55197

Наукова комунікація як складова фахової діяльності

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Користуючись тлумачним словником поясніть значення наведених слів. Українські термінологічні словники. Павлову Загальномовні словники й довідники Волощак М. Російсько-український словник сталих словосполучень.

Украинкский

2014-03-22

179 KB

5 чел.

Третій семестр

Модуль №1

Наукова комунікація як складова фахової діяльності

Практичне заняття № 1

Вхідний контроль

Практичне заняття № 2 – 3

План 

 1.  Становлення і розвиток наукового стилю української мови.
 2.  Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю.
 3.  Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.
 4.  Анотування і реферування наукових текстів.
 5.  Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання посилань.
 6.  Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.
 7.  Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.
 8.  Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт.
 9.  Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

Список літератури:

 1.  Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К., 1999.
 2.  Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. Фахова українська мова. – К., 2008.
 3.  Коваль А.П. Науковий стиль української літературної мови. Структура наукового тексту. – К., 1970.
 4.  Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2006.
 5.  Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навч. посіб. – К.: «Центр навчальної літератури», 2006.

Вправа 1. Підготуйте з урахуванням особливостей власного мовного стилю 2-3 зразки анотацій різних видів для подальшого активного користування ними в самостійній науковій роботі з анотування першоджерел.

Практичне заняття № 4 – 5

План 

 1.  Історія і сучасні проблеми української термінології.
 2.  Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова і вузькоспеціальна термінологія.  
 3.  Антоніми, синонімічний вибір слова, багатозначність, пароніми та омоніми у наукових текстах.
 4.  Особливості й правила вживання слів іншомовного походження в професійному мовленні.
 5.  Контрольна робота №1 .

Вправа 1. Складіть словосполучення або речення з поданими нижче словами.

Робітник –  працівник – співробітник; становище – положення – стан; галузь – сфера – ділянка – область; дилема – проблема – задача –  завдання; об'єм – обсяг; заступник – замісник.

Вправа 2. Доберіть синоніми до поданих слів.

Адміністрація, кон'юнктура, акциз, акція, аргумент, бізнесмен, кореспонденція, вексель, конкуренція.

Для довідки: умови, обставини; пай, частка; підприємець; правління; довід, доказ; боргове зобов'язання; непрямий податок; змагання; листування.

Вправа 3. Продовжіть синонімічний ряд, користуючись словами для довідки.

Адекватний –  рівний,... ;

ефектний –  виграшний,...;

рентабельний –  вигідний,...;

стимулювати – заохочувати,...;

диференціювати – розрізняти,...;

концентрувати – зосереджувати,....

Для довідки: відповідний, однаковий; доцільний, прибутковий; поділяти, розчленовувати; згущувати, збагачувати; яскравий, той, що справляє враження, виділяється; спонукати до дії, давати поштовх.

Вправа 4. Перекладіть речення, користуючись варіантами, поданими у дужках.

1. Имеют место (місто, місце) также разные взгляды на роль государства в становлений ипотечных отношений (відношення, відносини). 2. Одни из них считают (лічити, вважати), что законодательное обеспечение ипотеки должно быть довольно либеральным, без строгой регламентации ипотечной деятельности. 3. В США, Великобритании, Франции, Германии доля (доля, частка, частина) металлургического комплекса в промышленности составляет 4-7%. 4. Этим кардинально подрывается фондообразование (утворення, освіта). 5. "Глобализаторы" сознательно культивируют контраст между местами (місто, місце) получения ресурсов и уплаты налогов. 6. В XVIII ст. кадастры и поземельные книги получают наибольшее распространение - от города Фрайбурга на западе до города Львова на востоке (місто, місце). 7. Система управлення (керування, управління) запасами, характеризующимися зависимым спросом, называется планированием материальных потребностей. 8. Органы местного самоуправления являются неотьемлемой частью органов государственного управлення (керування, управління, врядування).

Вправа 5. Замість крапок вставте один із синонімів:

а) положення, стан, становище

вихід із..., ...справ, міжнародне..., горизонтальне.., ...хворого, офіційне..., ....суспільства.

б) громадський, громадянський, суспільний

...лад, ...обов'язок, ...діяч, ...система праці, ...справа, ...виробництво, ...система, ...робота, ...порядок, ...науки.

в) квиток, білет

кредитний..., казначейський..., банківський..., екзаменаційний..., лотерейний..., залізничний..., театральний..., студентський..., партійний..., щасливий...

г) розповсюджувати, поширювати

...засіб, ...досвід, ...літературу, ...діяльність, ...квитки, ...листівки.

ґ) зачитати, прочитати

...доповідь, ...постанову, ...ухвалу, ...лекцію.

Вправа 6. До іншомовних слів доберіть синоніми, запишіть їх.

Дефект, компетентність, імпульс, компенсація, пріоритет, рентабельний, брокер, дебати, гуманізм, екстраординарний, імідж, шеф, анархія, апелювати, адаптувати, лімітувати, симптом, фіксувати, ігнорувати, автентичний, домінувати, аномалія, актуальний.

Слова для довідок: недолік, посередник, людяність, образ, керівник, прибутковий, поштовх, безвладдя, особливий, обговорення, справжній, звертатися, обмежувати, обізнаність, злободенний, відхилення, відшкодування, ознака, перевага, пристосовувати, записувати, нехтувати, переважати.

Вправа 7.    Складіть і запишіть речення зі словами значний, чималий, великий, неабиякий.

