55150

ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Мета. Засвоїти зміст і сутність поняття менеджмент що таке менеджмент і хто такі менеджери; розглянути і проаналізувати такі поняття як менеджмент і управління та відповідно менеджера і керівника; значимість менеджменту в управлінні організацією. Еволюція погдядів на сутність менеджменту.

Украинкский

2014-03-22

119 KB

0 чел.

ПРАКТИЧНЕ Заняття 1.

ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ

Мета. Засвоїти зміст і сутність поняття "менеджмент”, що таке менеджмент і хто такі менеджери; розглянути  і проаналізувати такі поняття як „менеджмент” і „управління” та відповідно „менеджер” і „керівник”; значимість менеджменту в управлінні  організацією.

Питання, які вивчаються:

1. Еволюція погдядів на сутність менеджменту.

2. Організація як об’єкт управляння.

3. Менеджмент як вид професійної діяльності.

4. Значимість менеджменту.

5. Ранні теорії менеджменту.

Основні резюмуючі положення:

 •  Нова система господарювання, яка формується в умовах переходу вітчизняної економіки до ринку, потребує спеціалістів у галузі сучасного менеджменту. Суспільству потрібні люди, які вміють аргументовано відстояти свої ідеї, взяти на себе ініціативи, мають лідерські якості, йдуть на розумний ризик і ведуть за собою інших.

У спрощеному вигляді менеджмент - це вміння досягти поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Менеджмент - це також галузь людського знання, яке допомагає здійснювати функції управління (планування, організацію, мотивацію, контроль, координацію). Отже, менеджмент є вдалим поєднанням наукових досягнень у суспільно-економічній галузі та мистецтва управління.

 •  Етимологічно менеджмент походить від латинського слова “manus” – рука. Початково це слово означало вміння дбайливо вести домашнє господарство, майстерно володіти засобами праці, вправно працювати. З появою багатьох видів роботи, з поглибленням спеціалізації виникла потреба в діяльності, яка пов’язувала в єдине ціле роботу багатьох окремих виконавців. Відповідно до цього трансформувався і зміст поняття “менеджмент”. Це слово увібрало у себе всі чисельні вимоги до управління як до науки, мистецтва ведення справ і стилю роботи.

Поміж менеджерів-практиків та вчених ще й досі не існує єдності поглядів щодо сутності менеджменту:

 1.  перші вважають, що менеджмент - це професія орієнтована на практичне використання. Головне тут - реальний результат, який забезпечується накопиченим досвідом менеджера;
 2.  другі вважають, що менеджмент - це процес досягнення мети організації за допомогою інших людей. Тому, головне для менеджера - це мистецтво спілкування з людьми та керування ними;
 3.  треті вважають, що менеджмент - процес прийняття раціональних рішень. Тому, головне завдання менеджера - це пошук оптимальних управлінських рішень за допомогою математичних моделей та на основі використання системи наукових знань.
 •  Чи можна вважати, що американське «менеджмент» і українське "управління" та відповідно «менеджер» і "керівник" - це одне й те саме? Загалом так. Але є деякі відмінності у трактуванні та застосуванні цих понять. Говорячи про «менеджмент», майже завжди розуміють «менеджера» - людину, суб'єкта управління, який діє в певній організації. Говорячи про «менеджера», мають на увазі професійного керівника, який усвідомлює, що він є представником особливої професії, а не просто спеціаліст, який керує техніко-економічними процесами. Менеджер - це людина, яка пройшла спеціальну підготовку з керування виробничими колективами.

Порівняймо "менеджмент" і "бізнес", "менеджмент" і "підприємництво". Бізнес - це діяльність, спрямована на одержання прибутку шляхом створення та реалізації продукції чи послуг. Менеджмент реалізує процес управління будь-яким об'єктом, наприклад, управління тим же бізнесом, наукою, культурою тощо. Бізнесмен - це власник капіталу, який є в обігу і дає прибуток. Бізнесменом може бути просто ділова людина, яка ніким не керує, а менеджер обов'язково посідає керівну посаду і має підлеглих. Підприємець - це людина, яка починає нову справу, здійснює бізнес, реалізує певні нововведення і вкладає свої капітали у нову справу, бере на себе певний ризик.

