54529

На фірмі: працевлаштування

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Objectives: to systemtize students knowledge concerning the presenttion of firm nd its produce rules nd procedure of pplying for job; to expnd their vocbulry on the topic discussed; to develop students listening nd speking skills. Boss So the problem we re going to discuss tody is job nd job hunting. No doubt good job nd good position wed like to hve re of immense importnce for nybody since it is gret chnce for selfdetermintion nd mking creer for providing wellbeing for ourselves nd our fmilies. I hope you re redy nd eger to...

Английский

2014-04-02

247 KB

0 чел.

PAGE  4

ВП НУБіП України «Бобровицький коледж економіки

та менеджменту ім. О. Майнової»

На фірмі: працевлаштування

Методична розробка

м. Бобровиця  2011 рік

Автор: Змігродська Ніна Сергіївна, викладач-методист

Рецензент: Ющенко Н.О., викладач-методист

В даній роботі розкривається методика опрацювання теми «На фірмі: працевлаштування».

Методична розробка містить навчальні матеріали, необхідні для проведення заняття з застосуванням інтерактивної методики, нетрадиційних форм та методів, ігрової методики. Методична розробка може бути використана викладачами англійської мови в процесі роботи по формуванню у студентів мовленнєвої компетенції по вищезазначеній темі.


ПЛАН

І. Активізація пізнавальної діяльності студентів – вимога часу.

ІІ. Методика опрацювання теми «На фірмі. Працевлаштування».

1. Вступ. Повідомлення теми заняття та мотивація навчальної діяльності.

2. Активізація опорних знань студентів – мозковий штурм, опрацювання лексики теми.

3. Групова робота:

а) оголошення про прийом на роботу, його особливості;

б) посада менеджера та вимоги до нього.

4. Робота в парах: представлення та обговорення анкет, резюме, супровідного листа.

5. Групова робота:

а) представлення фірми та її продукції;

б) підготовка до співбесіди;

в) співбесіда з претендентом на посаду.

6. Визнач позицію (групова дискусія): хто кращий претендент, чому.

7. Підведення підсумків заняття.

ІІІ. 1. Використана література.

2. Додатки.


Стратегічним напрямом реформування сучасної системи освіти України є вирішення проблеми особистісно орієнтованого навчання.  Відповідно трансформується і роль викладача – сьогодні вона полягає не в безпосередній передачі знань, умінь і навичок, а в організації такого освітньо-виховного середовища, у якому студент навчається, спираючись на особистісний потенціал і використовуючи відповідну технологію навчання. Імовірно, що за таких умов інтерактивні технології є ефективнішими, ніж традиційні.

Проблема пошуку ефективних інноваційних технологій  навчально-виховної діяльності завжди цікавила людство. Згадаємо: «Чим досконаліше виховання, тим щасливіші народи» (Клод Гельвецій), «Зневага до виховання є загибеллю людей, родин, держав і всього світу» (Ян Амос Коменський).

А стародавні греки до того ж вчили, що дитина – це не посуд, який треба наповнити, а смолоскип, який треба запалити.

Якщо порівняти традиційну освітянську методику навчання і виховання з її нетрадиційними методами, то легко зробити висновок, що «наповнення посудини» відбувається саме за допомогою традиційних методик викладання навчальних дисциплін, а «запалити смолоскип» можна значно ефективніше і швидше, використовуючи нетрадиційні підходи  в навчально-освітницькій діяльності.

Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальної та вольової сфери, викликає відчуття потреби в знаннях, в самоосвіті, сприяє розвитку креативних рис особистості.

Підготовка конкурентоспроможного фахівця в умовах функціонування і подальшого розвитку ринкових відносин вимагає від освітянських закладів створення психологічних засад формування творчої особистості майбутнього спеціаліста. Це вимагає активізації роботи як викладача, так і студента.

Активізація пізнавальної діяльності обумовлює застосування  різних форм, методів, засобів навчання, які повинні спонукати  студентів до активної участі в навчальному процесі. Питання активізації навчальної діяльності студентів належить до числа найактуальніших проблем сучасної педагогічної науки і практики.

Активне навчання ґрунтується на принципах безпосередньої  участі кожного учасника навчального процесу в пошуку шляхів і способів вирішення тих чи інших проблем, завдань, задач чи ситуацій в ході вивчення  навчальних дисциплін. Основне призначення активного навчання – максимальний розвиток творчих здібностей студентів, формування їх самостійного мислення та активності. Саме тому ефективність навчання знаходиться у прямій залежності від рівня активності студента в процесі пізнавальної діяльності та ступеня його самостійності. Активність студентів у навчанні забезпечує розвиток їх творчих можливостей, нових пізнавальних потреб, навиків пізнавальної діяльності. Активізація пізнавальної діяльності студентів забезпечується за допомогою таких її засобів, як зміст освіти, форми і методи навчання.

