55048

Курс загальної географії для 6 класу

Книга

Педагогика и дидактика

Сучасне суспільство вимагає від школи підготовки підростаючого покоління, яке враховуючи власні можливості, зможе самостійно вирішувати складні проблеми власного життя. При цьому творчо мислити, використовуючи шкільні знання. Особливого значення, в цьому випадку, набуває креативність особистості.

Украинкский

2014-03-21

364 KB

2 чел.

                                   

                                      П О С І Б Н И К

                     з курсу загальної географії

                        для 6 класу.

                                                                                          Підготувала

                                                                                          вчитель географії

                                                                                          Павлікова Ганна

                                                                                          Миколаївна

                                                    Кривий  Ріг

                                                             П е р е д м о в а.

Сучасне суспільство вимагає від школи підготовки підростаючого покоління, яке враховуючи власні можливості, зможе самостійно вирішувати складні проблеми власного життя. При цьому творчо мислити, використовуючи шкільні знання. Особливого значення, в цьому випадку, набуває креативність особистості.

    „Концепція сучасної креативної освіти відповідає основним документам, що забезпечують діяльність освітньої галузі: Загальна декларація прав людини, Декларація прав дитини, Національна доктрина розвитку освіти України, Закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, державні документи щодо реформування сучасної освіти” – з Програми обласного науково-методичного проекту „креативна освіта для розвитку інноваційної особистості”.

    Одним із основних пріоритетів проекту є використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів, та активізація самостійної роботи школярів. В основі продуктивного навчання лежить послідовність виконуваних продуктивних дій, які й приведуть до очікуваного результату.

    Згідно Державного стандарту базової і повної середньої освіти „ Зміст географічної компоненти забезпечує засвоєння знань про компоненти природи, природні ресурси, удосконалення господарської діяльності людини, формування в учнів комплексного, просторового, соціально-орієнтованого уявлення про Землю…” Відповідно в учнів формується система знань з основ природничих наук. В процесі вивчення курсу „Загальна географія” 6-й клас, учні набувають різноманітні компетенції: навчально-пізнавальні, комунікативні та інші.

    В процесі вивчення учнями курсу „Загальної географії”, в учнів формується уявлення про географічні подорожі та дослідження Землі. Вони знайомляться та вивчають основні компоненти природного комплексу, детально вивчають всі сфери Землі та інше. Таким чином „Початковий курс географії є основою системи природничо-географічної освіти…” / Програма для загально-освітніх закладів 6-11 класи. Географія. Економіка./

    Запропонований посібник, з курсу загальної географії для 6 класу орієнтований, у першу чергу, на учня та вчителя. Під час проведення уроку, з метою активізації самостійної роботи учнів, вчитель може запропонувати дітям скласти схему, таблицю чи географічний словник з теми уроку, подавши на дошці тільки початок схеми. А далі учні використовуючи свої навички та вміння, послідовно виконуючи ряд дій отримають очікуваний результат: схему, таблицю чи географічний словник під час вивчення нового матеріалу або його закріплення. Сприйняття нового матеріалу учнями полегшує форма його подання: у своїй більшості – в схемах. Посібник складений для 6 класу     „ Загальної географії.”

                                                          В С Т У П.

                       Питання  географії


                                      

                        Давні                                                   Сучасні

                            

                        Що?                                                       Чому?

                        Де ?                                                        Через що?

                        Коли?                                                      Як?

                              Географія

                    

 

                   Фізична                                                            Економічна і

                                                                                              соціальна

                  

                             

                                    Методи

                      географічних досліджень.

                                                                                                                                 

                                                                                           

            Традиційні                                                                      Сучасні  

                      

        -методи спостереження                                                -фізичні  /геофізичні/

        -картографічний метод                                                 -хімічні   /геохімічні/

        -історичний метод                                                         -космічні

        -математичний метод                                                                                                                                                               

Р О З Д І Л     І.    Г Е О Г Р А Ф І Ч Н Е   П І З Н А Н Н Я   З Е М Л І .

              Перші  географічні  відомості  про  українські  землі :

Г е р о д о т  описав  Причорномор’я  у  праці   „ Скіфія ”

/давньогрецький вчений/.

П л і н і й  С т а р ш и й                      зробив опис окремих річок, рослин, тварин.

/ римський  вчений /

П т о л о м е й                                      описав території між Віслою і Доном.

/ давньогрецький вчений/

Багато  відомостей  з  літописних  джерел  часів  Київської  Русі.

Р О З Д І Л     І І.               З Е М Л Я   Н А   П Л А Н І   Й   К А Р Т І .