Вправа 8. Поясніть, у чому полягає подібність/відмінність значень поданих слів. Складіть з ними речення, проаналізуйте їх стилістичне забарвлення.

 1.  Привітний, люб'язний, делікатний, ґречний; удаваний, нещирий, штучний, роблений, силуваний, облудний; незвичайний, неабиякий, винятковий, рідкісний; славний, славетний, знаменитий, легендарний; майбутній, прийдешній, грядущий.
 2.  Володар, владар, владика, господар, повелитель; велетень, велет, титан, гігант, колос; день, днина; щоки, ланіти; безлад, непорядок, хаос, розгардіяш; дорога, тракт, траса, гостинець, путівець, шосе, автострада.

Вправа 9. Користуючись тлумачним словником, поясніть значення наведених слів. Виділіть серед них синонімічні пари і встановіть їх стилістичне забарвлення. Введіть усі подані слова в речення.

Біографія - життєпис, досягати - домагатися, адрес - адреса, закінчити - завершити, правильно - вірно, процент - відсоток, горизонт - обрій, військовий - воєнний, горішній - верхній, рахувати - лічити, курити - палити, прищеплювати - прививати, ділянка - дільниця, закривати - зачиняти, прийти - прибути, заступник - замісник, успіх - торжество, головний - основний.

Список літератури:

 1.  Васенко Л.А. Фахова українська мова: Навч. пос. / Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М.   – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.
 2.  Д’яків А.С. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А.С. Д’яків, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько. – К.: Akademia, 2000. – 208 с.
 3.  Крижанівська А.  Склад і структура термінологічної лексики української мови / А. Крижанівська, Л. Симоненко, Т. Панько та ін. – К.: Наук. думка, 1984. – 194 с.
 4.  Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. 2-е вид. / Мацюк З., Станкевич Н. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.
 5.  Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія / Г. Наконечна. – Львів: Кальварія, 1999. – 110 с.
 6.  Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах / Л.О. Симоненко, С.О. Соколова, М.П. Годована та ін. – К.: Наук. думка, 1993. – 237 с.
 7.  Панько Т.І. Українське термінознавство: Підручник / Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П.  – Львів: Світ, 1994. – 216 с.
 8.  Прикладне термінознавство: Навчальний посібник: Ч. І / За ред. Дубічинського В.В. та Л.А. Васенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2003. – 145 с.
 9.  Селігей П. Що нам робити із запозиченнями? / П. Селігей // Українська мова. – 2007.  – №3. – С.3 – 16.
 10.  Селігей П. Що нам робити із запозиченнями? / П. Селігей // Українська мова. – 2007. –  №4. – С. 16 – 32.
 11.  Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории / Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. – М.: Наука, 1989. – 246 с.

 

Модуль №2

Проблеми перекладу і редагування наукових текстів

Практичне заняття № 6

План 

 1.  Форми і види перекладу.
 2.  Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською.
 3.  Вибір синоніма під час перекладу. Переклад термінів.
 4.  Особливості редагування наукового тексту.
 5.  Помилки у змісті й будові висловлювань. 
 6.  Термінологія обраного фаху.
 7.  Українські  термінологічні словники.

Вправа 1.  Знайдіть серед наведених текстів приклад мовлення Вашого фаху, обґрунтуйте свій вибір, уважно прочитайте текст і знайдіть у ньому стилістичні помилки або випадки, що можуть мати кращий варіант вираження змісту, поправте текст і виразно (вголос) прочитайте його.

I. Як уже відмічалося, четверте й п'яте допущення про властивості
вихідної задачі ЛП (лінійного програмування) потребують окремого
дослідження. Даний пункт присвячений проблемі виродженості в задачах ЛП. Задача ЛП називається виродженою, якщо хоч один базисний розв'язок цієї задачі вироджений. Базисний розв'язок виражений тоді, коли серед базисних змінних є нульові. Якщо ранг матриці обмежень А менший
m, то всі базисні розв'язки (опорні плани) задачі ЛП вироджені. В такому випадку доцільно виключити з розгляду лінійно залежні рядки матриці обмежень.

Якщо rgA=m, то серед базисних розв'язків також можуть бути вироджені. Для нас актуальний тільки послідній випадок. При практичному розв'язуванні задачі ЛП виродженість означає, що процес послідовного перебору вершин на якійсь із них може зациклитись.

Довільне правило вибора ведучого елементу, при допомозі якого можна позбавитись зациклювання, називається антицикліном.

II. Прогноз економічної активності

Приймаючи рішення відносно інвестицій і обсягів виробництва, підприємці виходять із певних міркувань на майбутнє. Якщо, на їхню думку, слідуючий рік принесе депресію, то вони будуть старатися зменшити інвестиції уже тепер. Якщо, наоборот, вони очікують, що через чотири місяці ціни значно зростуть, вони уже сьогодні будуть спішити закуповувати товари, розширювати обладнання і будівництво.

Так же особи, які грають на біржі, хотіли би знати майбутнє, щоби мати можливість отримувати прибуток від купівлі і продажі акцій. І, що ще для нас важне, вашінгтонські політики також хотіли би мати уяву про розміри національного доходу в наступному році, щоби вчасно прийняти заходи у фіскальній та кредитно-фінансовій сферах.

