54726

Розрахунок і видача кредиту на прикладі підприємства ТОВ «Іва»

Курсовая

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Позики, виконуючи функції кредиту, мають різні форми і допомагають більш гнучко використовувати отримані кошти. Підприємство може отримати позику в найбільш зручній для себе формі - безпосередньо позику

Украинкский

2014-12-21

893 KB

8 чел.

Зміст

Введення

І Розділ - Економіко-теоретичні засади кредитних відносин

1.1 Економічна сутність кредитних операцій

1.2 Нормативно-законодавче регулювання обліку кредитних

операцій

1.3

ІІ Розділ -

2.1 Облік розрахунків за кредитами банків та іншими

кредитними ресурсами 

2.2 Облік довгострокових позик

2.3 Облік короткострокових кредитів

ІІІ Розділ – Розрахунково-облікова робота

3.1. Розрахунок і видача кредиту на прикладі підприємства

ТОВ «Іва»

3.2 Аналіз

Висновок

Додатки


Введення

Короткострокові кредити допомагають підприємству постійно підтримувати необхідний рівень оборотних коштів, сприяють прискоренню оборотності коштів підприємства.

Позики, виконуючи функції кредиту, мають різні форми і допомагають більш гнучко використовувати отримані кошти. Підприємство може отримати позику в найбільш зручній для себе формі - безпосередньо позику, у вексельній формі або випустивши облігації. У цих умовах зросла роль правильного обліку кредитів і позик в бухгалтеріях підприємств. Від правильності і достовірності обліку кредитів і позик залежить знання керівництвом підприємства їх обсягів їх структури, дозволяє приймати правильні рішення щодо зміни даних характеристик, дозволяє аналізувати рентабельність отриманих коштів і т.д.

Правильний облік дозволить надалі вибрати найбільш зручний і вигідний для підприємства вид отримання додаткових грошових коштів.

Мета даної роботи - дослідження системи обліку кредитів і позик в комерційних організаціях. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання: - розглянути порядок оформлення та подання документів в банк для отримання кредиту організацією;

  •  розглянути порядок бухгалтерського обліку кредитних операцій комерційних банків;
  •  розглянути поняття і спосіб обліку дисконту векселів;
  •  розглянути порядок обліку короткострокових і довгострокових позик.

При написанні даної курсової роботи були використані нормативні документи, що визначають методологічні основи, порядок організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні, навчальна література та інформація, зібрана й осмислена в ході проведеного дослідження.


І Розділ - Економіко-теоретичні засади кредитних відносин

1.1 Економічна сутність кредитних операцій

Кредит - економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позички в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою відсотку.

Під терміном "кредит" розуміють грошові кошти і матеріальні цінності, передані у користування на визначений строк і під відсотки.

Прийнято виділяти такі види кредиту:

• фінансовий (в кредит даються грошові кошти);

• товарний (в кредит продаються матеріальні цінності);

• інвестиційний, податковий;

• кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики (наприклад, під облігації або векселя).

За об’єктами:

Товарний кредит – надається одним господарюючим суб'єктом іншому в ході здійснення господарської діяльності у вигляді продажу товарів (продукції, робіт, послуг) з відстрочкою платежу.

Лізинговий - відносини між юридичними особами, що виникають у випадку оренди майна.

Лізинг є формою майнового кредиту. Об'єктом лізингу може бути рухоме і нерухоме майно, суб'єктами можуть бути лізингодавець (суб'єкт господарювання - власник об'єкту лізингу), користувач (суб'єкт, що користується об'єктом лізингу з правом придбання власності і розпорядження даним об'єктом в рамках, встановлених угодою), виробник (суб'єкт господарювання, що здійснює виробництво або продаж товарно-матеріальних цінностей).

Грошовий - надається в національній або іноземній валюті в порядку, передбаченому чинним законодавством.

За суб’єктами:

Банківський - надається суб'єктам кредитування всіх форм власності на умовах тимчасового користування, обумовлених кредитним договором. Основними принципами є:

• забезпеченість,

• поверненість,

• дотримання строків,

• цільове використання.

Консорціумний - надається позичальнику банківським консорціумом наступними способами:

а) шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим наданням кредитів суб'єктам підприємницької діяльності;

б) шляхом гарантування загальної суми кредиту провідним банком або групою банків. Кредитування здійснюється в залежності від потреби в кредиті шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків для участі в консорціумній операції.

