55358

Наше здоров’я – в наших руках

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Очікувані результати: учні навчаться збирати та аналізувати інформацію планувати свій час створювати буклети презентацію проекту набудуть навичок давати творчу оцінку результатам проектної діяльності та власним досягненням.

Украинкский

2014-03-24

710 KB

15 чел.

МЕТОДИЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

Назва проекту : «Наше здоров’я – в наших руках»

Автор проекту: учні 4А класу

Керівник проекту: учитель початкових класів Колодяжна Людмила Петрівна

Тип проекту: ігровий

Навчальні предмети: основи здоров’я, фізична культура

Кількість учнів: 28

Актуальність: Проект  «Наше здоров’я – в наших руках» розширить знання учнів про славетних українських спортсменів та їх досягнення,  збагатить словниковий запас, поглибить знання, уміння й навички, отримані дітьми на уроках фізичної культури, сприятиме формуванню морально – етичних навичок, залученню школярів до систематичних занять фізичними вправами; розвиватиме рухові і вольові якості; виховуватиме почуття дружби, колективізму, взаємовиручки.

В нього входитимуть зібрані в буклети матеріали груп: спортивна вікторина, прислів’я про здоров’я, народні рухливі ігри, славетні українські спортсмени; сценарій спортивного свята «Старти надій», який покаже доцільність зібраних матеріалів і розкриє здібності кожного учасника, який зможе досягти успіхів у навчанні і спорті, зможе стати справжнім патріотом своєї країни, здоровою, вихованою і порядною людиною.

Мета: сформувати знання про вплив фізичного виховання на здоров’я людини, вчити дітей здорового способу життю;

розвивати вміння працювати з різними джерелами інформації (періодичні видання, наукова література, мережа Інтернет), розвивати вміння висловлювати свою думку; прищеплювати вміння смаку пошукової роботи;

виховувати любов до фізичної культури та спорту, почуття дружби та колективізму;

формувати соціальні компетенції (аналізувати результат спостережень, вести наукові дискусії, толерантно доводити свою точку зору, формувати активність у прийнятті рішень); формувати інформаційні компетенції (використовувати комп'ютерні технології для пошуку інформації, критично оцінювати отриману інформацію); формувати комунікативні компетенції та компетенції саморозвитку й самоосвіти.

Очікувані результати: учні навчаться збирати та аналізувати інформацію, планувати свій час,  створювати буклети, презентацію проекту, набудуть навичок давати творчу оцінку результатам проектної діяльності та власним досягненням.

Матеріально-технічне, інформаційне та методичне забезпечення: підручники, словники, додаткова література; доступ до Інтернету, комп'ютер, принтер, сканер, папір; ресурси Інтернету.

Кінцевий продукт:

1 група – буклет «Спортивна вікторина»;

2 група буклет «Естафети»;

3 група – буклет «Прислів’я про здоров’я»;

4 група – буклет «Народні рухливі ігри»;

5 група – підбірка матеріалів «Славетні українські спортсмени.

ОПИС ПРОЕКТУ

(анотація)

Спорт виховує тоді, коли він є улюбленим заняттям кожного.

                                                  В. Сухомлинський

Найдорожчим скарбом, яким нагороджує людину природа від народження і на довгі роки життя, є здоров'я. Це справді незрівнянне багатство, яке необхідно не просто надійно берегти, а й повсякчас примножувати. А той, хто його розтринькує з дитинства, залишається без майбутнього. Адже здавна відомою є істина, що значно легше здоров'я втратити, ніж його відновити. Тому чи не найголовнішим завданням батьків, вихователів і вчителів, власне, всіх тих, хто постійно поряд з дітьми, є втілення ідеї здорового способу життя, починаючи з дошкільного віку, виховання молодих громадян незалежної України здоровими,життєрадісними, всебічно розвиненими і духовно багатими людьми

Головна цінність суспільства – життя та здоров’я особистості. Сьогодення ставить низку вимог до особистих якостей людини, здатної успішно функціонувати в умовах ринку. Серед них – міцне здоров’я, вміння творчо мислити і діяти, приймати рішення в нестандартних ситуаціях, комунікабельність, розвинені навички праці у групах і колективах. Отож завдання школи – не тільки в підготовці високоосвіченої, висококультурної молодої людини, а й у створенні необхідних передумов для її всебічного фізичного розвитку.