Сьогодні статистики й економісти не можуть дати точні прогнози. Часом їхні підрахунки виявляються цілком помилковими. Але від них вимагають, аби вони робили все можливе, так як відмова від складання прогнозу, як правило, пов'язана з деяким домислюваним прогнозом. Але виявляється, що середній рівень точності тривалих прогнозів, складених неекономістами, ще гірший, аніж рівень прогнозів знаючих статистиків-економістів.

ІІІ. Я порівнюю таємниці Природи із законами математики. Я був і до цього часу залишаюся переконаним, що один і той самий ключ відкриває зміст одного й другого. Коли я ретельно все зважив, то прийшов до висновку, що всі науки, які займаються пізнанням порядку і міри, приналежать до математики, незалежно від того, шукають вони цю міру в числах, фігурах, звуках, інших об'єктах. Тому має бути універсальна наука, обробляюча все, що стосується міри й порядку, незалежно від того чи іншого вживання. Ця наука найбільше достойна називатися математикою, бо всі інші науки є наче її частинами.

IV. Архімеда аксіома – одна з аксіом неперервності при дедуктивній побудові елементарної геометрії по системі, запропонованій відомим німецьким математиком Д Гільбертом. Уперше А.а. згадується Архімедом (помер у 212 р. до н.е.) в його творі „Про кулю і циліндр" серед других геометричних аксіом. Зміст А.а. для двох відрізків такий: нехай є два любі відрізки АВ і СД; тоді на прямій АВ, на якій лежить більший відрізок АВ, існує скінченне число крапок А1, А2, А3, таких, що відрізки АА1, А1А2,   Аt,  Аn-1 рівні відрізкові СД і точка В лежить між точками А й Аn. Коротше: для любих двох відрізків існує таке натуральне число n, що добуток довжини меншого з відрізків на число n перевищить довжину більшого відрізка: nСДАВ.

V. Сьогодні немає області виробництва, в якій би не використовувались розроблені в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона АН України методи зварювання. Він має більше дві тисячі патентних грамот у розвинутих країнах світу. Вчені країни за послідні роки виконали ряд теоретичних і експериментальних розробок в області органічного синтезу, хімії високомолекулярних з'єднань, електрохімії, неорганічної хімії та ін.

Розвиваються дослідження проблем біохімії нервної системи і мускульної діяльності людини, біосинтезу білків, організації кліток, субклітинних структур і мембран нервних тканей.

...Основними задачами системи науково-технічних програм в Україні визначено:

-підвищення продуктивності праці й ефективності використання трудових ресурсів;

-удосконалення технічної бази топливно-енергетичного комплексу і підвищення ефективності використання енергоресурсів;

інтенсифікація агропромислового комплексу;

зниження матеріаломісткості в промисловості і будівництві;

підвищення надійності машин, оборудовання і споруд.

. Несамостійна провідність у повітрі. Іони як носії електрики.

У попередньому параграфі носителями електрики були заряджені пилинки мікроскопічних розмірів. Зі знайомої вже нам картини механізму несамостійної провідності зрозуміло, що розміри носіїв мають другорядне значення. Можна чекати, що існують носії, розміри яких лежать нижче границі, доступної мікроскопові («амікрони»). У якості самих малих носіїв електрики залучимо до розгляду окремі молекули або атоми. Молекули або атоми, що є носіями електрики, називають іонами. При цьому позитивні іони звуть катіонами, а негативні – аніонами. Стаючи негативними іонами, молекули або атоми містять більше електронів, чим в нормальному стані, а стаючи позитивними іонами, вони містять менше електронів.

VIІ. Яйця належать до продуктів самої високої харчової та біологічної цінності. В них містяться всі життєво необхідні речовини: мінеральні солі і вітаміни. В яйці содержиться: білкові речовини – 12,56%, жири – 12,05%, углеводи – 0,67%, мінеральні речовини – 1,07% (серед них фосфор, сєра, желізо, мідь, калій і нагрій). Яйця багаті на вітаміни А, Д, В1? В2 Е, РР. Яйце - сильно калорійний продукт. Одне яйце містить 70 ккал. Яйця відмічаються і високими їстівними якостями. Блюда з яєць легко готувати і на цих не треба розходу вати багато часу.

VIIІ. Валентність – спосібність атома приєднувати або заміщати певне число других атомів або атомних груп з утворенням хімічного зв'язку. Кількісною мірою валентності атома елемента Е служить число атомів водороду або кислороду (ці елементи прийнято рахувати одно-і двовалентними), які Е приєднує, утворюючи ангідриди ЕНх або ЕnОm. Валентність елемента м.б. визначена і по других атомах з відомою валентністю. В різноманітних поєднаннях атоми одного і того ж елемента можуть проявляти різну валентність.

До розвитку електронних уявлень про будову речовини валентність трактувалася формально. В рамках електронної теорії хімічного зв'язку валентність атома визначається числом його неспарених електронів в основному або збудженому стані, які приймають участь в утворенні загальних електронних пар з електронами других атомів. Поскільки електрони внутрішніх оболонок атома не участвують в утворенні хімічних зв'язків, максимальну валентність елемента вважають рівною числу електронів у зовнішній електронній оболонці атома. Максимальна валентність елементів однієї і тієї ж самої групи періодичної системи звичайно відповідає її порядковому номеру.

Список літератури:

 1.  Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. Фахова українська мова. – К., 2008.
 2.  Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2006.

Практичне заняття № 7 – 9

План 

 1.  Переклад і редагування фахових текстів.
 2.  Контрольна робота №2. 