 •  Значимість менеджменту оцінили та усвідомили ще на початку XX ст. Вже тоді було очевидно, що ця діяльність перетворилася на професію. Менеджмент став галуззю знань, самостійною дисципліною, а менеджери - досить впливовою суспільною силою. Перший вибух інтересу до менеджменту як науки відзначений у 1911 р. (книга Ф.Тейлора "Принципи наукового управління"). З того часу Фредерік Тейлор (1856—1915) вважається основоположником наукового менеджменту.

Вивчення дисципліни "Основи менеджменту" має зробити позитивний внесок у формування нового управлінського мислення і оволодіння новими знаннями, вкрай необхідними нашому суспільству сьогодні, коли ми ще не достатньо досконало розуміємо суть ринку та конкуренції.

Завдання 1. Визначте придатність до менеджерської праці на основі вивчення індивідуально-типологічних ознак, до числа яких відносять:

 •  тип переплетення пальців;
 •  провідна рука;
 •  домінуюче око та деякі інші.
 1.  Переплетіть пальці рук. Великий палець якої руки виявився зверху?( Відзначте для себе буквою „Л” – лівої або „П” – правої; те ж саме для інших завдань)
 2.  Визначення провідного ока.

Для цього потрібен аркуш паперу розміром 5 10 см. З отвором 1 1 см. У центрі. Фіксується предмет, що знаходиться на відстані 30-40 см. Від очей.

По черзі заплющують праве і ліве око. Провідним вважають те око, при заплющенні якого предмет щезає з поля зору, або те , яким Ви бачите предмет так само, як двома очима.

 1.  Проба „схрещування рук”, або „поза Наполеона” .

Якщо при схрещуванні рук права кисть лягає першою на ліве передпліччя, розташовуючись на ньому зверху, а ліва – під правим передпліччям , це означає, що в даній пробі провідною рукою є права.

Дослідження названих авторів показали, що в групі кращих керівників спостерігаються три таких профілі:

а ) збіг правого провідного ока, лівого типу переплетіння пальців і правої руки в „позі Наполеона” (типу П-Л-П) ;

б ) збіг типу П-П-П ;

в ) збіг типу Л-Л-Л.

Низькій професійній придатності до управлінської діяльності відповідають профілі типу Л-Л-П і П-П-Л.

Керівники з лівим провідним оком більш консервативні і скептичні. Вони повільніше розмірковують порівняно з „правоокими” і у них сильніше прагнення до домінування, потреба у визнанні. Вони агресивніші, активніше прагнуть до незалежності. Керівники з цією ознакою тривожніші, емоційніші, ніж „правоокі”, менш стійкі до стресу, менш адаптивні, хоча й активніші.

Керівники з правим провідним оком є гнучкішими , спокійно ставляться до перемін, не бояться нового. Їхня поведінка більш адаптивна, вони соціабельні і контактні.

Власники правого типу переплетення пальців більш недовірливі, фіксовані на невдачах, схильні до суперництва. У них більш виявлена самодостатність, прагнення до незалежності, самостійності.

Особи з лівим типом переплетіння пальців більш соціабельні, податливі і терплячі. У них більш виявлена схильність до групової діяльності і „почуття ліктя” .

Завдання 2. Дайте відповіді на запитання:

 1.  Дайте визначення поняття менеджмент.
 2.  Якою є загальна мета менеджменту?
 3.  Опишіть основні цілі менеджменту.
 4.  Охарактеризуйте принципи менеджменту.
 5.  Що є предметом менеджменту?
 6.  Що є об’єктом менеджменту?
 7.  Охарактеризуйте зв’язок менеджменту з іншими науками.
 8.  Який внесок Ф.Тейлора у теорію наукового менеджменту?