Найпершими вихователями, вчителями дітей є батьки, сім’я. Від рівня їхньої культури залежить рівень сформованості людяності, духовності, гідності дітей, у яких закладаються основи багатьох умінь і навичок, звичок, виробляються оцінні судження і певною мірою визначається подальша життєва позиція з огляду на спосіб життя. Тому актуальним залишається питання про співпрацю школи і сім’ї щодо фізичного виховання і, зокрема, таких його аспектів, як зміцнення здоров’я.

Поставивши перед собою мету забезпечити всебічний, гармонійний фізичний розвиток дітей, створити передумови для успішного навчання в школі я найперше детально проаналізувала стан фізичного виховання. Працюю над проблемою забезпечення взаємозв’язку фізичного і розумового виховання школярів, намагаюся не забувати і про формування у хлопчиків і дівчаток моральних якостей.

Робота над проектом «Наше здоров’я – в наших руках» навчить учнів зберігати та зміцнювати здоров’я, готуватиме їх до самостійного життя, мається на увазі формування в них культури здоров’я, потреби вести здоровий спосіб життя і, відповідно, забезпечення певними знаннями , закріплення певних умінь.

           Над виконанням даного проекту працювало 5 груп. Кожна група опрацьовувала своє вибране завдання. Для цього спочатку був складений план, за яким працювала кожна група. Між членами групи були раціонально розподілені обов’язки та встановлені строки виконання. Учні збирали інформацію, систематизували її, узагальнювали, готували вікторину, добирали прислів’я про здоров’я, малюнки, фото, готували спортивне свято «Старти надій», самостійно робили висновки.

          По закінченні проекту учні створили такі матеріали:

1 група – буклет «Спортивна вікторина»;

2 група – буклет «Естафети»;

3 група – буклет «Прислів’я про здоров’я»;

4 група – буклет «Народні рухливі ігри»;

5 група – підбірка матеріалів «Славетні українські спортсмени.

Формою представлення результатів проектної діяльності було обрано презентацію. Кожна група запропонувала дібрані матеріали (буклети). Із захопленням та радістю були проведені ігри та естафети, спортивне свято.

Даний проект за домінуючою діяльністю – ігровий, за предметно-змістовною діяльністю – міжпредметний, за характером контактів – внутрішній, за кількістю учасників – груповий, за тривалістю виконання – довготривалий.

Етапи реалізації проекту

ЕТАПИ

ЗАВДАННЯ

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНЯ

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ

1.Підготовчо-мотиваційний

Визначення мети й завдань проекту, вибір робочої групи

Обговорення завдань проекту

Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення мети й завдань проекту

2.Планування

Аналіз проблеми, визначення інформаційних джерел, розподіл обов’язків між учасниками проекту

Осмислення завдань, вибір джерел отримання інформації

Спостереження, консультації

3.Вибір рішення

Збирання інформації, її систематизація й узагальнення, уточнення плану діяльності

Робота з інформаційними джерелами

Спостереження, консультації

4.Виконання

Робота над виконанням проекту, його оформлення

Виконання дослідження

Спостереження, консультації

5.Рефлексивний

Аналіз результатів виконання проекту

Участь у колективному самоаналізі проекту й самооцінці, у колективній оцінці результатів проекту

Спостереження, консультації

6.Захист

Підготовка доповіді, публічний захист проекту, оцінка

Захист проекту

Участь у колективному аналізі й оцінці результатів проекту

Етапи роботи над проектом

I етап – допроектна  підготовка.

1. Формування проектної групи.

2. Формулювання теми проекту „ Наше здоровя – в наших руках”.

3. Визначення проблемного завдання: зібрати інформацію про різні види спорту; видатних спортсменів України, розкрити здібності кожного учня, який зможе досягти успіхів у навчанні та спорт, стати здоровою, вихованою і порядною людиною.

4. Вибір методів дослідження:

- робота з книгою;

- спостереження;

- екскурсія;

- спортивні змагання, свята;

- ігробанк;

- консультативна робота.

