54325

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ

Курсовая

Педагогика и дидактика

АНАТОМІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ. Планування реалізації проекту. Методика управління для неосяжної кількості найрізноманітніших проектів має єдину структуру у якій можна виділити такі групи процесів: ініціації прийняття рішення щодо запуску проекту зазвичай завершується складанням і затвердженням уставу проекту із визначенням його мети терміну виконання критеріїв успіху призначенням та чітким окресленням повноважень керівника проекту; планування безперервне визначення кращих...

Украинкский

2014-04-02

146.5 KB

15 чел.

PAGE  4

Відділ освіти Березівської  районної державної адміністрації

Березівський районний методичний кабінет

МЕТОДИЧНІ   РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СТВОРЕННЯ  НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ.

Методична розробка

вчителя математики

ЗОШ I – III ст.  смт Раухівка                                                                                      Березівського району

Уланової Ніни Михайлівни

2012 р.

З М І С Т

Вступ.......................................................................................................

3

Глава 1. МЕТОД ПРОЕКТІВ — ЯК ІНТЕРАКТИВНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ.............................................

5

1.1. Основна теза сучасного розуміння методу проектів............

5

1.2. Основні вимоги до використання методу проектів..............

6

Глава 2. „АНАТОМІЯ” НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ.........................

7

2.1. Застосування комп’ютерних технологій...............................

7

2.2. Навчання та розвиток учнів....................................................

8

2.3. Вимоги для вчителя................................................................. 

9

Глава 3. РЕКОМЕНДАЦІЯ ДО СТВОРЕННЯ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ................................................  

10

3.1. Планування реалізації проекту...............................................

10

3.2. Створення мультимедійної презентації.................................

11

3.3. Методичні рекомендації до розробки критеріїв оцінювання діяльності учнів щодо створення мультимедійної презентації...................................................

18

Глава 4. ДЕМОНСТРАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ....................

19

4.1. Кілька шляхів демонстрації результатів роботи учнів........

19

Висновок.............................................................................................

21

Список джерел.......................................................................................

22


Вступ

Новий зміст освіти створює передумови для всебічного розвитку особистості, для індивідуалізації навчання і, безумовно, надає навчанню українознавчу спрямованість. За таких умов особлива увага надається практичній і творчій складовим навчальної діяльності, оволодінню узагальненнями, прийомами мисленневої діяльності. Педагог повинен навчити школярів генерувати ті знання, які необхідні для забезпечення життєдіяльності, уміння виділяти суть цієї інформації, а не запам’ятовувати її, формувати вміння відповідально і зосереджено працювати, застосовувати прийоми самоперевірки і самоконтролю, словом, вчити дітей організовувати самостійно свою навчальну діяльність.

Ідея компетентнісно-орієнтованої освіти — це одна з відповідей системи освіти на соціальне замовлення. Робота над ключовими компетентностями випускника не є специфічним завданням української системи освіти. Це шлях, яким системи освіти у світі загалом намагаються прийти до подолання розриву між результатами як загальної, так і професійної освіти (в останній системі освіти західних країн уже є серйозні досягнення) та сучасними вимогами життя.

Методика    управління   для    неосяжної   кількості найрізноманітніших проектів має єдину структуру, у якій можна, виділити такі групи процесів:

 •  ініціації (прийняття рішення щодо запуску проекту) зазвичай завершується складанням і затвердженням уставу проекту із визначенням його мети, терміну виконання, критеріїв успіху, призначенням    та    чітким    окресленням    повноважень  керівника проекту);
 •  планування (безперервне визначення кращих способів
  дій для досягнення мети проекту з урахуванням конкретної ситуації; основою планування є графік його виконання з  урахуванням усіх стадій та всіх виконавців);
 •  аналізу (включає і аналіз плану проекту, і аналіз відомостей про якість його виконання; результат аналізу набуває форми висновку щодо необхідності прийняття організаційних або економічних коректив);
 •  виконання (реалізація плану проекту, тобто організація
  робіт, контроль за їхнім, виконанням і прийняттям);
 •  управління (розробка й реалізація рішень щодо
  внесення необхідних для успішного виконання проекту змін;
  за умови успішного виконання зводиться до доведення до
  учасників проекту планових завдань та контролю за їхньою
  реалізацією);
 •  завершення (забезпечення порядку щодо закриття
  заключних  контрактів,   остаточних  розрахунків  з  усіма
  учасниками проекту, документування рішень та оформлення
  звітної документації).
   

