55097

Господарський процес. Методичні вказівки

Книга

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Завданням цих методичних рекомендацій є засвоєння студентами знань про джерела права, сприяти глибокому засвоєнню змісту ряду нормативно – правових актів з курсу, навчити користуватися ними, навчити використовувати їх зміст при вирішенні конкретних правових питань, навчити застосовувати теоретичні положення на практиці, прищепити навики складання процесуальних документів...

Украинкский

2014-03-22

396.5 KB

20 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут права та психології 

Кафедра цивільного права та процесу

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів

напряму підготовки 6.030402 Правознавство

Затверджено

на засіданні кафедри

цивільного права та процесу

Протокол № 1 від 22 серпня 2012 року

Львів 2012


Господарський процес. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 Правознавство / С.Л. Дембіцька, Н.М. Зільник / – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. – 44 с.

Пропоновані методичні вказівки підготовлено відповідно до програми курсу «Господарський процес».

Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Господарський процес» призначені для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за спеціальністю «Правознавство» та опановують основи господарського процесу.

Завданням цих методичних рекомендацій є засвоєння студентами знань про джерела права, сприяти глибокому засвоєнню змісту ряду нормативно – правових актів з курсу, навчити користуватися ними, навчити використовувати їх зміст при вирішенні конкретних правових питань, навчити застосовувати теоретичні положення на практиці, прищепити навики складання процесуальних документів по господарськихих справах, сформувати розуміння ролі права, обов’язків та конкретної діяльності різних суб’єктів процесу.

Укладачі:       С.Л. Дембіцька, к.ю.н.

Н.М. Зільник

Відповідальний за випуск:     С.Л. Дембіцька, к.ю.н.

Рецензенти:       І.М. Паньонко, к.ю.н., доцент

       Г.О. Попадинець, к.ю.н., доцент


ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ……………... 4

ІІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ…………………………………………………… 5

ІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..… 47


І.
 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Господарський процес» з врахуванням кількості годин відведених на семінарські заняття.

Вони містять загальні методичні вказівки, плани семінарських занять, контрольні запитання, а також перелік рекомендованої літератури.

Метою проведення семінарських занять є перевірка засвоєння студентами матеріалу з навчальної дисципліни «Господарський процес», вміння аналізувати законодавчі акти та спеціальну літературу, формулювати і обґрунтовувати свої висновки щодо проблемних питань, а також застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань.

Для підготовки до семінарського заняття студентові пропонується тема, план семінарського заняття із контрольними запитаннями та завданнями, а також рекомендована література. Окрім рекомендованої літератури можна використати інші доступні джерела.

Приступаючи до підготовки до кожного семінарського заняття необхідно:

 •  ознайомитись з відповідною темою та планом семінарського заняття;
 •  опрацювати відповідну тему, розділ підручника, навчального посібника чи конспекти лекцій;
 •  опрацювати іншу рекомендовану літературу;
 •  на основі засвоєного матеріалу опрацювати контрольні запитання з метою самоперевірки.

Виступаючи на семінарському занятті студент повинен аргументовано відповідати на основні питання теми, продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, чітко і лаконічно висловлювати свої думки, не відхиляючись від теми семінарського заняття.

Механічне цитування підручника чи навчального посібника не допускається, а також і плагіат за допомого мережі Інтернет. Відповіді на питання плану повинні бути повними, обґрунтованими, з аналізом не лише можливих порушень чинного законодавства, а й визначенням наслідків таких порушень.

У випадку виявлення явних колізій законодавства чи неоднозначного тлумачення авторами теоретичних питань, рекомендується проведення дискусії.


ІІ. ПЛАНИ
 СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1.: Поняття господарського процесуального права

 1.  Поняття, предмет, метод і система господарського процесуального права. 
 2.  Принципи господарського процесу.
 3.  Стадії господарського процесу.
 4.  Джерела господарського процесуального права.
 5.  Господарське процесуальне право як наука і навчальна дисципліна.

Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:

 1.  Конституція України від 28 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua
 2.  Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua
 3.  Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // http://zakon.rada.gov.ua
 4.  Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 червня 1999 року // http://zakon.rada.gov.ua
 5.  Указ Президента України «Питання мережі господарських судів України» від 12 серпня 2010 р. № 811/2010 // http://zakon.rada.gov.ua 
 6.  Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
 7.  Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
 8.  Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное право Украины: Учеб. пособие (курс лекций). — 2-е изд. — Харьков: Одиссей, 2003. —336 с.
 9.  Арбітражне судочинство в Україні: правові засади та практика /За ред. голови Вищого арбітражного суду України Д. М. Притики. — К., 1998.
 10.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право. — К.: Вид-во КНЕУ, 2002. — 248 с.
 11.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.
 12.  Бачун О.В., Коссак В.М., Харитонов Є.О., Харитонова О.І. та ін. Господарське процесуальне право України. Підручник / За ред. Харитонової О.І.– К.: Істина, 2008. – 360 с.
 13.  Беляневич В.Е. Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін станом на 01 серпня 2007 р. – К.: Юстиніан, 2007. – 872 с.
 14.  Буркацький Л.К. Господарське процесуальне право України: Навчальний посібник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 384 с.
 15.  Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – К.: ЭСПАДА, 2010. – 288 с.
 16.  Васильєв С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков: Эспада, 2004. — 408 с.
 17.  Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. – К.: Юстиніан, 2002. – 640 с.
 18.  Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.
 19.  Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Відп. ред. І. Б. Шицький. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 465 с.
 20.  Господарські суди в Україні: історичний нарис, портрети, події: Наук.-попул. вид. / Д. М. Притика, А. Й. Осетинський. — К.: Ін Юре, 2006. — 464 с.
 21.  Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комен. — 5-те вид. — Харків: Консум, 2005. — 304 с.
 22.  Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2006. — 181 с.
 23.  Зейкан Я. Яким бути Господарському процесуальному кодексу? // Право України. - 1997. - №12.
 24.  Кройтер В. А. Источники хозяйственного процесуального права: Справ. пособие. — Харьков: Эспада, 2003. — 264 с.
 25.  Немировська О. Змагальність: старе поняття, новий зміст // Право України. — 1999. — № 9. — С. 53–56.
 26.  Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів // Право України. – 1999. - №4. – С.11.
 27.  Притика Д. Арбітражний суд на етапі переходу до ринкових відносин // Право України. - 1992. -№9.
 28.  Притика Д. М. Арбітражні суди в Україні: історичний нарис та перспективи розвитку. — К., 1998.
 29.  Притика Д. М. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку // Право України. — 2001. — № 2. — С. 19
 30.  Притика Д. Арбітражні суди України: 10 років на сторожі законності в господарських відносин // Право України. - 2001. - №6.
 31.  Притика Д. Арбітражні суди України: завдання по удосконаленню організації роботи // Право України. - 2000. - №4.
 32.  Притика Д. Господарські суди України в умовах судово-правової реформи // Право України. – 2004. – №4. – С. 11-15.
 33.  Притика Д. Деякі аспекти організації діяльності та структури судової системи США //Збірник рішень та арбітражної практики Вищого Арбітражного Суду України. – 1995. - №1. -С. 156-164.
 34.  Притика Д. До восьмої річниці створення системи арбітражних судів України //Право України. –1999. - №6. –С.33.
 35.  Притика Д. Зміцнення законності та протидія проявам злочинності в економічній сфері // Право України. - 1999. - №5.
 36.  Притика Д. Конституційні засади правосуддя і розвиток господарського судочинства // Право України. - 1997. - №8.
 37.  Притика Д. Судова Влада України: шляхи розбудови та становлення //Збірник рішень та арбітражної практики Вищого Арбітражного Суду України. – 1994. -№1. -С. 182-190.
 38.  Притика Д. Сучасний стан та перспективи розвитку господарського судочинства // Право України. – 2005. – №9. – С. 3-7.
 39.  Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – 4-е вид., перероб. та доп. – Харків: Консум, 2004. – 286 с.
 40.  Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 1 грудня 2010 р. / За ред. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 с.
 41.  Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. – К.: Юрінком Інтер,2004. – 384 с.
 42.  Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.
 43.  Чернадчук В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — Суми: ВТД Універ. кн., 2005. — 220 с.
 44.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук'янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 331 с.
 45.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янець Д.М. Господарське процесуальне право України. – Суми: Університетська книга, 2009. – 380 с.
 46.  Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2006. – 264 с.

Вирішіть тести:

1. Предметом господарського процесу є:

1) господарські спори;

2) спори про визнання актів недійсними;

3) справи про банкрутство;

4) спори про визнання господарських договорів недійсними;

5) спори про встановлення цін на продукцію.

2. Стадіями господарського процесу є:

1) порушення провадження у справі;

2) претензійне урегулювання спору;

3) підготовка матеріалів до розгляду;

4) виконавче провадження;

5) касаційне провадження.

3. Принцип господарського процесу:

1) виконавчості;

2) законності;

3) строковості;

4) безпосередності;

5) таємності.

4. Правові норми загальної частини господарського процесуального права — норми про:

1) підсудність;

2) порушення справи;

3) судові витрати;

4) виконання судових актів;

5) представництво в господарському процесі.

5. Правові норми особливої частини господарського процесуального права — норми про:

1) склад осіб, які беруть участь у справі;

2) процесуальні строки;

3) підготовку справ до процесуального розгляду;

4) докази;

5) оскарження рішень, ухвал, постанов.

6. Джерела господарського процесуального законодавства:

1) Конституція України;

2) закони України;

3) укази Президента України;

4) постанови Кабінету Міністрів України;

5) постанови Вищого господарського суду України.

7. Господарське процесуальне право — це:

1) юридична наука;

2) навчальна дисципліна;

3) галузь права;

4) правова практика;

5) джерело законодавства.

8. Формами господарського провадження є:

 1.  розгляд справи місцевим господарським судом;
 2.  позовне провадження;
 3.  перегляд справи апеляційним судом;
 4.  порушення, підготовка та розгляд справи;
 5.  перегляд справи касаційним судом.

9. Не є стадією господарського процесу:

 1.  порушення провадження у справі;
 2.  претензійне урегулювання спору;
 3.  підготовка матеріалів до розгляду;
 4.  касаційне провадження.

10. Господарські процесуальні правовідносини виникають між:

1) позивачем і відповідачем;

2) позивачем і третьою особою з самостійними вимогами на предмет спору;

3) позивачем і суддею господарського суду;

4) відповідачем і суддею господарського суду;

5) суддею господарського суду і третьою особою без самостійних вимог.

Тема 2.: Досудове врегулювання господарських спорів

 1.  Загальні положення щодо порядку досудового врегулювання господарських спорів.
 2.  Порядок пред'явлення претензії.
 3.  Порядок і строки розгляду претензії.
 4.  Повідомлення заявника про результати розгляду претензії.
 5.  Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів.

Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:

 1.  Конституція України від 28 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua
 2.  Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // http://zakon.rada.gov.ua
 3.  Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
 4.  Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
 5.  Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное право Украины: Учеб. пособие (курс лекций). — 2-е изд. — Харьков: Одиссей, 2003. —336 с.
 6.  Арбітражне судочинство в Україні: правові засади та практика /За ред. голови Вищого арбітражного суду України Д. М. Притики. — К., 1998.
 7.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право. — К.: Вид-во КНЕУ, 2002. — 248 с.
 8.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.
 9.  Бачун О.В., Коссак В.М., Харитонов Є.О., Харитонова О.І. та ін. Господарське процесуальне право України. Підручник / За ред. Харитонової О.І.– К.: Істина, 2008. – 360 с.
 10.  Беляневич В.Е. Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін станом на 01 серпня 2007 р. – К.: Юстиніан, 2007. – 872 с.
 11.  Буркацький Л.К. Господарське процесуальне право України: Навчальний посібник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 384 с.
 12.  Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – К.: ЭСПАДА, 2010. – 288 с.
 13.  Васильєв С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков: Эспада, 2004. — 408 с.
 14.  Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. – К.: Юстиніан, 2002. – 640 с.
 15.  Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.
 16.  Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Відп. ред. І. Б. Шицький. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 465 с.
 17.  Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комен. — 5-те вид. — Харків: Консум, 2005. — 304 с.
 18.  Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2006. — 181 с.
 19.  Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – 4-е вид., перероб. та доп. – Харків: Консум, 2004. – 286 с.
 20.  Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 1 грудня 2010 р. / За ред. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 с.
 21.  Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. – К.: Юрінком Інтер,2004. – 384 с.
 22.  Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.
 23.  Тітов М. Застосування процедури доарбітражного врегулювання господарських спорів: деякі питання практики // Право України. - 2000. - №4.
 24.  Чернадчук В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — Суми: ВТД Універ. кн., 2005. — 220 с.
 25.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук'янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 331 с.
 26.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янець Д.М. Господарське процесуальне право України. – Суми: Університетська книга, 2009. – 380 с.
 27.  Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2006. – 264 с.

Вирішіть тести та задачі:

1. Досудове врегулювання спору не поширюється на :

 1.  справи за заявами територіальних відділень антимонопольного комітету
 2.  справи за заявами державних та інших органів
 3.  справи за заявами органів захисту прав споживачів
 4.  спори про визнання договорів недійсними
 5.  спори про звернення  стягнення на заставлене майно

2. Досудове врегулювання спору не поширюється на :

 1.  спори про стягнення заборгованості за опротестованими векселями
 2.  спори за позовами державних органів
 3.  спори за позовами прокуратури, що виникають із договору купівлі-продажу
 4.  спори за позовами прокурора чи його заступника
 5.  спори про звернення стягнення на заставлене майно.

3. У претензії не зазначаються:

1) вимоги заявника;

2) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії;

3) повне найменування і поштові реквізити господарського суду;

4) повне найменування і поштові реквізити організації, до якої претензія пред’являється;

5) перелік документів, що додаються до претензії.

4. Підприємства звертаються до організації, яка порушила їхні права, з: 1) письмовою заявою;

2) письмовою претензією;

3) усною заявою;

4) усною претензією;

5) нотаріально посвідченою заявою.

5. У претензії зазначаються:

1) вимоги заявника;

2) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії;

3) повне найменування і поштові реквізити господарського суду;

4) повне найменування і поштові реквізити організації, до якої претензія пред’являється;

5) перелік документів, що додаються до претензії.

6. Документи, які є в організації, до якої пред’являється претензія:

1) додаються в оригіналах;

2) не додаються;

3) не додаються із зазначенням про це у претензії;

4) додаються у копіях;

5) додаються у належним чином засвідчених копіях.

7. Претензія підприємства підписується:

1) керівником підприємства;

2) заступником керівника підприємства;

3) уповноваженою особою;

4) керівником юридичного підрозділу підприємства;

5) власником підприємства.

8. Претензія передається адресатові шляхом:

1) надсилання листом;

2) надсилання рекомендованим листом;

3) надсилання цінним листом;

4) вручається під розписку;

5) вручається через державних кур’єрів.

9. Загальний строк розгляду претензії:

1) один тиждень;

2) два тижні;

3) один місяць;

4) два місяці;

5) шість місяців.

10. У разі витребування у заявника документів, необхідних для розгляду претензії, термін розгляду може бути продовжено на строк не:

1) менше п’яти днів;

2) менше десяти днів;

3) менше двадцяти днів;

4) більше десяти днів;

5) більше двадцяти днів.

11. Про результати розгляду претензії заявника повідомляється:

1) по телефону;

2) в усній формі;

3) у письмовій формі;

4) у належним чином засвідченій формі;

5) по факсу.

12. Коли претензію відхилено повністю або частково, необхідно повернути:

1) заявникові — оригінали документів, одержаних із претензією;

2) заявникові — копії документів, одержаних із претензією, і оригінали документів, яких він не має;

3) прокуророві — оригінали документів, одержаних із претензією;

4) господарському суду — копії документів, одержаних із претензією;

5) третім особам — копії документів, одержаних із претензією.

13. Відповідь на претензію підписується:

1) керівником підприємства;

2) заступником керівника підприємства;

3) уповноваженою особою;

4) керівником юридичного підрозділу підприємства;

5) власником підприємства.

14. Відповідь на претензію передається адресатові шляхом:

1) надсилання листом;

2) надсилання рекомендованим листом;

3) надсилання цінним листом;

4) вручається під розписку;

5) вручається через державних кур’єрів.

Тема 3.: Учасники господарського процесу

 1.  Поняття учасників господарського процесу та їх класифікація.
 2.  Суд як обов’язковий учасник господарського процесу.
 3.  Поняття сторін в господарському процесі та їх процесуальні права і обов’язки. Процесуальна співучасть.
 4.  Залучення до участі у справі іншого відповідача. Заміна неналежного відповідача.
 5.  Процесуальне правонаступництво.
 6.  Поняття та види третіх осіб, їх права та обов’язки.
 7.  Представництво у господарському процесі.
 8.  Процесуальне становище прокурора в господарському процесі.
 9.  Процесуальне становище інших учасників господарського процесу.

Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:

 1.  Конституція України від 28 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua
 2.  Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // http://zakon.rada.gov.ua
 3.  Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
 4.  Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
 5.  Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное право Украины: Учеб. пособие (курс лекций). — 2-е изд. — Харьков: Одиссей, 2003. —336 с.
 6.  Амельченко М.В. Право на звернення до арбітражного суду // Держава і право. - 2001. - №10.
 7.  Арбітражне судочинство в Україні: правові засади та практика /За ред. голови Вищого арбітражного суду України Д. М. Притики. — К., 1998.
 8.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право. — К.: Вид-во КНЕУ, 2002. — 248 с.
 9.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.
 10.  Бачун О.В., Коссак В.М., Харитонов Є.О., Харитонова О.І. та ін. Господарське процесуальне право України. Підручник / За ред. Харитонової О.І.– К.: Істина, 2008. – 360 с.
 11.  Беляневич В.Е. Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін станом на 01 серпня 2007 р. – К.: Юстиніан, 2007. – 872 с.
 12.  Богдан Й.Г.  Суб’єкти арбітражних процесуальних правовідносин// Вісник ЛДУ. Львів. 1994. Вип.31.
 13.  Буркацький Л.К. Господарське процесуальне право України: Навчальний посібник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 384 с.
 14.  Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – К.: ЭСПАДА, 2010. – 288 с.
 15.  Васильєв С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков: Эспада, 2004. — 408 с.
 16.  Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. – К.: Юстиніан, 2002. – 640 с.
 17.  Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.
 18.  Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Відп. ред. І. Б. Шицький. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 465 с.
 19.  Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комен. — 5-те вид. — Харків: Консум, 2005. — 304 с.
 20.  Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2006. — 181 с.
 21.  Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – 4-е вид., перероб. та доп. – Харків: Консум, 2004. – 286 с.
 22.  Руденко М. Арбітражний суд і прокуратура: історія становлення та сучасний стан взаємовідносин // Право України. - 2000. - №2.
 23.  Руденко М. В. Прокурор у господарському судочинстві: Навч. посіб. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 380 с.
 24.  Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 1 грудня 2010 р. / За ред. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 с.
 25.  Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. – К.: Юрінком Інтер,2004. – 384 с.
 26.  Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.
 27.  Чернадчук В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — Суми: ВТД Універ. кн., 2005. — 220 с.
 28.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук'янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 331 с.
 29.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янець Д.М. Господарське процесуальне право України. – Суми: Університетська книга, 2009. – 380 с.
 30.  Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2006. – 264 с.

Вирішіть тести та задачі:

1. Позивач під час розгляду справи має право:

 1.  визнати позов частково
 2.  відмовитись від позову
 3.  визнати позов повністю
 4.  закрити провадження по справі
 5.  зменшити розмір позовних вимог

2. Третя особа, яка заявила самостійні вимоги може вступити в процес за умови:

 1.  знаходження в матеріально-правовому зв`язку з однією із сторін
 2.  подавши позов до однієї або двох сторін
 3.  вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору
 4.  попередньої перевірки судом матеріальної зацікавленості
 5.  попередньої перевірки судом процесуальної зацікавленості.

3. Підставою для заявлення відводу експерта є:

 1.  особиста заінтересованість експерта в результатах розгляду справи
 2.  якщо експерт не є членом спілки експертів
 3.  прямо заінтересований в результатах розгляду справи
 4.  якщо експерт не перебуває у трудових відносинах з експертною установою
 5.  побічно заінтересований в результатах розгляду справи

4. Підставою для заявлення відводу судді господарського суду є:

 1.  якщо він є родичем юридичної особи.
 2.  якщо він є родичем осіб, які беруть участь в господарському процесі.
 3.  якщо він є членом кваліфікаційної комісії.
 4.  якщо є обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.
 5.  якщо він є заступником голови місцевого господарського суду області.

5. Розгляд справи місцевим господарським судом здійснюється:

 1.  суддею одноособово;
 2.  колегією суддів у складі п'ятьох суддів,
 3.  колегією суддів у складі двох суддів
 4.  колегією суддів у складі трьох суддів
 5.  колегією суддів у складі чотирьох суддів

6. Відповідач в судовому засіданні має право:

 1.  відмовитися від позову
 2.  визнати позов повністю або частково
 3.  укласти мирову угоду із позивачем
 4.  укласти угоду із позивачем
 5.  збільшити розмір позовних вимог

7. Справи у місцевих господарських судах розглядаються:

 1.  суддею з участю народних засідателів
 2.  колегіально у складі трьох суддів
 3.  суддею з участю присяжних
 4.  колегіально у складі двох суддів
 5.  суддею одноособово

8. Перегляд рішень місцевих господарських судів в апеляційному порядку здійснюється:

 1.  у складі п’яти суддів
 2.  у складі не менше трьох суддів
 3.  у складі трьох судді
 4.  у складі двох суддів
 5.  у складі більше ніж три судді

9. Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді через представників, повноваження яких підтверджуються:

1) громадянином у судовому засіданні;

2) господарським судом у судовому засіданні;

3) письмовою довіреністю;

4) нотаріально посвідченою довіреністю;

5) довіреністю, посвідченою органом державної реєстрації.

10. Прокурор може вступити у справу:

1) якщо провадження порушено за його позовною заявою;

2) після порушення провадження у справі;

3) до прийняття рішення господарським судом;

4) до виконання рішення господарського суду;

5) на будь-якій стадії процесу.

