55044

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури

Курсовая

Педагогика и дидактика

Компютерна презентація на уроках української мови та літератури. Це уможливлює: удосконалення методології і стратегії добору змісту методів і організаційних форм навчання що відповідають задачам розвитку особистості того кого навчають у сучасних умовах інформатизації суспільства; створення методичних систем навчання орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу того кого навчають на формування умінь самостійно здобувати знання здійснювати інформаційнонавчальну...

Украинкский

2014-03-21

242.5 KB

219 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 5

 

Зміст

Вступ.

Розділ І. Теоретичні основи використання інформаційних технологій.

1.1. Інформаційні технології. Класифікація.

1.2. Сучасні підходи до використання інформаційних технологій.

1.3. Використання компютера на уроках різних типів.

Розділ ІІ. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури.

2.1.Робота вчителя з методики впровадження інформаційних технологій на уроках української мови та літератури.

2.2. Компютерна презентація на уроках української мови та літератури.

2.3. Проектна діяльність на уроках української мови та літератури.

2.4. Мультимедійні технології на уроках української мови та літератури.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

Вступ

Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Предмет дослідження – теоретичні та методичні умови застосування сучасних інформаційних технологій навчання у процесі викладання української мови та літератури.

Мета роботи – теоретично обґрунтувати системний підхід до застосування сучасних інформаційних технологій навчання у процесі викладання української мови та літератури та надати практичні рекомендації.

Теоретичну основу роботи становлять досягнення педагогіки та психології, результати сучасних міждисциплінарних досліджень (філософських, психологічних, педагогічних, інформаційних), положення сучасної психолого-педагогічної науки про: розвиток як основний спосіб існування людини у процесі різних форм взаємодії (Б.П. Бітінас, Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, С.Л. Рубінштейн та ін.); системно-структурний підхід до аналізу педагогічних явищ (П.К. Анохін, Т.А. Ільїна, А.О. Лігоцький та ін.); активність учня як суб’єкта у процесі навчання і виховання (О.В. Киричук, В.І. Лозова та ін.); сучасні концепції навчання; інформатизацію освіти та підготовку педагогів до використання інформаційних технологій (Б.С. Гершунський, М.І. Жалдак, А.П. Єршов, Ю.І. Машбиць та ін.).

Актуальність теми зумовлена тим,що використання  сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі відкриває перспективи його якісного вдосконалення, а саме інтенсифікації, оптимізації, диференціації, індивідуалізації, самореалізації як учня, так і вчителя, та ін..

Завданнямроботи є:

 •  Дати визначення та класифікацію інформаційних технологій.
 •  Дослідити сучасні підходи до використання інформаційних технологій в системі середньої загальної освіти.
 •  Надатипрактичні рекомендації щодо впровадження інформаційних технологій у процес викладання української мови та літератури.

Розділ І.Теоретичні основи використанняінформаційних технологійу навчальному процесі.

1.1. Інформаційні технології. Класифікація.

Інформаційна технологія - система методів і способів збору, передачі, нагромадження, обробки, збереження, подання й використання інформації на основі застосування технічних засобів.

Інформаційні технології відповідно до походження інформаційних процесів класифікуються на технології:

- збору інформації;

- передачі інформації;

- нагромадження інформації;

- обробки інформації;

- збереження інформації;

- подання інформації;

- використання інформації.

1.2. Сучасні підходи до використання інформаційних технологій.

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації.

Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти – впровадження засобів нових інформаційних технологій у систему освіти.

Це уможливлює:

-удосконаленняметодології і стратегії добору змісту, методів і організаційних форм навчання, що відповідають задачам розвитку особистості того, кого навчають, у сучасних умовах інформатизації суспільства;

-створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу того, кого навчають, на формування умінь самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально-дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності по обробці інформації;

-створення і використання комп’ютерних тестуючих, діагностуючих, контролюючих і оцінюючих систем.

Застосування комп’ютерів на уроках  значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп’ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, ніж це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні комп’ютера краще засвоюється. Комп’ютер забезпечує і всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального процесу. Контроль, як відомо, є невід’ємною частиною навчального процесу і виконує функцію зворотнього зв’язку між учнем і викладачем. При використанні комп’ютера для контролю якості знань учнів досягається і велика об’єктивність оцінки. Крім того, комп’ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх учнів. Це дає можливість викладачу приділити більше уваги творчим аспектам роботи з учнями.

Ще одна перевага комп’ютера – здатність накопичувати статистичну інформацію у навчальному процес. Аналізуючи статистичні дані (кількість помилок, правильних/неправильних відповідей, звертань за допомогою, часу, витраченого на виконання окремих завдань і т.д.), викладач оцінює ступінь і якість сформованості знань в учнів.

Сприятливі можливості створюють комп’ютери і для організації самостійної роботи учнів. Учні можуть використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань. Причому комп’ютер є самим терплячим педагогом, здатним скільки завгодно повторювати будь-які завдання, домагаючись правильної відповіді і, у кінцевому рахунку, автоматизації навичок, що відпрацьовуються.

