55342

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОІЧНОЇ ІННОВАЦІЇ

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Актуальність порушеної проблеми зумовлена наступними суперечностями: між вимогами що постали перед шкільною освітою щодо забезпечення всебічного розвитку учнів і наявними засобами їхнього розвитку...

Украинкский

2014-03-24

178.5 KB

3 чел.

ПРОЕКТ

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОІЧНОЇ ІННОВАЦІЇ

Технологічний паспорт проекту

Типінноваційний

Виднауково-методичний

Цільове призначеннявпровадження інновацій

Тривалістьдовготривалий

Автор-розробник проектуЧурко Тетяна Василівна,

спеціаліст вищої категорії, старший учитель,

Рожнівського навчально-виховного

комплексу «Гуцульщина»   

ім. Ф.Погребенника НаУКМА

Косівської районної ради

Тема проекту

Впровадження методу проектів у виховному процесі в початкових класах

ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ

Проблема та її  актуальність

Актуальність порушеної проблеми зумовлена наступними суперечностями:

 •  між вимогами, що постали перед шкільною освітою щодо забезпечення всебічного розвитку учнів, і наявними засобами їхнього розвитку;
 •  між потребами учнів у набутті пізнавальних та практичних умінь для успішної адаптації в суспільстві і формалізацією процесу виховання;
 •  між необхідністю застосовування у виховному процесі ефективних технологій, методів і форм роботи, які сприяли б формуванню пізнавальних інтересів молодших школярів, і недостатньою визначеністю змістового й процесуального наповнення цього процесу.

 Ці  суперечності виникли внаслідок того, що у молодших школярів недостатньо розвинене вміння планувати свою роботу, заздалегідь оцінюючи її результати. Учні діють, здебільшого, за вказівкою та настановою вчителя, що призводить до того, що вони не вміють взаємодіяти, розподіляти свої обов’язки, аргументувати власні судження та приймати рішення.  Як наслідок, не здійснюється всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб. Що й зумовлює потребу впровадження у виховний процес проектний метод, який сприяє інтенсивному розвитку самостійності учнів, активному становленню їх інтелектуально-творчих здібностей і в цілому збагаченню особистості, формуванню її соціально значущих якостей.

ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ

Мета проекту

Підвищити готовність до впровадження проектної технології у виховний процес

Завдання

 1.  Зібрати та систематизувати науково-методичний матеріал щодо проектної технології (В. Кільпатрик).
 2.  Вивчити досвід колег, які застосовують дану технологію, апробувати, адаптувати та впровадити її в практику роботи.
 3.  Узагальнити власний досвід застосування даної технології.
 4.  Оформити матеріали щодо впровадження методу проектів у виховному процесі, розробити методичні рекомендації щодо застосування теорії на практиці.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ

Дослідження проблеми

Теоретичний аспект: систематизація та аналіз зібраного матеріалу про педагогічну інновацію

Автор-розробник проектної технології – Д.Дьюї та його послідовники В.Кілпатрик, Є.Коллінз, Є.Паркхерст

Цільове призначення технології – соціалізація школяра

Концептуальна ідея

 Сучасні педагогічні технології передбачають новий підхід до навчання, виховання та формування особистості учня. Традиційна система освіти недостатньо орієнтована на індивідуальність учня, тому необхідний пошук нових форм та методів. Зокрема метод проектів, який дозволяє організувати дослідницьку творчу діяльність дітей і найчастіше застосовується для природничо-наукової та екологічної освіти відповідно до принципів особистісно-орієнтованого навчання та виховання.

Досвід та практичні дослідження показали, що він найбільш придатний для початкової школи. Метод проектів в наш час вважається технологією двадцять першого століття, бо дозволяє ефективно формувати мислення дітей, залучати до науково-дослідної та пошукової діяльності, дає можливість вже у ранньому віці найбільш повно визначати та розвивати інтелектуальні та творчі здібності дитини.

