54817

Патріотичне виховання майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення соціології (з особистого досвіду)

Научная статья

Педагогика и дидактика

Тому одним із завдань гуманітаризації та гуманізації вищої освіти стає орієнтація і на загальнолюдські культурні цінності залучення студентів до національних джерел духовності формування у них патріотичних якостей. Проте результати аналізу досліджень вищеназваних учених свідчать що питаниям патріотичного виховання студентів вищих навчальних закладів освіти узагальненню досвіду формування патріотичних якостей студентів не приділялося належної уваги. Патріотичне виховання студентів це організований планомірний та цілеспрямований процес...

Украинкский

2014-03-19

197 KB

2 чел.

Кисіль Ольга Вікторівна – викладач соціальних дисциплін

Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г. Ананченка

Тема:

«Патріотичне виховання майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення соціології

(з особистого досвіду)»

У сучасних умовах відродження національної системи освіти, реалізації Національної доктрини розвитку освіти Украни у ХХІ столітті, модернізації вищої освіти України відповідно до положень Болонської декларації особливого значення набувають проблеми професійної підготовки майбутнього фахівця.

Сучасний спеціаліст, окрім фахових знань, умінь і навичок, має володіти загальною культурою, розумінням екологічних та соціальних наслідків своєї діяльності, світоглядними орієнтирами та духовними цінностями. Тому одним із завдань гуманітаризації та гуманізації вищої  освіти стає орієнтація і на загальнолюдські культурні цінності, залучення студентів до національних джерел духовності, формування у них патріотичних якостей. Сучасна вища школа має формувати не тільки фахівця у галузі соціальної роботи, але й громадянина-патріота, небайдужого до долі української держави, економіки, освіти та культури. Вирішення цього завдання вимагає належної організації патріотичного виховання майбутніх соціальних працівників.

Проблема патріотичного виховання привертала увагу багатьох дослідників. Так, сутність патріотизму, як моральної якості, визначалася Й. Песталоцці, А. дістервегом, Г. Сковородою, як стрижневий принцип національного виховання — К. Ушинським, М. Грушевським, І. Огіенком, Г. Ващенком, О. Вишневським. Теоретичні й методичні засади патріотичного виховання дітей і молоді розглядали О. духнович.. С. Русова, Г. Ващенко, А. Макаренко, В. Сухомлинський. Особлиі цінними є сучасні наукові розробки: концепція українського виховання О. Вишневського; наукові праці, присвячені засобам патріотичного виховання студентської молоді: Т. Анікіної (художнього краєзнавства), О. Гевко (декоративно-ужиткового мистецтва), С. Франківа (туристично-краезнанчої діяльності), Ю. Красильника (української етнопедагогіки), Ю. Каю-кова (героїчних традицій україиського козацтва), Ю. Руденка (національно-патріотичних ідеалів юних козаків).

Проте результати аналізу досліджень вищеназваних учених свідчать, що питаниям патріотичного виховання студентів вищих навчальних закладів освіти, узагальненню досвіду формування патріотичних якостей студентів не приділялося належної уваги. Нема наукових праць, у яких було б обгрунтовано зміст патріотичного виховання та методика його реалізаці під час винчення соціально-гуманітарних дисциплін.

У процесі життєдіяльності людини на різних етапах соціалізації формується світоглядно-ціннісна картина сприймання і розуміння світу. Поступово у кожної людини формується певний національний інтерес, визріває націоналъна ідея, патріотичний настрій, які врешті-решт виокремлюють, схоплюють сутність національного буття. Це переконливо довів Г. Ващенко, який назвав цей процес свідомим патріотизмом [15, 180]. Варто підкреслити важливість переростання знань у переконання, оскільки патріотична свідомість — це не набір готових знань, які треба просто запам’ятати чи зрозуміти, а “система цінностей, які стають невід’ємною частиною свідомості та життєдіяльності особистості”, — зазначав Е. Еріксон [10, 456].

Ідея патріотичного виховання з давніх часів і до сьогодні зберегла свою актуальність. Відродження патріотизму — нагальна проблема сучасного українського суспільства. Нова соціальна ситуація потребує переосмислення провідних теоретико-методологічних підходів до патріотичного виховання, мети, завдань, змісту та технологій їх реалізації.

Патріотичне виховання студентів — це організований, планомірний та цілеспрямований процес засвоєння особистістю національних цінностей і норм культури, спрямований на формування у неї національно-громадянської самосвідомості, патріотичних переконань та поведінки, усвідомлення своїх вчинків і дій на благо народу й держави, готовності до захисту Вітчизни.

