55198

Облік і аудит. Методичні рекомендації

Книга

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Практичні рекомендації спрямовуються на набуття студентами навиків застосування теоретичних знань і методологічних підходів до формування показників звітності вітчизняних публічних корпорацій. Вивчення цієї дисципліни сприяють формуванню прикладних навичок фахівців з бухгалтерського обліку...

Украинкский

2014-03-22

351.5 KB

18 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В КОРПОРАЦІЯХ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять

для студентів денної та заочної форми навчання

базового напряму

7.03050901 «Облік і аудит»

Затверджено

на  засіданні кафедри обліку та аналізу.

Протокол №1 від 25.01.2011 р.         

Львів-2011

Облік і звітність в корпораціях: методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання базового напряму напряму 7.03050901 «Облік і аудит» / Укл.: І.Й. Яремко, О.С. Лемішовська − Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2011. − 30 с.

Укладачі    Яремко І.Й., докт. екон. наук, проф.,

Лемішовська О. С., асист.

Відповідальний за випуск Чубай В.М., канд. екон. наук, доц.

Рецензенти                                     Воськало В.І.    канд. екон. наук, доц.,

                                                          ______________ канд. екон. наук, доц.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета і зміст практичних занять випливають із загального формату структури і методологічних засад викладання дисципліни  «Облік і звітність в корпораціях». Практичні рекомендації спрямовуються на набуття студентами навиків застосування теоретичних знань і методологічних підходів до формування показників звітності вітчизняних публічних корпорацій. Вивчення цієї дисципліни сприяють формуванню прикладних навичок фахівців з бухгалтерського обліку відповідно до нових тенденцій використання фінансової звітності підприємств корпоративного типу на фінансових, фондових та інвестиційних ринках капіталу. З метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів, обліково – аналітичного напрямку дисципліною передбачено засвоєння особливостей формування показників у системі бухгалтерського обліку для цілей корпоративної звітності, підходів до приведення фінансової звітності вітчизняних корпорацій.

Завдання практичних занять дисципліни «Облік і звітність в корпораціях» полягає у опануванні методів як системних принципів агрегування стандартизованих показників за вітчизняними регламентаціями до міжнародних підходів подання корпоративної звітності, адаптування показників облікового процесу щодо власного капіталу, розподілу і використання фінансових результатів у публічних корпораціях, набуття застосування вмінь конвергенції стандартів фінансової і корпоративної звітності та стандартів оцінки. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати та вміти застосовувати практичні підходи до формування показників у системі бухгалтерського обліку для забезпечення публічної корпоративної звітності за принципами, виробленими у міжнародній практиці.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з/п

Тема практичного заняття

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Екстернат (НКЦ)

1

Особливості обліку і звітності підприємств корпоративного типу.

4

1,5

0,5

2

Приведення фінансової звітності вітчизняних корпоративних утворень до міжнародних стандартів фінансової звітності.

4

1,5

1,0

3

Використання фінансової і корпоративної звітності на фондових і фінансових ринках.

4

1,0

0,5

4

Конвергенція стандартів фінансової і корпоративної звітності та стандартів оцінки.

4

1,5

1,0

5

Облік власного капіталу. Ринкова і балансова вартість власного капіталу господарського суб’єкта: паритети цінотворення.

4

1,5

1,0

6

Облік, розподіл і використання фінансових результатів у публічних корпораціях.

4

1,5

1,0

7

Консолідація фінансових звітів складно-структурних корпорацій. Материнська й дочірні фірми – формування фінансових і корпоративних звітів.

4

1,5

1,0

Разом

28

10

6

ТЕМА 1.ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ

Мета практичного заняття:

Ознайомитися з особливостями обліку і звітності підприємств корпоративного типу, розглянути використання корпоративної звітності на ринках капіталів на інвестицій, сучасні тенденції до побудови корпоративної звітності та принципові підходи до її наповнення.

Питання для обговорення:

 1.  Зміст і формат поняття групи підприємств у національному законодавстві та стандартах бухгалтерського обліку.
 2.  Особливості обліку підприємств корпоративного типу.
 3.  Корпоративна звітність: склад.
 4.  Корпоративна звітність: принципи оприлюднення.
 5.  Інформаційні прозорості корпоративної звітності як важлива складова ділової репутації економічної одиниці.
 6.  Використання корпоративної звітності на ринках капіталів
 7.  Використання корпоративної звітності на ринках інвестицій.
 8.  Фінансова звітність та додаткові звіти як основні елементи корпоративної звітності.
 9.  Сучасні тенденції до побудови корпоративної звітності та принципові підходи до її наповнення
 10.  Використання корпоративної звітності на ринках інвестицій.

Тестові завдання:

1. До об’єднань підприємств в Україні не належать:

а) корпорації

б) асоціації

в) холдинги

г) фрайчайзинги

2. Методи обліку об’єднання компаній:

а) придбання та об’єднання капіталу

б) злиття та об’єднання грошових коштів

в) придбання та об’єднання інтересів

г) злиття та об’єднання активів

3. Результатом економічного об’єднання є:

а) об’єднання інтересів

б) утворення групи

в) злиття капіталу

г) об’єднання активів

4. Теорії консолідації фінансової звітності включають:

а) теорію права власності

б) теорію об’єднання капіталу

в) теорію об’єднання активів

г) теорію об’єднання грошових коштів

5. Придбання активів однієї компанії іншою за грошові кошти відображається в покупця бухгалтерським записом:

а) Дт 963 – Кт 141

б) Дт 141 – Кт 723.

в) Дт 311 – Кт 141

г) Дт 141 – Кт 311.

6. Особливості та основні принципи об’єднання підприємств та складання консолідованої фінансової звітності розкриває:

а) П(С)БО 19

б) П(С)БО 20

в) П(С)БО 12

г) П(С)БО 10

7. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції визначає:

а) П(С)БО 19

б) П(С)БО 20

в) П(С)БО 12

г) П(С)БО 10

8. Поняття спільного контролю визначається:

а) П(С)БО 19

б) П(С)БО 20

в) П(С)БО 12

г) П(С)БО 10

9. Порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств та/або об'єднання видів їх діяльності визначає:

а) П(С)БО 19

б) П(С)БО 20

в) П(С)БО 12

г) П(С)БО 10

10. Порядок складання консолідованої фінансової звітності визначає:

а) П(С)БО 19

б) П(С)БО 20

в) П(С)БО 12

г) П(С)БО 10

Практичні завдання:

Завдання 1.