Вправа 1. Запишіть українською мовою наведені тексти, автори яких –  відомі дослідники, письменники, літературознавці, редактори видавництва "Наука". Підкресліть ключові слова, сформулюйте основну тезу кожного з текстів і запропонуйте найточніші до них заголовки. Обґрунтуйте свою точку зору.

І. Человек воспринимает глазами 20% информации, из них 70% – посредством чтения. К 2013 г. объем информации по сравнению с 1990 г. возрастет в 4 раза, к 2040г. – в 32 раза. Средняя скорость чтения студентов составляет 120– 180 слов в минуту, специалистов с высшим образованием – 200– 250. Потрясающе быстро читали Ж. Ж. Руссо, А. Пушкин, Б. Наполеон, О. де Бальзак, Н. Чернышевский, Л. Толстой, М. Горький, Р. Роллан, А. Эйнштейн и др. Учеными доказано, что при быстром чтении утомляемость глаз меньше, чем при медленном чтении. Академик Н. Амосов обоснованно утверждал: "Для человеческого организма благоприятен только режим напряжения. Силы при напряжении возрастают". В XVII веке Никола Гроллье де Сервьера придумал машину для ускорения чтения книг: подобие мельничного колеса с подставками для книг вместо лопастей, на которые одновременно помещалось несколько книг, раскрытых на требуемых страницах. Наш мозг обладает высокой избирательной способностью, вот почему читать нужно не слова, а мысли. Кроме того, мозгу присуща догадка. Для того, чтобы правильно прочесть фразу, достаточно видеть по 2 – 3 буквы из каждого слова или верхние / нижние половинки букв (по О. Козловскому).

ІІ. Наука – нервная система нашей эпохи. Мир науки и техники так сложен и разнообразен, что никто не может считать свое образование завершенным с окончанием средней школы и даже вуза. Скорее с этого оно только начинается. Естественное стремление цивилизованного человека: "Хочу все знать!" или более скромное: "Хочу знать необходимое, чтобы правильно действовать!", сталкивается, однако, с явлением еще одного "взрыва" – с лавинообразным потоком информации. На самом деле, активно читающий человек может за свою жизнь прочесть 3-5 тысяч книг. Но ведь ежедневно выходит в свет огромнейшее количество новых книг, научных брошюр и журналов. Еще Вольтер говорил: "Многочисленность фактов и сочинений растет так быстро, что в недалеком будущем придется сводить все к "словарям". В XVIII веке вышло примерно 1,6 миллиона книжных изданий, в XIX веке – 6,1 миллиона, в XX веке – около 50 миллионов новых книжных изданий. Сейчас во всем мире ежедневно выпускается около 100 тысяч книжной продукции. Позтому учет, отбор, обработка, хранение и передача информации стали одной из главенствующих и бурно развивающихся отраслей человеческой деятельности. Наука – связующий элемент между мыслями людей, рассеянннх во времени и пространстве, и в этом одно из самых высоких ее достоинств. Древняя мудрость гласит: "В начале было слово". Действительно, в слове – первый проблеск сознательности, слово – главный инструмент общения людей, общения поколений, накопления духовных богатств.  И  "как хорошо, когда благоденствие челевека основано на законах разума", – утверждал Пифагор. Нет сокровищницы лучше знання! Предмет познания бесконечен! (Е. Лихтенштейн)

ІІІ. Служение науке не мирится с легким отношением к себе, к людям. Наука – это совсем особая сфера труда, привлекающая к себе непреодолимой силой... Ученый заканчивает свою исследовательскую деятельность, почти всегда только уходя из жизни. В чем же заключается особая сила и активность молодого исследователя? Несомненно, в том, что он смотрит на традиции, на получаемое им научное наследство прошлого новыми, свежими глазами, еще не привыкшими к общепринятому, к трафарету. Молодой научный гений и талант почти всегда вносят с собою перелом, революцию, новую точку зрения, приводят на новую вершину, с которой раскрываются неожиданные широкие горизонты для дальнейшего исследования. Ученый обязательно должен учиться, учиться, несмотря на все свои успехи, свои достижения, всю жизнь до гроба. Громадная наука была до него, громадная наука развивается рядом с ним, в родной стране и во всем мире, громадная наука будет после него. Какой бы областью знання ни занимался молодой ученый, он должен много, внимательно и критически читать, он должен знать несколько языков, ибо иначе для него будет закрыто очень многое, иногда самое важное. (С. Вавилов)

IV. Не следует бояться принимать участие в научных разговорах, слушать доклады, читать книги, если у вас из-за отсутствия предварительннх знаний от всего этого останется не более двух-трех разрозненных впечатлений или фраз. Эти фрагменты позднее неожиданно и молниеносно воплощаются в некую единую картину и оказывается, что мы играючи и без особого напряжения приобрели за счет таких несистематических занятий богатство, подчас гораздо большее того, которое можно получить в результате регулярной работы.

Никогда не следует стыдиться открыто признать, что в каком-то вопросе вы знаете очень немного. Я могу засвидетельствовать, что когда замечаю, что кто-то недостаточно подготовлен, но хочет расширить свои знання, – я стараюсь любым способом помочь ему и нахожу в этом огромное удовлетворение. Если же, напротив, я вижу, что какими-либо увертками от меня стараются скрыть недопонимание и тем самым мешают мне оценить его степень, я мгновенно перестаю получать удовольствие от объяснения (по П.  Эренфесту).