Управління проектом має бути орієнтоване не тільки на сам проект, а й на середовище, у якому він реалізується. Крім того, не слід забувати про необхідність збалансованості інтересів, відповідальності та прав усіх учасників проекту


Глава 1. МЕТОД ПРОЕКТІВ — ЯК ІНТЕРАКТИВНА

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ.

1.1. Основна теза сучасного розуміння методу проектів

Навчальний процес, орієнтований на особистість учня з урахуванням його індивідуальних особливостей і здібностей, передбачає, що:

у центрі навчального процесу знаходиться учень, його пізнавальна та творча діяльність;

відповідальність за успіх  навчальної діяльності переважно
учні беруть на себе;

головна мета такого навчання — розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів, усвідомлення ними моральних цінностей, що згодом дозволить їм стати здатними до самореалізації, самостійного мислення, прийняття   важливих   рішень; уміння   працювати   над   розв’язанням   важливих   проблем як самостійно, так і в групі;

роль  учителя   в  навчальному процесі дуже відповідальна, але зовсім відмінна від тієї, що орієнтована на традиційне навчання;

навчальна діяльність учнів має сприяти розвитку критичного
та творчого мислення.

Інтенсифікація сучасного викладання предмета відбувається завдяки застосуванню інтерактивних методик, до яких можна віднести нові інформаційні технології і метод проектів.

Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він виник у 20-ті роки минулого століття у США (його називали також методом проблем). Цей метод пов’язують з ідеями гуманістичного напряму у філософії й освіті, висунутими американським філософом і педагогом Дж. Дьюї, а також його учнем В.Х. Килпатріком.

Метод проектів набув поширення і великої популярності завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань і можливостей їх практичного застосування для розв’язування конкретних проблем дійсності у спільній діяльності учнів. „Все, що я пізнаю, я знаю, навіщо це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосувати” — ось основна теза сучасного розуміння методу проектів, яка приваблює багато освітніх систем, що прагнуть знайти розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними вміннями.

Проект — сукупність певних дій, доку ментів, текстів, призначених для створення реального об’єкта, предмета або теоретичного продукту.

В основі методу проектів лежить розвиток в учнів пізнавальних навичок, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, формування навичок мислення високого рівня.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів — індивідуальну, парну, групову, — яку вони здійснюють упродовж певного часу. Метод проектів припускає можливість вирішення деякої проблеми; у ньому передбачається, з одного боку, необхідність використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого — інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва. Результати виконаних проектів повинні бути „відчутними”, тобто, якщо це теоретична проблема, то має бути запропоноване конкретне її розв’язання, а якщо практична — конкретний результат, готовий до впровадження.

Будь-яка робота над темою чи просто групова робота ще не є методом проектів! Метод проектів передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій учнів з обов’язковою презентацією (викладенням) отриманих результатів.

З іншого боку, ця технологія включає у себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю.

1.2. Основні вимоги до використання методу проектів

 1.  Наявність значущої в дослідницькому або творчому плані проблеми чи задачі, для розв’язування якої потрібні інтегровані знання та дослідницький пошук.
 2.  Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів.
 3.  Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів.
 4.  Визначення кінцевої мети проектів (спільних/індивідуальних).
 5.  Визначення базових знань з різних галузей, необхідних для роботи над проектом.
 6.  Структурування змістової частини проекту (з вказуванням поетапних результатів).
 7.  Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, дослідницьких задач, які випливають із проблеми, висунення гіпотез щодо їх розв’язання, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, корегування, висновки (використання в ході спільного дослідження методів мозкової атаки і „круглого стола”, статистичних методів, творчих звітів, перегляду тощо).
 8.  Результати виконаних проектів мають бути матеріальними, тобто певним чином оформлені (відеофільм, альбом, бортжурнал „подорожей”, комп’ютерна газета, альманах, веб-сторінка тощо).