        Слово “проект”  європейськими мовами було запозичене з латини й означає “викинутий уперед”, “той, що висувається”, “той, хто “впадає в очі”. Пізніше проект починають розглядати як ідею, за якою суб’єкт може і має право розпоряджатися власними думками.

      Метод проектів (від грецької – шлях дослідження) – це система навчання, у процесі якої учні здобувають знання шляхом планування і виконання практичних завдань (проектів), які поступово ускладнюються.

       Метод проектів відомий у світовій педагогіці з кінця ХІХ початку ХХ століття як метод проблем. Він пов’язувався з ідеями гуманістичного спрямування у філософії і освіті, розробленими американським філософом і педагогом Дж. Дьюї, а також його учнем В.Х. Кілпатріком.

       „Уявіть собі дівчину, яка пошила собі плаття. Якщо вона вклала душу в свою роботу, працювала з натхненням, любов’ю, самостійно зробила викрійку і придумала фасон плаття, самостійно його зшила, то це і є зразок типового проекту”. Так писав у 1918 році один із основоположників „методу проектів”, послідовник Джона Дьюї, професор педагогіки учительського коледжу при Колумбійському університеті Уільям Херд Кілпатрик.       

      Дехто з дослідників пов’язує виникнення методу проектів з ім’ям американського педагога  Е. Паркхерста. Він розроблявся з 1919 року у місті Дальтон, і тому був відомий під назвою „Дальтон-план”. Його метою була індивідуалізація процесу навчання, яка б давала можливість кожній дитині навчатися у найбільш зручному для неї режимі. У першій половині дня діти працювали самостійно, без розкладу занять. У другій половині – заняття у групі за інтересами, причому групи створювалися за бажанням самих учнів. У цілому, кожний учень працював за індивідуальним планом (проектом), який складався разом із вчителем. Через деякий час учень звітувався, „захищав” свій проект.1 

      У 1910 –ті роки американський професор Коллінгс першим у світі запропонував класифікацію освітніх проектів:

 •  "Проекти ігор” – дитячі заняття (різноманітні ігри, народні танці, драматичні постановки і т. ін.), які мали на меті участь у груповій діяльності.
 •  "Екскурсійні проекти”, спрямовані на вивчення дітьми проблем, пов’язаних з природою і суспільним життям.
 •  "Оповідні проекти”, участь у яких давала можливість учням отримувати задоволення від розповіді різноманітної форми – усної, письмової, вокальної (пісня), художньої (картина), музичної (гра на піаніно) і т. ін.
 •  "Конструктивні проекти”які передбачали виготовлення конкретного, корисного продукту, наприклад,  виготовлення клітки для кролів, годівниці для пташок. 

Зараз вчені визначають метод проектів як відкриту педагогічну систему, яка містить певну сукупність взаємопов’язаних засобів, методів і процесів, необхідних для створення організованого та цілеспрямованого педагогічного впливу на формування особистості учня.

 

________________________________

«Метод проектів: особливості застосування в початковій школі»: Посіб. для вчителів початкових класів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів. - Видавництво  Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка. – 2009. -  42 с.

 Що дає використання проектів у виховній роботі з мололдшимии  школярами?

По-перше, інновації у виховній діяльності дозволяють включити великий процент школярів як у виховний, так і в навчальний процес у цілому.

 По-друге, проектна діяльність допомагає якнайкраще організувати цілеспрямовану співпрацю у вихованні майбутнього покоління через активну, творчу діяльність.

 По-третє, кожний проект дозволяє побачити у звичайному щось нове, роздивитись об'єкт дослідження з інших точок зору. Він (проект) розвиває вміння, здібності й мислення школяра; відкриває нові можливості та розкриває прихований потенціал кожного; допомагає вдосконалюватись, спілкуватись і прислуховуватись; підтримує і дає впевненість у собі, віру у своє «я».