Споживчий - надається торговельними підприємствами у вигляді товарів, проданих в кредит (з відстрочкою платежу), а також банками дія купівлі споживчих товарів та оплати послуг.

Об'єкт споживчого кредиту - товари довгострокового користування, послуги при продажу товарів в кредит або грошові кошти. Виступає в товарній та грошовій формі.

Споживчий кредит надається фізичним особам - резидентам України тільки в національній грошовій одиниці України для придбання товарів тривалого користування і послуг. Споживчий кредит погашається в розстрочку, якщо інше не передбачене договором.

Строк кредиту встановлюється в залежності від мети кредитування, розміру позики, платоспроможності позичальника, але не більш, ніж на 10 років з дня його надання.

За строками користування:

Короткостроковий - до 1 року. Проценти за його використання розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника або оплати платіжних документів з позикового рахунку позичальника) до повного погашення кредиту і процентів за його користування (якщо інше не передбачено кредитним договором). Короткострокові позики можуть надаватись банками у випадку тимчасових фінансових ускладнень, що виникають у зв'язку з витратами виробництва (обігу), не забезпеченими надходженням коштів у відповідному періоді: наприклад, на відновлення оборотних засобів; погашення заборгованості по заробітній платі; тимчасові потреби підприємства; для сезонних запасів сировини, матеріалів, палива та ін.; для покриття витрат виробництва сезонного характеру; для покриття витрат по незавершеному виробництву, коли розрахунки з замовником здійснюються після повного завершення робіт; для запасів товарно-матеріальних цінностей тощо.

Середньостроковий - до 3 років. Надаються для оплати обладнання, поточних потреб, на фінансування капітальних вкладень.

Довгостроковий - Більше 3 років, які надаються під забезпечення заставою (майном, майновими правами, цінними паперами), гарантією, дорученням. Можуть надаватись для формування основних засобів, на капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію, розширення вже діючих основних засобів, на нове будівництво, на приватизацію, тощо.

Прострочений - кредит, по якому закінчився строк повернення, встановлений в кредитному договорі між банком та позичальником, а позичені кошти при цьому не повернені останньому.

Відстрочений - кредит, строк повернення по якому перенесено на прохання позичальника на пізнішу дату.

Відстрочка погашення кредиту оформлюється додатковою угодою до основного кредитного договору та супроводжується, як правило, встановленням більш високої процентної ставки. До відстрочених кредитів відносяться пролонговані кредити.

За способами надання:

Одноразово - у визначений строк в повному розмірі.

В розстрочку - надається кількома платежами.

Достроково - за вимогою кредитора або за заявою позичальника.

За строками погашення: з регресією платежів - часткова оплата у визначені строки.

Після закінчення обумовленого періоду - обумовлений період (строк) зазначається у договорі (місяць, квартал). Класифікація форм кредиту наведена на рисунку 1.1

Кредиторська заборгованість характеризує найбільш короткостроковий вид використовуваних підприємством позикових ресурсів, який формується за рахунок різних джерел. Нарахування коштів по різним видам цих рахунків проводяться підприємством щоденно, по мірі здійснення поточних господарських операцій, а погашення зобов'язань по цій внутрішній заборгованості - у визначені (установлені) терміни в діапазоні до одного року Тому з моменту нарахування коштів, що входять до складу кредиторської заборгованості, уже не є власністю підприємства, а лише використовуються їм до настання терміну погашення зобов'язань. Як форма позикового капіталу, використовуваного підприємством у процесі своєї господарської діяльності, кредиторська заборгованість характеризується наступними основними особливостями:

1.Кредиторська заборгованість є для підприємства безкоштовним джерелом використовуваних позикових засобів. Як безкоштовне джерело формування капіталу вона забезпечує зниження не тільки позикової його частини, але і усієї вартості капіталу підприємства.

Рис. 1.1 Класифікація форм кредиту

2. Розмір поточної кредиторської заборгованості, виражений у днях її обороту, впливає на тривалість фінансового циклу підприємства. Він впливає деякою мірою на необхідний обсяг засобів для фінансування оборотних активів.

Чим вище відносний розмір кредиторської заборгованості, тим менший обсяг засобів (за інших рівних умов) підприємству необхідно залучати для фінансування своєї поточної господарської діяльності.

