зниження у студентів інтересу до предмету.

Розвиваючий і виховний потенціал нетрадиційних форм заняття можна охарактеризувати за допомогою визначення наступних цілей навчання:

- формування у студентів інтересу і поваги до культури країни мови, що вивчається;

- виховання культури спілкування і потреби в практичному використанні мови в різних сферах діяльності;

- розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей, розвиток ціннісних орієнтацій, почуттів та емоцій студента.

Додаток №1. Заняття з німецької мови у формі гри «Форт Боярд»

Тема. Роль води для організму людини. Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу по темі „Раціональне харчування. Білки, жири, вуглеводи. Вітаміни та мінерали“.

Актуальність теми: Здоров’я людини грунтується на основі генетичних факторів, способу життя та екологічних умов. Однак певною мірою воно залежить також від свідомого ставлення людини до себе та оточуючого середовища. Актуальність теми заняття полягає у постійно зростаючій потребі людей бути обізнаними в питаннях, що стосуються здорового способу життя, метою якого є навчити людину розумно ставитися до свого здоров’я, фізичної та психологічної культури, загартовувати свій організм, правильно харчуватися, вміло організовувати працю і відпочинок.

Мета:  -Навчальна: навчити вільно висловлювати думки німецькою мовою на тему “Роль води в житті людини“, граматично правильно вживати вивчену лексику, давати визначення понять та медичних термінів з опорою на словник та здогад, давати відповіді на запитання.

-Практична: практикувати в монологічному та діалогічному  мовленні за темою заняття; тренувати в підготовленому переході від однієї системи комунікації до іншої, закріпити лексику та фразеологічні конструкції.

-Розвиваюча: розвивати навички читання та письма, розповіді та аудіювання, ведення дискусії; розвивати творчу уяву, логічне та аналітичне мислення, навички зв’язного мовлення та відчуття специфіки мови.

-Виховна: виховувати свідоме ставлення до збереження власного здоров’я та здоров′я оточуючих; формувати переконання,  що лише  сама людина визначає свій здоровий (або хворий) спосіб життя. Популяризувати цінності здорового способу життя серед студентів коледжу.

Тип заняття: підсумкове практичне заняття

Тривалість: 90 хвилин

Обладнання: роздатковий матеріал із завданнями на тему “Роль води в житті людини“ (таблички, діалоги),  відеозаписи, мультимедійна техніка.

Література:

1.Лейн К., Мальцева Д. “Большой немецко-русский словарь“. – Москва: видавництво “Русский язык“, 2001.

2.Настаченко В.М., Гриню Г.А.Немецкий язык. Учебное пособие для студентов медицинских учебных заведений. – Київ: видавництво “Знання“, 2003. – С. 172 – 181.

3.Петров В.И., Чупятова В.С. Русско – немецкий медицинский словарь – разговорник. - Москва: видавництво “Русский язык“, 2002.

4.Duden. „Wörterbuch. Deutsch als Fremdsprache“. – Max Hueber Verlag, 2003.

5.Ingrid Barley, Boehnke R. „Lexikon der Gesundheit. Medizinisches Fachwörterbuch“. – NAUMANN & GÖBEL, Köln,2005.

6.Karl-Dieter Bünting. „Lexikon der Zitate und Redensarten“. – Tandem Verlag GmbH, Königswinter, 2005. – S. 102 – 104.

Stundenverlauf

1. Organisationsmoment

1.1. Begrüssung.

- Guten Tag, liebe Freunde! Setz  euch! Heute haben wir einen ungewöhnlichen Unterricht. Heute sind viele Gäste zu uns gekommen. Begrüsst unsere Gäste, bitte!

- Guten Tag!

- Sehr gut. Wie geht es dir,...?

- Und du,...?