Глава 2. „АНАТОМІЯ” НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ

2.1. Застосування комп’ютерних технологій

До основних труднощів, які заважають розпочати роботу над проектом, перш за все відносять відсутність організацій них умов щодо роботи учнів і вчителя для вільного доступу до комп’ютера протягом усього шкільного дня, можливість отримати в процесі роботи консультації спеціалістів, відсутність відповідних методик.

Метод проектів — це приклад педагогічних технологій, засоби ж їх проведення можуть бути різними, в тому разі і з використанням нових інформаційних технологій. Це можуть бути комп’ютерні телекомунікації, інтерактивне телебачення, факс, радіозв’язок тощо. Тому головне — чітко визначитися з самим методом.

Запропоновані комп’ютерні технології застосовано цікаво і з урахуванням віку учнів; вони розширюють та поглиблюють їх знання і вміння, розвивають навички творчого мислення.

Застосування комп’ютерних технологій є невід’ємною складовою успіху навчального проекту.

За допомогою прикладів учнівських робіт чітко продемонстровано зв’язок між застосуванням комп’ютерних
технологій та одержанням учнями нових знань.

Застосування комп’ютерних технологій збагачує навчальний проект, завдяки використанню комп’ютера як знаряддя проведення досліджень, створення публікацій та як засобу обміну інформацією.

Перш ніж приступити до будь-якого проекту, якщо є вже ідея проекту, необхідно визначитися з його соціальною, культурною, економічною значущістю. Задумана ідея може бути усвідомлена тільки тоді, коли її розглянути в певній системі знань, соціального явища, економічної проблеми і т. д. Іншими словами, ваша ідея може „потягнути” за собою цілу низку взаємозв’язаних проектів, що складають єдину тему, проблему, яку доцільно розглядати, аналізувати, вивчати послідовно, крок за кроком, проект за проектом, все глибше занурюючись в проблему, розглядаючи різні
її аспекти.

2.2. Навчання та розвиток учнів.

Проекти поділяються на короткочасні і широкомасштабні. До роботи над широкомасштабними освітніми проектами залучається
велика кількість школярів та вчителів-предметників. Ці проекти
тривають від двох тижнів до півроку. Головним для вчителя є постановка Ключового запитання та вибір Тематичних запитань. Основні запитання проекту супроводять навчання. Вони:

відображають   основну   концепцію навчальної теми;

ведуть до серцевини, суті (сутності) навчального предмета;

постають знову і знову впродовж вивчення теми;

не мають очевидної, „правильної” відповіді;

сформульовані так, що провокують зацікавленість школярів.

Ключові запитання широкоохоплюючі, здійснюють зв'язок між
навчальними предметами, між окремими темами уроків. Тематичні, пов’язані з конкретною темою уроку, вони підтримують, конкретизують, поглиблюють Ключові.

Основні питання проекту потрібні для того, щоб сприяти розвитку навичок мислення високого рівня, щоб учнівські проекти були творчими та реальними, могли б зосередити увагу учнів на основних важливих питаннях. Наведемо приклад того, як Ключові та Тематичні запитання пов’язані з Державними стандартами та програмами навчальних предметів.

Кожен проект має структуровану змістовну частину (поетапних результатів), яка може змінюватися під час роботи.

Створюючи навчальний план проекту, вчитель повинен проаналізувати роботу своїх учнів, продумати ті вхідні знання та навички, які необхідні учневі на початку роботи. Разом з учителями-предметниками з’ясувати теми, на які вони будуть посилатися під час формулювання навчальних цілей Навчального проекту. Чітка схема всього навчального циклу, опис дій, що буде виконуватися учнями, їх
послідовність. Опис того, як учні залучатимуться до навичок самостійної творчої роботи шляхом створення власних проектів — ось перелік тих питань, які повинен врахувати вчитель, щоб робота над проектом стала творчим процесом. Також необхідно продумати, яке обладнання та програмне забезпечення необхідно мати. Вчитель
складає перелік підручників, хрестоматій, довідників, ресурси Інтернету, які знадобляться для реалізації проекту. Також можна запланувати запрошення на уроки вчених, інтерв’ю фахівців з обраної теми, організувати екскурсії, зокрема музеї тощо.

