55332

Система взаємодії у профорієнтаційній роботі школи та вищого навчального закладу

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Забезпечення максимально сприятливих умов для професійного розвитку учнів формування мотивації професіональних намірів. Виявлення можливостей учнів їх корекція і розвиток розвиток професійних інтересів і необхідних якостей.

Украинкский

2014-03-24

173 KB

5 чел.

Амвросіївський   індустріальний технікум

Амвросіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6

Амвросіївської районної ради Донецької області

МІНІ-ПРОЕКТ

Система  взаємодії

у профорієнтаційній роботі школи   та вищого навчального закладу

(У рамках спрямованого  на розвиток ділової активності проекту «Підприємливість – основа конкурентноспроможності випускника»)

2012 рік

Актуальність проекту

                                      Люди – основний  фактор

                                                                          конкурентоспроможності в суспільстві знань.

                                                                                                                        Єва Хімена Сіциліа

         Надзвичайно важливою рисою способу життя людини у ХХІ столітті є змінність, динамізм. Звідси – необхідність формувати особистість з актуальними знаннями, гнучкістю  й практичністю мислення, творчою ініціативою, високим адаптаційним потенціалом, умінням знаходити вирішення складних проблем в умовах природної невизначеності. Крім того, в суспільстві конкуренція на ринку праці має сучасні особливості: основні суб’єкти цього ринку є одночасно носіями попиту та пропозиції, а сама конкуренція – дві  форми. Перша – це конкуренція між роботодавцями за  найкращих працівників, які мають високі професійно-кваліфікаційні навички. Друга – конкуренція між самими працівниками за найкраще місце застосування своєї робочої сили. Таким чином, актуальність формування конкурентоспроможності випускника школи є безперечною.

          Підготовка випускника до вибору професії має бути відповідальною ланкою до  планування її життєвого шляху. Тільки в праці формується і розвивається повноцінна особистість,  яка здатна принести користь суспільству,  а зараз це об’єктивна потреба. Значну частину цього завдання розв’язують ЗНЗ і ВНЗ шляхом профорієнтаційної діяльності. Її завданням  є створення системи із організації  та   проведення  НВП, спрямованого на засвоєння учнями знань про соціально-економічні та психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи та засоби їх розвитку х урахуванням тенденцій економіко-соціального  розвитку суспільства.

Система профорієнтаційної роботи школи та   технікуму має спільну мету: забезпечити розумне поєднання надання академічних знань і практичної підготовки випускника (студента) в сучасних   умовах оновлення змісту освіти. Динамічна модель взаємодії, де ЗНЗ і ВНЗ стають здатними до розвитку й оновлення, сприяє удосконаленню профорієнтаційної діяльності, зростанню ефективності спільної праці.

Тип проекту

За кінцевим результатом – цільовий

За змістом – навчально-виховний, школа + технікум

За тривалістю – перспективний

За кількістю учасників –колективний

За характером контактів – зовнішній

за  часом  упровадження – щорічний

Умови реалізації

       Сформоване  освітнє середовище, творча  співпраця освітніх установ, упровадження  системи   профорієнтаційної діяльності  на засадах  освітянського, науково-дослідницького, виховного   аспектів.

Учасники проекту:

      педагогічні колективи школи та індустріального технікуму

      учні  1-4,5-7,8,9,10-11 класів, студенти, районний  центр зайнятості

Завдання

1.Забезпечення максимально-сприятливих умов для професійного розвитку учнів, формування мотивації професіональних  намірів.

2. Професіонально-психологічний  моніторинг  мотивів, інтересів і  потреб  до професій.

3. Виявлення можливостей учнів, їх корекція і розвиток, розвиток професійних інтересів і необхідних якостей.

4. Здійснення професійної підготовки з урахуванням певної професії; уточнення подальшої професійної перспективи.

5. Збереження наступності та  адаптація до продовження освіти у вузі.

6. Організація співпраці педагогічних колективів школи і  технікуму на основі спільного відбору змісту, форм і методів профорієнтаційної діяльності.

7. Забезпечення науково-технічною, методичною літературою.

8. Кадрове забезпечення школи і технікуму.

Мета проекту

                                                                                        Вивчення й правильне використання вже       

                                                                                      діючих мотивів, формування необхідних,                   

                                                                                      що спрямовують розвиток особистості       

                                                                                та її рух; серцевина педагогічної праці.