1.2. Meldung des diensthabenden Studenten.

1.3. Ankündigung des Unterrichtsthemas und der Zielorientierung.

- Das Thema unseres Unterrichts lautet  „Die Rolle des Wassers für den Organismus des Menschen“. Wir wiederholen auch die Themen „Richtige Ernährung. Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß“ und noch „Vitamine und Minerale“. Das Ziel ist die Wiederholung der Lexik, die Fertigkeiten der Auswertung von Strukturen und lexikalischen Einheiten, die in den vorigen Unterrichtsstunden angeeignet worden waren, und die Beziehungsweise zur Sprachfertigkeiten der monologischen und dialogischen Rede führen, zu vervollkommnen, die Beschreibung von verschiedenen Vitaminen und Mineralen.


Wir verbringen unseren Unterricht in Form vom Spiel „Fort Boyard“. Ihr sollt zuerst viele Schlüssel gewinnen, dann die Schatzkammer öffnen und  als Ergebnis den Hauptpreis erhalten. Welcher Preis bekommt ihr, erfahrt ihr am Ende des Unterrichtes. Und jetzt beginnen wir.

2. Sprachgymnastik – 1-te Schlüssel   - S

2.1. Assoziationen.

- Was sollt ihr für die Gesundheit machen? Was assoziiert ihr mit der gesunden Lebensweise? Ihr sollt ein Assoziogramm machen.

Was kannst du für deine Gesundheit machen?

früh aufstehen

Gymnastik machen

lange fernsehen

Zähne putzen

spät ins Bett gehen

lange schlafen

Obst und Gemüse essen

oft vor dem Computer sitzen

Saft trinken

Rad fahren

Kräutertees trinken

schwimmen

Zigaretten  rauchen

viel Zucker und Salz essen

die Natur bewundern

Alkohol  trinken   

viele Fette essen

Wanderungen  machen

Musik hören

oft Cola und Fruchtsaftgetränke trinken

Mineralwasser trinken

2.2. Was passt in die Reihe nicht?

 1.  das Mineralwasser – der Kräutertee – der ungezuckerte Früchtetee  – die Alkoholgetränke
 2.  das Lösungsmittel – das Transportmittel –  das Schmerzmittel – das  Kühlmittel – der Baustein der Zellen
 3.  farblos – die Eiweisstoffe – geruchlos – der gute Geschmack

Lösung

 1.  die Alkoholgetränke
 2.  das Schmerzmittel
 3.  die Eiweisstoffe

3. Kontrolle der Hausaufgabe.

2-te Schlüssel - N

3. 1. Jetzt machen wir zusammen eine Reise durch den Körper. Wofür braucht unser Organismus die Flüssigkeit jeden Tag?

(студенти по черзі витягують листки з назвами органів і повинні висловити думку, для чого потрібна йому вода)

Der Mund – Wir bekommen das Wasser durch den Mund. Täglich benötigen wir etwa 2 bis 2,5 Liter Wasser.

Die Speiseröhre - Ein Teil des aufgenommenen Wassers resorbiert direkt über die Schleimhäute.

Der Magen – Das Wasser ist sehr wichtiges Lösungsmittel für die Menschen. Es verdünnt zum Beispiel die Magensäure.

Der Dünndarm – Das Wasser spaltet die Salze unseres Körpers und löst zum Beispiel Hormone, Proteine, Vitamine oder auch Zuckermoleküle.

Die Blutbahn - Etwa 80 % des Blutes bestehen aus Wasser. Rund 5 Liter Blut werden pro Minute durch unsere Adern gepumt und mit ihm das Wasser.

Die Lungen - Wasser unterstützt die Lungen beim atmen. Ein geringer Anteil unserer ausgeatmeten Luft ist Wasserdampf.

Das Gehirn - Das Gehirn besteht zu etwa 75 % aus Wasser.

Die Haut - Wassermoleküle wandern in Richtung Schweißdrüsen, um die Körpertemperatur zu regulieren.

Die Niere - Der größte Teil der überschüssigen Flüssigkeit unseres Körpers gelangt in die Niere. 180 Liter Wasser filtert das Organ täglich. Das reinigt das Blut von gelösten Abbaustoffen, wie etwa Salzen.

