55099

Маркетинг. Методичні вказівки

Книга

Маркетинг и реклама

Практичні заняття, самостійне опрацювання літературних та інших інформаційних джерел мають сприяти кращому засвоєнню теоретичного матеріалу, напрацюванню певних практичних навичок та умінь для реалізації високого рівня фахової підготовки.

Украинкский

2014-03-22

296 KB

7 чел.

Міністерство науки і освіти України

Миколаївський національний університет

імені В.О.Сухомлинського

Кафедра ЕТ і МЕ

Методичні вказівки

до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг”

студентами напряму 6.050303 „Міжнародна економіка”

кредитно-модульна системи

організації навчального процесу

Миколаїв – 2010Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг” студентами напряму 6.050303 „Міжнародна економіка” в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Крайній В.О. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського , 2010. – 32с.

Рецензенти:

Горлачук В.В. д.е.н., проф.

завідувач кафедри економіки підприємства

Чорноморського державного університету імені Петра Могили

В’юн Н.І. к.е.н. доцент

кафедри економічної теорії і міжнародної економіки

МДУ імені В.О.Сухомлинського

Методичні вказівки друкуються у відповідності з рішенням кафедри

економічної теорії і міжнародної економіки

(протокол № 2 від 14. 10. 2010р.)

Затверджені і рекомендовані до видання рішенням кафедри

економічної теорії і міжнародної економіки

(протокол № 2 від 14. 10. 2010р.)


Передмова

Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) потребує суттєвого покращення методичного забезпечення навчального процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів, переходу від групової до індивідуальної роботи зі студентами, досягнення вищого рівня практичної підготовки майбутніх фахівців до роботи в ринковій економіці.

Теоретична частина курсу „Маркетинг” складається з 12 тем, об’єднаних в три змістових модулі. Обсяг лекційних занять складає 24 годин. Практична підготовка передбачає проведення практичних занять (24 год.), виконання курсової роботи та самостійну роботу студентів над інформаційними джерелами, на яку відведено робочою програмою 108 годин і про виконання якої студент має скласти письмовий звіт.

Практичні заняття, самостійне опрацювання літературних та інших інформаційних джерел мають сприяти кращому засвоєнню теоретичного матеріалу, напрацюванню певних практичних навичок та умінь для реалізації високого рівня фахової підготовки.

Методичні вказівки передбачають розв’язування стандартних вправ і задач, вирішення найбільш поширених проблем та ситуацій, які мають місце на внутрішньому ринку України, а також ринках ЄС. Наведена тренінгова тестова програма надає можливість студентам підготуватися до модульних контролів, виявити рівень своєї теоретичної  і практичної підготовки.

Методичні вказівки адаптовані до вимог Європейської системи перезарахування навчальних кредитів ECТS (European Credit Transfer System) та кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за напрямом 0503 „Економіка і підприємництво” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр”.


1. Опис дисципліни та структура залікового кредиту

 1.  Опис навчальної дисципліни „Маркетинг”
  1.  

Дисципліна:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

 •  Кількість кредитів ECТS – 5
 •  Модулів – 3
 •  Змістових модулів – 3
 •  Годин – 180, у т.ч.:
 •  лекцій – 24
 •  практичних – 24
 •  СРС - 108

0503  - економіка і підприємництво

Спеціальності:

 •  Міжнародна економіка
 •  Економіка підприємства
 •  Облік і аудит

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 •  Нормативна
 •  1або 2 семестр
 •  Рік підготовки – 4-й
 •  Звіт про самостійну роботу
 •  Екзамен

 1.  Структура залікового кредиту

Теми змістових модулів

Кількість годин

лекції

практичні

самостійна робота

Разом

1

2

3

4

5

Змістовий модуль 1. Принципи та зміст сучасного маркетингу

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

2

2

9

13

Тема 2. Системи та характеристика сучасного маркетингу

2

2

9

13

Тема 3. Маркетингові дослідження та інформація

2

2

9

13

Змістовий модуль 2. Елементи комплексу маркетингу

Тема 4. Маркетингова товарна політика

2

2

9

13

Тема 5. Планування нових товарів

2

2

9

13

Тема 6. Маркетингова цінова політика

2

2

9

13

Тема 7. Методи маркетингового ціноутворення

2

2

9

13

Тема 8. Маркетингова політика комунікацій

2

2

9

13

Тема 9. Комплекс маркетингових комунікацій

2

2

9

13

1

2

3

4

5

Змістовий модуль 3. Маркетингова політика розподілу та контроль

Тема 10. Маркетингова політика розподілу

2

2

9

13

Тема 11. Управління каналами розподілу

2

2

9

13

Тема 12. Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві

2

2

9

13

Усього годин

24

24

108

180

1.3. Розподіл балів при вивченні дисципліни

Модуль 1. Поточна робота

Модуль 2 Курсова та самостійна робота

Модуль 3 Підсумковий контроль

Сума            

Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

Змістовий модуль3

19

41

100

10

20

10

т1

т2

т3

т4

т5

т6

т7

т8

т9

т10

т11

т12

3

3

4

3

3

3

3

4

4

3

3

4

1.4. Шкала оцінювання знань

Сума балів за всі форми навчальної діяльності

Оцінка в ECTS

Для екзамену, курсового проекту (роботи)

Для заліку

90-100

A

відмінно

зараховано

82-89

B

добре

74-81

C

64-73

D

задовільно

60-63

E

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обовязковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обовязковим повторним вивченням дисципліни

* - з повторним складанням екзамену

** - з повторним вивченням курсу


2. Змістовий модуль 1. Принципи та зміст сучасного маркетингу

2.1. Тематичні плани для самостійної роботи з інформаційними джерелами

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція.

 1.  Хронологія виникнення та розвитку маркетингу.
  1.  Ринок та його класифікація.
  2.  Інфраструктура ринку.
  3.  Визначення маркетингу та його основні поняття: нестаток, потреба, цінності, попит.
  4.  Концепції управління підприємством.
  5.  Основні етапи маркетингової діяльності.

Тема 2. Система і характеристика сучасного маркетингу.

 1.  Принципи, завдання та функції маркетингу.
  1.  Види попиту та маркетингу.
  2.  Класифікація маркетингу.
  3.  Середовище маркетингу.
  4.  Маркетингова суміш.
  5.  Проблеми маркетингу в Україні.

Тема 3. Маркетингові дослідження та інформація.

3.1. Суть, принципи та методи маркетингових досліджень.

3.2.  Інформаційне забезпечення в маркетингу.

3.3.  Маркетингові дослідження підприємства.

