54456

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Учитель української мови. Доброго дня дорогі діти Учитель російської мови. Учитель української мови. А Олесь Гончар писав: Запашна співуча гнучка милозвучна сповнена музики і квіткових пахощів скількома епітетами супроводяться визначення української мови.

Украинкский

2014-03-15

259.5 KB

0 чел.

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК

(УКРАЇНСЬКА МОВА/РОСІЙСЬКА МОВА)

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель української мови. Доброго дня, дорогі діти!

Учитель російської мови. Здравствуйте, ребята. Садитесь.

Учитель української мови. Українська мова належить до багатих і розвинених мов. Павло Тичина назвав її «співучою і барвистою», Максим Рильський «чистішою від сльози». А Олесь Гончар писав: «Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів скількома епітетами супроводяться визначення української мови».

Учитель російської мови. А Николай Гоголь говорил о русском языке, что «в нем тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно».

У двері хтось стукає. Заходить учень з іншого класу.

Учень. Вибачте! Я хочу зробити об'яву.


Одинадцятого квітня в нашому інституті відбудеться конкурс

«Самий кращий читець».

Бажаючі прийняти участь у цьому міроприємстві повинні на протязі

неділі написати заявку на участь у конкурсі.

Спішіть! Любий учень може стати самим кращим!

Учень виходить.

Учитель   української  мови.   Мовлення людини це її  духовний, інтелектуальний портрет. Чи можна стверджувати, що мовлення, яке ви щойно почули, притаманне духовно багатій та ерудованій людині?

Учні висловлюють свої думки.

Учитель російської мови. Ошибки, допущенные учеником, вызваны неумением различать лексические и грамматические средства украинского и русского языков, необоснованным перенесением особенностей одного языка на другой. Поэтому на сегодняшнем уроке мы будем говорить о том, чем отличаются украинский и русский языки на разных речевых уровнях, исправляя и предупреждая ошибки.

Учитель української мови. Саме про з'ясування особливостей української мови в порівнянні її з російською писав у праці «Рідна мова в українській школі» відомий учений-мовознавець Іван Огієнко.

Записи ми будемо робити в зошитах з української мови.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Учитель української мови. 

Запишіть у зошити тему уроку. А тепер візьміть аркуші, які лежать на партах (аркуші розкладають до початку уроку). На них записане щойно почуте вами повідомлення учня. Проте, якщо ви помітили, учень припустився орфоепічної помилки в усному мовленні.       

Давайте пригадаємо, що таке орфоепія.

Учні  відповідають.

Яке ж слово неправильно наголошувалося?

Учні відповідають, що орфоепічна помилка була допущена у слові «одинадцятого».

А зараз послухаймо лінгвістичне повідомлення на тему: «Орфоепічні норми української літературної мови. Літературний наголос».

Спробуймо дати відповіді на такі запитання:

1.      Скільки значень має термін «орфоепія»?

2.     Які чинники  впливають на порушення літературної вимови?

3.     Як називається наука про наголос?

Учень (приблизний текст повідомлення). Однією з найважливіших ознак української літературної мови є орфоепічна унормованість, тобто наявність цілої системи правил вимови, наголошування та інтонування.

Українська літературна вимова склалася на базі говірок середньої Наддніпрянщини, зокрема полтавсько-київського діалекту.

Правила орфоепії склалися завдяки діяльності українських письменників, культурних та громадських діячів, науковців уже в другій половині XIX століття і підтримуються носіями літературної мови в наш час.

Знання орфоепічних норм та їх дотримання є одним із суттєвих показників загальної культури людини.

Отже, орфоепія це сукупність правил вимови, наголошування та інтонації, а також розділ мовознавчої науки, що вивчає і систематизує норми літературної вимови.

Щоб добре засвоїти правила літературної вимови, слід усвідомлювати, які причини призводять до їх порушення, чого треба уникати в своїй вимові.