Корпорація "А" придбала 1000 простих короткострокових акцій корпорації "К" за ціною 40 грн. кожна. Брокерські послуги становлять 1000 грн. В кінці року корпорація "А" одержала дивіденди у розмірі 5 грн. з кожної акції. Через деякий час корпорація продала всі раніше куплені акції (1000 шт.) за 52000 грн.

Необхідно:

Скласти бухгалтерські проведення за операціями корпорацій, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

Завдання 2.

Корпорація придбала 1.01.2010 р. 100 короткострокових облігацій за ціною 1000 дол. кожна за умови 12% річних та одержання процентів кожні півроку (1.07. та 2.01. наступного року). Брокерські витрати становлять 2000 дол. 1.07.2010 р. одержано проценти по облігаціях (визначити). 31.12.2010 р. бухгалтер відобразив в обліку проценти до одержання, що відносяться до звітного періоду.

Необхідно:

Скласти бухгалтерські проведення за операціями, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

Завдання 3.

01 січня 2011 р. компанія «А» придбала пакет акцій компанії «В» 10000 шт номінальною вартістю 10 грн. за 1150 тис. грн,. На дату придбання акцій компанія «А» оплатило вартість обладнання для компанії «В» в сумі 15 тис. грн. На дату придбання баланси компаній подані в таблиці 1

Таблиця 1

Баланс компанії «А» на 1 січня 2011 р., тис. грн.

Актив

Пасив

1. Інвестиції у дочірню компанію

?

1. Статутний капітал

2000

2. Запаси

150

2. Кредитори

50

2. Дебітори

40

2. Нерозподілений прибуток

700

3. Грошові кошти

710

3. Інші пасиви

?

4. Інші активи

1000

Баланс

?

Баланс

?

Баланс компанії  «В» на 1 січня 2011 р., тис. грн.

1. Грошові кошти

300

1. Статутний капітал

600

2. Дебітори

20

2. Нерозподілений прибуток

150

2. Інші активи

700

3. Кредитори

270

Баланс

1020

Баланс

1020

Необхідно:

За вищенаведеними даними скласти робочу таблицю консолідації балансів та консолідований баланс.

ТЕМА 2.ПРИВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ КОРПОРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Мета практичного заняття:

Ознайомитися з особливостями приведення фінансової звітності вітчизняних корпоративних утворень до міжнародних стандартів фінансової звітності. Визначити основні принципові підходи практичного приведення фінансової звітності до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Питання для обговорення:

 1.  Інтерпретація фінансової звітності за міжнародними стандартами в контексті вітчизняного законодавства у сфері організації обліку.
 2.  Коригування показників фінансової звітності.
 3.  Синтезування показників фінансової звітності.
 4.  Адаптація показників облікового процесу до складання фінансової звітності за основними принципами міжнародної стандартизації.
 5.  Коригування та синтезування показників фінансового обліку.
 6.  Інтерпретація фінансової звітності за міжнародними стандартами в контексті вітчизняного законодавства у сфері подання фінансової звітності.
 7.  Використання позабалансової інформації при формуванні фінансової звітності за вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності.
 8.  Основні принципові підходи практичного приведення фінансової звітності до міжнародних стандартів фінансової звітності.
 9.  Критерії і принципи складання корпоративної звітності у відповідності до міжнародних стандартів.
 10.  Основоположні принципи та якісні ознаки підготовки корпоративної звітності.

Тестові завдання:

1. Основна відмінність між П(С)БО та МСФЗ

а) визнання та оцінка зобов’язань

б) методика складання звітності

в) використання певного формату звітності

г) визнання та оцінка активів

2. Важливий метод на якому базуються П(С)БО та МСФЗ

а) нарахування

б) оцінки

в) інвентаризації

г) калькуляції

3. Різниця між МСБО 24 та П(С)БО 23 полягає у розкритті інформації про:

а) власний капітал

б) фінансові інвестиції

в) виплати вищому керівництву

г) оцінку активів

4. Оприлюднення фінансової звітності за МСФЗ відбувається таким чином:

а) не оприлюднюється

б) платно оприлюднюється веб-сайті кожного фонду та регулюючого органу

в) вибірково оприлюднюється в залежності від форми власності

г) безоплатно оприлюднюється в Інтернеті та  веб-сайті кожного фонду та регулюючого органу

5. За МСБО основним звітом у фінансовій звітності є:

а) звіт про фінансовий стан на кінець періоду

б) звіт про активи , зобов’язання та капітал

в) баланс

г) звіт про прибутки та збитки

6. У звіті про рух грошових коштів за звітний період відображається:

а) вплив грошових коштів на фінансові результати

б) залишки грошових коштів на початок та кінець звітного періоду

в) фінансовий результат від здійснення діяльності

г) вплив статей балансу та звіту про фінансові результати на сальдо рахунку «грошові кошти та їх еквіваленти».

7 Консолідовані та окремі фінансові звіти регулюються

а) М(С)БО 27

б) М(С)БО 32

в) М(С)БО 28

г) М(С)БО 31

8 Операції пов’язаних сторін – це:

б) рух грошових коштів між пов’язаними сторонами

а) об’єднання капіталів між пов’язаними сторонами

в) контроль ресурсів між пов’язаними сторонами

г) будь-яка передача ресурсів, послуг або зобов’язань між пов’язаними сторонами

9 Для обліку інвестицій у дочірні, спільно контрольовані та асоційовані підприємства якщо суб’єкт господарювання подає окремі фінансові звіти застосовується:

а) М(С)БО 27

б) М(С)БО 32

в) М(С)БО 28

г) М(С)БО 31

10 Звіт про фінансовий стан на кінець періоду складається з частин:

а) прихід, розхід

б) актив, зобов’язання, капітал

в) актив, пасив

г) надходження , видатки

Практичні завдання:

Завдання 1.