Модульна контрольна робота №1: тестова або письмова. Проводиться на практичних заняттях або лекції.

2.2. Основні терміни та поняття

До основних термінів та понять змістового модуля слід віднести:

Маркетинг – комплексна система організації і збуту продукції (послуг), орієнтовану на задоволення потреб споживачів і отримання прибутку на основі дослідження ринку.

Ринок – сфера товарно-грошового обігу, яка охоплює сукупність відносин і зв’язків між виробниками та споживачами.

Потреба – необхідність, яка приймає конкретну специфічну форму відповідно до культурного рівня і особи індивіда. Потреби безмежні, але ресурси їх задоволення – обмежені.

Попит – фінансово забезпечена потреба.

Товар – те, що може задовільнити потребу і пропонується ринку.

Ціна – грошова вартість товару.

Обмін – акт отримання від будь-кого бажаного об’єкту із пропозицією чогось взамін.

Маркетингова інформація – факти, відомості, цифри та інші дані, які використовують при аналізі і прогнозуванні маркетингової інформації.

Кабінетні дослідження – збір, обробка і аналіз вторинної інформації про загальні економічні процеси та тенденції.

Польові дослідження – збір, обробка і аналіз первинної інформації про конкретний ринок.

Первинна інформація – інформація зібрана вперше для будь-якої мети.

Вторинна інформація – інформація, яка уже існує і була отримана раніше для іншої мети.

Система маркетингової інформації постійно діюча система взаємозв’язків людей, обладнання і методичних прийомів, призначених для збору, аналізу і розповсюдження своєчасної і точної інформації для використання у сфері маркетингу.

2.3. Вправи на засвоєння теоретичного матеріалу

Вправа 1. 

Підприємство, яке виробляє верстати з ЧПУ, планує вийти з новим виробом на певний географічний регіон. Необхідно визначити місткість ринку для товару в цьому географічному регіоні, якщо відомі такі дані:

 •  кількість організацій — споживачів даної продукції N=5;
 •  середній обсяг їх прибутку Р = 1,5 млн. грн.;
 •  питома вага прибутку, яка використовується організаціями-споживачами на технічне переозброєння і реконструкцію виробництва, Кі= 33%;
 •  питома вага затрат на машини і обладнання у питомій вазі прибутку, К2= 18%;
 •  питома вага затрат на металообробне обладнання в сумі затрат К3= 12%;
 •  прогнозована питома вага затрат на верстати з ЧПУ в сумі витрат К4=10%.

Вправа 2. 

Підприємство „Метал", виробник підшипників, продало в 2005 р. продукції на О1=800 тис.грн. На ринку підшипників за той самий період конкуренти продали товарів на суму Ок=5000 тис.грн (обсяг продажу найпотужнішого з конкурентів О3=1050 тис.грн).

Представники служби маркетингу підприємства "Метал" після ринкових досліджень виявили, що при використанні активної маркетингової програми місткість ринку в 2006 році можна збільшити до Мперс = 8500 тис. грн.

 1.  Яку частку ринку підшипників захопило підприємство "Метал" в 2005 році?
 2.  Знайдіть відносну частку ринку підприємств стосовно основного конкурента в 2005 р.
 3.  Наскільки вже використаний маркетинговий потенціал продажу?

Вправа 3. 

Необхідно дослідити доцільність збільшення обсягів продажу товарів на певному сегменті, виходячи з таких умов:

 •  місткість даного сегмента становить М=193 тис.грн;
 •  фактичний обсяг збуту товарів у звітному році Оі=47,05 тис.грн;
 •  запланований обсяг збуту в наступному році Оз=53,96тис.грн;
 •  ціна продажу товару у звітному і наступному році не змінюється і становить Ц=9,7 грн./один.;
 •  собівартість виробництва і продажу товару (не враховуючи витрати на маркетинг) у звітному й наступному роках не змінюється і становить С=6,3 грн./один.;
 •  для досягнення запланованих обсягів збуту в наступному році необхідно витратити на маркетингові заходи В3=13тис.грн., тоді як у звітному році витрачалось на маркетинг
  лише В
  і =7 тис.грн.

Визначить:

 1.  частку ринку, що її захопило підприємство у звітному році Ч1 та частку ринку, яку планується захопити наступного року Ч3;
  1.  фактично отриманий балансовий прибуток П1 та очікуваний прибуток у наступному році П3;
  2.  зробіть висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, враховуючи, що першочерговою метою даного підприємства є максимізація поточних прибутків.

2.4. Методичні поради до самостійної роботи

В процесі самостійної роботи над першоджерелами та при підготовці до тестового модуля „Принципи та зміст сучасного маркетингу” слід  звернути увагу на:

1. Більш глибше ознайомитися з:

 •  ключовими поняттями та термінами;
 •  загальними положеннями про ринок та його сегментацію;
 •  видами конкуренції в умовах ринку;
 •  елементами інфраструктури ринку;
 •  ієрархію потреб А.Маслоу;
 •  зміст основних елементів комплексу маркетингу;
 •  видами попиту та маркетингу;
 •  змістом основних напрямів маркетингових досліджень;
 •  маркетинговими системами інформації.

Матеріали для вивчення цих питань можна знайти і будь-якому підручнику, навчальному посібнику, а також в Інтернеті, зазначеними в списку рекомендованої літератури та інформаційних джерел.

2. Для підготовки до тестового контролю радимо використати наведену в „Методичних вказівках” тренінгову тестову програму.

3. При роботі з першоджерелами потрібно вести конспект, в який, в першу, чергу потрібно заносити терміни, поняття, алгоритми, схеми, графіки, розв’язування вправ та кейсів з посиланнями на авторів.

4. Після опрацювання лекційного конспекту та першоджерел слід скласти звіт у відповідності з вимогами, наведеними в „Методичних вказівках”, і представити його викладачу.

5. При виявленні незрозумілих питань потрібно звернутися до лектора або асистента, які ведуть заняття з курсу „Маркетинг” в консультаційні години на кафедру економіки підприємства.

6. Попередження! Лекційного конспекту недостатньо для складання тестового контролю на оцінку більше ніж „задовільно”.

7. ECTS та КМСОНП не передбачає перездачі тестів на вищу оцінку та „автоматів”.

2.5. Тренінгова тестова програма до змістового модуля 1 „Принципи та зміст сучасного маркетингу”

Знайдіть в кожному тесті одну правильну відповідь.

1. Маркетинг виник:

а) на початку ХІХ ст. в Німеччині;

б) на початку ХХ ст. в Італії;

в) на початку ХХ ст. в США.

