55152

Категорійно-понятійний апарат з БЖД, таксономія небезпек

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: Усвідомити концепцію допустимого ризику та визначити небезпечні й шкідливі чинники для життя людини що найчастіше трапляються шляхом соціального опитування студентів.

Украинкский

2014-03-22

949 KB

21 чел.

Практичне заняття №1 - Статистична оцінка небезпечиних і шкідливих чинників для життя людини.

Тема:  Категорійно-понятійний апарат з БЖД, таксономія небезпек.

Мета: Усвідомити концепцію допустимого ризику та визначити небезпечні й шкідливі чинники для життя людини, що найчастіше трапляються, шляхом соціального опитування студентів.

Короткі теоретичні відомості

Життєдіяльність-це специфічна форма активності людини, яка охоплює усю різноманітність взаємодії людини з навколишнім середовищем.  Будь-яка діяльність людини є  потенційно-небезпечною. Потенційна небезпека діяльності людини існує як явно, так і приховано, у вияві її результатів, котрі важко передбачити , і які можуть бути причиною травм, загибелі, захворювань, погіршення працездатності і самопочуття та інших небезпечних наслідків.

Небезпека-це наслідок впливу окремих факторів на людину.

Розрізняють уражаючі, небезпечні та шкідливі фактори.

Уражаючі фактори можуть призвести до загибелі людини.

Небезпечні фактори викликають за певних умов травми чи раптове погіршення здоров’я( головний біль, погіршення зору, слуху, зміну психологічного чи фізичного стану).

Шкідливі фактори можуть викликати захворювання чи зниження працездатності людини, як у явній, так і в прихованій формі.

Важливо зазначити, що усвідомлення небезпечних та шкідливих факторів для життя людини є тільки першим кроком до безпечної життєдіяльності. Необхідно встановити умови, за яких ці чинники спричиняють небажані наслідки і попередити їх виникнення.

Хід роботи

Студентам пропонується оцінити небезпечність для життя мешканця України 25-ти чинників, наведених в таблиці 1, за такою шкалою: найнебезпечніший чинник (на думку студента) – оцінено в 25 балів, а далі – 24, 23, 22 і до останнього, який вважається найменш небезпечним – в 1 бал.

Зрозуміло, маючи неоднаковий життєвий досвід, студенти по-різному оцінюють небезпечність того чи іншого чинника, тому отримані результати треба статистично обробити. Для кожного чинника підраховують кількість балів , які визначили студенти, цю суму ділять на кількість опитаних студентів і одержана величина слугує середньоюоцінкою небезпечності того чи іншого чинника: чим вона є більшою, тим небезпечніший чинник.

Середню оцінку небезпечності j–го чинника Sj визначають за формулою:

                 Sj =∑ Sij / n                                                      (1)

де Sij – індивідуальна оцінка небезпеки для  j-го чинника;

n – кількість опитаних студентів.

Якщо прийняти, що перелічені чинники охоплюють усі небезпеки життя людини, то можна також оцінити відносну частку кожного чинника qj в сумарною  кількістю небажаних наслідків за формулою:

              qj = (Sj / 325 ) * 100 = Sj / 3,25, %                         (2)

Результати розрахунків заносимо в табл. 1.

Таблиця 1 – Статистична оцінка небезпечних та шкідливих чинників для життя людини

Чинник

Індивідуальна

оцінка Sij

Середня оцінка Sj

Відносна частка qj

1

Авіаційний транспорт

2

Автомобільний транспорт

3

Атомна енергетика

4

Вживання спиртних напоїв

5

Виробничі травми

6

Вбивства та навмисні ушкодження

7

Водойми

8

Діагностичне опромінення

9

Електричний струм

10

Залізничний транспорт

11

Інфекційні захворювання

12

Інші чинники

13

Куріння

14

Методичні препарати

15

Наркотичні речовини

16

Побутові травми

17

Робота в правозахисних органах

18

Пожежі

19

Самогубства

20

СНІД

21

Спортивні та масові заходи

22

Стихійні лиха

23

Тероризм

24

Харчові отруєння

25

Хірургічні втручання

Питання для самоперевірки

1. Який з методичних підходів до оцінки коефіцієнта індивідуального ризику використовує результати опитування населення?

А) експертний;

Б) інженерний;

В) соціологічний;

Г) модельний.