Навести переваги та недоліки міжнародної гармонізації фінансової звітності. Дані викласти у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

Переваги

Недоліки

Завдання 2.

Заповнити таблицю 1 (проставляючи “X” у відповідних клітинках) на підставі визначень елементів фінансової звітності та критеріїв їх визнання:

Таблиця 1

Стаття

Визнається у випадку

Визначається у

Майбутніх економічних вигод

Ймовірності достовірної оцінки

Балансі

Звіті про прибутки та збитки

надходження

вибуття

існує

не існує

Актив

Зобов’язання

Доходи

Витрати

Завдання 3.

В таблиці 1 наведений баланс складений недосвідченим бухгалтером

Таблиця 1

Стаття

Сума, євро

Необоротні активи- матеріальні

Обладнання

мінус: накопичена амортизація

110 000

(4 000)

70 000

Верстати

22 000

Земля і споруди

мінус: накопичена амортизація

400 000

(150 000)

250 000

Земля

90 000

Оборотні активи

Торговельна дебіторська заборгованість

175 000

Грошові кошти

80 000

Запаси

220 000

Державні цінні папери

20 000

Необоротні активи – нематеріальні

Гудвіл

80 000

Інвестиції

40 000

Патенти

26 000

Витрати майбутніх періодів

Аванси ділерам

60 000

Адміністративні витрати

12 000

Передплачена оренда

15 000

Інші витрати

75 000

АКТИВИ, ВСЬОГО

1235 000

Короткострокові зобов’язання

Торговельна кредиторська заборгованість

140 000

Резерв сумнівної дебіторської заборгованості

8 000

Дивіденди до сплати

35 000

Зобов’язання з податку На прибуток

Податок на додану вартість

42 000

17 000

240 000

Довгострокові облігації

500 000

Резерв непередбачених збитків

150 000

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ВСЬОГО

892 000

Випущений акціонерний капітал 15000 x 10 євро)

150 000

Чистий прибуток

90 000

Дивіденди сплачені

(20000)

Нерозподілений прибуток

123000

КАПІТАЛ, ВСЬОГО

343000

ЗОБОВЯЗАННЯ ТА КАПІТАЛ, ВСЬОГО

1235 000

Необхідно:

Беручи до уваги неточності, які були допущені як у термінології, так і у класифікації статей, скласти Баланс за форматом МСБО.

ТЕМА 3. ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОЇ І КОРПОРАТИВНОЇ ЗВІТНОСТІ НА ФОНДОВИХ І ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

Мета практичного заняття:

Ознайомитися з особливостями використання фінансової і корпоративної звітності на фондових і фінансових ринках, розглянути основні вимоги до корпоративної звітності для забезпечення інформації про ефективність функціонування підприємства.

Питання для обговорення:

 1.  Основні вимоги до корпоративної звітності для забезпечення інформації про ефективність функціонування підприємства.
 2.  Фінансові (формалізовані) показники у корпоративній звітності.
 3.  Не фінансові (неформалізовані) показники у корпоративній звітності.
 4.  Критерії оцінювання якісної характеристики показників фінансової звітності інституційними організаціями.
 5.  Фондовий ринок: основні засади функціонування.
 6.  Фінансовий ринок: основні засади функціонування.
 7.  Цінні папери та їх класифікація.
 8.  Особливості обліку цінних паперів.
 9.  Особливості фінансової звітності на фондовому ринку.
 10.  Особливості фінансової звітності на фінансовому ринку.

Тестові завдання:

1. До емісійних цінних паперів не належать:

а) акції

б) ліцензії

в) облігації місцевих позик

г) облігації підприємств

2. Емісійні різниці це -. сума коштів, отриманих підприємством від:

а) повторної емісії  власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом таких акцій

б) власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом таких акцій

в) первинної емісії  власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом таких акцій

г) первинної емісії куплених акцій та інших корпоративних прав над номіналом таких акцій

3. Хто не є суб’єктом ринку цінних паперів:

а) емітенти

б) посередники

в) реєстратори

г) інвестори

4. Цінні папери відображають в обліку на наступному позабалансовому рахунку:

а) 024

б) 025

в) 041

г) 042

5. Отримання акцій від торговця цінних паперів відображається проведенням:

а) Дт 14 Кт 685

б) Дт 14 Кт 311

в) Дт 35 Кт 685

г) Дт 35 Кт 421

6. Додаткові витрати пов’язані з придбанням акцій відображають проведенням:

а) Дт 35 Кт 311

б) Дт 35 Кт 685

в) Дт 14 Кт 685

г) Дт 14 Кт 311

7. Нараховано комісійну винагороду від комітента відображають проведенням:

а) Дт 377 Кт 311

б) Дт 377 Кт 703

в) Дт 311 Кт 377

г) Дт 703 Кт 377

8. Визначено фінансові результати від торгівлі цінними паперами відображають проведенням:

а) Дт 703 Кт 791

б) Дт 44 Кт 791

в) Дт 703 Кт 44

г) Дт 42 Кт 791

9. Інструментом фондового ринку не є:

а) пайові цінні папери

б) похідні цінні папери

в) боргові цінні папери

г) акредитивні цінні папери

10. Сферою діяльності системи Національного депозитарію не є:

а) стандартизація обліку цінних паперів згідно з міжнародними стандартами

б) регламентація та обслуговування випуску цінних паперів

в) відповідальне зберігання всіх видів цінних паперів як у готівковій, так і безготівковій формі

г) уніфікація документообігу по операціях з цінними  паперами і нумерація  українських  цінних  паперів згідно з міжнародними стандартами

Практичні завдання:

Завдання 1.