Die Blase – Die Wasserteilchen gelangen durch die Harnleiter in die Blase. Dann werden sie aus dem Körper ausgeschieden.

3-te Schlüssel - E

3.2. Arbeit mit Sprichwörtern.

- In der Tabelle haben wir Sprichwörter. Ihr sollt rechte und linke Teile verbinden und Sprichwörter übersetzen.

1

Feuer und Wasser sind zwei gute Diener,

A

sind tief.

2

Auch schmutziges Wasser

B

als Wasser.

3

Blut ist dicker

C

die Fische.

4

Das sauberste Wasser nährt nicht

D

aber schlimme Herren.

5

In Wein und Bier ertrinkt man mehr

E

wieder zu sammeln.

6

Es ist schwer, verschüttetes Wasser

F

löscht Feuer.

7

Wer selbst am Wasser lebt,

G

denn im Wasser.

8

Stille Wässer

H

verschwende nicht das Wasser.

1. Feuer und Wasser sind zwei gute Diener, aber schlimme Herren.

2. Auch schmutziges Wasser löscht Feuer.

3. Blut ist dicker als Wasser.

4. Das sauberste Wasser nährt nicht die Fische.

5. In Wein und Bier ertrinkt man mehr denn im Wasser.

6. Es ist schwer, verschüttetes Wasser wieder zu sammeln.

7. Wer selbst am Wasser lebt, verschwende nicht das Wasser.

8.Stille Wässer sind tief.

1. Вогонь і вода – двоє добрих слуг, але погані господарі.

2. Брудна вода теж гасить вогонь.

3. Кров густіша за воду.

4. Навіть найчистіша вода ненагодує риби.

5. У вині і пиві топляться частіше, як у воді.

6. Дуже важко зібрати пролиту воду.

7. Хто живе у воді - не розтртрачує її марно.

8. Тиха вода  греблю рве. (Тихі води дуже глибокі).

4-te Schlüssel  - S

3.3 Zu Hause habt ihr einen Text über die therapeutische Wirkung des Wassers übersetzt. Ich bitte euch an, ein Fragment des Dokumentarfilms zu sehen. Dann müsst ihr den Inhalt kurz ins Ukrainische wiedergeben und die Übungen machen.

Video „Krimmler Wasserfall – Urlaub vom Asthma“

Wortschatz zum Film:

Krimmler Wasserfall – водоспад в Крімлері

die Volksweisheit – народна мудрість

der Stein - камінь

Hohe Tauern – Високий Тауерн (гори в Австрії)

Salzburg – Зальцбург (місто і земля в Австрії)

Pinzgau – Пінцгау (триторія землі Зальцбург, переважають ліси та луки)

Österreich - Австрія

der Asthmatiker - астматик

die Medizinische Privatuniversität Paracelsus – приватний медичний  університет імені Парацельса

die Reduktion der Asthma-Symptome – зменшення симптомів астми

elektrisch geladene Wasserteilchen – електрично заряджені частинки води

die Aufprallzone – зона удару, зона зіткнення

die Luftfeuchtigkeit – вологість повітря

signifikant – значний, суттєвий

der Asthmaanfall  - приступ астми

Übung 1. Verbinden Sie richtig.

1

der Aufenthalt beim Wasserfall

A

очищати легені

2

die Lungenfunktion verbessern

B

тримати в рівновазі імунну систему

3

die Reduktion der Asthma-Symptome

C

електрично заряджені частинки води

4

elektrisch geladene Wasserteilchen

D

покращення при астмі

5

die Lungen reinigen

E

вологість повітря

6

die Luftfeuchtigkeit

F

зупинка біля водоспаду

7

das Immunsystem in Balance halten

G

покращувати функціонування легень

8

die Verbesserung bei Asthma

H

зменшувати астматичні симптоми

Lösung

1

der Aufenthalt beim Wasserfall

зупинка біля водоспаду

2

die Lungenfunktion verbessern

покращувати функціонування легень

3

die Reduktion der Asthma-Symptome

зменшувати астматичні симптоми

4

elektrisch geladene Wasserteilchen

електрично заряджені частинки води

5

die Lungen reinigen

очищати легені

6

die Luftfeuchtigkeit

вологість повітря

7

das Immunsystem in Balance halten

тримати в рівновазі імунну систему

8

die Verbesserung bei Asthma

покращення при астмі

5-te Schlüssel   - S

Übung 2.