Процес інформатизації освіти і пов’язане з цим використання можливостей сучасних інформаційних технологій у процесі навчання призводить не тільки до зміни організаційних форм і методів навчання, але і до виникнення нових методів навчання.

Слід пам’ятати, що комп’ютерні технології є ефективним, але допоміжним засобом навчання. Академік В.М. Глушков писав, що "навіть в майбутньому електрообчислювальні машини не зможуть повністю замінити вчителя". Що стосується часткової комп'ютеризації навчального процесу, то ця можливість в силу наявності наукової, матеріально-технічної, а також морально-психологічної бази не потребує корінної перебудови умов, що склалися, а стала реальною і конкретною. Більше того, впровадження комп’ютерів у навчання стало необхідністю, оскільки метою його є "не оголошувати відому і однакову для всіх схему знань ", а розвивати “різноманітність, своєрідність, індивідуальну неповторність" особистості.

1.3. Використання компютера на уроках різних типів.

1. Урок засвоєння нових знань.

Нагадаємо, що уроки цього типу за традиційною методикою мають таку структуру:

1. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань.

2. Оголошення теми, мети, завдань уроку; мотивація навчальної діяльності.

3. Сприйняття і первинне усвідомлення нового матеріалу, осмислення зв'язків і відносин в об'єктах вивчення.

4. Узагальнення і систематизація знань.

5. Підведення підсумків та повідомлення домашнього завдання.

Під час проведення уроків цього типу в комп'ютерному класі учні розподіляються на 3 групи. Урок має таку структуру:

1. Актуалізація й корекція опорних знань учнів здійснюється за допомогою комп'ютера (перша група), інші працюють за запитаннями, картками (5-7 хвилин).

2. Сприйняття і первинне усвідомлення нового матеріалу: група учнів з високим рівнем підготовки вивчає матеріал за комп'ютером, інші слухають пояснення вчителя чи працюють над поставленою проблемою за підручником (10 хв.).

3. Систематизація знань: учні з високим рівнем підготовки виконують самостійно завдання за підручником; слабші учні працюють з учителем; третя група перевіряє рівень засвоєння матеріалу за допомогою комп'ютера (15 хв.).

4. Підсумок уроку і домашнє завдання.

2. Комбінований урок.

Методика проведення комбінованого уроку з використанням комп'ютера може бути такою:

1.Перевірка засвоєння попереднього матеріалу частиною учнів проводиться за допомогою комп'ютера. До цієї групи входять учні з різними розумовими здібностями, різною підготовкою. З рештою учнів працює вчитель. Він використовуює фронтальну бесіду, самостійну роботу, диктант, перфокарти тощо.

2.Вивчення нового матеріалу. Учні з високим рівнем розумового розвитку вивчають новий матеріал самостійно за комп'ютером, а з рештою учнів працює вчитель.

3. Опрацювавши новий матеріал, учитель і учні переходять до нового етапу уроку - закріплення вивченого. Тут, знову ж таки, група учнів працює за комп'ютерами самостійно, а інші школярі працюють з учителем. Сильні учні виконують завдання, що складені вже за новим, щойно вивченим матеріалом. Якщо в них виникають проблеми, учитель бачить, на що потрібно звернути увагу під час повторення даної теми на наступному уроці. Але якщо на етапі закріплення комп'ютер виставить негативну оцінку, її зовсім не обов'язково виставляти в журнал, адже учень, попрацювавши вдома, може на наступному уроці виправити ситуацію.

Наприкінці уроку вчитель підводить підсумки, визначає домашнє завдання.

3. Урок узагальнення й систематизації знань.

Урок має такуструктуру:

1. Постановка мети уроку й мотивація навчальної діяльності учнів - 3 хв.

2. Відтворення і корекція опорних знань - 6 хв.

3. Повторення й аналіз основних фактів, подій і явищ - 6 хв.

4. Узагальнення й систематизація понять, засвоєння системи знань і їх застосування для пояснення нових фактів і виконання практичних завдань - 20 хв.

Клас ділиться на три групи:

а) перша група працює на комп'ютерах 5-7 хв.;

б) друга група учнів самостійно працює з картками 5-7 хв. (завдання творчого характеру на розвиток логічного мислення), після виконання поставлених завдань учні міняються місцями;

в) третя група учнів працює з учителем, виконує завдання творчого характеру.

Перша група після виконання завдань на комп'ютерах працює разом з учителем або одержує індивідуальні завдання.

5. Засвоєння провідних ідей і основних теорій на основі широкої систематизації знань - 5 хв.

Учитель ставить проблемні запитання, на які учні дають відповіді.

6. Підведення підсумку уроку - 5 хв. Учитель підводить підсумки роботи учнів, виставляє оцінки, мотивуючи кожну з них. Дає домашнє завдання і пояснює його.

