55028

Процес політизації українського суспільства

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета. Дати уявлення про умови та методи формування українських політичних партій. Показати на прикладі західноєвропейського та російського суспільно–політичних рухів процес формування українського національно–політичного руху. Розвивати уміння учнів працювати з різними джерелами інформації;

Украинкский

2014-03-21

71.5 KB

9 чел.

План-конспект

уроку історії України в 10 класі

Тема. Процес політизації українського суспільства

Роман Н.С., учитель історії вищої категорії     Червонозаводської загальноосвітньої                   школи І-ІІІ ступенів №2 Лохвицького р-ну Полтавської обл.

Тема. Процес політизації українського суспільства.

Мета. Дати уявлення про умови та методи формування українських політичних партій. Показати на прикладі західноєвропейського та російського суспільно – політичних  рухів процес формування українського національно – політичного руху. Розвивати уміння учнів працювати з різними джерелами інформації; співвідносити та спів ставляти умови в яких розвивалася українська політична система. Виховувати учнів у дусі патріотизму,національної свідомості та гідності.

Тип уроку. Комбінований з елементами дискусії.

Обладнання.   Електронний варіант підручника «Історія України » 10 клас, атлас з історії України, карта «Українські землі в складі Російської та Австро-Угорської імперії», засоби мультимедіа.

Очікувані результати.

Після уроку учні зможуть:    

 •  називати  хронологічні рамки появи в Україні політичних партій;    
 •  визначати  новостворені політичні сили та їх вплив на свідомість українського народу в межах двох імперій;                                                                 
 •  давати характеристику діяльності РУП, УНП, УДП, УРП, УСДРП;
 •  визначати мету їх діяльності та керівників;  
 •  висловлювати судження відносно популярності політичних сил серед народу.

Хід уроку.  

 •  Слайд 1. Заставка

І. Вступна бесіда.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 •  Слайди 2,3.   Історичний диктант.

1. Перелічіть соціальні групи населення України на початку ХХ ст.

2. Надлишок робочої сили., який з'явився після  ліквідації кріпосного права, називають…

3. Перелічіть передумови, які сприяли швидкій  адаптації селян-переселенців з Росії в Україну.

4. Українська буржуазія концентрувалася у таких галузях: …

5.Модернізаційні процеси супроводжувалися збільшенням попитом суспільства на осіб якої праці? 

 1.  Основним соціальним джерелом формування української інтелігенції було…

7. Перший голод ХХ ст. в Україні почався у…   і викликав заворушення на території…  та …  губерній.

8. Який характер носили селянські виступи 1902 року?

9. Перелічіть етапи українського визвольного руху.

IIІ. Мотивація навчальної діяльності.                                                                              

 1.  Слово  учителя.    Наприкінці XIX  –  на початку  XX століття український визвольний рух переходить у третій, останній етап – політичний. Попередній, культурницький етап, коли діяли українофільські громади,поступово відходить у минуле. На початку ХХ

століття в політичному етапі інтереси українського населення представляли уже політичні партії, які зуміли завоювати масову підтримку з боку своїх прихильників і виокремити із всіх завдань найголовніше – отримання Україною суверенітету.    

  Надихали «Східняків» уже політизовані представники Західної України, зокрема Галичини, яка і на початку нової ери залишалася «Українським П’ємонтом»,

адже нас розділяв кордон. Всього на українських землях проживало 48 млн. чоловік, зокрема 33 млн. українців.   

 •  Слайд 4. Карта. Україна 1900-1913 рр.
 1.  Виступи учнів

Учень.    Українські землі, що входили до складу Російської імперії, були об’єднані в три регіони —  генерал-губернаторства по 3 губернії в кожному:

Малоросійське – Чернігівська,Полтавська, Харківська.

Київське – Волинська, Подільська, Київська.

Новоросійське – Катеринославська, Таврійська, Херсонська.

  Кожна губернія поділялася на 10-12 повітів, а ті у свою чергу, на волості, з кількома селами у кожній. Губернськими і повітовими центрами були міста, волосними – містечка. Губерніями керувати губернатори, яких призначав цар із середовища військових і відомих дворян. Повіти очолювали  капітани - справники, яких обирали зі свого середовища дворяни повіту. На чолі волості стояв обраний волосним сходом старшина. Йому підпорядковувалися сільські старости. Яких обирали сільські громади. Окрім цих органів виконавчої влади. У губерніях і повітах створювалися виборчі самоврядні установи – земські зібрання ( розпорядчі органи) та земські управи (виконавчі органи). Втім, їхні функції були обмежені питаннями будівництва та утримання місцевих шляхів, розвитку хліборобства, промисловості торгівлі, надання населенню медичних послуг, освіти, зв’язку, протипожежного захисту тощо. Діяльність земств контролювалася губернаторами та міністерством внутрішніх справ.