теми рефератів

 1.  Основне завдання та задачі менеджменту.
 2.  Наукові принципи менеджменту
 3.  Менеджмент як окрема галузь науки.
 4.  Менеджмент – це мистецтво.
 5.  Зв’язок менеджменту з іншими науками.
 6.  Види менеджменту.
 7.  Внутрішнє середовище організації.
 8.  Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність організації.
 9.  Значення теорії наукової організації управління з точки зору сучасної науки.
 10.  Значення теорії адміністративного управління з точки зору сучасної науки.
 11.  Сутність досліджень у Хотторні та їх внесок в розвиток управлінської практики.
 12.  Внесок кількісного підходу  в теорію і практику менеджменту.
 13.  Наукові погляди, що передували класичній теорії.
 14.  Біхевіористська школа менеджменту
 15.  Сучасні підходи в менеджменті.

Обрати вірну відповідь:

1.  Цей підхід в управління пов’язаний з іменами Ф. Тейлора, подружжя Гілберт, Г.Ганта:

 1.  Школа наукового управління
 2.  Адміністративна школа
 3.  Кількісний підхід

2.  Цей підхід в управління, пов’язаний з іменами Е. Мейо, Мері Фоллетт, А. Маслоу:

 1.  Школа наукового управління
 2.  Адміністративна школа
 3.  Школа людських відносин

3.  Представники якого підходу в управлінні вважали, що сутність управління полягає в підвищенні ефективності праці шляхом удосконалення окремих операцій:

 1.   Школи наукового управління
 2.  Адміністративної школи
 3.  Кількісного підходу

4 Школа людських стосунків отримала розвиток в теорії і практиці менеджменту завдяки роботам наступних вчених:

 1.   Д. МакГрегора, Ф. Герцберга, К. Аджиріса, Р. Лайкерта
 2.  Д.Муні, Ф. Файоля, Л. Урвика
 3.  Е. Мейо, А. Маслоу, М. Фоллетт

5. Управління, як універсальний процес, що складається із взаємопов"язаних функцій  вперше розглянув:

 1.  Ф. Тейлор
 2.  А. Файоль
 3.  М. Вебер

6.  Управлінську працю як окремий вид трудової діяльності вперше розглянули засновники:

 1.  школи адміністративного управління
  1.  школи наукового управління
  2.  біхевіористської теорії

7. Яка з перелічених функцій не є спеціальною (спеціалізованою)

 1.  оперативне управління
 2.  управління маркетингом
 3.  мотивація трудової діяльності

8. Яка з перелічених функцій не є загальною:

 1.  планування
 2.  управління маркетингом
 3.  організація

9. Окремі працівники і трудові колективи, що мають форму підприємств, об’єднань, асоціацій, акціонерних компаній тощо - є:

 1.  предметом менеджменту
 2.  об’єктом менеджменту
 3.  суб’єктом менеджменту

10. Міжособові відносини є:

 1.  предметом менеджменту
 2.  об’єктом менеджменту
 3.  суб’єктом менеджменту

11. Підхід, що розглядає управління, як безперервну серію взаємопов’язаних управлінських функцій - це:

 1.  системний
 2.  ситуаційний
 3.  процесний

12. Який принцип менеджменту передбачає результативність, успіх у досягненні мети, а також економічність, або мінімальні витрати для одержання відповідного результату за умов виправданого ризику:

 1.  єдиноначалля і колегіальності
  1.  досягнення високої економічної ефективності діяльності
  2.  демократичного централізму

13. Який принцип передбачає повне використання найновіших концепцій розвитку науки і техніки, прогресивного досвіду організації менеджменту в кращих підприємствах і організаціях:

 1.  демократичного централізму
 2.  законності
 3.  науковості

14. Особливу увагу питанням нормування праці, організації робочих місць і аналізу трудових рухів приділяли представники

 1.  школи адміністративного управління
 2.  школи людських можливостей
 3.  школи наукового управління

15. Хто запровадив конвейєрну систему виробництва:

 1.  Ф.Тейлор         2.  Ф.Гілберт         3.   Г.Форд

16. Хто проводив дослідження з метою вивчення можливостей застосування на практиці досягнень біхевіоризму на заводах компанії "Вестерн Електрік" в м.Хоторні:

 1.  А.Слоун
 2.  Г.Форд
 3.  Е.Мейо

17. Способи і прийоми використання управлінськими працівниками закономірностей поведінки і діяльності людей через їх свідомість, волю, почуття для досягнення цілей організації - це:

 1.  адміністративні методи менеджменту;
 2.  соціально - психологічні методи менеджменту;
 3.  будь-які методи менеджменту.