Таким чином, використання компютера можливе на різних етапах уроку. За рівнем (повнотою) комп'ютеризації виділяють два типи навчальних занять: 1) з елементами комп'ютеризації та 2) цілковито комп'ютеризовані. Для першого, як свідчать наведені вище приклади, характерне епізодичне застосування комп’ютера для розв'язання окремих завдань уроку: перевірки домашніх завдань, набуття нових знань, формування нових умінь, закріплення вивченого, виконання тренувальних вправ, контролю. Для другого типу навчальних занятьтривала робота з комп'ютерами для вирішення усього комплексу завдань.

Досить схожу методику використання комп'ютера на уроці мови пропонують П.А. Гевал, А.Фоменко і О.Пометун. На думку А.В.Чернова, взагалі системне використання комп'ютера на уроці приводить до цілого ряду важливих наслідків:

- різко підвищується рівень використання наочності на уроці;

- підвищується ефективність праці на уроці і учня і вчителя;

- встановлюються міжпредметні зв’язки з основами інформатики та обчислювальної техніки;

- виявляється можливість організації проектної діяльності учнів по створенню учбових програм під керівництвом учителя інформатики та літератури;

- учитель, який створює або використовує інформаційні технології, змушений звертати увагу на логіку подачі учбового матеріалу, що позитивно проявляється на підвищенні рівня знань учнів.

Змінюються на краще відносини вчителя з учнями, далекими від предмету, особливо з тими, хто цікавиться комп’ютерами: ці учні починають бачити в учителі „споріднену душу”; - змінюється, особливо в учнів середньої ланки, відношення до комп’ютера як до дорогої цікавої іграшки. Учні починають сприймати його як інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Розділ ІІ. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури.

2.1. Робота вчителя з методики впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури.

Нові інформаційні технології навчання - це сукупність методології та технології навчання, в основу якої покладено використання комп’ютерних навчальних програм, електронних посібників і підручників, що забезпечують інтерактивний програмно-методичний супровід навчального процесу і є однією з форм реалізації мети та змісту сучасної освіти. Мета освітніх інформаційних технологій сьогодні – реалізувати такі завдання: підтримка і розвиток системності мислення школярів, підтримка всіх видів пізнавальної діяльності людини в здобуванні знань ; розвитку і закріпленні навичок і умінь; реалізація принципу індивідуальності навчального процесу при збереженні його цілісності.

Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик (особистісно-орієнтованого, розвиваючого, проектного навчання),  надають кожному учневі, спираючись на його інтереси, здібності, особисті цінності й суб’єктивний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві.

Проведення уроків із залученням інформаційних технологій  потребує серйозної підготовки. За О.Бриксіною конструювання такого уроку відбувається у кілька етапів. Це концептуальний (визначення дидактичної мети, доцільності використання інформаційних технологій для досягнення кінцевих результатів), технологічний ( визначення форми уроку, відбір електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)), операціональний (виділення основних елементів уроку, визначення місця електронних засобів навчального призначення у структурі уроку, вибір способів взаємодії фігурантів уроку з навчальними засобами) і етап педагогічної реалізації (переведення педагогічних принципів у конкретний навчальний вплив).

Спостерігаючи за дітьми, можна помітити,що роботу з інформаційними технологіями краще планувати в другій половині уроку, оскільки під час «спілкування з комп’ютером» відбувається надмірна активізація психічних структур, діти перезбуджуються,  і це заважає подальшому ефективному засвоєнню матеріалу. Для оптимізації процесу навчання  необхідне систематичне використання комп’ютерних технологій; комп’ютерні уроки вимагають від учнів організованості, швидкості мислення, вміння переключати увагу протягом всього навчального часу. Враховуючи, наскільки це важко для сучасної гіперактивної дитини, необхідно ретельно продумувати хід навчального заняття, чітко розподіляти види діяльності учнів на різних етапах, щоб не перетворити урок на скупчення мультимедійних матеріалів, а учнів – на глядачів у кінотеатрі.

2.2. Компютерна презентація на уроках української мови та літератури.

Комп’ютерна презентація являє собою набір слайдів (електронних сторінок), послідовність показу яких може змінюватись в процесі демонстрації. Це інтерактивний, мультимедійний документ, тобто кожен слайд включає в себе різні форми ознайомлення з інформацією (текст, таблиці, діаграми, зображення, звук, анімацію).

Основна мета презентації – досягнення потрібного ефекта при демонстрації теоретичного матеріалу з ілюстраціями, схемами, таблицями. Це дозволяє максимально наочно сприймати матеріал, який безпосередньо на екрані, скорочує час, впливає емоційно, зацікавлює, пробуджує творчу уяву, посилює мотивацію до навчання (Додаток 1).

Існують такі типи презентацій :

 •  Діагностична(визначити рівень знань, умінь, емоційний стан, тих видів мислення, для діагностики рівня яких не потрібні різнорівневі тести, що вимагають часу і напруги);
 •  Інформаційна(навчити учнів відбирати інформацію, систематизувати, визначити ключові слова);
 •  Практична(показати учням, де отримані знання можна застосувати на практиці в повсякденному житті);
 •  Рефлексивна(зручна і дієва змістовна рефлексія може проводитись за допомогою ступеневої схеми –«я знаю» - «я вмію» - «я хочу дізнатись»).
 •  Аналітична(вчить учнів розглядати будь-яке явище чи об’єкт з різних точок зору).