Порушення норм української літературної вимови відбуваються здебільшого під впливом таких чинників:

1. Вплив певної місцевої говірки. Так, на Слобожанщині нерідко можна почути м'який звук [р'] на місці нормативного твердого [чотир'ма], [буквар'].

2. Вплив іншої мови, з якою українська перебуває в безпосередньому контакті.

Зокрема, це стосується впливу російської мови. Дуже поширеним, наприклад, є так зване «акання», тобто вимова [а] на місці [о] в ненаголошеному складі. Говоримо [галава] замість [голова], [папрасити] замість [попросити]. Також під впливом російської мови часто доводиться чути м'яку вимову звука [ч]: [ч'асто], [ч'істий], [ч'есний].

Практичну допомогу в засвоєнні норм орфоепії може надати орфоепічний словник.

Слід також відзначити, що в процесі мовлення склади в словах вимовляються неоднаково, один з них виділяється у вимові.

Таке фонетичне виділення одного зі складів називається словесним наголосом, або акцентом. Звідси назва науки про наголос акцентологія.

Правильне, нормативне наголошування слів є необхідною ознакою високої культури мовлення, а отже, і високої загальної культури мовця. Прикро буває чути наголошування такого типу: український замість український, новий замість новий, бюлетень замість бюлетень.

Правила наголошення слів відображені в різноманітних словниках, якими необхідно користуватися, вдосконалюючи своє усне мовлення.

Учні відповідають на запитання, які записані на дошці.

Учитель російської мови. Правильность ударения — один из признаков культуры речи.

Существует множество похожих слов, которые отличаются ударением в украинском и русском языках.

Попробуем проверить ваши знания при помощи «немого» диктанта.      

Мы по очереди будем демонстрировать карточки.

А ваше задание — записать слова по-украински и по-русски, поставив ударение.

Вчителі демонструють картки з такими предметами, цифрами чи

поширеними визначеннями тих чи інших понять: сантиметр, олень, верба, кропива, 11,14, колесо, нерідний батько (отчим), дитина жіночої статі (дочка), дієслово, яке вживається на позначення почуття ненависті (ненавидіти), прикметник, що вживається на позначення маленької ваги (легкий), прикметник, який вказує на приналежність Україні (український), іменник, є синонімом до слова «друг» (приятель).    

Учителі    перевіряють роботи учнів, оцінюють їх.

Учитель російської мови. Именно слово приятель напомнило мне строки из романа А. Пушкина «Евгений Онегин»:

Онегин, добрый мой приятель,

Родился на брегах Невы,

Где, может, родились и вы

Или блистали, мой читатель.

Учитель української мови. А ось як відтворив ці рядки у своему перекладі М. Рильський:

Онєгін, приятель, зазначу,

Родивсь на берегах Неви,

Де, може, народились ви

Чи вславилися, мій читачу.

Друга частина складного речення ускладнена звертанням «мій читачу». У якому відмінку стоїть звертання?

Учні    відповідають.

Кличний відмінок завжди існував у живій українській мові, а з 1993 року повернувся у новий правопис. Повернімося до повідомлення учня. Виправте граматичну помилку, пов'язану з правилом вживання кличного відмінка.

Учні    виправляють.

Ми повинні привчати себе звертатися один до одного в кличному відмінку. Чи завжди це вдається, переконаємося, погравши в лінгвістичний волейбол.

Учитель кидає м'яч учневі, звертаючись до нього у кличному відмінку.

Учні по черзі виконують завдання вчителя, передаючи м'яч.

Наталю, привітайся, будь ласка, зі мною.

..., запропонуй спіймати м'яч своїй однокласниці.

..., зроби комплімент дівчині.

..., побажай вчителеві удачі.

..., запроси однокласника в гості.

..., запитай у вчителя, яка його улюблена книга.

..., поцікався у однокласниці, як вона провела, вихідні дні.

..., запропонуй допомогу товаришеві.

..., запитай, в якому вузі вирішив продовжити навчання.   