2. Двоєдиною метою сучасного маркетингу є:

а) орієнтація на прибуток фірми;

б) задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку фірми;

в) вивчення попиту споживачів.

3. Ринковим орієнтиром соціально-етичного маркетингу є:

а) вивчення і задоволення потреб та запитів споживачів;

б) вивчення і задоволення потреб та запитів суспільства;

в) вивчення і задоволення потреб та запитів підприємства;

4. Ринковий попит – це:

а) готовність споживачів придбати товар за ціною, яка пропонується ринком;

б) стан готовності потенційних споживачів придбати товар;

в) готовність споживачів придбати товар за конкретною ціною.

5. Побажання споживачів з урахуванням їх купівельної спроможності – це:

а) запити;

б) попит;

в) специфічний стан споживачів.

6. З погляду маркетингу ажіотажний попит є:

а) небажаним;

б) бажаним;

в) ефективним.

7. Попит на товари, яких немає на ринку, називається:

а) латентним;

б) нульовим;

в) креативним.

8. Латентний – це попит, який:

а) зароджується;

б) зменшується;

в) зростає.

9. Основними особливостями послуги є:

а) нематеріальність, зміна якості в часі;

б) невіддільність від джерела, неможливість зберігання;

в) як “а” та “б”.

10. Вартість – це комплексне поняття, яке включає:

а) споживчу вартість і ціну;

б) ціну і вартість споживання;

в) споживчу вартість і вартість споживання.

11. Товар з погляду маркетингу – це:

а) будь-який продукт, призначений для реалізації;

б) продукт праці, призначений для продажу;

в) результат досліджень, розробок та виробництва.

12. Ринок покупців – це ситуація, коли:

а) пропозиція перевищує попит;

б) попит перевищує пропозицію;

в) пропозиція дорівнює попиту.

13. Цільовий ринок підприємства – це ринок:

а) споживачі якого можуть скористатися продукцією підприємства;

б) на якому підприємство реалізує свою продукцію;

в) потреби і запити якого відповідають можливостям підприємства щодо їх задоволення.

14. До головних принципів маркетингу відносять:

а) свободу вибору способів господарювання;

б) оберненість до споживачів;

в) як „а”, так і „б”.

15. Основними тактичними завданнями маркетингу є;

а) виявлення існуючих і потенційних побажань споживачів;

б) оцінка реального і можливого попиту;

в) як „а”, так і „б”.

16. Конверсійний маркетинг – це система дій за умов:

а) негативного попиту;

б) ажіотажного попиту;

в) спадаючого попиту.

17. Демаркетинг – це система дій за умов:

а) надмірного попиту;

б) нерегулярного попиту;

в) оманливого попиту.

18. Нераціональному попиту відповідає:

а) синхромаркетинг;

б) протидіючий маркетинг;

в) ремаркетинг.

19. Маркетингова суміш – це:

а) продукт, збут, просування, комунікації;

б) розподіл, ціна, продукт, реклама;

в) продукт, розподіл, просування, ціна.

20. Предметом маркетингових досліджень є:

а) конкретна маркетингова проблема;

б) суб’єкт системи “підприємство–ринок–економіка”;

в) визначення конкурентних позицій підприємства.

21. Найціннішою для маркетингових досліджень є інформація:

а) первинна;

б) вторинна;

в) нормативна.

22. Для визначення реальної місткості ринку використовують формулу:

а) Qp=R-E+F+Д-E0+F0;

б) Qp=P+R-E+F+Д(-М)-Е0+F0;

в) Qp=P+R+E-F+Д(-М)-E0+F0.

21. Що розраховують за формулою Q=?

а) потенційну місткість ринку;

б) місткість ринку проникнення;

в) місткість монопольного ринку.

22. Конкуренція між різними товарами, які задовольняють ту саму потребу, називається:

а) товарною;

б) функціонально;

в) видовою.


3. Змістовий модуль 2. Елементи комплексу маркетингу

3.1. Тематичні плани для самостійної роботи з інформаційними джерелами

Тема 4. Маркетингова товарна політика.

4.1.  Товар в ринкових умовах та цілі товарної політики.

4.2.  Життєвий цикл товару.

4.3.  Конкурентоспроможність товарів.

4.4.  Товарний знак, упакування та маркірування товару.

4.5.  Товарний асортимент.

Тема 5. Планування нових товарів.

5.1.  Концепція нового товару.

5.2. Алгоритм розробки нових товарів.

5.3.  Реакція споживачів на нові товари.

5.4.  Позиціонування та впровадження на ринок.

5.5.  Сервісне обслуговування.

Тема 6. Маркетингова цінова політика.

6.1.  Цінова політика підприємства, її мета та основні етапи розробки.

6.2.  Фактори впливу на цінову політику.

6.3.  Ціни та ЖЦТ.

6.4. Види ринкових цін та цінові знижки.

6.5.  Цінові стратегії підприємства.

Тема 7. Методи маркетингового ціноутворення.

7.1  Методи прямого ціноутворення.

7.2  Непряме маркетингове ціноутворення.

Тема 8. Маркетингова політика комунікацій.

8.1.  Сутність маркетингової політики комунікацій.

8.2.  Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій.

Тема 9. Комплекс маркетингових комунікацій.

9.1.  Реклама.

9.2. Пропаганда.

9.3.  Стимулювання збуту.

9.4. Персональний продаж.

9.5.  Прямий маркетинг.

Модульна контрольна робота №2. Проводиться на практичних заняттях.

3.2. Основні терміни та поняття

До основних термінів та понять змістового модуля слід віднести:

Товар – продукт людської діяльності, призначений для продажу і обміну у формі результатів творчої діяльності, а також різного роду послуг.

Товарний асортимент – група товарів, які тісно пов’язані між собою функціональними ознаками.

Товарна номенклатура – сукупність усіх асортиментних груп товарів, які пропонуються покупцям виробничо-технічної продукції конкретним покупцями.

Товарна марка – ім’я, термін, знак, символ, малюнок або їх сполучення, призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця від товарів і послуг конкурентів.

Життєвий цикл товару (ЖЦТ) – процес розвитку продажу товару і отримання прибутку, що складається з декількох етапів.

Упаковка – розробка і виробництво оболонки для товару.

Ціна – мотивована і обґрунтована грошова вартість товару.

Цінова політика – ціна та її зміна в залежності від ситуації на ринку для отримання цільового прибутку.

Цінова стратегія – цінова поведінка підприємства (фірми) на ринку.

Цінова еластичність – відношення зміни попиту до зміни ціни.