5. Розробка плану дослідження:

 - збір даних з використанням науково – художньої літератури;

 - проведення спортивних змагань, свят;

 - екскурсія на стадіон „ Нафтовик”;

 - перегляд та інформація про спортивні новини;

 - добір народних рухливих ігор;

 - підготовка зібраних матеріалів, фотографій;   

 - оформлення творчого звіту.

II етап – дослідницький.

 1.  Збір даних з використанням науково – художньої літератури.
 2.  Аналіз та обробка отриманих даних.
 3.  Проведення спортивних змагань, свят.
 4.  Екскурсія на стадіон „ Нафтовик”.
 5.  Інформація про спортивні новини в країні.
 6.  Проведення народних рухливих ігор під час перерв та на уроках фізичної культури.
 7.  Консультації з працівниками інформаційного центру.
 8.  Підготовка зібраних матеріалів, фотографій.
 9.  Оформлення творчого звіту.

III етап – презентація отриманих результатів.

Презентація результатів дослідження. Аналіз роботи, виконаної протягом    проектного періоду. Оцінювання роботи учнів упродовж проектного періоду.

Звіт груп

Учні зібрали в буклети матеріали: спортивна вікторина, прислів’я про здоров’я, народні рухливі ігри, славетні українські спортсмени; сценарій спортивного свята «Старти надій». Показали спритність, швидкість, скоординованість рухів, вміння швидко орієнтуватися в різних ситуаціях під час проведення естафет та ігор.

Спортивне свято

«Старти надій»

Мета. Вчити дітей здорового способу життя. Формувати колектив власної родини, навички доброзичливого спілкування з людьми.

Розвивати руховий апарат, фізичні здібності, уміння зміцнювати своє здоров'я, спритність, гнучкість, швидкість, скоординованість рухів і вміння швидко орієнтуватися в ситуації.

Виховувати любов до фізкультури та спорту, почуття дружби, колективізму, взаємовиручки.

Обладнання: плакати: ,, У здоровому тілі - здоровий дух”,

”Здорова сім'я – здорові діти”; „Здоров'я сім'ї – здоров'я держави”. Спортивний інвентар: обручі, кеглі, гімнастичні лави, палиці, м'ячі, мішки для стрибків, скакалки, тенісні м’ячі, ложки.

Місце проведення: спортивний майданчик.

Лунає спортивний марш.

На майданчик виходять учасники спортивних змагань.

1- й    Ми веселі і завзяті,

Всі дівчатка і хлоп'ятка.

Любим спорт у дружнім крузі,

І пора вже починати

Наше свято, друзі.

2-й     Всюди друзів ми знаходим,

З ними – як одна сімя.

Але нам без друга спорту

Не прожити ані дня.

3-й     О спорт, о спорт!

Це просто клас!

Дружіть із ним завжди!

Здоров'я, юність, силу дасть

І творчої снаги.

4-й     Щодня бігом ви займайтесь,

Ще й водою обливайтесь.

З  береже це від всіх бід.

Жити будете сто літ.

5-й     Лиш прокинувсь — уставай,

Ліні волі не давай,

Хто починає день з зарядки,

У того справи всі в порядку!

Пісня на мелодію «Козацького маршу»

«Зарядка»

Кожен день за розпорядком –

Раз, два, три!

Всі ми робимо зарядку –

Раз, два, три!

Для здоров'я вона плюс –

Намотай собі на вус –

Раз-два, раз-два, раз, два, три!

Ми крокуємо по колу –

Раз, два, три!

І ніхто не буде хворим –

Раз, два, три!

І дорослим, і малятам –

Раз, два, три!

Учень.       Дуже гарна у нас пісня,

 Весела, завзята.

 Об'єднує вона всіх

 В це спортивне свято.

Вчитель. Дорогі учні, батьки, гості! Сьогодні ми зібралися на фізкультурно-спортивне свято, щоб позмагатися у силі, спритності, винахідливості, кмітливості і просто відпочити. Рада вас бачити здоровими, бадьорими, готовими до фізичних випробувань.

Учасники змагань слухайте мою команду.

На дві команди з однаковою кількістю розійдись! Команди, рівняйсь, струнко! Вільно! Кожній команді треба вибрати капітана, придумати назву і привітання. Команди готові?

Команди (хором). Готові!