Задача 1. До господарського суду Львівської області з позовною заявою звернулось товариство з обмеженою відповідальністю “Беркут” до ПП “Венделла” про усунення перешкоди у користуванні автостоянкою.

В обгрунтування своїх вимог ТзОВ “Беркут” посилалось на довідку Львівського обласного державного комунального бюро технічної інвентаризації (ОДКБМІ), що спірна територія автостоянки знаходиться над складськими і підсобними приміщеннями (на даху) ТзОВ “Беркут”.

Заперечуючи проти позовних вимог ПП “Венделла” зазначало, що спірною територією автостоянки вони користуються у відповідності до договору оренди укладеного із ВАТ “Універмаг Львів”.

В зв’язку з цим ПП “Венделла” просило залучити “Універмаг Львів” третьою особою. ВАТ “Універмаг Львів” могло підтвердити неправомірність володіння складськими приміщеннями ТзОВ “Ресторан Беркут”, оскільки спірні автостоянки і складські приміщення належать “Універмагу Львів”. Вони стали власністю ВАТ “Універмаг Львів” у зв’язку з приватизацією.

Суд у залученні ВАТ “Універмаг Львів” третьою особою відмовив через його недоцільність.

Дайте аналіз задачі? Визначіть процесуальне становище учасників?

Задача 2. Задовольняючи позов концерну “Вистріл” до ВАТ  “Спокій” господарський суд Волинської області в рішенні суду зменшив розмір завданих позивачеві збитків із 25.000 грн. до 10.000 грн. посилаючись на те, що ст.205 ЦК та ст.83 ГПК суд має право у виняткових випадках зменшити розмір  неустойки (пені, штрафу), яка підлягає стягненню з сторони, що порушувала зобов’язання.

Зробіть аналіз задачі. Концерн “Вистріл” вважав, що зменшити розмір позовних вимог має право позивач.

Задача 3. До господарського суду з позовом від власного імені звернувся Стрийський райвузол електрозв’язку. Суд припинив провадження по справі, оскільки матеріалами справи підтверджено той факт, що райвузол зв’язку є структурним підрозділом “Львівтелеком” і не має права юридичної особи.

Зробіть аналіз задачі. Чи має право структурний підрозділ звернутися із позовом до господарського суду? Як повинен поступити суд?

Тема 4.: Окремі питання господарського процесу

 1.  Судові витрати:
  1.  Поняття та склад судових витрат.
  2.  Державне мито: поняття, значення, сплата та повернення.
  3.  Інші судові витрати: поняття, значення та порядок їх визначення.
  4.  Розподіл судових витрат.
 2.  Процесуальні строки:
  1.  Поняття та значення строків в господарському процесі. Види процесуальних строків.
  2.  Встановлення і обчислення процесуальних строків.
  3.  Зупинення та закінчення процесуальних строків.
  4.  Відновлення та продовження процесуальних строків.
 3.  Докази і доказування у господарському процесі:
  1.  Поняття, види доказів. Вимоги до доказів.
  2.  Доказування у господарському процесі.
  3.  Запобіжні заходи.

Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:

 1.  Конституція України від 28 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua
 2.  Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // http://zakon.rada.gov.ua
 3.  Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
 4.  Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
 5.  Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное право Украины: Учеб. пособие (курс лекций). — 2-е изд. — Харьков: Одиссей, 2003. —336 с.
 6.  Арбітражне судочинство в Україні: правові засади та практика /За ред. голови Вищого арбітражного суду України Д. М. Притики. — К., 1998.
 7.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право. — К.: Вид-во КНЕУ, 2002. — 248 с.
 8.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.
 9.  Бачун О.В., Коссак В.М., Харитонов Є.О., Харитонова О.І. та ін. Господарське процесуальне право України. Підручник / За ред. Харитонової О.І.– К.: Істина, 2008. – 360 с.
 10.  Беляневич В.Е. Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін станом на 01 серпня 2007 р. – К.: Юстиніан, 2007. – 872 с.
 11.  Буркацький Л.К. Господарське процесуальне право України: Навчальний посібник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 384 с.
 12.  Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – К.: ЭСПАДА, 2010. – 288 с.
 13.  Васильєв С. В., Ніколенко Л. М. Доказування у господарському процесі України: Моногр. — Харків: Еспада, 2004. — 192 с.
 14.  Васильєв С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков: Эспада, 2004. — 408 с.
 15.  Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. – К.: Юстиніан, 2002. – 640 с.
 16.  Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.
 17.  Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Відп. ред. І. Б. Шицький. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 465 с.
 18.  Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комен. — 5-те вид. — Харків: Консум, 2005. — 304 с.
 19.  Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2006. — 181 с.
 20.  Петрик І. Й. Використання в якості доказів інформації, яка створена засобами електронно-обчислювальної техніки // Вісн. Вищого арбітражного суду України. — 2000. — № 1. — С. 76–79.
 21.  Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – 4-е вид., перероб. та доп. – Харків: Консум, 2004. – 286 с.
 22.  Степанова Т. В. Деякі проблеми здійснення експертизи в господарському процесі // Вісн. господарського судочинства. — 2001. — № 3. — С. 212–216.
 23.  Степанова Т. В. Місце судових доказів у процесі розгляду господарських спорів // Вісн. господарського судочинства. — 2001. — № 4. — С. 183–186.
 24.  Степанова Т. В. Речові докази як засоби доведення й особливий вид доказів у господарському процесі // Вісн. господарського судочинства. — 2002. — № 1. — С. 202–205.
 25.  Степанова Т. Щодо відстрочки сплати державного мита в арбітражних судах // Право України. - 2000. - №12.
 26.  Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 1 грудня 2010 р. / За ред. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 с.
 27.  Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. – К.: Юрінком Інтер,2004. – 384 с.
 28.  Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.
 29.  Чернадчук В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — Суми: ВТД Універ. кн., 2005. — 220 с.
 30.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук'янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 331 с.
 31.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янець Д.М. Господарське процесуальне право України. – Суми: Університетська книга, 2009. – 380 с.
 32.  Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2006. – 264 с.

Вирішіть тести та задачі:

1. Обов’язок по доказуванні покладається на:

 1.  прокурора
 2.  арбітражний суд
 3.  експертів
 4.  сторони
 5.  сторін і господарський  суд

2. Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює:

1) наявність обставин;

2) відсутність обставин;

3) законність обставин;

4) належність обставин;

5) цінність обставин.

3. Обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору, встановлюються:

1) поясненнями свідків;

2) поясненнями сторін;

3) письмовими доказами;

4) речовими доказами;

5) висновками судових експертів.

4. Обставини, на які сторона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, повинні довести:

1) сама сторона;

2) господарський суд;

3) свідки;

4) судовий експерт;

5) уповноважена особа.

5. Належність доказів означає, що господарський суд приймає тільки ті докази, які:
1) подані сторонами;

2)  подані учасниками процесу;

3) мають значення для справи;

4) подані свідками;

5) досліджені господарським судом.

6. Допустимість доказів означає, що обставини справи повинні бути підтверджені:
1) письмовими доказами і не можуть підтверджуватись речовими доказами;

2) речовими доказами і не можуть підтверджуватись письмовими доказами;

3) певними засобами доказування і не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування;

4) письмовими та речовими доказами і не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування;

5) доказами, наданими учасниками справи, і не можуть підтверджуватись доказами, отриманими господарським судом самостійно.

7. Господарські витрати складаються з:

1) мита;

2) державного мита;

3) сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи;

4) сум за послуги перекладача;

5) сум за послуги адвоката.

8. Державне мито сплачується:

1) у доход сторони, на користь якої відбулося рішення;

2) у доход місцевого бюджету;

3) у доход господарського суду, який розглядав справу;

4) у доход державного бюджету;

5) у доход господарських судів.

9. Господарський суд зазначає обставини, що є підставою для повернення державного мита, в:

1) рішенні;

2) ухвалі;

3) додатковій ухвалі;

4) постанові;

5) довідці.

10. Якщо спір виникає внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право незалежно від результатів вирішення спору:

1) звільнити іншу сторону від сплати державного мита;

2) покласти на цю сторону сплату державного мита;

3) покласти на обидві сторони пропорційно державне мито;

4) стягнути державне мито у подвійному розмірі з обох сторін;

5) стягнути державне мито у подвійному розмірі з цієї сторони.

11. Судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються:

1) при задоволенні позову на відповідача;

2) при задоволенні позову на позивача, якщо відповідач звільнений від сплати;

3) при відмові у позові на позивача;

4) при відмові у позові на відповідача, якщо позивач звільнений від сплати;

5) на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог при частковому задоволенні позовних вимог.

12. Процесуальні дії в господарському процесі вчиняються у строки:

1) встановлені Конституцією України;

2) встановлені Господарським процесуальним кодексом України;

3) призначені господарським судом;

4) узгоджені сторонами;

5) встановлені прокурором.

13. Строки для вчинення процесуальних дій визначаються:

1) періодом часу;

2) точною календарною датою;

3) умовним періодом часу;

4) зазначенням події, що повинна неминуче настати;

5) зазначенням події, яка можливо не настане.

14. Перебіг процесуального строку, обчислюваного роками, починається:

1) з попереднього дня до календарної дати, якою визначено його початок;

2) наступного дня після календарної дати, якою визначено його початок;

3) наступного дня після настання події, якою визначено його початок;

4) з попереднього дня настання події, якою визначено його початок;

5) у день, яким визначено його початок.

15. У випадках, коли останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається:

1) попередній останній робочий день;

2) цей неробочий день;

3) перший наступний за ним робочий день;

4) узгоджений сторонами день;

5) визначений господарським судом день.

16. Господарський суд може відновити процесуальні строки:

1) встановлені законом;

2) призначені господарським судом;

3) узгоджені сторонами;

4) визначені прокурором;

5) відновлені прокурором.

Задача 1. Апеляційна інстанція скасувала рішення місцевого господарського суду Миколаївської області та залишила позов без розгляду. (Рішенням місцевого господарського суду були задоволені позовні вимоги АТ « Два» про стягнення з відповідача АТ «Двоє» заборгованості за подані послуги.). Скасовуючи рішення, апеляційна інстанція посилалася на те, що його було прийнято без повного та всебічного дослідження усіх необхідних доказів. Було встановлено, що ухвалою суду позивач був зобов’язаний надати документи, якими він повинен був підтвердити підстави та розмір позовної суми, однак ці документи суду не були представлені. Незважаючи на невиконання позивачем зазначених вимог суду, рішення по справі було прийняте.

Чи правомірне скасування рішення? Який суд апеляційної інстанції для місцевого господарського суду Миколаївської області? Якими є повноваження апеляційної інстанції, згідно з якими статтями ГПК воно повинно бути здійснено?

Задача 2. Рішенням господарського суду Одеської області задоволено вимоги позивача Шаганова А. І. — суб’єкта підприємницької діяльності — про стягнення суми вартості не поставленої продукції колективним підприємством «Прибой», а у частині стягнення пені за прострочення виконання зобов’язання відмовлено через пропуск ним встановленого законом строку позовної давності. Сплачене позивачем державне мито стягнуто з відповідача на користь позивача лише в частині, пропорційній розміру задоволення позовних вимог.