Цінова конкуренція – вплив продавців на попит через зміни в ціні.

Нецінова конкуренція – вплив продавців на попит через високу якість продукції з реалізацією її за більш високими цінами.

Реклама – цілеспрямована інформація про якості конкретного товару з метою повідомлення можливих споживачів і створення попиту на цей товар або послугу.

Рекламна аудиторія – об’єкти реклами, на які вона розрахована.

Рекламна кампанія – система рекламних заходів, пов’язана єдиним задумом.

Пропаганда (PR) – організація громадської думки, яка сприяє успішному функціонуванню підприємства, досягненню поставлених цілей.

Стимулювання збуту – пряме матеріальне заохочення споживачів придбати товари чи послуги.

3.3. Вправи на засвоєння теоретичного матеріалу

Вправа 1

Чи може монополіст вимагати за свій товар або послугу будь – яку ціну? Обґрунтуйте свою відповідь.

Вправа 2

Фірма „Ватра” успішно конкурує на ринку електрообігрівачів. Для встановлення ціни на нову модель обігрівача фірма вирішила застосувати модель ціноутворення, беручи за основу продукцію свого основного конкурента. При цьому вона хоче отримувати прибуток не менше 25% від собівартості продукції, яка становить 62,2 грн./один.

Аналіз конкурентоспроможності показав, що за технічними параметрами новий виріб поступається базовій моделі конкурента (Ітп=0,86), але за економічними параметрами має кращу позиції» (Іеп=0,94). Ціна базової моделі конкурента 86 грн. Визначіть:

 1.  Інтегральний показник конкурентоспроможності нового товару і).
 2.  Ціну нового обігрівача за рівнем його конкурентоспроможності (Ц).
 3.  Рівень прибутковості (%), встановлений фірмою (ΔП).

Вправа 3

Проаналізувати інформацію, що наведена в таблиці та зробити висновок щодо зміни структури асортименту морозива за розфасуванням. Які рекомендації можна запропонувати фірмі на основі проведеного аналізу?

Структура асортименту морозива за розфасуванням, %

№ з/п

Вид розфасування

2002р.

2003р.

2004р.

2005р.

 1.  

Вагове

3,7

2,7

2,6

2,1

 1.  

Фасоване

в тому числі:

 •  в стаканчиках 100гр.
 •  на паличках 100гр.
 •  на паличках 125гр.
 •  пласти 1кг.
 •  пласти 0,5кг.

96,3

37,2

14,2

39,4

1,3

0,4

97,3

40,6

12,7

38,7

1,1

0,3

97,4

43,9

10,4

21,2

0,9

0,2

97,9

41,4

7,6

16,4

0,6

0,1

Вправа 4

ВАТ „Норд” розпочало виробництво холодильників нового покоління, розрахованих на споживачів з невисокими прибутками, з коефіцієнтом споживчої вартості Ксвп=0,95 і ціною Цп=1350 грн. Фірма – конкурент пропонує подібну продукцію з дещо нижчими споживчими властивостями (Ксвк=0,82) за ціною Цк=1130 грн. Визначте показник конкурентоспроможності нових пральних машин (Кн) та ціну нового товару (Цн), при якій його конкурентні можливості та продукції фірми конкурента будуть однакові.

3.4. Методичні поради до самостійної роботи

При самостійній роботі з першоджерелами та при підготовці до тестового модульного контролю за матеріалами „Елементи комплексу маркетингу” потрібно  звернути увагу на:

1. Більш поглиблене і детальніше ознайомлення з:

 •  ключовими термінами та поняттями;
 •  конкурентоспроможністю товару та методами її визначення;
 •  товарними марками, процесами їх розробки та реєстрації;
 •  проблемами упакування та маркірування товару;
 •  методами розробки нових товарів;
 •  проблемами сучасного сервісу технічно складних товарів;
 •  методами ціноутворення на товари та послуги;
 •  ціновими стратегіями підприємства;
 •  плануванням рекламної кампанії;
 •  віртуальним (багаторівневим) маркетингом.

Інформацію з цих питань та проблем можна знайти в будь-якому підручнику, навчальному посібнику, а також в Інтернеті, зазначеними в списку рекомендованої літератури ті інформаційних джерел.

2. Нагадуємо, що при роботі з першоджерелами потрібно вести конспект прочитаної літератури з посиланням на авторів.

3. Після опрацювання лекційного конспекту та першоджерел потрібно скласти письмовий звіт і представити його викладачу.

4. Для підготовки до тестового контролю радимо використати тренінгові тестову програму, яка наведена і цьому розділі.

5. У разі виявлення незрозумілих питань потрібно звернутися до лектора або асистента, які ведуть заняття з курсу „Маркетинг”.

6. Нагадуємо, що лекційного конспекту недостатньо для складання тестового контролю на оцінку вищої за „задовільно”, а перездача тестів або „автомати” в КМСОНП не передбачені.

3.5. Тренінгова тестова програма до змістового модуля 2 „Елементи комплексу маркетингу”

Знайдіть одну правильну відповідь у кожному тесті.

1. Маркетингова товарна політика включає:

а) планування, модифікування та обслуговування товарів;

б) розроблення, модифікування та елімінування товарів;

в) розроблення, обслуговування та елімінування товарів.

2. Концепція товару за Ф. Котлером включає:

а) три рівні;

б) чотири рівні;

в) п’ять рівнів.

3. Згідно з концепцією життєвого циклу товару прибуток від його реалізації можливий на етапі:

а) розроблення та дослідження товару;

б) впровадження товару на ринок;

в) зростання ринку збуту.

4. Концепцію конкурентоспроможності товару (К) у загальному вигляді можна виразити формулою:

а) корисний ефект / вартість споживання  max;

б) вартість споживання / корисний ефект  max;

в) вартість споживання / корисний ефект  min.

5. Характеристика асортименту товарів:

а) широта, довжина, глибина, густота;

б) широта, густина, глибина, гармонійність;

в) широта, довжина, глибина, гармонійність.

6. Доповнення виробничої програми новими продуктовими лініями – це:

а) диверсифікація;

б) диференціація;

в) концентрація.

7. Логічно послідовним є планування нової продукції за такими рівнями:

а) товар за задумом, товар з підкріпленням, товар у реальному виконанні;

б) товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням;

в) товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням, товар за задумом.

8. Позиціювання нового товару – це:

а) сегментування ринку;

б) визначення рівня сприйняття споживачів нового товару;

в) пошуки належного місця товару на ринку виходячи з його сприйняття споживачами.