- Друзі, Спортивне змагання

Починати пора,

Нумо, дружно крикнем всі:

Фізкульт - ура!

- А зараз - привітання команд.

Команда «Усмішка»,  рівняйсь! Струнко!

                                       Наш девіз:

                                       Сяйте , усмішки, сонцем зігріті,

                                       Миру і щастя всім дітям на світі.

 Команда «Барвінок»,  рівняйсь! Струнко!

                                        Наш девіз:

                                        Ми веселі барвінчата –

                                        Всі хлопята та дівчата.

Отже, розпочнемо перший тур змагань. В першому турі ігри – естафети. Команди, до змагання в іграх – естафетах приготуйтесь!

Звучить весела спортивна мелодія.

І естафета  - «Тунель»

Біг спиною вперед, пролізання через гімнастичні обручі і бігом назад.

Команда, яка швидше виконає завдання, отримає 100 очок, яка пізніше – 50.

ІІ естафета – «Біг із м’ячем»

Бдаряючи мячем об землю, учасник кожної команди біжить до позначки і тим самим шляхом повертається назад, передаючи естафету наступному.

Команда, яка швидше виконає завдання, отримає 100 очок, яка пізніше – 50.

  ІІІ естафета – «Пройти по купинах»

Переставляючи дощечки, дійти до позначки, ногами не торкаючись підлоги. повернутися так само назад і передати естафету наступному грвцеві.

Команда, яка швидше виконає завдання, отримає 100 очок, яка пізніше – 50.

ІV естафета – «Стрибки жабкою»

 Стрибати з гімнастичною палицею під колінами.

Команда, яка швидше виконає завдання, отримає 100 очок, яка пізніше – 50.

V естафета – «Команда в обручі»

По двоє учасників в обручі біжать до позначки і назад.

Команда, яка швидше виконає завдання, отримає 100 очок, яка пізніше – 50.

            VІ естафета – «Стрибки через скакалку»

Стрибати до позначки через скакалку і назад.

Команда, яка швидше виконає завдання, отримає 100 очок, яка пізніше – 50.

VІІ естафета – «Хто швидше?»

Хто швидше перенесе тенісний мячик у ложці.

Умова: мячик руками не тримати.  

Команда, яка швидше виконає завдання, отримає 100 очок, яка пізніше – 50.

VІІІ естафета – «Біг на трьох ногах»

Двох учасників привязують за ногу один до одного.

Учасники біжать до позначки і назад.

Команда, яка швидше виконає завдання, отримає 100 очок, яка пізніше – 50.

ІХ естафета – «Садіння картоплі»

За сигналом учасник з кожної команди несе тенісний  мячик (картоплю), кладе в гімнастичний обруч і повертається, щоб передати естафету. наступний учасник забирає м’ячик. естафета триває.

Команда, яка швидше виконає завдання, отримає 100 очок, яка пізніше – 50.

Х  естафета – «Стрибки в мішках»

     По двоє учасників в мішках біжать до позначки і назад. потім передають мішок наступному учаснику команди.

Команда, яка швидше виконає завдання, отримає 100 очок, яка пізніше – 50.

Поки судді підраховують набрані очки, ви розкажете дібрані прислівя про здоровя. Надаю вам слово.

Вчитель: Молодці. Добре потрудились, дібрали гарні прислівя.

Увага! Слухайте результати першого туру змагань!            

А зараз другий тур - конкурс капітанів! Капітани команд, на середину кроком руш!

Конкурс на спритність

Ось вам тенісні ракетки, мячі. Ви будете відбивати мяч від ракетки стільки, скільки зможете, аж поки він не впаде додолу. Гравці кожної команди вголос рахуватимуть, скільки ударів ви зробите. За кожен удар нараховується 10 очок.

Конкурс на координацію

Сядьте на стільці. Ми вам завяжемо очі. Обидва встаєте, повертаєтеся вправо і робите два кроки, тоді вліво робите два кроки, далі вправо два кроки, і знову вліво два кроки ( вийде квадрат ). Сідайте на стільці.

Поки судді визначають капітана – переможця, послухаємо  підготовлені доповіді про славетних українських спортсменів. Отож надаю вам слово.