Bilden sie die Sätze aus folgenden Wörtern.

1. empfehlen, die Ärzte, für, die Wasserfall-Therapie, Asthmatiker.

2. die Luftfeuchtigkeit, positive, haben, Wirkung, die Asthmatiker-Gesundheit, auf.

3. waren, täglich, eine Stunde, die Kinder, beim, Wasserfall.

4. für, die Ursache, bei, sein, Asthma, die Verbesserung, elektrisch, Wasserteilchen, geladene.

5. halten, die regulatorischen T-Zellen, in Balance, das Immunsystem, und, die asthmatische Entzündung, verringern.

6. des Wasserfall-Klimas, das Spezifikum, geladener, sein, Luft-Ionen, eine hohe Konzentration.

Lösung

1. Die Ärzte empfehlen für Asthmatiker die Wasserfall-Therapie.

2. Die Luftfeuchtigkeit hat positive Wirkung auf die Asthmatiker-Gesundheit.

3. Täglich waren die Kinder eine Stunde beim Wasserfall.

4. Die Ursache für die Verbesserung bei Asthma sind elektrisch geladene Wasserteilchen.

5. Die regulatorischen T-Zellen halten das Immunsystem in Balance und verringern die asthmatische Entzündung.

6. Das Spezifikum des Wasserfall-Klimas ist eine hohe Konzentration geladener Luft-Ionen.

6-te Schlüssel  - I

3.4. - Ihr sollt zu Hause einen Dialog über das Wasser vorbereiten und lernen.

Zum Beispiel: Dialog A

 •  Hallo! Was trinkst du?
  •  Hallo! Ich trinke Cola.
  •  Aber dieses Getränk ist sehr schädlich für den menschlichen Organismus.
  •  Ich weiß, aber ich muss etwas trinken, wenn ich den Durst habe.
  •  Cola stillt den Durst nicht. Dieses Getränk enthält zuviel Zucker, aber keine Vitamine und Mineralstoffe.
  •  Was soll ich dann trinken?
  •  Du kannst gewöhnlich Mineralwasser, ungezuckerte Tees und Kräutertees trinken.
  •  Sind diese Getränke nützlich für mich?
  •  Ja, sie sind besonders nützlich für Menschen.
  •  Danke für deinen Rat!
  •  Bitte, keine Ursache!

Dialog B

-Hallo! Was schreibst du?

- Hallo! Ich schreibe einen Bericht über den Wasserverlust unseres Organismus.

- Das ist sehr interessantes Thema des Berichtes. Wie viel Wasser verliert der Mensch pro Tag?

- Der Verlust pro Tag liegt bei 2 - 2,5 Litern.

- Es ist unmöglich. Wodurch verliren wir solche Menge der Flüssigkeit?

- Das sind die Verluste durch Atmung, Schweiß, Urin und Stuhl.

- Welche Wasserverluste führen zum Tod?

- Ab zirka 15 Prozent des Körpergewichtes. Du sollst etwa 1,5 - 2 Liter der Flüssigkeit pro Tag trinken.

- Ich trinke verschiedene Tees und Mineralwasser. Es ist gesund?

- Ja, das ist gesund und nützlich. Diese Getränke sind gute durststillende Mittel.

- Danke, deine Meldung ist sehr interessant. Alles Gute! Bis bald!

- Bis bald!

7-te Schlüssel  -  W

3.5. Die Rätsel vom Väterchen Fura

(студенти переглядають відеозапитання від батечка Фура і дають відповіді)

Das ist ein Stoff, der aus den Elementen Wasserstoff und Sauerstoff besteht.