До створення презентацій також можна залучати учнів. Презентація включає в себе як індивідуальну, так і групову роботу.

Послідовність створення презентації

Перед тим, як створювати презентацію, проводиться аналітична робота. Учні опрацьовують та аналізують матеріал.

Виписують ключові слова і словосполучення.

На їх основі добирають ілюстрації (можна використовувати Інтернет-ресурси)

Створюють схеми, таблиці, пейзажні замальовки і т. д.

Роблять узагальнюючі висновки.

Презентація дозволяє учням :

удосконалювати уміння самостійно знаходити потрібну інформацію;

аналізувати, оцінювати та співставляти інформацію;

розвивати в учнів навички  дослідницької діяльності, творчі здібності;

посилити мотивацію навчання;

емоціонально та творчо стимулює учнів;

здатність продемонструвати гарний стиль роботи (слайди виглядають естетично та ефектно);

дозволяє скорочувати час.

Отже,уроки з використанням презентацій стають цікавішими для учнів, а тому й ефективнішим для засвоєння знань, поліпшують рівень унаочнення навчального матеріалу, тому потрібно впроваджувати нові, прогресивні технології освіти, заохочувати учнів до пошукової діяльності, творчого підходу, практичного застосування отриманих знань.

2.3. Проектна діяльність на уроках української мови та літератури.

Важлива роль серед сучасних педагогічних технологій належить проектній, що передбачає проектну діяльність і на рівні вчителя, і на рівні учнів. Основним шляхом реалізації цієї технології є метод навчальних проектів.

Підготовка учнівських проектів як дидактичний метод пов 'язана із загальними принципами навчання. Дотримання принципу індивідуалізації навчання спрямовує на виконання одноосібних учнівських проектів, врахування принципу диференціації веде до розробки групових проектних робіт. Зрозуміло, що ця діяльність має бути керованою вчителем.

Учні вперше отримують завдання, які не мають єдиної правильної відповіді, однак вже розуміють необхідність її знаходження, прагнуть до результату. Проекти дають змогу виявити інтерес кожного учня до процесу діяльності. Більше того, за допомогою проектів учні вибирають напрями, у яких можуть проявити свої здібності. Проектування допомагає учням усвідомити роль знань у житті і навчанні.Учитель, який систематично використовує метод проекту, створює особливий простір взаємин, що дає педагогові й учневі можливість працювати за новою освітньою парадигмою. У цьому освітньому просторі немає нудьги, лінощів, пасивності, страху очікування поганої оцінки. Тут учень відчуває радість від подолання труднощів у навчанні, відкриває світ для себе і себе у цьому світі. Учитель таким чином веде учня шляхом суб'єктивного відкриття, керує проектною діяльністю учня, складовими елементами якої є і проблемно-дослідницька, і діяльна, і рефлексивна, і комунікативна, і самовизначальна технології.

Метод проектів сприяє формуванню певних особистісних якостей, які розвиваються лише під час діяльності і не можуть бути засвоєні вербально. Участь у проекті допомагає набути унікального досвіду, чого не можна досягти, користуючись іншими формами навчання (Додаток 2).

Рекомендації  до створення навчального проекту

Розбити проект на частини, які б відповідали трьохфазній структурі уроку.

Описати життєву ситуацію, де будуть потрібні набуті знання.

Окреслити шлях, як потрібно сформувати компетентності, що необхідні для виконання завдань.

Проаналізувати, на яких вже сформованих вміннях та навичках базується засвоєння цієї теми.

Окреслити  цільове коло, яке безпосередньо стосується роботи над проектом.

Чітко визначити, де є галузь, яку потрібно заповнити новими знаннями.

З’ясувати, яким способом повинен діяти учень і розробити алгоритм діяльності.

Викликати на допомогу графічні організатори.

Продумати, яким чином учень може оформити свої висновки.

Підготувати рефлексивні картки комплексного характеру.

Поставити перед учнями творчу задачу, де б вони застосовували знання та вміння при виконанні проекту.

Отже, метод проектів припускає можливість з одного боку - вирішення деякої проблеми, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого - інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва.

2.4. Мультимедійні технології на уроках української мови та літератури.

Одним із способів розвитку пізнавальної активності учнів є використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання.

Мультимедіа (лат. multum – багато й англ. media – засоби) – система сучасних технічних засобів, що дозволяють працювати з текстовою інформацією, графічним зображенням, звуком (мовлення, музика, ефекти), анімаційною комп’ютерною графікою (мальовані фільми, тривимірна графіка) в єдиному комплексі; один із перспективних напрямків, що найбільш швидко розвивається, особливо в галузі освіти.

Дійсно, мультимедіа – один із термінів, який може означати різні речі й бути призначеним для різних людей та користувачів.