 Вчитель. Ми переконалися, що всі вміють виконувати спортивні вправи, добирати прислівя про здоровя, готувати відомості про славетних українських спортсменів, а тепер побачимо, що ми знаємо про спорт. Проведемо „ Спортивну вікторину”. За кожну правильну відповідь команда отримає десять балів.

Спортивна вікторина

 1.  Як часто відбуваються олімпійські ігри? ( раз на чотири роки.)
 2.  Де відбувалися олімпійські ігри в сиву давнину? Чому їх називають олімпійськими? (у Греції на горі Олімп)
 3.  Який вигляд має емблема олімпійсчьких ігор і що вона означає? (П’ять переплетених кілець – символ дружби народів пяти континентів земної кулі).
 4.  Кого з олімпійців називають «летючими лижниками»? (стрибунів з трампліна.)
 5.  Що таке біла олімпіада? ( це зимові олімпійські ігри. )
 6.  Що таке фальстарт? ( передчасний вихід зі старту або спроба зійти з нього раніше, ніж прозвучав сигнал.)
 7.  Які спортивні снаряди використовують олімпійці – легкоатлети для метання? ( диск, спис, молот,  ядро.)
 8.  Який девіз олімпійських ігор? ( „швидше! вище! сильніше!”)
 9.  Якого кольору олімпійські кільця на прапорі? ( блакитного, чорного, червоного, жовтого і зеленого )
 10.    Що означае  абревіатура   мок? (міжнародний олімпійський комітет )
 11.   Який м’яч найважчий і який найлегший? (Набивний і тенісний)
 12.   Скільки гравців у футбольній команді? (11)
 13.   Скільки гравців у баскетбольній  команді? (5)
 14.   Із якого виду спорту змагаються тільки жінки? (з художньої гімнастики, синхронного плавання)

Поки судді підраховують набрані очки, виступають учасники художньої самодіяльності.

                                                                                                                                                                       Вчитель: Увага! Розпочинаємо третій тур змагань.

« Передавання мяча руками над головою»

Першому гравцеві дається мяч. Піднявши його над головою, він передає його другому гравцеві. Коли мяч дійде до останнього гравця в колоні, той з мячем перебігає наперед і знову його передає над головою. Гра закінчується тоді, коли перший гравець знову займе своє місце попереду. Переможе та команда, яка закінчить гру першою ( 100 очок ). Хто закінчить пізніше – 50 очок.

Вчитель: Велика естафета

Її умови : рухання способом «краб» ( упор лежачи ззаду ) - рухи ногами вперед до позначки, потім встати, залізти вмішок, дострибати до корзини з мячем, взяти мяч у руки і вцілити ним у визначену мішень. Тоді бігом вернутися назад. За швидше виконане завдання команда отримує 100 очок, за пізніше – 50.

Поки судді підводять підсумки третього туру і визначають загальну кількість набраних очок ми пограємо в народні ігри які ви підготували до нашого св’ята.

Діти грають в ігри „Заєць без будинку”, «Зайці в огороді», «Вовк в яру».

Вовк у яру

На середині майданчика проводяться дві паралельні лінії на відстані 70 – 80 см одна від другої – це яр. З другої сторони майданчика креслиться коло – будинок кіз. Один із гравців ведучий – вовк. Всі кози розташовуються в будинку, а вовк – в яру.

За сигналом учителя  «Кози, на луг!» кози біжать у протилежному напрямку майданчика і перестрибують через яр (вовк в цей час спить і не  займає кіз).

Потім учитель говорить: «Кози, додому!» Кози біжать на другу сторону майданчика в свій будинок, перестрибуючи через яр, а вовк старається їх спіймати – доторкнутися рукою. Спіймані кози залишаються в яру. Після двох перебіжок спіймані кози повертаються в свій будинок, вибирається новий ведучий, гра продовжується.

Зайці в огороді

По середині майданчика креслиться два кола: внутрішнє коло діаметром 3 - 4 метра і зовнішнє – 7 – 9 метрів. Зайці розміщуються на майданчику поза великим колом, а сторож  у малому колі – городі.

За сигналом вчителя зайці стрибають на двох ногах, проникають в огород і повертаються за межу великого кола. Сторож, бігаючи по городу і в межах великого кола, намагається доткнутися зайців рукою. Спійманих зайців ведуть в огород. Сторож міняється, коли спіймає двох – трьох зайців.