3. Сума формованої підприємством кредиторської заборгованості знаходиться в прямої залежності від обсягу господарської діяльності підприємства, у першу чергу - від обсягу виробництва і реалізації продукції. З ростом обсягу виробництва і реалізації продукції зростають витрати підприємства, що нараховуються в складі його кредиторської заборгованості, а відповідно збільшується загальна її сума, і навпаки. Тому при незмінному коефіцієнті фінансового лівериджу розвиток операційної діяльності підприємства не збільшує його відносну потребу в кредиті за рахунок росту позикового капіталу, сформованого за рахунок кредиторської заборгованості.

4. Прогнозований розмір кредиторської заборгованості по більшості видів носить лише оцінний характер. Це зв'язано з тим, що розміри багатьох нарахувань, що входять до складу кредиторської заборгованості, не піддаються точному кількісному розрахунку в зв'язку з невизначеністю багатьох параметрів майбутньої господарської діяльності підприємства.

5. Розмір кредиторської заборгованості по окремих її видах і по підприємству в цілому залежить від періодичності виплат (погашення зобов'язань). Періодичність цих виплат регулюється державними нормативно-правовими актами, умовами контрактів з господарськими партнерами і лише незначна їхня частина - внутрішніми нормативами підприємства. Цей високий ступінь залежності періодичності виплат (а відповідно і розмірів нарахувань) по окремих рахунках, що входить до складу кредиторської заборгованості, від зовнішніх факторів визначає низький рівень регулювання цього джерела позикових засобів у процесі фінансового менеджменту.

Перераховані особливості кредиторської заборгованості необхідно враховувати в процесі управління нею.

Основною метою управління поточною кредиторською заборгованістю підприємства є забезпечення своєчасного нарахування і виплати коштів, що входять у її склад.

На перший погляд, забезпечення своєчасності виплат нарахованих коштів суперечить фінансовим інтересам підприємства: затримка у виплаті цих коштів приводить до росту розміру кредиторської заборгованості підприємства, а отже знижує потребу в кредиті і зменшує середньозважену вартість капіталу. Однак з позицій загальноекономічних інтересів розвитку підприємства така затримка виплат несе набагато більший обсяг негативних наслідків.

Позиковий капітал формує зобов'язання підприємства.

Згідно П(с)БО зобов'язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Серед зобов'язань основне місце займає позиковий капітал, тобто фінансові зобов'язання. Він включає:

• довгостроковий позиковий капітал – довгострокові кредити банків, довгострокові позикові кошти;

• короткостроковий позиковий капітал – короткострокові кредити банків, короткострокові позикові кошти, кредиторська заборгованість, інші короткострокові зобов'язання.

Так, затримка виплати заробітної плати персоналу знижує рівень матеріальної зацікавленості і продуктивності праці працівників, приводить до росту плинності кадрів (причому в першу чергу звільняються, як правило, найбільш кваліфіковані працівники). Затримка виплати податків і податкових платежів викликає ріст штрафних санкцій, погіршує діловий імідж підприємства, знижує його кредитний рейтинг. Затримка виплат внесків по страхуванню чи майна особистому страхуванню може викликати у виді відповідної реакції відповідну затримку виплат підприємству сум страхових відшкодувань.

Тому з позицій стратегічного розвитку своєчасна виплата коштів, нарахованих у складі поточної кредиторської заборгованості, приносить підприємству більше економічних переваг, чим свідома затримка цих виплат.

Організація розрахунків з постачальниками і підрядниками повинна забезпечити:

- своєчасну перевірку розрахунків з постачальниками і підрядниками;

- попередження прострочення кредиторської заборгованості.

Кредиторська заборгованості підприємства виникає внаслідок безготівкових розрахунків з покупцями, підрядчиками, фінансовими органами, робітниками, службовцями, органами соціального страхування, депонентами, підзвітними особами, тощо. Виникнення кредиторської заборгованості обумовлено не співпаданням моменту відвантаження готової продукції, виконання робіт, послуг, одержання товарно-матеріальних цінностей, нарахування зарплати і платежів з моментом їх оплати. Значні розміри кредиторської заборгованості призводять до перерозподілу обігових коштів.

Кредиторська заборгованість - це результат важкого фінансового становища підприємства через брак коштів, затримку платежів різними організаціями і особами.