Під мультимедіа ми будемо розуміти комплекс апаратних та програмних засобів, що дозволяють застосовувати комп’ютер з текстом,звуком, графікою, анімацією та відео.

Мультимедійні уроки, зазвичай, мають таку структуру:

1. Мотивація уроку – короткий вступний матеріал. Часто під час мотивації створюється проблемна ситуація за допомогою проблемного запитання.

2. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.

3. Основна частина уроку – опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликими текстовими фрагментами, що містять навчальну інформацію, відеосюжетами, аудіозаписами, фотодокументами, таблицями, схемами (виклад необхідної інформації з теми у вигляді слайдів).

Мультимедійні технології дозволяють подати учням набагато більше інформації, ніж на уроці без використання комп’ютера. .

Основна частина уроку може включати і проведення невеликої навчальної дискусії, роботу в групах, творчий звіт з виконанням індивідуального завдання. Звісно, використовуються і традиційні форми роботи та методи і прийоми навчання.

4. Підбиття підсумків уроку включає рефлексію почуттів (наприклад, що сподобалося на уроці найбільше), способів діяльності учнів (для прикладу, чи раціональними були види діяльності, завдання, що використовувалися під час заняття) та відтворення учнями  основних понять уроку з демонстрацією слайдів з текстовими фрагментами.

Урок з використанням мультимедійних технологій стає цікавішим для учня, а тому й ефективнішим для засвоєння знань, поліпшує рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці.

Кількість мультимедійної підтримки уроку може бути різною: від кількох хвилин до використання мультимедіа впродовж цілого уроку. Під час уроку з мультимедійною підтримкою істотно змінюється роль учителя, який виступає передусім організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів.

За допомогою комп’ютерних технологій можна використовувати на уроці наочність вищого рівня – відеоматеріали, анімаційні фрагменти, інтерактивні моделі тощо, які дають змогу продемонструвати на уроці ті явища, які в реальному світі побачити неможливо. Інформаційні технології допомагають індивідуалізувати та диференціювати навчання. Цього досягають не тільки завдяки різнорівневим завданням, а й за допомогою самоосвіти учня.

У науково-педагогічній літературізнаходимо безліч різноманітних мультимедійних жанрів:

Динамічні таблиці

Такі засоби навчання можуть наочно, у динаміці, показати, які відбуваються зміни у словах і реченнях. Учні можуть усвідомити принцип дії того чи іншого правила, що сприяє активному навчанню мови. Потрібні елементи з’являються і зникають, рухаються, збільшуються, переміщаються; іноді для створення бажаного ефекту застосовується звукове оформлення, анімаційні вставки тощо. Матеріал підібраний з орієнтацією на асоціативне, образне мислення учнів, що дає змогу швидко запам’ятати та якісно застосувати набуті знання.

Статистичні таблиці

Це звичайні таблиці, які словесник звик мати у друкованому вигляді. Разом із тим, мультимедійна дошка дає змогу щоразу застосовувати сучасну за дизайном оригінальну таблицю чи схему. Крім того, до такої таблиці завжди можна щось уписати, щось у ній підкреслити, активізувавши таким чином увагу школярів. Використовувати такі таблиці доцільно в поєднанні з індивідуальними картками, у яких уміщено мовний матеріал для аналізу та схема відповідного мовного розбору.

Літературний портрет

Мультимедійний проект, що містить документи, фотографії, таблиці, ілюстративний матеріал, аудіо- та відео фрагменти, скомпоновані у послідовному порядку, що дає змогу найбільш повно й яскраво розповісти учням про життєвий і творчий шлях письменника чи поета.

Віртуальні екскурсії

Розповідь з відео  про музеї та історичні місця України. Учитель сам розробляє завдання і питання до відеосюжету, організовуючи роботу учнів. Комп’ютер дає змогу розглянути об’єкт опису чи предмет розповіді в цілому, скласти враження про нього, а також, якщо є потреба, показати  об’єкт у фрагментах, акцентуючи увагу на окремих деталях. Таким чином, віртуальна екскурсія знайомить учнів з Україною, її історією, природою, видатними людьми, розширює кругозір учнів, сприяє їх розвитку навіть в умовах, коли справжня екскурсія з певних причин неможлива.

Відеосюжети можна використовувати, пропонуючи учням на їх основі виконати різноманітні творчі завдання: скласти речення чи міні-твір за побаченим із використанням певних слів (фразеологізмів, синонімів, прикметників різних ступенів порівняння тощо) або синтаксичних конструкцій (вставних слів, порівнянь і т. ін.). Це значно пожвавлює урок, сприяє активному розвитку мовлення учнів.

Медіа-проект

Кожен школяр-учасник проекту вибирає для себе індивідуальні засоби й оптимальний темп діяльності, виявляє самостійність, творчість, наполегливість у досягненні мети. Навчальна робота організовується в індивідуальній та груповій формах і складається з трьох етапів:

- відбір та вивчення інформаційно-професійної проблеми, засвоєння комп’ютерної мультимедійної технології;

- створення та колективне обговорення пробних комп’ютерних мультимедійних презентацій, створених на запропонованому вчителем інформаційному матеріалі;

- підготовка й представлення розгорнутої мультимедійної презентації з проблеми із залученням додаткової інформації й викладеної з урахуванням власної точки зору.

