55199

Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації

Книга

Финансы и кредитные отношения

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань з теоретичних основ методології та одержання практичних навичок проведення фінансового аналізу діяльності підприємств. Програма курсу охоплює загальну оцінку фінансового стану підприємства аналіз фінансової стійкості платоспроможності...

Украинкский

2014-03-22

2.3 MB

3 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення практичних занять

для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”

                                                                   Затверджено

          на засіданні кафедри обліку та аналізу

                                                                Ппротокол № 9 від 07.06.2007 р

Львів – 2007

Фінансовий аналіз: Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”/ Укл.: С.Б. Медвєдєв, З.М. Скибінська, М.М. Нашкерська, З.О. Коваль, Л.М. Пилипенко, І.С. Левик., Т.І. Партин – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007 – 88 с.

Укладачі     Медвєдєв С.Б., д-р.екон. наук., проф.       Скибінська З.М., канд.екон.наук. доц.       Нашкерська М.М, канд.екон.наук. доц.       Коваль З.О., канд.екон. наук. ст. викл.       Пилипенко Л.М., асист.                           Левик І.С., асист.                                         Партин Т.І., асист.

Відповідальний за випуск   Загородній А.Г., канд.екон.наук. проф.

Рецензенти    Хом’як Р.Л., канд.екон.наук. доц.

                                                    Карий О.І., канд.екон.наук. доц.   

      


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

За умов ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торговельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживачів своєї продукції, змушує продавця (виробника) враховувати інтереси й побажання покупців і виробляти продукцію, яка їм потрібна. Відповідно підприємство повинно постійно стежити за ситуацією на ринку і забезпечувати високу конкурентоспроможність своєї продукції.

Одним із інструментів з'ясування реальної конкурентоспроможності є аналіз фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства - це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов'язань перед державою та іншими підприємствами.

Фінансовий аналіз - це засіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань з теоретичних основ, методології та одержання практичних навичок проведення фінансового аналізу діяльності підприємств.

Програма курсу охоплює загальну оцінку фінансового стану підприємства, аналіз фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності,  аналіз грошових потоків, кредитоспроможності, ефективності діяльності, аналіз виробничо-фінансового левериджу, ділової активності, інвестиційної діяльності та аналіз неплатоспроможних підприємств і запобігання їх банкрутству на основі фінансової звітності.

Методичні рекомендації містять теми з планами практичних занять, перелік основних питань для обговорення, а також  навчальні завдання та контрольні питання. В додатках наведено фінансову звітність трьох підприємств, на основі яких студенти виконують навчальні завдання.


Тема 1. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ. ПРОВЕДЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ

 1.  План практичного заняття
  1.  Сутність фінансового аналізу, його види та користувачі.
  2.  Методи та прийоми фінансового аналізу і їх класифікація.
  3.  Інформаційна база фінансового аналізу.

 1.  Основні питання для обговорення
  1.  Сформулюйте сутність фінансового аналізу та його основні завдання.
  2.  Наведіть основні види фінансового аналізу та поясніть відмінності між ними.
  3.  Назвіть суб’єктів, які виступають користувачами інформації фінансового аналізу.
  4.  Розкрийте суть методів економічного аналізу. Які з цих методів використовуються у фінансовому аналізі?
  5.  Поясніть зміст методу порівняння. Яка різниця між горизонтальним і вертикальним аналізом?
  6.  Назвіть і розкрийте суть прийомів детермінованого факторного аналізу. Сформулюйте зміст способу елімінування.
  7.  Наведіть відомі вам методи стохастичного факторного аналізу.
  8.  Назвіть основні джерела інформації для проведення фінансового аналізу.
  9.  Перерахуйте форми фінансової звітності. Опишіть будову фінансових звітів.

 1.  Навчальні завдання
  1.  На основі наведених у табл.1.1 даних проаналізуйте динаміку випуску товарної продукції. Визначте середнє значення аналізованого показника, середній та абсолютний приріст. Порівняйте фактичний та плановий середньомісячний темп приросту товарної продукції.

Таблиця 1.1

Динаміка обсягу випуску товарної продукції підприємства

Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

січень

лютий

березень

квітень

За планом

675

708

735

770

Фактично

662

690

740

775

 1.  Провести порівняльний аналіз середнього відсотка виконання плану випуску продукції об’єднання А та об’єднання Б. Обґрунтувати використання обраного типу середніх величин.

Таблиця 1.2

Вихідні дані для аналізу виконання плану випуску продукції об’єднаннями підприємств

Об’єднання А

Об’єднання Б

Завод

Фактичний випуск, тис. грн.

Виконання плану, %

Завод

Фактичний випуск, тис. грн.

Виконання плану, %

1.

800

100

4.

250

110

2.

159

106

5.

500

90

3.

309

103

6.

580

130

 1.  За допомогою методу абсолютних різниць проаналізувати вплив факторів на обсяг випуску продукції

Таблиця 1.3

Вихідні дані для факторного аналізу обсягу випуску продукції

Показники

За планом

Фактично

1.Середньоспискова чисельність працівників, осіб

3000

2960

2.Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік, дні

220,833

220,440

3.Тривалість робочого дня, год.

7,706

7,763

4.Середньогодинний виробіток, грн.

4,897

5,133

 1.  Визначте вплив середньої вартості залишків нормованих оборотних коштів і виручки від реалізації продукції на кількість оборотів (прямий коефіцієнт оборотності) оборотності коштів за наведеними в табл.1.4 даними, використовуючи метод ланцюгових підстановок:

Таблиця 1.4

Вихідні дані для аналізу оборотності оборотних коштів

Показники

За планом

Фактично

1.Кількість оборотів оборотних коштів

7,5

7,0

2.Середня вартість залишків нормованих оборотних коштів, тис. грн.

22624

26500

3.Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

170500

185400

 1.  Контрольні питання
  1.  Перерахуйте основні етапи становлення і розвитку фінансового аналізу.
  2.  Хто з нижче перерахованих суб’єктів відноситься до зовнішніх користувачів фінансового аналізу:
 •  менеджмент підприємства;
 •  банки;
 •  власники підприємства;
 •  бухгалтери.
  1.  Який з нижче наведених методів не базується на способі елімінування:
 •  ланцюгових підстановок;
 •  абсолютних різниць;
 •  порівняння;
 •  відносних різниць?
  1.  Що з нижченаведеного не відноситься до розділів балансу:
 •  необоротні активи;
 •  витрати майбутніх періодів;
 •  доходи майбутніх періодів;
 •  витрати за елементами.