Масштаб    показує, у скільки разів відстань на малюнку, кресленні, плані

                   чи карті менша за відстань на місцевості.  

 

          Види масштабу

Лінійний

Числовий

Іменований

План місцевості – це зображення невеликої ділянки місцевості умовними

                               знаками і в масштабі.

Географічна карта – це зображення певної території або всієї планети

                                   умовними знаками і в масштабі.

  

  

                      У м о в н і   з н а к и.                  

                        

Площадні

складаються з контуру і його заповненням кольором, або

штриховою.

Позамасштабні

відображають

об’єкти,які неможливо

позначити в

масштабі пла-

ну чи карти.

  Лінійні.

Передають

Лінійні

об’єкти

                    

                               В и д и   к а р т   з а   м а с ш т а б о м .

Великомасштабні

1:5000 і більші

топографічні

від 1:5000

до  1:200 000

Середньомасштабні

від 1:200 000

до  1:1 000 000

Дрібномасштабні

1:90 000 000

1:  6 000 000

                                     Зображення нерівностей земної поверхні на плані й карті.   

                                       

                                                  В и д и    в и с о т.

     В і д н о с н а                                                               А б с о л ю т н а                                   

 

     Перевищення однієї                                                    Перевищення точки на

     точки на  земній                                                           земній поверхні відносно

     поверхні над іншою.                                                    рівня моря  що  приймає

                                                                                            ться за нуль метрів.  

    

Горизонталі-лінії, що

сполучають на плані й карті точки з

однаковою абсолютною висотою.

                                                               Бергштрихи- короткі лінії, які показують

                                                                вільним кінцем напрямок схилу.

Н і в е л і р – визначає відносну висоту пагорба.

                               Г р а д у с н а   с і т к а   З е м л і.

                    Г е о г р а ф і ч н і   к о о р д и н а т и   т о ч о к.

                                             Північна           пн.ш.

Паралелі           широта

                                             Південна          пд.ш.

Паралелі – умовні лінії на карті та глобусі, що проводять паралельно екватору.

                                                Західна          зх.д.

Меридіани         довгота

                                                Східна           сх.д.

Меридіани – умовні лінії на карті та глобусі, що сполучають Північний та

                      Південний полюси.

В и з н а ч е н н я   н а п р я м к і в   н а   м і с ц е в о с т і, п л а н і  й  к а р т і.

Азимут – це кут між напрямком на північ і напрямком на даний об’єкт.

                                0                 0                                  0

 Азимут       Пн. – 0    або  360                     Пд. – 180   

                                   0                                                   0

                     Сх. -  90                                     Зх. -   270     

Р О З Д І Л       І І І.       Г Е О Г Р А Ф І Ч Н А   О Б О Л О Н К А   Т А   Ї Ї

                                         С К Л А Д О В І.

                                          Л  І  Т  О  С  Ф  Е  Р  А .

Земна кора          астеносфера         мантія          ядро.

       Т и п и   з е м н о ї   к о р и .

                              

К о н т и н е н т а л ь н и й                                                             О к е а н і ч н и й

                                                                                                                                

          Осадовий шар                                                                            Осадовий шар

          Гранітний шар                                                                       Базальтовий шар

          Базальтовий шар                                                                                                

  

            Р у х и    л і т о с ф е р н и х

                            п л и т.

                                    

                                       

                                               

Горизонтальні                                                                                 Вертикальні

                                                                                                                   

Утворення гір                                                                                  Затоплення

                                                                                                          окремих ділянок

                                                                                                          суші.

      К а т а с т р о ф і ч н і   я в и щ а   в   л і т о с ф е р і .     

                                                                                                 

Землетруси                                                                              Виверження вулканів

                                                                                                                                                         

Епіцентр                                                                                   Конус вулкана

Гіпоцентр                                                                                 Кратер, жерло

Сейсмічні пояси                                                                      Гарячі джерела

Сейсмографи                                                                           Гейзери

                     Г і п о т е з а

                  А. В е г е н е р а

                    

                                                           

                                                       П А Н Г Е Я

                                                       

                                          

         Л а в р а з і я                                                              Г о н д в а н а

                                                                                                           

                                           

                                                 Північна  Америка

                                                 Південна Америка

                                                         Євразія

                                                         Африка

                                                         Австралія

                                                         Антарктида

В и в і т р ю в а н н я  -  це руйнування і зміни гірських порід під дією коливань

                                        температури повітря, вологи й живих організмів.

     В и д и   в и в і т р ю в а н н я.       