Тестові завдання

Надзвичайно вдало можна формувати на інтерактивній дошці. Як відомо, є спеціальні програми, проте це можна робити й без них, розташувавши кожне запитання та варіанти відповідей на нього на окремому слайді. Такі тестові завдання зручно використовувати під час тематичного оцінювання, аудіювання тощо.

Самодиктант

Давно відома форма перевірки знань, проте у мультимедійному форматі вона працює набагато ефективніше. На дошці – текст із пропущеними буквами та розділовими знаками (бажано, щоб у кожного учня був такий самий друкований текст ). У процесі роботи учні пояснюють вживання букв і розділових знаків, роблячи на дошці відповідні записи. Отже, економиться час та необхідність записувати текст у зошити.

Пропускаються лише букви і розділові знаки тільки на вивчені правила. Учень виконуєтой обсяг, який може (диференційований підхід). Бажано вмістити відповідну ілюстрацію до тексту.

Медіа-урок

Сукупність різноманітних мультимедійних прийомів, що працюють впродовж 45 хвилин уроку, що сприяють повному розкриттю й усвідомленню учнями теми уроку. Такий урок – яскравий, динамічний, результативний (Додаток 3).

Отже, мультимедійний урок -  один із засобів особистісного навчання. Такий урок розрахований на кожного учня окремо. Кожен епізод уроку в окремого учня викликає особисті почуття, бачення в окремих  його частинах цілого, захоплення і бажання знайти результат, відповісти на поставлені запитання , бути активним до всього, що відбувається на змінних слайдах. Такий урок не примушує, а заохочує, пробуджує інтерес, захоплює побаченим  і власними перемогами, які здобуті на даному етапі чи на уроці. Такі уроки емоційні, насичені різновидністю і різноплановістю, вони різнорівневі, творчі і художні.

Висновки

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. У вступі аргументовано доведено,що в актуальності  обраної теми  висвітлюється стан розробки проблеми в сучасній педагогічній та методичній літературі, сформовані завдання роботи. У I розділі з’ясовано , яке значення має використання інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках мови та літератури, розкрито  суть вже існуючих методик. Тим самимдоведено,  що комп’ютер на уроках мови та літератури  може бути ефективним засобом навчання. Але в цій ситуації велику роль відіграє вчитель, який виступає помічником, радником і наставником для учнів. Вчителі, які використовують комп’ютер на уроках мови та літератури ( та інших предметах), можуть розраховувати:

- на  економію часу при повідомленні нового матеріалу та при перевірці знань учнів;

- на демонстрацію схем та іншої наочності, які зможе ретельно розглянути кожен учень;

- на більшу зацікавленість учнів  при вивченні матеріалу;

- на розвиток індивідуальних і творчих здібностей учнів;

- на формування їх самостійності.

У II розділі описано сутність застосування    сучасних  інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури, які дають можливість учителю у процесі підготовки до уроку якісно поліпшити процес викладання матеріалу.Але ці методики потребують постійного вдосконалення.

Список використаної  літератури

 1.  Алгин Б.Е., Киселев Б.Г. Концепция информатизации образования. // Информатика и образование. –1990.-№ 3. – С.3-76.
 2.  Астратов Ю. Размышления об использовании компьютера в учебном процессе.// Інформатика и образование.-1987.-№ 5.-С.92-95.
 3.  Болтянский В., Рубцов В. Игровые компьютерные среды учебного назначения .// Информатика и образование.-1990.-№5-с.10-18.
 4.  Борк А. Комп’ютер в обучении : чему учит история?//Інформатика и образование.-1990.-№5.-С.110-118.
 5.  Бургин. М. Информационный поиск и компьютерная грамотность.// Інформатика и образование.- 1990.-№1.-С.15-21.
 6.  Виговська О.І. Комп’ютерна техніка в педагогічній творчості (методика модель).// Радянська школа.-1990.-№5. –С.7-75.
 7.  Гапон В. Комп'ютерна система для інформатизації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.// Директор школи, ліцею, гімназії.-2001.-№2.-С.85-89.
 8.  Гевал П.А Загальні принципи використання комп'ютера на уроках різних типів.// Комп'ютер в школі та сім’ї.-2000.-№3.-С.33-34.
 9.  Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы. -М.: Педагогика,1987.-264с.
 10.  Дворецкая А. В. Основные типы комп’ютерных средств обучения // Педагогическая технология. – М., 2004. - №2. – С. 38–40.
 11.  Жалдак М. І. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Освітня галузь "Інформатика". Проект. - К., Генеза. 1997.-с. 14-15.
 12.  Жураковская А.Л.Воздействие компьютера на здоровье пользователя.// Вестник Оренбургского государственного университета.-2002.-№2.-С.169-173.
 13.  Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 240 с.
 14.  Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл: Затверджено колегією Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2001 р. № 5/8-21 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2001. – №13. – С. 3-10.
 15.  Методика вивчення української мови в школі / За ред. О. М. Біляєвої, В. Я. Мельничайка, М. І. Пентилюка та ін. – К.: Радянська школа, 1987.
 16.  Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 4 ч. /За ред. акад. М. І. Жалдака. — К.: Навчальна книга, 2003. — Ч. І: Загальна методика навчання інформатики. — 254 с.
 17.  Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки http://mgu.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=655:-2012-2021-&catid=23&Itemid=89
 18.  Сисоєва С. Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя // Педагогіка і психологія. – 2005. – №4(49).– С. 60-66.
 19.  Ткачук В. Комп’ютеризація шкільної освіти: переваги та сфери ризику // Вища освіта України. – 2004. - №4. – С.77 – 81.