Тема 2. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 1.  План практичного заняття
 2.  Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства.
 3.  Методика проведення загальної оцінки фінансового стану підприємства.
 4.  Аналіз динаміки та структури майна підприємства.
 5.  Аналіз динаміки та структури джерел формування майна підприємства.

 1.  Основні питання для обговорення
 2.  Опишіть будову бухгалтерського балансу підприємства.
 3.  Поясніть в чому суть процесу “читання балансу”.
 4.  Наведіть методику побудови порівняльного аналітичного балансу підприємства.
 5.  Перерахуйте етапи проведення експрес-аналізу фінансової звітності.
 6.  Розкрийте суть аналізу валюти балансу.
 7.  Сформулюйте послідовність проведення аналізу структури і динаміки активів підприємства.
 8.  Назвіть основні етапи аналізу динаміки і структури пасивів підприємства.

 1.  Навчальні завдання
 2.  Проведіть горизонтальний і вертикальний аналіз балансу ЗАТ Геліос (Додаток 1). Результати оформіть у вигляді табл. 2.1:

Таблиця 2.1

Показники для проведення аналізу балансу підприємства

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення

тис.грн.

% до підсумку

тис.грн.

% до підсумку

Абсолютні, тис.грн.

Відносні, %

структурні

1

2

3

4

5

6

7

8

 1.  Проведіть експрес-аналіз фінансової звітності ЗАТ Тоніс (Додатки 9-12).
 2.  Дайте загальну оцінку фінансового стану ВАТ “Клаус”: проаналізуйте валюту балансу, динаміку та структуру активів і пасивів (Додаток 17).

 1.  Контрольні питання
 2.  Назвіть "хворі" статті фінансової звітності.
 3.  Про що свідчить значна частка приросту нематеріальних активів в зміні загальної величини необоротних активів підприємства?
 4.  В яких випадках збільшення грошових коштів на рахунках в банку сприймається як негативна ознака розвитку підприємства?
 5.  За яких умов зростання дебіторської заборгованості може оцінюватись позитивно?
 6.  Чим відрізняються між собою оцінки змін в структурі джерел майна з боку інвесторів і менеджерів підприємства?
 7.  Які фактори впливають на співвідношення власного і залученого капіталу підприємства?


Тема 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 1.  План практичного заняття
  1.  Поняття фінансової стійкості підприємства.
  2.  Абсолютні показники фінансової стійкості. Визначення типу фінансової стійкості.
  3.  Відносні показники фінансової стійкості.

 1.  Основні питання для обговорення
  1.  Поясніть сутність поняття “фінансова стійкість підприємства”.
   1.  Наведіть основні джерела інформації для аналізу фінансової стійкості підприємства.
   2.  Назвіть фактори, які впливають на фінансову стійкість підприємства.
   3.  Поясніть сутність понять “стійкості капіталу”, “ресурсної стійкості”, “стійкості управління”.
   4.  Якими абсолютними показниками можна охарактеризувати фінансову стійкість підприємства?
   5.  Назвіть і охарактеризуйте типи фінансової стійкості підприємства.
   6.  Якими відносними показниками можна охарактеризувати фінансову стійкість підприємства?
   7.  Перерахуйте заходи, які необхідно здійснити для зміцнення фінансової стійкості підприємства.

 1.  Навчальні завдання

Вихідні дані для розв’язання навчальних завдань – фінансова звітність підприємств: ЗАТ “Геліос”, ЗАТ “Тоніс”, ВАТ “Клаус” (Додатки 1-24).

 1.  Розрахуйте абсолютні показники фінансової стійкості підприємства. Визначте тип фінансової стійкості. Зробіть висновки. Порівняйте типи фінансової стійкості різних підприємств між собою. Результати розрахунків подайте у вигляді табл. 3.1, 3.2:

Таблиця 3.1

Абсолютні показники фінансової стійкості

Дата

Абсолютні показники фінансової стійкості

Тип фінансової стійкості

Власний оборотний капітал

Перманентний капітал

Загальна величина капіталу для формування запасів і затрат

Таблиця 3.2

Порівняння типів фінансової стійкості підприємств

Назва підприємства

Тип фінансової стійкості підприємства на відповідну дату

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2007

 1.  Проаналізуйте фінансову стійкість підприємства через розрахунок відносних показників. Результати оформіть у вигляді табл. 3.3:

Таблиця 3.3

Показники фінансової стійкості підприємства

Показник фінансової стійкості

Нормальне (критичне) значення

На початок року

На кінець року

Відхилення

1

2

3

4

5

 1.  Контрольні питання
 2.  Наведіть нормативні (критичні) значення для наступних показників:
 •  коефіцієнт автономії;
 •  коефіцієнт фінансової залежності;
 •  коефіцієнт фінансового ризику.
 1.  Чим між собою відрізняються ресурсна стійкість і стійкість капіталу?
 2.  Якому типу фінансової стійкості відповідають значення показників: КВО = -20 тис. грн., КП = 10 тис. грн., КСУМ = 100 тис. грн.?
 3.  Чи необхідно застосовувати показники звіту про фінансові результати для оцінки фінансової стійкості підприємства?


Тема 4. АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 1.  План практичного заняття
 2.  Сутність платоспроможності та ліквідності, їх значення при оцінці фінансового стану підприємства.
 3.  Аналіз ліквідності балансу.
 4.  Аналіз платоспроможності підприємства.

 1.  Основні питання для обговорення
  1.  Поясніть сутність понять “платоспроможність”, “ліквідність”.
  2.  Опишіть послідовність виконання аналізу платоспроможності ті ліквідності підприємства.
  3.  Розкрийте суть поняття “ліквідність балансу”.
  4.  Назвіть групи активів за рівнем ліквідності.
  5.  Назвіть групи пасивів за термінами погашення.
  6.  Наведіть показники для аналізу платоспроможності підприємства.

 1.  Навчальні завдання

Вихідні дані для розв’язання навчальних завдань – фінансова звітність підприємств: ЗАТ “Геліос”, ЗАТ “Тоніс”, ВАТ “Клаус” (Додатки 1-8, 9-16, 17-24).

 1.  Проаналізуйте ліквідність балансу підприємства. Результати оформіть у вигляді табл. 4.1, 4.2, 4.3:

Таблиця 4.1

Групування активів підприємства за ліквідністю

№ з/п

Назва групи

Склад групи (коди рядків статей балансу)

Сума, тис. грн.