 1.  В наше время невозможно прожить с запасом знаний, полученным в начале жизни. Начав самостоятельную работу, мы все еще продожаем учиться. Учится рабочий, чтобы поспеть за новой технологией, за новинками оборудования. Учится земледелец, чтобы не отстать от сельскохозяйственной науки. Непрерывно учатся летчики, врачи, преподаватели, инженеры, иначе их дипломы превратятся в пустую бумажку. Учатся министры, академики, генералы. Чтобы не отстать от своего бурного времени, учатся все люди и всю жизнь, весь свой век. Получение знаний становится уже просто физиологической потребностью, не угасающей с годами. Фундаментальные знання – это знання не клерка от науки, а мыслителя, творца. Овладевая фундаментальними знаниями, специалист поднимается на высочайшую ступень понимания предмета, откуда уже открываются магистрали науки, ее самые оживленные перекрестки, открываются горизонты будущих открытий.

VI. Различны средства у науки и поззии. Но и здесь есть взаимосвязь. Параллели науки и поэзии координируют свое напразление, и, наконец, обе идут в грядущее. Обе как бы дополняют друг друга, помогая совершенствовать художественный и научный метод познания. Сегодняшней науке – атомной физике, теории вероятностей, кибернетике – необходима большая поэтическая отвага, фантазия, мечта. А поэзии наших дней нужны научные знання, научная мысль, аналитическое мышление  (З. Межелайтис)

VII. Только преодолевая ошибку за ошибкой, вскрывая противоречия, мы получаем все более близкое решение поставленной проблемы. Ошибки не есть еще лженаука. Лженаука –  это непризнание ошибок. Только поэтому она тормоз для здорового научного развития. Развитие науки немыслимо без борьбы мнений и научной критики... В научных спорах, творческих дискуссиях быстрее рождается истина, оттачивается идея, вырисовываются пути ее воплощения в жизнь. Это традиция нашей науки (П.Капица)

VIII. Что бы я хотел пожелать молодежи, посвятившей себя науке?

Прежде всего – последовательности. Об зтом важнейшем условии плодотворной научной работы я никогда не смогу говорить без волнения. Последовательность, последовательность и последовательность. С самого начала своей работы приучите себя к строгой последовательности в накоплении знаний. Изучите азы науки, прежде чем пытаться взойти на ее вершины. Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущего. Никогда не пытайтесь прикрыть недостатки своих знаний хотя бы и самыми смелыми догадками и гипотезами. Приучите себя к сдержанности и терпению. Научитесь делать черную работу в науке. Изучайте, сопоставляйте, накопляйте факты.

Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы поднять ее ввысь, не опираясь на воздух. Факты – это воздух ученого. Без них ви никогда не сможете взлететь. Без них ваши "теории" – пустые потуги. Но, изучая, зкспериментируя, наблюдая, старайтесь не оставаться у поверхности фактов. Не превращайтесь в архивариусов фактов. Пытайтесь проникнуть в тайну их возникновения. Настойчиво ищите законы, ими управляющие. Второе – это скромность. Никогда не думайте, что вы уже все знаете. И как бы високо ни оценивали вас, всегда имейте мужество сказать себе: я невежда. Не давайте гордыне овладеть вами. Из-за нее вы будете упорствовать там, где нужно согласиться, из-за нее вы откажетесь от полезного совета и дружеской помощи, из-за нее вы утратите меру объективности. ...Третье – это страсть. Помните, что наука требует от человека всей его жизни. И если у вас было бы две жизни, то и их бы не хватило вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека. Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях! (по И. Павлову)

Загальномовні словники й довідники

 1.  Волощак М. Й. Неправильно правильно: довідник з українського слововживання / М. Й. Волощак. 3-тє вид., доп. К., 2007. 224 с..
 2.  Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К.: Наук. думка, 2001.
 3.  Калашник В.С., Колоїз Ж.В. Українсько-російські синтаксичні паралелі. – Х., 2003.
 4.  Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практичний словник довідник журналіста. – Львів: ПАІС, 2002.
 5.  Культура української мови: Довідник / С.Я. Єрмоленко, Н.Я. Дзюбишина-Мельник та ін.; За ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.
 6.  Непийвода Н. Практичний російсько-український словник. – К., 2000.
 7.  Непийвода Н.Ф. Сам собі редактор: Порадник з української мови. – К., 1998.
 8.  Новий російсько-український словник-довідник / Уклад.: С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. – К., 1996.
 9.  Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К., 1999.
 10.  Російсько-український  і українсько-російський словник: Відмінна лексика / Уклад.  Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко,  С.В. Шевчук. – К., 1995.
 11.  Савченко Л.Г. Російсько-український словник словосполучень. Труднощі перекладу. – К., 2010.
 12.  Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень / [М.Д. Гінзбург, І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М. Корніловська]. – К.: «Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2007.