Мета патріотичного виховання студентської молоді полягає у становленні майбутніх фахівців як громадян-патріотів Украни, тих, котрі повинні бути єдиними у прагненні бачити її сильною, могутньою, незалежною державою, готовими стати на захист істинної потребує вирішення як на теоретичному, так і на практичному рівнях.

Виховна функція вищої освіти базується на національній ідеї і спрямована на відродження національної свідомості і національної гідності укранців. Головне завдання національного виховання на сучасному етапі — формування громадянина-патріота. Патріотизм майбутніх соціальних працівників, передовсім, проявлясться у сумлінному ставленні до навчання, процесу засвоєння основ наукових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, соціальної роботи як основи для прийняття оптимальних рішень; розумінні багатогранності і цінності науки для суспільства в цілому і кожної людини зокрема; знанні історії рідного краю, знайомстві з народними традиціями, небайдужому ставленні до людей, природи, держави, у бажанні бути корисним для Батъківщини; в опануванні рідної мови, розвитку потреби у спілкуванні з людьми; нормами поведінки у суспільстві; набутті навичок активної суспільної діяльності. Означені якості формуються у навчально-пізнавальному процесі вищого нанчального закладу.

На вивчення соціально-гуманітарних дисциплін у ВНЗ типовим нанчальним планом відводиться достатній відсоток навчального навантаження. Введення до навчальних планів навчально-гуманітарних дисциплін є одним із шляхів вирішення проблеми гуманізації та гуманітаризації  освіти. Постійна присутність національно-історичного та національно-культурного виміру у навчальному троцесі створює умови для патріотичного виховання.

Соціально-гуманітарні дисципліни у ВНЗ є важливим чинником змісту підготовки майбутнього соціального працівника — фахівця, який не лише професійно підготовлений, має теоретичні знання й практичні вміння та навички, а й творчо осмислює надбання науки, економіки, бажає і вміє використовувати отримані знания на користь суспільства, розбудову економіки та виробництва України.

Значні можливості для патріотичного виховання студентів закладені у курсі соціологіі. Виходячи з навчальної мети цієї дисципліни, реалізовувалася й виховна мета: стимулювання студентів до участі у суспільному житті, їх бажання зрозуміти й намагатися вирішити соціальні проблеми, бути активним громадянином-патріотом. Зважаючи на основні функці соціології, здійснювалася культурно-просвітницька робота, студенти орієнтувалися на прогностичну, управлінську діяльність, готуючи реферати, беручи участь у проектах соціалъних.

Вивчення курсу соціології дало можливість коригувати патріотичні почуття студентів. Ознайомлення студентів із темою,,Головні цінності життя” допомогло їм у результаті обговорення визначитися з основними цінностями людини, суспільства, нації, сімейного життя. При розкритті теми реалізовусться виховний вплив: студенти складали Кодекс цінностей патріота із абсолютних, вічних, націоналъних цінностей особистого життя. Змістовними є підходи студентів до складання Кодексів: частина надавала перевагу національним цінностям (готовність до захисту Батьківщини, почуття національної гідності, любов до рідної мови, культури тощо), інші — громадянським (пошана до Закону, рівні права громадян, суверенітет особи та ін.).

На формування почуття патріотизму  спрямована тема бесіди,,Чим для вас є технікум?” Готуючись до такої бесіди, студенти визначали для себе, що таке бути патріотом технікуму. Аргументи різні: сумлінно виконувати свої обов’язки — добре вчитися, бути дисциплінованим, відповідальним за свої вчинки, допомагати друзям, захищати інтереси технікуму, брати активну участь у студентському житті, у науково-дослідницькій роботі тощо. Збірний образ студента-патріота технікуму свідчить про правильне розуміння місцевого патріотизму.

На визначення морального ідеалу патріота спрямовані теми:,,Соціологія освіти”,,,Соціологія культури”,,,Соціологія молоді”,,,Соціологія дозвілля”,,,Соціологія релігії”, у процесі вивчення яких увага студентів зосереджувалася на проблемах девіантної поведінки, безробіття у молодіжному середовищі, моралі та здоровому способї життя. Під час обговорення проблем моралі особистості і суспільства, найбільший акцент ставився на моральний ідеал укранця, який увібрав як загальнолюдські цінності, так й найкращі національні риси.