1

2

3

4

Таблиця 4.2

Групування пасивів підприємства за термінами погашення

№ з/п

Назва групи

Склад групи (коди рядків статей балансу)

Сума, тис. грн.

1

2

3

4

Таблиця 4.3

Групування господарських засобів підприємства та джерел їх формування за ступенем ліквідності та термінами погашення

Групи активів

Значення, тис. грн.

Знак співвідношення (< чи >)

Групи пасивів

Значення, тис. грн.

А1

П1

А2

П2

А3

П3

А4

П4

 1.  Проаналізуйте платоспроможність підприємств. Результати оформіть у вигляді табл. 4.4:

Таблиця 4.4

Показники ліквідності підприємства

Показник ліквідності

Нормальне (критичне) значення

На початок року

На кінець року

Відхилення

1

2

3

4

5

 1.  Контрольні питання
 2.  Чим відрізняються між собою поняття ліквідності та платоспроможності?
 3.  Наведіть нормативні (критичні) значення для наступних показників:
 •  коефіцієнт покриття;
 •  коефіцієнт абсолютної ліквідності;
 •  коефіцієнт швидкої ліквідності.
 1.  Який з нижче наведених показників використовується для аналізу платоспроможності підприємства:
 •  коефіцієнт автономії;
 •  коефіцієнт покриття;
 •  коефіцієнт оборотності запасів;
 •  коефіцієнт рентабельності власного капіталу?
 1.  Якими повинні бути співвідношення груп активів і пасивів для того, щоб баланс підприємства вважався абсолютно ліквідним?


Тема 5. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

 1.  План практичного заняття
  1.  Сутність, цілі та значення фінансового аналізу грошових потоків підприємства.
  2.  Прямий і непрямий методи оцінки грошових потоків.
  3.  Аналіз грошових потоків за видами діяльності підприємства.

 1.  Основні питання для обговорення
  1.  Сформулюйте сутність поняття “грошовий потік”.
   1.  Яка мета аналізу грошових потоків підприємства?
   2.  Наведіть визначення вхідного і вихідного грошового потоку
   3.  Опишіть класифікацію вхідних і вихідних грошових потоків.
   4.  Поясніть сутність прямого і непрямого методів оцінки грошового потоку, перерахуйте їх переваги та недоліки.
   5.  Опишіть послідовність складання звіту про рух грошових коштів за непрямим методом.
   6.  Які види діяльності лежать в основі аналізу грошових потоків підприємства?
   7.  Поясніть сутність позитивного та негативного грошового потоків. Яким чином проводиться їх аналіз?
   8.  Опишіть методику розрахунку фінансової потреби підприємства.

 1.  Навчальні завдання

На основі Звіту про рух грошових коштів підприємств ЗАТ “Геліос”, ЗАТ “Тоніс”, ВАТ “Клаус” (Додатки 3, 11, 19) проведіть аналіз обсягу та структури їх грошових потоків у розрізі видів діяльності. Порахуйте показники рентабельності залишку грошових коштів, витрачених грошових коштів, отриманих грошових коштів, чистого грошового потоку, достатності чистого грошового потоку, зробіть висновки. Порівняйте результати аналізу підприємств ЗАТ Геліос, ЗАТ Тоніс, ВАТ “Клаус”.

 1.  Контрольні питання
 2.  Чим відрізняються звіти про рух грошових коштів, складені за прямим і непрямим методами?
 3.  Які основні причини невідповідності величини грошових потоків сумі отриманого прибутку?
 4.  Навіщо проводити аналіз синхронності позитивного та негативного грошового потоку?

Тема 6. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 1.  План практичного заняття
  1.  Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінювання.
  2.  Аналіз кредитоспроможності позичальника.
  3.  Аналіз ефективності використання кредитів.

 1.  Основні питання для обговорення
  1.  Сформулюйте сутність поняття “кредитоспроможність підприємства”.
   1.  Наведіть основні джерела інформації для аналізу кредитоспроможності підприємства.
   2.  Назвіть суб’єктів аналізу кредитоспроможності підприємства.
   3.  Перерахуйте характеристики позичальника, які банки й інші фінансові установи вивчають в процесі аналізу його кредитоспроможності.
   4.  Наведіть суттєві умови договору кредитування.
   5.  Наведіть показники, які використовуються в процесі аналізу кредитоспроможності підприємства.
   6.  Опишіть послідовність аналізу ефективності використання кредитів.

 1.  Навчальні завдання

Проаналізуйте кредитоспроможність підприємств ЗАТ “Геліос”, ЗАТ “Тоніс”, ВАТ “Клаус” на основі їх фінансової звітності, поданої в додатках (Додатки 1-8, 9-16, 17-24). Порівняйте кредитоспроможність різних підприємств. Якому з підприємств ви віддали б перевагу у видачі кредиту?

 1.  Контрольні питання
 2.  Навіщо підприємствам брати кредит?
 3.  В яких випадках кредити є економічно доцільним джерелом фінансування діяльності підприємства?
 4.  Які види забезпечень кредиту ви знаєте?
 5.  При якому мінімальному значенні показника фінансової незалежності підприємству доцільно брати кредити?


Тема 7. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 1.  План практичного заняття

1.1. Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу прибутку та рентабельності підприємства.

1.2. Аналіз прибутку підприємства.

1.3. Аналіз рентабельності підприємства.

 1.  Основні питання для обговорення

2.1. Поясніть сутність понять “прибуток”, “фінансовий результат”.

2.2. Назвіть основні джерела інформації для аналізу прибутку підприємства.

2.3. Опишіть класифікацію видів діяльності підприємства з метою аналізу його прибутку.

2.4. Наведіть основні фактори, що впливають на величину прибутку підприємства. Побудуйте факторну модель.

2.5. Поясніть зміст поняття “рентабельність”.

2.6. Яким чином розраховуються витратні показники рентабельності, ресурсні, доходні?

 1.  Навчальні завдання

Вихідні дані для розв’язання навчальних завдань – фінансова звітність підприємств ЗАТ “Геліос”, ЗАТ “Тоніс”, ВАТ “Клаус” (Додатки 1-8, 9-16, 17-24).

3.1. Проаналізуйте динаміку доходів і витрат підприємства та їх вплив на формування фінансового результату. Результати оформіть у вигляді табл. 7.1:

Таблиця 7.1

Динаміка фінансових показників діяльності підприємства

Стаття Звіту про фінансові результати

Звітний період, тис.грн.