Науково-технічні словники

 1.  Англійсько-український глосарій виробів Microsoft®: громадська редакція / За ред. Б. Рицара. Ред. кол. Р. Мисак, Р. Микульчик, І. Кульчицький та ін. – Львів: ЕКОінформ, 2006. – 208 с.
 2.  Англо-українсько-російський словник з хімії: У 2 книгах / Упоряд. М. Ю. Корнілов та ін. – К.: Либідь, 1994. – 324 с.
 3.  Англо-укр.словник із зварювання і споріднених технологій /Большаков М.В., посібник ПП "Магнолія 2006", 2004. – 354 с.
 4.  Англо-український словник з інформатики та математики / М. Кратко, Є. Мейнарович та ін. 22000 слів / Луцьк: «Надстир’я», 1998.
 5.  Англо-український / Україно-англійський словник зварювальної термінології / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. – К., 2005.
 6.  Англо-український тлумачний словник з бібліотечної справи та інформатики. –  К., 1999.
 7.  Бастун В. М., Григоренко Я. М. Російсько-українсько-англійський словник з механіки. – К.: Наук. думка, 2008. – 512 с.
 8.  Великий російсько-український політехнічний словник: Близько 160 000 слів та словосполучень / За ред. О. С. Благовєщенського. – К.: Чумацький Шлях, 2002. – 749 с.
 9.  Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять). – К.: Вирій, Сталкер, 1997. – 256 с.
 10.  Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. та ін. Словник термінів інформаційних систем і технологій / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. – К., 2008.
 11.  Єгоров Б.О. та ін. Російсько-український робочий словник фахівця з електротехніки / За ред. В.В.Дубічинського. – Х., 2001.
 12.  Інформатика та обчислювана техніка: Короткий тлумачний словник / За ред. В.П. Гондюла. – К.: Либідь, 2000. – 320 с.
 13.  Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології: Англо-українсько-російський словник термінів / В.П. Бабак, О.Г. Корченко. –  К.: НАУ, 2003. – 670 с.
 14.  Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Правопис. Граматика: Понад 30000 термінів. – К.: Криниця, 1999. – 528 с.
 15.  Компютерний словник / Пер. З англ. В.О. Соловйова. – К.: Україна, 1997. – 470 с.
 16.  Короткий англо-український тлумачний словник з комп'ютерної техніки/ Уклад. Р.Р. Сіренко, М.О. Сапронов, Ю.М. Пугач, Л.В.Левків. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. –  98 с.
 17.  Лебеденко Ю.Ф. Короткий російсько-український словник інструментальника: Посібник. 5000 термінів.– Вид. друге, стереотипне.– К.: Кондор, 2008.– 156 с.
 18.  Матеріалознавство. Російсько-українсько-англійський словник / Я.А. Криль, Г.В. Криль, О.Р. Флюнт, Т.М. Шинкар, В.А. Тимошенко. –  Львів: Світ, 2010. – 302 с.
 19.  Німецько-англо-російсько-український термінологічний словник піднімально-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання /Науков. ред. В.В.Мелашич. – Дніпропетровськ: Пороги, 2004. – 264 с.
 20.  Новий англо-український політехнічний словник. –  К.: Арій, 2008 – 704 с.
 21.  Новий російсько-українсько-англійський тлумачний словник з інформатики / За ред. М.Д. Гінзбурга. – Харків: „Корвін”, 2002. – 656 с.
 22.  Перехрест В.І. Російсько-український словник з математики, фізики та інформатики [текст] : 46 000 термінів / В.І. Перехрест; Дніпропетр. нац. ун-т. – К.: Довіра, 2008. – 686 с.
 23.  Прокопенко А. І. Комп'ютерознавство: Українсько-російсько-англійський навчальний тлумачний словник:Основні терміни: Близько 2500: Навч. посібник для пед. вищих навч. закладів / А. І. Прокопенко, М. Д. Гінзбург, В. Г. Вайнер; НАН України, Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Х.: Бiзнес Iнформ, 1997. 344 с.
 24.  П'ятимовний тлумачний словник з інформатики / Упоряд. Іваницький Р. В., Кияк Т. Р. – К.: ВІПОЛ, 1995. – 370 с.
 25.  Радіотехніка: Енциклопедичний навчальний довідник: Навч. посібник / За ред. Ю.Л. Мазора, Є.А. Мачуського, В.І. Правди. – К.: Вища шк., 1999. – 838 с.
 26.  Російсько-український математичний словник. Близько 20 000 термінів.  Русско-украинский математический словарь. Около 20 000 терминов/ уклад. В. Я. Карачун, О. О. Карачун, Г. Г. Гульчук. К.: Вища шк., 1995. 266 с.
 27.  Російсько-український науково-технічний словник (30 000 слів) / Уклад.: В. Перхач, Б. Кінаш. – Львів, 1997. – 456 с.
 28.  Російсько-український політехнічний словник / Уклад.: В.С. Підлипенський, В.М. Петренко. – Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2000. – 512 с.
 29.  Російсько-український словник для працівників цукрової промисловості / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. – К., 1996.
 30.  Російсько-український словник з інженерних технологій / Уклад. М. Ганіткевич, Б. Кінаш – Львів: Ліга-Прес, 2005. – 1024 с.
 31.  Російсько-український словник з математики, фізики та інформатики. – К.: «Довіра», 2008.
 32.  Російсько-український словник з радіотехніки, радіоелектроніки та радіофізики / Уклад.: В.С. Калашник та ін. – К.: Наук. думка, 2007. – 679 с.
 33.  Російсько-український словник наукової термінології: У 3-х кн. Кн.1. Суспільні науки /Андерш Й.Ф., Воробйова С.А., Кравченко М.В. та ін.; Ред.-лексикограф Т.К.Черторизька; НАН України; Ком.-т науков. термінології; Ін.-т мовознавства ім. О.О.Потебні. – К.: Наук. думка, 1994. – 600 с.
 34.  Російсько-український словник наукової термінології. У 3-х кн. Кн. 2: Біологія. Хімія. Медицина / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. – К., 1996.
 35.  Російсько-український словник наукової термінології. У 3-х кн. Кн. 3:  Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В. В. Гейченко, В. М. Завірюхіна, О. О. Зеленюк та ін. –  К.: Наук. думка, 1998. –  892 с.
 36.  Російсько-український та українсько-російський словник зварювальної термінології / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко – К., 2001.
 37.  Російсько-український та українсько-російський словник з радіоелектроніки/ Б. Рицар, К. Семенистий, І. Кочан. – Львів: „Логос”, 1995. – 608 с.
 38.  Російсько-український словник термінів опору матеріалів [Текст] : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: Понад 4500 сл.] / А.О. Мартиненко, В.М. Гупалюк ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. –  Рівне : НУВГП, 2006. –  135 с.
 39.  Російсько-український тлумачний словник з теплоенергетики / Уклад.: Й. Мисак, М. Крук та ін. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2001. – 412 с.
 40.  Російсько-українсько-англійський словник з газовимірювань, якості газу та метрології. Основні терміни: близько 3000 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, І. А. Гордієнко, І. М. Корніловська та ін. За заг. ред. В. В. Розгонюка. –  Харків, 1998.
 41.  Російсько-українсько-англійський словник з механіки. –  К.: Наук. думка, 2008 –  512 с.
 42.  Російсько-український хімічний словник. 6 000 термінів: Русско-украинский химический словарь. 6 000 терминов/ уклад. Є. Ф. Некряч, Ю. П. Назаренко, В. П. Чернецький. –  2-е вид.. –  Х.: Основа, 1990. –  187 с.
 43.  Саврук М.П. Українсько-англійський науково-технічний словник. –  К.: Наук. думка, 2008. –  912 с.
 44.  Тлумачний словник з енергетики / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. –  Харків, 1999.
 45.  Тлумачний словник кулінара / Висоцька Л. Є., Страцинська І.А. –  Львів: Новий світ, 2009. –  416 с.
 46.  Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи [Текст] / уклад.: П. О. Киричок, О. М. Величко, С. Ф. Гавенко, О. В. Зоренко, Т. Ю. Киричок, Т. В. Розум; передм. П. О. Киричка. –  К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 47.  Фецович І. П. Російсько-український автошляховий словник: 25 000 термінів. –  Львів: Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. –  396 с.
 48.  Фізичний тлумачний словник : 6644 статті / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 767 с.
 49.  Шнерх С. П'ятимовний словник інсталяційних термінів. – Львів: ЕКОінформ, 2007. – 269 с.