Сьогодні іноземні мови, особливо англійська, широко розкривають горизонти перед тими, хто їх вивчає,  і в кінцевому рахунку сприяють особистісно зорієнтованому вихованню, роблячи людину освіченою, цілеспрямованою, прагнучою вищих стандартів у професійній діяльності та стосунках з оточуючими, сповненою почуттям власної гідності і прагненням вчитись, збагачуватись професійно і духовно. Формування особистості засобами іноземної мови – один з багатьох шляхів досягнення високих стандартів національної освіти. Тим більше, що англійська мова сьогодні, як ніколи раніше, займає надзвичайно важливе місце в системі формування успішного, конкурентоспроможного  фахівця в різних сферах людської діяльності і дуже часто є однією з передумов професійного, кар’єрного росту фахівця.

В даній методичній розробці зроблена спроба запропонувати таку  методику опрацювання ряду пов’язаних між собою тем, яка була б цікавою і корисною для студентів, надавши їм можливість не тільки виявити рівень своїх знань по запропонованій темі, але й проявити свої креативні здібності, рівень самостійності, вміння спільно вирішувати навчальні проблеми, шукаючи найбільш оптимальний варіант розвитку та вирішення навчальної ситуації.

При підготовці до заняття по темі «На фірмі. Працевлаштування» студентам необхідно повторити, уточнити і доповнити окремими деталями знання з питань працевлаштування, реклами, презентації фірми та її продукції і структури, а також методики заповнення і підготовки ділових паперів, особливостей їх стилю й етикету. Безумовно, мовленнєвий етикет спілкування – один з компонентів, що засвідчує рівень мовленнєвої компетенції студента та вміння користуватись його елементами (вітання, звертання, ввічливість, прохання, погодження чи непогодження тощо) в процесі спілкування.


Objectives:

 •  to systematize students’ knowledge concerning the presentation of a firm and its produce, rules and procedure of applying for a job;
 •  to expand their vocabulary  on the topic discussed;
 •  to develop students’ listening and speaking skills.

Equipment: crossword puzzle, samples of application form, resume and covering letter, linguistic dominoes.

PROCEDURE

I. Introduction.

There are many things in our life which we value very much. But one of them can’t be  overestimated since it secures our well-being, self-realization – hence both public and self-respect.

Can you guess what it is  likely to be ? Let’s get down to business and make our best to find out what concept is meant.

1

2

3

1. Common (synonym)

2. You apply for it when seeking a certain occupation

3. Chief (synonym)

(Keys: 1. Joint. 2. Position. 3. Boss)

So, the problem we are going to discuss today is job and job hunting.

No doubt, a good job and a good position we’d like to have are of immense importance for anybody since it is a great chance for self-determination and making career, for providing well-being for ourselves and our families.

Besides any occupation you are engaged in secures psychological comfort for you if you are lucky enough and successful in your professional  activities.

I hope you are ready and eager to discuss some problems connected with job hunting.

II. Reviewing the vocabulary.

1. First of all let’s find out what vocabulary  we can associate with job seeking.

2. Match terms with their definitions.

1. position

a) money earned by employees monthly

2. employment

b) your boss to whom you report

3. department

c) a document confirming your skills and abilities and recommending you for a position

4. supervisor

d) the process of being occupied in this or that job

5. reference

e) place of work at different levels

6. salary

f) a structural unit of any firm, company, enterprise and so on.

(Keys: 1 – e, 2 – d, 3 – f, 4 – b, 5 – c, 6 – a)

3. Use the words from the box to complete the sentences.

a) to earn one’s (your)  living

d) a resume

b) a subordinate

e) managers

c) duties

f) employer

1. To apply for a job you are to have … and some other documents.

2. … is a person who can provide you with a job.

3. If you want to achieve well-being you are to learn …

4. Every employee has some … and obligations.

5. It is … who reports to his supervisor.

6. … have certain basic functions such as planning, organizing and controlling linked together by leading.

(Keys: 1 – d, 2 – f, 3 – a, 4 – c, 5 – b, 6 – e)

Thus, summing up the above said we are to point out  that there may be such:

Places of work

Activities

Characteristics of work

Keys:

organization

to be in charge of

full-time

firm

to do paperwork

part-time

company

to do manual work

stressful

enterprise

to plan

boring

plant

to organize

interesting

factory

to lead

easy

bank

to control

difficult

joint venture

to deal with customers

complicated

to work in a team

(un) skilled

to work on your own

menial

to use a computer

challenging

to manufacture

mental

to serve customers

productive

III. Now, when we have reviewed the necessary vocabulary let’s speak about the kind of job you want to get. The first step in a successful search for a job is to decide on the kind of job you want and the kind you are qualified for. This means that first of all you should answer the questions: “What can I do ?” and “What do I really want to do ?”