1.2 Нормативно-законодавче регулювання обліку кредитних операцій

Правові засади організації грошових розрахунків в господарстві України визначені в законах “Про банки та банківську діяльність”, в нормативних документах Національного банку України, Положеннях та стандартах бухгалтерського обліку.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року із змінами. Цей закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. В ньому подається визначення ряду термінів, сфери дії, цілі, принципи обліку тощо. Так мета ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Основи нової системи бухгалтерського обліку закладені в Законі України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та конкретизовані у відповідних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Розглянувши більш загальні і широкі нормативно-правові акти України, перейдемо до Законів, Постанов, Інструкцій, Стандартів стосовно бухгалтерського обліку взагалі і фінансових результатів зокрема.

Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 10 грудня 2000 року, який є спеціальним законом з питань оподаткування, який встановлює порядок погашення зобов’язань юридичних і фізичних осіб перед бюджетами, державними цільовими фондами з податків і зборів (обов’язкових платежів), нарахування і сплата пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення.

Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 року із змінами і доповненнями. Цей Закон визначає платників податку на додану вартість, об’єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 року. Господарська діяльність – будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Закон визначає ряд термінів, платників податку, порядок оподаткування, поняття валового доходу і валових витрат, амортизації тощо.

Інструкція «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань та господарських операцій підприємств і організацій». Затверджена Наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.99 № 291. Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов‘язань та фактах фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб.

Більш спеціалізованою правовою основою для бухгалтера є положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які затверджуються наказом Міністерством фінансів України.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31січня 2000 р. N 237 із змінами і доповненнями).

Це положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у Фінансовій звітності.


ІІ Розділ

2.1 Облік розрахунків за кредитами банків та іншими кредитними ресурсами

Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов’язанням ведеться на рахунку 50 “Довгострокові позики”.

За кредитом рахунку 50 “Довгострокові позики” відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом — погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

Рахунок 50 “Довгострокові позики” має такі субрахунки:

501 “Довгострокові кредити банків у національній валюті”;

502 “Довгострокові кредити банків в іноземній валюті”;

503 “Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті”;

504 “Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті”;

505 “Інші довгострокові позики в національній валюті”;

506 “Інші довгострокові позики в іноземній валюті”.

На субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 503, 504 відображаються суми відстроченої заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстрочено, відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 505, 506 відображаються суми довгострокової заборгованості щодо зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), відповідно в національній та іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позик).

Облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув, ведеться на рахунку 60 “Короткострокові позики”.

За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом — сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов’язань у разі відстрочення кредитів (позик).

Рахунок 60 “Короткострокові позики” має такі субрахунки:

601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті”;

602 “Короткострокові кредити банків в іноземній валюті”;

603 “Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті”;

604 “Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті”;

605 “Прострочені позики в національній валюті”;

606 “Прострочені позики в іноземній валюті”.

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення.

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку кредитів банків наведено у табл. 1

 


Таблиця
1.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку кредитів банків

 

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

Рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Відображено отримання підприємством позики

30 “Каса”

311 “Поточні рахунки в національній валюті” 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

2.

Відображено отримання у банку лімітованої чекової книжки або відкриття акредитиву на адресу постачальника за рахунок позики банку

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”

314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

3.

За рахунок позики банку оплачено придбані цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик

/td>

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

35 “Поточні фінансові інвестиції”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

4.

Відображено переоформлення короткострокової позики банку у довгострокову

60 “Короткострокові

позики”

50 “Довгострокові позики”

5.

Погашено заборгованість по виданих векселях за рахунок позики банку

51 “Довгострокові векселі видані” 62 “Короткострокові векселі видані”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

6.

Проведено розрахунки із постачальниками за рахунок позики банку

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

7.

Проведено розрахунки з бюджетом по податках за рахунок кредиту банку

64 “Розрахунки за податками й платежами”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

8.

Погашено заборгованість перед органами соціального спрямування за рахунок позики банку

65 “Розрахунки за страхуванням”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

9.

Погашено заборгованість підприємства перед іншими кредиторами за рахунок позики банку

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

10.

Відображено повернення підприємством суми раніше отриманої позики

50 “Довгострокові

позики”

60 “Короткострокові

позики”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

11.

За домовленістю з банком в погашення заборгованості по отриманих кредитах передано йому векселі, отримані підприємством від покупця як гарантії щодо оплати за придбані товари

50 “Довгострокові

позики”

60 “Короткострокові

позики”

182 “Довгострокові векселі одержані”

34 “Короткострокові векселі одержані”

12.