Попередній період, тис.грн.

Відхилення

Вплив на фінансові результати, тис.грн.

Абсолютні, тис.грн.

Відносні, %

1

2

3

4

5

6

3.2. Проаналізуйте динаміку структури фінансового результату підприємства. Результати оформіть у вигляді табл. 7.2:

Таблиця 7.2

Показники структури фінансового результату підприємства

№ з/п

Показник

Звітний рік

Попередній рік

Відхилення

Сума, тис.грн.

Питома вага, %

Сума, тис.грн.

Питома вага, %

Абсолютне, тис.грн.

Відносне, %

Зміна структури

1

Прибуток від звичайної діяльності, в т.ч.

Прибуток від операційної діяльності

Прибуток від фінансової діяльності

Прибуток від інвестиційної діяльності

2

Прибуток від надзвичайної діяльності

3

Загальний прибуток

3.3. Проаналізуйте динаміку показників рентабельності підприємства. Результати оформіть у вигляді табл. 7.3:

Таблиця 7.3

Показники рентабельності підприємства

Показник

За звітний період

За попередній період

Відхилення

Абсолютні

Відносні

1

2

3

4

5

3.4. Проаналізуйте вплив на зміну величини рентабельності власного капіталу наступних чинників: рентабельності реалізації, коефіцієнта оборотності активів, коефіцієнта незалежності (модель Дюпона).

 1.  Контрольні питання

4.1. Який з нижченаведених показників впливає на величину прибутку від операційної діяльності:

 •  валовий прибуток;
 •  прибуток від реалізації цінних паперів;
 •  прибуток від реалізації основних засобів.

4.2. Які чинники впливають на величину доходу від реалізації:

 •  обсяг реалізації;
 •  ціна продукції;
 •  собівартість продукції;
 •  обсяг виробництва.

4.3. Чи може рентабельність власного капіталу бути меншою від рентабельності активів?

4.4. Який показник обчислюється як відношення прибутку до підсумку балансу:

 •  рентабельність активів;
 •  рентабельність продукції;
 •  рентабельність власного капіталу;
 •  рентабельність основних фондів.

4.5. Який з показників є більш узагальнюючим: прибуток від операційної діяльності чи чистий прибуток?


Тема 8. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

1. План практичного заняття

 1.  Поняття левериджу. Аналіз виробничого левериджу.
  1.  Аналіз фінансового левериджу.
  2.  Аналіз виробничо-фінансового левериджу.

2. Основні питання для обговорення

 1.  Сформулюйте сутність поняття “леверидж”.
  1.  Опишіть яким чином на прибуток впливає структура витрат підприємства.
   1.  Назвіть показники, які характеризують виробничий леверидж підприємства.
   2.  Поясніть сутність поняття “фінансовий леверидж”.
   3.  Опишіть як обчислюється ефект фінансового левериджу
   4.  В чому суть виробничо-фінансового леверидж? Як він обчислюється?

3.  Навчальні завдання

3.1. На основі фінансової звітності підприємств ЗАТ “Геліос”, ЗАТ “Тоніс”, ВАТ “Клаус”  (Додатки 1-8, 9-16, 17-24 (за умови, що підприємства прибуткові)) проаналізуйте ефекти виробничого, фінансового та виробничо-фінансового леверидж (ставку податку на прибуток і відсоткову ставку за кредитами приймати такі, які склалися в економіці України на момент розв’язку завдання).

3.2. Порівняйте ефекти фінансового левериджу підприємств, фінансові показники яких подані в табл.8.1:

Таблиця 8.1

Фінансові показники діяльності підприємств

Показник

Підприємство

А

Б

В

Середньорічна сума капіталу, тис. грн., в т.ч.

5000

5000

5000

- сума власного капіталу

5000

2500

1500

- сума залученого капіталу

-

2500

3500

Операційний прибуток

1000

1000

1000

Рентабельність капіталу, %

20

20

20

Сума відсотків за кредит (15 %)

Прибуток до оподаткування

Продовження табл. 8.1

Податок на прибуток

Чистий прибуток

Рентабельність власного капіталу, %

Ефект фінансового важеля, %

4. Контрольні питання

4.1. В якого з підприємств коефіцієнт виробничого левериджу буде вищим:

 •  у підприємства, яке має більшу питому вагу постійних витрат;
 •  у підприємства, яке має меншу питому вагу постійних витрат.

4.2. В якого з підприємств ефект фінансового левериджу буде вищим:

 •  у підприємства, яке має більшу питому вагу залученого капіталу;
 •  у підприємства, яке має меншу питому вагу залученого капіталу.
 •  коефіцієнт рентабельності власного капіталу?

4.3. Яку політику необхідно проводити підприємству стосовно залученого капіталу, якщо ефект фінансового левериджу від’ємний?


Тема 9. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 1.  План практичного заняття
  1.  Поняття ділової активності підприємства. Загальна оцінка ділової активності за якісними критеріями та кількісними показниками.
  2.  Комплексна оцінка ділової активності підприємства.
  3.  Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємства.

2. Основні питання для обговорення

 1.  В чому сутність поняття “ділова активність”?
  1.  За якими якісними критеріями оцінюється ділова активність підприємства?
   1.  Перерахуйте кількісні показники, що використовуються для аналізу ділової активності підприємства.
   2.  Пояснять зміст “золотого правила економіки”.
   3.  Які відносні показники використовуються для аналізу ділової активності підприємства?
   4.  Розкрийте послідовність аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства.

3. Навчальні завдання

Вихідні дані для розв’язання навчальних завдань – фінансова звітність підприємств ЗАТ “Геліос”, ЗАТ “Тоніс”, ВАТ “Клаус”  (Додатки 1-8, 9-16, 17-24).

 1.  Визначте, чи виконується “золоте правило економіки” у діяльності аналізованого підприємства. Результати оформіть у вигляді табл. 9.1:

Таблиця 9.1

Фінансові показники діяльності підприємства

Показник

За звітний період

За попередній період

Темп росту

Чистий прибуток

Дохід від реалізації

Активи

 1.  Визначте відносні показники ділової активності підприємства та дайте їм оцінку.