1. So,  will you answer some questions:

Do you like to work in a team or on your own ?

Would you like to organize  production processes and lead employees to achieve the organization  objectives ?

Can you manage problems  and conflicts ?

What would you prefer: to produce goods or to market them ?

Are you willing to travel ?

2. What kinds of managers do we know ?

What are their functions and duties ?

To cope with the task you are to play  a game called linguistic dominoes.

1.

are responsible for all matters  concerning the employment  of workers, office and traveling staff

Top managers

2.

are managers at the very top level of hierarchy, responsible for the whole organization

Middle managers

3.

are beneath the top level of hierarchy, responsible for the work of other managers below them

First-line managers

4.

are at the lowest level in the hierarchy, responsible for the work of operating employees

Marketing manager

5.

are busy in marketing goods or services produced by the organization

Financial managers

6.

deal with an organization’s financial resources

Operation managers

7.

are busy in the process  of producing  goods or services

Human resource manager

8.

are busy with hiring, maintaining and discharging employees

Administrative managers

9.

are not associated  with particular management  speciality, they are general  managers

Public Relations managers

10/

deal with the public and media to protect and enhance the image of the organization

Research and development managers

11.

coordinate the activities of scientists and engineers working on scientific projects in organizations

Office managers

12.

are in charge of an office  having special responsibility for dealing  with documents, records and passing  of  information

Personnel managers

What kind of manager would you like to be ?

So, what position are you going to apply for ?

Estimate your skills as a future sales and marketing manager using the chart below.

Skills

Excellent

Good

Fair

Need Work

1.

Verbal skills

2.

Writing skills

3.

Human skills

4.

Human Relation skills

5.

Computer Skills

6.

Other technical Skills

 

Do your skills meet the requirements of the position under discussion ?

IV. Want ads

Group Work:

People use many methods of finding a job. They answer job advertisements  (want ads) or apply directly to employers.

1. Are want ads the only method you may use ?

Why should you read all the want ads?

Why should you avoid  ads that make unrealistic offers ?

Why should you analyse ads which are of interest to you ?

Why should you consider your qualifications, skills and abilities for that particular job ?

Why should you act quickly and effectively ?

2. Read and discuss samples of ads. Which of them do you think you should ignore ? Why ?

A. Automotive Parts

Counter person

2 Years Experience

High School Graduate

5 days, Mon.-Fri.

$ 9.00 hour

Apply in person before 10.00 a.m.

Carsons Supply

4396 Melrose Ave

B. Do you want to earn  big $$$ ?

$ 1,000 EVERY WEEK !

For life !Work at home,

Simple, safe, guaranteed !

Write P.O. Box 1234, Dept. 524,

Palm Lakes, 22334

3. Look through the want ad below and make it more compact.

The agrarian firm “Sun-Oil”  announces a competition for a vacant position of a sales and marketing manager.

Region: Chernihiv

Age: from 25 to 45 years

Education: higher

Chart of work: full-time

Employment: complete.

Key duties:

 •  organization of work with trade networks and supermarkets;
 •  development of trade networks and their assortment;
 •  suggestions for advertising goods and trade networks;
 •  suggestions concerning the expansion  of the market and ways of goods distribution.

Requirements to Candidates:

 •  Age 25-45 years;
  •  Ability to work  in the intensive mode with the large  volumes of information;
  •  High communicative skills;
  •  Active vital position;
  •  Effective experience in sales (networks of supermarkets);
  •  Ability to negotiate;
  •  Good organizing skills.

Contact us by phone: (38044) 356986 or fax: (38044) 559364

from 10 a.m. to 5 p.m.

Be sure to submit resume and application form.

4. a) Think about what qualities and experience you might need for the job; discuss some of them.

Keys: Possible requirements:

active

energetic

positive

ambitious

enthusiastic

realistic

attentive

imaginative

reliable

cooperative

flexible

responsible

creative

logical

skilled

diplomatic

optimistic

tactful

disciplined

patient

talented

b) Match the definitions in B with the correct adjectives in A.

A.

B.

1. creative

a) doesn’t get angry  or irritated quickly

2. cooperative

b) wants to get to the top

3. flexible

c) thinks of other people’s feelings

4. tactful

d) trustworthy

5. reliable

e) you can rely upon him / her

6. ambitious

f) can produce new ideas

7. patient

g) doesn’t mind changing  his / her habits

8. responsible

h) can work in a team

Keys: 1 – f, 2 – h, 3 – g, 4 – c, 5 – d, 6 – b, 7 – a, 8 – e

c) Which of the above requirements are more important and affect sales and marketing manager to a great extent ?  

Why do you think so ?

Who is a better manager – a woman or a man ?

What kind of manager do you consider to be ideal ?

V. Get  your papers ready.

1.Group discussion.

What documents should you have  while applying  for a job ?

What data should be included into your application forms and resumes ?

