54708

Освітній округ – крок у майбутнє. Інноваційний проект

Другое

Педагогика и дидактика

Провести маркетингове дослідження з метою вияву кількісноякісного складу потреб в освітніх послугах та систематизувати результати у вигляді Програми Маркетингова діяльність школи у наданні якісно нових освітніх послуг через роботу освітнього округу. Створити модель Профільна та допрофільна освіта округу № 7 м. Скласти план менеджменту діяльності освітнього округу на стратегічному та оперативному тактичному рівнях.

Украинкский

2014-03-18

296 KB

11 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Маріупольська міська рада

Освітній округ № 7

Опорний навчальний заклад « Маріупольська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 47»

Інноваційний  проект

«Освітній округ як нова модель задоволення освітніх потреб»

Автор проекту

голова освітнього округу № 7,

директор ЗОШ № 47 - Воробей Н.І       

       

Маріуполь, 2010

Інноваційний  проект «Освітній округ – крок у майбутнє»

1. Актуальність

     Інформаційно-технологічний прорив у виробництві,  тенденції глобалізації світового простору,  перехід України до ринкової економіки, все додає певні складнощі становленню демократизації країни,  формує нові   цінності суспільства, та нові економічні та політичні пріоритети. Ринкові відносини змінюють не тільки виробництво, вони проникають в усі сфери життя суспільства, і навіть в політику, культуру, освіту. Ринковий попит стає визначальним чинником для будь-якого виду діяльності, бо він створює нову реальність, визначає свої пріоритети розвитку, формує свої цінності суспільства. Саме реалії сьогодення зумовили  нагальну потребу в модернізації освіти, визначили вимоги до професіоналізму, сформували

свої принципи ефективності у використанні людських, економічних  та матеріальних ресурсів.

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що освіта це не тільки основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона повинна постійно оновлювати зміст  та організацію навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. Держава визначила пріоритетні напрямки політики щодо розвитку освіти: забезпечення освітніх потреб, створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного забезпечення, створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти, постійне підвищення якості освіти, розвиток системи безперервної освіти, запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, особистісну орієнтацію освіти,  та ін.

Держава наголошує про систему концептуальних ідей та поглядів на стратегію і основні напрями розвитку суспільства, але  ринок корегує ідеї та визначає свої вимоги у вигляді конкретного кількісно – якісного попиту та формує пропозицію з тих ресурсів які є в наявності та залежності від певних економічних умов.

Освіта, культура, охорона здоров'я, наука -  такі ж саме галузі економічного життя суспільства як і виробництво. Суспільство та ринок пред'являє конкретні сучасні вимоги до продукту їх діяльності, а не вимоги взагалі…Попит формує пропозицію. Більш мобільні сфери  культури,  науки шоу-бізнес, інформаційно-технологічні  галузі  відразу зреагували на зміни потреб суспільства та знайшли свій  ринковий сегмент.

Вимоги виробництва і потреби суспільства  до продукту освітньої діяльності докорінно змінилися на сучасному етапі розвитку. Ринок освітніх послуг не сформований, заповнений не якісним наповненням, гіпертрофований. Нестача фахівців певних спеціальностей, перевантаження іншими спеціалістами, неякісна та неефективна робота, низька результативність виробництва, невміння організувати діяльність на виробничому просторі – це не тільки наслідки економічної кризи та перехідного етапу до ринкової системи, але й результат освітньої діяльності. Освіта формує якість фахівців, освіта повинна формувати організаційні вміння, освіта повинна мобільно реагувати на зміни ринкового попиту на фахівців у виробництві та інших галузях діяльності. Тільки якісна маркетингова діяльність в змозі організувати ефективну діяльність у будь якій сфері, будь то виробнича, будь до сфера послуг. Маркетингові дослідження ринкового попиту освітянських послуг дозволять не тільки гармонізувати  ринок  трудових ресурсів, кількісно-якісну складову підготовки спеціалістів, але й ефективно реорганізувати освітню діяльність на засадах доцільності та ефективного використання людських, матеріальних, економічних та інших ресурсів. Командно-адміністративна система Радянського Союзу проводила маркетингову діяльність на державному рівні у планових відділах на рівні міністерства. На сучасному етапі ринкові механізми не спрацьовують належним чином, корегувальна місія держзамовлення не вирівнює освітянську систему, освітні заклади знаходяться у важкому економічному стані під важким пресом різних контролюючих державних органів. Важкий стан освіти і медицини запрограмований тим, що не можливо ігнорувати  економічні закони. Держава «на свій погляд» створює те, «що в змозі» з того «що є в наявності», поставляє  це на ринок освітніх послуг, продуктів, трудових ресурсів…а споживачі -  незадовільні. Якщо держава замовляє послугу, тоді вона і повинна споживати цю послугу на своїх державник підприємствах, закладах. А це зараз - не можливо, тому що система інша – ринкова,  і замовник – споживач, а не держава.

Освіта, медицина, культура, наука, виробництво,  - це все різні ланки створювання товару, послуг, продукту. Функція держави – корегувальна, стимулююча, рекомендуюча, контролююча на засадах законності, стандартів, демократії, толерантності та інших людських цінностей. Знаходити і задовольняти потребу людей – це функція бізнесу, до якого до речі і належить освіта, медицина, наука, культура та ін. До речі, освіта, медицина, наука не повинні бути на дотації. Вони не тільки в змозі заробити на свої існування, а взагалі не можуть не бути прибутковими. Тільки пострадянські країни ще утримують на державному рахунку ці сфери не даючи можливість їх розвитку, це - нонсенс! Навіщо збирати податки у тому чисті на освіту та медицину, якщо ці податкові гроші неефективно використані тією ж освітою та медициною. Подвійна оплата за послуги у вигляді податків та прихована оплата у вигляді взяток, спонсорської допомоги та ін.. не додає поваги ні державі, ні задоволення населенню, та впливає на якість послуг. Цінно тільки те, що має ціну. Споживачі формують попит, виробники створюють продукт, який задовольняє цей попит. Держава контролює і корегує процес створення товарів та послуг системою стандартів, законності, доцільності.

Перші кроки у реформуванні освіти не тільки проголошені але й впроваджуються у життя цілою низкою законів, актів, концепцій. Відповідно до Закону України «Про  загальну середню освіту»,  Закону України «Про  загальну середню освіту», Державної  національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Національній Доктрини розвитку освіти,  Держстандарту базової і повної загальної середньої освіти та положень «Концепції загальної середньої освіти

(12-річна школа)», «Концепції профільного навчання в старшій школі» та інших. відбувається модернізація та реформування освіти.

Реалії сьогодення, криза, зазначені вище умови, складна політична та економічна ситуація України ускладнюють процес реформування освіти. Але ми живимо тепер і працюємо в цій реальності, тому є бажання щось змінити на краще.