Додаток 1

Тема: Особливості побудови опису зовнішності людини.

Мета: ознайомити учнів з  особливостями побудови опису зовнішності людини, формувати уміння та навички створювати описи зовнішності людини, розвивати пам’ять, спостережливість, творчу уяву, акцентувати увагу на портретних деталях, виховувати мовленнєву культуру учнів, почуття прекрасного.

Методично-дидактичне забезпечення: роздавальний матеріал, портрети видатних постатей.

Технічне забазпечення: мультимедійна установка, ноутбук.

Тип уроку:  урок розвитку зв’язного мовлення.

Хід  уроку.

I . Оголошення теми уроку.

Привітання. Сьогодні на уроці  ми будемо працювати над темою: Особливості побудови опису зовнішності людини. (Учні записують в зошит число, класна робота та тему).

II. Мотивація навчання.

1.Скажіть, будь-ласка, чи важливе в житті вміння описувати  зовнішність людини? (Учні, дивлячись на екран,підводять підсумки).

Висновок: так, дійсно, вміння описати людину дуже важливе в будь-якій сфері нашої діяльності. Отже, ви розумієте, що на уроках мови та літ-ри ви навчаєтесь тим умінням, які надалі знадобляться вам у житті. Тому ми і будемо вчитись описувати зовнішність людини.

III. Актуалізація знань.

Давайте перевіримо, які знання ви вже отримали стосовно поняття опис.

(Учнів об’єднано у три групи по п’ять чол., кожна з груп отримує завдання. Вчитель нагадує правила роботи в групах).

1 гр. - добирає ті слова, які стосуються поняття опис.

2 гр. - на листі написано слово опис, учні самостійно пишуть ті поняття, які згадують стосовно опису.

3 гр. - учні отримують різні тексти, вони повинні вибрати текст де є описи.

Висновок:Отже, завдання першої групи було на розуміння поняття опис, і вони згадали, що в попередніх класах описували предмети, приміщення, природу. Друга група теж відтворила свої знання. А третій групі було завдання на аналіз інформації та оцінення. А тепер ми з вами будемо опрацьовувати новий матеріал, і тим самим поповнимо свої знання.

IV.Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.

Слово вчителя.

Описати зовнішність людини – це значить відтворити її індивідуальний вигляд, передати постійні і одночасні ознаки. У словесному зображенні людини важливі вказівки на вік, зріст, поставу, риси обличчя та їх особливості, погляд, ходу, жести, одяг.

1. Робота з карткою «Читай – міркуй – роби висновки».(призначення:допомогти учням у сприйнятті нового матеріалу (додаток 1).

Учні працюють з картками і на полях ставлять позначки щодо інформації, яку опрацьовують( ?- незрозуміле, +- нове), а учитель занотовує, що не зрозуміли учні.

2. Робота після опрацювання картки.

а) Що нового ви дізнались про опис зовнішності людини?

б) В яких стилях може вживатись опис зовнішності?

в)Які художні засоби використовуємо при описі зовнішності?

Слово вчителя: у кожного на столі є пам ’ятка як описувати зовнішність людини,тож попрацюємо з нею (додаток 2).

А тепер звернемось до портретної лексики, якою ви будете користуватись при створені опису зовнішності людини (додаток 3).

Переходимо до практичної частини уроку.

V. Практичні завдання.

Потренуємось на слух сприймати опис зовнішності людини.   

1. Відгадайте за описом  літературних персонажів художніх творів. (учитель зачитує описи, учні вказують ім’я героя твору)

Потренуємо зорове сприйняття.

2.На дошці портрети видатних постатей України, кожен під номером. Учні отримують картку, яка містить опис зовнішності певного персонажа. І кожен учень повинен прочитати опис та підійти до парти з потрібним номером. Якщо учні правильно виконали завдання, то вони на зворотній стороні картки прочитають відомості про цю людину і порівняють з зображенням на екрані(додаток 4).

А тепер самі спробуємо створити опис зовнішності людини. Нам в цьому допоможе учениця 11 класу Валерія. Дивлячись на так гарно одягнену дівчину, користуючись портретною лексикою та пам’яткою, вам потрібно описати зовнішність цієї дівчини. Кожна група отримає завдання.