9. Перцепційна картка – це засіб, за допомогою якого:

а) здійснюється позиціювання товару на ринку;

б) здійснюється сегментування ринку;

в) будується крива ЖЦТ.

10. “Візитною карткою” будь-якого товару є:

а) упаковка;

б) етикетка;

в) товарна марка.

11. Вдалість товарної марки (S) описується формулою:

а) S=K+D+C;

б) S=KDC;

в) S=KD+C.

12. Роль маркетингової цінової політики найменша на ринку:

а) чистої монополії;

б) олігопольному;

в) досконалої конкуренції.

13. Метою ціноутворення може бути:

а) отримання стабільного прибутку, збільшення обсягів збуту;

б) вихід на нові ринки, перемога в конкурентній боротьбі;

в) як „а”, так і „б”.

14. Цінова еластичність попиту – це:

а) залежність ціни товару від величини обсягів попиту;

б) відношення зміни попиту від зміни ціни;

в) відношення зміни попиту від зміни ціни з врахуванням вихідної кількості попиту й вихідної ціни.

15. Цінова стратегія проникнення на ринок характеризується початковими цінами:

а) низькими;

б) високими;

в) вигідними підприємству.

16. Має на меті продаж того самого товару різним споживачам за різними цінами:

а) стратегія проникнення на ринок;

б) стратегія гнучких цін;

в) стратегія диференційованих цін.

17. Метод ціноутворення „середні витрати + прибуток” передбачає використання такої формули:

а) ;

б);

в).

18. Значення точки беззбитковості Q можна визначити за формулою:

а);

б);

в).

19. Скільки видів франко-цін існує?

а) чотири;

б) п’ять;

в) шість.

20. Які цінові умови відносяться до поняття „Інкотермс”?

а) FAS, FOB, FOR, CIF;

б) франко-станція;

в) франко-порт.

21. Засобами впливу комплексу маркетингових комунікацій є:

а) реклама, пропаганда, товарна марка, газети, журнали;

б) реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж;

в) рекламні звернення, товарні марки, персональний продаж.

22. Вихідним етапом формування комплексу маркетингових комунікацій є:

а) виявлення цільової аудиторії;

б) визначення його складу;

в) визначення цілей та завдань.

23. Велика інформативність, широке охоплення споживачів, довірчий характер – це переваги:

а) реклами;

б) пропаганди;

в) персонального продажу.

24. Найбільш прогресивним методом розрахунку бюджету маркетингу комунікацій є метод:

а) виходячи з цілей та завдань фірми;

б) конкурентного паритету;

в) попередніх асигнувань.

25. Першим кроком у процесі прийняття рішень з рекламування є:

а) визначення цілей реклами;

б) ідентифікація цільового ринку;

в) попередні асигнування.

26. Рекламні витрати можна розрахувати за формулою:

а) ;

б) ;

в) .

27. Вибираючи носіїв реклами, орієнтуються на такі головні їх види:

а) засоби масової інформації;

б) вуличну рекламу та презентаційні заходи;

в) рекламні листи, газети, журнали.

28. Корпоративна ідентичність – це форма:

а) реклами;

б) пропаганди;

в) стимулювання збуту.

29. Короткотермінові заходи, спрямовані на з'ясування реакції ринку на пропозицію підприємства – це:

а) пропаганда;

б) прямий маркетинг;

в) стимулювання збуту.

30. Основним недоліком знижок як засобів стимулювання є:

а) низький рівень сприйняття споживачем;

б) можливість зниження іміджу товару;

в) великі втрати.

31. Процес персонального продажу підлягає чіткому плануванню:

а) так;

б) ні;

в) частково.

32. У західній практиці роботи з покупцем використовують тести:

а) DESIRE;

б) MADDEN;

в) DECISION.

33. З-поміж способів подолання заперечень покупців найбільш ефективним способом є:

а) умовляння та наполягання;

б) рішуче відхилення заперечень;

в) погодження з запереченнями, але обернення його на свою користь.

34. Важливою передумовою прямого маркетингу є:

а) належне рекламне забезпечення;

б) відповідне технічне забезпечення його процесів;

в) наявність комп’ютерних технологій продажу.

35. Найвідомішим засобом прямого маркетингу є:

а) пряме поштове звернення;

б) телемаркетинг;

в) електронний маркетинг.


4. Змістовий модуль 3. МАРКЕТИНГОВА політика розподілу та контроль

4.1. Тематичний план для самостійної роботи з інформаційними джерелами

Тема 10. Маркетингова політика розподілу.

10.1. Сутність маркетингової політики розподілу.

10.2.  Формування каналів розподілу.

Тема 11. Управління каналами розподілу.

11.1.  Оцінка каналів розподілу.

11.2.  Ліквідація конфліктів у каналах розподілу.

11.3.  Посередницька діяльність у каналах розподілу.

11.4.  Маркетингова політика розподілу і логістика.

Тема 12. Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві.

12.1.  Організація маркетингової діяльності на підприємстві.

12.2.  Контроль маркетингової діяльності підприємства.

12.3. Поняття про контролінг на підприємстві.

Модульна контрольна робота №3. Проводиться на практичних заняттях.

4.2. Основні терміни та поняття

До основних термінів та понять змістового модуля відносяться:

Маркетингова політика розподілу – діяльність підприємства з планування, організації, реалізації та контролю за фізичним переміщенням продукції від місця виготовлення до місця використання.

Канал розподілу – сукупність підприємств і фізичних осіб, які приймають на себе або допомагають передавати будь-кому іншому право власника на товар або послугу на шляху їх руху від виробника до споживача.

Довжина каналу – кількість наявних проміжних рівнів (посередників).

Ширина каналу – кількість посередників на кожному рівні каналу.

Вертикальна маркетингова система – сукупність виробника, оптовика та роздрібних торговців, які діють як єдина система.

Оптова торгівля – будь-яка діяльність з продажу товару або послуги тим, хто купує з метою перепродажу або професійного використання.

Роздрібна торгівля – будь-яка діяльність з продажу товару або послуги безпосередньо кінцевому споживачу для їх особистого некомерційного використання.

Управління маркетингом – процес аналізу ринкових можливостей, відбору цільових ринків, розробки комплексу маркетингу та реалізації маркетингових заходів.

Контроль маркетингу – заміри та аналіз результатів виконання планів маркетингу підприємства і прийняття коригуючи дій.

Ревізія маркетингу – комплексне, системне і регулярне дослідження маркетингового середовища, завдань, стратегії та оперативної діяльності підприємства з метою виявлення виникаючих проблем і розробки рекомендацій щодо їх подолання.