2. У якому рядку чинники, які призводять до до нещасних випадків, знаходяться у послідовності зменшення їх реалізації?

А) техніка → людський чинник → середовище перебування;

Б) людський чинник → техніка → середовище перебування;

В) середовище перебування → людський чинник → техніка;

Г) людський чинник → середовище перебування → техніка.

3. У нас еленому пункті А в результаті дорожньо-транспортного пригод загинуло 100 осіб за рік. Визначити рівень ризику для цього чинника, якщо в пункті А проживає 500 тис. осіб.

4. Яку концепцію використовує сучасна наука про безпеку життєдіяльності людини?

А) концепцію допустимого ризику;

Б) концепцію абсолютної безпеки середовища;

В) концепцію невизначеного ризику;

Г) концепцію мінімального ризику.

5. За рахунок чиєї енергії виявляється дія механічних небезпечних чинників?

А) їх енергії;

Б) енергії людини;

Б) опосередковано;

Г) їх енергії та енергії людини.

6. Кофіцієнт індивідуального ризику на підприємстві – це:

А) відношення кількості працівників на підприємстві до кількості потерпілих за рік;

Б) відношення кількості потерпілих за рік до кількості працівників на підприємстві;

В) відношення кількості нещасних випадків з летальним наслідком за рік до кількості працівників на підприємстві;

Г) кількості нещасних випадків з летальним наслідком за рік до загальної кількості нещасних випадкі.

Практичне заняття № 2 - Кількісне оцінювання ризику небезпеки.

Тема:  Ризик як кількісна оцінка небезпеки. Застосування «ризик-орієнтованого» підходу для побудови імовірно - логічних  моделей виникнення та розвитку НС.

Мета: Визначте відносну частку кожного джерела небезпеки (у процентному співвідношенні), що формує для цієї людини загальний індивідуальний ризик.

Короткі теоретичні відомості

Важливою характеристикою небезпеки є шкода - якісна або кількісна оцінка збитків, заподіяних небезпекою.  Кожний окремий елемент шкоди має своє кількісне вираження: чисельність загиблих, кількість поранених чи хворих, площа ураженої  території, вартість пошкоджених транспортних засобів, тощо. Універсальною одиницею вираження шкоди є збитки у грошовому еквіваленті. Небезпека само по собі вказує лише на потенційну можливість спричинення шкоди. Для оцінки її імовірності та тяжкості прояву застосовують поняття «ризику». Ризик смертельної небезпеки ( найтяжча шкода- смерть людини) розраховується як частота з формулою ________, де n-кількість подій із смертельними наслідками, N- максимально можлива кількість цих подій ( кількість подій  n i N обов’язково визначаються за однаковий інтервал часу, найчастіше за один рік)

При розрахунку загального ризику величина N- у формулі _______ є максимальною кількістю всіх без винятку подій. При розрахунку ґрунтового ризику величина N- це максимальна кількість подій у певній групі населення ( виокремлена із загальної кількості  людей за певною ознакою, наприклад за віком, професією, місцем проживання тощо).

Хід роботи

Необхідно виконати розрахунок ризику певної особи, особисті данні якої зазначені за варіантом. Методу розрахунку наведено  на  прикладі розв’язання аналогічної задачі.

Приклад розрахунку кількісного оцінювання ризику небезпеки.

Про людину відомо, що їй 50 повних років, чоловічої статі, мешкає у місті, є професійним будівельником (спеціальність „муляр-штукатур"). Спосіб життя людини відрізняється наявністю шкідливої звички куріння. Відомо також, що людина має власний легковий автомобіль, використовуючи його для приватних цілей 100 годин на рік, і це є для неї основною причиною додаткового ризику.

Розрахуйте для цієї людини сумарний ризик наразитися протягом року на смертельну небезпеку.

Визначте відносну частку кожного джерела небезпеки (у процентному співвідношенні), що формує для цієї людини загальний індивідуальний ризик, і побудуйте кругову діаграму джерел ризиків. Необхідні для розрахунку дані візьміть із додаткових таблиць 2 - 9, наведених нижче.

Розв'язання.