Учень.      До складу Австро – Угорщини входили три історичні українські регіони: Східна Галичина, Північна Буковина і Закарпаття. Східна Галичина з адміністративним центром у Львові переділялася на 50 повітів, Північна Буковина з центром у Чернівцях – на 10 повітів, Закарпаття з центром в Ужгороді – на 4 комітати.

 Учень.     У Буковині найвищою посадовою особою був крайовий президент, а в Галичині – намісник. Вони призначалися цісарем і мали широкі повноваження. Їм підпорядковувалися повітові старости, яких призначав міністр внутрішніх справ. Повітові старости призначали війтів, які очолювали сільські громади. У Львові й Чернівцях діяли крайові сейми, що виконували функції органів місцевого самоврядування. Вони опікувалися проблемами торгівлі, освіти, санітарного стану в населених пунктах тощо.

Учитель.    Отже, тема нашого уроку «Процес політизації українського суспільства».

 •  Слайд 5.  Тема і мета уроку.
 1.  Бесіда. Обговорення з учнями питання: «Що ви хочете дізнатися на уроці? Що ви чекаєте  від цього уроку?»1
 •  Сл. 6. Очікувані результати

   Учитель.    Проаналізувавши  адміністративний устрій обох імперій і зрозумівши становище корінного населення під владою чужих імператорів, поставимо перед собою проблемне питання, на яке спробуємо відповісти в кінці уроку.

 •  Слайд 7. Проблемне питання. Які політичні партії, що діяли на початку ХХ століття в Україні мали можливості та засоби для досягнення Україною незалежності?2

IV. Формування нових знань.

      Учитель. Яскравим проявом політизації українського руху в Наддніпрянській Україні і дієвим поштовхом до створення політичних партій була діяльність « Братства тарасівців».

 •  Слайд 8. «Братство тарасівців» (фото)

     Учень. «Братство тарасівців» - таємна організація свідомих українців, речників українського національного руху з самостійницькими тенденціями. Заснована влітку 1891 року під час відвідин могили Тараса Шевченка біля Канева. Тарасівці висунули політичну постулати визволення української нації з-під російського панування, повної автономії для всіх народів Російської імперії. У містечку Глинськ поблизу Ромен, де працювали студенти, наприкінці 1891 року була заснована програма                     « Братства тарасівців».

Основні положення:      

 •  самостійна суверенна Україна від Сяну по Кубань, від Карпат до Кавказу;   
 •  федеративна всередині: себто федерація Лівобережної, Правобережної, Степової, Кубані й Галичини;   
 •  на чолі держави гетьман і сейм;  
 •  свобода віри, відокремлення церкви від держави, національна армія, безоплатна й обов’язкова школа.

Головні діячі:  М.Коцюбинський, В.Самійленко, М.Кононенко, В. Шемет.  

     Учитель.    Це була законспірована організація яка поступово перетворювалася в політичну партію. На жаль «Братство» так і не стало згуртованою організацією. Але свою роль вони зіграли – підштовхнули українську інтелігенцію до пошуку шляхів об’єднання в політичні партії – на зразок європейських.                                                                                                    Більшість політичних партій які у нас з’являлися ставили за мету національне визволення, а от щодо питання який лад матиме майбутня українська держава, які соціально – економічні порядки в ній будуть панувати - тут погляди розходяться. Українські політичні партії формуються за трьома зразками - соціальні, ліберальні і консервативні, але з національним забарвленням.

  Зверніть увагу на екран, де представлено формулювання течій за істориком Норманом Дейвісом.

 •  Слайд 9. Словникова робота.3
 •  Лібералізм – прихильники наголошували на пануванні закону, індивідуальній свободі, конституційних процедурах, релігійній толерантності і загальних правах людині
 •  Консерватизм – був не проти демократичних змін взагалі, лише наполягав, щоб розвиток монархії, церкви, соціальної ієрархії не опинився під загрозою.
 •  Націоналізм – сукупність ідей, пов'язаних з нацією, чиї інтереси вважалися за найвище добро.
 •  Соціалізм, як і націоналізм, -  колективна віра; він виступає проти експлуататорів та власників. Соціалізм вважає, що всі ресурси потрібно поділити пополам.

  Учитель.    В кінці 19 століття в основному виникають партії соціал-демократичного спрямування, зокрема у 1896 році – Київська група —  Українська  соціал-демократія (УСД) . Формулу « Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» - найсерйозніше зрозуміли представники Російської соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП).  

   У вересні 1897 року у Києві було вирішено створити українське об’єднання громад яке отримало назву «Загальна українська організація».Їх мета – національні права українців у складі Росії. Ініціаторами виступають українофіли В.Антонович і О.Кониський за фінансової підтримки українського підприємця – мецената В.Симиренка.

    На території Наддніпрянщини історію національних політичних партій розпочинає Революційна Українська Партія (РУП).