What are the basic requirements for a good resume ?

What type of resume is the most popular with the employers ?

What information is recommended to exclude from your resume ?

What special suggestions can help you write a perfect resume ?

2. Work in pairs.

Be sure to change your application forms and resumes with your neighbours for checking them up and for discussion in pairs.

VI. While preparing for the interview.

Group Work:

A job interview is your opportunity to present your talents to a prospective  employer.

During the interview, the employer judges your qualifications, appearance and general fitness for the job. Equally the interview helps you decide if the job meets your  career requirements and interests and  whether the employer is the kind you want to work for.

To present your qualifications most advantageously, you have to prepare for the interview: you should know  how to act to make the interview an opportunity to “sell” your skills.

1. Try to give your pieces of advice to those who is going to apply for a job. Use

2. Fill in the list of guidelines on preparing and attending  an interview.

How to succeed  at an interview

I.

Preparing for the interview

1.

2.

3.

II.

Attending the interview

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Keys:

I.

Preparing for the interview

1. Find out as much as possible  about the company you are going to work at.

2. Find out what your interviewer/s will be.

3. Be sure to make a list of questions you would like to ask at  the interview.

II.

Attending the interview

4. Dress smarty.

5. Arrive in time.

6. Create a good first impression.

7. Stay positive and relaxed.

8. Don’t give only “Yes” or “No” answers.

9. Ask questions.

10. Learn from the interview

3. Look at the list of ten guidelines and answer the following questions.

Which guidelines are the most important ones ? Why ?

Can you give any other advice to a candidate ?

4. To sum it up, use the  words from the box to compose the description.

a) job requirements

h) personal details

b) applicant (candidate)

i) covering letter

c) job advertisement

j) resume

d) experience

k) salary

e) job vacancies

l) appointment

f) interview

m) working conditions

g) job position

n) qualifications

  

1. The company usually advertises … in a newspaper.

2. Any job advertisement  usually gives the job … and describes the job …

3. Sometimes it gives the … and description of …

4. The applicant then sends in a … and a …

5. The resume gives … and lists … and …

6. The company then makes a short list of the most suitable  candidates and invites them for an …

7. The company then chooses the best … and makes an …

Keys: 1 – e; 2 – g, a; 3 – k, m; 4 – j, i; 5 – h, n, d; 6 – f; 7 – b, l.

VII. Presentation of the company.

Now, I hope,  you are ready for interviews.

And I’d like you to get  acquainted with  the representatives of the agrarian  company “Sun-Oil”. Meet its Managing Director, Production Director and Personnel Manager. They will present the company  and its produce  for you to choose  whether  or not  the position  of a Sales Manager at their company suits you perfectly.

Managing Director:

Our company, founded in 1993, is located in Chernihiv Region, in the town of  Nizhyn. We have as our main objective sunflower growing and oil production. There are also some units which are to serve agricultural production and the processing of its produce.

Our firm is busy  both in agricultural production growing sunflower and in processing  it into oil. It has 2376 hectares of arable land for crop-growing  and an oil-processing factory which produces different kinds of oil. Its productive capacity  is rather  high and over hundred employees are engaged in crop-growing and oil production. Our company is a profit-making enterprise and its activity  is efficient  and profit-bearing.

The company is headed by the General Director who effects complex management of the enterprise. It has a hierarchical or pyramidal structure with one person (that is the General Director) at the top and an increasing number of people below him at each successive level. It is the General Director and his deputies (financial, marketing and production directors) who determine  the  long-range business policy and business strategy.

The company has some departments and managers. Get acquainted with its management structure.

Production Director:

Our company “Sun-Oil” is busy in oil production. We grow high-yielding varieties of sunflower and process the seeds into oil. We produce some kinds of sunflower oil, “Sonechko” being the most widely-known both in our region and in the country as a whole. Our oil has high nutritious qualities, it is made of excellent natural raw-materials in accordance with the advanced processing technologies. Production conditions and the quality of our oil meet all the requirements of the standard. All the types of our oil  have quality certificates. Our oil is sold  at reasonable  prices and  it is in great demand with both private consumers and food industry firms. We do our best to produce oil  of the best quality  for our customers bearing in mind their health and the need in tasty and useful product.

VIII. The Interview.

Personnel Director:

Managers are needed everywhere and we know that different managers  perform different roles. There are dozens  of managerial  positions  from which to choose.

But at the moment our company needs a sales manager. You see, our organization is large, so he is under the orders of the Marketing Director. He is responsible for  the work of  a sales department and he is to control the home and export sales, the work of the sales representatives or travellers. We need an experienced, intelligent and confident person to work at our marketing department who will be able to cope with the key duties of a sales manager in a good way.

We have looked through your application forms, resumes and covering letters and now we’d like to speak with the applicants for  the position of a sales manager to judge their qualifications and fitness for the job.