                                                                   

Ф і з и ч н е                                     Х і м і ч н е                                 О р г а н і ч н е

                                                                                                                         

Вплив змін                                      Повітря і води                            Вплив живих

температури                                   з розчиненими                            організмів.

повітря                                            в ній речовинами         

         М і н е р а л и   т а   г і р с ь к і   п о р о д и   з   я к и х   с к л а д а є т ь с я  

                                                    з е м н а   к о р а .

М і н е р а л и – природні утворення, які складаються з однієї речовини.

Г і р с ь к і   п о р о д и – це сполучення кількох мінералів або скупчення одного

                                          у великій кількості в земній корі.

         Гірські породи за походженням.              

                                                                                                          

Магматичні                                       Осадові                                    Метаморфічні

                                                                  

                         Уламкові               Хімічні            Органічні

                    Ф о р м и   р е л  ь є ф у   с у х о д о л у.

                                                                                             

    Г о р и                                                                                                 Р і в н и н и

                                 високі                       низовина                                             

                             вище 2000 м.                до 200 м.

                          середні                                         височина

                          від 100 до 2000м.                         200-500 м.

низькі                                                                                                      плоскогір’я

до 1000 м.                                                                                               понад 500 м.

           Молоді                        Старі

       

                            

                                                                            

                               Г о р и                                                      Р і в н и н и

                                                                                                                 

                               

   Складчасті                             Складчасто-

                                                    брилові

                            Вулканічні                                 Первинні                  Вторинні

Рельєф дна Світового океану:  шельф      материковий       ложе       серединно-

                                                                       схил                  океану      океанічні

                                                                                                                   хребти,

                                                                                                                   острови

                                                                                                                    жолоби

                           П р и р о д о о х о р о н н і   з а х о д и.

                                                                                  

Захист унікальних територій                        Раціональне використання земних

                                                                         Надр

                                                     А Т М О С Ф Е Р А .

А т м о с ф е р а -  повітряна оболонка Землі. що обертається разом з нею під

                               Дією сили тяжіння.

     С к л а д  п о в і т р я.

                                                                                                                       

                     Азот                                                                            Інші гази

                       78%                                   Кисень                             1%

                                                                     21%

 Б у д о в а   а т м о с ф е р и.

                                                                                                                                                       

                        

       1. Тропосфера:                          2.Стратосфера:                   3.мезосфера

           висота над                                  висота 50-55 км.                 термосфера

           екватором 16-18 км.                                                               екзосфера  

           над полюсами 8-10 км.

І з о т е р м и -  лінії, які сполучають точки земної поверхні з однаковою

                          середньою місячною температурою або річною.     

А м п л и т у д а -  різниця між найвищою і найнижчою температурами повітря.

к о л и в а н н я  

т е м п е р а т у р и.

В и д и  а м п л і т у д

 т е м п е р а т у р.                    

                                                                                                                                      

Д о б о в а                                         М і с я ч н а                                             Р і ч н а

Різниця в температурі                 Різниця впродовж                 Різниця впродовж

впродовж доби між                     місяця  між найвищою         року між середніми

найвищою і найнижчою             середньодобовою                 температурами   

температурами.                            найнижчою                           найтеплішого і

                                                      середньодобовою.                найхолоднішого

                                                                                                     місяців року.

          Т е п л о в і  п о я с и  З е м л і.                                                         

                                                                                                        

            1 жаркий                             2 помірних                             2 холодних

 

                                22 червня – день літнього сонцестояння.

                                22 грудня -  день зимового сонцестояння

                                21 березня – день весняного рівнодення

                                23 вересня -  день осіннього рівнодення  

                                   А т м о с ф е р н и й   т и с к. В і т е р.

А т м о с ф е р н и й   т и с к – сила. з якою повітря тисне на земну поверхню.

Н о р м а л ь н и й   а т м о с ф е р н и й   т и с к -  760 мм.

З висотою тиск знижується:  через кожні 100 м – на 10 мм рт.ст.

Барометр -  прилад для вимірювання атмосферного тиску.

В і т е р  -  це горизонтальний рух повітря з області високого тиску в область

                  низького тиску.

      В и д и   в і т р і в.  

                                                                                                                   

Змінюють свій напрямок                                                                        Постійні

                                                                                                                         

                День:  вода    суша                                                                   Пасати

                                                                                                                   Західні

бриз

                Уночі: вода     суша                                                                 Вітри

                                                                                                                    помірних

             Мусони                                                                                         широт

                                                                                                       Північно-східні і

                                                                                                       Південно-східні

                                                                                                       вітри

              В и д и   п о в і т р я н и х   в и х о р і в.

