55038

Портфоліо як одна з форм оцінювання індивідуальних досягнень учнів початкових класів

Научная статья

Педагогика и дидактика

Відсутність оцінок протягом першого і другого років навчання в початковій школі в жодному разі не повинно розумітися як повна відмова від системи контролю і оцінки з боку вчителя. Навпаки, оцінка замінюється розгорнутою системою взаємин, співпрацею дитини і дорослого у контрольно-оціночної діяльності, яка будується на змістовно-оціночної основі.

Украинкский

2014-03-21

214.5 KB

2 чел.

Портфоліо як одна з форм оцінювання

індивідуальних досягнень учнів початкових класів.

Методичні рекомендації для вчителя

Відсутність оцінок протягом першого і другого років навчання в початковій школі в жодному разі не повинно розумітися як повна відмова від системи контролю і оцінки з боку вчителя. Навпаки, оцінка замінюється розгорнутою системою взаємин, співпрацею дитини і дорослого у контрольно-оціночної діяльності, яка будується на змістовно-оціночної основі. Найважливішою умовою ефективності системи контролю та оцінки результатів навчальної діяльності школярів є врахування їхніх індивідуальних особливостей. Незамінну допомогу в цьому може надати портфоліо. 

Портфоліо («портфелі») служать для інтеграції викладання та оцінки; надання необхідної інформації учням, вчителям і батькам, а також іншим зацікавленим сторонам; допомоги дітям у оцінюванні власної роботи; формування бази для оцінки досягнень дитини.

«Портфель» є найбагатшим джерелом інформації про зростання і розвиток дитини, а в початкових класах цінний ще й тому, що дає уявлення про сам процес навчання дитини.

Портфоліо не тільки є сучасною ефективною формою оцінювання, але й допомагає вирішувати такі важливі педагогічні завдання: 

 •  підтримувати і стимулювати навчальну мотивацію школярів; 
 •  заохочувати їх активність і самостійність, розширювати можливості навчання та самонавчання;
 •  розвивати навички рефлексивної та оціночної (самооцінюючої) діяльності учнів;
 •  формувати вміння вчитися - ставити цілі, планувати і організовувати власну навчальну діяльність;
 •  сприяти індивідуалізації (персоналізації) освіти школярів;
 •  закладати додаткові передумови і можливості для успішної соціалізації.

Типи портфоліо 

«Загальний портфель» ( «збірний») являє собою папку, де зберігаються роботи учня.. Він адресований як вчителя, так і учня. У «загальний портфель» слід включати:

 •  зразки листа дитини - чернетки і чистовик з усіх предметних областей, витяги зі щоденників;
 •  списки прочитаних книг, контрольні таблиці з розвитку навичок та вмінь (приклади контрольних таблиць наведено в Додатку 2); 
 •  враження (малюнки, замітки) про прочитані книги, відкриті питання з рубрикаторами балів;
 •  магнітофонні записи читання вголос;
 •  фотографії робіт і різних видів діяльності дитини;
 •   контрольні таблиці з математики та приклади рішення завдань.

«Демонстраційний портфель» («вітрина учня»)  являє собою контейнер (папку, коробку), де зберігаються роботи учня, що свідчать про його досягнення. Сюди можуть бути включені роботи з одного або кількох предметів. Такий «портфель» призначається для демонстрації і може бути показаний батькам.

У цей «портфель» входять:

 •  окремі кращі роботи з «загального портфеля»;
 •  роздуми учня про свої досягнення;
 •   «Папка самоповаги» з вирізками, фотографіями.

 «Оціночний портфель» ( «портфель вчителя й учня») -- набір документації, яка оцінює прогрес учня і є частиною загальної оцінки.  

Тут зберігаються:

 •  копії матеріалів з «демонстраційного портфеля»;
 •  запису спостережень за учнем; висловлювань дитини;
 •  записи бесід;
 •  опис інтересів учня;
 •  матеріали тестів, контрольних робіт.

Формування «портфелів» у якійсь мірі суб'єктивно. Репрезентативність і достовірність поданої інформації залежать від досвіду та кваліфікації вчителя. При відборі робіт учнів, вчителю слід замислитися над низкою питань.

 •  Що вважати гарним показником для цього учня?
 •  Які якості, що свідчать про розвиток дитини та її прогрес у навчанні, продемонстровані в даній роботі?
 •  Як ця робота учня співвідноситься з іншими роботами з його портфоліо?