You are  to answer some questions which are  of interest  for us as prospective employers.

Cooperative learning

1. Here is the list of questions to be discussed in subgroups.

How did you find out about the job ?

What do you know about our company ?

Have you got any questions to me ?

Have you ever worked in this industry ?

What were you duties ?

How long did you  work as a manager ?

How do you relieve everyday tensions ?

What can you bring  to our company ?

What are your  strengths ?

Are you a leader by nature ?

Why do you think you’re the right person for this job ?

What do you find  a fair salary ?

When can you start to work ?

2. Choose the person who will apply for the position of a sales manager.

3. Interview.

Personnel Manager: …

Applicant: …

Group discussion.

4. Define your position:

Who was a better applicant ?

Why should N/X be hired for the job ?

What are his faults and strengths ?

5. Box’s puzzle: award for efforts and diligence.

I propose you to relax a bit and I’d like you to guess what  is there in this box. I’ll try to prompt you.

It is a proof of your being chosen for the position. It is to be worn on your clothes at your place of work. Small in size but important  in significance since it presents  you and your position  in the company  to your customers.

What is there in the box ?

(It is a badge: “Sales Manager”)

VIII. Summary.

Today we have got acquainted with the documents, rules and procedure of applying for a job position.

We have learned some useful information for succeeding at an interview, the rules of filling  in the application form, preparing  resumes and covering letters. We tried to master English  and improve our language skills and I hope that you  understand the importance of knowing English for your career growth. I also hope that the things we have discussed will be helpful for you in the process of your future job seeking. Good luck to you !


ЛІТЕРАТУРА

І.

1. Бабіна С. Інтерактивна модель навчання. – К.: «Освіта», № 25, 2010 р.

2. Бурико О. Творчий підхід до вибору методів та форм організації процесу навчання. – К.: «Освіта», № 21, 2008 р.

3. Вахрушева Т.Ю. Теоретичні основи інтерактивної технології навчання. – К.: «Нові технології», № 44, 2006 р.

4. Демусь І. Шляхи активізації розумової діяльності. – К.: «Освіта»,                № 21, 2008 р.

5. Зоріна Ю. Інтерактивні методи навчання. – К.: «Освіта», № 3 (24), 2009 р.

6. Йосипенко М. Запровадження сучасних методів навчання під час вивчення іноземних мов. – К.: «Освіта», № 1 (16), 2007 р.

7. Калініна Л. Активізація пізнавальної діяльності студентів. – К.: «Освіта», № 26, 2010 р.

8. Курська Н. Інтерактивні технології кооперативного навчання. – К.: «Освіта», № 2 (21), 2008 р.

9. Ніколаєва Л. Активні методи навчання для підвищення розумової діяльності майбутніх спеціалістів. – К.: «Освіта», № 25, 2010 р.

10. Остапенко О. Упровадження інноваційних форм навчання – складова успіху і педагогічної майстерності викладача. – К.: «Освіта», № 22, 2009 р.

11. Панченко О., Оката О. Інноваційні методи навчання через гуманізацію  навчального процесу. – К.: «Освіта», № 25, 2010 р.

12. Савельєва К., Сердюкова Г. Інтерактивні технології як засіб розвитку творчого потенціалу, професіонального становлення майбутнього педагога. – К.: «Освіта», № 1 (20), 2008 р.

13. Скринько О. Інновації в педагогіці. Виклики часу. – К.: «Освіта»,                № 24, 2009 р.

14. Стецюра Н. Інтерактивні технології навчання. – К.: «Освіта», № 26, 2010 р.

15. Шапарєва А. Шляхи оптимізації навчального процесу. – К.: «Освіта», № 21, 2008 р.

 

ІІ.

1. Баранников А. Русско-английский разговорник. – М.: «Мартин», 2000.

2. Белова А.Д. Русско-английский разговорник для бизнесменов. – К.: «Издательство» «Киевская правда», 1992.

3. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. – Киев: «Логос», 2001.

4. Будакова С.І., Борисова А.О. Ділова англійська мова. – Харків: Торсинг плюс, 2006.

5. Гриненко І.В., Коваленко Ю.А.Вправи, тести та творчі завдання з англійської мови. – Тернопіль: «Астон», 2001.

6. Данилова З.В., Турчин Л.Г. Business English. Fundamentals of Management. – Тернопіль: СМП «Астон».

7. Израилевич Е.Е. Деловая корреспонденция и документация на английском языке. – М.: Юнвес, Иностранный язык, 2001.

8. Карп’юк О. Англійська мова. 10 клас. – К.: «Вища школа», 2010.

9. Кримських С.В. Українсько-англійський розмовник. – Харків: «Промінь», 2000.

10. Сыпченко В.А., Копыленко М.Л. Англо-русский справочник бизнесмена. – К.: Украинский производственно-коммерческий центр «Олимп», 1992.