І, нарешті, на відміну від традиційної системи, яка розглядає виховні питання з інтелектуальної сторони і тільки потім - з емоційної, а моральні принципи повинні бути зрозумілими, у проектній діяльності основні моральні принципи (чуйність, обов'язковість, відповідальність за прийняті рішення) ґрунтуються на дії, їх треба «прожити».

Таким чином, проектний метод сприяє інтенсивному розвитку самостійності учнів, активному становленню їх інтелектуально-творчих здібностей і в цілому збагаченню особистості, формуванню її соціально значущих якостей.

Характерні риси проекту:

 •  завжди має мету;
 •  реальний;
 •  обмежений у часі та просторі;
 •  реалізується командою;
 •  унікальний;
 •  оцінюється;
 •  реалізується поетапно.

 Особливості проектної діяльності школярів:

 •  здійснюється як у процесі навчання, так і в позакласній діяльності;
 •  всебічне та систематичне дослідження проблеми і розробка конкретного кінцевого продукту;
 •  отримання практичного результату, а не лише пошук певної інформації;
 •  колективні зусилля виконавців;
 •  реалізація здобутих знань та умінь на практиці,  набуття певних компетентностей;
 •  рефлексія спільної роботи.


Вимоги до проекту:

 •  Метою роботи над проектом є розв’язання конкретної, соціально-значущої проблеми – дослідницької, інформаційної, практичної.
 •  Виконання роботи завжди починається з проектування, планування самого проекту.
 •  Обов’язкова умова кожного проекту – дослідницька робота, яка полягає у пошуку інформації, яка потім обробляється і представляється учасникам проектної групи.
 •  Кінцевим результатом роботи над проектом є продукт, створений учасниками проектної групи в ході вирішення поставленої проблеми.
 •  Завершальним етапом проекту має стати презентація продукту.

 Таким чином, проект – це „п’ять П”: проблема – планування – пошук інформації – продукт – презентація. Шоста „П” проекту – це його портфоліо, тобто папка, у якій зібрані всі робочі матеріали.

     Організовуючи проектну діяльність у початковій школі, вчитель має враховувати вікові і психолого-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Дитина молодшого шкільного віку має невеликий життєвий досвід, тому і коло соціально значущих проблем, з якими вона могла зустрітися вузьке і уявлення її про такі проблеми малодиференційовані, однопланові. Разом з тим, проблема проекту, яку ми пропонуємо молодшому школяру, має бути соціально детермінованою та знайомою і цікавою для нього. Тому теми дитячих проектних робіт краще вибирати із змісту навчальних предметів або із близьких до них галузей.

      Отже, забезпечити мотивацію включення молодших школярів в самостійну роботу над проектом можна за умови, коли  проблема проекту відповідає пізнавальним інтересам учнів і знаходиться в зоні їхнього найближчого розвитку.

     Звичайно, з віком дитини буде розширюватися і коло тем для проектів.

Розглядаючи можливості інтеграції проектів у процес виховної роботи у школі, можна виділити три основних підходи.

 Проект може:

 •  використовуватись як одна із форм позакласної діяльності;
 •  бути альтернативним способом організації виховної роботи;
 •  інтегруватись у традиційну систему виховання.


Технологія

СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ2

______________________________

2 Метод проектів у початковій школі /Упроряд.: О.Онопрієнко, О.Кондратюк. - К.: Шк.світ, 2007. - 128 с. - (Б-ка «Шк.світу»)

Типологія проектів

 

 Тип проекту визначається за такими типологічними ознаками:

Домінуючий у проекті вид діяльності: дослідницька, пошукова, творча,  рольова, прикладна (практично-орієнтована) і т. ін.

Предметно-змістовий напрямок: монопроект (у межах однієї галузі знань);  міжпредметний або надпредметний проект.

Характер координування проекту: безпосередній (жорсткий, гнучкий),  прихований.

Характер взаємозв’язків (серед учнів одного класу, школи, села, міста  району, регіону, країни, різних країн світу).