Погашено заборгованість перед банком за кредит шляхом передачі йому акцій підприємства

50 “Довгострокові

позики”

60 “Короткострокові

позики”

46 “Неоплачений капітал”

13.

Нараховано відсотки за користування позикою банку і віднесено на фінансові витрати

951 “Відсотки за кредит”

684 “Розрахунки за

нарахованими

відсотками”

14.

Перераховано банку суму відсотків за користування позикою банку

684 “Розрахунки за

нарахованими

відсотками”

31“Рахунки в банках”

 

Первинними документами, які засвідчують отримання і повернення довгострокових і короткострокових позик є виписка банку (див. зразок 2.1) та платіжне доручення (див. зразок 2.2).

Узагальнення інформації про стан розрахунків щодо отримання і повернення кредитів здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №2, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку — у розділі І Відомості 3-М (див. дод. А).

Враховуючи недостатність власних оборотних засобів для здійснення виробничо-господарської діяльності або інших потреб суб’єкти господарювання можуть залучати гроші під проценти в інших юридичних або фізичних осіб. Залучення засобів шляхом позики (під проценти або і безпроцентно) за цих умов оформляється договором, в якому обумовлюються умови надання позики (сума позики, процентна ставка за користування позикою та термін її повернення).

Облік отриманої позики від інших юридичних або фізичних осіб, за умови її погашення на протязі року з моменту виникнення заборгованості (короткострокової позики), здійснюється на субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”.

За кредитом субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” відображаються суми отриманих короткострокових позик, а також переведення довготермінових позик до короткострокових, за дебетом — погашення заборгованості за короткостроковими позиками або їх переведення до довгострокових позик.

Аналітичний облік по даному субрахунку ведеться за кожним кредитом та видами залучених коштів.

Облік отриманої позики від інших юридичних або фізичних осіб, за умови її погашення не раніше аніж через рік з моменту виникнення заборгованості (довгострокові позики), здійснюється на рахунку 55 “Інші довгострокові зобов’язання”.

За кредитом рахунку 55 “Інші довгострокові зобов’язання” відображаються суми отриманих довгострокових позик, а також переведення короткострокових позик до довгострокових, за дебетом — погашення заборгованості за довгостроковими позиками або їх переведення до короткострокових позик.

Аналітичний облік по даному рахунку ведеться за кожним кредитором та видами залучених коштів.

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку інших кредитних ресурсів представлено у таблиці 1.

Первинними документами, які засвідчують отримання довгострокових і короткострокових позик від інших юридичних або фізичних осіб, а також їх повернення є прибутковий і видатковий касові ордери (див. зразки 2.3 і 2.4.), платіжне доручення (див. зразок 2.2), та виписка банку (див. зразок 2.1).

Узагальнення інформації про отримання позикових коштів від інших юридичних та фізичних осіб та їх повернення здійснюється при журнально-ордерній формі у журналі-ордері № 2, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку — у розділі І Відомості 3-М (див. додаток А).

2.2 Облік довгострокових позик

Кредит забезпечує трансформацію вільних коштів у позиковий капітал і виражає відносини, які називаються кредитними. Системність цих відносин дозволяє охарактеризувати процес надання кредиту та залучення кредитних ресурсів на необхідні цілі кредитування, та структуровано підійти до управління кредитним процесом.

Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних договорів, що укладаються між кредитором і позичальником в письмовій формі.

У кредитному договорі банк бере на себе зобов'язання надати в розпорядження позичальника на визначений період деяку суму грошей, а позичальник, в свою чергу, бере на себе наступні зобов'язання:

1. використовувати позичені кошти на умовах і в цілях, визначених угодою;

2. платити всі збори у зв'язку з виданим кредитом;

3. повернути основну суму боргу і відсотки в узгоджений період часу.

Кредитний договір повинен містити наступні положення:

1. визначення сторін угоди та основні зобов'язання цих сторін, тобто зобов'язання банку надавати грошові кошти в розпорядження позичальника, і зобов'язання позичальника повернути суму з відсотками;

2. сума позики;

3. графік повернення позики;

4. розмір процентної ставки і обставини, за яких вона може бути змінена;

5. сума комісійних по виданій позиці;

6. належні банку виплати у зв'язку з використанням позики і забезпечення цього кредиту заставою;

7. умови використання кредиту позичальником;

8. строк виплати позики;

9. зобов'язання позичальника надавати банку інформацію та документи про його фінансовий стан.

Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов'язанням, ведеться на рахунку 50 "Довгострокові позики".