 

Економічні словники

 1.  Алексеєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник). – К.: Видавничий будинок “Максимум”; Тернопіль: “Економічна думка”, 2000. – 592 с.
 2.  Банківська енциклопедія / За ред. А.М. Мороза – К., 1993. – 336  с.
 3.  Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь: французские, русские, английские, немецкие, испанские термины: В 2-х т. Пер. с франц. – М.: Междунар. отношения, 1997. – Т.1 – 2.
 4.  Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с.
 5.  Боярова Л.Г., Корж О.П. Російсько-український словник сучасних банківських, фінансово-кредитних та комерційних термінів. – Х.: Основа, 1997. – 256 с.
 6.  Економічна енциклопедія: У 3-х т. / Редкол.: ... С.В. Мочерний (відп. Ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000 – 2001. – Т.1 – 2.
 7.  Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного – К.: Феміна, 1995. – 386 с.
 8.  Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. – 704 с.
 9.  Інтелектуальна власність: словник-довідник / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – У 2-х т. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2000.
 10.  Коломойцев В.Є. Універсальний словник економічних термінів: Навч. посібник. – К.: Вид-во “Молодь”, 2000. – 384 с.
 11.  Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я. – СПб: Изд-во “Питер”, 1999. – 496 с.
 12.   Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Ратновский А.А. Универсальный бизнес-словарь. – М.: ИНФРА, 1997. – 640 с.
 13.  Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери. – К.: Довіра, 1998. – 783 с.
 14.  Новиков В.А. Практическая рыночная экономика. Толкование 4000  терминов: Словарь. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1999. – 376 с.
 15.   Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА – М., 1997. – 496 с.
 16.   Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика. Толковый терминологический словарь / Сост. В.А. Калашников. Под общ. Ред. Л.П. Дашкова. – 3-е изд., испр. И доп.– М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1997. – 272 с.
 17.   Словник термінів ринкової економіки. – К.: Глобус, 1996. – 288 с.
 18.   Словник-посібник економічних термінів: Рос. – укр. – англ. /   О.М. Дрозд,  В.В. Дубчинський, А.С. Д’яков та ін.; за ред. Т.Р. Кияка – К.: Вид. Дім “КМ  Academia”, 1997. – 264 с.
 19.   Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини. – К.: Укр.-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 560 с.
 20.  Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний  словник  термінів ринкової економіки / Уклад.: А.С. Д’яков та ін., за ред.   Т.Р. Кияка. – К.: Обереги, 2001. – 621 с.
 21.  Уолл Н. Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б. Экономика и бизнес. А – Я.: Словарь-справочник / Пер. с англ. К.С. Ткаченко. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 1999. – 624 с.
 22.  Фінансовий словник / А.Г. Загородній,  Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко – 4-е вид., випр. Та доп. – К.: Знання, Львів: Львівський банківський ін-т НБУ, 2002. – 566 с.
 23.   Экономика и право: Энциклопедический словарь Габлера: Пер. с нем. / Под общ. Ред. А.П. Горкина, Н.Л. Тумановой, Н.Н. Шаповаловой и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 432 с.
 24.  Экономическая энциклопедия. – М.: Экономика, 1999. – 1055 с.