Контролінг – кількісна і якісна оцінка оперативно-стратегічних рішень керівництва, аналіз господарської діяльності підприємства.

Логістика – управління матеріальними та інформаційними потоками.

4.3. Вправи на засвоєння теоретичного матеріалу

Вправа 1.

Підприємство виготовляє обладнання для виміру ваги. За плановий період було виготовлено 8052 одиниці виробів (О). Собівартість (S) одного виробу складає 63 грн., ціна (Ц) одного виробу 82 грн.

При реалізації продукції використовуються прямі і опосередковані (через посередника) канали збуту.

Запаси готової продукції (Зn) на складі на початок планового періоду склали 860 виробів.

Норма запасу готової продукції на кінець планового періоду при прямому способі збуту (Тп) складає 42 дні, при непрямому (Тд) – 21 день. Транспортні витрати на просування товару складають: при прямому (Пn) способі збуту – 0,8 грн. на одиницю товару, при опосередкованому (Ао) – 0,44 грн. Ставка по кредитам комерційних банків складає 25% річних. Дилерська знижка (r) при використанні непрямого способу збуту – 15%.

Необхідно визначити раціональний спосіб збуту продукції

Вправа 2

Підприємство випускає підшипники різного діаметру на основі вивчення попиту. Встановлена річна програма випуску підшипників – 60 тис. шт., і питома вага окремих їх розмірів в загальному обсязі виробництва. Дані для вирішення задачі наведені у таблиці 1.

№ з/п

Показник

Розмір підшипників, мм

50

75

100

125

150

1

Норма витрат сталі на 1 підшипник, грн.

150

200

225

250

300

2

Питома вага окремих розмірів в загальному обсязі виробництва, %

10

20

30

20

20

Визначте потребу в сталі для виготовлення підшипників.

Вправа 3

Для фарбування продукції підприємство використовує фарбу МА-25. У попередньому році її було витрачено 20т. Планується збільшення програми випуску продукції на 8% і зниження норми витрати фарби на 4%.

Необхідно визначити потребу підприємства у фарбі на плановий рік.

Вправа 4.

Підприємство виготовляє вироби з вуглецевої сталі. Норма витрати на один виріб – 50 кг. У третьому кварталі необхідно виготовити 102000 виробів. На складі підприємства знаходиться 6,3 тонни вказаної сталі, а в червні вже було замовлено постачальнику (але ще не отримано) 3 тони металу.

Визначте необхідний обсяг закупівлі сталі на третій квартал.

Вправа 5

Планується виробництво партії прогресивних зразків продукції в кількості 12 шт. Аналогом цих нових виробів є серійний виріб, конструкційна вага якого складає 800 кг. Норма витрати сортового прокату на виробництво серійного виробу – 120 кг.

Прогресивний зразок продукції має конструкційну вагу -560 кг. Додаткові витрати металу при виробництві прогресивних зразків продукції складає 25,0%.

Визначте потребу в сортовому прокаті на виробництво партії прогресивних зразків продукції.

Варіанти розміру потреби на виробництво партії прогресивних зразків продукції:

 1.  860,0 кг
 2.  960,0 кг
 3.  1160,0 кг
 4.  1260,0 кг
 5.  1360,0 кг
 6.  1460,0 кг

Зазначте номер правильної відповіді.

4.4. Методичні поради до самостійної роботи

В процесі самостійної роботи з конспектом та першоджерелами при підготовці до тестування за матеріалами змістового модуля „Маркетингова політика розподілу та контроль” потрібно  звернути більше уваги на:

1. Поглиблене і детальне ознайомлення з:

 •  ключовими поняттями та термінами;
 •  методами та рівнями збуту товарів;
 •  методами вибору оптимальних структур каналів розподілу;
 •  типами посередників та їх основними характеристиками;
 •  основними логістичними каналами розподілу;
 •  управління каналами розподілу;
 •  організацією служби маркетингу підприємства;
 •  контролем, ревізією та аудитом підприємства.

Інформацію з цих питань можна знайти в будь-якому підручнику, навчальному посібнику або в Інтернеті, зазначені в списку рекомендованої літератури та інформаційних джерел.

2. При роботі з літературними та іншими інформаційними джерелами потрібно вести конспект.

3. Після опрацювання лекційного конспекту та першоджерел потрібно скласти письмовий звіт та представити на кафедру економіки підприємства.

4. Для підготовки до третього тестового контролю радимо використати тренінгову тестову програму, яка наведена у цьому розділі.

5. У разі виявлення незрозумілих питань потрібно звернутися до лектора або асистента, які ведуть заняття з курсу „Маркетинг”.

6. Нагадуємо, що одного лише лекційного конспекту недостатньо для складання тестового контролю на оцінку вищої за „задовільно”, а перескладання тестів на підвищену оцінку та отримання її „автоматично” КМСОНП не передбачені.

4.5. Тренінгова тестова програма до змістового модуля 3 „Маркетингова політика розподілу та контроль”

Найдіть одну правильну відповідь у кожному тесті.

1. Ключовим поняттям маркетингової політики розподілу є:

а) реалізація виготовленої продукції;

б) формування каналів розподілу;

в) формування логістичних схем.

2. Розрізняють 3 базисних типи каналів розподілу:

а) інтенсивні, селективні, ексклюзивні;

б) торговельні, збутові, сервісні;

в) прямі, опосередковані, змішані.

3. Довжина каналу розподілу – це:

а) кількість наявних у ньому проміжних рівнів;

б) кількість посередників на проміжних рівнях;

в) кількість підприємств проміжної торгівлі у ньому.

4. Для досягнення віддалених ринків порівняно дешевими є:

а) прямі канали;

б) опосередковані канали;

в) як прямі, так і опосередковані канали.

5. Горизонтальні та вертикальні конфлікти в каналах розподілу – це явище:

а) об’єктивне;

б) суб’єктивне;

в) випадкове.

6. Співпрацю в каналах розподілу можна забезпечити:

а) створенням вертикальних маркетингових систем;

б) створенням горизонтальних маркетингових систем;

в) адміністративним регулюванням.

7. Власники потужних складських господарств – це:

а) брокери;

б) консигнатори;

в) трейдери.

8. Швидкий перепродаж продукції здійснюють:

а) маклери;

б) джобери;

в) вистриб’ютори.

9. Вибір суб’єктів каналу розподілу – це:

а) визначення типів та видів посередників, які працюють у ньому:

б) пошуки потенційних посередників;

в) вибір оптимальних варіантів посередників.

10. Суб’єкти каналів розподілу – це:

а) товаровиробники та посередники;

б) товаровиробники та споживачі;

в) контактні організації та організації сприяння.