11. Титова Т.С. Русско-английский разговорник. – К.: «А.С.К.», 2001.

12. Tim Falla, Paul A. Davies. Solutions. Oxford University Press, 2008.


APPENDICES

1. DOs and DON’Ts For Job Seekers.

2. Application  Form.

3. Resume.

4. Requirements to Resumes.

5. Covering Letter.

6. Interview with the Applicant.

7. Thank-you Letter.

 


DOs and DON’Ts  For Job Seekers

 •  DO learn ahead of time about the company and its product. Do your homework.
 •  DO apply for a job in person.
 •  DO let as many people as possible know you are “job hunting”.
 •  DO stress your qualification for the job opening.
 •  DO mention any experience you have which is relevant to the job.
 •  DO talk and think  as far as possible about the future rather than the past.
 •  DO indicate, where possible, your stability, attendance record and good safety experience.
 •  DO assume an air of confidence.
 •  DO approach the employer with respectful dignity.
 •  DO try to be optimistic in your attitude.
 •  DO maintain your poise and self-control.
 •  DO try to overcome nervousness and shortness of breath.
 •  DO answer questions honestly.
 •  DO have a good resume.
 •  DO know the importance of getting along with people.
 •  DO recognize your limitations.
 •  DO make plenty of applications.
 •  DO indicate your flexibility  and readiness to learn.
 •  DO be well-groomed and appropriately dressed.
 •  DON’T keep stressing your need for a job.
 •  DON’T discuss past experience which has no application to the job situation.
 •  DON’T apologize for your age.
 •  DON’T be untidy in appearance.
 •  DON’T display “cocksuredness”.
 •  DON’T beg for consideration.
 •  DON’T mumble or speak with a muffled voice.
 •  DON’T be one of those who can do everything.
 •  DON’T hedge in answering questions.
 •  DON’T express your ideas on compensation, hours, etc. early in the interview.
 •  DON’T hesitate to fill out applications, give references, take physical examinations or tests on request.
 •  DON’T hang around, prolonging the interview, when it should be over.
 •  DON’T go to an interview without a record of former employment.
 •  DON’T arrive late and breathless for an interview.
 •  DON’T be a “know it all” or a person who can’t take instructions.
 •  DON’T isolate yourself from contacts that might help you find a job.
 •  DON’T feel that the world owes you a living.
 •  DON’T make claims if you cannot “deliver” on the job.
 •  DON’T display a feeling of inferiority.
 •  DON’T write incorrect information on your CV to make it look better.


APPLICATION  FORM

NAME:

Oleh Diachenko

ADDRESS:

32 Franko St Ap. 17

Nizhyn 16600

PHONE No (0231) 23751 (home)

DO YOU HAVE A VALID DRIVER’S LICENCE

Yes

No

MARITAL STATUS:

married

No OF DEPENDENTS

1 son

EDUCATION

higher

Name of School

Year Graduated

Course Taken or Degree

Kyiv University of Economics

2007

M. Sc. in Management

LANGUAGES

Russian/Ukrainian

Excellent

Good

Fair

English

Excellent

Good

Fair

EXPERIENCE

COMPANY

Nyva

ADDRESS

26 Shevchenko St Kozelets 17000

TYPE OF BUSINESS / INDUSTRY

EMPLOYED  (Month&Year)

Agricultural  Production

From July 2007 To December 2010

POSITION(S) HELD

SUPERVISOR’S NAME

Deputy Marketing Director

Ivan Polishchyk

DESCRIBE YOUR DUTIES

Negotiations, marketing grain crops

WHY DID YOU LEAVE

The family has moved to Nizhyn

PERSONAL REFERENCES

Name Ivan Polishchyk

Address 21 Pol’ova St.

Kozelets 17000

Phone No (0246) 21370 (home)


RESUME

Oleh Diachenko

32 Franko St Ap. 17

Nizhyn 16600

Chernihiv Region

Tel. (0231) 23751

OBJECTIVE

A position of a manager

SUMMARY

2,5 years of experience in every routine work in a field of marketing agricultural produce. Perfect knowledge of computers and marketing technologies

QUALIFICATIONS

Organize negotiations, purchase of equipment, seeds and other agricultural produce, advertizing and marketing goods manufactured  

EXPERIENCE

2007-2010

Nyva Co. Ltd.

Kozelets 17000

Chernihiv Region

Deputy Marketing Director.

In charge of marketing grain crops, developing  new ideas in advertizing

EDUCATION

Kyiv University of Economics

Kyiv, Ukraine, M. Sc. in Economics

PERSONAL

Arrived  Nizhyn December, 2010

Ukrainian subject

Married, one child

REFERENCES

Available upon request


REQUIREMENTS TO RESUMES

 

Here is a list of details to exclude from your resume:

 •  Height, weight, hair or eye colour;
 •  Comments about your family, spouse, or children;
 •  Your photograph (unless you are applying for modelling or acting job):
 •  Travel restrictions;
 •  Preferences for work schedule, days off, or overtime;
 •  Salary demands or expectations.