Ідея проекту - створення інноваційної структури «освітній округ», діяльність якої формується  шляхом об’єднання  навчально-виховних закладів в межах відповідної адміністративно -  територіальної одиниці для вирішення питань як державної політики в області освіти так і надання додаткових освітніх послуг населенню для задоволення освітянських потреб.

2. Мета і завдання проекту

Мета  проекту – визначити спектр нереалізованих освітніх потреб та організувати освітню інноваційну структуру «Освітній округ», яка  буде задовольняти не тільки потреби споживачів освітніх послуг, а й вирішувати державні завдання по модернізації освіти, формуванню інтелектуального освітнього простору, рівного доступу до якісної освіти та ін.

Завдання проекту:

Дослідити   причини,  які зумовлюють  потребу в реформуванні  системи освіти. Аналіз зовнішніх чинників, що впливають на  потреби споживачів освітянських послуг. Визначити шляхи удосконалення системи освіти міста.

Створити модель діяльності «Освітній округ № 7» .

Провести маркетингове дослідження з метою вияву кількісно-якісного складу потреб  в освітніх послугах та систематизувати результати у вигляді  Програми «Маркетингова  діяльність школи  у наданні якісно нових освітніх послуг через  роботу освітнього округу». Відстеження тенденції  формування  та зміни потреб в освітянських послугах у зв’язку  з переорієнтацією виробничих структур.

Створити модель «Профільна та допрофільна освіта  округу № 7 м.Маріуполя» з чіткою організаційною структурою.

Скласти  план менеджменту діяльності освітнього округу на стратегічному та оперативному (тактичному) рівнях. Першій оперативний рівень – об’єднання певних форм діяльності навчальних закладів у мережу освітнього округу.  

Стратегічний рівень -  створення і впровадження бізнес-проекту «Освітній округ № 7 м. Маріуполя» метою якого буде реформування роботи шкіл округу для покращення якості освітянських послуг надання додаткових освітніх послуг та удосконалення системи освіти міста.

Місія освітнього округу в освітньому окрузі –  створення нових взаємовідносин навчально-виховних закладів, об’єднаних для здійснення освітньої діяльності, забезпечення освітніх та культурно-освітніх потреб учнів і вихованців, педагогів і батьків, які проживають  в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці розробка стратегічних  цілей та оперативне планування та корегування діяльності освітнього округу.

3. Змістове і технологічне наповнення

генерування інноваційної освітньої ідеї діяльності освітнього округу;

маркетингове сканування потреб в освітянських послугах та умов їх надання  у межах своєї діяльності;

визначення особистих можливостей навчальних закладів з профільних напрямів та додаткових освітніх послуг;

формування спільної профільної мережі навчальних послуг в рамках округу;

розподілення обов’язків та відбір засобів та форм та об’єм надання послуг;

вироблення моделі форми взаємовідносин навчальних закладів;

оцінювання  доцільності та ефективності форм надання послуг у мережі округу;

планування організації роботи освітнього округу.

Гіпотеза дослідження. Надання якісних освітніх послуг у місті потребує формування стрункої системи роботи освітніх округів. Тільки об’єднання розрізнених зусиль навчальних закладів, укрупнення освітньої діяльності шкіл у межах округа  в змозі удосконалити  освітній процес, та підвищити ефективність та якість надання освітніх послуг на складному сучасному етапі існування суспільства. Система діяльності округа – об’єднання інтелектуальних, педагогічних, методичних, матеріальних  ресурсів  у певній форми освітянської діяльності з метою покращення надання освітніх послуг.

Об'єкт дослідження: система надання освітніх послуг м. Маріуполя.

Кожний навчальний заклад має обмежені можливості.  Нерівномірність кількісного наповнення учнівського складу не має можливості закладу мати різноманітність профільних фахівців, тому що не в змозі  навантажити педагогів.  Матеріальне обладнання закладів не відповідає сучасним вимогам та якісному здійсненню навчання. Економічна ситуація гальмує творчу активність педагогів. Виживання школи за рахунок спонсорської батьківської допомоги за остаточним принципом не доцільно. Воно принижує авторитет школи та педагогів, ставить школу в принизливе становище прохача, а не установи яка надає освітні послуги. Вплив на творчу активність педагогів здійснюється  не економічними засобами, які більш дієві,  а  адміністративним впливом, або ускладненнями атестаційної мережі. Переорієнтування  форм роботи в освітньої  діяльності закладів, маркетингова освітянська діяльність по наданню послуг населенню, створення мережі надання додаткових освітянських послуг населенню, вирівнювання  можливостей навчальних закладів при задоволенні освітянських потреб   в змозі вирішитися за допомогою укрупнення педагогічно - методичної діяльності в межах освітніх округів.

Предмет дослідження. Аналіз діяльності освітнього округу № 7. Доробка та опрацювання системи дій округу по удосконаленню надання освітніх послуг за допомогою  удосконалення системи взаємозв’язків між навчальними закладами,  створення  єдиного спільного плану  дій, спільних заходів, загальних форм діяльності для підвищення ефективності надання освітніх послуг.

Надання якісних освітніх послуг – це діяльність не тільки окремої школи.  У сучасних реальних умовах школи не в змозі надати якісні освітні послуги з різних причин. Це не тільки проблема фінансування, це - проблема невизначеності спектра освітніх послуг, проблема правової та економічної незахищеності навчального закладу та ін..  Сформована мета суспільства до продукту освітньої діяльності – розвинена особистість, яка в змозі самореалізуватися в суспільстві. Але деформована виробнича сфера суспільства виявляє деформовані потреби до виробничих ресурсів, якими є трудові ресурси. З’явилася потреба  в ефективності виробництв (з’явилася потреба в  збільшенні економістів), роздрібнилися підприємства та видокремилися, з’явилася потреба в юридичному захисті виробництв – з’явився запит до юридичного фаху.  Підприємства ледь виживають, тому запиту на різноманітних фахівців не висувають. Тому систематична маркетингова діяльність у сфері вивчення потреб суспільства у фахової наповненості виробництва – нагальна потреба при модернізації освіти.

Пізнавальна значущість проекту  полягає в дослідженні та конкретизації  освітянських потреб в окрузі, розширення освітянських послуг засобами укрупнення ресурсної бази учбових закладів, за допомогою єдиної системи дій локальних профільних майданчиків на базі учбових закладів.

Теоретична значущість проекту полягає у розробці теоретичних основ впровадження профільного навчання, удосконалення ефективних   форм освітньої діяльності в мережі освітнього округа.

Практична значущість проекту:

залучення педагогічних працівників до діяльності по підвищенню якості надання освітніх послуг, дослідницько-аналітична маркетингова  діяльність  з урахуванням сучасних потреб та умов їх задоволення в освітньої галузі; відбір та  впровадження ефективних сучасних форм педагогічної діяльності.

Освітній продукт:

проектно - практична діяльність освітнього округу в питаннях підвищення якості надання освітніх послуг, впровадження профільного навчання  засобами створення системи взаємодій навчальних закладів, надання додаткових освітніх послуг.