Під час підготовки Навчального плану проекту вчитель продумує завдання підвищеного рівня складності, теоретичні питання, які потребують глибокого вивчення, дослідження певних тем на вибір учня, на які, не можна одержати однозначних відповідей, завдання олімпіадного характеру для обдарованих учнів.

2.3. Вимоги для вчителя.

Для реалізації будь-якого телекомунікаційного проекту вчитель повинен мати такі знання та вміння:

уміння  побачити  і  відібрати найбільш цікаві та практично
значущі теми проектів;

володіння всім арсеналом дослідницьких, пошукових методів, уміння організувати дослідницьку самостійну роботу учнів;

переорієнтація всієї навчально-виховної роботи учнів зі свого предмета на пріоритет різноманітних видів самостійної діяльності дослідницького, пошукового, творчого планів. Дитина
може розвивати свої потенційні здібності,    природні    задатки тільки за умови, що вона буде мати    можливість    працювати
в різних режимах, але з пріоритетним акцентом на індивідуальну та самостійну діяльності;

володіти мистецтвом комунікації, яке передбачає уміння
організувати й вести дискусії, не нав’язуючи своєї точки зору, не тиснучи на аудиторію своїм авторитетом; здатністю генерувати нові ідеї, спрямувати учнів на пошук шляхів розв’язання поставлених проблем; уміння встановлювати і підтримувати в групі проекту стійкий, позитивний емоційний настрій;

володіння комп’ютерною грамотністю (текстовим редактором, телекомунікаційною технологією, користуванням базою даних, принтером, серверами глобальної мережі ІНТЕРНЕТ);

уміння інтегрувати з різних областей для розв’язування проблематики вибраних проектів.


Глава 3. РЕКОМЕНДАЦІЯ ДО СТВОРЕННЯ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ.

3.1. Планування  реалізації  проекту.

Методичні рекомендації до планування реалізації проекту.

№ п/п

Що потрібно зробити

Хто це зробить або допоможе

Час виконання

1

Визначити календар проекту

Учитель

За день

2

Зарезервувати час в комп’ютерній лабораторії або бібліотеці

Координатор проекту

За тиждень

3

Знайти та зібрати книги (диски DVD, компакт-диски), що будуть використовуватись у проекті

Учитель

За тиждень

4

Провести додаткове заняття з класом

Учитель

За день

5

Переконатися, що учні мають навички роботи з комп’ютером, та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

Координатор

За тиждень

6

Визначити дату відкритого уроку для захисту проекту

Заступник директора з позакласної роботи

За півроку

7

Розмістити статтю у шкільній газеті

Координатор

За 2 тижні

8

Запросити директора школи для ознайомлення з роботою учнів

Директор

За тиждень

9

Запросити батьків для допомоги

Координатор

За 2 тижні

10

Розподілити час роботи на комп’ютерах / визначити час роботи за змінами

Координатор

За тиждень

11

Отримати матеріали та приладдя для практичної роботи

Координатор

За тиждень

12

Перевірити роботу учнів

Учитель

За тиждень

13

Визначити зберігання учнівських файлів у шкільному комп’ютері та можливості доступу до них учнів

Координатор

За тиждень

3.2. Створення мультимедійної презентації.

     При плануванні і створенні методичних матеріалів для вчителя треба створити власну презентацію, веб-сайт або публікація для свого навчального Проекту. В процесі добору методичних матеріалів не забувати про мету і завдання проекту, ключове і тематичні питання. Методичні матеріали, розроблені з використанням інформаційних технологій, допомагатимуть вам успішно вирішувати свої професійні завдання, а учням — по-новому подати результати своїх досліджень.

Зокрема розробити:

— презентацію для подання проекту учням;

— публікацію, яка інформувала б учнів та їх батьків про ваш майбутній проект;

— веб-сайт як інформаційний ресурс для учнів.

Складові презентації:

 •  анотація до проекту
  •  план проекту та вимоги до нього, зокрема:
 •  терміни здійснення проекту;
 •  фотографії учнів тих класів, які вже працювали над проектом;
 •  ресурси, які можуть використати учні;
 •  різні рекомендації для учнів;
 •  форми та критерії оцінювання;
  •  стислий огляд нової ідеї, поняття або теми;
   •  опис щоденних занять або процесу до реалізації проекту;
   •  посилання на відповідні веб-сайти та їх опис;
   •  опис проекту, де вказується мета його створення,           перераховуються використані матеріали, розповідається про діяльність учнів;
   •  висковані ілюстрації, комп’ютерна графіка;
   •  фотографії, малюнки, анімації;
   •  список інформаційних джерел.