Das ist Wasser.

Welcher Vorgang in unserem Körper ist vom Vorhandensein von Wasser abhängig.

Jeder Vorgang in unserem Stoffwechsel ist vom Vorhandensein von Wasser abhängig.

Feuer, Luft, Wasser, Erde sind im Menschen, aus ihnen besteht er. Vom Feuer hat er die Wärme, Atem von der Luft, von der Erde das Fleisch und vom Wasser...

Vom Wasser haben wir Blut.

4. Grundteil des Unterrichts. Wiederholung des Themas „Richtige Ernährung. Vitamine und Mineralstoffe“

8-te Schlüssel  -  des

4.1. Wir wiederholen jetzt die Ernährungspyramide, ihr erzählt über richtige und gesunde Auswahl von Lebensmitteln. Das Gute dabei: Nichts ist verboten – allein die Menge ist entscheidend.

Die Ernährungspyramide

1) Viel trinken

Unser Körper benötigt reichlich Flüssigkeit. Wir sollen  1,5 - 2 Liter täglich trinken, damit der Stoffwechsel optimal funktioniert. Mineralwasser, Saftschorlen, ungesüßte Früchte- und Kräutertees sind besonders geeignet.

2) Reichlich Getreideprodukte  und Kartoffeln

Kartoffeln, Brot, Nudeln und Reis liefern wertvolle Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe und reichlich Ballaststoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe.

3) Obst und Gemüse satt

Wir sollen 5 Portionen Gemüse und Obst am Tag genießen, möglichst frisch, nur kurz gegart, oder auch 1 Portion als Saft. Sie enthalten viele gesundheitsfördernde Stoffe, aber in der Regel wenig Kalorien. Das ist gut für unser Wohlbefinden und für die Figur.

4) Täglich Milch und Milchprodukte

Auf den täglichen Speiseplan gehören auch Milch, Milchprodukte und Käse

Sie liefern uns hochwertiges Eiweiß und viel Calcium für feste und stabile Knochen.

5) Fisch, Fleisch, Wurst und Eier

Wir müssen auch Fleisch, Wurst und Eier essen. Sie enthalten wertvolles Eiweiß, Eisen und andere wichtige Nährstoffe. Fleisch- und Wurstsorten soll mit wenig Fett sein. Im Seefisch sind Jod und Omega-3-Fettsäuren.

6) Öle und Fette: weniger ist mehr

Öle und Fette sind lebensnotwendig.  Fett versorgt uns mit fettlöslichen Vitaminen und schützt unsere Organe vor Verletzungen. Unser Körper braucht auch  die Fette, um Hormone zu bilden und Zellwände aufzubauen. Allerdings hat Fett auch viele Kalorien. Deshalb müssen wir Öle und Fette sparsam verwenden.

7) Süßes und Salz in Maßen

Wir sollen die Süsigkeiten und Salz in Maßen genießen. Wir können die Nahrung mit Kräutern und Gewürzen und wenig Salz würzen. Salz soll Jod und Fluorid enthalten.

9-te Schlüssel   - T

4.2. Finden Sie waagrecht die Wörter zum Thema „ Lebensmittel und Zusatzstoffe“

Харчові добавки, продукт харчування, консистенція, молочна кислота, консервант, окислювач, кисень,  розпушувач тіста, двоокис вуглецю, емульгатор, фарбник, згущувач, фермент