                                                                                                                                       І. Підласий

І етап

Початковий (пропедевтичний). Ознайомлення учнів 1-4 класів у процесі навчальної,  позакласної та позашкільної роботи з найпоширенішими професіями методом виховання позитивного ставлення до  різних видів трудової та професійної діяльності, інтересу до пізнання своєї особистості; формування початкових загальнотрудових умінь, здатності до взаємодії в колективі.

ІІ етап

Пізнавально-пошуковий (5-7 класи). Формування ціннісних орієнтацій, мотивації  пізнання, установки  на   власну активність у професійному   самовизначенні й оволодінні професійною діяльністю; систематичне ознайомлення власної  професійної спрямованості; консультування щодо вибору профілю подальшої освіти.

ІІІ етап

Базовий (допрофільний – 8 клас). Психолого-педагогічне та профорієнтаційне тестування, анкетування; диференціація інтересів учнів і надання переваги   певним видам діяльності; застосування прийомів самооцінки якостей і встановлення їх відповідності вимогам професії; розширення знань про можливості навчальних предметів у  підготовці  до майбутнього професійної діяльності.

ІV етап

Базовий (визначальний 9-11 класи). Вивчення основ вибору професії, її кваліфікаційних ознак, вимог до людини, основних професійно важливих якостей, правил вибору професії; оволодіння методиками самопізнання, самооцінки, самовизначення, самореалізації; удосконалення професійно важливих якостей; формування  вмінь зіставляти вимоги до здобуття певної професії з  власними потребами та кон’юктурою ринку праці;   здобуття практичних навичок  трудової діяльності).

Очікувані  результати

                                                                   По-справжньому серйозне прагнення

                                                                                  до будь-яких – половина  успіху її  досягнення.                    

                                                                                                                  В.Гумбольдт

  І    етап. Початковий. 1-4 класи. Сформоване ставлення до себе, професійної діяльності, суспільства.

  ІІ етап. Пізнавально-пошуковий. 5-7 класи. Усвідомлення власної професійної спрямованості. Сформованість класів  допрофільного вивчення предметів  з метою  розширення знань про певні групи професій.

  

   ІІІ   етап. Базовий (допрофільний). 8 клас Індивідуальна, науково - обґрунтована  орієнтація  на певні  види   професій з урахуванням своїх особистих інтересів і психо-фізичних можливостей.

  ІV   етап. Базовий (визначальний).9-11 класи. Сформованість особистісно-значущого сенсу вибору професії, певної професійної спрямованості, професійне  самовизначення випускників; готовність до зміни професійної спрямованості та  переорієнтації на суміжні професії; формування уміння співставляти своє «Я» з вимогами професій і  кон’юктури ринку праці та створювати на цій основі професійний план і реалізувати його; вибір шляхів продовження освіти: профільний 10 клас, професійні заклади, ВНЗ, в  т.ч. Амвросіївський  індустріальний технікум.

Загальний результат:

Адаптація школи до дитини.

Адаптація  учня до школи.

Адаптація ВНЗ до абітурієнта.

Адаптація студента до ВНЗ.

Реалізація конкурентоспроможного випускника на етапі здобуття освіти вищого рівня акредитації та освоєння вибраної професії.

Конкурентоспроможний фахівець з потенційною здатністю відповідати й  успішно реагувати на нові умови соціального середовища.

Нормативна база

  1. Закон України «Про освіту»

  2. Кодекс законів про працю України. Глава XII «Праця молоді»

  3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки» від 28.01.2009р. №41.

  4. Постанова КМУ «Про затвердження концепції» державної системи професійної орієнтації населення» від 17.09.2008 р. № 842 11.12.09.

  5. Положення про організацію професійної орієнтації населення. Зі змінами від 10.10.2006 р. 15.01.07.

  6. Наказ Мінпраці, МОН України і Міністерства у справах молоді і спорту України № 159/30/1526 від 02.06.1995 р. «Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається» 05.05.2011.

  7. Наказ МОН молодь спорту України «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів №1243» від 31.10.2011р.

  8. Інтернет-проект «Профорієнтація» prof.osvita.org.na>uk/about/

Зміст проекту

                                                                                 Учимося  не для школи, а для життя.