The trend in resumes today is to omit personal data, such as birth date, marital status, religion, nationality.

Very few people have good resumes. If English is not your native language or if you come from another country, it can be even more difficult to know how to do  the right things. Some special suggestions will help you write a perfect resume:

1. Adapt your resume to the information you have gathered about  the employer and the job you want.

2. Use action verbs, they will bring your resume to life.

3. Avoid the pronoun “I”. Describe your skills and capabilities by using as many specific words as possible.

4. Highlight your accomplishments and achievements.

5. Keep it simple and clear: two pages at most.

6. Be truthful. Don’t exaggerate or misrepresent  yourself. Remember that employers check the information.

7. Don’t mention salary.

8. Avoid long sentences. Use the minimum number of words and phrases but avoid abbreviations.

9. Looks are important. The resume should be typed with plenty of white space and wide margins. Place headings at the left side of the page, and the details  relating to them on the right side.

10. Make sure there are no errors in spelling, punctuation, or typing.

11. Don’t sign or date the resume.

12. Always send an original of your resume. Don’t send a photocopy.

13. Keep copies of resumes on file for future reference. Once you have a job, update your resume on a regular basis.
COVERING LETTER

Oleh Diachenko

32 Franko St, Ap. 17

Nizhyn 16600

Chernihiv Region

Phone No (0231) 23751

Mr. Peter Lesenko

Personnel Manager

Sun-Oil Co, Ltd

Nizhyn 16600

Chernihiv Region       December 21, 2010

Dear Mr. Lesenko,

With reference to your advertisement in “Desnians’ka Pravda” of Tuesday, December 3, I would like to apply for the position of a Sales Manager in your company.

After reviewing my resume I think you will find that I am well qualified and have ample experience to get the position.

During my time at “Nyva” Co. Ltd I held the position of deputy Marketing Director.

My duties included marketing grain crops and developing  new ideas in advertizing and marketing technologies. I appreciate the opportunity  of working both in a team and on my own and taking on a certain amount of responsibility.

I wish to place my experience at the disposal of your company. I believe that my knowledge of advanced advertizing and marketing technologies could be quite beneficial for your enterprise. Since my previous position  offered little prospect for advancement, I would prefer to be employed in a promising  organization such as yours.

Some other abilities of mine that  you should be aware of include:

- Excellent research skills. My experience  has taught me that project is far less effective   without research.

- Strong leadership talent and a good attitude. A company works much  better when  employees are happy.

- Proven organizer skills and multi-tasking  abilities. Timeliness is not a problem for me, even when under intense pressure.

- Open mindedness to new techniques or approaches. I welcome suggestions on how to solve problems.

I hope you will consider me for the  Sales Manager position.

I have enclosed a copy  of my resume. If my background and qualification are of interest to you, please telephone me at (0231) 23751. I would be interested  in meeting with you to discuss the possibility of getting the position of a Sales Manager and your requirements.

Yours sincerely,

Oleh Diachenko


INTERVIEW WITH THE APPLICANT

 •  Good morning, sir.
 •  Good morning. Mr. Diachenko, isn’t it?  Please, take a seat. Tell me, how long were you in your last job with Nyva ?
 •  More than 2 years. I am leaving because my family has moved to Nizhyn.
 •  Why did you chose our company ? What do you know about it ?
 •  I have learned from “Desnians’ka Pravda” that there is a vacancy in your sales department. I know that your company  is very promising, so I’d like to be employed in an expanding organization such as yours. What are your strategic objectives for the next few years?
 •  We plan to enlarge the areas of growing new varieties of sunflower and, consequently, to expand the production of our main product – sunflower oil. Besides we plan to ensure the installation of modern technique and advanced processing technologies.
 •  Where is your main market ?
 •  Well, we operate country-wide, but our main market is Chernihiv and Kyiv regions. We do business with some foreign companies – in Belarus and Russia. And our firm is  interested in introduction of our goods to new markets. So, we need a team of creative employees to make our company competitive.
 •  What responsibilities and obligations do you suggest during the first year?
 •  You’ll be responsible for the work with trade networks and supermarkets and for developing new ideas  in advertizing and marketing our oil. You’ll be in charge of our contacts with our partners. You are to be skillful in negotiations and travel very much.
 •  Yes, I see.
 •  So, tell me what are your main strengths ? Why should I consider hiring you ?
 •  I think I am responsible, reliable, creative and energetic. Besides I make contacts very easy.
 •  OK. We value everything that makes it possible to get the work done to achieve the company’s objectives. Now, Mr. Diachenko, I am quite prepared to offer you a job with us. You have excellent references from your previous job, and that suits us. What are your salary requirements ?
 •  2,000 hryvnias a  month.
 •  Let it be so. Hours are from 8 to 5 with an hour for lunch and  a fortnight’s holiday.
 •  All right. I suppose supportive environment here. When  am I to start, sir ?
 •  In a week, if possible.
 •  Thank you for offering me the position of a sales manager. I have pleasure in accepting it and I am looking forward to commencing work at your company. Goodbye.
 •  Goodbye.