Виконуючи положення договору комісії, торговець ЦП "А" (комісіонер - платник податку на прибуток на загальних підставах) продав від свого імені торговцю ЦП "Б" (покупцю - платнику податку на прибуток на загальних підставах) 30 простих акцій (за ціною 100,00 грн. за одну акцію) ПАТ "Оскар", що належать комітенту (юрособі, платнику податку на прибуток на загальних підставах), та 400 простих акцій (за ціною 3,00 грн. за одну акцію) ПАТ "Вектор". Для виконання умов договору комісії торговець ЦП "А" раніше одержав від комітента:

- 30 простих акцій (за ціною 100,00 грн. за одну акцію) ПАТ "Оскар", 28 зяких були передані на 13-й день після їхнього одержання від комітента торговцю ЦП "Б". Торговець ЦП "А" на 13-й день після одержання акцій ПАТ "Оскар" від комітента одержав від торговця ЦП "Б" кошти на свій розрахунковий рахунок в рахунок оплати 28 із зазначених акцій (2800,00 грн., тобто, 28 х 100,00) і перерахував їх у повному обсязі комітенту. Номінальна вартість 30 акцій ПАТ "Оскар" становить 2400,00 грн. (тобто, 80,00 грн. за одну акцію). Непродані дві акції ПАТ "Оскар" були повернуті комітенту після закінчення виконання комісійної операції. Комісійна винагорода торговця ЦП "А" за здійснену операцію з продажу ЦП, отримана ним від комітента на розрахунковий рахунок, становить 200,00 грн.;

- 400 простих акцій (за ціною 3,00 грн. за одну акцію) ПАТ "Вектор", які відразу, в день їхнього одержання, були передані торговцю ЦП "Б". В цей же день торговцем ЦП "А" отримані кошти за акції від торговця ЦП "Б" (1200,00 грн., тобто 3 х 400,00), які розподілені в такий спосіб: 120,00 грн. (10% від 1200,00 грн. за умовами договору) утримані в рахунок оплати послуг комісіонера (комісійна винагорода торговця ЦП "А"); залишок у сумі 1080,00 грн. (1200,00 грн. - 120,00 грн.) перерахований комітенту. Номінальна вартість 400 акцій ПАТ "Вектор" становить 6000,00 грн.

Необхідно: 

За вищенаведеними даними відобразити операції в бухгалтерському обліку.

Завдання 2.

Виконуючи умови договору купівлі-продажу, торговець ЦП "А" (платник податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах) придбав від свого імені та за свій рахунок у торговця ЦП "Б" (платник податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах) 180 простих акцій (за ціною 10,00 грн. із ПДВ за одну акцію) ВАТ "Трансавто". Номінальна вартість акцій становить 1600,00 грн. Додаткові витрати, прямо пов’язані з придбанням акцій (біржовий збір), дорівнюють 230,00 грн. (без ПДВ).

Необхідно: 

За вищенаведеними даними відобразити операції в бухгалтерському обліку.

Завдання 3.

1.01.2011 р. корпорація отримала дозвіл на випуск 20000 звичайних акцій за передплатою. Номінальна вартість акції – 10 дол., а емісійна вартість – 15 дол. 16.03.2011 р. 8000 акцій були оплачені акціонерами.

Необхідно:

За вищенаведеними даними відобразити операції в бухгалтерському обліку.

ТЕМА 4. КОНВЕРГЕНЦІЯ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ І КОРПОРАТИВНОЇ ЗВІТНОСТІ ТА СТАНДАТІВ ОЦІНКИ.

Мета практичного заняття:

Ознайомитися з особливостями конвергенції стандартів фінансової і корпоративної звітності та стандатів її оцінки. Розглянути принципи побудови стандартів оцінки для цілей фінансової звітності.

Питання для обговорення:

 1.  Принципи побудови стандартів оцінки для цілей фінансової звітності.
 2.  Паритет і відповідність (узгодженість) оцінних стандартів і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
 3.  Принципи і підходи до вироблення адекватності засад оцінних стандартів бухгалтерського обліку.
 4.  Принципи і підходи до вироблення адекватності засад оцінних стандартів і стандартизації обліку активів і капіталу.
 5.  Облік та відображення у корпоративній звітності забезпечення майбутніх витрат і платежів.
 6.  Облік і відображення у корпоративній звітності цільового фінансування та цільових надходжень.
 7.  Облік страхових резервів і резервів капіталу на підприємствах корпоративного типу.
 8.  Особливості відображення на позабалансових рахунках бухгалтерського обліку корпорацій об’єктів: контракті зобов’язання; непередбачені активи й зобов’язання.
 9.  Основоположні принципи та якісні ознаки підготовки корпоративної звітності.
 10.  Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання підприємств корпоративного типу

Тестові завдання:

1. Оцінне значення є складовою частиною:

а) системи бухгалтерського обліку корпорації

б) побудови фінансової звітності корпорацій

в) системи бухгалтерського обліку та побудови фінансової звітності корпорацій

г) аудиту корпорацій

2. Оцінне значення формується в умовах невизначеності щодо результату подій, на основі:

а) оцінки

б) суджень

в) аудиту

г) перевірки

3. За підготовку оцінних значень, відображення у звітності, відповідальність несе:.

а) аудиторська фірма

б) керівництво корпорації

в) експертна рада

г) головний бухгалтер

4. Оцінне значення — це

а) точне визначення суми статті обліку

б) приблизне визначення суми статті обліку у відсутності точних способів виміру

в) приблизне визначення суми статті обліку у наявностіточних способів виміру

г) приблизне визначення суми статті обліку

5. До операційного сегменту корпорації не відноситься:

а) компонент корпорації що бере участь в діяльності, з якої вона може отримувати доходи і брати на себе

б) витрати (зокрема доходи і витрати, пов'язані з операціями з іншими компонентами такої ж корпорації

в) компонент дочірньої компанії

г) рішення підприємства, щоб прийняти рішення щодо ресурсів, які мають бути розподіленими на сегмент, і оцінюється його діяльність

6. Підприємство не повинно подавати окремо інформацію про операційний сегмент, який відповідає будь- якому з наступних кількісних порогів:

а) його поданий дохід, включаючи продаж зовнішнім замовникам і продаж (або передавання) в межах сегмента, складає 10 відсотків або більше сукупного доходу, внутрішнього і зовнішнього, всіх операційних сегментів

б) абсолютна (чиста) величина його поданого доходу або витрат складає 10 відсотків або більше в більшості в абсолютній величині поданого сукупного доходу всіх операційних сегментів, які не подавали витрати, і поданих сукупних витрат всіх операційних сегментів, які подавали витрати.