                                                                                                                               Сенека

       I. Етап організації підготовки до впровадження проекту.

1.Укладання картотеки нормативно-правової та науково-методичної основи роботи з профорієнтаційної  діяльності в умовах співпраці ЗНЗ і ВНЗ.

2. Планування науково-методичної системи спільної профорієнтаційної роботи школи і технікуму з розподілом функцій керування.

3. Створення інформаційного банку «Профорієнтація».

      II. Етап дослідження проблеми

Збір інформації, яка різнобічно відображає актуальність проблеми та характеризує його.


      III. Етап реалізації проекту

Класи/рік

2011-2012 н.р.

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

1-4

Початковий рівень уявлень про професійну діяльність

5-7

Готовність учнів класів до допрофільного вивчення окремих предметів

8

Індивідуальна науково-обгрунтована орієнтація на певні види професій

             8абвг                                  8абвг                                               8абвг

9-10

Конкурентоспроможний випускник.

Потенціальний абітурієнт технікуму

    9абв 10аб 11абв                   9абв 10аб 11абв                            9абв 10аб 11абв

        IV. Етап підведення підсумків впровадження проекту (щорічно).

1. Моніторинг якості знань учнів 1-11 класів, студентів технікуму 1 курсу.

2. Моніторинг результативності профорієнтаційної роботи: вступ випускників до ВНЗ, зокрема до індустріального технікуму.

3. Корекція виявлених недоліків, перспектива подальшого розвитку проекту.

Узагальнення прогресивного досвіду (елементів досвіду) профорієнтаційної роботи.

4. Підсумкові спільні методичні семінари.


Основні заходи проекту

Система взаємодії у профорієнтаційній роботі школи й

індустріального технікуму

                                                                             

                                                                                Не досить знати, необхідно й застосувати.           

                                                                       Не досить хотіти, необхідно й робити.

                                                                                                                                      Й. Гете

     I. Науково-методична робота

1.1. Директор технікуму, директор школи

 1.Розробка договірних положень про систему взаємодії у профорієнтаційній роботі технікуму і школи.

 2. Створення належних умов для реалізації проекту.

1.2. Методист технікуму

 1. Організація практичних семінарів для ознайомлення учителів з державними стандартами освітніх програм ВНЗ I-II ступенів акредитації (зокрема технікуму) і вироблення спільних дій щодо використання проектно-дослідницьких іноваційних технологій.

 2. Побудова алгоритму взаємодії і узгодженості зусиль щодо зростання ефективності спільних методичних заходів учителів і викладачів.

 3. Створення умов для викладачів для пропаганди передового досвіду з профорієнтаційної роботи шляхом проведення відкритих занять, творчих звітів, підготовки методичних розробок тощо та урахування наробок при узагальненні досвіду.

 4. Розробка підсумкових спільних інтерактивних семінарів щодо підведення підсумків щорічного впровадження проекту.

1.3. Заступники директора школи з НВР, ВР;

заступники директора технікуму з НР, ВР.

 1. Організація роботи щодо укладання картотеки нормативної бази та створення інформаційного банку «Профорієнтація»

 2. Розробка основних напрямків і форм організації профорієнтаційної роботи в урочний (лекційний), (позааудиторний) час.

 3. Контроль і корекція запланованих заходів щодо профорієнтаційної роботи.

4. Моніторинг і узагальнення відомостей щодо результативності профорієнтаційної діяльності.

 5. Організація корекції недоліків, планування подальшого впровадження проекту.

 6. Інформатизація НВП

 7. Координація діяльності всіх структур і поширення щодо впровадження проекту.  

1.4. Заступники директора з НВР школи

 1. Контроль за плануванням учителів профорієнтаційної роботи в межах навчального предмета.

 2. Розробка основних напрямів форм допрофільної підготовки учнів з урахуванням результатів діагностики, тестувань, анкетувань.

 3. Узагальнення і систематизація результатів практичних частин програм і ДПА з метою визначення рівня самостійності, готовності учня до наступного освітнього стану.

 

4. Створення умов для самореалізації учнів у творчих змаганнях, олімпіадах, співавторстві уроків і заходів.

 5. Організація навчальної практики та екскурсій профорієнтаційного напряму.

 6. Узагальнення ППД з профорієнтаційної роботи в позаурочний (позааудиторний) час.