                                                                                                      

                                  

       Ц и к л о н и                                                                         А н т и ц и к л о н и

                                                                                                               

   

           

                                                                                                                                                                                      

       Низький тиск                                                                         Високий тиск

                     П о в і т р я н і   м а с и.

                        

Екваторіальні             Тропічні                               Помірні                      Арктичні

                                                                                                                /Антарктичні/

        В о д я н а   п а р а.   В о л о г і с т ь.    П о в і т р я.    О п а д и.

В и п а р о в у в а н н я – це перехід води з рідкого чи твердого стану в

                                          газуватий.

Г і г р о м е т р              -   прилад для вимірювання відносної вологості.

В и д и   в о л о г о с т і    

                                                                                                                 

       А б с о л ю т н а :                                                  В і д н о с н а:

       Це кількість водяної пари                                     Це відношення у відсотках,

       у грамах, яка міститься в                                     фактичного вмісту водяної

             3                                                                         пари в повітрі до

       1 м   повітря                                                            максимально можливого

                                                                                         за даної температури.

Х м а р и -  це скупчення завислих в атмосфері дрібних крапель води або

                    кристалів льоду.

  В и д и   х м а р.

                              

                                                                                                           

           П е р и с т і                       К у п ч а с т і                       Ш а р у в а т і

А т м о с ф е р н і

о п а д и                  -  це вода, що випадає з хмар або безпосередньо з повітря

                                   в рідкому чи твердому стані.

П о г о д а               -  це стан тропосфери в певний час і в певному місці.

                                                  К  л  і  м  а  т .

К л і м а т  -  багаторічний режим погоди, властивий для даної місцевості.

К л і м а т и ч н і

п о я с и                -  широтні смуги земної кулі з відносно однорідним кліматом.

   В и д и   к л і м а т и ч н и х

                   п о я с і в.

                                                                                             

1 Екваторіальний                                                                                    

                                                               2  Помірні                               Полярні

                                                                                                                

                                         2 Тропічні                                      

                                                                                 Арктичний        Антарктичний

                                         О х о р о н а    а т м о с ф е р и.

З метою скорочення кількості викидів отруйних газів, золи пилу в атмосферу в

 

1997 р. на конференції ООН був складений Кіотський протокол  „ Про зміни

 

клімату.”

Цим протоколом для кожної держави визначено певну кількість викидів в

 

атмосферу з поступовим її зменшенням. Україна підписала цей документ в

2004р.

                                        Г  І  Д  Р  О  С  Ф  Е  Р  А .

                                                         

                                                         

                                                         

В л а с т и в о с т і   в о д   С в і т о в о г о

                           О к е а н у.

                           

С о л о н і с т ь

Т е м п е р а т у р а

в о д и.

 

    Це кількість речовин у грамах                         Температура різко знижується

    у грамах, розчинених у 1 л. води                     тільки до глибини 700 м.

    Проміле /%0/ - одиниця вимірювання                              0

    солоності води                                                    Далі: на 2  через кожні 1000 м.

                                                                                 На глибині 4000 м– температура

                                                                                    0

  1.  С.Температура води на дні

                                                                                                                           0

                                                                                 Маріанського жолоба +2  С.

                  Б а г а т с т в а   в о д   С в і т о в о г о   о к е а н у .

                                                

                                                     Р   І   Ч   К   И .

Р і ч к а  -   це природний водний потік, що тече в зниженні рельєфу.

                   утвореному її рухом.

             

               Приток                                                              Витік

                                                                                                                       Приток

 Дельта   Гирло  

                                                  М о р е      

                            Г е о г р а ф і ч н и й   с л о в н и к  :  „ Р і ч к и”

Термін                    

                                     Значення

1.

Витік

Місце, де річка бере початок.

2.

Гирло

Місце, де річка впадає.

3.

Річкова

долина

Звивисте заглиблення, по якому протікає ріка від витоку до

Гирла.

4.

Річище

Найглибша частина річкової долини. Де водний потік постійний.

5.

Заплава

Частина річкової долини, що заливається водою в період

повені.

6.

Тераси

Ділянки, які в минулому були заплавами.

7.

Річкова

система

Головна річка з усіма притоками.

8.

Басейн

річки

Площа, з якої річка збирає свої води.

9.

Вододіл

Підвищення в рельєфі, яке розділяє басейни річок.

10.

Водоспад

Утворюється великим виступом з твердих порід, які зустрілися на шляху річки.

11.