Кількість учасників проекту: особистісні, парні, групові.

Тривалість проекту: короткотривалі, середньої тривалості, довготривалі.

       

Як показує досвід роботи, при застосуванні методу проектів у початковій школі ефективною є наступна послідовність його модифікацій: від короткотривалих проектів до довготривалих.

Дослідницькі проекти:

- добре обміркована структура;

- визначеність мети;

- актуальність предмета дослідження для всіх учасників;

- соціальна значущість;

- продуманість методів дослідження та експериментальної обробки  результатів.

Творчі проекти:

- відсутня детально опрацьована структура спільної діяльності  учасників;

- спільна діяльність перебуває в розвитку;

- завчасна домовленість учнів про результати і форму їх представлення  ( рукописний журнал, свято тощо);

- необхідність мати сценарій свята, макет журналу.

Ігрові проекти:

- учасники беруть на себе певні ролі;

- вигадують, імітують соціальні й ділові стосунки своїх персонажів;

- домінуючий вид діяльності – гра.

Інформаційні проекти:

- збір інформації про певний об’єкт, явище;

- ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і  узагальнення фактів;

- потреба добре продуманої структури;

- систематична корекція у ході роботи над проектом;

- структура включає: мету, актуальність, методи отримання та обробки  інформації, результат (замітка, стаття, реферат, доповідь, відеофільм),  презентація.

Практично-орієнтовані проекти:

- результат діяльності чітко визначено з самого початку;

- орієнтація результату на соціальні інтереси учасників (проект  шкільного саду);

- потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників;

- визначення функцій кожного з них;

- наявність чіткої координаційної роботи у вигляді поетапних  обговорень;

- презентація одержаних результатів і можливих засобів їх  упровадження в практику.

Навчально-телекомунікаційні проекти:

- спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів- партнерів;

- підґрунтям є комп’ютерна телекомунікація, яка має спільну мету  дослідження певної проблеми, узгоджені методи, способи діяльності,  спрямована на досягнення спільного результату діяльності;

- проекти такого виду завжди мають міжпредметні зв’язки та більш  глибоку інтеграцію знань.

На практиці частіше доводиться мати справу зі змішаними типами проектів.

Етапи і зміст проектної роботи

1. Пошуковий: визначення теми та мети проекту, пошук та аналіз проблеми, висування гіпотези, обговорення методів дослідження.

2. Аналітичний: аналіз вхідної інформації, пошук оптимального способу досягнення мети проекту, побудова алгоритму діяльності, покрокове планування роботи.

3. Практичний: виконання запланованих кроків.

4. Презентаційний: оформлення кінцевих результатів, підготовка та проведення презентації, „захист” проекту.

5. Контрольний: аналіз результатів, коригування, оцінка якості проекту.

Гуманізм, увага та повага до особистості учня, позитивні почуття, думки, спрямовані не тільки на навчання, але і на розвиток особистості учня – важлива риса проектного підходу.


Структура діяльності учителя і учнів

під час роботи над проектом

№ з/п

Етапи діяльності

Учні

Учитель

Способи організації взаємодії

1

Підготовка. Визначення теми та мети проекту

Обговорення пошук інформації

Розповідає про задум, мотивує, допомагає у визначенні завдань

Навчальний діалог

2

Планування

Формулюють завдання, обговорюють їх

Коригує, пропонує ідеї, висуває пропозиції

Навчальний діалог

3

Прийняття рішень

Обирають оптимальний варіант

Спостерігає, непрямо керує діяльністю

Ситуація вільного вибору, дискусія

4

Збір інформації

Збирають інформацію

Спостерігає, непрямо керує діяльністю

Ситуація вільного вибору

5

Аналіз інформації, формулювання висновків

Аналізують інформацію, готують вироби

Спостерігає, коригує, радить

Ситуація вільного вибору, навчальний діалог

6

Захист проектів, колективний аналіз

Презентують проекти, обговорюють разом з учителем, оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід

Обговорює разом з дітьми

Навчальний діалог


Технологічний продукт:

 •  сформуються  цілісні уявлень школяра про світ, суспільство, державу, соціальні інститути та структури, основні соціальні зв’язки та відносини, політичні та правові засоби їх регулювання;
 •  учасники проектної діяльності оволодіють вмінням успішної взаємодії з владними структурами та неурядовими організаціями;
 •  учні збагатяться знаннями та навичками соціальної дії при вирішенні  проблем місцевої громади;
 •  сформується мотивація до активної та безкорисливої громадянської дії;
 •  діти отримають можливості на практиці впливати на соціальне середовище;
 •  залучаться до колективної діяльності (співпраці в команді)

 

 На мою думку, метод проектів створює умови, за яких учень може самостійно здобувати знання чи застосовувати придбані раніше, причому замість дій за зразком в основному виступають пошукові й дослідницькі дії. Основний акцент робиться на творчий розвиток особистості. Учень повинен не тільки засвоїти необхідні знання й уміння, а й навчитися шукати і знаходити об’єкти для їх практичного застосування.

 Як показує практика, використання методу «проектів» дозволяє реалізувати особистісно-діяльнісний (В.Давидов, Ш.Амонашвілі) і особистісно орієнтований підходи до освіти школярів (І. Якиманська, І. Бех, С. Подмазін). Ці підходи базуються на застосуванні знань і вмінь, отриманих під час вивчення різних дисциплін на різних етапах навчання, інтегрувати їх у процесі роботи над проектом. Це забезпечує позитивну мотивацію і диференціацію у навчанні, активізує самостійну творчу діяльність учнів під час виконання проекту.

 


ПРОГНОЗУВАННЯ

Кількісні показники

 Збільшення кількості школярів, які обиратимуть активну життєву позицію в процесі виховної діяльності, вмітимуть її відстояти, братимуть відповідальність за прийняті рішення на себе.

Якісні показники

Соціалізація школярів, тобто розвиток їхніх особистісних якостей в процесі виховної роботи.

Очікувана результативність

 •  для учнів:

виховання компетентної людини, яка має такі якості:

 •  впевненість у собі, постійне розширення власних можливостей, реалізація намічених цілей;
  •  здатність адекватно діяти у динамічному світі, непередбачуваних ситуаціях, професійна мобільність;
   •  здатність до навчання протягом усього життя;
   •  адекватність оцінки власних сил, здатність знаходити можливості для їх реалізації;
   •  здатність приймати рішення і досягати результату відповідно до проставленої мети;
   •  здатність брати на себе відповідальність за свої вчинки, бути терпимим до інших людей.

 •  для вчителів:

Володіння системою розвинених компетентностей у галузі технології моделювання, конструювання та реалізації виховного процесу на основі особливостей та ціннісних орієнтацій учнів; зміна традиційної технології взаємодії з учнями; якісна зміна моделі діяльності.


МОДЕЛЮВАННЯ

Типи навчальних проектів (за О. Полат) 2

Педагогічні функції методу проектів2

Дизайн-петля – алгоритм проектної діяльності 3

Функції учасників проекту 4

______________________________

3     Романовська М.Б. Метод проектів у виховному процесі (методичний посібник)- Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 160 с.

4 Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять / Упроряд.: О.Онопрієнко, О.Кондратюк. - К.: Шк.світ, 2007. - 128 с. - (Б-ка «Шк.світу»)

КОНСТРУЮВАННЯ

Персонал-технологія вчителя щодо досягнення передбачуваного результату передбачає адаптацію проектної технології до конкретних умов виховання школярів, її персоналізацію у процесі практичного застосування.

 І  технологічний етап. Визначення місця технології в системі виховної роботи з учнями початкових класів.

 ІІ   технологічний етап. Вибір тем та розробка конкретних проектів з питань виховної роботи.

ІІІ технологічний етап. Апробація на практиці запланованих проектів.