в) його активи складають 10 відсотків або більше сукупних активів всіх операційних сегментів

г) його активи складають менше 10% сукупних активів всіх операційних сегментів

7. Акції, як поточні фінансові інвестиції оцінюються за методом:

а) ринковою вартістю

б) собівартістю

в) участі в капіталі

г) консолідації

8. Облігації, як поточні фінансові інвестиції оцінюються за методом:

а) ринковою вартістю

б) собівартістю

в) участі в капіталі

г) консолідації

9. Акції в межах власності (20-50%), як довгострокові фінансові інвестиції оцінюються за методом:

а) ринковою вартістю

б) собівартістю

в) участі в капіталі

г) консолідації

10. Облігації, як довгострокові фінансові інвестиції оцінюються за методом:

а) ринковою вартістю

б) собівартістю

в) участі в капіталі

г) консолідації

Практичні завдання:

Завдання 1.

Материнське підприємство «А» володіє у статутному капіталі дочірнього підприємства «Б» часткою 50%. У грудні 2010 року материнське підприємство реалізувало готову продукцію «А» дочірньому підприємству на суму 50 000 грн. (у тому числі ПДВ 8336 грн.). Собівартість реалізованої готової продукції 40 000 грн. Дочірнє підприємство у січні 2011 року реалізувало продукцію «П» іншому підприємству.

Необхідно:

Відобразити реалізацію продукції «П» материнським підприємством у бухгалтерському обліку.

Завдання 2.

Материнське підприємство володіє часткою 30 % у статутному капіталі дочірнього підприємства. У грудні 2010 р. материнське підприємство реалізувало готову продукцію дочірньому підприємству на суму 12 000 грн. (в тому числі ПДВ). Собівартість продукції – 8 000 грн. У січні 2011р. ця продукція була реалізована дочірнім підприємством іншим особам.

Необхідно: 

Відобразити реалізацію готової продукції материнським підприємством у бухгалтерському обліку.

Завдання 3.

Материнське підприємство з часткою участі (50%) у статутному капіталі дочірнього підприємства у грудні 2010 р. реалізувало автомобіль дочірньому підприємству за 12 000 грн. (в тому числі ПДВ). Первісна вартість автомобіля – 20 000 грн., знос 11 000 грн. Згідно з оцінками спеціалістів дочірнього підприємства термін корисного використання автомобіля – 2 роки.

Необхідно: 

Відобразити реалізацію основних засобів дочірньому підприємству в бухгалтерському обліку материнського.

ТЕМА 5. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.

РИНКОВА І БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКОГО СУБ’ЄКТА: ПАРИТЕТИ ЦІНОТВОРЕННЯ.

Мета практичного заняття:

Ознайомитися з особливостями обліку власного капіталу. Розглянути паритети цінотворення при ринковій і балансовій вартості власного капіталу господарського суб’єкта.

Питання для обговорення:

 1.  Методологічні засади та передумови вдосконалення й розвитку теоретичних і концептуальних основ обліку власного капіталу підприємств корпоративного типу.
 2.  Концепції і парадигми обліку власного капіталу – вітчизняні і зарубіжні розробки.
 3.  Особливості обліку власного капіталу материнської компанії
 4.  Особливості обліку власного капіталу дочірньої компанії
 5.  Консолідація капіталу та моделі взаємоучасті підприємств корпорацій
 6.  Особливості обліку додаткового капіталу на підприємствах корпоративного типу
 7.  Особливості обліку страхових резервів і резервів капіталу на підприємствах корпоративного типу.
 8.  Особливості обліку вилученого та неоплаченого капіталу в корпораціях
 9.  Розкриття інформації про зміни у власному капіталі у Примітках до фінансової звітності корпорації
 10.  Розкриття інформації про капітал у Примітках до фінансової звітності корпорації.

Тестові завдання:

1. Метод участі в капіталі – це:

а) метод обліку фінансових інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій збільшується на суму збільшення зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

б) метод обліку фінансових інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

в) метод обліку фінансових інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій зменшується на суму зменшення частки інвестора

г) метод обліку фінансових інвестицій, згідно з яким балансова вартість  інвестицій не змінюється у сумі частки інвестора

2. За методом участі в капіталі не відображаються в обліку фінансові інвестиції у:

а) спільне підприємство у контролюючого учасника

б) капітал контролюючого учасника

в) спільне підприємство у асоційованого учасника

г) асоційовані компанії

3. Прибуток, що припадає на частку інших інвесторів при реалізації цінностей дочірньому відображається проведенням:

а) Дт 742  Кт 377

б) Дт 742  Кт 44

в) Дт 682  Кт 377

г) Дт 377  Кт 742

4. Прибуток, що припадає на частку материнського підприємства при реалізації цінностей дочірньому відображається проведенням:

а) Дт 377 Кт 69

б) Дт 69   Кт 377

в) Дт 377 Кт 70

г) Дт 79    Кт 70

5. Частина прибутку від реалізації, що припадає на частку інших інвесторів відображається проведенням:

а) Дт 682 Кт 79

б) Дт 682 Кт 70

в) Дт 79   Кт 682

г) Дт 70   Кт 79

6. Частка інвестора в сумі зменшення додаткового вкладеного капіталу відображається проведенням:

а) Дт 421 Кт 141

б) Дт 141 Кт 425

в) Дт 46   Кт 421

г) Дт 44   Кт 141

7. Частка інвестора в сумі зменшення додаткового вкладеного капіталу за рахунок зменшення суми прибутку відображається проведенням:

а) Дт 421 Кт 141

б) Дт 141 Кт 425

в) Дт 46   Кт 421

г) Дт 44   Кт 141

8. Частка інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу відображається проведенням:

а) Дт 421 Кт 141

б) Дт 141 Кт 425

в) Дт 46   Кт 421

г) Дт 44   Кт 141

9. Частка інвестора в в чистому прибутку відображається проведенням:

а) Дт 421 Кт 72

б) Дт 72   Кт 421

в) Дт 72   Кт 141

г) Дт 141  Кт 72

10. Сума нарахованих інвестору дивідендів відображається проведенням:

а) Дт 373 Кт 141

б) Дт 141 Кт 373

в) Дт 94   Кт 373

г) Дт 685 Кт 141

Практичні завдання:

Завдання 1.