Таблиця 9.2

Показники ділової активності підприємства

Показник

За звітний період

За попередній період

Відхилення

Абсолютні

Відносні

1

2

3

4

5

 1.  Проведіть аналіз динаміки та структури дебіторської заборгованості ТзОВ “Світанок”. Інформація про стан дебіторської заборгованості подана в таблиці. Додаткова інформація: як правило, підприємство надавало відстрочку платежу клієнтам до 10 днів з моменту відвантаження продукції. Протягом 2006 року ТзОВ “Світанок” для розширення ринку збуту почав надавати покупцям відтермінування платежу до 30 днів.

Таблиця 9.3

Інформація про стан дебіторської заборгованості ТзОВ “Світанок” протягом 2006 р.

Термін дебіторської заборгованості

Сума дебіторської заборгованості, тис. грн.

31.12.

2005р.

31.03.

2006р.

30.06.

2006р.

30.09.

2006р.

31.12.

2006р.

До 10 днів

1000

1100

900

1200

1500

10 – 30 днів

300

350

500

450

500

30 – 60 днів

100

90

80

90

80

60 – 90 днів

20

15

-

-

10

Більше 90 днів

10

15

20

20

20

Всього

1430

1570

1500

1760

2110

4. Контрольні питання

 1.  Які нормативні значення для показників оборотності.
 2.  Який з нижче наведених показників використовується для аналізу ділової активності підприємства:
 •  коефіцієнт автономії;
 •  коефіцієнт покриття;
 •  коефіцієнт оборотності запасів;
 •  коефіцієнт рентабельності власного капіталу?
 1.  Яке співвідношення між темпами росту активів, виручки і прибутку свідчить про зростання ділової активності підприємства?
 2.  Чи може збільшення кредиторської заборгованості бути позитивним для підприємства?


Тема 10. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1. План практичного заняття

 1.  Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності.
  1.  Методика порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних проектів.
  2.  Аналіз фінансових інвестицій у системі прийняття управлінських рішень.
  3.  Аналіз ризику та ефективності управління портфелем фінансових інвестицій.

2. Основні питання для обговорення

2.1. Дайте визначення поняттю інвестиції.

2.2. Проведіть класифікацію інвестицій. Дайте визначення поняттям фінансові інвестиції, реальні інвестиції.

2.3. Назвіть об’єкти аналізу структури інвестицій.

2.4. Які завдання аналізу інвестиційної діяльності стоять перед внутрішніми щодо підприємства суб’єктами?

2.5. Розкрийте послідовність проведення аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

2.6. Опишіть суть методу визначення чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту.

2.7. Що таке рентабельність інвестиційного проекту? Як вона визначається?

2.8. Розкрийте послідовність аналізу внутрішньої норми прибутковості.

2.9. Опишіть порядок визначення періоду окупності інвестиційного проекту.

2.10. Які Ви знаєте методи оцінки доцільності здійснення інвестицій без врахуванням вартості грошей в часі?

2.11. Назвіть чинники, що впливають на дохідність цінних паперів.

2.12. Поясніть відмінності між показниками ринкова ціна та внутрішня вартість фінансових інвестицій.

2.13. Опишіть порядок проведення аналізу дохідності облігацій.

2.14. Розкрийте послідовність проведення аналізу дохідності акцій.

2.15. Які види ризиків властиві для цінних паперів?

2.16. Наведіть показники, які використовуються для аналізу ризику цінних паперів.

3. Навчальні завдання

3.1. Проведіть аналіз обсягів і структури інвестиційних вкладень ЗАТ Геліос на основі його балансу (Додаток 1).

3.2. Підприємство розглядає вкладення коштів у інвестиційний проект в сумі 700000 грн., який буде приносити щорічний чистий грошовий потік в таких розмірах (табл.10.1):

Таблиця 10.1

Обсяги річних чистих грошових потоків від проекту

Рік

Чистий грошовий потік

1

100000

2

230000

3

250000

4

200000

5

150000

Разом

930000

Оцініть за допомогою показника чистої теперішньої вартості доцільність вкладення коштів у цей інвестиційний проект за умови, що ставка дисконтування рівна 6%.

3.3. Підприємство розглядає два інвестиційних проекти. Початкові вкладення коштів у проекти однакові і рівні 100000 грн. Ці проекти будуть приносити такі чисті грошові потоки (табл. 10.2):

Таблиця 10.2

Обсяги річних чистих грошових потоків від проектів

Рік

1-ий проект

2-ий проект

1

30000

50000

2

20000

40000

3

40000

60000

4

20000

-

5

40000

-

6

30000

-

7

20000

-

Разом

200000

150000

Проаналізуйте, який з проектів є вигіднішим, якщо ставка дисконту рівна 10 %.

3.4. Підприємство розглядає дві можливості вкладення коштів у сумі 200000 грн.:

 1.  вкласти кошти у власне виробництво та отримувати на протязі 5 років щорічний чистий грошовий потік в сумі 80000 грн.;
 2.  придбати державні облігації, що приносять дохід в розмірі 15 % річних.

Проаналізуйте, який проект вкладення коштів є вигіднішим.

3.5. Проаналізуйте, чи варто купувати акції з щорічною виплатою дивідендів у сумі 100000 грн. за ринковою вартістю 950000 грн., якщо ставка дисконту (прийнятна норма дохідності) рівна 9 %.

3.6. Проаналізуйте, чи варто купувати акцію за таких умов:

 •  початкова сума дивідендів 1000 грн.;
 •  щорічний приріст дивідендів 1,5 %;
 •  ставка дисконту 10 %;
 •  ринкова вартість акції 11000 грн.

3.7. Проаналізуйте зміну вартості облігації, яка нині продається за ціною 2500 грн., якщо дюрація дорівнює 5,36 року, а прогноз свідчить про підвищення відсоткових ставок з 23 % до 25 %.

4. Контрольні питання

4.1. Які завдання аналізу інвестиційної діяльності стоять перед зовнішніми щодо підприємства суб’єктами?

4.2. Назвіть критерії оцінки доцільності здійснення інвестиційної діяльності.

4.3. Які Ви знаєте методи оцінки доцільності здійснення інвестицій з врахуванням вартості грошей в часі?

4.4. Наведіть переваги та недоліки методу визначення чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту.

4.5. Якими показниками характеризуються фінансові інвестиції?

4.6. Поясніть значення поняття “дюрація”.


Тема 11. КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ, АНАЛІЗ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ЗАПОБІГАННЯ ЇХНЬОМУ БАНКРУТСТВУ

 1.  План практичного заняття
  1.  Методи прогнозування фінансового стану.
  2.  Методи комплексної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств, діагностика їхнього банкрутства.
  3.  Фінансові ризики, їх класифікація і шляхи зниження.