1.0цінимо для досліджуваної людини ризик смертельної небезпеки внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне старіння організму:

вік 50 років означає належність до вікової групи 12 (табл. 3)„ відповідно шуканий ризик для людини цієї групи (табл. 3) становить R1=0,0084=8,4 10-3. Застосуємо поправку, що враховує місце проживання особи (місто) та стать (чоловіча), звернувшись до табл. 4: коефіцієнт К пр=1,45, тому скореговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне  старіння організму становить:

R1 =Кпр ·R1=1,45 ·8,4 ·10-3=1,22 ·10-2       (3)

2.0цінимо для досліджуваної людини ризик загибелі протягом року
внаслідок
можливого нещасного виладку на виробниитві: 

будівельні спеціальності за табл. 5  мають код5 і ризик наразитися на
смертельну
небезпеку протягом 1години К,=6 10 . Кількість робочих
годин
протягом календарного року складає для цієї професійної групи
робітників
2024 години, тому скориговане значення ризику наразитися на
смертельну
небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного
випадку
на виробництві становить:

R2=6 ·10-7·2024=1,21· 10-3  

Зв.ув! Якби ми досліджували ризик наразитися на смертельну
небезпеку
протягом року внаслідок можливого нещасного випадку на
виробництві
для особи протилежної статі (жінки), відповідно до даних табл. 4 слід було застосувати поправку, яка враховує статистику у
співвідношенні
нещасних випадків між чоловіками і жінками: для даної вікової групи (50 років), воно складає  74%/26%= 2,8, тобто скориговане значення ризику наразитися на смертельну небезпеку протяг ом року внаслідок можливого нещасного випадку на виробництві для особи жіночої  статі становило б:

 

R2 = 1/1,28 ·1,21·10-3= 4,3·10-4 

З.Оцінюємо для досліджуваної людини ризик наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку в побуті:

вік 50 років означає належність до вікової групи 12 (табл. 3) в1дповідно шуканий ризик для людини цієї групи (табл. 3) становить RЗ=0,00120=1,2 10-3. Застосуємо поправку, що враховує місце проживання особи (місто) та її стать (чоловіча), звернувшись до табл. 4: коефіцієнт Кпр=1,6, тому скореговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок можливого нещасного випадку в побуті становить:

R3=Кпр·R3=1,6 ·1,2 ·10-3=1,92 ·10-2 (6)

4.0цінюємо для досліджуваної людини ризики наразитися на смертельну небезпеку протягом року, зумовлені її індивідуальним способол життя: за даними табл. 7 знаходимо ризик смерті курця, спричинений його шкідливою звичкою курінням, R4=8000 *10-6 за даними табл. 4 застосовуємо поправковий коефіцієнт, що враховує стать (чоловiча) і місце проживання людини (місто)  Кпр=1,45. Тепер скореговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок куріння обчислюється як:

R4=Kпр · R4=1,45·8000·10-6=1,16*10-2     

табл. 5 дістаємо, що для непрофесійної діяльності Водіння автомобіля" погодинний ризик наразитися на смертельну небезпеку становить R4=1 * 10-4 Оскільки за умовою задачі кількість годин водіння автомобіля протягом року становить 100 годин, скореговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок ДТП обчислюється, зважаючи на поправковий коефіцієнт Кпр=1,6 (табл. 4), що враховує стать (чолові ча) і місце проживання людини (місто), як:

R4=Кпр·100 ·R4=1,6· 100 ·1 ·10-4=1,6 ·10-2  

Якби ми досліджували ризик наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку при непрофесійному водінні автомобіля для особи протилежної статі (для жінки), відповідно до даних табл. 4 слід було застосувати поправку, яка враховує статистику ризику нещасного випадку залежно від статі й місцевості, де мешкає людина: для жінок, що мешкають у місті, поправковий коефіцієнт К пр=0,28, тому скореговане значення ризику наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку, пов'язаного з водінням власного автомобіля, для особи жіночої статі становило б:

R2=0,28 ·100·1 ·10-4=2,8 ·10-3  

5.0цінимо для досліджуваної людини сумарний ризик (загальний) наразитися на смертельну небезпеку протягом року, спричинений як її професійною діяльністю, так і індивідуальним способом життя:

R=R1+R2+R3+(R4/+R4//)=1,22·10-2+1,21·103+1,92·103+1,16·102+1,6·102 =4,29*10-2

6.0цінимо для досліджуваної людини відносні частки кожного з ризиків наразитися на смертельну небезпеку протягом року і подамо їх у вигляді діаграми.