 7. Формування банку даних майбутніх абітурієнтів.  

II. Навчально-виховна профорієнтаційна робота педагогічних колективів з учнями (абітурієнтами, студентами)

ІІ.1. Практичний психолог

 1. Діагностична, корекційна та консультативна робота з метою створення карт-профілів  і персонологічних портретів класів, психологічні карти особистості.

 2. Розробка методичних рекомендацій для учнів ( і педагогів) з навчання, розвитку особистості у професійному аспекті.

 3. Надання учням можливостей для глибокого самопізнання свого темпераменту, інтересів, здібностей, схильностей, типу мислення, потреб, ціннісних орієнтацій тощо й перетворення їх на субєктів, зацікавлених у саморозвитку, здатних до пошуку власних шляхів до освоєння професії.

 4. Підготовка учнів до складання первинного професійного плану.

 5. Створення банку даних учнів кожного класу за пятьма типами професійної діяльності: «людина-техніка», «людина-природа», «людина-людина», «людина-художній образ», «людина-знакова система».

ІІ.2. Учителі-предметники

 1.Вивчення: цілей, завдань профорієнтації, методів її реалізації в умовах відповідного предмета; психолого-педагогічних основ проблеми; навчальних програм і підручників на предмет визначення переліку професій, на які буде здійснюватися орієнтація учнів; професійно-кваліфікаційних характеристик професій; програм професійних підготовок.

2. Застосування методики профорієнтаційної роботи в умовах викладання відповідного предмета;інтерактивних форм та методів включення профорієнтаційних фрагментів з використанням ІКТ в уроки та предметні заходи; досвіду роботи підприємств міста, району, регіону, України.

 3.Сприяння самовизначенню та самореалізації кожного учня.

 4. Актуалізація знань і формування вмінь й навичок, які мають практичне значення для сучасної виробничо-трудової діяльності, професій.

 5.Вироблення експериментальних, науково-дослідницьких, вимірювальних, обчислювальних, лабораторних, графічних тощо навичок.

 6.Ознайомлення зі світом професій і конюктурною ринку праці, правилами вибору професій, своїми правами й обовязками.

 7. Застереження від помилок і допомога в подоланні труднощів під час вибору професій.

 8. Забезпечення формування образу «Я» як субєкта майбутньої професійної діяльності.

 9. Створення умов для самореалізації в конкурсах і олімпіадах усіх рівнів, Інтернет-олімпіадах, у співавторстві уроків, конструюванні медіа-проектів, презентацій тощо.

 10.Формування конкурентоспроможного випускника.

ІІ.3. Викладачі технікуму

 1. Створення належних умов для адаптації абітурієнтів як студентів, збереження наступності між ЗНЗ і ВНЗ.

 2. Проектування індивідуальних освітніх траєкторій з використанням проектно-дослідницьких і комунікативних технологій.

 3. У межах предметів державного стандарту спеціальностей «монтаж», «обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва», «бухгалтерський облік», «виробництво тугоплавких, неметалевих і силікатних матеріалів і виробів», «виготовлення будівельних деталей і конструкцій», удосконалювати навички науково-дослідницької діяльності студентів.

 4. Через метод імітації створення умов для входження студента в професію.

 

5. Участь у співавторстві уроків, предметних заходів у школі, надання вчителям науково-методичної літератури.

 6. Участь у профосвіті (лекторії, батьківські збори, дні та тижні професійної орієнтації тощо в школі)

 7. Організація роботи учнів школи в компютерних класах і бібліотеці технікуму.

 8. Формування конкурентоспроможного фахівця.   

 

ІІ.4  Класні керівники, куратори

1.Надання інформації про  особливості вибору профілю навчання, а також про всі можливі шляхи продовження освіти й освоєння вибраної професії.

2. Створення умов для активного професійного самовизначення – самопізнання, самооцінки, самокорекції, самореалізації.

3. Залучення   батьків до профорієнтаційного   самовизначення   ї професійного становлення.

4. Формування  в учнів ( студентів) оптимістичного ставлення до  свого професійного майбутнього.

5. Позитивний вплив на цілісне становлення особистості учня ( студента), на формування таких якостей і вмінь, як незалежність, довіра до себе, уміти робити вибір і нести за нього відповідальність, цілеспрямованість, самокритичність, компетентність, комунікабельність, організованість, мобільність тощо.