11. Головна проблема комбінованих (змішаних) каналів розподілу:

а) складність управління;

б) недосконалість організаційної структури;

в) адміністративне втручання.

12. Множинні канали розподілу створюють для:

а) обслуговування різних сегментів ринку;

б) обслуговування конкретного сегменту ринку;

в) обслуговування всіх сегментів ринку.

13. Торгові доми створюють для:

а) інвестування капіталу у виробництво;

б) торговельно-посередницькі діяльності;

в) як “а”, так і “б”.

14. Рівень обслуговування споживачів  в логістичній системі визначається за формулою:

а) ;

б) ;

в). .

15. Головною передумовою створення ефективної маркетингової організаційної структури на підприємстві є:

а) наявність коштів та кадрів;

б) знання поведінки споживачів;

в) доскональне знання кон’юнктури ринку.

16. Найбільш сучасною концепцією організації маркетингу на підприємстві є:

а) відділ збуту;

б) маркетингово-збутовий відділ;

в) відділ маркетингу;

17. Для підприємств з великим асортиментом рекомендується така модель побудови відділу маркетингу:

а) функціональна;

б) товарна;

в) орієнтована на ринки.

18. Для підприємств з незначним асортиментом продукції рекомендується така модель побудови відділу маркетингу:

а) функціональна;

б) орієнтована на споживачів;

в) орієнтована на ринки.

19. Тимчасові форми організації маркетингу на підприємстві:

а) збори акціонерів;

б) збори засновників;

в) ради з маркетингу.

20. Процес визначення та оцінки про співвідношення фактичних показників з плановими – це:

а) контроль маркетингової діяльності підприємства;

б) ревізія маркетингової діяльності підприємства;

в) маркетинговий аудит.

21. Контроль різних планів товарообороту окремих видів продукції здійснюється за формулою:

а) Q=piqi;

б) Q=pi/qi;

в) Q=piqi/100.

22. Контроль валового прибутку підприємства (Пв) здійснюється за формулою:

а) Пв=Q-C;

б) Пв=Q+C;

в) Пв=Q/C

23. Контроль зростання ринку (Р) здійснюється за формулою:

а) ; б) ; в) .

24. Контроль ефективності рекламних витрат (КР) здійснюється за формулою:

а) КРВ+Q; б) КРВ-Q;  в)КРВ/Q.

25. Основні напрямки ревізії маркетингу – це:

а) ревізія маркетингового середовища та стратегії маркетингу;

б) ревізія служби маркетингу;

в) ревізія функціональних складових маркетингу.


5. Додаткова тематика самостійної роботи

Студенти, які отримали незадовільну оцінку під час модульних тестових контролів замість повторного тестування мають самостійно виконати додаткове поглиблене теоретичне дослідження на одну із запропонованих тем, які оцінюються додатковими балами. При цьому студент додаткову тему обирає з того змістового модуля, який є його поточним академічним боргом, з таким розрахунком, або додаткова кількість балів за звіт про додаткове дослідження була достатньою для зарахування відповідного змістового модуля з позитивною оцінкою. Не виключено, що студенту потрібно буде виконати 2-3 додаткових дослідження, аби ліквідувати поточний академічний борг з кожного змістового модуля.

Тематика додаткової самостійної роботи та їх оцінка у бальній системі

Варіанти

Тема самостійної роботи

Оцінка в балах

Рекомендована література

1

2

3

4

Змістовий модуль 1. Принципи та зміст сучасного маркетингу

1.

Ринок як категорія маркетингу

2

2,4,5,8,9

2.

Сегментація ринку товарів і послуг

3

2,4,5,8,9

3.

Інфраструктура ринків

4

2,4,5,8,9

4.

Сутність маркетингу та його сучасна концепція

5

1,2,4,5,7,9

5.

Маркетингові дослідження в умовах ринку

6

2,4,5,7,9

6.

Системи маркетингової інформації

7

2,4,5,7,9

7.

Види попиту та завдання маркетингу

8

1,2,4,5,7,9

8.

Оцінка ринкових можливостей підприємства

9

1,2,3,4,5,7,9

9.

Аналіз ринкових можливостей підприємства

10

1,2,3,4,5,7,9

Змістовий модуль 2. Елементи комплексу маркетингу

10.

Маркетингова товарна політика підприємства

2

1,2,4,5,7,9

11.

Планування нових товарів

3

2,4,5,7,9

12.

Асортиментна політика підприємства

4

4,5,7,9

13.

Життєвий цикл товару та його зв’язок з попитом

5

1,2,4,5,7

14.

Товарна марка

6

1,2,4,5,7,9

15.

Упакування товару

7

1,4,5,7,8,9

16.

Цінова політика в системі маркетингу

8

1,2,3,4,5,9

17.

Методи ціноутворення в умовах ринку

9

1,2,4,7,9

18.

Цінові стратегії в умовах ринку

10

2,4,5,7,8,9

19.

Методи оцінки конкурентоспроможності товарів

11

1,2,3,7,9

20.

Комунікаційна політика підприємства та методи її оцінки

12

4,5,7,8,9

21.

Методи розрахунку бюджету рекламної компанії

13

1,2,7,8,9

Змістовий модуль 3. Маркетингова політика розподілу та контроль

22.

Маркетингова політика розподілу

2

1,2,4,7,9

23.

Управління каналами розподілу

3

1,2,4,5,7,9

24.

Організація маркетингу на підприємстві

4

1,2,4,7,9

25.

Контроль та ревізія маркетингу

5

1,2,4,5,7,9

26.

Маркетинговий аудит

6

2,4,5,7,9

6. Оформлення та захист звіту про самостійну роботу

Звіт про самостійну роботу над кожною з 12 тем трьох змістових модулів складають усі без винятку студенти у вигляді есе чи реферату.

Есе – твір невеликого обсягу і довільної композиції, у якому викладено особистий погляд автора на тему чи проблему, який не претендує на вичерпну трактовку предмета опису. Як правило, есе передбачає назву, суб’єктивну думку автора, яка може відрізнятися від думки інших дослідників.

Реферат – стислий виклад у письмовій формі суті певного питання або наукової проблеми, що включає огляд відповідних джерел. Складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури.

Форму звіту обирає студент. Звіти з кожної теми можуть бути згуртовані в один.

Текстова частина звіту у вигляді есе чи реферату оформлюється на стандартному папері формату А4 з однієї сторони. Поля: верхнє, нижнє та ліве 20 мм, праве – 10 мм. Набір тексту комп’ютерний.