     Учень.    РУП виникає в Харкові. Саме в цьому місті ще жили колишні члени « Братства тарасівців». Сюди ж переїхав у 1899 році один із колишніх керівників Микола Міхновський. Тут, у столиці Слобожанщини, була сильна студентська громада яку очолював син Володимира Антоновича Дмитро.

 •  Слайд 10. Портрети Д. Антоновича і М. Міхновського

  Утворення РУП датується 29 січня 1900 року. Програму склав М.Міхновський, вона отримала назву «Самостійна Україна», видана в Західній Україні і нелегально переправлена на Наддніпрянщину.

 •  Слайд 11. Титульна сторінка «Самостійної України»  

  Виголосив програму Міхновський на нелегальному Шевченківському  святі   у Полтаві 19 лютого 1900 року.

 •  Слайд 12. Фото письменників у Полтаві

  Наведу головні тези цього документу:                                 

 •  « Активна політична боротьба за незалежність України. Інтелігенція стає до боротьби за свій  нарід, до боротьби кривавої і безпощадної…»;
 •  на своєму прапорі українська інтелігенція виписує слова «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ!»;  
 •  повернення українському народові прав, визначених Переяславською конституцією 1654 року;                                                                                                    – Україна для українців.
 •  Слайд13. Титульна сторінка «Самостійної України» з головним лозунгом.

     Учитель.      Деякий час « Самостійна Україна» була фактично програмою РУП, але вже у тому ж 1900 році постали очевидні недоліки цього документу. На що не звернув увагу автор?

 Учень.    Документ був позбавлений соціально – економічних вимог і гасел. За це політичні опоненти критикували Міхновського.

Учень.     Львівський молодіжний журнал « Молода Україна» писав, що така Україна хороша хіба що для українського панства та інтелігенції. А хто ж буде працювати?

 Учень.    Скупо критикував « Самостійну Україну» Міхновського і Мартос у 1904 році. За 4 роки ця брошура не викликала жодного відгуку в масах. То ж виступати в той час з постулатом державної самостійності, було зовсім недоречно.

Учитель.    Не дивлячись на всі за і проти в історії Наддніпрянської України це був перший документ українського національного руху, представлений першою політичною організацією. Саме вона відкрила його самостійницький етап. Якими ж були основні форми діяльності РУП?

Учень.    За 3 роки РУП утворила Центральний комітет у Києві та зарубіжний комітет у Львові;  випустила 4 газети і видала 38 брошур загальною чисельністю 190 тисяч примірників. Зміст пропагандистських матеріалів відповідав настроям населення і сприяв розгортанню масового антиурядового, анти поміщицького селянського руху 1902 – 1905 років на Полтавщині та Харківщині.

Учитель.    Критика, якій був підданий Міхновський і розбіжності у поглядах членів РУП призвели до її розколу.

 •  Слайд 14. Схема розколу РУП на окремі партії4

V.Рефлексія   

Учитель.  Соціально – економічні перетворення на думку представників усіх політичних сил, повинні відбуватися шляхом компенсації тим у кого була вилучена приватна власність.

         На часі повернутися до проблемного питання.                                                                      

         Методом « Три речення» пропоную дати відповідь на проблемне питання, а потім об’єднавшись у групи скласти по 3 тести на основі матеріалу,  вивченого на  сьогоднішньому уроці.

 •  Слайд 15. Проблемне питання
 •  Відповіді учнів
 •  Учні зачитують тести, складені в групах.

VІ.Домашнє завдання

1. Опрацювати законспектовані записи.                                  

2.Випереджаюче завдання. Підготувати інформацію про діяльність Просвіт та революційні події в Україні у 1905 році.

                                                                                                                            

1 Учні висловлюють свої очікування від уроку. Потім висвітлюється слайд «Очікувані результати» (плакат із очікуваними результатами вивішується на дошку)  

2 Плакат із проблемним питанням вивішується на дошку

3 Учні записують визначення у словники

4Учні записують схему в зошити


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57328. Предметы и средства гигиены тела. Уход за кожей, волосами, ногтями 59.5 KB
  Утром когда Маша просыпалась бабушка говорила: Маша убери свою постель сделай зарядку умойся холодной водой и садись завтракать. Когда Маша отказывалась от манной каши или молока хватала со стола печенье и собиралась без завтрака бежать...
57329. Понятие социальной общности, общества и социума. Стратификация 31 KB
  С этой целью создаются соответствующие институты социального контроля общественные административные и правовые. Как элемент социального управления социальный контроль функционирует по принципу обратной связи реагируя наиболее остро на возрастание...
57332. РЕФОРМАЦИЯ В ГЕРМАНИИ 165.5 KB
  Причины реформации Причины реформации существовали везде но в Германии они действовали особенно сильно так как с одной стороны редко где религиозность отличалась таким интимным моральным характером как в тогдашнем немецком народе а с другой немногие нации...