Чи обґрунтоване рішення судді? Якими нормативно-правовими актами і конкретними статтями цих актів слід керуватися судді?

Задача 3. Приватне підприємство «Карамба» звернулося до апеляційного господарського суду із заявою про поновлення двомісячного строку на оскарження ухвали судді господарського суду Волинської області про повернення позовної заяви. Додані до заяви докази доводять, що недотримання термінів мало місце з вини поштових організацій, якими було загублено матеріали справи, повернуті господарським судом. Вини заявника не встановлено.

Яке рішення повинна прийняти апеляційна інстанція? Відповідь обґрунтуйте.

Тема 5.: Позов у господарському процесі

 1.  Поняття і елементи позову в господарському судочинстві.
 2.  Форма і зміст позовної заяви.
 3.  Порядок подання позовної заяви.
 4.  Відзив на позовну заяву. Подання зустрічного позову.
 5.  Відмова у прийнятті позовної заяви.
 6.  Повернення позовної заяви.
 7.  Забезпечення позову.

Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:

 1.  Конституція України від 28 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua
 2.  Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // http://zakon.rada.gov.ua
 3.  Роз’яснення Вищого господарського суду: “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України”,“Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову”,“Про деякі питання визначення ціни позову, підсудності справ та сплати державного мита”,“Про участь в господарському процесі відособленими підрозділами юридичних осіб”.
 4.  Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное право Украины: Учеб. пособие (курс лекций). — 2-е изд. — Харьков: Одиссей, 2003. —336 с.
 5.  Амельченко М.В. Право на звернення до арбітражного суду // Держава і право. - 2001. - №10.
 6.  Арбітражне судочинство в Україні: правові засади та практика /За ред. голови Вищого арбітражного суду України Д. М. Притики. — К., 1998.
 7.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право. — К.: Вид-во КНЕУ, 2002. — 248 с.
 8.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.
 9.  Бачун О.В., Коссак В.М., Харитонов Є.О., Харитонова О.І. та ін. Господарське процесуальне право України. Підручник / За ред. Харитонової О.І.– К.: Істина, 2008. – 360 с.
 10.  Беляневич В.Е. Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін станом на 01 серпня 2007 р. – К.: Юстиніан, 2007. – 872 с.
 11.  Буркацький Л.К. Господарське процесуальне право України: Навчальний посібник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 384 с.
 12.  Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – К.: ЭСПАДА, 2010. – 288 с.
 13.  Васильєв С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков: Эспада, 2004. — 408 с.
 14.  Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. – К.: Юстиніан, 2002. – 640 с.
 15.  Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.
 16.  Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Відп. ред. І. Б. Шицький. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 465 с.
 17.  Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комен. — 5-те вид. — Харків: Консум, 2005. — 304 с.
 18.  Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2006. — 181 с.
 19.  Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – 4-е вид., перероб. та доп. – Харків: Консум, 2004. – 286 с.
 20.  Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 1 грудня 2010 р. / За ред. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 с.
 21.  Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. – К.: Юрінком Інтер,2004. – 384 с.
 22.  Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.
 23.  Фонова О. С. Зупинення провадження у справі в господарському процесі (перспективи законодавчого регулювання) // Вісн. господарського судочинства. — 2005. — № 6. — С. 168–175.
 24.  Чернадчук В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — Суми: ВТД Універ. кн., 2005. — 220 с.
 25.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук'янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 331 с.
 26.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янець Д.М. Господарське процесуальне право України. – Суми: Університетська книга, 2009. – 380 с.
 27.  Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2006. – 264 с.

Вирішіть тести та задачі:

1. Позовна заява повертається:

 1.  якщо в заяві не вказано повного найменування сторін, їх поштовий адрес
  1.  2. якщо не подано доказів сплати державного мита у встановленому порядку    та розмірі
  2.  позов подано до підприємства, організації, які ліквідовано
  3.  не подано доказів  вжиття заходів досудового врегулювання спору у  встановленому порядку
  4.  заява не підлягає розгляду в  судах України

2. Суд відмовляє в прийнятті позовної заяви:

 1.  якщо в заяві не вказано повного найменування сторін, їх поштовий адреса
 2.  якщо не подано доказів сплати державного мита у встановленому порядку та розмірі
 3.  позов подано до підприємства, організації, які ліквідовано
 4.  не подано доказів  вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору встановленому порядку
 5.  заява не підлягає розгляду в господарських судах України

3. Позов забезпечується такими заходами:

 1.  призначенням експертизи
 2.  накладенням арешту на майно
 3.  накладення арешту на грошові суми
 4.  забороною відповідачеві вчиняти певні дії
 5.  зупинення стягнення на підставі виконавчого документу

4. Суд відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо:

 1.  є рішення арбітражного суду між тими ж сторонами про той же предмет і з тих же підстав
 2.  є справа на розгляді в господарському суді між тими ж сторонами про той же предмет і з тих же підстав
 3.  не подано доказів вжиття заходів досудового врегулювання спорів
 4.  вимога позивача  має неправовий характер
 5.  у позовній заяві не вказано повного найменування сторін, їх поштовий адрес

5. Господарський суд повертає позовну заяву:

 1.  якщо справа не підсудна суду
 2.  якщо справа непідвідомча судові
 3.  якщо до винесення ухвали про порушення провадження у справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору
 4.  якщо не подано доказів вжиття заходів досудового врегулювання спору
 5.  позов подано до підприємства, організації, яка ліквідована

6. Не перешкоджає повторному зверненню з позовною заявою у загальному порядку:

1. прийняття позовної заяви до розгляду — порушення провадження у справі;

2.  відмова у прийнятті позовної заяви;

3.  повернення позовної заяви;

4.  зупинення провадження у справі.

7. Право на позов — це:

1) порушене суб’єктивне право;

2) можливість отримання захисту порушеного права;

3) примусова реалізація захисту;

4) покарання винної сторони;

5) можливість забезпечення позову.

8. Позовна заява повинна містити:

1) виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги;

2) зазначення ціни позову;

3) заперечення державних органів;

4) документи, які підтверджують за громадянином статус суб’єкта підприємницької діяльності;

5) банківські реквізити сторін.

9. До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

1) відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів; 2) висновок судового експерта;

3) порушення провадження у справі;

4) сплату державного мита;

5) належність доказів.

10. Зустрічний позов має бути подано:

1. одночасно з позовною заявою;

2. одночасно з відзивом;

3. до порушення провадження у справі;

4. до прийняття рішення зі спору.

Задача 1. Прокурор Подільського району м. Києва звернувся до господарського суду м. Києва з позовною заявою в інтересах акціонерного товариства «Добробут». Суддя господарського суду виніс ухвалу про відмову у прийнятті позовної заяви.

 Обґрунтуйте підстави дії судді.

Задача 2. До господарського суду Львівської області надійшла позовна заява ТзОВ “Ампекс” до ВАТ “Приладбуд” про стягнення вартості матеріалів. Суддя повернув матеріали, оскільки позов був підписаний замість директора невстановленою особою, що підтверджується наявністю надпису “за директора” перед назвою посади керівника позивача.

Зробіть аналіз задачі. Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 3. Приватне підприємство «Айскрим» звернулося з позовом до господарського суду Закарпатської області про стягнення з відповідача — заводу «Кабельні мережі» — заборгованості за надані послуги, оскільки завод знаходився на грані банкрутства. В позовній заяві було викладено прохання про забезпечення позову шляхом накладання арешту на майно і грошові суми, що належать відповідачеві.

 Чи правомірні вимоги позивача? На якій стадій господарського процесу можливо забезпечення позову? Яким шляхом і яким актом це оформлюється?

Задача 4. Будинок, який перебуває на балансі Верховної Ради України, згідно з постановою КМУ, передано для розміщення Конституційного Суду України. Управління справами ВРУ звернулось з позовом до Вищого Господарського Суду України з позовом про визнання недійсною постанови КМУ про передачу будинку.

Представник КМУ проти позову заперечував. Він вважав, що дана справа не підвідомча ВГСУ, оскільки у відповідності до Конституції України акт КМУ має право скасовувати Президент України.

Зробіть аналіз задачі. Яке рішення повинен прийняти суд? Який процесуальний документ він повинен прийняти?

Тема 6.: Вирішення господарських спорів у першій інстанції

 1.  Порушення провадження у справі.
 2.  Дії судді по підготовці справи до розгляду.
 3.  Загальні засади вирішення господарських спорів у першій інстанції.
 4.  Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження по справі.

 1.  Порядок прийняття, форма і зміст рішення.
 2.  Додаткове рішення, ухвала.
 3.  Закінчення провадження у справі без прийняття рішення: припинення (закриття) провадження по справі та залишення позову без розгляду.

Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:

 1.  Конституція України від 28 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua
 2.  Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // http://zakon.rada.gov.ua
 3.  Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
 4.  Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
 5.  Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное право Украины: Учеб. пособие (курс лекций). — 2-е изд. — Харьков: Одиссей, 2003. —336 с.
 6.  Арбітражне судочинство в Україні: правові засади та практика /За ред. голови Вищого арбітражного суду України Д. М. Притики. — К., 1998.
 7.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право. — К.: Вид-во КНЕУ, 2002. — 248 с.
 8.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.
 9.  Бачун О.В., Коссак В.М., Харитонов Є.О., Харитонова О.І. та ін. Господарське процесуальне право України. Підручник / За ред. Харитонової О.І.– К.: Істина, 2008. – 360 с.
 10.  Беляневич В.Е. Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін станом на 01 серпня 2007 р. – К.: Юстиніан, 2007. – 872 с.
 11.  Буркацький Л.К. Господарське процесуальне право України: Навчальний посібник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 384 с.
 12.  Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – К.: ЭСПАДА, 2010. – 288 с.
 13.  Васильєв С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков: Эспада, 2004. — 408 с.
 14.  Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. – К.: Юстиніан, 2002. – 640 с.
 15.  Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.
 16.  Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Відп. ред. І. Б. Шицький. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 465 с.
 17.  Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комен. — 5-те вид. — Харків: Консум, 2005. — 304 с.
 18.  Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2006. — 181 с.
 19.  Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів // Право України. – 1999. - №4. – С.11.
 20.  Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – 4-е вид., перероб. та доп. – Харків: Консум, 2004. – 286 с.
 21.  Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 1 грудня 2010 р. / За ред. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 с.
 22.  Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. – К.: Юрінком Інтер,2004. – 384 с.
 23.  Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.
 24.  Чернадчук В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — Суми: ВТД Універ. кн., 2005. — 220 с.
 25.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук'янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 331 с.
 26.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янець Д.М. Господарське процесуальне право України. – Суми: Університетська книга, 2009. – 380 с.
 27.  Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2006. – 264 с.

Вирішіть тести та задачі:

1.  Підготовку проектів судових рішень господарського суду здійснює:

 1.  головуючий колегії суддів
 2.  за дорученням головуючого колегії суддів -  будь-який  суддя  цієї колегії.
 3.  будь-який  суддя  цієї колегії.
 4.  помічник голови суду
 5.  спеціаліст 1-ої категорії.