У дискусі,,Зміни у вимірах цінностей сучасної молоді” студенти використавши метод аналізу, констатували втрату моральних цінностей молодими людьми, що зустрілися з життєвими труднощами. Та коли студенти звертаються до історії формування морального ідеалу, то приходять до висновку, що ідеал громадянина-патріота з часів давньої Русі до наших днів, хоча й осучаснився, однак не дуже змінився.

При обговоренні проблем,,Сенс життя”, “Мотиви вибору професії”,,,Ставлення до вищої освіти” немає порівнянъ з минулим, молодь демократично налаштована, мислить проринково. Такий прагматизм студентів пояснюсться бажанням пристосуватися до умов сучасного життя. Помітні оптимістичні тенденції — віра у власне майбутнє, реалізованість у професійній та громадській діяльності. Збільшення бажаючих отримати вищу освіту — свідчення оздоровлення укранського суспільства.

Питания, які цікавлять молодь, обговорювалися під час бесід,,Вільний час”,,,Що ми читаємо?”,,,Ставлення до мистецтва, літератури, музики”,,,Риси молодіжної субкультури”. Студенти, готуючись до таких бесід, проводили соціологічні дослідження інтересів молоді засобами опитування й анкетування, для чого самостійно розробляли анкети. Соціальний портрет і соціальний ідеал молоді мають чимало розбіжностей. Студенти в ситуації вибору зразка для поведінки обирали соціальний ідеал — людина, яка знає етикет, вміє відрізняти справжнє мистецтво від псевдомистецтва, докладає зусиль до самовдосконалення, підвищення духовного й культурного рівня.

Соціальні проблеми не залишають студентську молодь байдужою. Теми,,Погляд молоді на політику”,,,Політичні стереотипи студентів” сприяють формуванню суспільно-політичної активності молодих людей. Під час проведения рольових ігор засобами протиставлення, порівняння (політична свідомість — байдужість, політична активність — ігнорування) студенти моделювали власну долю і майбутнє свої крани.

Студенти проводили свої спостереження за активізацією, соціалізацією населения у передвиборчий період, аналізували соціальні процеси, які відбуваються у різних сферах життя крани.

Виборча комланія  продемонструвала соціальну активність студентської молоді (участь у передвиборчій агітації, роботі виборчих комісій та ін.). Реакція на спробу фальшування виборів стала індикатором громадянсько позиції студентства. Вперше за історію сучасної Украни відбувся сплеск національної самосвідомості: тисячі студентів повстали на захист волевиявлення народу, продемонстрували свою громадянську зрілість, бажання власноруч будувати майбутнє своєї крани. Студенти стали найактивнішими організаторами й учасниками мітингів, актів протесту проти беззаконня.

Такий сплеск національної, громадянської, політичної свідомості, національної гідності і гордості — яскравий приклад вияву патріотизму. Доказ того, що ген патріотизму в украінців неможливо знищити.

Проблеми безробіття, сучасні міграційні процеси теж потребують втручання молодих сил. У рольових іграх вирішувалися найболючіші проблеми, з якими у реальному житті зустрічасться молодь. Відповіді на запитання,,Що робити після навчання?”,,,Чи потрібен ти своїй крані?” студенти намагаються знайти у дискусіях. Установка на те, що кваліфіковані, високоосвічені, соціально активні молоді люди потрібні усюди, але найбільше свой крані, допомагає студентам визначитися: справжній патріот вкладає знання та сили у розбудову своєї країни.

На запитання,,Яка армія потрібна Украні?” студенти впевнено відловідали: справедлива. Розуміння, що укранська армія ніколи не була загарбницькою, сприяє формуванню стійких переконань, що армія захищає суверенітет своєї держави, мир і спокій свого народу, виступає у ролі миротворця. Разом з тим, студенти відстоювали думку, що захист Вітчизни — снятий обов’язок кожного громадянина-патріота.

,,Ставлення до екологічних проблем”,,,Захист довкілля”,,,Атомні електростанції: добро чи лихо?” — лише деякі теми робіт, що засвідчують небайдуже ставлення студентів до навколишнього середовища. Повідомлення про техногенні катастрофи, екологічні кризи, дисбаланс у природі мають вплив на зростання відповідальності майбутніх соціальних працівників перед майбутніми поколіннями. Справжній патріот не дозволить собі та іншим зашкодити природі. Природа рідного краю — не лише красиві краєвиди, а й національне багатство, яке потрібно берегти й примножувати.