Учитель російської мови. Спасибо, Наташа. Ребята, обратите внимание, я назвала имя Наташи в именительном падеже. Дело в том, что в русском языке обращения выражаются существительными в именительном падеже. Но всегда ли так было? Или, может, существовала форма обращения? Послушайте, что об этом узнала ваша одноклассница. Обратите внимание, в каком стиле она делает сообщение. Что характерно для этого стиля речи?

Учениця. Существовала еще одна особая звательная форма, которую иногда называли падежной. Она не выражала отношения к другим словам, а лишь указывала лицо или предмет, к которому обращаются с речью.

Звательную форму мы можем встретить, читая произведения русских классиков. Помните, как обращалась к старику золотая рыбка в сказке А. Пушкина? «Чего тебе надобно, старче?». Не старик или старичок, а именно старче.

В современном русском языке такого падежа не существует, вместо него для выражения обращения употребляется форма именительного падежа.

Учні визначають стиль повідомлення, називають його характерні ознаки.

Учитель української мови. Однією із особливостей наукового стилю мовлення є термінологія, як ви правильно відзначили.

Що означає лінгвістичний термін омонім?

Відповіді учнів.

Учитель російської мови. Существует понятие межъязыковые омонимы.

Учитель української мови. Тобто омоніми міжмовні.

Учитель російської мови. Это такие слова, которые совпадают в разных языках, хотя имеют совершенно разное лексическое значение. Например, луна. Лексическое значение этого слова в русском языке такое: «небесное тело, спутник Земли». Помните пушкинские строки: «Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела».

Учитель української мови. «Луна» українською це російською «ехо». Згадайте, як писав Т. Шевченко:   «Защебетав соловейко пішла луна гаєм».

Учитель російської мови. Посмотрите внимательно на текст объявления, прозвучавшего в начале урока. В нем есть слово, которое имеет межъязыковой омоним. Найдите его.

Учні    називають слова «неділя» і «неделя», з'ясовують їхнє лексичне значення у різних мовах.

Учитель української мови. Яку позначку я винесу на поля ваших зошитів, коли побачу там слова «об'ява», «слідуючий», «любий» і чому? Знайдіть інші лексичні помилки.

Проблема чистоти української мови була актуальною у різні часи.

Послухайте, будь-ласка, висловлювання і скажіть, про який твір ідеться і хто його автор?

«Це справді філологічна п'єса, в ній багато власне мовознавчої уваги до слова, до емоційних барв та відтінків. Чуйне вухо драматурга сприймало найтонші звукові нюанси слова, і, найбуденніше, воно звучало поезією слова або, навпаки, соковитим ляпасом».

Учні  називають п'єсу М. Куліша «Мина Мазайло».

Учитель  української  мови.

Пропонуємо вам подивитися уривок із цієї п'єси і відповісти на запитання.

1.  Які  слова  допомагають  запобігти  невиправданих повторень,  точно передати думку співрозмовникові?

2.  Яка мовна проблема, окреслена в цьому уривку, актуальна і сьогодні?

Учні інсценують уривок з п'єси М. Куліша «Мина Мазайло».

Рина та Уля сидять і про щось розмовляють. Заходить Мокій.

Рина (до брата). Ти, здається, знайомився колись. Моя подруга Уля Розсоха.

Уля    (виправляє). Розсохіна.

Рина    (з натиском). Розсоха.

Мокій   незграбно подає руку,

Рина. На хвильку, Моко. Улі страшенно вподобалось українське слово бразулійний, а я не знаю, що воно означає. Яка його тяма?

Мокій. Бразулійний темно-синій. (До сестри) Більш нічого? (Взявся йти).

Рина. (до Улі). Бразулійний темно-синій, розумієш, Улю? (До брата.) Уля каже, що воно звучне таке, свіже Бразулійний. Бразулійний.

Мокій. (до Улі. Стримано). Ви де чули чи вичитали це слово?

Уля (розгубилася). Я?.. Я не зна... Воно мені просто взяло і сподобалось...