Режим

річки

Зміна рівня річки впродовж року.

12.

Повінь

Найвищий рівень води в річці, який буває щороку в певний час.

13.

Межень

Найнижчий рівень води в річці.

14.

Паводки

Раптові підйоми рівня води.

15.

Льодостав,

льодохід

Період нерухомого льодового покриву на річці, а навесні –

льодохід.

16.

Дельта

На деяких річках у гирлі через значні наноси формується дельта з безліччю рукавів і проток.

 

     В и д и   р о б о т и

              р і ч о к.  

                                                                                        

   Руйнування                                                                                  Відкладання

   гірських  порід                             Перенесення                          гірських порід

   /річкова ерозія/                             гірських порід                                               

                       О  з  е  р  а       т  а       в  о  д  о  с  х  о  в  и  щ  а .   

             О з е р о – це природна заглибина на суходолі, заповнена водою.

   Т и п и   о з е р   з а   в о д н и м

                  р е  ж и м о м

                           

                             

           С т і ч н і                                                                  Б е з с т і ч н і

 

       Ш т у ч н і   в о д о й м и.       

                                                                                               

            В о д о с х о в и щ а                                                      С т а в к и

                                                      Б  о  л  о  т  а .

Б о л о т о  -  це надмірно зволожена ділянка суходолу із шаром торфу

                      не менше 30 см.

                                          П  і  д  з  е  м  н  і     в  о  д  и .

                                                       Г р у н т о в і

         В е р х о в о д к а                                                                 М і ж п л а с т о в і

                                                                  

                                       

           М і н е р а л ь н і                                                               А р т е з і а н с ь к і

                         

                                                        

            т е р м а л ь н і                  Д ж е р е л а

                 Г е о г р а ф і ч н и й   с л о в н и к.      П і д з е м н і   в о д и.

 Термін

                               Значення.

1.

Підземні

води

Води, що містяться в порожнинах, тріщинах, порах гірських порід верхніх шарів земної кори.

2.

Водопроникні

породи

Мають властивість пропускати воду: пісок, гравій, галька.

3.

Водонепроникні

породи

Затримують воду: глина, пісковик, глинистий сланець,

граніт.

4.

Верховодка

Залягає на невеликій глибині.

5.

Грунтові води

Залягають на першому від поверхні шарі водонепроникних порід

6.

Між пластові

води

Лежать між двома водонепроникними шарами.

7.

Артезіанські води

Води, що залягають на глибині під постійним тиском

8.

Джерела

Води,які виходять на поверхню у річкових долинах, ярах, балках.

9.

Мінеральні води

Підземні води, в яких розчинені солі та гази.

10.

Термальні води

Підземні води з температурою понад

   0

20   С.

Л  ь  о  д  о  в  и  к  и      т  а      б  а  г  а  т  о  р  і  ч  н  а      м  е  р  з  л  о  т  а .

                   Т и п и

            л ь о д о в и к і в         

     Г і р с ь к і                                                                              П о к р и в н і   

     покривають вершини,                                                                 потужні,

     схили і долини гір                                                                       великі  за  

     вище снігової лінії                                                                      площею                    

Г е о г р а ф і ч н и й   с л о в н и к.   Л ь о д о в и к и   т а   б а г а т о р і ч н а

                                                             м е р з л о т а.    

Термін

                           Значення

1.

Снігова лінія

Межа, вище якої снігу випадає більше, ніж встигає розтанути.

2.

Багаторічна

мерзлота

Шар мерзлої землі з постійною температурою –

                       0

нижчою від 0    С.

3.

Льодовик

Це скупчення багаторічного льоду на суходолі.

4.

Викопний льод

Це льод, який зустрічається, інколи, на глибині до 60 метрів.

        

                                              Б  І  О  С  Ф  Е  Р  А .

               Б і о с ф е р а  -  це суцільна оболонка життя на Землі.

                                  С  к  л  а  д    б  і  о  с  ф  е  р  и .

                             =                                +                               +  

                                                                                                                                                               

                                                               

       

                  В.І. В е р н а д с ь к и й  -  основоположник вчення про біосферу.

       

  •  це верхній пухкий шар землі, що має родючість.

В.В. Д о к у ч а є в  -  основоположник ґрунтознавства.

       

  •    - за 100 років утворюється від  0,5 – 2,0 см  грунту.
  •  

      

 

  С к л а д     г р у н т у.          

   

Тверда                                            Рідка                                     Газувата

частина                                          частина                                 частина       

подрібнені                                      вода                                      повітря

мінерали і

гірські породи,

гумус.