Діограма ризиків смертельних небеспек

27%                          4%      3%                               38%

                                        28%

Висновок. Очевидно, що домінуючим внеском у сукупний (загальний) ризик наразитися на смертельну небезпеку є додаток, R4/+R4// (27%+38%=65%), зумовлений індивідуальним способом життя людини.

7.Проведемо якісний аналіз абсолютних величин складових загального ризику для даної людини за упорядкованою шкалою ризиків смертельних небезпек (табл. 9).

Ризик померти внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне старіння організму становить 1,22 * 10-2. Така величина серед групи високого ризику відноситься до розряду екстремальних ризиків.

Ризик померти внаслідок нещасного випадку на виробництві(1,21* 10-3)  дуже високий.

Ризик наразитися на смертельну небезпеку в побуті (1,92 *10-3)  теж дуже високий.

Ризик передчасної смерті внаслідок індивідуального способу життя (куріння і поїздки на автомобілі) становить (2,76 *10-2), що класифікуеться як екстремальний  ризик.

Тож загальний (сумарний) ризик передчасної смерті внаслідок цих факторів — екстремальний.

Задачя для самостійного розрахунку

Розрахуйте ризик наразитися на смертельну небезпеку  для для іншої людини, коли відомо:

 1.  вік людини;
 2.  стать людини;
 3.  місце проживання;
 4.  вид професійної діяльності;
 5.  спосіб життя (основні причини додаткового ризику).

Таблиця 2 -Варіанти завдань для задачі

 варіанта (остання цифра номера зал. книжки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вік, років

19

29

39

42

38

45

52

41

25

33

Стать

чол.

чол.

жін.

жін.

чол.

чол.

чол.

чол.

жін.

чол.

Місцевість, де проживає

село

місто

село

село

місто

місто

село

місто

село

місто

Вид проф. діяльності

фермер

шахтар

вчителька

агроном

будівельник

льотчик цивільної авіації (1800 годин нальоту)

ремісник-гончар

оператор АЄС

продавець

водій

Заняття пов`язане з додатковими факторами ризику

паління

надмірне вживання алкоголю

поїздки на велосипеді 600км на рік

поїздки на власному авто 150 год на рік

мисливство, 200год на рік

кіннотник,  250 год на рік

спелеолог, 150 год на рік

академічна гребля, 600 год на рік

паління

лижні прогулянки, 150 год на рік

Таблиця 3 - Ризик наразитися на смертельний нещасний випадок у побуті для чоловіків різного віку ( на 1-ну людину протягом року)

Вікові групи за №

Вікові групи, роки

Ризик смерті у

побуті

Вікові групи за №

Вікові групи, роки

Ризик смерті у побуті

-

Усі  літа разом

0,00092

-

Працездатний вік (15-16 років)

0,00097

№10

40-44

0,00089

№1

0

0,00078

№11

45-49

0,00100

№2

1-4

0,00031

№12

50-54

0,00120

№3

5-9

0,00025

№13

55-59

0,00130

№4

10-14

0,00022

№14

60-64

0,00140

№5

15-19

0,00072

№15

65-69

0,00150

№6

20-24

0,00110

№16

70-74

0,00170

№7

25-29

0,00088

№17

75-79

0,00270

№8

30-34

0,00083

№18

80-84

0,00420

№9

35-39

0,00084

№19

85 і старше

0,00700

Таблиця 4 - Ризик смерті людини від генетичних та соматичних захворювань і внаслідок природного старіння організму (на 1-ну людину протягом року)

Вікові групи за №

Вікові групи, роки

Ризик смерті у

побуті

Вікові групи за №

Вікові групи, роки

Ризик смерті у побуті

-

Усі літа разом

0,01050

-

Працездатний вік (15-16 років)

0,03800

№10

40-44

0,00270

№1

0

0,02300

№11

45-49

0,00480

№2

1-4

0,00080

№12

50-54

0,00840

№3

5-9

0,00030

№13

55-59

0,01500

№4

10-14

0,00020

№14

60-64

0,02500

№5

15-19

0,00030

№15

65-69

0,03800

№6

20-24

0,00040

№16

70-74

0,05900

№7

25-29

0,00050

№17

75-79

0,09100

№8

30-34

0,00090

№18

80-84

0,14300

№9

35-39

0,00160

№19

85 і старше

0,24000

Таблиця 5 - Поправковий коефіцієнт Кпр для урахування місця проживання людей ті її статі.