Цей рахунок балансовий, пасивний, призначений для обліку джерел засобів.

По кредиту рахунку 50 "Довгострокові позики" відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених), по дебету - погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

Рахунок 50 "Довгострокові позики" має такі субрахунки:

501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті";

502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті";

503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті";

504 '' Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті";

505 "Інші довгострокові позики в національній валюті";

506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті".

На субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 503, 504 відображаються суми відстроченої заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстрочено, відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 505, 506 відображаються суми довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), відповідно в національній та іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позики) (Таблиця 2).

Таблиця 2

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

14

“Довгострокові фінансові інвестиції”

14

“Довгострокові фінансові інвестиції”

15

“Капітальні інвестиції”

15

“Капітальні інвестиції”

30

“Каса”

30

“Каса”

31

“Рахунки в банках”

31

“Рахунки в банках”

33

“Інші кошти”

33

“Інші кошти”

34

“Короткострокові векселі одержані”

35

“Поточні фінансові інвестиції”

37

“Розрахунки з різними дебіторами”

36

“Розрахунки з покупцями та замовниками”

45

“Вилучений капітал”

37

“Розрахунки з різними дебіторами”

48

“Цільове фінансування і цільові надходження”

41

“Пайовий капітал”

50

“Довгострокові позики”

46

“Неоплачений капітал”

51

“Довгострокові векселі видані”

48

“Цільове фінансування і цільові надходження”

52

“Довгострокові зобов’язання за облігаціями”

50

“Довгострокові позики”

53

“Довгострокові зобов’язання з оренди”

52

“Довгострокові зобов’язання за облігаціями”

60

“Короткострокові позики”

55

“Інші довгострокові зобов’язання”

61

“Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”

60

“Короткострокові позики”

61

“Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”

62

“Короткострокові векселі видані”

63

“Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

68

“Розрахунки за іншими операціями”

64

“Розрахунки за податками й платежами”

71

“Інший операційний дохід”

73

“Інші фінансові доходи”

65

“Розрахунки за страхуванням”

74

“Інші доходи”

68

“Розрахунки за іншими операціями”

75

“Надзвичайні доходи”

84

“Інші операційні витрати”

91

“Загальновиробничі витрати”

92

“Адміністративні витрати”

93

“Витрати на збут”

94

“Інші витрати операційної діяльності”

95

“Фінансові витрати”

99

“Надзвичайні витрати”

Аналітичний облік кредитних (позикових) коштів ведеться за кредитовою ознакою у Журналі-ордері № 4, при спрощеній формі обліку у Відомості № В-4, при журнальній формі - у Журналі 2 за кредитом рахунків 50 та 60.

При відображенні в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з довгостроковими позиками, необхідно враховувати наступні правила:

1. суми відсотків за користування кредитом списуються на субрахунок 792 "Результат фінансових операцій" з субрахунку 951 "Відсотки за кредит";

2. частина довгострокового зобов'язання, яка підлягає погашенню в терміни до 12-ти місяців, списується на рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями".

2.3 Облік короткострокових кредитів

Нині найпоширенішим видом отримання підприємством кредиту в Україні є банківський кредит. Підприємство за такого виду кредитування виступає тільки в ролі позичальника.

Банківський кредит класифікують за такими ознаками:

1. Цільова спрямованість;

2. Термін кредиту;

3. Вид відсоткової ставки;

4. Валюта кредиту;

5. Види обслуговування.

Чинне законодавство України забороняє надавати підприємствам кредити на покриття збитків від господарської діяльності, на формування і збільшення Статутних капіталів банків, для внесення платежів до бюджету і позабюджетних фондів.

Кожне підприємство вправі обирати для себе схему, яка йому більше підходить.

Схема одержання та погашення кредитів може відрізнятись одна від одної (рис. 2.3).

Рис. 2.3 - Варіанти надання банківського кредиту

Не мають права отримувати кредити підприємства:

- проти яких порушено справу про банкрутство;

- за наявності простроченої заборгованості за раніше наданими кредитами;

- під укладені контракти, які не передбачають захисту позичальника від можливих витрат, пов'язаних із затримками в поставках товарів.

Погашення банківського кредиту - це спосіб погашення основної його суми і нарахованих відсотків. Кредит погашають повністю по закінченні терміну кредитної угоди або поступово, частинами. Відсоток нараховується на суму непогашеного кредиту.