Наочно – змістовна область: міжшкільний  проект.

Вид проекту:  Практико - орієнтований проект,  спрямований на вирішення соціальних завдань суспільства.

Характер координації проекту: регуляторний.

Характер контактів проектної діяльності: на рівні керівників, учасників педагогічної ради, педагогів, громадськості.

Кількість учасників проекту:

загальноосвітні заклади освіти - 7 (ЗОШ № 24, 30, 39,43,45,47,50);

дошкільні заклади № 57, 68, 100, 113, 140, 149, 151, 167. 

спеціалізовані навчальні заклади: школа-інтернат № 2; допоміжна школа інтернат.

МВМПУ № 99

Тривалість реалізації проекту – 4 роки.

4. Очікуванні результати

впровадження інноваційного освітнього проекту

Забезпечення розкриття учнівського потенціалу і самореалізація особистості у життєвому просторі. Формування життєспроможної особистості в системі компетентісно  орієнтованого підходу засобами поширення сфери освітніх послуг.

Розвиток консультаційно-освітніх пунктів з різних предметів для роботи з обдарованими учнями, впровадження елективних курсів, міжшкільних факультативів.

Впровадження системи неперервної освіти  у роботі з вищими навчальними закладами. Розробка перспективних планів спеціалізованих центрів з різних напрямків роботи.

Впровадження програм варіативного компоненту із залученням учнів різних навчальних закладів для надання освітніх послуг.

Створення мережі співдружності шкіл освітянського округу та інших засобів узгодження діяльності.

Формування асоціації батьків – вчителів – учнів, користувачів освітянських послуг округу.

Поширення спектру освітніх послуг для населення освітянського округу.

Адаптація діяльності освітянського округу до розвитку соціальних процесів.

Впровадження моделі організації освітніх послуг в межах освітянського округу.

Створення експериментальної  діяльності у сфері послуг для задоволення потреб населення.

Систематичні маркетингові дослідження ринку освітніх потреб та корегування дії менеджменту в освітньому окрузі для створення позитивного іміджу освітніх послуг для розширення меж своєї діяльності .

Створення експериментальних  навчально - просвітницьких майданчиків.

Організація міжшкільних та позашкільних освітніх заходів щодо потреб навчально-виховних закладів, учнів, батьків,вчителів, громадськості.

Створення умов самореалізації споживачів освітніх послуг.

Формування життєвої компетентності, формування морально - ціннісних пріоритетів та умов самореалізації учнів освітнього округу, допомога при визначенні стратегії власного життя.

Впровадження програм варіативного компоненту с залучення учнів різних навчальних закладів для надання освітніх послуг.

Створення мережі співдружності шкіл освітянського округу та інших засобів узгодження діяльності.

Створення інноваційного інформаційно - технологічного банку програм, проектів, загального фонду обладнання.

Формування асоціації батьків – вчителів – користувачів освітянських послуг округу.

5. Контрольно - узагальнюючий менеджмент

Менеджмент  діяльності в окрузі здійснює Рада освітнього округу, яка  працює  як на тактичному так і на стратегічному рівнях.

На тактичному рівні менеджмент здійснюється корегуванням проектної діяльності, управління діяльністю  профільних локальних майданчиків. Засідання ради округу відбувається за потребою, але не рідше одного разу на два місяця, рішення приймаються простою більшістю голосів за умови наявності 2/3 загального складу ради. Діяльність локальних майданчиків, проектна робота координується педагогічним консиліумом, звіт про результативність заслуховується  щорічно.

На стратегічному рівні менеджмент здійснюється радою округу та педагогічним консиліумом. Підсумовується робота на батьківських конференціях, зборах.

Опрацювання  завдань  державно-громадського управління розвитком  освіти здійснюється засобами впровадження програми «Маркетингова діяльність у наданні якісно-освітніх послуг» та моделі діяльності освітнього округу № 7. Звіти про діяльність округу заслуховуються на заходах міського,  рівня управління освіти, обласного рівня інституту післядипломної освіти та інших заходах.

6. Блок фінансово-бюджетних питань освітнього округу № 7

      Створення системи фінансування освітніх округів залишається важким етапом утворення системи  державно-громадського фінансування освіти. Потребує розробки механізми фінансування закладів освіти у складі округу та взаємодії бюджетів різних рівнів при фінансуванні освітніх установ округу. Є необхідність створення міжшкільної системи заохочування учителів, які задіяні в проектній, олімпіадній діяльності, локальних майданчиках.

7. Модель діяльності «Освітній округ № 7»

Модель  «Освітній округ № 7» створена з наступних компонентів:

концептуального

управлінського

організаційного

освітнього

соціально – партнерського

ресурсного

Вона охоплює  всі ланки та види освіти: дошкільну, середню, середньо-професійну, вищу, позашкільну. В ній закладено принцип державно-громадського управління освітою. Модель відображає інноваційний підхід щодо надання додаткових освітніх послуг та удосконаленню системи освіти міста.

 


 7. Модель освітнього округу № 7 м. Маріуполя


7.1. Концептуальний компонент

Одним з головних напрямків роботи освітнього округу  - створення оптимальної мережі навчальних закладів в освітньому окрузі, діяльність якої буде спрямована на задоволення освітніх потреб населення, підвищення якості навчання, досягнення рівного доступу до освіти засобами об’єднання матеріально-технічних, людських, економічних ресурсів у спільних формах, напрямках діяльності. Освітній округ має можливість надати додаткові освітні послуги, які окрема школа із-за складності фінансування не має можливості надати. Надання додаткових освітніх послуг за потребою найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учнів у виборі власної освітньої траєкторії.

Особливою актуалізацією ця проблема набуває у зв’язку з переходом старшої школи  до профільного навчання, а це потребує запровадження нової моделі профілізації – мережевої, з мережевим фінансуванням та визначенням процедури академічних взаємозаліків між школою та іншими навчальними закладами освіти, з якими вони співпрацюють. Нові підходи до організації освіти в старшій профільній школі  буде створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.

7.2. Управлінський компонент

Управлінський компонент освітнього округу –  є складним та комплексним явищем, бо передбачає спеціалізацію за змістом і видами діяльності, вимагає кооперації з метою досягнення комплексної реалізації цілі, багатогранна за своїми проявами. Це і люди, і знання й інформація, і технічні засоби, та багато ін.. Тільки зважене, збалансоване залучення в дію всіх елементів управлінської діяльності здатне надати  діяльності раціональність та ефективність.

Радою округу розроблено положення про освітній округ. В якому зазначена структура менеджменту та його структурні одиниці.  Менеджмент освітнього округу є системою яка складається з різнорівневих елементів – цілепокладального, структурного та функціонального характеру. Принципи управління покладені в основу управлінської діяльності, це основоположні ідеї згідно якими має бути побудований та функціонувати апарат, що здійснює управління, це координація розвитку організаційної структури, суб’єктів управління, раціональне використання ресурсів (фінансових, технічних, людських тощо).