2. Рішення господарського суду не складається з такої частини:

1. мотивувальної;

2. загальної;

3. вступної;

4. описової.

3. Відмова прокурора від поданого ним позову:

1. позбавляє позивача права підтримувати позовні вимоги;

2. не позбавляє позивача права підтримувати позовні вимоги;

3.  позбавляє відповідача права визнати позов повністю;

4. є підставою припинення провадження у справі.

4. Господарський суд не виносить ухвалу, коли:

1. порушує провадження у справі;

2. вирішує спір по суті;

3. припиняє провадження у справі;

4. скасовує забезпечення позову.

5. Якщо у провадженні господарського суду або іншого органу, який вирішує господарський спір, є справа зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, господарський суд:

1.  незважаючи на це, має право прийняти таку заяву і порушити провадження у справі;

2. повертає позовну заяву без розгляду;

3.  припиняє провадження у справі;

4.  залишає позов без розгляду.

6. Загальний строк вирішення господарського спору господарським судом:
1) один місяць;

2) два місяці;

3) три місяці;

4) шість місяців;

5) один рік.

7. Спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем має бути вирішено господарським судом у строк:

1) один місяць;

2) два місяці;

3) три місяці;

4) шість місяців;

5) один рік.

8. Право продовжити, у виняткових випадках, строк вирішення спору має:

1) суддя господарського суду;

2) голова господарського суду;

3) заступник голови господарського суду;

4) прокурор;

5) заступник прокурора.

9. Якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємства порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку, господарський суд надсилає відповідним органам:

1) рішення;

2) ухвалу;

3) повідомлення;

4) окрему ухвалу;

5) додаткове рішення.

10. Про роз’яснення рішення, ухвали виноситься:

1) рішення;

2) ухвала;

3) повідомлення;

4) окрема ухвала;

5) додаткове рішення.

Задача 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест» звернулося до господарського суду Сумської області з позовом до повного товариства «Іст» про стягнення вартості товарів та пені за прострочені платежі. Рішенням господарського суду позовні вимоги ТОВ «Вест» задоволені та на ПТ «Іст» накладено штраф за неподання відзиву на позовну заяву і документів, витребуваних господарським судом. Рішення судді господарського суду було переглянене в апеляційному порядку і скасоване. При перегляді було встановлено, що позивач у позовній заяві вказав неправильну адресу відповідача.

Чи правомірне скасування рішення? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 2. При підготовці справи відповідно до ст. 65 ГПК суддя в телефонній розмові доручив позивачеві уточнити адресу позивача. Позивач у встановлений строк не виконав доручення. Господарський суд позовні вимоги залишив без розгляду на підставі п. 5 ст. 81 ГПК.

Чи правомірні дії суду? Яке доручення слід вважати офіційною вимогою?

Як оформляються вимоги судді на стадії підготовки справи до розгляду? 

Задача 3. Господарський суд Житомирської області прийняв рішення за позовом командитного товариства «Веселка» до кооперативу «Метелик» про повернення відповідачем — кооперативом — позивачеві незаконно вилучених калькуляторів, про що повідомити господарський суд, а в разі невиконання цієї вимоги (так було зазначено у резолютивній частині рішення) стягнути з кооперативу вартість калькуляторів.

Рішення було скасовано апеляційною інстанцією. 

Чи правомірно? Зазначте статті ГПК, які є підставою для скасування цього рішення.

Тема 7.: Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

 1.  Право апеляційного оскарження. Поняття апеляції.
 2.  Передумови апеляційного оскарження . 
 3.  Подання апеляційної скарги. Відзив на апеляційну скаргу.
 4.  Порядок розгляду справ у суді апеляційної інстанції.
 5.  Повноваження суду апеляційної інстанції.
 6.  Постанова апеляційної інстанції.

Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:

 1.  Конституція України від 28 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua
 2.  Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // http://zakon.rada.gov.ua
 3.  Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
 4.  Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
 5.  Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное право Украины: Учеб. пособие (курс лекций). — 2-е изд. — Харьков: Одиссей, 2003. —336 с.
 6.  Арбітражне судочинство в Україні: правові засади та практика /За ред. голови Вищого арбітражного суду України Д. М. Притики. — К., 1998.
 7.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право. — К.: Вид-во КНЕУ, 2002. — 248 с.
 8.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.
 9.  Бачун О.В., Коссак В.М., Харитонов Є.О., Харитонова О.І. та ін. Господарське процесуальне право України. Підручник / За ред. Харитонової О.І.– К.: Істина, 2008. – 360 с.
 10.  Беляневич В.Е. Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін станом на 01 серпня 2007 р. – К.: Юстиніан, 2007. – 872 с.
 11.  Буркацький Л.К. Господарське процесуальне право України: Навчальний посібник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 384 с.
 12.  Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – К.: ЭСПАДА, 2010. – 288 с.
 13.  Васильєв С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков: Эспада, 2004. — 408 с.
 14.  Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. – К.: Юстиніан, 2002. – 640 с.
 15.  Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.
 16.  Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Відп. ред. І. Б. Шицький. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 465 с.
 17.  Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комен. — 5-те вид. — Харків: Консум, 2005. — 304 с.
 18.  Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2006. — 181 с.
 19.  Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – 4-е вид., перероб. та доп. – Харків: Консум, 2004. – 286 с.
 20.  Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 1 грудня 2010 р. / За ред. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 с.
 21.  Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. – К.: Юрінком Інтер,2004. – 384 с.
 22.  Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.
 23.  Чернадчук В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — Суми: ВТД Універ. кн., 2005. — 220 с.
 24.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук'янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 331 с.
 25.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янець Д.М. Господарське процесуальне право України. – Суми: Університетська книга, 2009. – 380 с.
 26.  Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2006. – 264 с.

Вирішіть тести та задачі:

1. Апеляційний суд за наслідками розгляду апеляційної скарги приймає:

1. рішення;

2. ухвалу;

3. постанову;

4. окреме рішення.

2. Право подати апеляційну скаргу має:

1) позивач;

2) відповідач;

3) треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору;

4) треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору;

5) прокурор.

3. Апеляційна скарга подається через:

1) будь-який місцевий господарський суд;

2) місцевий господарський суд, який розглянув справу;

3) будь-який апеляційний господарський суд;

4) апеляційний господарський суд, повноваження якого поширюються на відповідну територію;

5) Вищий господарський суд України.

4. Строк подання  апеляційної скарги :

1) п’ять днів;

2) десять днів;

3) один місяць;

4) два місяці;

5) три місяці.

5. Відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги можливе з дня прийняття рішення місцевим господарським судом протягом:
1) п’яти днів;

2) десяти днів;

3) одного місяця;

4) двох місяців;

5) трьох місяців.

6. Строк розгляду апеляційної скарги:

1) п’ять днів;

2) десять днів;

3) один місяць;

4) два місяці;

5) три місяці.

7. Апеляційна скарга повинна містити:

1) посилання на законодавство та матеріали, що є у справі;

2) найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга;

3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу;

4) докази сплати державного мита;

5) докази надіслання копії скарги стороні у справі.

8. До апеляційної скарги додаються:

1) посилання на законодавство та матеріали, що є у справі;

2) найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга;

3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу;

4) докази сплати державного мита;

5) докази надіслання копії скарги стороні у справі.

9. Ухвала про повернення апеляційної скарги:

1) може бути переглянута у апеляційному порядку;

2) не може бути переглянута у апеляційному порядку;

3) може бути переглянута у касаційному порядку;

4) не може бути переглянута у касаційному порядку;

5) може бути переглянута за нововиявленими обставинами.

10. Апеляційний господарський суд у процесі перегляду справи:

1) зв’язаний доводами апеляційної скарги;

2) не зв’язаний доводами апеляційної скарги ;

3) приймає і розглядає вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції;

4) не приймає і не розглядає вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції;

5) перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду в оскарженій частині.

Задача 1. Позивач – НТО “Пріоритет” надіслав відповідачеві ТзОВ “Солітан” претензію. Через певний проміжок часу претензію було повернуто без розгляду з поміткою поштового відділення “відповідач” за вказаною адресою відсутній. НТО ”Пріоритет” вважаючи, що ним дотримано вимогу про доарбітражне врегулювання спору, звернулось з позовною заявою до господарського суду. Господарський суд Івано-Франківської області справу розглянув і постановив рішення. Відповідач ТзОВ “Солітан” вважаючи, що досудове врегулювання спору не дотримано, звернулось із заявою про перегляд справи в апеляційному порядку.

Зробіть аналіз задачі. Як повинен поступити суд апеляційної інстанції?

Задача 2. Рішенням господарського суду задоволено позов ВАТ “Львівський автобусний завод” до ТзОВ “Злагода” про дострокове розірвання договору оренди. При перегляді рішення в суді апеляційної інстанції встановлено, що представлена претензія не містить вимоги про розірвання договору, в змісті претензії ставилось питання сплату орендної плати. В матеріалах справи відсутня відповідь на претензію.

Зробіть аналіз задачі. Як повинен поступити суд апеляційної інстанції? Який процесуальний документ повинен прийняти суд?

Задача 3. Акціонерне товариство “Сокіл” звернулося в Господарський суд Львівської області з позовом про розірвання договору з Львівським обласним управлінням Ощадного банку України

   Господарський суд у прийнятті заяви відмовив мотивуючи це тим, що Львівське обласне управління Ощадного банку України не є юридичною особою і не може бути стороною у процесі. В ухвалі також зазначалося, що справа непідсудна даному суду, оскільки позов необхідно подати за місцем знаходження органу управління Ощадного банку України.

     АТ “Сокіл” звернулось із апеляційної скаргою на ухвалу господарського суду про відмову у прийнятті позовної заяви до Львівського апеляційного суду, посилаючись на те, що згідно ст.47 Статуту Ощадбанку України управління і відділення Банку користуються правами юридичної особи від імені Банку і договір укладався саме з обласним управлінням.

     Проаналізуйте ситуацію. Визначте підсудність даної справи. Яке рішення має прийняти апеляційний суд?