Заєць без будинку

Гравці стають парами обличчям один до одного, беруться за руки і розміщуються по всьому майданчику. Двоє ведучих: один – заєць, другий – вовк. Заєць, рятуючись від переслідування, стає в середину пари. Той, до кого заєць став спиною, стає   «бездомним». Коли той хто доганяє торкнеться до того хто тікає рукою, вони міняються місцями.

Вчитель: Увага всім учасникам! Слово надається суддям змагань.

Судді оголошують підсумки змагань, команду – переможця.

Учень:      Ну от і все, звучить свисток,

                  Змагання закінчилось.

                  Виходять переможці на місток.

                  Вітайте їх – ось наша сила!

Учень:        Ми всі здружились, підросли,

                   Разом сміялись, веселились,

                   Разом до перемоги йшли –

                   І свято в нас здійснилось.

Учень:        О спорт, о спорт!

                   Це просто клас!

                   Дружіть із ним завжди,

                   Здоровя, юність, силу дасть

                   І творчої наснаги!

Вчитель:      Наше свято завершилося, до нових зустрічей!

Славетні українські спортсмени

Усього за три роки професійної кар'єри Віталій та Володимир Клички пройшли шлях від 200-го місця у світовому боксерському рейтингу до десятки кращих боксерів світу, ставши володарями найпрестижніших титулів у світовому боксі

Володимир згадує про події 5 грудня 1998 року: «Ще знаходячись на рингу, я зрозумів, що мій програш — це прикра помилка, яка, однак, сталася не випадково. Мені тоді було трохи більше двадцяти, я провів серію безпрограшних двобоїв... Дуже хотілося подарувати глядачам справжній красивий бій, порадувати переконливою перемогою... А в результаті — не зміг правильно розподілити сили й енергію на всі 12 раундів і програв. Мені не просто було пережити програш. Це був гіркий, але дуже корисний урок.

Того ж вечора, одразу після програшу Володимира, на ринг вийшов Віталій, щоб у двобої захистити свій титул чемпіона Європи. «У мене не було бажання боксувати в той вечір, — згадує Віталій. — Я хотів якомога швидше закінчити бій і побути з братом. Цього вечора я не боксував — я бився». Віталій не тільки не залишив суперникові жодних шансів на перемогу, він навіть не дав йому можливості завдати удару. Бій тривав півтори хвилини і закінчився переконливою перемогою Віталія.

За два місяці, 13 лютого 1999 року, Володимир після першої хвилини послав у глибокий нокаут свого суперника. Це був один із найкоротших двобоїв Володимира Кличка.

Тож якщо у тебе поганий настрій — бери м'яча або скакалку і гайда до друзів. Пограєте, поспілкуєтеся — і де й дінуться смуток і нудьга.

Ніна Бочарова — одна з найкращих гімнасток світу початку 50-х років минулого сторіччя. Чемпіонка світу зі спортивної гімнастики, чемпіонка XV (Хельсінкі, 1952 рік) Олімпійських ігор, володарка двох золотих та двох срібних олімпійських медалей. Заслужений майстер спорту.

Тетяна Гуцу — одна з найкращих українських гімнасток. Виступаючи на ХХУ Олімпійських іграх у Барселоні (1992 р),Тетяна завоювала звання абсолютної чемпіонки і отримала другу золоту медаль за командну першість. Заслужений майстер спорту.

Його знають усі, хто хоч трохи знайомий із футболом, хто хоч колись увімкнув телевізор під час трансляції матчу за участю київського «Динамо». Його знає й шанує весь світ.

ЛОБАНОВСЬКИЙ Валерій Васильович, народився 6 січня 1939 у Києві. Лівий крайній і центральний нападаючий, тренер. Заслужений тренер СРСР, Вихованець футбольної школи № 1 і Футбольної школи молоді.

Грав у командах: «Динамо» (Київ) —1957-64 рр., «Чорноморець» (Одеса) — 1965-67 рр., «Шахтар» (Донецьк) — 1967-68 рр.