Управлінський компонент передбачає раціональну децентралізацію управління з делегуванням повноважень і відповідальності структурним підрозділам, представникам педагогічного, учнівського і батьківського колективів. Утворення в управлінській структурі освітнього округу нових структурних підрозділів, організацій, служб для здійснення інноваційного розвитку (науково-дослідницька, науково-методична робота, контрольно-аналітична та маркетингова служба)  здійснюватимуть розроблення і контроль виконання програмної частини, об’єм та якість освітніх послуг, інформаційно-комунікативну діяльність, координуватимуть соціальне партнерство з позашкільними закладами та іншими установами для впровадження інноваційної освітньої діяльності.

Розробка и впровадження бізнес – проекту діяльності освітнього округу дозволить розширити можливості освітньої діяльності, удосконалити маркетингову службу для підвищення ефективності діяльності та найбільш повного усвідомлення запитів споживачів та суспільства відносно освітніх послуг. Функції менеджменту будуть мати реальний діагностичний план, який дозволить приймати виважені управлінські рішення, та координувати свою структуру в залежності від зміни умов.

Реформування традиційних і введення нових структурних підрозділів задля реалізації цілей і завдань інноваційного розвитку забезпечить належну якість та ефективність освітньої діяльності. Тільки гнучкість організаційної структури, мобільність її переформування зможе втілити у освітню діяльність завдання концепції програми розвитку освітнього округу.

7.3. Організаційний компонент

 

Організаційний компонент, спрямований на досягнення широких суспільних цілей. Показником життєздатності організаційної структури є стійки зв’язки із зовнішнім середовищем, відкритість групи соціальним запитам,  позитивний імідж, корпоративний кодекс та ін.. Організаційна структура яка виконує певні функції через свої структурні підрозділи. Ефективність досягнення  мети діяльності залежить від привільно організованого менеджменту діяльності, використання ефективних форм і методів структурних підрозділів, методів стимулювання, підтримки, ефективного регулюючого впливу.

Усі види менеджменту важливі, кожний на певному етапі діяльності. Так стратегічний та маркетинговий менеджмент формує цілеполагаючі дії, створює як критерії до кінцевого освітнього продукту, так і проводить  політику формування позитивного іміджу послуги, діяльність «паблік - рілейшнз» яка координує зв’язки з громадськістю та ін.. Кадровий менеджмент забезпечує якісну професійну базу для удосконалення роботи. Фінансовий  менеджмент відповідає за забезпеченість матеріально-технічної сторони діяльності усіх суб’єктів процесу. Практично-діяльнісний (виробничий) менеджмент відповідає за чіткість, налагодженість поточної роботи, координації всіх ланок, структурних підрозділів та ін.. Інноваційний менеджмент відповідає за доведення и впровадження нових ідей, форм, методів, які забезпечують позитивний рух, прискорюють та удосконалюють сам процес, діяльність.

Модернізація освіти неминуче  призводить до внесення позитивних нововведень та трансформації.

7.4. Освітній компонент

Освітній компонент визначає нормативну частину змісту навчання, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня підготовки. Розподіл обсягу освітніх програм, проектів та інших форм навчання залежіть від призначення та запитів, циклів підготовки в академічних годинах, або навчальних елементах інформаційного обсягу, рівня засвоєння, терміна навчання, особистісної навчальної траєкторії та інших показників.

Інноваційна спрямованість  освітнього компоненту полягає  у переході на концептуальний рівень освітньої діяльності, стратегічне планування інноваційного розвитку освітнього діяльності (шляхом запровадження освітнього проекту,  програми розвитку та бізнес-проекту). Програма розвитку освітнього округу базується на комплексному підході з усіх напрямів освітньої роботи (навчальної, профільної, допрофільної, середньої, додаткової, соціально-педагогічної, психолого-педагогічної та ін..).

Освітній компонент включає освітню програму в якій є цикли: гуманітарний соціально-економічні, природничий, професійно - орієнтованої практичної підготовки, подається у формі структурованої системи навчальних елементів, що формують інформаційний обсяг і рівень засвоєння знань у процесі підготовки. Включає варіативну частину, яка доповнює й конкретизує вимоги до змісту, розширює чи поглиблює окремі елементи.

7.5. Компонент соціального партнерства

Підвищення рівня соціально - культурного розвитку  - важлива частина у вихованні молоді, підростаючого покоління не тільки кожного навчального закладу, але й  усієї адміністративно - територіальної одиниці.  Ефективною складовою виховної системи є цільові програми, які є узгоджений по ресурсам, виконавцям, термінам комплекс заходів, що забезпечує вирішення проблем найбільш ефективними шляхами і у встановлені терміни.

Соціальне партнерство  - ефективний засіб регулювання відносин між групами, закладами, шарами населення, та їх партнерство у спільних формах, заходах діяльності. Цілі партнерства можуть бути різними від партнерства до вирішення соціально-економічних питань. У цій діяльності потрібно ураховувати специфіку організацій - партнерів, механізми регулювання, рівні координації дій, контроль за діями, додержуванням норм, угод та ін.. Соціально-комунікативні партнерські відносини між навчальними закладами, взаємовідносини з суб’єктами державних служб ( лікувальними, культури, правоохоронними, самоврядування та ін.) націлені на  максимальне узгодження у реалізації інтересів всіх учасників процесу. Соціальне партнерство з  закладами має не тільки профілактичне значення, а й має виховну складову.

7.6. Ресурсний компонент

Формування ресурсного потенціалу, оптимальних базових пропорцій входить в компетенцію завдань стратегічного менеджменту і можуть бути вирішеними лише в комплексі заходів, які забезпечать ефективний розвиток та функціонування.

Функціональна структура ресурсного потенціалу відображає вплив ресурсного компоненту на результати їх використання. Кожен вид ресурсів будь то людські, технологічні чи  матеріально-технічні є необхідною складовою діяльності. Їх наявність, якість, кількість, об’єм та інші показники можуть гальмувати  чи стимулювати діяльність, мати негативні чи позитивні наслідки.

На першому етапі впровадженні інноваційного проекту навчальні заклади проводять роботу у формі об’єднання зусиль при проведені спільних заходів, діяльності експериментальних освітніх майданчиків, синтезуванні робочих планів в навчальної та виховної роботи та ін.

На наступному етапі роботи по впровадженню структур бізнес-проектної діяльності фінансова складова повинна цілком переформатуватися. Як будь-яка бізнес-структура повинна мати джерела матеріального капіталу. Опорна школа служитиме базовим елементом у формуванні основних матеріальних фондів основного капіталу.   

Діяльність інноваційного проекту з самого початку повинна вважатися суб’єктом підприємницькій діяльності з усіма належними функціями та можливостями. Юридичний супровід засновницької та фінансової документації  більш за все буде корегуватися та направлятися управлінськими структурами освіти.