W

A

R

Z

E

R

A

D

E

N

Z

Y

M

S

E

F

G

H

T

G

K

O

N

S

E

R

V

I

E

R

U

N

G

S

M

I

T

T

E

L

M

M

N

D

O

M

I

L

C

H

S

Ä

U

R

E

R

T

O

B

N

A

C

V

R

K

E

M

U

L

G

A

T

O

R

H

R

B

N

M

G

T

U

L

E

B

E

N

S

M

I

T

T

E

L

C

D

F

J

K

G

R

K

O

N

S

I

S

T

E

N

Z

E

D

F

T

G

H

J

K

B

V

E

R

D

I

C

K

U

N

G

S

M

I

T

T

E

L

G

H

J

A

D

F

G

S

A

U

E

R

S

T

O

F

F

Q

Y

X

D

Z

O

K

L

Ö

O

X

I

D

A

T

I

O

N

S

M

I

T

T

E

L

P

B

K

O

H

L

E

N

S

T

O

F

F

D

I

O

X

Y

D

J

X

B

H

J

F

A

R

B

S

T

O

F

F

E

R

T

K

L

C

S

S

O

P

P

B

A

C

K

T

R

I

E

B

M

I

T

T

E

L

W

W

E

N

Z

Y

M

K

O

N

S

E

R

V

I

E

R

U

N

G

S

M

I

T

T

E

L

M

I

L

C

H

S

Ä

U

R

E

E

M

U

L

G

A

T

O

R

L

E

B

E

N

S

M

I

T

T

E

L

K

O

N

S

I

S

T

E

N

Z

V

E

R

D

I

C

K

U

N

G

S

M

I

T

T

E

L

S

A

U

E

R

S

T

O

F

F

O

X

I

D

A

T

I

O

N

S

M

I

T

T

E

L

K

O

H

L

E

N

S

T

O

F

F

D

I

O

X

Y

D

F

A

R

B

S

T

O

F

F

E

B

A

C

K

T

R

I

E

B

M

I

T

T

E

L

Lösung

Zusatzstoffe – харчовi добавкu

Enzym – фермент

Konservierungsmittel - консервант

Milchsäure – молочна кислота

Emulgator - емульгатор

Lebensmittel  - продукт харчування

Konsistenz - консистенція

Verdickungsmittel - згущувач

Sauerstoff - кисень

Oxidationsmittel – окислювач

Kohlenstoffdioxyd – двоокис вуглецю

Farbstoffe - фарбники

Backtriebmittel  - розпушувач тіста

4.3. Ich bitte euch an, ein Fragment des Dokumentarfilms über Zusatzstoffe zu sehen. Dann müsst ihr die Fragen  beantworten.

10-te Schlüssel  - R

4.4. Beantworten Sie die Fragen.

1. Warum benutzen wir die Zusatzstoffe? – Die Zusatzstoffe erleichtern die Verarbeitung der Lebensmittel. Die Zusatzstoffe verbessern die Eigenschaften der Lebensmittel.

2. Wie viel Zusatzstoffe sind in der EU zugelassen? – Genau 319 Zusatzstoffe sind in der EU zugelassen.

3. Warum werden die Antioxidationsmittel eingesetz? – Die Antioxidationsmittel machen das Lebensmittel haltbarer und lagerfähiger.

4. Wie wirkt das Backtriebmittel während des Backens? – Das  Backtriebmittel  bläht den Teig während des Backens auf, macht ihn locker und gibt ihm das Volumen.

5. Mit welchem Stoff ist die stabile Mischung vom Wasser und Öl möglich? – Die Emulgatoren ermöglichen die stabile Mischung zweier normalweise nicht mischbarer Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Wasser und Öl.

6. In welchen Produkten werden oft die Farbstoffe verwendet? – Die Farbstoffe werden hauptsächlich in Süßigkeiten, Deserts und Backwaren verwendet.

7. Wie wirken die Konservierungsstoffe? – Die Konservierungsstoffe hemmen das Wachstum von Mikroorganismen und verlängern dadurch die Haltbarkeit von Lebensmittel.

8. Was verleihen den Lebensmitteln die sämige Konsistenz? – Die Verdickungsmittel  verleihen den Lebensmitteln die sämige Konsistenz.