Тема 8.: Перегляд судових рішень у касаційному порядку та перегляд рішення за нововиявленними обставинами

 1.  Право касаційного оскарження.
 2.  Подання касаційної скарги. Відзив на касаційну скаргу.
 3.  Порядок розгляду касаційної скарги.
 4.  Постанова касаційної інстанції.
 5.  Поняття нововиявлених обставин. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
 6.  Порядок і строк подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення.
 7.  Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:

 1.  Конституція України від 28 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua
 2.  Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // http://zakon.rada.gov.ua
 3.  Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
 4.  Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
 5.  Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное право Украины: Учеб. пособие (курс лекций). — 2-е изд. — Харьков: Одиссей, 2003. —336 с.
 6.  Арбітражне судочинство в Україні: правові засади та практика /За ред. голови Вищого арбітражного суду України Д. М. Притики. — К., 1998.
 7.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право. — К.: Вид-во КНЕУ, 2002. — 248 с.
 8.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.
 9.  Бачун О.В., Коссак В.М., Харитонов Є.О., Харитонова О.І. та ін. Господарське процесуальне право України. Підручник / За ред. Харитонової О.І.– К.: Істина, 2008. – 360 с.
 10.  Беляневич В.Е. Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін станом на 01 серпня 2007 р. – К.: Юстиніан, 2007. – 872 с.
 11.  Буркацький Л.К. Господарське процесуальне право України: Навчальний посібник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 384 с.
 12.  Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – К.: ЭСПАДА, 2010. – 288 с.
 13.  Васильєв С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков: Эспада, 2004. — 408 с.
 14.  Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. – К.: Юстиніан, 2002. – 640 с.
 15.  Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.
 16.  Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Відп. ред. І. Б. Шицький. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 465 с.
 17.  Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комен. — 5-те вид. — Харків: Консум, 2005. — 304 с.
 18.  Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2006. — 181 с.
 19.  Осетинський А. Й. Господарське судочинство: деякі теоретичні та практичні аспекти касаційної інстанції // Вісн. Господарського судочинства. — 2004. — № 2. — С. 175–177.
 20.  Осетинський А. Й. Касаційна інстанція в господарському судочинстві як чинник зміцнення законності в економічній сфері //Вісн. господарського судочинства. — 2005. — № 3. — С. 164–173.
 21.  Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – 4-е вид., перероб. та доп. – Харків: Консум, 2004. – 286 с.
 22.  Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 1 грудня 2010 р. / За ред. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 с.
 23.  Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. – К.: Юрінком Інтер,2004. – 384 с.
 24.  Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.
 25.  Чернадчук В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — Суми: ВТД Універ. кн., 2005. — 220 с.
 26.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук'янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 331 с.
 27.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янець Д.М. Господарське процесуальне право України. – Суми: Університетська книга, 2009. – 380 с.
 28.  Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2006. – 264 с.

Вирішіть тести та задачі:

1. Право подати касаційну скаргу мають:

 1.  позивач;
 2.  прокурор;
 3.  будь-яка особа;
 4.  особи, чиїх прав і обов’язків стосується рішення;
 5.  відповідач.

2. Може бути переглянуто у касаційному порядку:

1. рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили;

2. рішення місцевого господарського суду, яке набрало законної сили;

3. постанова апеляційного суду, яка не набрала законної сили;

4.  постанова Вищого господарського суду України.

3. Права касаційного оскарження немає:

1. відповідач;

2. прокурор;

3. позивач;

4. господарський суд.

4. Ухвала про повернення касаційної скарги:

1. може бути переглянута в апеляційному порядку;

2. може бути переглянута в касаційному порядку;

3. не може бути переглянута в касаційному порядку;

4. може бути переглянута за нововиявленими обставинами.

5. Строк подання касаційної скарги:

1) п’ять днів;

2) десять днів;

3) один місяць;

4) двадцять днів;

5) три місяці.

6. Постанова касаційної інстанції набирає законної сили з дня:

1) її прийняття;

2) після десятиденного строку;

3) після семиденного строку;

4) після п’ятиденного строку.

7. Рішення господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за:

1) заявою позивача;

2) заявою відповідача;

3) заявою прокурора;

4) поданням заступника прокурора;
5) клопотанням судового експерта.

8. Строк перегляду судових актів за нововиявленими обставинами:

1) один місяць;

2) два місяці;

3) три місяці;

4) один рік;

5) три роки.

9. Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду за нововиявленими обставинами:

1) можуть бути оскаржені в апеляційному порядку;

2) можуть бути оскаржені в касаційному порядку;

3) можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами;

4) не можуть бути оскаржені в апеляційному порядку;

5) не можуть бути оскаржені у касаційному порядку.

10. Перегляд рішення місцевого господарського суду за нововиявленими обставинами здійснює:

1) господарський апеляційний суд;

2) місцевий господарський суд;

3) господарський суд по перегляду за нововиявленими обставинами;

4) Вищий господарський суд України;

5) Верховний Суд України.

Задача 1. Рішенням господарського суду Харківської області задоволено вимоги ЗАТ «Майпрогрес» до ВАТ «Урожай» про стягнення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт. При перегляді рішення в касаційному порядку було визнано, що рішення прийняте судом при неповно з’ясованих фактичних обставинах спору. Вищий господарський суд України скасував його та направив справу на новий розгляд. При цьому він зобов’язав у ході нового розгляду призначити судово-будівельну експертизу для встановлення обсягів і вартості виконаних робіт, залучити до участі у справі посадових осіб сторін для одержання їхніх письмових пояснень з приводу підписання ними актів прийому-передачі виконаних робіт.

У ході нового розгляду позовні вимоги з урахуванням виконання вимог касаційної інстанції були задоволені частково, рішення сторонами не оскаржене.

Зробіть аналіз задачі. Чи має такі повноваження суд касаційної інстанції? Які судові рішення (акти) приймає суд касаційної інстанції?

Задача 2. Рішенням господарського суду м. Києва задоволені позовні вимоги Донецького інституту туристичного бізнесу до Міністерства освіти України та Державної акредитаційної комісії про визнання недійсним рішення про анулювання виданої йому ліцензії на здійснення освітньої діяльності. Постановою апеляційної інстанції це рішення було залишено без змін. Міністерство освіти звернулося до заступника Голови ВГСУ з проханням принести протест на рішення та постанову як такі, що вирішені з порушенням правил про підсудність.

 Як належить вирішити справу? Хто має право принести протест? Хто повинен переглядати відповідні процесуальні документи? Чи підлягатиме постанова задоволенню? Дайте мотивовану відповідь.

Задача 3. Відповідач МП «Мальорка» звернувся із заявою до місцевого господарського суду Донецької області про перегляд рішення за нововиявленими обставинами. Такою підставою він вважає документи, які не були прийняті судом як докази при вирішенні справи. В задоволенні заяви було відмовлено.

Чи правомірна відмова? Що закон вважає нововиявленою обставиною?

Тема 9: Виконання рішення, ухвали, постанови господарського

суду

 1.  Поняття та сторони виконавчого провадження.
 2.  Наказ господарського суду і порядок його виконання.
 3.  Порядок виконання судових актів.
 4.  Відстрочка або розстрочка виконання судового рішення.
 5.  Оскарження дій чи бездіяльності органів Державної виконавчої служби.

Нормативні акти, судова практика та спеціальна література:

 1.  Конституція України від 28 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua
 2.  Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // http://zakon.rada.gov.ua
 3.  Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 року // http://zakon.rada.gov.ua
 4.  Роз’яснення ВАСУ Про деякі питання практики застосування АПК України // Збірник офіційних документів ВАСУ (на допомогу правникам та суб’єктам господарських правовідносин). К.: Вид-во “Козаки”. 1997. С.8: Право і практика. – 2001, №4
 5.  Роз’яснення ВАСУ Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб // Там же. С.105
 6.  Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное право Украины: Учеб. пособие (курс лекций). — 2-е изд. — Харьков: Одиссей, 2003. —336 с.
 7.  Амельченко М. Повноваження арбітражного суду у виконавчому провадженні // Вісник Донецького університету. Серія В: економіка і право. - 2001. - №1.
 8.  Арбітражне судочинство в Україні: правові засади та практика /За ред. голови Вищого арбітражного суду України Д. М. Притики. — К., 1998.
 9.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право. — К.: Вид-во КНЕУ, 2002. — 248 с.
 10.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.
 11.  Бачун О.В., Коссак В.М., Харитонов Є.О., Харитонова О.І. та ін. Господарське процесуальне право України. Підручник / За ред. Харитонової О.І.– К.: Істина, 2008. – 360 с.
 12.  Беляневич В.Е. Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін станом на 01 серпня 2007 р. – К.: Юстиніан, 2007. – 872 с.
 13.  Буркацький Л.К. Господарське процесуальне право України: Навчальний посібник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 384 с.
 14.  Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – К.: ЭСПАДА, 2010. – 288 с.
 15.  Васильєв С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков: Эспада, 2004. — 408 с.
 16.  Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. – К.: Юстиніан, 2002. – 640 с.
 17.  Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.
 18.  Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Відп. ред. І. Б. Шицький. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 465 с.
 19.  Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комен. — 5-те вид. — Харків: Консум, 2005. — 304 с.
 20.  Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2006. — 181 с.
 21.  Дячук С. Юридична природа виконання наказу // Право України. - 1999. - №4.
 22.  Кузь О., Обідна І. Визнання і виконання рішень іноземних судів і арбітражів // Право України. — 2001. — № 9. — С. 71–75.
 23.  Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – 4-е вид., перероб. та доп. – Харків: Консум, 2004. – 286 с.
 24.  Руденко М. Проблемні питання прокурорського нагляду за законністю виконання рішень арбітражних судів // Право України. - 2000. - №7.
 25.  Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 1 грудня 2010 р. / За ред. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 с.
 26.  Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. – К.: Юрінком Інтер,2004. – 384 с.
 27.  Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.
 28.  Фурса С. Я., Щербак С. В. Законодавство України про виконавче провадження: Наук.-практ. комент. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — 976 с.
 29.  Чернадчук В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — Суми: ВТД Універ. кн., 2005. — 220 с.
 30.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук'янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 331 с.
 31.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янець Д.М. Господарське процесуальне право України. – Суми: Університетська книга, 2009. – 380 с.
 32.  Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2006. – 264 с.

Вирішіть тести та задачі:

1. У наказі господарського суду має бути зазначено:

1) строк розгляду справи;

2) описову частину рішення;

3) найменування боржника;

4) найменування позивача;

5) строк дії наказу.

2. Рішення господарського суду набирає законної сили:

1) у триденний строк з дня прийняття;

2) у п’ятиденний строк з дня прийняття;

3) у семиденний строк з дня прийняття;

4) у десятиденний строк з дня прийняття;

5) негайно.

3. Строк для пред’явлення наказу до виконання:

1) один місяць;

2) два місяці;

3) три місяці;

4) шість місяців;

5) один рік.

4. Постанова господарського суду набирає законної дії:

1) у триденний строк з дня прийняття;

2) у п’ятиденний строк з дня прийняття;

3) у семиденний строк з дня прийняття;

4) у десятиденний строк з дня прийняття;

5) негайно.

5. На підставі наказу господарського суду проводиться виконання:

1) рішення;

2) ухвали;

3) постанови;

4) угоди;

5) вимоги.

6. Виконавчим документом є:

1) рішення господарського суду;

2) постанова господарського суду;

3) ухвала господарського суду;

4) наказ господарського суду;

5) рішення третейського суду.

7. Про видачу дубліката наказу виноситься:

1) рішення;

2) ухвала;

3) додаткова ухвала;

4) окрема ухвала;

5) довідка.

8. Наказ господарського суду виконується:

1) державним службовцем;

2) судовим виконавцем;

3) державним виконавцем;

4) господарським виконавцем;

5) прокурором.

9. Відстрочка або розстрочка виконання рішення може бути встановлена господарським судом за:

1) заявою прокурора;

2) ініціативою господарського суду;

3) поданням сторони;

4) заявою заступника прокурора;

5) заявою сторони.

10. Зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови встановлюється господарським судом за:

1) заявою прокурора;

2) ініціативою господарського суду;

3) поданням сторони;

4) заявою заступника прокурора;

5) заявою сторони.