Тип населеного пункту

Нещасні випадки

Хвороби

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

Місто

1,6

0,28

1,45

0,38

Село

1,9

0,31

1,7

0,42

Таблиця 6 - Ризик смертельної небезпеки, спричиненої різними видами професійної та непрофесійної діяльності ( на 1-ну людину чоловічої статі ща 1-ну годину)

Код виду діяльносі

Вид діяльності

Ризик смертельної небезпеки

Код виду діяльності

Вид діяльності

Ризик смертельної небезпеки

Виробничі професії

15

Пожежники

1,10-7

1

Працівники вуглекоксівних підприємств

5·10 -7 -5·10-6

16

Поліцейські, міліціонери, військовослужбовці

1,5·10-7

2

Робітники пов’язані з процесом вулканізації

5·10 -7 -5·10-6

17

Водії-професіонали

3·10-7

3

Моряки на риболовецьких траулерах

6·10-7

18

Боксери-професіонали

4·10-7

4

Працівники вугільних шахт, шахтарі

2,5·10-7-6·10-7

19

Верхолази, монтажники

3,2·10-6

5

Будівельні робітники

6·10-7

20

Трактористи

4,2·10-6

6

Гончарі та глазурувальники

2,5·10-7

21

Льотчики цивільної авіації

2,1·10-7-1·10-6

7

Працівники АЕС

4·10-8

22

Льотчики-випробувачі

6·10-5

8

Працівники легкої промисловості

5·10-8-6·10-8

23

Військові вертольотчики

1,2·10-5

10

Працівники вантажної промисловості

4·10-8-6·10-8

Непрофесійний спорт, дозвілля

11

Працівники промисловості (в цілому)

1,2·10-7

24

Велосипедисти, лижники, легкоатлети

3·10-7

Невиробничі професії

25

Боксери, борці

4,5·10-7

26

Мисливці, біатлоністи

7·10-7

12

Працівники торгівлі

3,5·10-8

29

Гребці, плавці

1·10-5

13

Працівники сфери обслуговування, педагоги, студенти

5·10-8

30

Альпіністи, спелеологи, драйвери

2,7·10-5

31

Жокеї, кіннотники

1·10-4

14

Працівники села, фермери

6·10-8

32

Водії автомобіля

1·10-8-1·10-5

33

Інші види занять

1·10-8

Таблиця 7 - Співвідношення нещасних випадків, спричинених різними видами діяльності, між особами протилежної статі залежно від віку, %

Вікова грпа, роки

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Чоловіки

80

81

76

74

71

62

Жінки

20

19

34

26

29

38

Разом, %

100

100

100

100

100

100

Таблиця 8 - Ризик смерті людини внаслідок згубних звичок порівняно з ризиком смертельних небезпек невиробничого характеру ( на 1-ну людину за рік)

Джерело небезпеки

Ризик загибелі

Джерело небезпеки

Ризик загибелі

1

Паління

8000·10-6

7

Випадки утоплення

91·10-6

2

Надмірне вживання алкоголю

212·10-6

8

Випадкові удушення, закупорювання дихальних шляхів

58·10-6

3

Дорожнє-транспортні пригоди ДТП

190·10-6

9

Ураження електричним струмом

19·10-6

4

Побутові отруєння

97·10-6

10

Самовбивства та самоушкодження

258·10-6

5

Випадкові падіння

62·10-6

11

Убивства й навмисні ушкодження

117*10-6

6

Ураження при пожежі

48·10-6

12

Дія радону-22, що міститься у повітрі приміщення

250·10-6

Таблиця 9 - Класифікатор безпеки професійної діяльності

Категоріїї небезпеки

Умови професійної діяльності

Ризик загибелі 1-й людини за рік

1

Безпечні (працівники швейної, взуттєвої, текстильної, паперової, типографічної, харчової та лісової промисловості)

<0.0001

(R<1·10-4)

2

Відносно безпечні (працівники металургійної, суднобудівної, вугледобувної промисловості, чавуноливарного, гончарного та керамічного виробництва, працівників промисловості загалом, а також працівники цивільної авіації)

0.0001…0.0010

(1·10-4<R<1·10-3)

3

Небезпечні (зайняті у вуглекоксівному та вулканізаційному виробництві, члени екіпажів риболовецьких траулерів, будівельні робітники, верхолази, трактористи)

0.0010…0.0100

(0·10-3<R<1·10-2)