Частка материнського підприємства в статутному капіталі дочірнього підприємства складає 60%. За підсумками 2011 року власний капітал дочірнього підприємства змінився в такий спосіб: додатковий вкладений капітал зменшився на 20000 грн.; Розмір додаткового вкладеного капіталу материнського підприємства становив 8000 грн. Прибуток від проданих дочірнім підприємством материнському підприємству і нереалізованих останнім товарів складає 50000 грн.

Необхідно:Відобразити дані операції в бухгалтерському обліку

Завдання 2.

Частка материнського підприємства в статутному капіталі дочірнього підприємства складає 70%. За підсумками 2011 року власний капітал дочірнього підприємства змінився в такий спосіб: додатковий капітал збільшився на 40000 грн.; прибуток збільшився на 300000 грн. Нараховано дивіденди материнському підприємству в розмірі 1000000 грн.

Необхідно: Відобразити дані операції в бухгалтерському обліку.

Завдання 3.

Частка материнського підприємства в статутному капіталі дочірнього підприємства складає 80%. За підсумками 2011 року власний капітал дочірнього підприємства змінився в такий спосіб: додатковий вкладений капітал зменшився на 30000 грн.; прибуток збільшився на 700000 грн. Прибуток від проданих дочірнім підприємством материнському підприємству і нереалізованих останнім товарів складає 50000 грн.

Необхідно:  Відобразити дані операції в бухгалтерському обліку.

ТЕМА 6. ОБЛІК, РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ПУБЛІЧНИХ КОРПОРАЦІЯХ.

Мета практичного заняття:

Ознайомитися з особливостями обліку, розподілу і використання фінансових результатів у публічних корпораціях. Розглянути прибуткову та ресурсну концепції оцінювання результатної діяльності публічних компаній.

Питання для обговорення:

 1.  Фінансові результати у контексті оцінювання ефективності функціонування сучасних корпорацій
 2.  Встановлення ринкової величини власного капіталу (курс акцій).
 3.  Прибуткова концепція оцінювання результатної діяльності публічних компаній.
 4.  Ресурсна концепція оцінювання результатної діяльності публічних компаній.
 5.  Визначення частки материнського підприємства в чистому прибутку (збитку) дочірнього підприємства.
 6.  Коригування балансової вартості інвестиції на частку інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування. 
 7.  Методологічні засади встановлення величини фінансових результатів у системі бухгалтерського обліку.
 8.  Зарубіжна практика обліку фінансових результатів.
 9.  Вітчизняна практика обліку фінансових результатів
 10.  Передумови розвитку стандартизації обліку фінансових результатів.

Тестові завдання:

1. Ціна, вказана на бланку акції, яка характеризує частку статутного капіталу, що припадає на одну акцію під час заснування компанії це:

а) емісійна вартість

б) ринкова вартість

в) номінальна вартість

г) реальна вартість

2. Ціна, за якою акція реалізується (продається) на первинному ринку:

а) емісійна вартість

б) ринкова вартість

в) номінальна вартість

г) реальна вартість

3. Відношення ринкової ціни до номіналу, виражене у процентах:

а) емісійна вартість

б) ринкова вартість

в) курс акції

г) номінальна вартість

4. Вартість яка визначається в момент ліквідації акціонерного товариства, показує, якою є вартість майна акціонерного товариства, що припадає на одну акцію і підлягає реалізації за фактичними цінами після розрахунку з кредиторами це:

а) емісійна вартість

б) ринкова вартість

в) ліквідаційна вартість

г) номінальна вартість

5. Довгострокові фінансові інвестиції — це :

а) фінансові інвестиції періодом більше одного року, а також інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.

б) фінансові інвестиції періодом більше трьох років, а також інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.

в) фінансові інвестиції періодом більше трьох років, а також інвестиції, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.

г) фінансові інвестиції періодом більше пяти років, а також інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.

6. Поточні фінансові інвестиції — це:

а) інвестиції терміном до трьох років, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент

б) інвестиції терміном до одного року, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент

в) інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів

г) інвестиції терміном до одного року, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент

7. Зараховано фінансові інвестиції за справедливою вартістю відображаються в обліку проведенням:

а) Дт 35 Кт 36

б) Дт 35 Кт 31

в) Дт 14 Кт 36

г) Дт 31 Кт 36

8. Різниця між номінальною та ринковою вартістю переданих акцій відображаються в обліку проведенням:

а) Дт 35 Кт 42

б) Дт 14 Кт 36

в) Дт 14 Кт 42

г) Дт 97 Кт 14

9. Доведення вартості одержаних акцій до справедливої вартості переданих акцій відображаються в обліку проведенням:

а) Дт 14 Кт 31

б) Дт 35 Кт 14

в) Дт 97 Кт 14

г) Дт 14 Кт 42

10. Збільшення фінансових інвестицій на номінальну вартість проданих акцій відображаються в обліку проведенням:

а) Дт 31 Кт 14

б) Дт 14 Кт 46

в) Дт 40 Кт 46

г) Дт 46 Кт 14

Практичні завдання:

Завдання 1.

Корпорація «Кент» придбала 30% акцій компанії «Скан» за їхньою балансовою вартістю 300 тис.дол. Протягом наступних трьох років після придбання вказаної частини компанія «Скан» мала такі результати діяльності: 1 рік   чистий збиток 800 тис. дол. 2 рік   чистий збиток  400 тис. дол. 3 рік чистий прибуток 250 тис. дол.

Необхідно:

Відобразити облікові проведення за 3 роки у корпорації «Кент».

Завдання 2.

