54830

Эластичность спроса на ресурсы. Факторы эластичности спроса на ресурсы

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Если у ресурса много хороших заменителей, то эластичность спроса на него будет высокая, поскольку повышение цены заставит производителя резко сократить спрос и использовать альтернативные факторы производства. И наоборот, если у ресурса нет серьезных заменителей...

Русский

2014-04-02

32.04 KB

6 чел.

Эластичность спроса на ресурсы. Факторы эластичности спроса на ресурсы.

Эластичность спроса на ресурс по цене показывает степень количественного изменения величины спроса на ресурс при изменении цены на 1%.

Эластичность подсчитывается по стандартным формулам

Дуговой эластичности:

где Р1,Р2 — первоначальная и последующая цены;

Q1,Q2 — первоначальная и последующая величины спроса.

Точечной эластичности:

где Q`(P) — производная функции спроса по цене;

Р — рыночная цена;

Q(P) — величина спроса при данной цене.

Факторы, определяющие эластичность спроса:

  1.  Наличие и доступность на рынке ресурсов-заменителей. Если у ресурса много хороших заменителей, то эластичность спроса на него будет высокая, поскольку повышение цены заставит производителя резко сократить спрос и использовать альтернативные факторы производства. И наоборот, если у ресурса нет серьезных заменителей, то спрос на него будет относительно стабильным.
  2.  Доля затрат на данный ресурс в совокупных издержках фирмы. При прочих равных условиях, чем меньше доля совокупных затрат приходится на рассматриваемый ресурс, тем ниже эластичность спроса фирмы на него.
  3.  Анализируемый период времени. При прочих равных условиях, чем менее продолжительный период времени мы рассматриваем, тем менее эластичен спрос на ресурсы. Очевидно, что в краткосрочном периоде производителю сложнее адаптироваться к росту цен и найти необходимые ресурсы-заменители.
  4.  Эластичность спроса на продукт, изготавливаемый при помощи данного ресурса. Снижение цены на продукцию, характеризующуюся эластичным спросом, приводит к увеличению объема продаж, и как следствие, к росту спроса на ресурсы. Поэтому, при прочих равных условиях, чем выше эластичность спроса на продукт, тем выше эластичность спроса на ресурс, используемый при его производстве.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73935. ТЕОРЕТИЧНİ ТА ОРГАНİЗАЦİЙНİ ОСНОВИ ФİНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 128 KB
  Фінансовий менеджмент ґрунтується на системі принципів засобів та форм організації грошових відносин підприємства спрямованих на управління його фінансовогосподарською діяльністю. Складовими фінансового менеджменту є...
73936. СИСТЕМА ЗАБЕЗЕЧЕННЯ ФİНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 107.5 KB
  Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту являє собою взаємозв’язану сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів підприємства які забезпечують розроблення і прийняття управлінських рішень з окремих напрямів його фінансової діяльності і несуть відповідальність за результати цих рішень. İєрархічний принцип побудови фінансових служб управління підприємством Фінансова служба управління підприємством у цілому Фінансові служби управління структурними одиницями підприємства відділами цехами службами Фінансові служби...
73937. УПРАВЛİННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 189.5 KB
  Поняття грошового потоку Грошовий потік можна визначити як сукупність послідовно розподілених у часі подій які пов’язані із відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових коштів у зв’язку з виконанням договірних зобов’язань між економічними агентами суб’єктами господарювання державою домогосподарствами міжнародними організаціями...
73938. М.С. Грушевський - видатний український діяч 298 KB
  Формування особистості М.С. Грушевського. Формування політичних поглядів і переконань на різних етапах життя М.С. Грушевського. Повернення в Україну. На чолі Центральної Ради. Ідея соціалістичного федералізму. Брестська трагедія. Зрілість. Останні роки життя...
73939. Имидж как средство повышения конкурентоспособности предприятия 3.55 MB
  Имидж предприятия (организации) и принципы его формирования в современных условиях. Формирование внутреннего имиджа предприятия и его взаимосвязь с мотивацией трудовой деятельности. Формирование имиджа ОАО «Автокомбинат 1». Основные направления повышения конкурентоспособности транспортных услуг
73940. УПРАВЛİННЯ АКТИВАМИ 98.5 KB
  Розглядаючи наведену формулу необхідно визначити період який потрібен для перетворення виробничих запасів дебіторської і кредиторської заборгованості в готівку.з – середній період обороту дебіторської заборгованості...
73941. ВАРТİСТЬ İ ОПТИМİЗАЦİЯ СТРУКТУРИ КАПİТАЛУ 364 KB
  Первісне значення терміна ”капітал” (від лат. capitalis) означає головний, основний. Пізніше у німецькій та французькій мовах цим терміном стали позначати основне майно або основну грошову суму.
73942. УПРАВЛIННЯ IНВЕСТИЦIЯМИ 151.5 KB
  Економічна сутність інвестицій та їх класифікація Ефективне управління інвестиціями обумовлює необхідність: з’ясування сутності інвестицій та можливості їх реалізації в різних формах; розробки і реалізації інвестиційної стратегії як головної мети інвестиційної діяльності; урахування класифікації інвестицій; вибору та оцінки ефективності інвестиційних проектів підприємств; забезпечення оптимального співвідношення джерел фінансування в реальних капітальних інвестицій; оцінювання ефективності фінансових інвестицій та формування оптимального...
73943. Етапи формування команди 45.5 KB
  Люди, обєднані в робочу групу, мають різні мотиви і очікування. Важливо розуміти, в чому буде виграш кожного учасника у разі загального успіху проекту, і використовувати це знання для об'єднання співробітників.