Рина (перехопила). Улі ще одно подобалось слово... «Бринить», ти казала?... Що таке «бринить», Моко?

Мокій (м'якше). А, «бринить». По-руському— «звучить». Та тільки одним словом «звучить» його перекласти не можна. «Бринить» має декілька нюансів, відтінків. По-українському кажуть: орел бринить. Це означає він високо, ледь видко бринить. Можна сказати аеро бринить. А от іще кажуть: сніжок бринить. Це як випаде, а тоді зверху, в повітрі, ледь примітний такий, бринить. Або кажуть думка бринить. Це треба так розуміти: тільки-тільки береться, вона ще неясна бринить. Спів бринить. Це, наприклад, у степу далеко ледве чути пісню... гумором) Губа бринить. Так на селі й кажуть: аж губа бринить, так цілуватися хоче.

Уля.     А знаєш, Рино? Мені справді сподобалось це слово.

Мокій (до Улі). А вас справді цікавить все це? Українська мова і... взагалі?

Уля.      Взагалі страх як цікавить!

Рина. Як стане коло української афіші: читає-читає, думає-думає, чи справжньою мовою написано, чи фальшивою...

Мокій. А знаєте, я сам такий. Побачу ото неправильно написану афішу, вивіску або таблицю і досади тобі на цілий день.

А які жахливі афіші трапляються, як перекручують українську мову...

Уля.     Серйозно?

Мокій. Ах, Улю. Як ще ми погано знаємо українську мову. А яка ж вона поетична, милозвучна, що вже багата... Та ось вам на одне слово «говорити» аж цілих тридцять нюансових: говорити, казати, мовити, балакати, гомоніти, гуторити, повідати, торочити, точити, базікати, цвенькати, бубоніти, лепетати, жебоніти, верзти, плести, бурмотати, патякати, варнякати, мимрити, цокотіти...

Ах, Улю! Мені вже давно хотілось вам сказати...

Уля      (трепетно). Що?

Мокій.      Улю! Давайте я вас...українізую!!!

Учні  відповідають на питання.

Учитель української мови. Так, без синонімів наша мова не була б такою багатою.

Пропоную вам виконати таке завдання: розташуйте слова-синоніми за збільшенням ознаки або сили дії.

Учні    сприймають завдання на слух.

Летіти, гнати, мчати, бігти; жвавий, швидкий, скорий, прудкий, шпаркий, хуткий; бити, шмагати, сікти, шпарити, лупцювати, періщити, хльостати; розгардіяш, хаос, безладдя, нелад, непорядок; заметіль, сніговиця, хурделиця, хуртовина, завірюха, буран, хуга, віхола.

Учитель російської мови. Ребята, на каком бы языке мы с вами не говорили, нам необходимо следить за его чистотой, соблюдать культуру речи.

Я предлагаю вам сейчас написать небольшой рассказ о нашей школе, придерживаясь норм русского языка. На эту работу вам отводится 5 минут.

Учитель перевіряє завдання.

А сейчас давайте представим, что нас посетила делегация из Японии. Гости понимают только русский язык. Поэтому экскурсовод, в роли которого выступит ваш одноклассник, расскажет о своей школе на русском языке.

Учитель української мови. Дотримуючись Закону про мови, ми синхронно перекладаємо українською мовою.

Учень-екскурсовод робить паузу після кожного речення. Учні колективно перекладають.

Оцінювання роботи учнів.

III.     ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

     Учитель української мови бере зерна пшениці, пересипає з руки в руку.

Учитель української мови. Ці маленькі зернинки пшениця. Зернинка до зернинки ось і колосок. Хвилюється колосом пшенична нива, колір якої на прапорі України. А пишний пшеничний коровай на вишитому рушнику символізує гостинність.

Учитель      російської     мови бере в руку житні зернинки.

Учитель російської мови. Это маленькие зерна ржи. Из них тоже вырастет колос. Колос — это жизнь. Ведь из этих маленьких зернышек выпекают вкусный, питательный ржаной хлеб.