1гр.– довільно описати зовнішність людини.

2гр.– створити опис зовнішності у формі полілога, тобто описати у розмовному стилі.

3гр.– створити опис у художньому стилі.

Учні зачитують описи. Аналіз.

А тепер повернемось до картки «Читай – міркуй – роби висновки» і з’ясуємо, що ви не зрозуміли.

VI. Рефлексія.

1.З якою метою ви виконували практичні вправи ?

2.Чого ви особисто навчились?

3.Яких знань вам не вистачало?

4.Як ви вважаєте, над чим вам потрібно попрацювати?

VII. Виставлення оцінок.

Учні самостійно оцінюють себе за урок, працюючи з карткою оцінювання.

VIII. Домашнє завдання.

Створити опис зовнішності людини, користуючись портретною лексикою (додаток 2) та памя’ткою (додаток 3).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54186. Обобщение и систематизация знаний по теме «Квадратичная функция» 316 KB
  Способствовать формированию навыков применения алгоритмов построения графиков квадратичной функции решения неравенств второй степени графическим способом методом интервалов c помощью программы dvnced Grpher. Учитель сообщает что цель урока систематизация знаний по теме Квадратичная функция формирование умений построения графиков квадратичной функции и решения неравенств второй степени графическим способом и методом интервалов. Домашнее задание 1Построить график квадратичной функции Y= x 2x 3 Решение DY:x R EY:...
54187. Геометричні фігури (математична народна казка) 1.41 MB
  Козак Мамарига ведучий і різні геометричні фігури жителі казкового села: Точки Відрізок Пряма Промінь хазяйка казкового палацу Геометрія Кути гострий прямий і тупий Бісектриса Трикутник. Квадрат і трикутник. Трикутник показує своє зображення і продовжує. Я найпростіший з багатокутників.
54188. Решение неравенств второй степени с одной переменной.(9 класс) 5.3 MB
  Ввести понятие неравенства второй степени с одной переменной, дать определение. Познакомить с алгоритмом решения неравенств на основе свойств квадратичной функции. Сформировать умения решать неравенства данного вида.
54189. Развитие культуры в эпоху мезолита и неолита. Понятие неолитической революции 33 KB
  В эпоху мезолита изменились климатические условия на планете. Одни животные, на которых охотились, исчезли; им на смену пришли другие. Стало развиваться рыболовство
54190. Лекційно-практична система навчання математики з використанням групових форм роботи 774 KB
  Розвязування задач на використання поняття та властивостей арифметичної прогресії Мета. Закріплення учнями поняття арифметичної прогресії та її властивостей. Біля дошки 3 учні виводять формулу nго члена арифметичної прогресії; властивість суми двох членів арифметичної прогресії рівновіддалених від її кінців; формулу суми n перших членів. Яку послідовність називають арифметичною прогресією Що називається різницею арифметичної прогресії Як знайти різницю арифметичної прогресії Якою є арифметична прогресія якщо d 0 d 0...
54191. Основные черты и признаки раннеземледельческих культур и их исторические судьбы 35.5 KB
  Для перехода к земледелию было необходимо культивирование высокопродуктивных злаков. Первый злак, который люди стали сжинать в диком виде – ячмень, затем были культивированы – пшеница, кукуруза, рис. Это привело к устойчивости в обеспечении племенных групп продуктами питания.
54192. Занятие по математике с одаренными детьми 154.5 KB
  Сколько всего на ней чисел 9 Сколько двузначных 5 Однозначных 3 Трехзначных 1 Сколько чисел четных 3 Нечетных 5 Сколько всего цифр записано 16 Сколько разных цифр 6 Назовите двузначное число где сумма десятков и единиц равна наибольшему однозначному числу 72 Назовите двузначное число где разность между десятками и единицами равна наименьшему однозначному числу 99 Дети вы хорошо поработали по числовой таблице. Сколько точек будет в круге Столько раз поднимем руки. Сколько...
54193. ГРУПИ ТА ТИПИ ПРОСТИХ ЗАДАЧ 217 KB
  ГРУПИ ТА ТИПИ ПРОСТИХ ЗАДАЧ МЕТА: узагальнити знання студентів з теми Прості задачі вчити аналізувати добирати складати прості задачі; розвивати вміння користуватися додатковими матеріалами приміняти отриманні знання на уроках практики; розвивати логічне мислення память увагу фантазію міжпредметні звязки; виховувати самостійність швидкість реакції увагу. Тернопіль 2002р ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ Повторити конспект дібрати та проаналізувати 3 задачі з підручника Математика 3 клас на множення...
54194. АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ 239 KB
  Активізація пізнавальної діяльності учня без розвитку його пізнавального інтересу не тільки важка, але й практично неможлива. От чому в процесі навчання необхідно систематично збуджувати, розвивати і укріплювати пізнавальний інтерес учнів і як важливий мотив навчання, і як стійку рису особистості, і як могутній засіб виховання.