Це неповний перелік тем, які мають вплив на патріотичні почуття студентів. Основним є методичний підхід до занять з соціології, яка сприяє визначенню місця людини у суспільстві, взаємовідносин із спільством, а також використання соціологічних досліджень з метою впливу на соціальні і патріотичні почуття студентів.


Розробки анкет соціологічних досліджень, що проводяться в межах досл
ідження рівнів патротичної вихованості студентської молоді.

Шановний друже!

До Вашої уваги пропонуться анкета, що проводиться в межах наукового дослідження рівнів патротичної вихованості студентської молоді Отримані дані будуть оброблені на комп’ютері, тому в анкеті застосовано цифрове кодування.

Просимо дати щирі відповіді на всі запитання, що містятъся в анкеті, акуратно заповнити її лише після ознайомлення з інструкцією.

Анкета анонімна. Отриману інформацію буде використано в суто наукових цілях.

ІНСТРУКЦІЯ

Після ознайомлення з інструкцією уважно прочитайте запитання.

У запропонованих варіантах відповідей знайдіть саме такий, що найбільш точно відображає Вашу особисту думку, або істинний стан речей. Обведіть колом літери коду, що знаходяться ліворуч.

Окрім закритих, в анкеті містяться й відкриті запитання, до яких не пропонуються будъ-які варіанти відповідей. У такому разі Вам слід вписати їх у відведені для цього вільні рядки.

Сподіваємося на плідну роботу та щирі відповіді!

Дякуємо за співпрацю.

Анкета для викладачів.

1. Які суспільно-гуманітарні дисципліни, на Вашу думку, найкраще сприяють формуванню у студентів патріотичних якостей?

2. На формунання яких патріотичних якостей у студентів Ви перш за все

зосереджусте увагу під час винчення навчальних дисципліни?

3. Чи вважасте Ви, що патріот повинен:

а) володіти укранською мовою;

б) розуміти і знати укранську мову;

в) не звертати увагу на знання укранської мови.

4. Як Ви реагусте на прояви антипатріотичних почуттів з боку студентів?

а) зразуж даю відсіч;

б) образу переживаю мовчки;

в) спочатку обдумаю відповідь, а потім вже реагую;

г) байдуже.

5. Як часто Ви використовусте названі у поданій таблиці методи з метою розвитку патріотичних якостей студентів? (Позначте знаком (+) у відповідній графі).п/п

Назна методу

Часто

Рідко

Не використовую

1

2

3

4

5

1

Інформування про факти патріотичної поведінки з преси, літератури, мистецтва.

2

Інформування з прикладів навколишньої дійсності. 

3 

Роз’яснення сутностей вчинків як патріотичних, так і непатріотичних.

4

Розкриття перспектив розвитку укранської нації, держави.

5

Ознайомлення з системою патріотичних понять.

6 

Інформування про організацію і при- йоми самовиховання патріотичних якостей.

7

Заохочення студентів до участі у патріотичних заходах.

8

Вияв обурення антипатріотичними вчинками ( у масштабах групи, технікуму, університету, держави та ін.).

9

Стимулювання розвитку патріотичних якостей.

10

Використання доручення

6. Які фактори, на Вашу думку, негативно впливають на рівень реалізації потенційних можливостей суспільно-гуманітарних дисциплін у патріотичному вихованні студентів?

8. Які засоби Ви використовуте з метою формування у студентів патріотичних якостей?

9. Який вплив мають засоби, які ви використовусте, на зміни рівня патріотично вихованості студента?


Анкета для студентів

 1.  На скільки, на Ваш погляд, професія соціального працівника є важливою для суспільства?
 2.  Оцініть міру важливості для Вас життєвих цінностей за 5- тибалъною шкалою. (Допишіть ті, які для Вас актуальні, та оцініть іх).

№ з/п


Житт
єві цінності

Дуже
важливі

Важливі

Мало-
важливі

Неважливі

 1.   

Соціальне становище

 1.   

Влада над людьми

 1.  

Матеріальне благополуччя

 1.  

Престижність роботи

 1.  

Сімейне благополуччя

 1.   

Слава, пошана, повага людей

 1.  

Вірність Батьківщині й готовність до її захисту

 1.   

Любов до людей

 1.   

Цілеспрямованість

 1.   

Прагнення досягнути професійної кар’єри

 1.  

Бажання бути корисним людям, суспільству

 1.   

Відсутність ідеалів

3. Як Ви реагуєте на прояви антипатріотичних почуттів?

а) зразу ж даю відсіч;

б) образу переживаю мовчки;

в) спочатку обдумаю відповідь, а потім вже реагую;

г) байдуже.