 

THANK-YOU LETTER

Mr. Peter Lesenko

Personnel Manager

Sun-Oil Co. Ltd.

Nizhyn 16600

Chernihiv Region

27 th December, 2010

Dear Mr. Lesenko,

Thank you for your time and attention during my interview with you last week at Sun-Oil company. I appreciated the opportunity to discuss my qualification as the job applicant with you.

I hope that all questions were answered and you are satisfied with my replies but if any further information is needed do not hesitate to address me once more.

I am very interested in the position we discussed and I hope you will consider me a serious candidate for the job.

I am looking forward to hearing from you soon.

Sincerely yours,

Oleh Diachenko

 


РЕЦЕНЗІЯ

Беручи до уваги важливість активізації пізнавальної діяльності студентів для успішного оволодіння англійською мовою в цілому і як засобу ділового спілкування зокрема, автор методичної розробки пропонує методику опрацювання теми, пов’язаної з працевлаштуванням.

Автором методичної розробки підібраний відповідний інформативний матеріал, зразки ділових паперів, які дають можливість ознайомити студентів з методикою працевлаштування та заповнення супутньої  документації.

Одночасно, значна увага приділяється формуванню мовленнєвої компетенції студентів. Мовний матеріал в достатній мірі характеризує обсяг лексичного запасу студентів, навичок аудіювання та монологічного і діалогічного мовлення. Навчальні завдання, запропоновані викладачем,  спонукають студентів до активної діяльності з використанням нетрадиційних форм та методів навчальної роботи і інтерактивної методики навчання.

Дана методична розробка може надати допомогу викладачам англійської мови при ознайомленні студентів з методикою працевлаштування та при  опрацюванні вищезазначеної теми, а тому рекомендується для використання як з навчальною, так і контролюючою метою.

Рецензент        Н.О. Ющенко,

викладач-методист


position

boss, chief

subordinate

supervisor

nterprise

company

reference

wages

education

accountant

salary

employer

occupation

duties

unemployment

manager

employee

earnings

JOB

director

business

firm

skills

employment

You’ll have to:

You  should:

you should

you’ll have to

find out,  dress arrive  create

make   stay  ask

learn

impression  interviewer  questions interview positive everything a list    in a time smarty  answers relaxed

General Director

The Board of Directors

The Board of Directors

Managing Director

Production Director

Financial  Director

Marketing  Director

Sales

Manager

Purchasing Manager

Oil Factory Manager

Chief Agronomist

Chief Accountant

Personnel Manager

Advertizing Manager

Research and Development Manager

N

X


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63573. Предмет и метод современной экономической теории 186 KB
  Экономическая теория развивается вместе с обществом экономика и теоретические взгляды на экономику эволюционируют вместе с развитием реальных экономических отношений. Усложнение экономических отношений появление новых моделей экономических систем неизбежно порождает дифференциацию...
63575. Возникновение и основные этапы развития экономической науки 346.5 KB
  Классический подход к определению предмета экономической теории: Совокупность производственных или социально-экономических взаимоотношений хозяйствующих в обществе субъектов во взаимодействии с производительными силами общества и его политической надстройкой по поводу воспроизводства материальных благ и социальных услуг.
63577. РІДИНА ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ 324.19 KB
  Рідини здатні займати форму посудини у яку вони налиті. Отже під цим поняттям розуміють як рідини звичайні що називаються крапельними вода нафта ртуть тощо так і газоподібні гази. У гідравліці звичайно вивчають крапельні рідини які в подальшому для скорочення будемо називати рідинами.
63578. ТЕОРЕТИЧНİ ТА ОРГАНİЗАЦİЙНİ ОСНОВИ ФİНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 249.35 KB
  Фінансовий менеджмент ґрунтується на системі принципів засобів та форм організації грошових відносин підприємства спрямованих на управління його фінансово-господарською діяльністю. Складовими фінансового менеджменту є: визначення і реалізація фінансової політики підприємства...
63580. ФИЛОСОФИЯ, ЕЁ ПРЕДМЕТ И МЕСТО В КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 240 KB
  В этой ситуации проблемы мировоззренческой ориентации человека осознание им своего места и роли в обществе цели и смысла социальной и личной активности ответственности за свои поступки становятся главными. Философы во все времена и эпохи брали на себя функцию прояснения проблем бытия человека каждый раз заново...