Задача. Господарський суд Запорізької області за заявою позивача — Запорізької обласної державної адміністрації — прийняв ухвалу про зміну способу виконання рішення суду і стягнув з українсько-американської корпорації «Челінджер» на користь позивача вартість передбаченої договором житлової площі. За рішенням відповідач повинен був передати позивачеві житлову площу по закінченні будівництва згідно з укладеним договором. У зв’язку з тим, що у зазначений термін рішення не було виконано через відсутність житла, позивач звернувся із заявою про зміну способу виконання рішення суду.

Відповідач оспорює ухвалу, якою змінено спосіб виконання.

На підставі яких норм позивач звернувся із заявою до господарського суду?

Чи обґрунтовані заперечення відповідача?


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧН
А ЛІТЕРАТУРА  ДО КУРСУ

Нормативні акти та практика господарських судів.

 1.  Конституція України від 28 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua
 2.  Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // http://zakon.rada.gov.ua
 3.  Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // http://zakon.rada.gov.ua
 4.  Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 червня 1999 року // http://zakon.rada.gov.ua
 5.  Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 року // http://zakon.rada.gov.ua
 6.  Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 року // http://zakon.rada.gov.ua
 7.  Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 року // http://zakon.rada.gov.ua
 8.  Закон України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року // http://zakon.rada.gov.ua 
 9.  Указ Президента України «Питання мережі господарських судів України» від 12 серпня 2010 р. № 811/2010 // http://zakon.rada.gov.ua 
 10.  Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» // http://zakon.rada.gov.ua 
 11.  Угода «Про порядок вирішення спорів, пов’язаних з здійсненням господарської діяльності» // http://zakon.rada.gov.ua 
 12.  Рішення Конституційного Суду у справі за Конституційним поданням Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень ст. 2 АПК України // Право України. – №5-99. –с.10.
 13.  Рішення Конституційного Суду від 8.04.99. “Щодо офіційного тлумачення положень ст. 2 Арбітражного процесуального кодексу України”.
 14.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.92р. №715 “Про регулювання цін” //Закон і бізнес. - 1993. - 14 січня. - №12; Урядовий кур’єр, 16 червня 1994 року, №92-93.
 15.  Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу України /роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 25.05.1992р. №01-6/244/. //Інформаційний вісник Вищого арбітражного суду України. - 1992.- №2. //Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. - 1995. - №1.
 16.  Про деякі питання практики застосування закону України “Про банкрутство” (Роз’яснення від 15.04.1993р №01-6/481). //Збірник рішень та арбітражної практики Вищого Арбітражного суду України. - 1994. -№1.
 17.  Про застосування статті 20 Арбітражного процесуального кодексу України (Роз’яснення від 3.12.1992 р №01-6/1327а) //Вказаний вище збірник.   
 18.  Про практику застосування статті 90 АПК України (Роз’яснення від 2.12.1992р №01-6/1444) //Вказаний вище збірник.
 19.  Про практику застосування статті 119 АПК України (Роз’яснення від 19.03.1993р. №01-6/482) // Вказаний вище збірник.
 20.  Про деякі питання визначення ціни позову, підвідомчості спорів та сплати державного мита (роз’яснення від 17.02.1994р. №02-5/114) // Вказаний вище збірник.
 21.  Про деякі питання практики застосування чинного законодавства при вирішенні господарських спорів (Інформаційний лист від 14 червня 1993р. №01-8/672) // Вказаний вище збірник.
 22.  Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб (роз’яснення від 28.07.1994р. №02-5/492) // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого Арбітражного Суду України. -  1995р. - №1.
 23.  Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову (роз’яснення від 23.08.1994р. №02-5/611) //Вказаний вище збірник.
 24.  Про деякі питання практики застосування ст. 80 та 81 АПК України (роз’яснення від 23.08.1994р. №02-5/612) // Вказаний вище збірник.
 25.  Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевозок вантажів залізницею (від 20.11.92.; 18.11.97.; 17.04.98.) // Арбітражне судочинство: збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України. –Харків: Арсіс. – 1999. –с.18-28.
 26.  Про деякі питання практики застосування Арбітражного процесуального кодексу України (від 25.02.92.; 19.03.93.; 23.08.94.; 28.04.95.; 18.09.97.) // Вказаний вище збірник.
 27.  Про практику застосування статті 90 Арбітражного процесуального кодексу України ( від 02.12.92.; 18.11.97) // Вказаний вище збірник. – С.52-54.
 28.  Про практику застосування статті 119 Арбітражного процесуального кодексу України ( від 02.12.92.; 18.11.97.) // Вказаний вище збірник. – С. 55-57.
 29.  Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ зі спорів  за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності ( від 21.09.93.; 18.11.97.) // Вказаний вище збірник.
 30.  Про деякі питання, що виникають при застосуванні Закону “Про свободу совісті та релігійні організації” (роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від  22.07.1992р. №01-6/861) // Інформаційний вісник Вищого арбітражного суду України. 1992. №4; або збірник.
 31.  Про деякі питання підвідомчості спорів за участю Суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності (роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 3.12.1992р. №02-6/1459). // Інформаційний вісник Вищого арбітражного суду України. - 1993. №1; від 21.09.1993р. №01-6/1025 // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого Арбітражного Суду України. - 1994. - №1.
 32.  Лист Вищого господарського суду України “Про рішення Конституційного Суду України від 8.04.1999. “ від 21 квітня 1999 року №01-8/184/Збірник нормативних актів “Прокуратура в Україні”. К.: Юрінком Інтер. – 2000.
 33.  Лист Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики застосування у вирішенні спору окремих норм чинного законодавства” від 24 вересня 1999 року №01-8/45/Збірник нормативних актів “Прокуратура в Україні”. –К.: Юрінком Інтер. – 2000.
 34.  Про результати вивчення практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням недійсними актів державних та інших органів (Оглядовий лист Вищого арбітражного суду України від 27.08.1992р. №01-8/979). // Закон і бізнес. - 1993. - 5 січня №1.
 35.  Наказ Генерального прокурора України “Про діяльність прокурорів по представництву інтересів громадян і держави у судах” від 28 жовтня 1998 року №8/ Збірник нормативних актів “Прокуратура в Україні”. –К.: Юрінком Інтер. – 2000.

Спеціальна література.