Зіграв 253 матчі у чемпіонатах СРСР, забив 71 гол. Чемпіон СРСР — 1961 року. Капітан олімпійської збірної СРСР — 1963 року, капітан «Шахтаря» — 1968 року. Головний тренер команд:

«Дніпро» (Донецьк) — 1969-73 рр.;

«Динамо» (Київ) — з 1973 р.;

збірної СРСР — 1981 -82 рр.;

збірної ОАЕ — 1990-92 рр.;

збірної Кувейту — 1994-95 рр.

Тренер-консультант збірної України із 1997 р., головний тренер збірної України із 2000 р.

Під керівництвом Лобановського В.В. «Динамо» (Київ) стало чемпіоном СРСР 1974, 1975, 1977, 1980, 1985, 1986 і 1990 років. Володарем Кубка СРСР — 1974, 1978, 1982, 1985, 1987 і 1990 років. Володарем Кубка — володарів кубків європейських країн -1975, 1986 і Суперкубка — 1975 року.

Звання Героя України Валерію Васильовичу присвоїли за його заслуги перед державою. За розвиток футболу, підняття престижу вітчизняного спорту, багаторічну та унікальну тренерську роботу.

 

ЗБІРНА УКРАЇНИ :  В.Рева, С.Федоров, О.Шовковський, О.Горшков,С.Попов, А.Шевченко, О.Головко, А.Несмачний, О.Лужний, А.Тимощук. А.Гусін. О.Серебреніков, А.Воронін, Г.Зубов, С.Коновалов, С.Ребров, А.Воробей, Г. Мороз, Ю.Дмитрулін.

Тренер: Леонід Буряк

 

Марина Ткаченко — видатна українська баскетболістка, чемпіонка XXV (Барселона. 1992 р.) Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту.

Анатолій Полівода — видатний український баскетболіст, чемпіон XX (Мюнхен, 1972 р.) Олімпійських ігор, бронзовий призер XIX (Мехіко, 1968 р.) Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту.

Наталія Климова-Назембло — видатна українська баскетболістка, чемпіонка XXI (Монреаль, 1976 рік) Олімпійських ігор, чемпіонка світу та Європи. Заслужений майстер спорту

Валерій Гоборов — видатний український баскетболіст, чемпіон XXIV (Сеул, 1988 рік) Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту

 

Олена Жирко — видатна українська баскетболістка, чемпіонка XXV (Барселона, 1992 рік) Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту.

 

 

Володимир Татарчук — відомий український футболіст, чемпіон XXIV (Сеул, 1988 р.) Олімпійських ігор Заслужений майстер спорту.

Олексій Чередник — відомий український футболіст, чемпіон XXIV (Сеул, 1988 р.) Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту.

Вадим Тищенко - відомий український футболіст, чемпіон XXIV (Сеул, 1988 р.) Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту.

 

фізична культура допомагає керувати емоціями

Кожен із нас по-своєму сприймає те, що відбувається навколо нас, і по-різному реагує в залежності від свого стану. Отже, у кожного виникають свої особисті емоції й почуття. Вони відображають наше ставлення до того, що ми сприймаємо і переживаємо. Фізична культура є надійним засобом, що допомагає керувати емоціями. Яскравий доказ цього – видатні українські спортсмени.

Леонід Жаботинський український важкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу у найпрестижнішій надважкій ваговій категорії. Визнавався найсильнішою людиною планети. 19 разів покращував світові досягнення для найсильніших атлетів. Свою історичну перемогу в олімпійському Токіо здобув не лише за рахунок надзвичайної сили, а й витонченої змагальної тактики.

Емоції та почуття поділяються на позитивні й негативні. До позитивних емоцій належать радість, задоволення, приємний подив, інтерес тощо. Позитивні емоції викликають посмішку, добре ставлення до інших, приплив енергії, бажання зробити щось добре — а загалом сприяють зміцненню здоров'я. До негативних емоцій відносяться страх, обурення, гнів, роздратування. Люди, які займаються спортом, уміють наперекір своїм емоціям досягати поставленої мети і, таким чином, змінювати негативні почуття на позитивні. Для збереження здоров'я намагайтесь уникати негативних емоцій і вчіться керувати ними. Розгнівана і збуджена людина втрачає контроль над собою і може вдатися до поганих вчинків. Вченими доведено, що один із найкращих засобів боротьби з негативними емоціями і зняття нервового напруження — заняття фізичною культурою і спортом.