Приміщення, устаткування, матеріально-технічні ресурси будуть формуватися на орендній основі. Людські ресурси будуть  залучатися на основі сумісництва. Планується, що Голова ради, бухгалтер будуть звільненими функціональними обов’язками яких буде не тільки організація але й операційна, поточна  менеджерська діяльність. Вчителі, керівники гуртків, проектів будуть працювати на договірній основі за сумісництвом.

Освітні послуги повинні представляться на змішаній диференційованій основі. Обдаровані діти, діти які мають готовитися до участі в олімпіадному руху на обласному рівні будуть обслуговуватися та залучатися безкоштовно. За інші освітні послуги ціноутворення буде формуватися за ринковими процесами. За основу буде покладено систему ціноутворення позашкільних закладів освіти.

Використання ергодизайну – методу проектування який досліджує можливості підвищення ефективності труда засобами безпечної взаємодії людини із засобами праці і трудовим середовищем, з урахуванням специфічних можливостей взаємодії людини і технічних засобів,  адаптація людини до новітніх інформаційно-технологічних умов труда. Роль людського фактору та рівню розвитку менеджменту величезна. Саме наявність ефективного керівництва створюватиме поступовий розвиток для освітнього процесу.

У наш час інформаційні ресурси мають особливу цінність, та є продуктом інтелектуальної діяльності кваліфікованої й творчо активної людини та розглядаються як важливий фактор якісних змін у діяльності. Людський ресурс, інформаційний капітал, наукові методи, кваліфікація, організаційні принципи набувають вирішальне значення для діяльності.


8. Програма  «Маркетингова  діяльність школи

у наданні якісно нових освітніх послуг

через  роботу освітнього округу»

Мета програми розвитку освітнього округу – створити та реалізувати інноваційну модель адаптивного освітнього простору із взаємопов’язаними компонентами – профільною і  додатковою  освітою, суспільними і громадськими закладами, бізнес - структурами і виконавчими органами. Програма  діяльності освітнього округу  полягає в забезпеченні рівного, доступу  до якісної освіти, створення умов для неперервної освіти  на основі тісного зв’язку дошкільних, шкільних та інших навчально-виховних закладів освіти; реалізація наступності у навчанні і вихованні  для забезпечення єдності освітнього, культурного, просвітницьких  просторів з метою впровадження компетентнісно - орієнтованого навчання, формування духовно-моральних основ та  творчого розвитку особистості.

Маркетингова діяльність в роботі округу

Маркетингові дослідження направлені на визначення ємкості ринку освітніх послуг з різних каналів: офіційних (дані статистичних органів), неофіційних (соцопитування, дані експертів, науково-дослідницьких установ та ін. для виявлення кон’юнктури ринку освітніх послуг та особливостей окремих його сегментів. Після дослідницької роботи маркетингова діяльність продовжується у сфері створенні позитивного іміджу інноваційного проекту, визначення конкурентних переваг освітнього округу як інноваційного форми задоволення освітніх послуг, фокусуванні на них уваги споживачів, створення рекламної кампанії для розширення поля діяльності.

Напрямки маркетингової діяльності

Маркетингове дослідження з вияву незадоволених освітянських потреб округу з орієнтацією на реальні вимоги та побажання споживачів освітніх послуг;

 1.  Комплексне дослідження ринку освітянських послуг:
 •  ємкості ринку;
 •  стану, особливостей різних груп споживачів;
 •  динаміки споживчого освітянського попиту;
 •  визначення мотивів попиту;
 •  виявлення незадоволених потреб.
 •  розробка освітянських програм та проектів орієнтованих на різні сегменти ринку;
 •  контроль та корекція маркетингової діяльності радою освітнього округу;
 •  створення ринку освітніх послуг та моніторинг  освітньо - просвітницької діяльності округу;
 1.  Вивчення та сегментація ринку освітніх послуг за ознаками (територіальними, демографічними, природних, науково-технічних, соціально-психологічними, економічними, політичних, соціально-культурних, до різних запитів тощо),
 2.  Диференціювання групи споживачів, яким слід пропонувати  освітні послуги;
 3.  Розробка місії та стратегічних цілей діяльності освітянського округу;
 4.  Розробка алгоритму дій та оформлення системи формалізованих планів та системи заходів;
 5.  Розробка та впровадження нових освітніх програм, науково-методичного забезпечення;
 6.  Диверсифікація - різнобічний розвиток освітніх послуг, урізноманітнення, проникнення в нові сфери діяльності, прогнозування змін які відбуваються у зовнішньому середовищі та адаптація до них;
 7.  Створення умов (соціальних, організаційних, психологічних)для здійснення інноваційної просвітницької діяльності та реалізація освітніх проектів;
 8.  SWOT – аналіз щодо вияву сильних та слабких напрямків діяльності, нових можливостей розв’язування проблем і планування їх реалізації;
 9.   Планування діяльності «паблік - рілейшнз» яка буде здійснювати зв'язок діяльності  освітнього округу з громадськістю.
 10.   Монополізація ринку освітніх послуг в окрузі;
 11.   Створення інноваційної інфраструктури освітнього округу.


  Етапи реалізації програми «Маркетингова  діяльність школи  у наданні якісно нових освітніх послуг»

Етапи

Організаційно-виконавчі компоненти (зміст, форми, методи управління, структура, технологія управління)

Педагогічні компоненти (зміст, форма і методи, технології)

Соціально – економічні компоненти

Зміст  діяльності

І етап. Підготовчо-діагностичний. 2008-2009 н.р.

 •  Створення організації  ради освітнього округу  № 7;
 •  Організація менеджерської групи освітянського округу;
 •  Організація піклувальної та педагогічної ради освітнього округу;
 •  Розробка модератором координаційних заходів щодо опрацювання змісту та характеру роботи педагогічних майданчиків;
 •  Організація роботи щодо створення міжшкільних об’єднань за потребами:

- факультативів;

- наукового товариства;

- гуртків; та ін..

 •  Створення інформаційного банку для управління роботою освітнім округом;
 •  Розробка тактично - організаційних заходів роботи округу;
 •  Розроблення системи освітньої взаємодії загальноосвітніх шкіл та інших закладів у ході
 •  навчально – виховного процесу.