6. Організація позакласних, позашкільних, позааудиторних виховних заходів профорієнтаційного напряму.

7. Спонукання  до  створення рейтингового портфоліо.

8. Формування здатності випускника (абітурієнта, студента) до  зміщення спрямованості в майбутнє, активізація процесів прогнозування, програмування діяльності.

9. Модель  випускника

МОДЕЛЬ        ВИПУСКНИКА


ІІІ. Створення інформаційного   банку

                                                                            Навчання – це  спілкування  людини з людством.

                                                                                                                                     А.Петровський

Технологія   вибору професії

Сайт «Профорієнтація: ким стати». Розділ «Як вибрати професію?»  httpc://www.ht.ru/prof/

Сайт «Find.Job.ru». «Як вибрати професію? Секрети вибору професії»

Сайт «Профорієнтація» http://www.eoi.ru/consult/index.htm

http://www. synet.ru/topic.php?id=345- “Хочу! Можу!Треба!Буду»

Сайт «Кадрове агентство «Кар’єра» і як вибрати професію? http://career.kalugga.ru//articles/r2/article30.html

Посадові інструкції працівника будь-якої професії:

Сайт «Find – Job.ru».Посадові інструкції. http://www.find-job.ru/instruction/

Класифікатор «Професії робітників, посади службовців, тарифні розряди». «Профорієнтація. Освіта. Зайнятість»; http://www.acareer.ru/

Рейтинг професій

«Профорієнтація: ким стати. Ким крутіше бути. http  i //ht.ru/prof/ratng01.html

Сайт «Find –  Job.ru Затребували й перспективні спеціальності. http://www.findjob.ru/profession/50/      http://www.findjob.ru/profession/53/      

Самооцінювання.

Електронна книга «Збірник профорієнтаційних ігор» http://lan.krasu.ru/studies/ppf/mprogames.pdf

Сайт «Профорієнтація: ким стати»

«Профорієнтатор»   «Профорієнтатор +»

http://www.ht.ru/prof/tests/tests.html

Світ професій. http://www.4uth.gov.ua/tracle/index.htm.

Тест по от печаткам  пальцев. http://test.bio-met.ru/.

Все тесты. http://vsetesti.ru/.

Київський молодіжний центр праці. http://kylc.com/.

Пізнай себе. http://ostriv.in.ua/index.php?option=com tests

Портал  професійного консультування. http://profi.org.ua/.

IV. Державна  служба зайнятості –

твій помічник, порадник

                                                                                                      Єдиний шлях до пізнання – дія.

                                                                                                                                                Б. Шоу

Мотивація розвитку зацікавленості до професійного самовизначення через профорієнтаційний термінал (місце розташування терміналу – школа).

  1.  Інформаційні блоки для категорії користувача «Учень»:

Абетка професій. Це  цікаво. Пізнай себе. Де  отримати професію. Де працювати. Служба зайнятості для тебе.

Меню.

Абетка професій: актуальність професій; нові  професії; кар’єра відомих людей; відео про професії, описи професій. Де отримати професію: довідник навчальних закладів; поради щодо вибору навчального закладу; готуємось до іспитів.

Пізнай себе: твої професійні здібності; твій інтелект.

  1.  Організаційно-педагогічне забезпечення й підтримка проектної роботи учнів (студентів)

                                                                   Нова школа  ставить за головну мету збудити,                           

                                                                  дати виявитися самостійним творчим силам  як

                                                                 вчителя так і учня.

                                                                                                                                       С. Русова

  1.  Алгоритм самоосвітньої діяльності учнів (студентів)

                                                                Розум – це не посудина, яку  треба наповнити,

                                                                а  вогонь, який належить запалити, свобода

                                                                подвоює мужність і  сили  людини.

                                                                                                                                      Плутарх

  1.  Методика  співпраці педагогів і учнів (студентів)

                                                        

                                                          Учитель  не той, хто все життя вчить, а той, хто

                                                          все життя  вчиться. Я не знаю, яким  буде світ, коли                         

                                                          підростуть мої учні, які  цілі та цінності будуть                             

                                                          актуальними тоді, тому намагаюся запалити їх                  

                                                          єдиним прагненням – прагненням учитися.