 1.  Основні питання для обговорення
  1.  Назвіть причини, які зумовлюють необхідність прогнозування результатів діяльності підприємства.
   1.  Перерахуйте методи прогнозування фінансового стану підприємства.
   2.  Поясніть сутність методу Бюджетування.
   3.  Сформулюйте зміст методу “витрати-обсяг-прибуток”.
   4.  Наведіть методи прогнозування збуту, поясніть їх суть.
   5.  Перерахуйте методи комплексної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства.
   6.  Назвіть способи діагностики банкрутства підприємств.
   7.  Поясніть сутність поняття фінансового ризику.
   8.  Перерахуйте види фінансових ризиків.
   9.  Назвіть шляхи зниження фінансових ризиків.

 1.  Навчальні завдання

Проведіть діагностику банкрутства підприємств на основі їхньої фінансової звітності, поданої в додатках (Додатки 1-8, 9-16, 17-24), використовуючи відомі вам емпіричні моделі. Порівняйте отримані результати, зробіть висновки.

 1.  Контрольні питання
 2.  Чим бюджет відрізняється від плану?
 3.  Що таке точка беззбитковості?
 4.  Яка різниця між прибутком і маржинальним доходом?
 5.  Чим відрізняються між собою моделі Альтмана, Ліса та Спрінгейта?
 6.  Що таке диверсифікація?


ДОДАТКИ

Додаток 1

Баланс ЗАТ Геліос

на 31 грудня 2005 року

Одиниця виміру: тис.грн.

A К Т И В

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

залишкова вартість

010

4912

4569

первісна вартість

011

6253

6801

накопичена амортизація

012

1341

2232

Незавершене будівництво

020

42701

45710

Основні засоби:

-

-

залишкова вартість

030

583714

632334

  первісна вартість

031

951674

1062771

знос

032

367960

430437

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

1993

1993

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1136

1402

 Відстрочені податкові активи

060

-

-

 Інші необоротні активи

070

-

-

 Гудвіл при консолідації

075

-

-

 Усього за розділом І

080

634456

686008

 ІІ. Оборотні активи

 Запаси:

 виробничі запаси

100

6370

8736

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

-

8

незавершене виробництво

120

-

-

готова продукція

130

-

-

товари

140

-

-

 Векселі одержані

150

3338

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:

 

чиста реалізаційна вартість

160

32043

37288

первісна вартість

161

32043

37288

резерв сумнівних боргів

162

  -

  -

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

9689

18119

 за виданими авансами

80

4386

16267

з нарахованих доходів

90

95

74

із внутрішніх розрахунків

200

-

45

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

18730

10080

 Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

 Грошові кошти та їх еквіваленти:

 в національній валюті

230

14978

4884

 в іноземній валюті

240

3739

7876

 Інші оборотні активи

250

2399

1145

 Усього за розділом ІІ

260

105767

104522

  ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

-

1

  Баланс

280

740223

790531

П А С И В

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

555806

556521

Пайовий капітал

310

-

-

 Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

69862

73621

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

66551

98974

 Неоплачений капітал

360

189711

143395

 Вилучений капітал

370

-

-

Накопичена курсова різниця

375

-

-

 Усього за розділом І

380

502508

585721

 Частка меншості

385

-

-

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

 Інші забезпечення

410

-

-

Вписуваний рядок – сума страхових резервів

415

-

-

Вписуваний рядок – сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

-

-

Цільове фінансування

420

  -

82

  Усього за розділом ІІ

430

  -

82

 ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

16701

10405

 Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

152817

128782

Відстрочені податкові зобов'язання

460

7123

15576

 Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

 Усього за розділом ІІІ

480

176641

154763

 ІV. Поточні зобов'язання

 Короткострокові кредити банків

500

13264

8166

 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

23324

28085

  Векселі видатні

520

1281

21

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

12526

8913

 Поточні зобов'язання за розрахунками:

 з одержаних авансів

540

496

965

 з бюджетом

550

621

1048

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

493

712

 з оплати праці

580

1079

1668

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

35

  Інші поточні зобов'язання

610

7990

352

  Усього за розділом ІV

620

61074

49965

  V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

  Баланс

640

740223

790531


Додаток 2

Звіт про фінансові результати ЗАТ Геліос

на 31 грудня 2005 року

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код рядка

За звітній період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

010

244875

199135

Податок на додану вартiсть

015

( 7718 )

( 5493 )

Акцизний збiр

020

-

-

 

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

( 3 )

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг)

035

237154

193642

Собівартість реалізованої продукції : (товарів,робiт, послуг)

040

( 165116 )

(132295)

Валовий: прибуток

050

72038

61347

Валовий: збиток

055

-

-

Iншi операцiйнi доходи

060

63145

38661

Адміністративні витрати

070

( 11436 )

( 9777 )

Витрати на збут

080

-

-

Інші операційні витрати

090

( 75020 )

( 44230 )

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

100

48727

46001

Фінансові результати від операційної діяльності: збиток

105

-

-

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

14446

6192

Інші доходи

130

39679

50833

Фінансові витрати

140

( 18414 )

( 13431 )

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

( 30203 )

( 65708 )

Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток

170

54235

23887

Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток

175

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 12014 )

( 3337 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток

190

42221

20550

Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток

195

-

-

Надзвичайні: доходи

200

-

-

Надзвичайні: витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Частка меншості

215

-

-

Чистий: прибуток

220

42221

20550

Чистий: збиток

225

-

-

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітній період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

20675

15036

Витрати на оплату праці

240

43516

34507

Відрахування на соціальні заходи

250

15464

12232

Амортизація

260

58977

50042

Інші операційні витрати

270

55786

43092

Разом

280

194418

154909

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника

Код рядка

За звітній період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

320

-

-

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

340

-

-


Додаток 3

Звіт про рух грошових коштів ЗАТ Геліос

на 31 грудня 2005 року

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

надхо

дження

вида

ток

надхо

дження

вида

ток

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

54235

-

23887

-

 Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

58977

X

50042

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

-

-

-

-

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

448

-

-

399

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

-

23922

8683

-

Витрати на сплату відсотків

060

18414

X

13431

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

108152

-

95644

-

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

-

13957

-

28173

витрат майбутніх періодів

090

-

1

-

-

Збільшення (зменшення):

 

 

поточних зобов'язань

100

-

30286

10043

-

доходів майбутніх періодів

110

-

-

-

-

Грошові кошти від операційної діяльності

120

63908

-

77514

-

Сплачені:

відсотки

130

X

13836

X

10585

податки на прибуток

140

X

4412

X

4140

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

45660

-

62789

-

Рух коштів від операцій

них подій

160

-

-

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

45660

-

62789

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 Реалізація:

 

 

фінансових інвестицій

180

9823

X

-

X

необоротних активів

190

-

X

15

X

майнових комплексів

200

-

-

-

-

Отримані:

відсотки

210

-

X

3394

X

дивіденди

220

-

X

2615

X

Інші надходження

230

-

X

357

X

Придбання:

фінансових інвестицій

240

-

-

-

-

необоротних активів

250

X

83056

X

71636

майнових комплексів

260

-

-

-

-

Інші платежі

270

X

-

X

347

Чистий рух коштів до  надзвичайних подій

280

-

73233

-

65602

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-

73233

-

65602

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

-

-

-

-

Отримані позики

320

64940

X

91458

X

Інші надходження

330

52315

X

20290

X

Погашення позик

340

X

78381

X

92736

Сплачені дивіденди

350

X

6281

X

-

Інші платежі

360

X

20529

X

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

12064

-

19012

-

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-

-

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

12064

-

19012

-

 Чистий рух коштів за звітний період

400

-

15509

16199

-

Залишок коштів на початок року

410

28717

X

12119

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

448

399

-

 Залишок коштів на кінець року

430

12760

X

28717

X

Додаток 4

Звіт про власний капітал ЗАТ Геліос

на 31 грудня 2005 року

Стаття

Код

Ста

тут
ний капі

тал

Па

йо

вий ка

пі

тал

До

дат

ко
вий вкла

де
ний капі

тал

Ін

ший до

дат

ко
вий капі

тал

Резервний капі

тал

Нероз

по
діле

ний прибу

ток (непо
кри

тий зби

ток)

Неоплачений капі

тал

Вилуче
ний капі

тал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

555806

-

-

69862

-

66551

-189711

-

502508

Коригування:

Зміна облікової політики

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлен

ня помилок

030

-

-

-

-

-

646

-

-

646

Інші зміни

040

-

-

-

-

-

-

46316

-

46316

Скоригова

ний залишок на початок року

050

555806

-

-

69862

-

67197

-143395

-

549470

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

-

-

-

1275

-

-

-

-

1275

Уцінка основих засобів

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка незаверше

ного будів

ництва

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незаверше

ного будів

ництва

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка нематеріаль

них активів

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка нематеріаль

них активів

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      ---

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

-

-

-

-

-

42221

-

-

42221

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

-

-

-

-

-

-10640

-

-

-10640

Спрямуван

ня прибутку до статутно

го капіталу

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахуван

ня до резерв

ного капіталу

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     ---

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників: 

Внески до капіталу

180

715

-

-

14

-

196

-

-

925

Погашення заборгованості з капіталу

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      ---

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток)

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулюван

ня викуп

лених акцій (часток)

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капітаі

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення номінальної вартості акцій

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшкодованих збитків

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштов

но отримані активи

270

-

-

-

2470

-

-

-

-

2470

Виплата дивідендів власними акціями

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін в капіталі

290

715

-

-

3759

-

31777

-

-

36251

Залишок на кінець року

300

556521

-

-

73621

-

98974

-143395

-

585721


Додаток 5

Баланс ЗАТ Геліос

на 31 грудня 2006 року

Одиниця виміру: тис.грн.

A К Т И В

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

залишкова вартість

010

4569

7726

первісна вартість

011

6801

11144

накопичена амортизація

012

(2232)

(3418)

Незавершене будівництво

020

45710

59000

Основні засоби:

-

-

залишкова вартість

030

632334

1186110

  первісна вартість

031

1062771

4698950

знос

032

(430437)

(3512840)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

1993

1993

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1402

11684

 Відстрочені податкові активи

060

-

-

 Інші необоротні активи

070

-

-

 Гудвіл при консолідації

075

-

-

 Усього за розділом І

080

686008

1266513

 ІІ. Оборотні активи

 Запаси:

 виробничі запаси

100

8736

10338

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

8

7

незавершене виробництво

120

-

-

готова продукція

130

-

-

товари

140

-

-

 Векселі одержані

150

-

4546

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:

 

чиста реалізаційна вартість

160

37288

34362

первісна вартість

161

37288

34362

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

-

-

з бюджетом

170

18119

9955

 за виданими авансами

80

16267

15958

з нарахованих доходів

90

74

-

із внутрішніх розрахунків

200

45

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

10080

8955

 Поточні фінансові інвестиції

220

-

8255

 Грошові кошти та їх еквіваленти:

 в національній валюті

230

4884

6941

 в іноземній валюті

240

7876

5742

 Інші оборотні активи

250

1145

597

 Усього за розділом ІІ

260

104522

105656

  ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

1

3

  Баланс

280

790531

1372172

П А С И В

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

556521

556521

Пайовий капітал

310

-

-

 Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

73621

639092

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

98974

3019

 Неоплачений капітал

360

143395

-

 Вилучений капітал

370

-

-

Накопичена курсова різниця

375

-

-

 Усього за розділом І

380

585721

1198632

 Частка меншості

385

-

-

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

 Інші забезпечення

410

-

-

Вписуваний рядок – сума страхових резервів

415

82

50

Вписуваний рядок – сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

82

50

Цільове фінансування

420

82

50

  Усього за розділом ІІ

430

82

50

 ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

10405

31652

 Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

128782

103569

Відстрочені податкові зобов'язання

460

15576

8004

 Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

 Усього за розділом ІІІ

480

154763

143225

 ІV. Поточні зобов'язання

 Короткострокові кредити банків

500

8166

-

 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

28085

10194

  Векселі видатні

520

21

341

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

8913

12643

 Поточні зобов'язання за розрахунками:

 з одержаних авансів

540

965

1548

 з бюджетом

550

1048

1383

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

712

750

 з оплати праці

580

1668

2440

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

35

-

  Інші поточні зобов'язання

610

352

966

  Усього за розділом ІV

620

49965

30265

  V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

  Баланс

640

790531

1372172


Додаток 6

Звіт про фінансові результати ЗАТ «Геліос»

на 31 грудня 2006 року

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код рядка

За звітній період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)

010

307974

244875

Податок на додану вартiсть

015

( 10947 )

( 7718 )

Акцизний збiр

020

-

-

 