Структура портфоліо 

Немає чіткого списку найменувань і кількості пунктів, які необхідно включати в портфоліо. Це питання вирішується конкретним учителем, групою вчителів або методичним об'єднанням.  Заохочується будь-яка ініціатива.

Склад навчального портфоліо безпосередньо залежить від конкретних цілей навчання. Наприклад, візьмемо навчання математики з конкретно сформульованими цілями:

 •  розвиток математичного мислення учнів;
 •  формування уміння вирішувати задачі;
 •  розвиток прикладних математичних умінь і т.п.

Структура портфоліо в цьому випадку може бути наступною.

 1.  Титульний лист, що включає загальні відомості про учня (Додаток 1).
  1.  Творча візитка учня, що відображає особливості його особистості і представлена будь-яким способом (фотографіями, записами користувачів і т. ін.).
  2.  Роботи учня (з предметів).
  3.  Нотатки вчителя, однокласників, батьків та ін.

У портфоліо може бути включено все, що може з'явитися свідченням зусиль, досягнень у навчанні даної дитини. Кожен елемент змісту повинен датуватися, щоб можна було простежити динаміку навчального прогресу.

Бажано, щоб при оформленні остаточного варіанту в портфоліо увійшли три обов'язкові елементи: 

 •  супровідний лист «власника» портфоліо з описом мети, призначення і короткого змісту;
 •  зміст портфоліо з перерахуванням його основних елементів;
 •  самоаналіз і «погляд у майбутнє».

Для складання портфоліо можна рекомендувати відібрати наступні документи:

 •  три, з точки зору вчителя (учня), кращі роботи з кожного курсу; 
 •  роботи з початку, середини і кінця курсу; 
 •  роботи, які, на думку вчителя, відображають динаміку росту дитини;
 •  дві роботи, якими пишається дитина (хотів би показати друзям, однокласникам).

Оцінка і самооцінка 

Рубрикатор - це система балів, яка пред'являється учню перед початком виконання роботи (завдання). Як правило, рубрикатор містить певний діапазон балів і дає можливість оцінити різні аспекти виконання завдання. 

Критерії для рубрикатора балів 

Обмежені зусилля (1 бал)

Учень:

 •  доводить до кінця незначна кількість завдань;
 •  має потребу у великій кількості нагадувань, щоб продовжувати виконання завдання, рідко мотивований;
 •  частина завдань може не здати або здає із запізненням;
 •  рідко слухає уважно, практично не бере участь у спільній роботі групи, класу, колективних обговореннях.

Непослідовні зусилля (2 бали)

Учень:

 •  володіє мотивацією для виконання більшої частини завдань, проте роботу не доводить до кінця;
 •  потребує нагадувань, щоб не відволікатися;
 •  іноді слухає уважно і бере участь в обговореннях і роботі в групі. 


Компетентні зусилля (3 бали)

Учень:

 •  звичайно мотивований і не відволікається;
 •  вчасно закінчує і здає завдання; 
 •  зазвичай слухає уважно, бере участь в колективних обговореннях, виконує спільні проекти в групах.

Значні зусилля (4 бали)

Учень:

 •  володіє самомотивації;
 •  з бажанням виконує завдання;
 •  часто просить додаткові завдання;
 •  майже завжди уважно слухає, бере участь в обговореннях і спільної роботи.

Виключні зусилля (5 балів)

Учень:

 •  сам керує своєю діяльністю;
 •  шукає нові завдання;
 •  виконує завдання з ентузіазмом;
 •  уважно слухає;
 •  з бажанням бере участь в обговореннях і працю;
 •  сприяє ефективній взаємодії в навчальній групі;
 •  бере на себе відповідальність за подальший особистісний та академічний зростання.

Поточне оцінювання 

Результати спостережень за учнями повинні фіксуватися вчителем. Найбільш вдала форма для записів - таблиця. Вона може мати наступну форму:

Ім’я

Тетяна

Дата

10.12.2006

Результати спостережень

Наприкінці тижня або періоду спостереження зробіть копію таблиці, виріжте кожен квадратик і додайте його до індивідуальної карти  тижневих спостережень кожної дитини. 

Самооцінка 

Самооцінка учнів - це важлива частина реальної оцінки Вона дозволяє учням критично поставитися до своїх успіхів, взяти на себе контроль над процесом навчання і його результатом, а також відповідальність за них.

Щоденники, нотатки про успіхи учнів, навчальні журнали, табелі, відомості, письмові роздуми учнів про їх власній роботі допомагають вчителеві стежити за прогресом дітей. Для стимулювання процесу самооцінки слід задати кожному учневі ряд питань і обов'язково записати відповіді на них.