 •  Створення інформаційно - методичного банку  педагогічних кадрів освітнього округа;\
 •  Розробка банку навчальних програм, проектів, факультативів та ін. форм;
 •  Вивчення стану запровадження в загальноосвітніх школах профільного навчання професійно -орієнтованого спрямування;
 •  Розроблення системи методико – педагогічного супроводу освітньої діяльності округу;
 •  Складення та рецензування авторських програм для профільного навчання, колективних та індивідуальних навчальних програм;
 •  Впровадження активних форм роботи: лекторіїв, круглих столів, консультацій, факультативів, тренінгів;
 •  Створення локальних педагогічних майданчиків, які  надають освітні послуги;
 •  Створення предметних кафедр;
 •  Розробка навчальних планів,

технологій, методик, тестів, анкет, дидактичних матеріалів;

 •  Визначення специфіки ринку освітніх послуг;
 •  Аналіз матеріально-технічного забезпечення роботи освітнього округу.
 •  Забезпечення практичної спрямованості роботи: споживач – виробник споживчих послуг;
 •  Поширювання роз’яснювальної роботи серед громадськості про діяльність освітнього округу;
 •  Формування освітньо – культурного інформаційного навчального простору;
 •  Учнівська та батьківські конференції;
 •  Маркетинговий аналіз макросередовища дослідження ринку потреб в освітніх послугах;
 •  Маркетинговий аналіз мікросередовища, сегментація ринку освітніх послуг та педагогічних пропозицій на ринку освітніх послуг округу № 7;
 •   Аналіз маркетингових досліджень потреб  та ринку освітянських послуг;
 •  Створення концепції діяльності  та Положення про освітній округ № 7;
 •  Перспективне стратегічне планування роботи освітнього округу  № 7 на 2006-2010 р.
 •  Розробка програми та системи  роботи освітнього округу № 7.
 •  Створення освітньої моделі роботи освітнього округу та розробка шляхів реалізації освітньої моделі.
 •  Аналіз нормативно-правових документів щодо інноваційної діяльності в освітянських закладах;
 •  Аналітично-прогностична діяльність по створенню освітніх послуг ;
 •  Прогностично - методична робота

модераторів профільних напрямків з педагогами, адміністрацією

 •  Формування структури освітніх комплексів в освітньому середовищі;
 •  Педагогічний консиліум освітньої ради за підсумками поточної роботи;
 •  Мотивація соціосередовища;
 •  навчальних, дошкільних закладів щодо участі в роботі округу.

ІІ етап. Організаційно – практичний етап.2008-2009 н.р.

 •  Створення  організаційно-структурних одиниць: міжшкільних об’єднань , предметних секцій, наукових товариств, лабораторій, майстерень, клубів та ін. згідно плану роботи округу;
 •  Проведення міжшкільних заходів згідно плану роботи;
 •  Порівняння результатів стану діяльності з стратегічним плануванням;
 •  Оцінка результатів діагностики комплексного контролю;
 •  Диференціація навчально-виховного процесу на організаційному рівні (допрофільне, профільне, різнопрофільне, варіативне навчання);
 •  Оптимізація організації навчально-виховного процесу, узгодженість структурних одиниць, компонентів, елементів;
 •  Створення системи методичних заходів, педагогічних консультацій щодо упровадження нових педагогічних технологій;
 •  Керівництво і координація науково-методичної роботи шляхом сумісної партнерської діяльності в командах (динамічні робочі, творчі групи, тимчасові творчі колективи) діяльність котрих  координується залежно від освітніх потреб в окрузі;
 •  Створення банку інтелектоформуючих технологій, картотеки  передового педагогічного досвіду,психолого-педагогічної підтримки ;
 •   Впровадження  нових ефективних педагогічних технологій в практику діяльності;
 •  Створення системи відстеження результативності та динаміки діяльності освітнього округу;
 •  Створення системи роботи :

- з обдарованими дітьми округу.

- діяльності органів дитячого самоврядування округу ;

- виховної роботи;

- створення літньої школи.

 •  Розробка конкретних методик, пошук  технологій щодо реалізації програми округу.

 •  Забезпечення психологічної підтримки обдарованої молоді;
 •  Впровадження проектної технології як практично-діючої форми соціалізації учнів;
 •  Створення інформаційного простору округу та його змістовної взаємодії з оточуючим середовищем як бази для активізації соціальної успішності;
 •  Проведення семінарів-тренінгів з батьками, вчителями щодо роботи округу;
 •  Псіхо - діагностичні обстеження споживачів освітніх послуг;
 •  Організація діяльності з орієнтацією на локальні нормативні акти (концепція розвитку, Положення про предметні кафедри, науково-методичну раду, формування профільних напрямків, груп та ін. на основі алгоритмізації практичної діяльності;
 •  Формування змісту діяльності освітнього округу № 7 на поточний етап.
 •  Реалізація плану роботи округу на 2007-2008 навчальний рік.
 •  Коректування та відпрацювання моделі розвитку освітнього округу;
 •  Створення  банку матеріально-технічної бази округу та планування перспектив його розвитку;
 •  Проведення циклу навчально – освітніх проектів:

-  наукове товариство «Сузіря»;

- «Інтелект»;

- «Від творчого вчителя до обдарованої дитини»;

- «Освітній округ – соціально-культурний центр громади»

«Освітній округ – центр спортивно-масової роботи»

- «Лідер».

- «Літня школа» для обдарованих дітей.

 •  Психологічний супровід: корекційні програми – тренінги щодо мотивації навчання;
 •  Презентація проектів;  Презентація діяльності школи самоврядування.
 •   Створення матеріалів для підсумкової конференція щодо діяльності освітнього округу;

III етап. Продуктивно-конструктивний.2009-2010 н.р.

 •  ПДС з проблеми компетентісно – орієнтованого підходу для педагогів округу.
 •  Творчо - предметні заходи;
 •  Предметні та між предметні конкурси, заходи;
 •  Семінари та тренінги;
 •  Круглі столи за запитом.
 •  Робота міжшкільного парламенту «Моя сім’Я».
 •  Створення єдиної комп’ютерної сеті між закладами округа.

 •  Соціально-педагогічний моніторинг діяльності освітнього округу;
 •  Педконсиліум по результатам педагогічного моніторингу;
 •  Накопичення науково-методичного матеріалу;
 •  Презентація і захист педагогічних напрацювань;
 •  Проведення фестивалю талантів, переможців конкурсів, олімпіад та ін.

 •  Забезпечення психологічної підтримки обдарованої молоді;
 •  Впровадження проектних технологій як практично-діючої форми соціалізації учнів;
 •  Психологічний супровід: корекційні програми – тренінги щодо мотивації навчання;
 •  Розвиток інформаційного простору округу та його змістовної взаємодії з оточуючим середовищем як бази для активізації соціальної успішності;
 •  Тактичний аналіз результатів  плану роботи освітнього округу;
 •  Корегування тактичних цілей  діяльності освітнього округу;
 •  Відстеження та моніторинг результативності роботи освітнього округу;
 •  Укріплення  матеріально - технічної бази освітнього округу.
 •  Створення матеріалів комплексно-методичного забезпечення роботи освітнього округу.

IV етап. Підсумково-прогностичний етап. 2010-2011 н.р.

 •  Систематизація результатів освітньої діяльності округу;
 •  Перспективний моніторинг результатів роботи освітнього округу;
 •  Тестування, анкетування учнів, батьків, педагогів, громадськості;
 •  Науково-практична підсумкова конференція;
 •  Підготовка до друку матеріалів з проблеми реалізації моделі освітнього округу.
 •  Видання методичного посібника «Освітній округ №7» з узагальнюючими результатами;
 •  Ярмарок педагогічних знахідок;
 •  Презентація науково-дослідницьких робіт учнів;
 •  Науково-практичні конференції за підсумками роботи освітнього округу.