                                 -  особливість грунтів, яка залежить від гумусу.

             Г  Е  О  Г  Р  А  Ф  І  Ч  Н  А      О  Б  О  Л  О  Н  К  А .

Г е о г р а ф і ч н а - оболонка, в межах якої відбуваються  взаємопроникнення

о б о л о н к а            і взаємодія верхніх шарів літосфери, усієї гідросфери та

                                  нижніх шарів в атмосфері.

Закономірності географічної

        оболонки та її риси.

                                  

Ц і л і с т н і с т ь                                                                       Р и т м і ч н і с т ь

Взаємозв’язок її складових:            Географічна                     Періодичність і

рельєфу. атмосферного                   оболонка має                   повторюваність

повітря, вод, грунтів,                       зональні                           природних

органічного світу.                             відмінності.                      процесів та явищ

                                                                                                      у часі.

        Природні   комплекси.

                                                

           З о н а л ь н і.                                                               А з о н а л ь н і.

           Географічні пояси                                                    Материки і океани

           Природні зони                                                           Природні країни

           Дрібні природні

           комплекси

          П р и р о д н и й  -  поєднання компонентів природи: гірських порід,

          к о м п л е к с          повітря, води, грунтів, організмів на певній

                                            території.

Е К О Л О Г І Я   -    наука, що вивчає закономірності і відносини людини,

                                  тварин, рослин, мікроорганізмів між собою та

                                   навколишнім середовищем.

Е К О Л О Г І Ч Н І

П Р О Б Л Е М И          -  проблеми, які виникли у зв’язку  з втручанням

                                         людини в природні процеси  і призвели до порушення             

                                         її рівноваги.

Р О З Д І Л    І У.          З Е М Л Я   -   П Л А Н Е Т А    Л Ю Д Е Й.

                                                                                                           2

 Середня густота населення на Землі становить: 40 осіб на 1 км    суходолу.

  Л ю д с ь к і    -   це великі групи людей, які пов’язані  спілністю походження

   р а с и                  і мають однакові зовнішні ознаки.

           Л ю д с ь к і    р а с и .

Є в р о п е о ї д н а                            А в с т р а л о ї д н а

                                Н е г р о ї д н а                                         М і ш а н і    р а с и

 

                                                                                               

                                                                                                  Мулати,метиси,самбо

М.М. М и к л у х о – М а к л а й  -  видатний мандрівник. Він жив довго серед

                                                           папуасів Нової Гвінеї і довів. що всі люди,

незалежно від місця проживання, кольору шкіри, волосся та інших зовнішніх ознак, за своїми біологічними особливостями однакові.

На земній кулі понад  200  держав.

На земній кулі живе приблизно  3000  народів.

60%  людства розмовляють:          китайською, англійською, хінді, японською,

                                                           російською, іспанською, португальською,

                                                           французькою, німецькою, арабською і т.д.

                                                           мовами.

Р О З Д І Л   У.  Л Ю Д И Н А    І    Г Е О Г Р А Ф І Ч Н А    О Б О Л О Н К А.

       В з а є м о д і я   л ю д и н и   з

                   п р и р о д о ю.

                                                           

          

В п л и в   п р и р о д и                                                   В п л и в   д і я л ь н о с т і

н а  л ю д и н у   т а  ї ї                                                    л ю д и н и   н а

д і я л ь н і с т ь                                                                п р и р о д у.

        На добу людині потрібно 2 л. води, 2 кг. їжі  та майже 25 кг. повітря.

                                     

 П р и р  д н і   р е с у р с и.

Н е в и ч е р п н і:                                                                         В и ч е р п н і:

кліматичні                                           Не відновлювані:              Відновлювані:

космічні

ресурси Світового океану                   мінеральні                        грунти

і текучих вод                                         ресурси                             рослинність

                                                                                                         тваринний світ

                             Г е о г р а ф і ч н и й    с л о в н и к.

      Термін

                           Значення.

1.

Природокористування

Взаємодія людини з природою з використанням природних ресурсів у господарській діяльності, задоволення матеріальних і культурних потреб населення.

2.

Моніторинг

Контроль і спостереження за використанням природних ресурсів.

                                 Л  І  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А .

  1.  Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

6 – 11 класи. Географія. Економіка.

        Затверджено Міністерством освіти і науки України.

  1.  Програма обласного науково-методичного проекту

„Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості”.

  1.  Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

  1.  Загальна географія. Підручник для 6 класу загальноосвітніх

навчальних закладів. О.Я. Скуратович, Р.Р. Коваленко,

Л.І. Круглик. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.