ПАТ «Бест» 3 січня 2011 р. придбало 405 акцій ПАТ «Кріс» за 2000 тис. грн., що дає можливість інвестору суттєво впливати на діяльність ПАТ. На дату придбання акцій капітал ПАТ «Кріс» включав тис. грн.: статутний капітал -2400, додатковий оплачений капітал 1200, резервний капітал 600, нерозподілений прибуток 800. Протягом 2001 р. ПАТ «Кріс» отримало чистий прибуток 700 тис. грн.

Необхідно:

Визначити та відобразити в обліку суму інвестицій

Завдання 3.

Інвестор придбав акцію номіналом 30 грн. за курсом 117 % і продав її через 4 роки за курсом 136 %. У перший рік рівень дивідендів становив 2,4 грн. на акцію, у другий рік ставка дивіденду становила 10 %, у третій — 11 %, у четвертий рік рівень дивідендів становив 3,4 грн.

Необхідно: Розрахувати сукупну дохідність і середньорічну (кінцеву) дохідність акції. Відобразити дані операцій в бухгалтерському обліку.

ТЕМА 7. КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ СКЛАДНОСТРУКТУРНИХ КОРПОРАЦІЙ. МАТЕРИНСЬКА Й ДОЧІРНІ ФІРМИ – ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ І КОРПОРАТИВНИХ ЗВІТІВ.

Мета практичного заняття:

Ознайомитися з особливостями консолідації фінансових звітів складно структурних корпорацій. Розглянути формування фінансових і корпоративних звітів материнською та дочірньою фірмами.

Питання для обговорення:

 1.  Консолідовані фінансові звіти: принципи змістового наповнення і форматування показників.
 2.  Методика та загальні вимоги до складання консолідованої фінансової звітності.
 3.  П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність»: загальна характеристика.
 4.  П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»: загальна характеристика.
 5.  Особливості складання консолідованого балансу.
 6.  Особливості складання консолідованого звіту про фінансові результати.
 7.  Порядок ведення консолідованого бухгалтерського обліку промислово - фінансовими групами.
 8.  Послідовність складання консолідованої фінансової звітності.
 9.  Розкриття інформації у примітках до фінансової звітності.
 10.  Європейські та міжнародні вимоги до консолідованих звітів корпорацій.

Тестові завдання:

1. Внутрішньо групове сальдо – це:

а) сальдо дебіторської заборгованості на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньо групових операцій

б) сальдо зобов’язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньо групових операцій

в) сальдо дебіторської заборгованості та зобов’язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньо групових операцій

г) сальдо оборотів по рахунках капіталу на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньо групових операцій

2. Частка меншості – це:

а) частина чистого прибутку та чистих активів дочірнього підприємства

б) частина чистого збитку та чистих активів дочірнього підприємства

в) частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яке належить материнському підприємству

г) частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яке не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства).

3. Частку меншості слід відображати в консолідованому балансі в описуваному рядку 385

а) разом з зобов’язаннями материнського підприємства

б) окремо від зобов’язань та власного капіталу материнського підприємства

в) разом з зобов’язаннями дочірнього підприємства

г) окремо від власного капіталу материнського підприємства

4. Зв’язок материнського і дочірніх підприємств базується на системі:

а) участі других в інвестиціях першого

б) участі першого в статутному капіталі других

в) участі першого в прибутках других

г) участі других в прибутках першого

5. Гудвіл у відповідності до П(С)БО 19 це:.

а) майбутні економічні вигоди, що виникають від активів, які не піддаються окремій ідентифікації й визнаються окремо

б) перевищення вартості продажу над часткою покупця у вартості придбаних активів, зобов'язань на дату придбання

в) перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату придбання

г) майбутні економічні вигоди, що виникають від активів, які піддаються окремій ідентифікації й визнаються окремо

6. За якою ставкою нараховується амортизація на гудвіл:

а) не  нараховується

б) за ставкою визначеною корпорацією самостійно

в) за ставкою 10% річних

г) за ставкою 15% річних

7. У разі придбання контрольного пакета акцій (капіталу) іншого підприємства покупець, починаючи з дати придбання, повинен відображати придбані акції (частку в капіталі) у складі:.

а) прибутку чи збитку

б) статутного капіталу

в) фінансових інвестицій

г) додаткового капіталу

8. Зарахований на баланс гудвіл надалі оцінюється на наявність ознак можливого зменшення його корисності в порядку, передбаченому:

а) П(С)БО 20

б) П(С)БО 19

в) П(С)БО 12

г) П(С)БО 28

9. Вартість гудвілу, що виникає при консолідації фінансової звітності материнського підприємства і фінансової звітності дочірніх підприємств, визначається згідно

а) П(С)БО 20

б) П(С)БО 19

в) П(С)БО 12

г) П(С)БО 28

10. Гудвіл відображається в консолідованому балансі у:

а) складі необоротніх активів

б) складі нематеріальних активів

в) у складі основних засобів

г) окремому рядку

Практичні завдання:

Завдання 1.

31 грудня 2011 р. материнське підприємство А придбало пакет акцій (10000 штук номінальною вартістю 3 грн. кожна) дочірнього підприємства Б за 375 тис. грн.

Крім того, на дату придбання материнське підприємство сплатило також гроші за устаткування для дочірнього підприємства на суму 5000 грн. Нижче наведені дані обох підприємств, що відображають їх фінансовий стан відразу після придбання.

Дані для складання балансу материнського підприємства:

Дебіторська заборгованість – 20 тис. грн., кредиторська заборгованість – 150 тис. грн., статутний капітал – 1000 тис. грн., нерозподілений прибуток – 350 тис. грн., грошові кошти – 405 тис. грн., інші активи – 500 тис. грн.

Дані для складання балансу дочірнього підприємства:

Грошові кошти – 150 тис. грн., кредиторська заборгованість – 25 тис. грн., статутний капітал – 500 тис. грн., нерозподілений прибуток – 75 тис. грн., інші активи – 450 тис. грн.

Примітка: материнське підприємство придбало всі акції дочірнього за їхньою балансовою вартістю, яка збігається зі справедливою.

Необхідно:

Скласти робочу таблицю консолідації балансів а на її основі консолідований баланс.

Завдання 2.