Облік розрахунків ведеться на рахунку 60 "Короткострокові позики" у національній та іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув. Цей рахунок балансовий, пасивний, призначений для обліку джерел засобів.

По кредиту рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), по дебету - сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик).

Рахунок 60 "Короткострокові позики" має такі субрахунки:

601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті";

602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті";

603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті";

604 "Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті";

605 "Прострочені позики в національній валюті";

606 "Прострочені позики в іноземній валюті". Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення.

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за Довгостроковими зобов'язаннями" призначено для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" має такі субрахунки:

611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті";

612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті".

По кредиту рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" відображається та частина довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, по дебету - погашення поточної заборгованості, її списання тощо.

На субрахунку 611 ведеться облік частини довгострокових зобов'язань, заборгованість за якими виражена в національній валюті.

На субрахунку 612 ведеться облік частини довгострокових зобов'язань, заборгованість за якими виражена в іноземній валюті.


ІІІ Розділ -
Розрахунково-облікова робота

3.1 Розрахунок і видача кредиту на прикладі підприємства ТОВ «Іва»


3.2
 Аналіз


Висновок


Список використаних джерел

1.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999.

2.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999.

3.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999.

4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999.

5.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, — Житомир: ПП Рута, 2000.

6.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000.

7.Бухгалтерський облік у громадському харчуванні. Навчальний посібник. Ф.Ф. Бутинець та інші.-Житомир: ПП “Рута”, 2002.

8.Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000.

9.Вербило О. Ф., Бойко З. І., Кондрицька Т. П., Ярошинський В. М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для слухачів ін-тів підвищення кваліфікації аграрних вищих навч. закл. / Національний аграрний ун-т / О.Ф. Вербило (ред.). — К. : НАУ, 2004.

10. Голов Сергій Федорович, Костюченко Валентина Миколаївна. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практ. посіб. — К. : Лібра, 2004.

11.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001.

12.Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001.

13.Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993.

14.Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001.

15. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000.

16. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2000.

17. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000.

18. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2001.


Додатки

Додаток А

Регістр бухгалтерського обліку

Розділ регістру

Рахунок спрощеного Плану рахунків

Відображувана інформація (господарська операція)

Відомість 1-м

Розділ 1. Облік готівки та грошових документів

30 «Каса»

Облік і узагальнення інформації про грошову готівку і грошові документи

Розділ ІІ (зворотний бік). Облік грошових коштів та їх еквівалентів

31«Рахунки в банках»

Облік і узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквіваленти грошових коштів і грошові кошти в дорозі

Відомість 2-м «Облік запасів»

Немає

20«Виробничі запаси»

Облік і узагальнення інформації про сировину і матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару і тарні матеріали, будівельні матеріали та матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали, тварини на вирощуванні і відгодівлі, МШП і ТЗВ

26 «Готова продукція»

Облік і узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні витрати і торгову націнку

Відомість 3-м

Розділ І. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами, за податками та платежами, облік довгострокових зобов'язань і доходів майбутніх періодів

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

Облік і узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками, із підзвітними особами, з іншими дебіторами, про короткострокові векселі одержані, про резерв сумнівних боргів

55 «Інші довгострокові зобов'язання»

Облік і узагальнення інформації про довгострокові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов'язання за облігаціями, довгострокові зобов'язання з оренди та інші довгострокові зобов'язання

64 «Розрахунки за податками та платежами»

Облік і узагальнення інформації про розрахунки з податками, обов'язковими платежами, про податкові зобов'язання, податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпеченням, соціальним страхуванням, страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страхуванням і страхуванням майна

68 «Розрахунки за іншими операціями»

Облік і узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками, з учасниками про короткострокові позики, короткострокові векселі видані, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями та розрахунки за іншими операціями

69 Доходи майбутніх періодів»

Облік і узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів

Відомість3-м

Розділ ІІ (зворотний бік). Облік розрахунків з оплати праці

66 «Розрахунки з оплати праці»

Облік і узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці

Відомість 4-м

Розділ І. Облік необоротних активів і зносу

10 «Основні засоби»

Облік і узагальнення інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи

13 «Знос необоротних активів»

Облік і узагальнення інформації про знос основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів

Розділ ІІ (зворотний бік). Облік капітальних фінансових інвестицій та інших необоротних активів

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

Облік і узагальнення інформації про довгострокові фінансові інвестиції

15 «Капітальні інвестиції»