                                                                                                                                     О.Федько

• Учитель ( викладач) і його учень (студент) - ділові партнери у досягненні мети.

• Основа співробітництва - контракт з точно визначеними обов'язками, термінами, результатами, санкціями і фінансуванням.

• Мета учня (студента) - опанувати важливий для нього предмет вивчення.

• Мета педагога - допомогти йому в реалізації  мети.  

• Відповідальність: 50 % відповідальності учня (студента), 50 % - педагога.

• Стимули: для учня (студента) - його наміри, для педагога - винагорода.  

• Організація процесу: максимальна самостійність  учня (студента), втручання педагога лише тоді, коли учень потребує допомоги.  

• Постійне формування узагальнених алгоритмів вирішення завдань.  

• Упровадження дієвих стимулів само мотивації.

• Максимальна опора на індивідуальні особливості.  

• Використання найновіших засобів, що можуть сприяти прискоренню процесу.  

• Забезпечення нешкідливості процесу і збереження здоров'я учня (студента).  

• Забезпечення індивідуального розпорядку дня.  

• Створення комфортних умов.

Етап  підведення підсумків

упровадження проекту  (щорічно)

                                                                    Хто одного дня знайшов самого себе,                                                             

                                                                            той уже нічого на цьому світі втратити                 

                                                                                 не може. І хто одного дня зрозумів     людину        

                                                     в собі, той розуміє всіх людей.

                                                                                                                            Стефан Цвейг

      Заступники директора школи з НВР і технікуму з НР, методист технікуму

  1.  Узагальнення даних моніторингу результативності профорієнтаційної роботи (щорічно).
  2.  Спільні методичні наради (педради, семінари).
  3.  Вивчення і розповсюдження передового досвіду з профорієнтаційної роботи.

Написання

  1.  Наукових та методичних розробок вчителями (викладачами).
  2.  Видання спільних методичних бюлетенів учителями і викладачами..

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67719. Расчет передающего устройства магистральной радиосвязи для передачи большого количества информации 433.58 KB
  Магистральные коротковолновые линии радиосвязи широко используются для передачи телеграфных сообщений и реже - телефонных разговоров и данных. Пропускная способность действующих линий, как правило, заметно ниже, чем в стандартном телефонном канале.
67720. Управление технологическим процессом в производстве 196.5 KB
  Таким образом динамика и разнообразие этих факторов требований к деятельности предприятий на каждом этапе развития экономики проявляются интегрально и требуют построения системы управления адекватной их действию.
67721. Разрабка агрегатного отделения на 200 автомобилей МАЗ-64226 416 KB
  Курсовое проектирование является важным этапом предмета Техническая эксплуатация автомобилей и имеет следующие цели и задачи: закрепление совершенствование и пополнение знаний и навыков полученных в процессе обучения по организации производства технологии технического обслуживания и ремонта автомобилей...
67723. Решение дифференциального уравнения двумя численными методами: методом Эйлера и методом Рунге-Кутта 4 порядка точности 257.5 KB
  Целью данной курсовой работы является решение дифференциального уравнения двумя численными методами: методом Эйлера и методом Рунге-Кутта 4 порядка точности. Для достижения цели я поставил перед собой следующие задачи: Написать программу для решения данного дифференциального уравнения двумя численными...
67724. Проектирование промышленного предприятия 633.5 KB
  Безнапорные бетонные и ж/б трубы и кольца широко применяются для трубопроводов ливневой и хоз-бытовой и промышленной канализации, дренажных, ирригационных и др. сетей водопроводов; изготовляют их способом радиального прессования. Технологический процесс состоит из следующих операций...
67725. Проектирование арматурного цеха в городе Тольятти 247 KB
  Арматурный цех предназначен для изготовления арматурных изделий. Арматурный цех состоит из отделения заготовки, сварки, укрупнительной сборки и изготовления закладных деталей. Эти отделения укомплектованы необходимым оборудованием. В состав оборудования входят...
67727. Промышленное здание 121.5 KB
  Простота организации технологического процесса и возможность передачи тяжёлых (в том числе динамических) нагрузок от оборудования непосредственно на грунт; Простота конструктивного решения, легко подающегося унификации и типизации, меньшая стоимость по сравнению с многоэтажными зданиями...