Холдингова компанія А придбала 2/3 акціонерного капіталу дочірньої компанії Б. На момент консолідації фінансова звітність зазначених компаній містила такі статті табл. 1

Дочірня компанія придбала товари вартістю 160000 грн. і продала їх холдинговій компанії за 280000 грн. На дату консолідації 1/4 частка цих товарів залишилась нереалізованою і зберігається на складі компанії А.

Таблиця 1

Баланс, тис. грн.

Стаття

Компанія

А

Б

Актив

Основні засоби

1500

280

Інвестиції у компанію Б

?

Х

Оборотні кошти

1060

248

Всього

2960

?

Пасив

Статутний капітал

1000

140

Нерозподілений прибуток

1160

?

Кредиторська заборгованість

800

160

Всього

?

?

Необхідно: 

За вищенаведеними даними скласти робочу таблицю консолідації балансів та консолідований баланс.

Завдання 3.

На основі даних задачі 2 скласти консолідований звіт про фінансові результати, якщо на момент консолідації фінансова звітність зазначених компаній містила такі статті табл. 1

Таблиця 1

Звіт про фінансові результати, тис. грн

Стаття

Компанія

А

Б

Доход від реалізації

7600

2200

Собівартість реалізованої продукції

7204

1936

Прибуток від реалізації

?

?

Прибуток від інвестицій у компанію Б

40

X

Всього прибуток до оподаткування

?

?

Податок на прибуток

?

?

Чистий прибуток

?

?

Нараховані дивіденди

80

60

Нерозподілений прибуток

?

?

Необхідно: 

За вищенаведеними даними скласти робочу таблицю консолідації звітів про фінансові результати а на її основі консолідований звіт.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 1.  Лень В.С. Звітність підприємства: підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.: Каравела, 2010. – 672 с.
 2.  Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: навч-практ. посібник / В.М. Костюченко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 528 с.
 3.  Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.
 4.  Кононенко О. Аналіз фінансової звітності / О. Кононенко, О. Миханько. – Х.: Фактор, 2008. – 208 с.

Додаткова:

 1.  МакКензі В. Використання та інтерпретація фінансової звітності / Венді МакКензі / За наук. ред. Г.В. Григораш; пер. з англ.. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2006.- 528 с.
 2.    Дипиаза С. Будущее корпоративной отчетности. Как вернуть доверие общества / С.А. Дипиаза, Р. Дж.Экклз; пер. с англ. В. Ионова, Ю. Езерского. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 212с.
 3.    Бутинець Ф.Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна не сповідь: Монографія // Ф.Ф. Бутинець. – Житомер; Рута, 2007. – 328 с.
 4.    Экклз Р. Дж. Революция в корпоративной отчетности. Как разгаваривать с рынком капитала на языке стоимости, а не прибыли / Р.Дж. Экклз, Р.Х. Герц, Э.М. Киган, Д.М.Х. Филипс; пер. с англ. Н.Барышниковой. – М.: Олимп – Бизнес, 2000. – 400 с.

ЗМІСТ

Загальні положення

3

Навчально-тематичний план вивчення дисципліни

3

Тема 1.Особливості обліку і звітності підприємств корпоративного типу

4

Тема 2.Приведення фінансової звітності вітчизняних корпоративних утворень до міжнародних стандартів фінансової звітності

7

Тема 3.Використання фінансової і корпоративної звітності на фондових і фінансових ринках

11

Тема 4.Конвергенція стандартів фінансової і корпоративної звітності та стандартів оцінки.

14

Тема 5.Облік власного капіталу. Ринкова і балансова вартість власного капіталу господарського суб’єкта: паритети цінотворення.

18

Тема 6.Облік, розподіл і використання фінансових результатів у публічних корпораціях.

21

Тема 7.Консолідація фінансових звітів складноструктурних корпорацій. материнська й дочірні фірми – формування фінансових і корпоративних звітів.

24

Список рекомендованої літератури

29

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В КОРПОРАЦІЯХ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять для студентів

денної та заочної форми навчання

базового напряму

7.03050901 «Облік і аудит»

Укладачі             Яремко Ігор Йосафатович

Лемішовська Олеся Степанівна

Редактор

Комп’ютерне верстання


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68022. История противодействия коррупции в российском государстве - период до 1917 года 37.22 KB
  История коррупции не уступает по древности истории человеческой цивилизации. Коррупция в России - наиболее сложное и неоднозначное явление, специфичность которого связана с особым менталитетом, присущим россиянам.
68024. Протокол RIP (Routing Information Protocol) 121 KB
  В соответствии с протоколом RIP любая машина может быть маршрутизатором. В основу алгоритма маршрутизации по протоколу RIP положена простая идея: чем больше шлюзов надо пройти пакету тем больше времени требуется для прохождения маршрута. Другая идея которая призвана решить проблемы RIP...
68026. Психические явления. Познавательные явления 19.3 KB
  Внимание как особенность всех психических процессов. Внимание это сосредоточение психической деятельности человека на одном и том же объекте в данное время и при данных условиях. Внимание является особенностью всех процессов. Внимание к вещи которая интересна.
68028. Нарушение эмоционально-волевой сферы 32.19 KB
  Гипербулия – это общее повышение воли, затрагивающее все основные влечения человека. Гипобулия – понижение волевой активности (вялость, отсутствие потребности в общение. Ступор – полная или частичная обездвиженность, к нарушением воли так же можно отнести негативизм. Клептомания – кража ненужных вещей.
68029. Матвей Иванович Афонин (1739-1810 гг.) 494.24 KB
  XVIII век в истории России - это жестокий, даже беспощадный век правления Петра I, решившего в короткие сроки изменить Россию, время стрелецких бунтов и дворцовых переворотов, правления Екатерины Великой, крестьянских войн и усиления крепостного права. Но в то же время для этого периода русской...
68030. Клубна діяльність – одна з активних форм самореалізації особистості 121 KB
  Кожен його учасник поставлений в однакові умови для всіх вироблені спільно єдині вимоги і правила оформлені як Статут клубу. Є ще одна значима особливість клубу: участь у ньому добровільна кількість членів не визначається як наприклад у гуртку чи спортивній секції.