                                             З  М  І  С  Т .

Передмова  ……………………………………………………………….  2.

                                 З а г а л ь н а    г е о г р а ф і я.

Вступ          ………………………………………………………………..  3.

Розділ І.       Географічне пізнання Землі.  ……………………………..   4.

Розділ ІІ.      Земля на плані та карті           ……………………………..   7.

Розділ Ш.     Географічна оболонка та  її складові.  ……………………  10.

Розділ ІУ.     Земля – планета людей.  …………………………………..   31.

Розділ У.      Людина і географічна оболонка.  ………………………..    32.

Література     ……………………………………………………………..     33.

Зміст               ……………………………………………………………..     34.


Стародавні

індійці :

Земля має вигляд півсфери, що лежить на 4 слонах, які стоять на черепахі.

Жителі

Вавілона :

Земля має вигляд гори.

Єгиптяни :

Небозвід підтримує богиня неба,а Сонце мандрує небом на  кораблі.

        

Уявлення про Землю

в давнину.

Стародавні

греки :

Земля має кулясту форму.

Географія

середньовіччя

Вікінги

плавали біля берегів Європи.

Марко Поло

/венеціанський купець/

шлях до Китаю пройшов суходолом , повернувся до Європи морем.

Ібн Баттута

/арабський мандрівник/

побував у країнах близького сходу

Мартін Бехайм /німецький вчений/

створив глобус Бехайма , але там не було Америки.

Походи

землепрохідців.

Єрмак

Тимофійович

С.Хабаров

С.Дєжньов

Відкриття

Австралії.

Абел

Тасман

Перша

Навколо-світня подорож

Фернан Магеллан

Відкриття Америки.

Христо-фор

Колумб.

Припущення про відкриття

Колумбом

нового материка висловив

Америго Веспуччі.

Пошуки

Індії.

Васко да Гамма

португальський

вельможа

Уперше проклав

морський шлях з Європи до

Індії.

             Епоха Великих географічних відкриттів

         /проміжок часу з ХУ ст. до середини ХУІІ ст./

Географія нового часу.

Джеймс

Кук

Три навколосвітні

подорожі.

Іван

Крузенштерн

Юрій Лисянський

Навколосвітня

подорож.

     Фадей Беллінсгаузен

   Михайло

   Лазарев

Відкриття

Антарктиди.

Сучасні географічні дослідження.

Освоєння

Арктики

Іван Папанін

Отто Шмідт та

інші

Вивчення Землі

з

космосу

Перший

космонавт

Незалеж-

ної України

став Леонід

Каденюк

Роботи

Українсь-ких

вчених-

географів

С.Рудницький

П.Тутковський

К.Воблий

та інші.

Дослідження

Світово-го

Океану

Жак-Ів

Кусто

Дослідження

Антарктиди

Руаль

Амундсен

Роберт Скотт

   В

     Н

С в і т о в и й

о к е а н.

Тихий

найбільший

Індійський

3й за розмірами

Північний

Льодовитий

найменший

Атлантичний

2й за розмірами

Частини

океану

Моря

Протоки:

вузька смуга води, що розділяє ділянки суходолу

Затоки

частина , яка глибоко вдається в сушу

Внутрішні :

глибоко вдаються в суходіл

Окраїнні:

трохи вдаються в суходіл і відокремлені

від океану островами,

півостровами

і т.д.

Суходіл

в

океані

Материки

Острови

Півострови

Материкові

Вулканічні

Коралові

Рух води в

Океані.

Вітрові

хвилі:

результат зміни вертикального рівня водної поверхні.

Припливи та

відпливи:

результат притягнен-ня води

Місяцем та

Сонцем.

Течії:

Результат впливу постійних

вітрів та

обертання

Землі навколо

осі.

Цунамі:

велитенська

хвиля , утворена внаслідок

землетрусу.

Основні

групи

живих

організмів.

Планктон

Нектон

Бентос

Знаходяться у

поверхневому

шарі;пасивно переносяться водою

Знаходяться у

товщі води;

активно пересува-

ються

Живуть на дні моря.

Бактерії,

    личинки,

медузи та ін.

Риби, кити ,

восьминоги,

дельфіни,

черепахи.

Краби,

камбала,

водорості,

корали.

Типи озер

за

походженням.

Тектонічні

Загатні

Лиманні

Льодови-

кові

Залишкові

Місця розломів

та опускан-

ня земної

кори

Частини

давніх морсь-ких басейнів

Улоговини виорані

давніми льодовиками

Перего-роджен-ня долини

річки

гірськи-

ми поро-

дами

Затопле-

ні морем

узбережні

ділянки

Т и п и

б о л і т .