 ІV технологічний етап. Самоаналіз ефективності застосування проектної технології у виховному процесі.

 V   технологічний етап. Узагальнення власного досвіду впровадження даної технології

ПРОГРАМУВАННЯ

Термін реалізації проекту

  2009-2011 роки

            І етап. Підготовчий (2009 рік)

   ІІ етап. Моделювання (2010 роки)

  ІІІ етап. Узагальнюючий (2011 рік)


ПЛАНУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ

План заходів реалізації проекту

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Примітка

2009 рік

1

Самодіагностика готовності до проектно-впроваджувальної діяльності (заповнення технологічної картки векторного аналізу готовності до впровадження методу проектів у виховній роботі)

Вересень

2

Збір та систематизація теоретичного матеріалу про метод проектів

Протягом року

3

Опрацювання матеріалів методичних посібників:

   -  М. Романовська «Метод проектів у

       навчальному процесі»;

   -  «Проекти в початковій школі: тематика

       та розробки занять»;

   -  Н.Досуненко, І.Нетужилова «Проектна

       діяльність в початковій школі»;

   -  О.Онупрієнко, О.Кондратюк «Метод

       проектів у початковій школі»

Жовтень-листопад

4

Взаємовідвідування заходів колег, що працюють за даною технологією

Листопад-грудень

2010 рік

5

Апробація методу проектів на практиці шляхом реалізації технологічних заходів:

-   проект «Тільки родина, як зірка єдина – твій порятунок, надійний причал»

Січень- березень

6

Впровадження методу проектів у виховну роботу:

 •  проект «Дивовижні зупинки»;

 •  проект «Що таке краса»;

 •  проект «Джміль та бджілка»

Квітень-травень

Червень-вересень

Жовтень-грудень

2011 рік

7

Укладання технологічного портфоліо

Протягом року

8

Обмін досвідом на засіданнях педагогічної ради,  методичних об’єднань

Протягом року

9

Упорядкування дидактичних матеріалів

Протягом року

10

Самодіагностика готовності до проектно-впроваджувальної діяльності (заповнення технологічної картки векторного аналізу готовності до впровадження методу проектів у виховній роботі)

Червень


Організація проекту

Пошук напрямів діяльності

Вивчення кола інтересів учнів

Вибір учителем теми проекту

 Формулювання проблеми проекту

Планування проекту

Вибір учнями теми індивідуальних (групових) проектів

Ознайомлення учнів з темою і проблемою

Визначення форми представлення результату

Обдумування шляхів вирішення проблеми

Складання учнями плану роботи над проектом

Визначення критеріїв оцінювання діяльності

Реалізація проекту

Розподіл обов’язків у пошуковій роботі між учасниками

Визначення джерел інформації та способу її збору

Виготовлення освітнього продукту

Самостійна пошукова або дослідницька діяльність

Підсумок проекту

Оформлення результатів

Підготовка до презентації

Захист проектів

Оцінювання діяльності, висновки

дослідницько-пошукові

творчі

прикладні

інформаційні

рольові

за основною діяльністю

серед дітей одного віку

короткострокові

середньої тривалості

за тривалістю

серед дітей різного віку

за характером контактів

довгострокові

міжпредметні

з безпосередньою координацією

монопредметні

за характером координації

за предметною галуззю

з прихованою координацією

надпредметні

урок

відеопроект

групові

за кількістю учасників

фестиваль

за формою проведення

парні

екскурсія

виставка

індивідуальні

ТИПИ ПРОЕКТІВ

Педагогічні функції методу проектів

 Вироблення вміння конструювати свої знання.

 Ознайомлення зі способом роботи з інформацією.

 Формування вміння презентувати результати своєї роботи.

 Формування навичок самоорганізації.

З а д а ч і

Дидактична

 Підвищення мотивації учнів до отримання нових знань.

 Формування вміння продукувати, аргументувати та захищати свої ідеї.