 •  Психологічний супровід: корекційні програми – тренінги щодо мотивації навчання;
 •  Звіти координаторів профільних напрямків, проведення підсумків виконаної роботи;
 •  Виробка рекомендацій  щодо виконаної роботи освітянського округу.

 •  Моніторинг діяльності роботи освітнього округа;
 •  Обговорення конкретних результатів  впровадження моделі освітнього округу;
 •  Узагальнення результатів та створення пропозицій щодо перспективного планування;
 •  Перспективне стратегічне планування роботи освітнього округу.


Моніторинговий аналіз  результатів успішності

№ п/п

                                          Показники

Рівні, відсотки, кількість

1

2

3

4

5

2008 н.р

2009 н.р

2010 н.р

1.

Рівень успішності учнів (показники тестування, ЗНО)

43%

45%

49%

2.

Відсоток охоплення учнів 5-11 кл що займаються поглибленим вивченням окремих предметів

20%

20%

20%

3.

Відсоток охоплення профільним навчанням 10-11 кл

50%

70%

100%

4.

Кількість учнів, які навчаються в  освітньому окрузі № 7

3272 учня

3565

учня

3609

учня

1

2

3

4

5

5.1

5.2

5.3.

Кількість учасників олімпіад, конкурсів і змагань:  

- на шкільному рівні:

      - з них переможців:

859

111

645

143

782

163

Кількість учасників олімпіад,

      конкурсів і змагань на міському рівні:

- з них переможців:

113

25

158

37

165

26

Кількість учасників  олімпіад,  конкурсів і змагань на обласному рівні -

- з них переможців:

10

6

12

8

5

3

6.

Кількість учнів охоплених навчанням за ефективними інноваційними технологіями та проектною діяльністю

проект «Лідер»

проект «Освітній округ  - центр спортивно-масової роботи»

проект «Інтелект»

проект «Освітній округ – соціально-культурний центр громади»

проект «Від творчого вчителя до обдарованої дитини»

міжшкільні гуртки, секції

інші форми («Літня школа», наукове товариство «Сузір’я», міжшкільний парламент)

67

358

34

207

23

15

94

73

475

76

387

36

24

146

83

589

150

489

48

42

240

7.

Кількість інноваційних проектів, розроблених і впроваджених працівниками освіти

5

7

10

8.

Кількість  учителів, які працюють за інноваційними освітніми технологіями

38%

56%

72%

9.

Кількість авторських програм і підручників

2

1

4

10

Рівень залучення громадськості до діяльності освітнього округу.

середній

середній

високий

Заходи  стратегічно-перспективного менеджменту

Дата

Обласний рівень

Міський рівень

Рівень освітнього округу № 7

11.05.2007

Круглий стіл за темою: «Досягнення та проблеми в роботі освітніх округів». Учасники  - голови освітніх округів міста Маріуполь

Систематично

18.12.2007

Науково – практична конференція з теми «Модернізація системи управління освітою на державно – громадських засадах». Виступ голови освітнього округу з програмою «Маркетингова діяльність освітнього округу»

Систематично

15.10.2008

Колегія управління освіти Маріупольської міської Ради. Звіт діяльності роботи округу № 7

Систематично

15.03.2009

Конференція слухачів курсової перепідготовки». Виступ голови освітнього округу № 7 з програмою «Маркетингова діяльність у наданні якісно нових освітніх послуг»

Систематично

27.11.2009

Засідання  Іллічівського виконкому. Звіт голови освітнього округу № 7.

Систематично

20.01.2010

Засідання виконкому міської ради. Виступ голови освітнього округу з питання «Роль освітнього округу у наданні якісно нових  освітніх послуг»

Систематично

24.04.2010

Міський вернісаж педагогічних ідей присвячений дню Європи.

Систематично


9. Модель організації профільної та до профільної освіти округу № 7 м. Маріуполя


 Додаткові освітні послуги

щодо  профілізації   в освітньому окрузі № 7

Навчальні заклади

Назва форми

І

ІІ

ІІІ

Науково-практичний напрямок

Науково-практичний напрямок

ЗОШ № 47

Міжшкільне наукове товариство ««Сузір’я»

Літня школа для обдарованих дітей шкіл освітнього округу № 7

Співпраця з очно-заочною школою «Ерудит» економічного відділення

Міжшкільні гуртки

ЗОШ № 24

ЗОШ № 30

ЗОШ № 24

ЗОШ № 47

ЗОШ № 45

ЗОШ № 43

МВМПУ № 99

Комп’ютерна грамота

Комп’ютерна грамота

VEB-дизайн

Моя економіка

Авіамодельний

Технічного моделювання

Гуртки технічної творчості

Художньо-естетичний  напрямок

Художньо-естетичний  напрямок

ЗОШ № 24,

ЗОШ №47,

ЗОШ №50

д/к №140

школа-інтернат № 2

ЗОШ № 30

ЗОШ № 47

ЗОШ № 43

ЗОШ № 39

ЗОШ № 43

Філії колективу бального танцю «Феєрія»  

Філії колективу бального танцю «Феєрія»  

Філії колективу бального танцю «Феєрія»  

Філії колективу народного танцю «Первоцвіт»

Театр ляльок

Філія музичної школи № 4

 Міжшкільний гурток «Юний перукар»   

 Клаптикова мозаїка – ЗОШ № 43

«Мастериця»

«Мастериця»

Історичний  напрямок

Історичний  напрямок

Школа-інтернат № 2

ЗОШ № 43

Музей Бойової Слави 221-ї Маріупольсько- Хінганської дивізії

Музей Бойової Слави

Природничий  напрямок

Природничий  напрямок

ЗОШ №47

Дослідницька робота спільно с еколого-натуралістичною станцією с. Пески  

Міжшкільні гуртки

ЗОШ № 47

ЗОШ № 24

«Юний еколог»

Юний натураліст

Культурологічний  напрямок

Культурологічний напрямок

ЗОШ № 47

ЗОШ № 39

Школа-інтернат № 2

Міжшкільний літературний клуб «Живе джерельце»

Літературний музей ім. С.Шапкіна

Українська світлиця – школа-інтернат № 2

Туристичний  напрямок

Туристичний  напрямок

ЗОШ № 30

ЗОШ № 47

ЗОШ №50

Туристичні гуртки

Туристичні гуртки

Туристичні гуртки

І

ІІ

ІІІ

Фізкультурно-спортивний напрямок

Фізкультурно-спортивний напрямок

ЗОШ № 47

ЗОШ № 30

ЗОШ № 47

ЗОШ № 50

Філія ДЮСШ № 4, спортклуб «Іллічівець»