Облік і узагальнення інформації про капітальні інвестиції

18 «Інші необоротні активи»

Облік і узагальнення інформації про довгострокову дебіторську заборгованість, інші необоротні активи

35 «Поточні фінансові інвестиції»

Облік і узагальнення інформації про поточні фінансові інвестиції

Відомість 5-м

Розділ І. Облік витрат

84 «Витрати операційної діяльності»

Облік і узагальнення інформації про елементи витрат операційної діяльності: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизації, інші операційні витрати

85 «Інші затрати»

Облік і узагальнення інформації про неопераційні витрати звичай ної діяльності, податок на прибуток і надзвичайні витрати

Розділ II. Облік витрат на виробництво

23«Виробництво»

Облік і узагальнення інформації про витрати на основне і допоміжні виробництва, виробничий брак

Розділ III. Облік доходів і фінансових результатів

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

Облік і узагальнення інформації про нерозподілені прибутки (непокриті збитки), про використання прибутку

70 «Доходи»

Облік і узагальнення інформації про доходи від реалізації, інші операційні, інші звичайні і надзвичайні доходи, вирахування з доходу

79 «Фінансові результати»

Облік і узагальнення інформації про фінансові результати

Розділ IV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів

39 «Витрати майбутніх І періодів»

Облік і узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів

40 «Власний капітал»

Облік і узагальнення інформації про статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений та вилучений капітал

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

Облік і узагальнення інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і цільові надходження

 Оборотно-сальдова відомість

Немає

Усі рахунки спрощеного Плану рахунків

Узагальнення даних регістрів БО по кожному рахунку БО(по дебету і кредиту кожного рахунка окремо)


Зразок 2.1


Зразок 2.2


Зразок 2.3

Зразок 2.4


Зразок 2.5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74182. НОВЕЙШИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 13.37 KB
  Новейшие тектонические движения происходили с конца палеогена до четвертичного периода. Эти движения создали все формы мега и макрорельефа существующие сейчас в пределах материков и океанов поэтому их изучают в основном геоморфологическими а также биогеографическими методами.
74183. Радиогеохронологические методы 13.6 KB
  Метод определения абсолютного возраста изотопный радиологический метод метод определения истинной продолжительности отдельных геохронологических единиц в тысячах и миллионах лет. В отличие от методов относительного возраста методы абсолютного возраста дают возможность определить возраст магматических метаморфических и осадочных горных пород...
74186. Метод мощностей (понятие, назначение, применение) 13.99 KB
  Метод мощностей понятие назначение применение Данный метод применяется для изучения древних в меньшей степени новейших нисходящих вертикальных движений. При анализе мощностей необходимо учитывать следующее: Анализ мощностей основывается на изучении таких...
74187. Платформы (понятие, строение: фундамент, осадочный чехол) 11.14 KB
  Платформы понятие строение: фундамент осадочный чехол Платформа это обширная тектоническая структура обладающая сравнительно малой подвижностью. Платформы образуется на месте складчатой области в результате разрушения и снижения гор...
74188. Object-oriented programming languages and tools 37 KB
  They were working on simultions tht del with exploding ships nd relized they could group the ships into different ctegories. The Smlltlk tem ws inspired by the Simul 67 project but they designed Smlltlk so tht it would be dynmic. The objects could be chnged creted or deleted nd this ws different from the sttic systems tht were commonly used. It is this feture tht llowed Smlltlk to surpss both Simul 67 nd the nlog progrmming systems.
74189. Object-oriented programming languages and tools. Evolution of Smalltalk 41 KB
  The lnguge ws first generlly relesed s Smlltlk80. Smlltlklike lnguges re in continuing ctive development nd hve gthered loyl communities of users round them. NSI Smlltlk ws rtified in 1998 nd represents the stndrd version of Smlltlk.
74190. Logic programming languages and tools 38 KB
  User specifies the specifictions of solution nd the computer derives the execution sequence for tht solution: Let us hve irline flight informtion of the form: flightflight_number from_city to_city deprture_time rrivl_time Then ll the flights from Wshington DC to Snt Clr cn be specified s either direct flights or s flights with n intermedite stop: flightflight_number DC Snt Clr deprture_time rrivl_time or flightflight_number DC X deprt1 rrive1 flightflight_number X Los ngles deprt2 rrive2 deprt2 =rrive130 Unlike...