Найчастіше плани навчальних „школярських” проектів, а також звіти про їхнє  виконання представляють у формі мультимедійної презентації. Таку роботу можна вважати підготовкою сьогоднішніх учнів для виконання „серйозних” проектів у майбутньому.

3.3. Методичні рекомендації до розробки критеріїв оцінювання діяльності учнів щодо створення мультимедійної презентації.

Одним із пунктів Навчального плану є форми оцінювання навчальних досягнень школярів. У ході роботи над проектом учні
неодноразово можуть звертатися до критеріїв оцінювання навчання. Для цього готуються тести, контрольні запитання, розроблені форми оцінювання презентацій, публікацій, веб-сайтів. При цьому, слід зауважити що дуже добре, коли учні знають, хто, коли і на якому етапі буде оцінювати їх роботу. Оцінювання може проводитися вчителями, групами учнів або кожним учнем окремо.

Кінцевий пункт Навчального плану включає ключові слова, сполучення, терміни, теми та власне слова, що мають важливе значення для навчального проекту. За цими словами учню буде значно легше шукати необхідну інформацію в Інтернеті. Комп’ютер повинен допомагати вчителю та учням, а не відволікати їх від навчання. Підібрані раніше адреса веб-сайтів значно звузять коло пошуків та зекономлять час роботи в Internet.

Існують різні методи оцінювання та форми оцінювальних засобів (наприклад, таблиця для перевірки конкретних результатів діяльності, шкала, нарахування балів тощо). Вчителю необхідно вибрати форму, найбільш прийнятну для його учнів та їх проектів. При використанні системи нарахування балів за зміст презентації доцільно призначати більшу кількість балів ніж за техніку її виконання.

При виконанні цього кроку вчителю потрібно розробити форму оцінювання діяльності учнів щодо створення мультимедійної презентації.

При розробці форми та критеріїв оцінювання доцільно звернути увагу на такі аспекти.

Зміст.

 •  Зміст залежить від мети створення презентації. У цьому випадку засоби оцінювання визначаються в контексті відповідної теми презентації.

Грамотність викладу та достовірність інформації.

 •  У роботі немає орфографічних і граматичних помилок.
  •  Робота містить точні, корисні та сучасні дані, що повністю розкривають тему.

Оформлення.

 •  Естетичний аспект. При розробці презентації учень дотримувався певної логічної схеми викладу, зробив свою роботу цікавою і привабливою. Оформлення узгоджується зі смислом та акцентує увагу на важливих його моментах
  •  Діаграми та малюнки. Зображення виконані на високому рівні, вдало розташовані, стосуються теми проекту і допомагають розкрити його зміст.
   •  Текст, кольорове оформлення та фон. Текст легко читається. Фон не яскравий і добре пасує до кольору тексту і графіки.
   •  Списки і таблиці. Списки та таблиці правильно розроблені і вдало розташовані.
   •  Гіперпосилання. Усі гіперпосилання у презентації працюють.

Взаємодія учнів у процесі роботи.

 •  Учень з повагою ставиться до інших учнів, добре співпрацює з ними.
  •  Учень є активним учасником роботи.

Глава 4. ДЕМОНСТРАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

4.1. Кілька шляхів демонстрації результатів роботи учнів

Опис: Мета демонстрації полягає в тому, щоб показати остаточний результат вашої роботи іншим учасникам проекту та побачити створене ними. При формулюванні конструктивних відгуків доцільно використовувати Вимоги до проекту.

Розуміння учнями того факту, що результати їх роботи у Проекті побачать не лише їх вчителі та однокласники, часто стає  додатковою мотивацією їх серйозного ставлення до навчання, що, в свою чергу, зумовлює отримання кращих результатів.

Для демонстрації проекту, створеного із застосуванням комп’ютерних технологій, нерідко застосовується спеціальне обладнання, відмінне від традиційного. Можна запропонувати кілька шляхів демонстрації результатів роботи учнів, якими варто
скористатися при роботі у класі:

Робота у невеликих групах. Створіть невеликі групи з чотирьох-п’яти учнів. Кожному учневі дайте 20 хвилин на представлення його проекту у групі та додаткові 5 хвилин для інших учасників групи для подання письмових відгуків.