 

Навчальне видання

УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

для студентів інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей

денної та заочної форм навчання

Сукачова Ганна Павлівна, Чуєшкова Оксана Володимирівна

Відповідальний випусковий:  канд. філос. наук, доцент Васильєва І.Г.

Формат 60x84. 1/16. Умов.друк.арк. __. Тираж ___прим.

________________________________________________

©Українська інженерно-педагогічна академія

________________________________________________

61003, м. Харків, вул. Університетська, 16.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33287. Функции налогов экономической системе 27 KB
  Налогам присущи 2 функции: Фискальная функция проявляется в обеспечении государства финансовыми ресурсами необходимыми для выполнения общенациональных потребностей. Через фискальную функцию государство обеспечивает: достижение баланса между доходами и расходами бюджета государства; равномерное распределение налоговых доходов по звеньям бюджетной системы; установление высокого уровня социальной инфраструктуры в государстве и в каждом отдельном регионе; выполнение всех экономических политических и социальных задач. Это обусловлено...
33288. Принципы налогообложения и их реализация в налоговой системе 26.5 KB
  Правило первое равномерность. Это правило требует чтобы граждане каждого государства принимали материальное участие в поддержании правительства. Часто данное правило называют принципом справедливости требующим чтобы обложение было достаточно жестким для богатых лиц и щадящим для социально слабозащищенных слоев населения. Второе правило определенность известность.
33289. Налоговое бремя экономики и бремя государства (их сущность и взаимосвязи) 30 KB
  субъект налога и носитель налога могут не совпадать. Налогоплательщик может стремиться к тому чтобы переложить налог либо âвпередâ на покупателей своих товаров повышая цену товаров в соответствии с размером налога либо âназадâ на людей у которых он сам покупает товары уплачивая им меньше чем если бы налога не существовало. Сфера применения личного подоходного налога как правило фокусируется на отдельных лицах чьи доходы облагаются налогом. В целом однако большинство экспертов сходятся во мнении что именно те лица...
33290. Налоговая политика: сущность и инструменты ее реализации 24.5 KB
  Налоговая политика: сущность и инструменты ее реализации. Налоговая политика комплекс мероприятий государства в области налогов осуществляемых органами власти и управления в соответствии с нормами налогового права. Налоговая политика является частью финансовой политики. В условиях высокоразвитых рыночных отношений налоговая политика используется государством для перераспределения НД в целях изменения структуры производства территориальноэкономического развития повышения уровня доходности отдельных групп населения.
33291. Налоговая система и этапы её становления в РФ 23.5 KB
  Налоговая система и этапы её становления в РФ Нал. право комплекс налоговых знов кот. и нал. органов права и обязти субъектов налх отношений т.
33292. Налоги, принятые и действовавшие в 90-е годы (до НК РФ) вопреки закону «Об основах налоговой системы в РФ», и их последствия 22 KB
  Налоги принятые и действовавшие в 90е годы до НК РФ вопреки закону Об основах налоговой системы в РФ и их последствия В декабре 1993 года президентским указом было отменено положение о норме в соответствии с которой региональные и местные органы власти в праве вводить или не вводить лишь те налоги которые оговорены законом âОб основах налоговой системы в Российской федерацииâ. В результате как грибы после дождя стали появляться такие экзотические налоги как налог на падение объемов производства или на инвестиции за...
33293. Система налогов и сборов в РФ и их классификация 23 KB
  В РФ устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные налоги и сборы налоги и сборы субъектов РФ и местные налоги и сборы. Федеральными признаются налоги и сборы устанавливаемые НК РФ и обязательные к уплате на всей территории РФ. Региональными признаются налоги и сборы устанавливаемые НК РФ и законами субъектов РФ вводимые в действие в соответствии с НК РФ законами субъектов РФ и обязательные к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ. Местными признаются налоги и сборы устанавливаемые НК РФ и нормативными...
33294. Налоговая реформа и ее влияние на налоговую нагрузку организации 25 KB
  Налоговая реформа и ее влияние на налоговую нагрузку организации Принятый в России новый пакет законов о налогах впитал в себя мировой опыт что важно для выхода страны из экономической изоляции отвечает в основном требованиям переходного к рыночным отношениям периода имеет определенную социальную направленность. Важно сопоставить новую налоговую систему России с налогами действующими в разных зарубежных странах ибо переход к рыночной экономике немыслим без использования опыта западных государств наряду со всем лучшим что имелось в нашей...
33295. Методы расчета уровня налоговой нагрузки организации 25 KB
  Методы расчета уровня налоговой нагрузки организации. Налоговая нагрузка представляет собой обобщенную характеристику налоговой системы страны указывающую: вопервых на действие которое налоги оказывают на положение налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом; вовторых количественную оценку этого действия. Как правило характеристика налоговой нагрузки определяющая действие налогов оказывающее на положение налогоплательщиков или на народное хозяйство в целом обусловлена наличием негативного отношения к налоговой...