18. Чим відрізняються менеджери і підприємці ?

 1.  освітою
 2.  характером участі у підприємницькій діяльності
 3.  оплатою праці

19. Чи відрізняються категорії "управління" і «Основи менеджменту» ?

 1.  так, кардинально
 2.  управління - це складова менеджменту
 3.  управління  і менеджмент - це одне і теж

20. Управління - це

 1.  керівництво
 2.  планування
 3.  дія на певний об’єкт


Практичне заняття №2.

Прийняття управлінських рішень.

Мета: вивчити природу прийняття управлінських рішень, їх способи, наукові методи підвищення ефективності, основні фактори, які необхідно при цьому враховувати.

Питання до розгляду.

1. Основи теорії прийняття прийняття рішень.

2. Процес прийняття рішень.

3. Методи творчого пошуку альтернатив.

Теми рефератів.

 1.  Природа рішень у сфері менеджменту.
 2.  Місце прийняття рішень в процесі управління.
 3.  Людський та організаційний фактори у процесі прийняття рішення.
 4.  Індивідуальне та групове прийняття рішень.
 5.  Експертні методи прийняття рішень.
 6.  Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень.
 7.  Методи оптимізації рішень у менеджменті.
 8.  Процес розробки і реалізації управлінських рішень.

Основні резюмуючі положення

♦ Рішення - це вибір альтернативи. Прийняття рішень є зв'язуючим процесом, необхідним для виконання будь-якої управлінської функції. Запрограмовані рішення характерні частіше всього для ситуацій, що повторюються.

Приймаються вони з дотриманням необхідної послідовності етапів. Нові або складні ситуації вимагають незапрограмованих рішень. У такому випадку керівник сам вибирає процедуру прийняття рішень. Вони можуть прийматися, основуючись на інтуїції, судженнях або методом раціонального вирішення проблеми. Раціональний підхід сприяє підвищенню імовірності прийняття ефективного рішення в новій складній ситуації.

Етапи раціонального вирішення проблем: діагноз, визначення обмежень і критеріїв прийняття рішень, виявлення альтернатив, їх оцінка, кінцевий вибір. Процес не є завершеним, доки через систему зворотного зв'язку не буде засвідчено факт реального вирішення проблеми. Середовище прийняття рішень варіює в залежності від ступеня ризику. Умови визначеності існують, якщо керівник точно знає результат кожного вибору. В умовах ризику імовірність результату в кожному рішенні можна визначити з відомою достовірністю. Якщо інформації недостатньо для прогнозування рівня імовірності результатів в залежності від вибору, умови прийняття рішення є невизначеними. В умовах невизначеності керівник на основі власного судження має встановити імовірність можливих наслідків.

Ціннісні орієнтації керівника впливають на його рішення. Доцільніше приймати рішення швидко, але не опереджаючи час. Отримання додаткової інформації вимагає часу та коштів. Оскільки ж здатність людини засвоїти і використати таку інформацію обмежена керівник повинен визначитися, чи варто витрачати кошти на отримання додаткової інформації, щоб рішення було більш якісним. Фактори поведінки (наприклад, негативне ставлення до чого-небудь або до кого-небудь, особисті уподобання і бар'єри сприйняття інформації) є розповсюдженими обмеженнями на шляху прийняття ефективних рішень.

Кожне важливе рішення так чи інакше пов'язане з компромісом, негативними наслідками та побічними ефектами, значення яких керівник має співвідносити з очікуваною вигодою. Воно тягне за собою прийняття наступних рішень і буде впливати на всі сегменти організації. Ефективно працюючий керівник повинен розуміти взаємозалежність рішень і вибирати альтернативи, які сприяють досягненню цілей організації.