Робота по змінах. Половина учнів демонструє свої роботи за комп’ютерами, тоді як друга половина та спостерігачі слідкують за їх роботою і готують відгуки. Потім ці дві групи учнів міняються місцями і ролями. Таку роботу можна організувати у дві 45-хвилинні зміни, запланувавши час на обговорення результатів всім класом (скажімо, 30 хвилин).

Увесь клас. Кожен учень використовує проектор для представлення своєї роботи класу.

Обговорення в парах. Роздайте картки для роботи в парах для організації чотирьох сеансів обговорення по 20 хвилин кожен. Використайте 20 хвилин, що залишаться, для обговорення усім класом.

Демонстрацію можна почати з презентації вчителя (якщо ви її створили), яка допоможе представити ваш навчальний Проект або План навчального проекту. Вам необхідно зупинитися на Ключовому і Тематичних питаннях, а також на використаних державних освітніх стандартах та поставлених навчальних цілях Проекту.

Під час демонстрації учнівських робіт спочатку доцільно ознайомити учасників проекту з критеріями оцінювання, потім продемонструвати приклади форм оцінювання для кращого розуміння всіма учасниками навчальних цілей створення учнівських
робіт.Переконайтеся, що залишили час наприкінці демонстрації для запитань і відгуків аудиторії. Доцільно скористатися Вимогами до проекту і формами для відгуків учасників.

                        Висновок

Тепер використання нових інформаційних технологій дозволяє значно підвищити зацікавленість учнів тими знаннями,
які вони отримують під час навчання. Робота над проектами створює
колектив однодумців, для яких процес пізнання нового дає можливість обговорювати проблеми в реальних умовах. Ця робота осмислена і активна — учні повинні систематично й чітко висловлювати свої думки у письмовому вигляді, їм необхідно надсилати й отримувати велику кількість інформації, аналізувати її, синтезувати нові ідеї. Кожен учень має можливість проявити себе в тому виді діяльності, який йому найбільш притаманний. Одні учні проводять опитування та інтерв’ю, інші малюють, пишуть твори. Ті, хто краще знає комп’ютер, допомагають своїм товаришам в оформленні та створенні кінцевого результату роботи над проектом: презентації, веб-сторінок, інформаційних бюлетенів. Ця робота захоплює ще й тому, що до неї із задоволенням приєднуються батьки, представники громадських організацій, робітники музеїв і бібліотек. Учитель — активний учасник роботи. Він стає консультантом учнів під час самостійної роботи над проектом.
Його координаційна робота може проводитись як з відкритою, явною координацією (ненав’язливо спрямовуючи роботу його учасників, організовуючи в разі необхідності окремі етапи проекту), так і з прихованою, коли він виступає як повноправний учасник проекту.

На сучасному етапі метод проектів приваблює тим, що активно використовує нові інформаційні технології. Застосування комп’ютерних технологій збагачує план навчального проекту завдяки використанню комп’ютера як знаряддя проведення досліджень, створення публікацій та засобу обміну інформацією. Учні вивчають новий матеріал на уроках. Під час виходу до Інтернет, на уроках інформатики діти вже не грають у комп’ютерні ігри, а шукають необхідну інформацію, відвідуючи навчальні веб-сторінки. Тобто пошук необхідного навчального матеріалу приводить до того, що ці знання починають працювати на пошук і придбання нових знань. Оформлюючи результати своєї праці за допомогою програм Power Point, Publisher, учні краще пізнають комп’ютер та здобувають знання, які знадобляться їм у повсякденному житті.  