 1.  Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное право Украины: Учеб. пособие (курс лекций). — 2-е изд. — Харьков: Одиссей, 2003. —336 с.
 2.  Амельченко М. Повноваження арбітражного суду у виконавчому провадженні // Вісник Донецького університету. Серія В: економіка і право. - 2001. - №1.
 3.  Амельченко М.В. Право на звернення до арбітражного суду // Держава і право. - 2001. - №10.
 4.  Арбітражне судочинство в Україні: правові засади та практика /За ред. голови Вищого арбітражного суду України Д. М. Притики. — К., 1998.
 5.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право. — К.: Вид-во КНЕУ, 2002. — 248 с.
 6.  Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.
 7.  Бачун О.В., Коссак В.М., Харитонов Є.О., Харитонова О.І. та ін. Господарське процесуальне право України. Підручник / За ред. Харитонової О.І.– К.: Істина, 2008. – 360 с.
 8.  Беляневич В.Е. Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін станом на 01 серпня 2007 р. – К.: Юстиніан, 2007. – 872 с.
 9.  Богдан Й.Г. Правова реформа і вдосконалення повноважень та діяльності державного арбітражу // Вісник Львівського університету. - Львів: 1991. Випуск 29, с. 49-52.
 10.  Богдан Й.Г. Суб`єкти арбітражних процесуальних правовідносин. //Вісник Львівського університету. - Львів. 1994, випуск №31. с. 48-51.
 11.  Буркацький Л.К. Господарське процесуальне право України: Навчальний посібник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 384 с.
 12.  Васильєв С.В. Господарський процес України: Підручник. – К.: ЭСПАДА, 2010. – 288 с.
 13.  Васильєв С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков: Эспада, 2004. — 408 с.
 14.  Васильєв С. В., Ніколенко Л. М. Доказування у господарському процесі України: Моногр. — Харків: Еспада, 2004. — 192 с.
 15.  Винокурова Л. Визначення застереження про третейське судочинство в угодах // Право України. - 2000. - №11.
 16.  Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. – К.: Юстиніан, 2002. – 640 с.
 17.  Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.
 18.  Господарське судочинство в Україні: правові засади та судова практика. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. – 772с.
 19.  Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Захист прав іниелектуальної власності / Упоряд.: В.С. Москаленко (кер.) та ін.; Відп. ред. Д.М. Притика. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. – 904с.
 20.  Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Корпор. правовідносини / Упоряд.: І.Б. Шицький (кер.) та ін.; Відп. Ред. В.Т. Маляренко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. – 528с.
 21.  Господарське судочинство в Україні: Суд. практика. Податк. правовідносини / Відп. ред. В.Т. Маляренко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. – 584с.
 22.  Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування законодавства про банкрутство / Упоряд. Б.М. Поляков; Відп. ред. Д.М. Притика. – Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. -568с.
 23.  Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування законодавства про банківську діяльність / Відп. ред. І.Б. Шицький. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2005. – 360с.
 24.  Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Відп. ред. І. Б. Шицький. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 465 с.
 25.  Господарські суди в Україні: історичний нарис, портрети, події: Наук.-попул. вид. / Д. М. Притика, А. Й. Осетинський. — К.: Ін Юре, 2006. — 464 с.
 26.  Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комен. — 5-те вид. — Харків: Консум, 2005. — 304 с.
 27.  Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2006. — 181 с.
 28.  Грек Б. М., Шицький І. Б. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2006. — 144 с.
 29.  Джунь В. Провадження у справах про банкрутство як частина арбітражного процесуального Кодексу України // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого Арбітражного Суду України. - 1995р.- №1. -С.164-168.
 30.  Джунь В. В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: Моногр. — 2-ге вид., випр. І допов. — К.: Юрид. практика, 2006. — 384 с.
 31.  Джунь В. В. Проблемні питання вдосконалення організації провадження у справах про банкрутство // Вісн. господарського судочинства. — 2004. — № 2. — С. 184—191.
 32.  Дячук С. Юридична природа виконання наказу // Право України. - 1999. - №4.
 33.  Законодавство України про банкрутство та судова практика / Упоряд. Б.М. Поляков. – К.; Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2003. – 664с.
 34.  Захист права інтелектуальної власності в господарському судочинстві / За заг. ред. В.С. Москаленка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 384 с.
 35.  Зейкан Я. Яким бути Господарському процесуальному кодексу? // Право України. - 1997. - №12.
 36.  Киселева Т. Защита прав хозяйствующих суб'єктов в третейском судопроизводстве // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - №9.
 37.  Кисильова Т.С. До питання про визначення статусу арбітражу (третейського суду) // Держава і право. - 2001. - №13.
 38.  Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України. — 2000. — № 6. — С. 34–36.
 39.  Кройтер В. А. Источники хозяйственного процесуального права: Справ. пособие. — Харьков: Эспада, 2003. — 264 с.
 40.  Кузь О., Обідна І. Визнання і виконання рішень іноземних судів і арбітражів // Право України. — 2001. — № 9. — С. 71–75.
 41.  Линецький С. Арбітражний процес через призму конституційності // Юридичний вісник України. - 1998. - №46.
 42.  Литвинова А. П., Ребриста С. В. Проблеми процесуальних форм вирішення господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі // Вісн. господарського судочинства. — 2005. —№ 3. — С. 29–32.
 43.  Мельник А. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: окремі проблеми // Право України. - 2001. - №10.
 44.  Нагребельний В. П., Чернадчук В. Д., Сухонос В. В. Господарське судочинство в Україні . – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 402 с. 
 45.  Науково-практичний комендар до Господарського процесуального кодексу України. / За ред. Харитонової О.І.– К.: Істина, 2010. – 344 с.
 46.  Немировська О. Змагальність: старе поняття, новий зміст // Право України. — 1999. — № 9. — С. 53–56.
 47.  Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів // Право України. – 1999. - №4. – С.11.
 48.  Осетинський А. Й. Господарське судочинство: деякі теоретичні та практичні аспекти касаційної інстанції // Вісн. Господарського судочинства. — 2004. — № 2. — С. 175–177.
 49.  Осетинський А. Й. Касаційна інстанція в господарському судочинстві як чинник зміцнення законності в економічній сфері //Вісн. господарського судочинства. — 2005. — № 3. — С. 164–173.
 50.  Петрик І. Й. Використання в якості доказів інформації, яка створена засобами електронно-обчислювальної техніки // Вісн. Вищого арбітражного суду України. — 2000. — № 1. — С. 76–79.
 51.  Полешко А. Діяльність третейських ( арбітражних ) судів має бути врегульована законодавчо // Право України. –1999. - №10. –С.82-84.
 52.  Поляков Б. М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 44 0 с.
 53.  Поляков Б. М. Деякі питання правового статусу кредиторів у процедурі банкрутства // Вісн. господарського судочинства. — 2004. — № 4. — С. 103–108.
 54.  Поляков Б. М. Деякі питання виникнення та припинення повноважень арбітражного керуючого в процедурі банкрутства // Вісн. господарського судочинства. — 2004. — № 3. — С. 66—71.
 55.  Поляков Б. М. Практика розгляду справ про банкрутство. — К.: Юрид. практика, 2006. — 336 с.
 56.  Притика Д. Арбітражний суд на етапі переходу до ринкових відносин // Право України. - 1992. -№9.
 57.  Притика Д. М. Арбітражні суди в Україні: історичний нарис та перспективи розвитку. — К., 1998.
 58.  Притика Д. М. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку // Право України. — 2001. — № 2. — С. 19
 59.  Притика Д. Арбітражні суди України: 10 років на сторожі законності в господарських відносин // Право України. - 2001. - №6.
 60.  Притика Д. Арбітражні суди України: завдання по удосконаленню організації роботи // Право України. - 2000. - №4.
 61.  Притика Д. Господарські суди України в умовах судово-правової реформи // Право України. – 2004. – №4. – С. 11-15.
 62.  Притика Д. Деякі аспекти організації діяльності та структури судової системи США //Збірник рішень та арбітражної практики Вищого Арбітражного Суду України. – 1995. - №1. -С. 156-164.
 63.  Притика Д. До восьмої річниці створення системи арбітражних судів України //Право України. –1999. - №6. –С.33.
 64.  Притика Д. Зміцнення законності та протидія проявам злочинності в економічній сфері // Право України. - 1999. - №5.
 65.  Притика Д. Конституційні засади правосуддя і розвиток господарського судочинства // Право України. - 1997. - №8.
 66.  Притика Д. Судова Влада України: шляхи розбудови та становлення //Збірник рішень та арбітражної практики Вищого Арбітражного Суду України. – 1994. -№1. -С. 182-190.
 67.  Притика Д. Сучасний стан та перспективи розвитку господарського судочинства // Право України. – 2005. – №9. – С. 3-7.
 68.  Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – 4-е вид., перероб. та доп. – Харків: Консум, 2004. – 286 с.
 69.  Притика Ю. Юридична природа рішення третейського суду // Право України. – 2005. – №4. – С. 47-49.
 70.  Роїна О.М. Господарський процес: Практичний посібник. (2-е вид.) – К.: КНТ, 2005 - 208 с.
 71.  Руденко М. Арбітражний суд і прокуратура: історія становлення та сучасний стан взаємовідносин // Право України. - 2000. - №2.
 72.  Руденко М. Проблемні питання прокурорського нагляду за законністю виконання рішень арбітражних судів // Право України. - 2000. - №7.
 73.  Руденко М. В. Прокурор у господарському судочинстві: Навч. посіб. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 380 с.
 74.  Степанова Т. В. Деякі проблеми здійснення експертизи в господарському процесі // Вісн. господарського судочинства. — 2001. — № 3. — С. 212–216.
 75.  Степанова Т. В. Місце судових доказів у процесі розгляду господарських спорів // Вісн. господарського судочинства. — 2001. — № 4. — С. 183–186.
 76.  Степанова Т. В. Речові докази як засоби доведення й особливий вид доказів у господарському процесі // Вісн. господарського судочинства. — 2002. — № 1. — С. 202–205.
 77.  Степанова Т. Щодо відстрочки сплати державного мита в арбітражних судах // Право України. - 2000. - №12.
 78.  Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 1 грудня 2010 р. / За ред. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 608 с.
 79.  Темкіжев І. Х. До питання про визначення підвідомчості спорів суб’єктів підприємницької діяльності з податковими органами // Вісн. господарського судочинства. — 2004. — № 2. — С. 71–75.
 80.  Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. – К.: Юрінком Інтер,2004. – 384 с.
 81.  Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.
 82.  Тітов М. Застосування процедури доарбітражного врегулювання господарських спорів: деякі питання практики // Право України. - 2000. - №4.
 83.  Тітов М. Арбітражне судочинство на порозі змін. //Збірник рішень та арбітражної практики Вищого Арбітражного Суду України. – 1994. - №1. -С.194-198.
 84.  Тітов М. Про деякі проблеми виконавчого провадження // Право України. - 1999. - №11.
 85.  Тітов М., Шелестов В. Арбітражні суди України // Право України. -1992. -№9.
 86.  Фомченков Д. Господарські суди на захисті інтелектуальної власності // Право України. - 2001. - №10.
 87.  Фонова О. С. Зупинення провадження у справі в господарському процесі (перспективи законодавчого регулювання) // Вісн. господарського судочинства. — 2005. — № 6. — С. 168–175.
 88.  Фурса С. Я., Щербак С. В. Законодавство України про виконавче провадження: Наук.-практ. комент. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2004. — 976 с.
 89.  Цират Г., Цират А. В. Международный арбитраж как способ разрешения внешнеэкономических споров. — К.: Довира, 1997. — 367 с.
 90.  Чернадчук В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — Суми: ВТД Універ. кн., 2005. — 220 с.
 91.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук'янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 331 с.
 92.  Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П., Лук’янець Д.М. Господарське процесуальне право України. – Суми: Університетська книга, 2009. – 380 с.
 93.  Чернов Є. Особливості розгляду справ, пов’язаних із застосуванням законодавства про зовнішньоекономічну діяльність за участю податкових та митних органів // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1999. – №4. – С.166-171.
 94.  Чернов В. Судові системи України та Франції по розгляду господарських спорів //Право України. - 1992. - №10. - С. 26.
 95.  Черняк В. Банкрутство - це нормальне явище: санація підприємств - основа стабілізації економіки. - Голос України. - 1992р. -№52.
 96.  Чорногуз Ф. Суддівське самоврядування в системі арбітражних судів // Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - №3.
 97.  Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2006. – 264 с.
 98.  Шишкін В. Суд США з питань міжнародної торгівлі //Збірник рішень та арбітражної практики Вищого Арбітражного Суду України. - 1995. - №1. -С. 164171.
 99.  Щербина В. Деякі проблеми правового забезпечення функціонування ринкової економіки. //Збірник рішень та арбітражної практики Арбітражного Суду України. – 1994. -№1. -С. 190-194.
 100.  Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 656 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Господарський процес

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів

напряму підготовки 6.030402 Правознавство

Укладачі:       С.Л. Дембіцька, к.ю.н.

Н.М. Зільник

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78586. Комахи в нашому житті 330 KB
  Мета: уточнити уявлення учнів про комах, поширити знання про цих тварин, учити називати істотні ознаки комах, їх будову; розвивати мовленнєві навички, мислення, увагу, спостережливість; виховувати бережливе ставлення до тварин, любов до природи.
78587. Як доглядати за кімнатними рослинами? 52.5 KB
  Мета: формувати уявлення про кімнатні рослини, про залежність від їх потреб в освітленні, поливі, освітленні, пересадці. Розвивати практичні уміння і навички доглядати за кімнатними рослинами (розташування в приміщенні, поливі, розпушуванні ґрунту, пересадка, розмноження).
78588. Осінь. Рослини восени. Як тварини готуються до зими 72.5 KB
  Обладнання: таблиці ілюстрації осінь у парку у лісі на городі осінні листочки костюми Осені білочки їжачка корони місяців овочі та фрукти дари осені малюнки дітей. Під слова вчителя виходить дівчина Осінь розтрушує листочки Осінь хазяйнує скрізь куди не поглянь.
78589. Тварини взимку. Як зимують птахи? 121 KB
  Мета: формувати уявлення про світ птахів; вчити дітей здійснювати проектну діяльність на основі колективно вироблених завдань; розвивати творчий підхід до розвязання поставленої проблеми усне мовлення громадську та соціальну компетентності; виховувати любов до птахів прагнення не тільки спостерігати...
78590. ВОДОЁМЫ. РОДНИК 55 KB
  Формировать первичные знания, развивать стремление больше знать; ознакомив с литературой, вызвать желание больше читать, Заранее планируя свой выбор; учить умение высказывать свою точку зрения, опираясь на знания и опыт; воспитывать бережное отношение к водоемам, экономное использование пресной воды.
78591. Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо 78 KB
  Обладнання: карта України державні символи України картки для роботи в парах зошит Я і Україна кросворд ілюстрації з краєвидами Києва різнокольорові паперові квітки недомальовані смайлики. Люби шануй оберігай Усе що зветься Україна.
78592. Зовнішня будова рослин. Рослини - живі організми. Рослини - джерело поживних речовин і кисню на Землі 97.5 KB
  Поглибити поняття органів рослин; сформувати уявлення про значення кожного органу (кореня, стебла, листків, квіток, плодів з насінням) для рослини, про особливості живлення і дихання рослин; уміння розрізняти органи рослин, називати їх; розвиток пізнавальних інтересів учнів...
78593. Кругообіг води в природі. Вода має бути чистою 155 KB
  Продовжити формувати поняття вода уявлення про умови перетворення води з одного стану в інший про кругообіг води в природі про необхідність бережного використання її. Обладнання: склянки з водою кусочки льоду скляна пляшка з замороженою водою; таблиця Кругообіг води в природі...
78594. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ТВАРИНИ» 44 KB
  Мета: Узагальнити і систематизувати знання учнів про найбільші групи тварин, розвивати вміння порівнювати варини,класифікувати їх за суттєвими ознаками, встановлювати взаємозв’язки з неживою природою; розвивати спостережливість,вміння аналізувати, робити висновки; виховувати шанобливе ставлення до тварин.