Висновки

Результати проекту, зацікавленість учнів під час підготовки та звіту довели доцільність проведення цього заходу. Діти психологічно були готові до участі в проекті. Зміст проекту відповідав їхньому віку, було використано оптимальний вміст раціональної та емоційної інформації.

Діти зрозуміли мету проекту та із зацікавленням виконували конкретні доручення, творчо працювали самостійно.

      Протягом проведення проекту учні були уважними, дисциплінованими, зацікавленими. Під час презентації проекту вони показали свої вміння, навички та здібності, що свідчить про їхню небайдужість до обраної теми проекту.

Учні набули нових знань про славетних українських спортсменів та їх досягнення, також були залучені до активної участі у проведенні спортивних змагань, народних ігор, естафет, вікторини, навчилися робити висновки, аналізувати свою діяльність.

                               Буркун Валерія, учениця 4А класу

 

Захист проекту справив на мене незабутні враження. Це було дуже цікаво й пізнавально. Діти працювали в групах. Це потребувало відповідальності кожного перед своєю групою для досягнення бажаного результату.

                                      

Михайленко Оксана, учениця 4А класу

Мені дуже сподобалася проектна діяльність. Особливо сподобалося, що ми працювали разом у групі, збирали інформацію самостійно, вчилися співпрацювати не заради себе, а для класного колективу. Це було дуже цікаво й пізнавально

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відділ освіти Охтирської міської ради Сумської області

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

Наше здоров’я –

у наших руках

Проект


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7739. Когнитивное направление психокоррекции 149.5 KB
  Когнитивное направление психокоррекции. Особенности когнитивной психокоррекции Когнитивная психология появилась как ответная реакция на бихевиоризм и гештальтпсихологию. Поэтому в когнитивной психокоррекции основное внимание уделяется познавател...
7740. Трансактный анализ Э. Берна 56.5 KB
  Трансактный анализ Э. Берна Э. Берн создал популярную концепцию, корни которой уходят в психоанализ. Однако концепция Берна вобрала в себя идеи и понятия как психодинамического, так и бихевиористского подхода, сделав акцент на определении...
7741. Гештальттерапия Ф. Перлза 64.5 KB
  Гештальттерапия Ф. Перлза Метод, созданный американским психологом Ф. Перлзом под влиянием идей гештальтпсихологии, экзистенциализма, психоанализа, получил большую практическую популярность. Ф. Перлз перенес закономерности образования фигуры...
7742. Методы практической коррекции 171.5 KB
  Методы практической коррекции § 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА Игровая терапия - метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием игры. В основе различных методик, описываемых этим понятием, лежит признание того, что...
7743. Арттерапия как психокоррекционный метод 220 KB
  Арттерапия как психокоррекционный метод. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА Арттерапия возникла в 30-е годы нашего века. Первый урок применения арттерапии относится к попыткам коррекции эмоционально-личностных проблем детей, эмигрировавших в США из...
7744. Методы поведенческой коррекции 157 KB
  Методы поведенческой коррекции. Метод систематической десенсибилизации и сенсибилизации В 1958 г. вышла книга австрийского психотерапевта Д. Вольпе Психотерапия реципрокным торможением. В теории реципрокного торможения Вольпе речь идет о тормо...
7745. Психодрама как психокоррекционный метод 128.5 KB
  Психодрама как психокоррекционный метод. Описание метода Психодрама - это метод групповой работы, представляющий ролевую игру, в ходе которой используется драматическая импровизация как способ изучения внутреннего мира участников группы, и...
7746. Индивидуальная психокоррекция 107.5 KB
  Индивидуальная психокоррекция. Показания к индивидуальной психокоррекции Психокоррекция на практике применяется в двух формах: индивидуальной и групповой. В случае индивидуальной психокоррекционной работы психолог работает с клиентом один на один...
7747. Групповая психокоррекция 244.5 KB
  Групповая психокоррекция. Специфика групповой формы психокоррекции Специфика групповой психокоррекции заключается в Целенаправленном использовании групповой динамики, т.е. всей совокупности взаимоотношений и взаимодействий, возникающих между участ...