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції: (товарів, робіт, послуг)

035

297027

237154

Собівартість реалізованої продукції : (товарів,робiт, послуг)

040

( 216837 )

( 165116 )

Валовий: прибуток

050

80190

72038

Валовий: збиток

055

-

-

Iншi операцiйнi доходи

060

75839

63145

Адміністративні витрати

070

( 14696 )

( 11436 )

Витрати на збут

080

-

-

Інші операційні витрати

090

( 82116 )

( 75020 )

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

100

59217

48727

Фінансові результати від операційної діяльності: збиток

105

-

-

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

5468

14446

Інші доходи

130

64485

39679

Фінансові витрати

140

( 12381 )

( 18414 )

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

( 54907 )

( 30203 )

Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: прибуток

170

61882

54235

Фінансові результати від звичайної діяльності: до оподаткування: збиток

175

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 6255 )

( 12014 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток

190

55627

42221

Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток

195

-

-

Надзвичайні: доходи

200

-

-

Надзвичайні: витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Частка меншості

215

-

-

Чистий: прибуток

220

55627

42221

Чистий: збиток

225

-

-

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітній період

За попередній період

Матеріальні затрати

 230

23522

20675

Витрати на оплату праці

 240

53680

43516

Відрахування на соціальні заходи

 250

19516

15464

Амортизація

 260

79525

58977

Інші операційні витрати

 270

68281

55786

Разом

 280

244524

194418

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника

Код рядка

За звітній період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

320

-

-

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

340

-

-


Додаток 7

Звіт про рух грошових коштів ЗАТ Геліос

на 31 грудня 2006 року

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

надхо

дження

вида

ток

надхо

дження

вида

ток

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

61882

-

54235

-

 Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

79525

X

58977

X

збільшення (зменшення) забезпечень

030

-

-

-

-

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

91

-

448

-

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

-

15046

-

23922

Витрати на сплату відсотків

060

12381

X

18414

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

138833

-

108152

-

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

-

6214

-

13957

витрат майбутніх періодів

090

-

2

-

1

Збільшення (зменшення):

 

поточних зобов'язань

100

3626

-

-

30286

доходів майбутніх періодів

110

-

-

-

-

Грошові кошти від операційної діяльності

120

136243

-

63908

-

Сплачені:

відсотки

130

X

12345

X

13836

податки на прибуток

140

X

5327

X

4412

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

118571

-

45660

-

Рух коштів від операцій

них подій

160

-

-

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

118571

-

45660

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 Реалізація:

 

фінансових інвестицій

180

4745

X

9823

X

необоротних активів

190

-

-

-

-

майнових комплексів

200

-

-

-

-

Отримані:

відсотки

210

995

X

-

X

дивіденди

220

4470

X

-

X

Інші надходження

230

-

-

-

-

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

13000

X

-

необоротних активів

250

X

97003

X

83056

майнових комплексів

260

-

-

-

-

Інші платежі

270

-

-

-

-

Чистий рух коштів до  надзвичайних подій

280

-

99793

-

73233

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-

99793

-

73233

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

-

-

-

-

Отримані позики

320

90252

X

64940

X

Інші надходження

330

30992

X

52315

X

Погашення позик

340

X

122560

X

78381

Сплачені дивіденди

350

X

6511

X

6281

Інші платежі

360

X

10937

X

20529

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-

18764

12064

-

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-

-

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-

18764

12064

-

 Чистий рух коштів за звітний період

400

14

-

-

15509

Залишок коштів на початок року

410

12760

X

28717

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

91

-

448

 Залишок коштів на кінець року

430

12683

X

12760

X


Додаток 8

Звіт про власний капітал ЗАТ Геліос

на 31 грудня 2006 року

Стаття

Код

Ста

тут
ний капі

тал

Па

йо

вий ка

пі

тал

До

дат

ко
вий вкла

де
ний капі

тал

Ін

ший до

дат

ко
вий капі

тал

Резерв

ний капі

тал

Нероз

по
діле

ний прибу

ток (непо
кри

тий зби

ток)

Неоплачений капі

тал

Вилуче
ний капі

тал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

556521

-

-

73621

-

98974

-143395

-

585721

Коригування:

Зміна облікової політики

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлен

ня помилок

030

-

-

-

-

-

157

-

-

157

Інші зміни

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригова

ний залишок на початок року

050

556521

-

-

73621

-

99131

-143395

-

585878

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

-

-

-

565959

-

-

-

-

565959

Уцінка основних засобів

070

-

-

-

-3375

-

-

-

-

-3375

Дооцінка незавершеного будів

ництва

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незавершеного будів

ництва

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка нематеріальних активів

100

-

-

-

3501

-

-

-

-

3501

Уцінка не матеріаль

них активів

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

      ---

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

-

-

-

-

-

55627

-

-

55627

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

-

-

-

-

-

-8344

-

-

-8344

Спрямування прибутку до статутно

го капіталу

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до резерв

ного капіталу

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     ---

170

-

-

-

-

-

-143395

-

-

-143395

Внески учасників: 

Внески до капіталу

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Погашення заборгованості з капіталу

190

-

-

-

-

-

-

143395

-

143395

      ---

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток)

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепро

даж викупле

них акцій (часток)

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуп

лених акцій (часток)

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшен

ня номіналь

ної вартості акцій

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшко

дованих збитків

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштов

но отримані активи

270

-

-

-

-614

-

-

-

-

-614

Виплата дивідендів власними акціями

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін в капітаі

290

-

-

-

565471

-

-96112

143395

-

612754

Залишок на кінець року

300

556521

-

-

639092

-

3019

-

-

1198632


Додаток 9

Баланс ЗАТ Тоніс

на 31 грудня 2005 року

Одиниця виміру: тис.грн.

A К Т И В

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

залишкова вартість

010

-

-

первісна вартість

011

-

-

накопичена амортизація

012

-

-

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:

залишкова вартість

030

779,8

873,8

  первісна вартість

031

874,8

999,1

знос

032

(95,0)

(125,3)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

 Відстрочені податкові активи

060

-

-

 Інші необоротні активи

070

-

-

 Гудвіл при консолідації

075

-

-

 Усього за розділом І

080

779,8

873,8

 ІІ. Оборотні активи

 Запаси:

 виробничі запаси

100

19,3

16,1

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

-

-

незавершене виробництво

120

-

-

готова продукція

130

-

-

товари

140

150,3

168,4

 Векселі одержані

150