Рисунки та таблиці розміщуються як по тексту, так і на окремих аркушах паперу і повинні мати нумерацію та назву. Формули повинні розміщуватись посередині сторінки і мати нумерацію в правій частині аркуша.

Посилання на використані літературні та інші джерела здійснюється шляхом зазначення в дужках числа, під яким вони наведені у списку використаної літератури. Наприклад, [3,5]. Оформлення інформаційних джерел наведено у списку рекомендованої літератури.

Загальний обсяг звіту незалежно від форми має складати до 50-60 сторінок друкованого тексту разом з таблицями, графіками, списком використаної літератури.

Звіт здається студентом викладачу не пізніше, ніж за тиждень до дати підсумкового контролю (екзамену). Викладачу для перевірки звіту надається термін до 7 днів.

Захист перевіреного звіту відбувається під час екзамену. Захищений звіт зберігається на кафедрі економіки підприємства протягом року.


Міністерство науки і освіти України

Миколаївський національний університет

Імені В.О.Сухомлинського

Кафедра ЕТ і МЕ

Зразок обкладинки

Звіт (есе, реферат)

Про самостійну роботу

З курсу „Маркетинг”

(для додаткової самостійної роботи зазначається обрана тема)

Виконав (ла)

Студ.4 курсу спеціальності

6.030503 міжнародна економіка

___________________________

           (прізвище, ініціали)

Лектор к.е.н. Крайній В.О.

Миколаїв – 200___


Рекомендована література та інші інформаційні джерела

 1.  Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 1998. – 384 с.
 2.  Гончаров С.М. Маркетинг: Навч. посібн. – Рівне: РДТУ, 1997. – 275 с.
 3.  Гончаров С.М., Барановський С.В. та ін. Маркетинг: вправи, ситуації, тести. Навч. посібн. – Рівне: РДТУ, 2000. – 496 с.
 4.  Гончаров С.М. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни „Маркетинг” в кредитно-модульній системі організації навчального процесу. – Рівне: НУВГП, 2004. – 104 с.
 5.  Гончаров С.М. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивчені дисципліни „Маркетинг” в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. – Рівне: НУВГП, 2004. – 104 с.
 6.  Гончаров С.М., Адамчук Т.Л., Шебуня В.Д. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Маркетинг” в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. – Рівне: НУВГП, 2004. – 41 с.
 7.  Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.
 8.  http://nuwm.rv.ua.
 9.  Інтернет.


Підписано до друку 21.10.2010 р.

Формат 60х90/16. Папір офсетний.

Гарнітура «Times New Roman».

Друк на ризографі. Умов. друк. арк. 1,8.

Замовлення № 682 Наклад 100 прим.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37615. Программирование на языке ассемблера для микропроцессоров фирмы Intel 411.5 KB
  Программист или любой другой пользователь может использовать любые высокоуровневые средства вплоть до программ построения виртуальных миров и возможно даже не подозревать что на самом деле компьютер выполняет не команды языка на котором написана его программа а их трансформированное представление в форме скучной и унылой последовательности команд совсем другого языка машинного. шесть регистров сегментов: cs ds ss es fs gs; регистры состояния и управления: регистр флагов eflags flags; регистр указателя команды eip ip. Его...
37616. Тезисы лекций по маркетингу 534.5 KB
  В этой ипостаси маркетинг существует несколько тысяч лет когда произошло отделение купца негоцианта от производителя товара ремесленника. Производственная: Разработка ассортимента новых продуктов; Разработка требований к новым товарам Сбытовая: Выбор каналов сбыта. Сравнительный анализ сбытовой и современной концепций маркетинга Сбытовая Современный маркетинг Учет потребностей Предприятия Потребителей Производится то что Удается произвести Что будет куплено Ассортимент Узкий Широкий Горизонт планирования Краткосрочный Длительный...
37617. Бег с барьерами 15.99 KB
  Дисциплины: Зимний сезон : 50 метров 60 метров Летний сезон : 100 метров женщины 110 метров мужчины 400 метров История Первые упоминания об официальных стартах в барьерном беге относятся к соревнованиям в Англии в 1837 году в колледже Итон. Олимпийский дебют на дистанции 110 метров с барьерами состоялся в 1896 году.
37618. Горный бег 18.2 KB
  Классификация трасс по критерию набор высоты Категория А: набор высоты составляет как минимум 76 метров 250 футов на каждую милю 16 км дистанции; по шоссе проходит не более 20 от общей длины трассы; трасса должна быть длиной не менее одной мили 16 Категория В: набор высоты составляет как минимум 38 метров 125 футов на каждую милю 16 км дистанции; по шоссе проходит не более 30 от общей длины трассы; Категория С: набор высоты составляет как минимум 304 метра 100 футов на каждую милю 16 км дистанции; по шоссе проходит не...
37619. Михаил Сергеевич Горбачёв 42.26 KB
  Как обычные люди становятся историческими личностями, что выделяет их из общего ряда? То, что отличает от остальных, - исключительные способности, энергия, честолюбие, жажда власти, приверженность идеалу, или, напротив, безоглядный цинизм, беспринципность, или то, что с ними связывает
37620. Слагаемые профессионального имиджа педагога 135.5 KB
  Теоретические основы исследования проблемы имиджа педагога. Понятие и структура имиджа. Профессиональный имидж педагога. Создание имиджа учителя. Рекомендации и памятки для учителей...
37621. Определение итогов года по всем объектам учет прибыли и убытков компании 64.87 KB
  Дано: Ведомость расчета ущерба по объекту страхования Таблица выданных полюсов страхования Окончательный расчет рисков. начало Заполняем из таблицы Ведомость расчета ущерба по объекту страхования следующие поля: Номер договора Номер полиса Дата выдачи Колво страховых случаев соответствующие поля таблицы Учет фактических доходов компании Переносим из таблицы Окончательный расчет рисков страхования следующие поля: Ф.О Объект Адрес Вид страхования Срок страхования и заполняем в соответствующие поля...
37622. Создание единого информационного пространства образовательного учреждения 23.07 KB
  Одним из важнейших направлений информатизации современного общества является информатизация образования - процесс обеспечения сферы образования теорией и практикой разработки и использования современных информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого - педагогических целей обучения и воспитания.
37623. Составление плана осмотра объекта 61.83 KB
  Цель задачи: Определить сроки осмотра объекта по всем поданным объектам. Требуется: Вывести план выезда страхового агента на объект. Организационноэкономическая сущность: Данная задача предназначена для того чтобы направить страхового агента на объект в соответствии с желаемой датой указанной клиентом.