11-te Schlüssel  - O

4.5.  Was passt  zusammen? Bilden Sie eigene Sätze mit diesen Wörtern (schriftlich).

1

fettlösliche Vitamine

A

Sehvitamin

2

wasserlösliche Vitamine

B

die Bildung der roten Blutkörperchen

3

Vitamin A

C

die Energiegewinnung in der Zelle

4

Vitamin B1

D

das Immunsystem

5

Vitamin B12

E

Riboflavin

6

Biotin

F

Vitamine A, D, E, K

7

Vitamin B6

G

die Energieversorgung des Gehirns

8

Vitamin C

H

die Blutgerinnung

9

Vitamin K

I

B-Vitamine, Vitamin C, Biotin

10

Vitamin B2

J

der Eiweißstoffwechsel

Lösung

fettlösliche Vitamine

Vitamine A, D, E, K

wasserlösliche Vitamine

B-Vitamine, Vitamin C, Biotin

Vitamin A

Sehvitamin

Vitamin B1

die Energieversorgung des Gehirns

Vitamin B12

die Bildung der roten Blutkörperchen

Biotin

die Energiegewinnung in der Zelle

Vitamin B6

der Eiweißstoffwechsel

Vitamin C

das Immunsystem

Vitamin K

die Blutgerinnung

Vitamin B2

Riboflavin

Mögliche Antworten:

1. Die fettlöslichen Vitamine sind A, D, E, K.

2. Die wasserlöslichen Vitamine sind  die Gruppe der B-Vitamine, Vitamin C, Biotin.

3. Vitamin A nennt man auch (früher) Sehvitamin.

4. Vitamin B1 ist wichtig für die Energieversorgung des Gehirns.

5. Vitamin B12 ist für die Bildung der roten Blutkörperchen verantwortlich.

6. Biotin ist an der Energiegewinnung in der Zelle beteiligt.

7. Vitamin B 6 reguliert den Eiweißstoffwechsel.

8. Vitamin C stärkt das Immunsystem.

9. Vitamin K ist für die Blutgerinnung notwendig.

10. Vitamin B 2 bezeichnet man auch Riboflavin.

12-te Schlüssel  - H

4.6. Ihr bekommt die Kontroll-Liste mit Sätzen, wo ein Wort fehlt. Ihr sollt diese Sätze richtig schreiben.

Ergänzen Sie diese Sätze (A):

Unsere... besteht aus verschiedenen pflanzlichen und tierischen Produkten.

Die Nährstoffe sind für... und... des Körpers von ganz besonderer Bedeutung.

Obst, Fisch, Fleisch, Milchprodukte sind sehr reich an....

...  produziert  Hämoglobin.

Die Grundlage unserer Gesundheit ist richtige und vollwertige ....

(1 - Nahrung = Kost; 2 - Wachstum, Entwicklung; 3 – Eiweißstoffen; 4 – Eisen, 5 - Ernährung)

Ergänzen Sie diese Sätze (B):

Die wichtigsten Nährstoffe sind..., ... und....

Das Eisen versorgt die...... mit dem Sauerstoff.

Pflanzlіche... finden wir in vielen Samen und Früchten, in Öl und Margarine.

Kartoffeln und Weizenkörner enthalten viel..., in süßen Nahrungsmitteln sind viel....

(1 – Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße; 2 – die roten Blutkörperchen; 3 – Fette; 4 – Stärke, Zucker)

Ergänzen Sie diese Sätze (C):

...  produziert  Hämoglobin und Mioglobin.

Die Grundlage unserer Gesundheit ist richtige und vollwertige ....

Die Nährstoffe sind für... und... des Körpers von ganz besonderer Bedeutung.

Unsere... besteht aus verschiedenen pflanzlichen und tierischen Produkten.

(1 – Eisen; 2 – Ernährung; 3 - Wachstum, Entwicklung; 4 – Eiweißstoffen)

Ergänzen Sie diese Sätze (D):

Das Eisen versorgt die...... mit dem Sauerstoff.

Kartoffeln und Weizenkörner enthalten viel..., in süßen Nahrungsmitteln sind viel....

Das Eisen ist sehr wichtig für....

Pflanzlіche... finden wir in vielen Samen und Früchten, in Öl und Margarine.