Низинні

Перехідні

Верхові

Знаходяться

в долинах

річок,на

берегах озер.

Живляться

підземними

водами

Посідають

проміжне положення.

Знаходяться

на вододілах

річок.

Живляться

Атмосфер-

ними водами

   П і д з е м н і

       в о д и .

Межі

біосфери

Літосфера

верхній шар

Атмосфера

нижній шар

Гідросфера

Г р у н т

Утворення

грунтів.

Родючість


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52467. Декартові координати на площині 198.5 KB
  Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми; розвивати пам’ять, логічне мислення,здібності учнів; виховувати інтерес до математики, увагу, самостійність;формувати вміння працювати.
52468. Толерантность 351.5 KB
  Дело № 1 Методическое пособие для Ученика конкурс учебных судов Пилотное издание серии Живое право в рамках проектов Развитие толерантности посредством учебных судов Гражданское образование: развитие профессионального потенциала Мозаика граждановедения Дело № 1 О фотографиях в паспорте РФ СанктПетербургский институт права имени Принца П. Конкурс был организован СанктПетербургским институтом права имени Принца П. Институтом права организуется региональный тур конкурса для СанктПетербурга и Ленинградской...
52469. СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 103 KB
  Целями проведения деловой игры Судебное заседание по уголовному делу являются: практическое изучение процесса судебного разбирательства его стадий; обучение правовой оценке исходной фактической правовой ситуации анализу материалов дела законодательства разработке правовой позиции по делу принятию процессуальных решений; формирование практических навыков реализации полномочий профессиональными субъектами уголовного судопроизводства в ходе судебного разбирательства составления процессуальных документов устных...
52470. Спільні властивості компонентів середовища програмування Delphi 212.5 KB
  Мета: ознайомити студентів з основними властивостями компонентів обєктноорієнтованого середовища програмування Delphi особливостями їх застосування; порівняти методи застосування властивостей компонентів при створенні програмних продуктів; розвивати пізнавальний інтерес студентів вміння порівнювати аналізувати узагальнювати робити логічні висновки; виховувати інтерес до вивчення дисципліни як науки яка є основою для вивчення технологій розробки програмного забезпечення різного рівня здобуття умінь та навичок своєї професії...
52471. Шлях до демократії 106 KB
  З метою розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді її громадянської ініціативи набуття нею досвіду активної та компетентної участі в громадському житті складовою частиною системи виховної роботи я вбачаю реалізацію проекту учнівського самоврядування âШлях до демократіїâ результатом якого є створення âміні республіка âВеселкаâ що сприяє обєднанню зусиль для добрих і корисних справ розвитку здібностей і талантів вихованню компетентної й успішної особистості вихованню громадянина України носія національних...
52472. З чого починається гарний день 47 KB
  Хід заняття Діти сьогодні ми здійснимо подорож у чарівний світ казок В. Як пахне казка Так дітки казка сьогодні пахне свіжістю хвойним лісом Дітисьогодні я прокинулася подивилася на сонечко та й замислилась: цікаво а з чого починається новий день Діти як ви думаєте: з чого починається новий день Все це вірно: із сонечка умивання сніданку Але давайте подумаємо якими словами ми визначаємо прихід нового дня Так ми бажаємо всім кого ми зустрічаємо доброго ранку Давайте пригадаємо якими словами зустрічає вас зранку...
52473. Чому існують день та ніч 277 KB
  Обладнання: картини з зображенням небесних світил та зоряного неба глобус атрибути до гри Сонце і місяць. Що настала вечірня пора Із настанням вечора сонечко опускається до обрію і заходить за нього надворі сутеніє стає темніше починають спалахувати зірки з'вляється Місяць. Тут зображено зоряне небо а на цій картині ми бачимо сонце далі ми бачимо Місяць та інші космічні пейзажі. Ви розглянули картини скажіть що ви побачили нове невідоме чи незрозуміле Якої форми Сонце Місяць та зорі Чи їхні розміри однакові Про що...
52474. Европейский день языков 61.5 KB
  Цель: привлечь внимание к богатому языковому и культурному разнообразию Европы которое следует поддерживать а также расширять диапазон языков которым люди учатся на протяжении всей своей жизни укреплять взаимопонимание между народами; воздать должное всем европейским языкам включая редкие и те на которых говорят мигранты. Приветствие на разных европейских языках вступительное слово ведущих. Выходит группа учеников в национальных костюмах европейских государств язык которых они представляют.