4. Чи берете Ви участь у виховних заходах патріотичного спрямування?

а) так;

б) бажаю, але не маю досвіду;

в) ні.

5. У яких заходах патріотичного спрямування Ви брали участь?

а) у народознавчому гуртку;

б) художній самодіяльності;

в) волонтерському русі;

г) інше.

6. Назвітъ мотиви Вашої участі у виховних заходах патріотичного спрямування.

7. Назвіть основні джерела отримання Вами знань про національні трациції, звичаї, обряди, історію Украни.

8. Ваш ідеал патріота?

а) національний герой (періоду Кивської Русі, Січі, УНР та Гетьманату; Великої Вітчизняної війни);

б) державний діяч;

в) інший.

9. Формуванню яких патріотичних якостей, на Вашу думку, сприяє винчення:

а) історії України;

б) історії культури України?

в) укранської мови;

г) соціології.

10. Оцінітъ вплив укранської мови, історії, культури, соціології на патріотичні почуття студентів (за 5-тибалъною шкалою):


Список використаної літератури.

1. Вступ до соціальної роботи роботи: За ред. Т.В. Семігіної, Г.і. Миговича - К., Академвидав,2005.
2. Городяненко В.Г.Соціологія.— К
., 2002.
3. Сасіна Л. О. Мажник Н.А Соціологія: Навч. посіб.-Х., Вд «іНЖЕК», 2005.
4. Барвінський А.О. Соціологія-К., Центр навч. літератури,2005.
5. Соціологія: Підручник.- К., Кондор, 2007.
6. Соціологія: Курс лекцій: В.М. Піча, О.М. Семашко. Н.И. Черниш та інш.
К., Заповіт, 1997.
7. Практикум з соціології. За ред. В.М. Пічі- Львів: «Новий Світ-2000», 2006.
8. Волков Ю.Г.Социология: Учеб. для вузов.- М.; Гордарика, 1998.
9. Городяненко В.Г.Историография социологии.
- Днепропетровск, дГУ,2000.
1 0. Гидденс С.Социология; Учебник.— М, 1999.
11.Городяненко В.Г.Социологический практикум.— К. 1999.
1 2.Здравомыслов А.Г. Социология конфликта.— М, 1995.
13.Радугин А.А., Радугин К.А. Социология. Курс лекций.
- М.: Центр, 1997.
14.Смелзер Н. Социология.
- М.: Феникс, 1994.
15.Тощенко Ж.Т. Социология.
- М.: Прометей, 1994.
16.Фролов С.С. Социология.
- М.: Логос, 1996.
17.Московский государственный социальный университет. Девиантное поведение детей и подростков: проблемы и пути их решения
// Материалы Московской городской научно-практической конференции. - М.: Союз, 1996.
18. «Актуальные проблемы суицидологи» под ред. Портнова А.А. М., 1978.
19.Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н. и др. Социология: курс лекций: Учебное пособие.
Ростов-н/д: Феникс, 1999.

PAGE  4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33872. Политическая жизнь страны во второй половине 60-х - первой половине 80-х гг 26 KB
  Снова установлено коллективное руководство 1й секретарь Брежнев председатель СМ Косыгин. Отставка Хрущева сопровождалась кадровыми переменами Договорщики: Подгорный секретарь ЦК Шелест член Президиума КЦ Шелепин член Президиума секретарь ЦК председатель комитета партийного контроля Суслов секретарь ЦК по идеологии.
33873. Общественная жизнь страны во второй половине 60-х – первой половине 80-х гг. Диссидентское движение 38 KB
  Национальное сознание развивалось в очень неблагоприятных условиях в условиях идеалогического диктата причем монодиктата в условиях политического диктата. 60ники : романтики в условиях Хрущеавской оттепели высшее достижение общественной жизни было: 1. 70ники : формировались в других условиях приспособленцы карьеристы циники космополиты. В условиях застоя был неизбежен рост различных форм протеста среди населения.
33874. Экономи́ческая рефо́рма 1965 г. в СССР 103 KB
  в СССР в СССР известна как Косыгинская реформа на Западе как реформа Либермана реформа управления народным хозяйством и планирования осуществлённая в 1965 1971 гг. Связывается с именем председателя Совета Министров СССР А. Традиционно проведение реформы связывали с усложнением экономических связей что снижало эффективность директивного планирования в 1966 промышленность СССР включала более трёхсот отраслей 47 тыс. Струмилин эксперты Госплана СССР руководители предприятий и др.