(1 - die roten Blutkörperchen; 2 - Stärke, Zucker; 3 – die Blutbildung; 4 – Fette)

5. Zusammenfassung des Unterrichts

-  Heute habt ihr sehr fleißig gearbeitet. Danke schön für ihre Arbeit.  Ihr habt den Hort des Wissens  geöffnet und seid den wichtigsten Preis im Leben bekommen – das Wissen. Dieser Preis wird im nächsten Unterricht helfen, die Kontrollarbeit gut zu schreiben.

Bewertung der Kenntnisse der Studenten  (оцінювання студентів)

Ihr öffnetet heute zusammen den Hort des Wissens. Alle Studenten bekommen gute Noten.

6. Hausaufgabe

Schreiben Sie die Hausaufgabe auf!

Zu Hause sollt ihr die Lexik zu allen Themen wiederholen, um gut die Kontrollarbeit zu schreiben. Ihr sollt auch die Hauslektüre vorbereiten und über richtige und vollwertige Ernährung erzählen.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9429. Аускультация сердца. Тоны сердца в норме и патологии 28.68 KB
  Аускультация сердца. Тоны сердца в норме и патологии. Правила аускультации: Проводится после расспроса, осмотра, пальпации, перкуссии сердца. Сердце выслушивают (если позволяет состояние больного) стоя, сидя, лежа на левом боку, на право...
9430. Аускультация сердца. Сердечные шумы 28.02 KB
  Аускультация сердца. Сердечные шумы. Сердечные шумы - это более продолжительные высокочастотные звуки, с частотой 400-1000 Гц, которые возникают при деятельности сердца. Шум возникает в результате турбулентного тока при прохождении крови через ...
9431. Электрокардиография ЭКГ 29.49 KB
  Электрокардиография ЭКГ представляет собой графическое изображение колебаний электрических потенциалов, снятых с поверхности тела Самый распространенный и массовый инструментальный вид исследования. ЭКГ - колебание электрических потенци...
9432. Нарушение сердечного ритма 26.55 KB
  Нарушение сердечного ритма Аритмии являются наиболее распространенными нарушениями сердечного ритма. Их частота не поддается точной оценке. Приходящие нарушения ритма встречаются у большинства здоровых людей. При возникновении заболеваний внутренних...
9433. Симптомология заболеваний пищевода. Дисфагия Нарушение акта глотания 29.38 KB
  Симптомология заболеваний пищевода Дисфагия Боль Пищеводная рвота Срыгивание, отрыжка Изжога Пищеводное кровотечение Дисфагия Нарушение акта глотания Больной ощущает задержку прохождения пищевого комка по пищевода...
9434. Функциональная диагностика при заболеваниях ЖКТ Исследование желудочной секреции 26.72 KB
  Функциональная диагностика при заболеваниях ЖКТ Исследование желудочной секреции Методы исследования: Метод кокционного зондирования Метод окрашивания стенки желудка при помощи орошения специальным красителем через канал эндоскопа при га...
9435. Исследования больных с заболеванием печени и желчевыводящих путей 27.65 KB
  Исследования больных с заболеванием печени и желчевыводящих путей Субъективное исследование жалобы: Симптом печеночной диспепсии (жировая диспепсия) Симптомокомплекс печеночной лени Желтуха Кожный зуд Чувство тяже...
9436. Основные симптомы и синдромы при заболевании почек 29.47 KB
  Основные симптомы и синдромы при заболевании почек Основная морфологическаяи функциональная единица почки нефрон, состоящий из сосудистого клубочка, капсулы и почечных канальцев. В каждой почке содержится около 1.2-1.5 млн. нефронов. Основные ...
9437. Семиотика заболеваний эндокринной системы 29.73 KB
  Семиотика заболеваний эндокринной системы Вилочковая железа, поджелудочная, надпочечники, половые. Гипоталамо-гипофизарная система. Гипоталамус занимает часть промежуточного мозга, и представляет собой скопление нервных клеток. Он принимает участие ...