Легка атлетика

Греко-римська боротьба

Греко-римська боротьба

Греко-римська боротьба

Міжшкільні секції

ЗОШ № 24,

ЗОШ № 30,

ЗОШ № 50,

школа-інтернат № 2, МВМПУ № 99

ЗОШ № 47,

МВМПУ № 99

ЗОШ № 47

МВМПУ № 99

МВМПУ № 99

футбол

футбол

футбол

футбол

футбол

баскетбол

баскетбол

 легка атлетика

теніс

міні-футбол

Дошкільні заклади

Гуртки

ДНЗ № 140

ДНЗ № 167

ДНЗ № 167

ДНЗ № 140

ДНЗ 167

Гурток англійської мови «Маленькі поліглоти»

Гурток англійської мови «Маленькі поліглоти»

Фізично-оздоровчий гурток «Веселі бджілки»

Гурток народного танцю «Першоцвіт»

Гуртки художньо-естетичного напрямку «Світ музики», «Різнокольорова палітра»

Інші послуги

ДНЗ № 167

ДНЗ № 140

ДНЗ № 167

ДНЗ  № 151

ЗОШ № 39

Сенсорна кімната при кабінеті психолога

Послуги логопеда, психолога

Послуги логопеда, психолога

Кабінет дефектолога, група психологічного вирівнювання

Школа раннього розвитку

Література

 1.  Закон України «Про освіту»  від 23 травня 1991р. № 1060-ХІІ.
 2.  Про Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»). Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р, № 896.
 3.  Про Національну  доктрину розвитку освіти – Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002.
 4.  Гамаюн В.Г. Дидактичний менеджмент:управління, яке навчає. – Харків: Основа, 2004.
 5.  Освітній менеджмент: Навчальний посібник / За ред.Л.Даніленко, Л.Карамушки. – К.: Шкільний Світ, 2003.
 6.  Грабовський В.А. Державно – громадське управління загальною середньою освітою в Україні: стан та перспективи // Актуальні проблеми державного управління:  - Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2005. –Вип.1 (19).
 7.  Ясвин В.А. Образовательная середа: от моделирования к проектированию: Монография. – М.: Смелси, 2001.
 8.  Освіта.  - № 32-33. - 20-27.08. - С. 3.
 9.  Освітні Округи. Доповідна записка. // Інститут управління  суспільними  змінами. - www. istc.biz.
 10.  Модернізація системи управління освітою на державно-громадських засадах // Матеріали  обласної науково-практичної конференції, 18 грудня 2007 року.  – Донецьк, 2008.
 11.  Становлення кометентнісно орієнтованої школи Донеччини: від ідеї до практики. – Донецьк: Каштан, 2008.
 12.  Лобанова Н. Організація профільного навчання // Директор школи. – №34. - 2007.
 13.  Мерзлякова О., Александрова Т. Проблеми та перспективи профільного навчання // Директор школи. Україна. – 1 січень. – 2006.  
 14.  Остапенко А. Профільне навчання як можливість одержання якісної освіти // Директор школи. – №31-32. - 2007.
 15.  Профорієнтація в школі: нові освітні позиції і програми // Директор школи. – №38. - 2007. – С. 3.
 16.  http://osvita.ua/school/school_today/
 17.  http://osvita.ua/school/manage/
 18.  http://uazakon.com/document/fpart22/


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42994. Устройство плоскостного биполярного транзистора 1.86 MB
  Движение электронов и дырок в транзисторах типа npn и pnp Поэтому сопротивление эмиттерного перехода мало и для получения нормального тока в этом переходе достаточно напряжения E1 в десятые доли вольта. Вольтамперная характеристика эмиттерного перехода представляет собой характеристику полупроводникового диода при прямом токе см. участка база эмиттер U6э существенно влияет на токи эмиттера и коллектора: чем больше это напряжение тем больше токи эмиттера и коллектора. При этом изменения тока коллектора лишь...
42995. Разработка привода и натяжной станции подземного ленточного конвейера 5.59 MB
  Современное массовое и крупносерийное производство продукции разнообразных отраслей промышленности выполняется поточным методом с широким использованием автоматических линий. Поточный метод производства и работа автоматической линии основаны на конвейерной передаче изделий от одной технологической операции к другой. Следовательно конвейеры являются составной и неотъемлемой частью современного технологического процесса – они устанавливают и регулируют темп производства, обеспечивают его ритмичность, способствуют повышению производительности труда и увеличению выпуска продукции. Конвейеры являются основными средствами комплексной механизации и автоматизации транспортных и погрузочно-разгрузочных работ и поточных технологических операций.
42996. Расчет подстанции (п/ст) «Симахинская» 1.85 MB
  Питание данной подстанции осуществляется воздушной линией электропередач 110 кВ от подстанции Таежная. Описание существующей схемы электрических соединений подстанции Схема электрических соединений подстанции рис. Главными признаками определяющими тип подстанции являются её местоположение назначение и роль в энергосистеме число и мощность установленных трансформаторов их тип и высшее напряжение. Все подстанции можно разбить на три основные категории [78]: по упрощенным схемам как правило без выключателей на стороне высокого...
42998. Обеспечение аварийным источником электроснабжения потребителей объекта по адресам: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.37, ул. Восстания д.1, ул. Восстания д.6 2.69 MB
  Проектом предусматривается установка стационарного дизельэлектрического агрегата мощностью 350 кВА и мобильного дизельэлектрического агрегата мощностью 150 кВА для аварийного электроснабжения потребителей объекта. Дизельэлектрические агрегаты размещаются по адресу: г. Запас дизельного топлива для каждого дизельэлектрического агрегата расположен во встроенном топливном баке. Емкости топливных баков обеспечивают время работы не превышающее 8 часов работы дизельэлектрических агрегатов на номинальном режиме.
42999. Розрахунок деталі вал-шестерня 2.02 MB
  При проектуванні дискових шеверов необхідно прагнути до вибору максимальних зовнішніх діаметрів шевера. Якщо пройняти до уваги що вказані параметри гвинтового зачіпляє роблять вплив на розміри дискового шевера то останні повинні бути різними у міру переточування зубів шевера. Це зумовлює одну з особливостей розрахунку дискового шевера необхідність визначення розмірів шевера при різних ступенях його сточенності. Це умова забезпечення повної обробки активної частини профілю колеса є основним при розрахунку шевера.
43001. Круглый фасонный резец с радиальной подачей для обработки деталей 1.1 MB
  Форма режущего лезвия определяется формой обрабатываемого изделия формой профиля обрабатываемой поверхности. 57 квалитеты; Идентичность формы причем точность фасонного резца на одиндва класса выше детали; Высокая производительность обработки за счет экономии времени обрабатываются одновременно все участки фасонного профиля детали; Большой срок службы за счет увеличения количества переточек по передней поверхности; Применение фасонных резцов не требует высокой квалификации рабочего. При изучении исходных данных следует...
43002. Динамический и силовой анализ механизма 99.5 KB
  Динамический анализ механизма включает в себя определение движущего момента такого, чтобы звенья механизма двигались с заданными скоростями при заданных нагрузках и массах действующих на механизм. Формула для определения движущего момента