Учитель української мови. Ми перемішаємо зерна. У тлумачному словнику прочитаємо, що така суміш називається суржиком. З якою метою ми провели такий експеримент?

Учитель    російської   мови.   К какому выводу мы пришли?

Учні      говорять,    що ще одне лексичне значення слова суржик це мовна мішанина, і роблять висновок про його негативну роль. Відповіді учнів свідчать про те, чи досягнута мета уроку.

Учитель російської мови. Смешение языков — это признак низкой культуры. И поэтому нужно стремиться к чистоте, точности, грамотности речи. Ведь, как сказал К. Паустовский, языку мы учимся и должны учиться непрерывно до последнего дня своей жизни.

Учитель української мови. «Плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур'ян!» закликав нас М. Рильський. Пам'ятайте слова В. Сухомлинського: «Говорити скаліченою мовою все одно, що грати на не налаштованій скрипці». Тут доречно згадати рядки із вірша сучасного поета Олеся Лупія «Говоріть».

Обминайте чужинні слова кострубаті,

Що до нашої мови зухвало повзуть.

Говоріть, почувайтеся наче на святі,

І натхненні слова радість вам принесуть.       

IV.     ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  •  з української мови підкреслити на аркушах помилки у тексті повідомлення учня, винести на поля відповідні позначки; записати текст літературною мовою;
  •  з російської мови перевести текст на русский язык.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12687. Файловые системы в Windows. Файловые системы FAT, FAT 32, NTFS 66.5 KB
  Лабораторная работа №. Тема: Файловые системы. Цель: Изучить файловые системы FAT FAT 32 NTFS Файловая система это общая структура определяющая в операционной системе наименование сохранение и размещение файлов. Файловая система отводит место для зап
12688. Решение уравнений в пакете MatLab 925 KB
  Лабораторная работа №1. Решение задач в MatLab Цель лабораторной работы закрепление практических навыков решения задач в среде математического пакета MatLab необходимых выполнения лабораторных работ по дисциплине. Этап I. Решение уравнений в пакете MatLab Запустить п
12689. ИСПЫТАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК 589.5 KB
  Отчет по лабораторной работе ИСПЫТАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК Цель работы: получить навыки проведения измерений необходимых для испытания оценки эффективности и паспортизации механической вентиляционной установки. При выпол...
12690. Испытание эффективности и паспортизации вентиляционных установок 236 KB
  Лабораторная работа № 4 по теме Испытание эффективности и паспортизации вентиляционных установок Цель работы: получить навыки проведения измерений необходимых для испытаний оценки эффективности и паспортизации механической вентиляционной установки. Описание...
12691. ИЗМЕРЕНИЕ ВИБРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА ВШВ–003–М2 251 KB
  Закрепить основные теоретические положения о производственной вибрации как об опасном и вредном производственном факторе; научиться оценивать вибрации на рабочих местах и определять эффективность виброизоляции
12692. Порядок измерения и оценка шума. Измерение и уменьшение производственного шума 82.5 KB
  Измерение и уменьшение производственного шума Цель работы: Закрепить знания о физической сущности шума научиться измерять шум на рабочем месте овладеть с практическими навыками работы с прибором ВШВ003М2 для измерения шума....
12693. ЗАЩИТА ОТ СВЧ - ИЗЛУЧЕНИЙ 478 KB
  Лабораторная работа №1 ЗАЩИТА ОТ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЙ по дисциплине Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях Цель работы. 1 ознакомить студентов с характеристиками электромагнитного излучения и нормативными требованиями к его уровням; ...
12694. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 115.5 KB
  Лабораторная работа №3 ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ по дисциплине Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях Цель работы 1 ознакомиться с устройством и порядком применения имеющихся приборов для и...
12695. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1кВ 313.5 KB
  АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1кВ Отчет по лабораторной работе № 1 по дисциплине безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях Цель работы исследовать опасность прикосновения человека к фазно