 •  Які навички тобі вдалося вдосконалити в минулому році?
 •  Що ти вмієш дуже добре?
 •  Що можеш покращити?
 •  Над чим ти б хотів попрацювати в цьому році?
 •  Чому сподіваєшся навчитися цього року?

Можна запропонувати дітям заповнити «Лист самоаналізу планів та інтересів» на початку і в кінці навчального року, а для самооцінки конкретних робіт - відповісти на питання «Листа самооцінки» (Додаток 3).

Бесіда як один з методів оцінки 

Бесіда вчителя з учнем надає їм обом можливість обговорити конкретну тему: прочитану книгу, написаний твір або поточну роботу учня. Розмову потрібно вести у довірчій і спокійній манері, щоб учень не відчував себе скутим і був готовий поділитися своїми думками.

Бесіда - один з найважливіших методів реальної оцінки, оскільки вона дозволяє доповнити інформацію:

 •  про рівень розуміння учнем дисциплін навчального плану;
 •  про інтереси та захоплення;
 •  про тих областях, в яких учню потрібна допомога;
 •  про ефективність методів, які застосовуються вчителем;
 •  про те, чому учень бажає навчатися надалі.

Зміст розмови фіксується (Додаток 4).

Батьки не завжди можуть ознайомитися з портфоліо своєї дитини в школі. У таких випадках можна вислати їм копію «портфеля» для ознайомлення та запропонувати свої поділитися враженнями, висловити свою думку. Відповідь батьків у вигляді заповненої анкети підшивається і є підтвердженням ефективності спілкування вчителя з сім'єю (Додаток 5).

Література 

 1.  Десятибалльная системаБезотметочное обучение.– Мн., 2003.
 2.  Джасмин, Дж. Джасмін, Дж. Оценивание «портфеля» в классах, работающих в рамках цельноязыкового подхода.– Халтингтон-Бич, 1992
 3.  Перроун, В. Перроун, В. Расширяя оценивание учащихся. – Александрия, 1991.
 4.  Уолш, К. Создание классов, ориентированных на 8-,9- и 10-летних детей. – Мн., 2002.
 5.  . Юдіна, І. Портфоліо учня середньої школи. – Волгоград, 2006.

Додаток 1 

Назва освітньої установи


ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛІОФамілія_________________________________

Ім’я_____________________________________

По-батькові_________________________________

Дата народження____________________________

Район____________________________________

Школа___________________________________

Клас____________________________________


Період, за який представлені документи і матеріали: 

з «____»__________________20___г. з «____»__________________ 20___г. 

по «___»__________________20___г. по «___»__________________ 20___г.

Додаток 2 

Контрольна таблиця розвитку вмінь 

Дата:

Ім'я:

Умовні позначення: 

П = постійно

І = іноді

Р = рідко

Уміння, навички

П

І

Р

На листі учень вживає правильно:

початкові приголосні

кінцеві приголосні

поєднання приголосних

закінчення слів

Учень знає розділові знаки:

точку

знак питання

знак оклику

лапки

При листі учень правильно вживає: 

знаки пунктуації

великі літери

Учень може вибудувати послідовність подій в оповіданні:

усно

при написанні

Учень може класифікувати предмети за:

розміром

кольором

іншими ознаками

Контрольна таблиця розвитку навички слухання 

Дата:

Ім'я:

Умовні позначення: 

П = постійно

І = іноді

Р = рідко

Уміння, навички

П

І

Р

Учень дивиться в очі, тому, хто з ним говорить

Учень зацікавлено слухає

Учень повертається убік того, хто говорить

Учень слухає і розуміє:

одне завдання

два завдання

три і більше завдань

Учень може стежити за ходом розмови, бесіди: 

віч на віч

за участю всього класу
Контрольна таблиця розвитку мовних навичок 

Дата:

Ім'я:

Умовні позначення: 

П = постійно

І = іноді

Р = рідко

Уміння, навички

П

І

Р

Учень користується експресивної промовою для: 

порівняння і протиставлення

вибудовування послідовності подій

позначення предметів

виділення важливого

викладення своїх планів, висновків 

розповіді про власний досвід

Учень може:

самостійно почати розмову

чекати, поки не з'явиться можливість розповісти про своє

висловити незгоду, не порушуючи хід розмови

запитати на пояснення

розвинути думку

адекватно відреагувати

тримати в голові думка, поки чекає своєї черги для висловлення

не відхилятися від теми

Учень може правильно вимовляти:

звуки

слова
Контрольна таблиця розвитку навичок читання 

Дата:

Ім'я:  

Умовні позначення: 

П = постійно

І = іноді

Р = рідко

Уміння, навички

П

І

Р

Виявляє інтерес до читання

При можливості вибору виду занять обирає читання

Як читач проявляє впевненість 

Має улюблені книги

Може міркувати про книгу

Висловлює припущення з приводу подальших подій в оповіданні

Визначає питання

Розповідає про ідеї, які з'явилися у нього після прочитання розповіді

Пам'ятає зображення (малюнки), текст і використовує їх для підкріплення і пояснення своїх ідей

Може переказати розповідь:

від початку до кінця

з дотриманням послідовності основних подій

детально

Може розповісти про:

героїв

місце і час дії

події

кульмінації подій

проблеми

вирішенні проблеми

Примітка. Учитель доповнює таблиці необхідними позиціями самостійно.


Додаток 3 

Лист самоаналізу планів та інтересів 

(на початок навчального року)

 1.  Дата_________________________________________________________
 2.  Прызвище_____________________________________________________
 3.  Найзначніші події мого життя, що визначають моє майбутнє 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Мені подобається займатися (я захоплююся)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  В майбутньому (через 5-10 років) я хотів би домогтися

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Мені цікаві предмети

________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  У мене є такі здібності та особистісні якості, знання й уміння, щоб добитися високих результатів з цікавлять мене предметів

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Для успішного навчання мені не вистачає

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Мої освітні плани на поточний навчальний рік

Чого хочу домогтися?

Що збираюся для цього зробити?

Результат

До кінця року

У 1-ї чверті

У 2-ї чверті

У 3-ої чверті

В 4-ї чверті

Лист самоаналізу планів та інтересів 

(на кінець навчального року)

 1.  Підсумки минулого навчального року 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Із запланованого мені вдалося виконати

________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Невиконаною виявилося

_______________________________________________________________________________________________________________________________, тому що

________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  У результаті вивчення предметів 

________________________________________________________________________________________________________________________________

для мене стало важливим

________________________________________________________________________________________________________________________________

5. У цьому навчальному році для мене самим значним і запам'ятався

________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Мої уявлення про себе за минулий рік змінилися

________________________________________________________________________________________________________________________________

Примітка. Листи самоаналізу заповнюються на початку вересня і наприкінці травня в класі самостійно (для учнів 1-2 класс - з допомогою вчителя) або будинку. 

Лист самооцінки 

Дата:

Ім'я:

 1.  Мені подобається моя робота?
 2.  Я можу працювати краще?
 3.  Я використовував різні ідеї?
 4.  Я потребував допомоги?
 5.  Я ще що-небудь можу зробити з цієї теми?
 6.  Я покажу іншим цю роботу і розповім про неї?

Додаток 4 

Обговорення творчої роботи з української мови 

(зразок форми для заповнення в ході бесіди)

Дата:

Ім'я:

Над чим ти зараз працюєш?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Скільки ти вже написав (перша чернетка, відредагований варіант, варіант, відредагований товаришем, остання правка)?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Твої подальші плани. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Що тобі найбільше подобається в твоїй роботі?

Що-небудь хотілося б змінити? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коментарі вчителя 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Обговорення завдання з читання 

(зразок форми для заповнення в ході бесіди)

Дата:

Ім'я:

Як називається книга, яку ти зараз читаєш?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Хто її автор?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ти читав інші книги цього автора? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Чому ти вибрав саме  цю книгу?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розкажи стисло, про що ти прочитав.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Що б ти хотів зробити, коли прочитаєш книгу (написати про неї доповідь, намалювати плакат, зробити усне повідомлення, написати листа автору і т.д.)?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тобі хотілось би прочитати інші книжки цього автора?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коментарі вчителя 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                              Додаток 5

                                                        Лист батькам
Дата:
Кому:

Ваш син (дочка) покаже Вам «портфель» зі своїми роботами. Будь ласка, перегляньте та обговоріть їх разом.
Повідомте про свої враження і висловіть думку з приводу динаміки розвитку Вашої дитини, заповнивши прикладену форму.
Поверніть портфоліо в школу до кінця тижня.
Дякуємо за допомогу і співпрацю.

З повагою,                                __________________.