4

Особливо небезпечні (льотчики-випробувачі, члени екіпажів військових вертольотів, водолазів)

>0.000

(r>1·10-2

Таблиця 10 - Шкала порівняння ризиків смертності

Упорядкована шкала ризиків смертності

Низький

Середній

Високий

<1·10-8

1·10-8

1·10-7

1·10-6

1·10-5

1·10-4

1·10-3

1·10-2

>1·10-2

Знехтуваний

Низький

Відносно-низький

Середній

Відносно-високий

Високий

Дуже високий

Екстремальний

Питання для самоперевірки

 1.  Схарактеризуйте основні способи визначення ризику прояву небезпек.
 2.  Поясніть, у чому полягає відмінність концепції абсолютної небезпеки і концепції прийнятного (допустимого) ризику?
 3.  За якими критеріями здійснюється оцінювання ризику небезпек?
 4.  У який спосіб здійснюється управління ризиком?
 5.  Розрахуйте й оцініть індивідуальний ризик загибелі людини, спричинений негативними наслідками куріння якщо, за даними медиків, із кожного мільйона населення планети кожні 2-3 години вмирає 1 курець.
 6.  Розрахуйте й оцініть індивідуальний ризик загибелі людини, спричинений негативними наслідками надмірного вживання алкоголю, якщо за даними медиків, із кожного мільйона населення планети кожні 4-5 днів вмирає 1 людина, котра зловживала алкоголем.
 7.  Користуючись довідниковими таблицями розв’яжіть задачі №1 і №2 та проаналізуйте отримані результати.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71561. Методы обучения 47 KB
  Особое место в системе активных методов обучения занимают деловые игры слушателям предоставляется информация об организации. Запрещение точных установок должно ориентировать инструктора-методиста как на гибкость преподавания так и на учет конкретного состава...
71562. Методологические основы психологии 115 KB
  Методология психологии это система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности направленной на познание психического мира человека. Основания научного психологического знания Общая теория психологии - это комплекс взглядов представлений идей понятий...
71563. Группы бактерий отдела Firmicutes 750 KB
  Типичным видом рода Streptococcus является Streptococcus lactis. Типичным видом рода Lactobacillus - Lactobacillus lactis. Гомоферментативные молочнокислые бактерии образуют практически только одну молочную кислоту. К ним относятся бактерии видов Streptococcus lactis...
71564. Группы бактерий отдела Gracilicutes 272 KB
  В результате скользящего движения клеток колонии миксобактерий разрастаются по поверхности субстрата и поэтому называются швармы. Внутри шварма клетки обычно распределены неравномерно, большая часть их находится в радиальных тяжах, а иногда в массивных складках по периферии шварма.
71565. ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА У БАКТЕРИЙ 755.5 KB
  Трансформация имеет практическое использование: для картирования бактериальной хромосомы; для конструирования промышленнополезных штаммов микроорганизмов; для введения в геном бактерий определенных маркеров или элиминирования нежелательных мутаций; как один из этапов получения...
71566. Генетическая инженерия, плазмиды 199 KB
  Плазмиды бактериальных клеток В большинстве случаев плазмиды бактерий представляют собой двухцепочечные суперскрученные ковалентно-замкнутые кольцевые молекулы ДНК. Эти ферменты узнают в ДНК одни и те же определенные короткие последовательности нуклеотидов сайты.
71567. Регуляция метаболизма бактерий 212.5 KB
  Эффекторами могут быть конечные продукты данного метаболического пути субстраты ферментов а также некоторые конечные продукты родственных метаболических путей. Если действие эффектора приводит к понижению каталитической активности фермента такой эффектор называется отрицательным или ингибитором.
71568. Формы взаимоотношений между микроорганизмами и факторы их определяющие 44 KB
  Экология микроорганизмов Экология изучает взаимоотношения организмов между собой и с окружающей средой. Окружающая среда среда которая поддерживает взаимоотношения определенных популяций с окружающими ее биотическими и абиотическими компонентами экосистем.
71569. Взаимоотношения микроорганизмов с макроорганизмами 238.5 KB
  Микроорганизмы ризосферы и ризопланы оказывают большое влияние на жизнедеятельность растения за счет минерализации органических остатков; выделения кислот растворяющих труднорастворимые соли; фиксации молекулярного азота. Паразитические микроорганизмы используют организм...