 Формування навичок емоційно-вольової сфери.

Пізнавальна

 Розвиток творчих і дослідницьких здібностей особистості.

 Розвиток здібності до самовизначення і цілепокладання.

 Розвиток критичного мислення, навичок аналізу та рефлексії.

 Розвиток комунікативних умінь і навичок.

Розвивальна

 

 Виховання значущих загальнолюдських цінностей.

 Виховання почуття відповідальності та самодисципліни.

Виховна

 Формування навичок спілкування в соціумі.

 Вироблення власного погляду на події.

 Осмислення своїх можливостей та усвідомлення власної значущості під час роботи в команді.

Соціалізуюча

 1.  Визначення потреби

                                                            2. Дослідження, аналіз                                                                                        існуючих об’єктів

                      

                3. Позначення вимог

                   до об’єкта проектування

          9.Оцінка

      (рефлексія)

                                    

                                                                                                                               4. Вироблення

                                                                                                                                 первісних ідей

                                     8. Виготовлення                      

                                                                                

                                                                     5. Аналіз ідей   

                                                                                                                       6. Вибір однієї

                                                     

                                                                 7. Планування            

учень

учитель

активний розробник

координатор

виконавець

проекту

консультант


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18690. Иерархические модели данных 15.32 KB
  Иерархические модели данных. Иерархическая структура представляет совокупность элементов связанных между собой по определенным правилам. Объекты связанные иерархическими отношениями образуют ориентированный граф. основным понятиям: уровень элемент узел связь. У...
18691. Автоматизированное рабочее место 15.32 KB
  Автоматизированное рабочее место. Для реализации идеи распределенного управления потребовалось создание для каждого уровня управления и каждой предметной области автоматизированных рабочих мест на базе профессиональных персональных компьютеров. Например в с...
18692. Механистические организационные структуры 26.63 KB
  Механистические организационные структуры. Способность организации быстро реагировать на внешние угрозы и сохранять положительный баланс между входом и выходом зависит от ее структуры. Структура организации это совокупность предписанных ролей и взаимоотноше
18693. Схематичная конструкция жесткого диска (понятия цилиндр, дорожка, поверхность, сектор) 67.39 KB
  Схематичная конструкция жесткого диска понятия цилиндр дорожка поверхность сектор Говоря о магнитных дисках и жестких и гибких нельзя не сказать об их внутренней структуре. Ее составляют дорожки цилиндры и сектора. Дорожки tracks это концентрические окружности п
18694. Учет труда и заработной платы, регистры учета, среднемесячная заработная плата 16.41 KB
  Учет труда и заработной платы регистры учета среднемесячная заработная плата. Заработная плата это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника сложности количества качества и условий выполняемой работы а также выплаты компенсационного и сти...
18695. Применение CASE-технологий при создании информационной системы 13.87 KB
  Применение CASEтехнологий при создании информационной системы. CASEтехнология представляет собой совокупность методологий анализа проектирования разработки и сопровождения сложных систем и поддерживается комплексом взаимоувязанных средств автоматизации. CASEтехноло...
18696. Анализ средств управления пакетом 16.36 KB
  Анализ средств управления пакетом. Система управления пакетами набор программного обеспечения позволяющего управлять процессом установки удаления настройки и обновления различных компонентов программного обеспечения. Системы управления пакетами активно исполь...
18697. Учет основных фондов 14.6 KB
  Учет основных фондов Учет наличия и движения основных фондов осуществляется бухгалтерией предприятия по состоянию на первое число каждого месяца и в среднем за год или другой анализируемый период. Учет наличия осуществляется по балансовой стоимости. Наличие основны
18698. Классификация источников информации в Интернете может производиться по разным основаниям 13.9 KB
  Классификация источников информации в Интернете может производиться по разным основаниям: 1. Webстраницы наиболее распространенный и используемый из информационных ресурсов. Представляет собой страницы связанные гипертекстом. 2. Файловые серверы представляют со...