Дайте відповіді на запитання

 1.  Наведіть відмінності у прийнятті управлінських рішень і рішень у повсякденному житті.
 2.  Наведіть відмінності між запрограмованими і незапрограмованими рішеннями.
 3.  Наведіть відмінності між рішеннями, основаними на судженнях, і раціональними рішеннями.

Етапи раціонального вирішення проблем.

Як особисті оцінки можуть впливати на процес прийняття рішень?

 1.  Наведіть відмінності в рішеннях, що приймаються в умовах визначеності, ризику і невизначеності.

Які можливості вибору має керівник, стикаючись з невизначеністю?

Визначте вплив фактора часу на прийняття рішень.

Визначте вплив факторів поведінки на прийняття рішень.

10. Відмінності між відомостями і повідомленнями.

11 .Використайте свої знання з управління для складання плану, який дозволить вашій організації приймати ефективні рішення.

12. Як слід застосовувати технологію раціонального вирішення проблем і здійснювати організаційні рішення?

13.Чому для керівника важливо розуміти різницю між вирішенням проблеми і прийняттям рішення?

14. «Прийняття важливого рішення в організації подібне до каменя, кинутого на середину ставка». Що означає ця фраза з управлінської точки зору?

Обрати вірну відповідь (тести):

1. Рішення, що базуються на звичці, заведеному порядку і ухвалюються за типових обставин - це

 1.  програмовані рішення
 2.  не програмовані рішення
 3.  раціональні рішення

2. За способом обґрунтування рішення можуть бути:

 1.  інтуїтивні, засновані на суб’єктивних судженнях, раціональні
 2.  одноособові, колегіальні
 3.  перспективні, поточні, оперативні

3. За способом прийняття рішення бувають:

 1.  інтуїтивні, засновані на суб’єктивних судженнях, раціональні
 2.  одноособові, колегіальні
 3.  перспективні, поточні, оперативні

4. За тривалістю дії рішення бувають:

 1.  інтуїтивні, засновані на суб’єктивних судженнях, раціональні
 2.  одноособові, колегіальні
 3.  перспективні, поточні, оперативні

5. За характером розв’язуваних завдань рішення бувають:

 1.  одноособові, колегіальні
 2.  програмовані, не програмовані, компроміси
 3.  перспективні, поточні, оперативні

6. Що з нижченаведеного не є перевагою групового ухвалення рішень:

 1.  більший обсяг знань та інформації, що береться до уваги
 2.  час, що витрачається на розробку та ухвалення рішення
 3.  зростання кількості запропонованих альтернатив  вирішення проблеми

7. Що з нижченаведеного  є перевагою групового ухвалення рішень:

 1.  більший обсяг знань та інформації, що береться до уваги
 2.  зростання кількості запропонованих альтернатив вирішення проблеми
 3.  тиск, примус з метою нав’язувань власного рішення однією із сторін

8. Що з нижче наведеного не є недоліком групового ухвалення рішень:

 1.  зростання кількості запропонованих альтернатив вирішення проблеми
 2.  час, що витрачається на розробку та ухвалення рішення
 3.  тиск, примус з  метою нав’язувань власного рішення однією із сторін

9. Якщо керівник точно знає результат кожного з альтернативних варіантів вибору, то рішення приймається в умовах:

 1.  визначеності
 2.  ризику
 3.  невизначеності

10. Якщо поряд з можливістю понести втрати існує імовірність отримання доходів, то рішення приймається в умовах:

 1.  визначеності
 2.   ризику
 3.  невизначеності

11. Якщо неможливо оцінити імовірність потенційних результатів, то рішення приймається в умовах:

 1.  визначеності
 2.  ризику
 3.  невизначеності

12. Рішення, що приймаються в ситуаціях, які внутрішньо не структуровані, відносно нові або зустрічаються вперше, є:

 1.  програмованими
 2.  не програмованими
 3.  раціональними

13. Управлінські рішення бувають:

 1.  штабні
 2.  інтуїтивні
 3.  лінійні

14. Форма колегіального прийняття рішення, одностайної згоди всіх учасників наради, конференції,  тощо - це:

 1.  компроміс
 2.  консенсус
 3.  ухвалення


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24785. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 89 KB
  Территориальные факторы и особенности расселения населения Размещение населения показывает распределение жителей по отдельным частям территории страны. Показателями размещения являются численность населения или доля от общей численности и плотность населения количество жителей на единицу площади. Если динамика населения страны в целом зависит в основном от естественного движения населения то изменение размещения населения внутри России связано в основном с миграционными процессами.
24786. ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 168 KB
  В изучаемом курсе нас будет интересовать общая теория управления. И Кнорринг считает что управление в широком понимании этого термина непрерывный процесс воздействия на объект управления личность коллектив технологический процесс предприятие государство для достижения оптимальных результатов при наименьших затратах времени и ресурсов[19]. Понятие управление используется в следующих значениях: 1 управление как наука система упорядоченных знаний в виде концепций теорий принципов способов и форм управления; 2 управление как...
24787. Направления административных реформ в странах Запада и в России: сравнительный анализ 75 KB
  Суть административной реформы АР в Российской Федерации в комплексной трансформации системы органов государственного управления с целью обеспечения их большей гибкости и эффективности. Концепция нового государственного управления: мировая практика. Стремление осуществить АР в РФ соответствует идеям и мировой практике совершенствования государственного управления. во многих странах Запада был реализован значительный объем широкомасштабных и комплексных программ реформирования системы государственного управления на основе концептуальных...
24788. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. Сущность системного подхода к организациям. Синергетический эффект в организациях 97.5 KB
  Системный подход стал фактически тем инструментом который позволил создать современную теорию организации. Можно сказать что теория организации как наука родилась именно в рамках этого подхода. Цели организации задаются извне или вырабатываются внутри нее с учетом этих целей выбираются форма и устройство организации.
24789. УПРАВЛЕНИЕ ПРСОНАЛОМ 147.5 KB
  Набор персонала заключается в комплектовании необходимого резерва кандидатов на все должности и специальности из которых организация отбирает подходящих для нее работников.; составление базы данных по кандидатам на вакантные должности; отбор персонала выявление различий между кандидатами и соответствующими требованиями будущей деятельности выбор лучших кандидатов; решение о приеме на работу; введение в должность адаптация работника. Это более тонкая по сравнению с отбором процедура идентификации характеристик человека и...
24790. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 73 KB
  Требования предъявляемые к управленческим решениям Сущность и виды управленческих решений Решение это выбор альтернативы. Решения принимаемые в процессе управления могут быть классифицированы по различным признакам. По уровню управления различают решения принимаемые на разных уровнях: начальника цеха начальника отдела; заместителя директора; директора; министра.
24791. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 42 KB
  Организация связей с общественностью в системе государственного и муниципального управления: общее и особенное. управления можно отнести: участие в демократизации государственного управления содействие становлению гражданского общества. Существует прямая зависимость между уровнем управления и особенностями служб PR: в региональных и муниципальных органах власти широко реализуется коммуникативная функция и общение с гражданами постоянно и организованно. Возможности PR могут быть использованы в целях повышения открытости государственного...
24792. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 59.5 KB
  наличие централизованных информационных центров генераторов баз данных 2. Например: Федеральная налоговая служба организовала Банк Данных глобальную базу данных. Локальные и распределенные базы данных системы управления базами данных. Информационные ресурсы представляют собой отдельные документы и отдельные массивы документов в информационных системах библиотеках архивах фондах банках данных других видах информационных систем.
24793. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Технологические уклады, основные периоды. Прогноз 73 KB
  Инновации и жизненный цикл товара. Этап внедрения начинается с момента появления товара на тынке. Цены на первом этапе могут быть низкими либо высокими в зависимости от специфики и особенностей товара и потребителя. Примером товара находящегося на первом этапе ЖЦТ может служить цифровая фотокамера.