           
С п и с о к  д ж е р е л

Н. П. Дементієвська, Н. В. Морзе     Телекомунікаційні пректи.Стан та перспективи. Комۥютер у школі та сімۥї-19994

Навчальний посібник програми «INTEL».Навчання для майбутнього. К 2005

Математика в школах України. Науково-методичний журнал №3 2005

Творчі проекти учнів 5-9 класів  /В. Д. Сімоненко Брянск 1996. с

Коллінг Е. Досвід роботи американських шкіл по методу проектів /Переклад з англ.- М: Нова Москва 1996 с. 17/

Г.К.Селева Класс сотрудничества. Почему? Как?  //Управление школой 1997-№21 с. 19//

Програмні засоби:  Microsoft Power Point,Microsoft Word,Microsoft Publisher, Microsoft Excel.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52503. Диференціація – умова успішного навчання 95.5 KB
  Виконувати диференційовані завдання систематично майже на кожному уроці уникаючи стандарту. Добирати завдання з поступовим ускладненням для сильніших і зменшувати міру допомоги для слабших учнів. Диференціацію бажано застосовувати під час фронтальної роботи коли учні розвязують загальні навчальні завдання. Добирати варіативні завдання що полегшують роботу вчителя і учнів в перевірці цих завдань.
52504. Практический материал для развития речевого дыхания при открытой ринолалии 75 KB
  Речевое дыхание характеризуется коротким вдохом и удлиненным выдохом. При проведении работы по нормолизации дыхания необходимо соблюдать ряд правил: заниматься только в проветренном помещении до еды; строго дозировать количество и темп упражнений при недомогании лучше отложить занятия не делать слишком большой вдох; следить чтобы ребенок не напрягал плечи шею; ребенок должен ощущать движения диафрагмы межреберные мышцы мышцы нижней части живота; движения необходимо производить плавно под счет тихо. Сделать полный...
52505. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосовой аппарат 378 KB
  Строение и функции органов дыхания. Разработка содержит: конспект урока с поэтапным описанием методов и форм работы учителя и учащихся продолжительностью этапов урока в виде таблицы и ожидаемыми результатами презентации: Строение органов дыхания Эрудицион созданы в PowerPoint видеофайл Строение органов дыхания формат МР4 аудиозапись отрывков из оперы Джузеппе Верди. Тема: Значение дыхания.
52506. Болезни органов дыхания. Профилактика. Вредное влияние курения, загрязнения окружающей среды 37.5 KB
  Взрослым и детям для предупреждения этой болезни делают прививки. Возбудитель попадает в организм воздушнокапельным путем может длительное время находиться в организме человека н вызывая болезни. Ее положительная реакция говорит о присутствии возбудители этой болезни в организме.
52507. Дихальні здоров’єзберігаючі технології на уроках читання 48 KB
  Технологія Стоніжка. Технологія Свічка. Технологія Проколотий мяч. Технологія Передай звуками для очищення легенів.
52508. ДИХАННЯ 262 KB
  9 КЛАС Цикл уроків з розділу Біологія людини у 9 класі на тему Дихання розроблено згідно з Програмою з біології для 7 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів що затверджена Міністерством освіти і науки України 2005 року. Запропонована методична розробка уроків теми Дихання відповідає підручнику С. Планування навчального матеріалу з теми Дихання 6 годин № уроку Тема уроку 1.
52509. ТАЄМНИЦЯ РІЗДВА. УРОК-ЗУСТРІЧ З ГЕРОЯМИ ТВОРУ Ч.ДІККЕНСА «РІЗДВЯНА ПІСНЯ В ПРОЗІ» 80 KB
  The teacher: Charles Dickens, a famous British writer, also wrote about Christmas in his book Christmas Carol. He was born in 1812. He lived in the south of England when he was a little boy. His father was a clever man, but he was very poor. Charles had brothers and sisters, but he did not often played with them.
52510. Знания по философии и логике. Шуранов Б.М. 1.84 MB
  В трактате представлены шесть основных направлений исследований, создание каковых стало итогом научной деятельности автора: запредельная метафизика, 3-членная онтология, метафизика Вселенной, наука о бесконечности, Онтологический определитель, нематериальное естествознание. Из статей по логике обратим внимание читателя на Заполнение промежутка между финитными и трансфинитными числами: решение проблемы бесконечности, Логика без отношения следования и скрытые выводы...
52511. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПО ВОСПИТАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К ОБУЧЕНИЮ 876.5 KB
  профессиональная деятельность учителя по воспитанию у подростков эмоционально-положительного отношения к обучению будет эффективной, если системообразующим фактором этого процесса будет выступать экологически ориентированная педагогика...