Анкета для батьків 

(зразок форми відповіді)

Дата:

Ім'я:

Будь ласка, дайте відповідь на наступні питання:

Ваша дитина брав участь у перегляді робіт?
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Що Вам сподобалося найбільше? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Чи задоволені Ви успіхами Вашої дитини? Чому?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Чи є у Вас питання і побажання?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підписи батьків


                           Контрольна таблиця виявлення інтелектуальних здібностей

Дата:

Ім'я:

Умовні позначення:
П = постійно
І = іноді
Р = рідко

Уміння, навички

П

І

Р

Виявляє велику цікавість щодо різних предметів, явищ, подій

Визначає безліч питань, у тому числі «чому?», «Навіщо?», «Чому?»

Визначає багато «розумних» питань про те, що зазвичай дітей не цікавить

Виявляє здатність до дуже докладної розповіді або переказу історій, фактів

Може вести «інтелектуальні» бесіди з іншими дітьми та дорослими

Схильний до серйозних роздумів

Легко справляється з нестандартними завданнями і може придумувати їх сам

Розуміє складні (для його віку) визначення, демонструє абстрактне мислення

Виявляє велике бажання вчитися, здобувати нові знання, навички

Виявляє здатність до концентрації, збереження уваги протягом більшого часу, ніж його однолітки

Легко складає і утримує велику кількість інформації. Запам'ятовує більше подробиць, ніж інші діти

Виявляє гостру спостережливість

Обдарований в галузі музики, малювання і т.д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44844. Охраняемые природные территории 38 KB
  Общая площадь ООПТ федго и регго значения состт свыше 56 млн. ООПТ регго значения зант площадь равную 3 млн. га 536 от площади ООПТ в нашем регионе.В РФ создано более 13 тысяч ООПТ федго регго и месго значения.
44845. Характерные особенности метода и методики экономического анализа. Классификация методов и приемов экономического анализа 41 KB
  Характерные особенности метода и методики экономического анализа. Классификация методов и приемов экономического анализа Метод это способ подхода к изучению познанию и преобразованию реальной действительности. Методология это учение о принципах построения и формах научного познания. Методология ЭА более общее чем метод понятие; вбирающее в себя помимо метода знание о формировании экономических явлений их структурных связях и путях дальнейшего развития.
44847. Оболочка bash 39.55 KB
  Если в командной строке стоит commnd1 commnd2 то commnd2 выполняется в том и только в том случае если статус выхода из команды commnd1 равен нулю что говорит об успешном ее завершении. Аналогично если командная строка имеет вид commnd1 commnd2 то команда commnd2 выполняется тогда и только тогда когда статус выхода из команды commnd1 отличен от нуля. Итак первый этап поиск кода команды. Команды бывают встроенные те код которых включен в код самой оболочки и внешние код которых расположен в отдельном файле на диске.
44848. Цели обучения РЯ в школе. Формирования лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции в процессе обучения РЯ 14.38 KB
  Цели того или иного школьного предмета в том числе русского языка определяются следующими факторами: социальным заказом; уровнем развития соответствующей науки в данном случае лингвистики; уровнем развития педагогики детской психологии и самой методики преподавания русского языка. Лингвистическая наука достаточно полно описала все уровни русского языка и все функциональностилистические разновидности русской речи. Это позволило поставить задачу изучения языка во всех его основных проявлениях. Методика преподавания русского языка...
44849. Культура речи как качество 15.93 KB
  Центральным понятием нормативного аспекта является понятие языковой нормы. Нормы литературного языка включают единнообразную систему образцов общепринятые элементы языка обусловленные правилами исполнения речевых средств исторически принятые в языковом коллективе. Нормы отражают процесс. Признаки языковой нормы.
44851. Взаимоотношения связей с общественностью и смежных видов деятельности 19.67 KB
  Взаимоотношения связей с общественностью и смежных видов деятельности Смежные коммуникационные форматы: PR реклама журналистика. PR управленческая коммуникативная деятельность совокупность социальных практик направленная на оптимизацию взаимодействий социального субъекта со значимыми сегментами социальной среды с его общественностью. Цель Согласие с общественностью Стратегическая цель Понимание Задачи Обеспечение равноправного диалога с общественностью Методы медиарилейшнз спец. Цель ...
44852. Українська літературна мова і мова професійного спрямування 22.5 KB
  Літературна мова і мова професійного спрямування. Літературна мова унормована стандартна правильна з погляду усталених кодифікованих норм форма національної мови що обслуговує культурноосвітні потреби нації виконує консолідуючу функцію шляхом використання у сферах державного управління ЗМІ науки культури та літератури; це мова освіти науки культури державних інституцій. Вона має такі ознаки: унормованість стандартність внутрішня єдність і цілісність уніфікованість наддіалектність поліфункціональність наявність усної і...