55394

Використання проектної технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики

Научная статья

Педагогика и дидактика

Мій досвід роботи в школі показав що в розвитку зацікавленості до предмета не можна покладатися тільки на зміст виучуваного матеріалу уникаючи залучення учня до активної діяльності.

Украинкский

2014-03-24

339.5 KB

1 чел.

КЗ « Чечельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1»

Використання проектної технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики

Автор: вчитель інформатики

Нич Світлана Миколаївна

Система освіти покликана сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, так як школа готовить людину насамперед до активної діяльності у різних сферах економіки, культури та політичного життя суспільства.
Cучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання підготовки випускників, здатних:

 •  гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних знань;
 •  самостійно критично мислити;
 •  грамотно працювати з інформацією;
 •  бути комунікабельними;
 •  самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.

Для цього необхідні перш за все можливості залучити кожного учня в активний пізнавальний процес, причому не процес пасивного оволодіння знаннями, а активної пізнавальної діяльності кожного учня, застосування на практиці отриманих знань та чіткого усвідомлення де, яким чином і для яких цілей ці знання можуть бути застосовані. Це можливість працювати разом, у співробітництві при розв'язанні різноманітних проблем, виявляючи при цьому визначені комунікативні вміння, можливість вільного доступу до необхідної інформації з метою формування особистої незалежної, але аргументованої думки з тієї чи іншої проблеми, можливості її всебічного дослідження.  Реалізація даної мети вимагає сучасних  засобів навчання , різноманітних методичних та педагогічних систем та рішень.

Зміст навчального курсу “Інформатиканаправлений на оволодіння учнями методами і засобами інформаційних технологій розвязування задач, формування навиків раціонального і вмотивованого використання комп’ютерів у своїй навчальній, а пізніше і професійній  діяльності .

Але під час навчання виникає цілий ряд проблем , які пов’язані з низькою мотивацією навчальної діяльності , нерівномірністю загальної підготовки учнів .

Як зацікавити? Що зробити?

Досягнути цього можна лише чіткою організацією навчального процесу, створенням атмосфери доброзичливості на уроках, наданням кожному учневі можливості виявити своє «Я», відчути власну значущість. Вивчаючи сучасні педагогічні теорії щодо організації навчального процесу, зокрема особистісно орієнтованого навчання, я зацікавилася методом проектів.

Метод проектів — це система навчання, гнучка модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення нового продукту під контролем учителя.

Мій досвід роботи в школі показав, що в розвитку зацікавленості до предмета не можна покладатися тільки на зміст виучуваного матеріалу, уникаючи залучення учня до активної діяльності. А пробудити таке прагнення можна, запропонувавши цікаву і важливу проблему (саме метод проектів дозволяє перейти від засвоєння готових знань до їх  усвідомленого набуття). Новизна підходу полягає в тому, що учням дається можливість самим конструювати зміст спілкування, починаючи з першого заняття роботи над проектом.

Метод проектів завжди орієнтовано на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують у визначений термін.

Цей метод органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Метод проектів завжди припускає розв'язування якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих областей.
Моє завдання , як учителя,  полягає в тому щоб будувати свої уроки на основі потреб кожного учня , максимально забезпечити прояв активності , самостійності , розвивати  ситуацію успіху , творчості , поважати інтереси кожного . Індивідуальні та групові проекти розвивають здібності учнів : пошукові , творчі ...

Моя робота в процесі навчання інформатики направлена на конкретну ціль – сформувати в учнів знання та уміння з кожної теми шкільного курсу інформатики. Завдяки використанню методу проетів цієї цілі можна добитися на більш високому рівні. В процесі роботи над проектом учні мають стійку мотивацію до навчальної діяльності , відбувається процес закріплення отриманих навиків роботи над конкретною темою.

Я використовую метод проектів як творчу , індивідуальну чи групову діяльність учнів на протязі одного уроку ,чи вивчення кокретної теми. Така робота формує навики самоосвіти учнів та  складається із декількох етапів:

 •  Підготовчий , який повязаний з формування проблеми, обґрунтування її соціальної і практичної значущості, а також висунення гіпотез щодо її вирішення;
 •  Дослідницький етап -  планування роботи, визначення методів дослідження, розподіл обов'язків між розробниками проекту;
 •  Реалізація проекта;
 •  Захист проекта – обговорення проета та процесу його виконання.

При виборі теми , я не навязую учням певну тематику майбутньої роботи . Адже вибір теми це одна із складових першого етапу розробки проету. При цьому учні мають самі визначити назву  і підібрати матеріал , який дозволить проілюструвати можливості тієї  прикладної  програми на основі якої буде створено проект. Різноманітність тематик проектів , демонструють особисті інтереси та пріоритети учнів.Ось декіль тем проектів , які були розроблені унями :  Нові чудеса світу, Сім чудес України, Фітотерапія, Комп’ютерні віруси, СНІД – загроза людства.

Під час роботи над проектом учні використовують  :

 •  ресурси Інтернету , за допомогою яких учні також набувають навиків правильно формувати запити для пошуку даних , опрацьовувати отриману інформацію;
 •  допоміжна література: статті із журналів та газет , научно-технічна література , лекційні та практичні матеріали уроків.

Обравши тему, визначаємо разом з учнями ідею та разом обговорюємо її. Попередньо продумуємо можливі варіанти проблем, які важливо дослідити. Самі ж проблеми висуваються учнями з моєї подачі. На даному етапі використовую «мозковий штурм» з подальшим колективним обговоренням. Після формування групп (якщо це групові проекти), розподілу обов'язків (врахувавши здібності), обговорюємо можливі методи дослідження, пошуку інформації, способи оформлення кінцевих результатів (презентація, захист, творчі роботи і т. ін.). Для полегшення роботи розробила і пропоную учням пам'ятки.(Додаток1 )

Під час самостійної роботи розвиваю ініціативу дітей, з повагою ставлюся до будь-якої ідеї, намагаюся створити ситуацію успіху. Доцільно призначати консультації, переглядати чернетки, давати рекомендації. Процесом підготовки до представлення проекту керую як на уроках, так і в позаурочний час (використовую інтерактивні прийоми і форми роботи: метод  «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Мозковий штурм», робота в групах, парах тощо).

Увесь опрацьований, оформлений матеріал учні представляють під час захисту проектів. Найефективнішим для цього є підсумковий урок з теми.

Необхідно відмітити , що на таких уроках учні починають   розуміти , де і як вони зможуть застосувати отримані знання . Під час роботи над проектом учень сам аналізує наскільки  вдало він попрацював і оцінка перестає бути домінуючим фактором порівняно з досягненням мети проекту.

У своїй роботі планую також міні-проекти, розраховані на один урок чи його частину. Дуже сучасною та захоплюючою формою є використання рольовьових ігор та ін.

Учні привчаються працювати самостійно, в команді, уміють прогнозувати можливі варіанти та способи роботи, відповідально ставитися до виконання завдань, об'єктивно оцінювати результати діяльності. Головне — змінюється психологічний клімат у класі.

Педагог, у свою чергу, з носія знань перетворюється на організатора пізнавальної, пошукової, творчої діяльності   учнів,   переорієнтовує роботу на різні види самостійної, збагачує свій потенціал, постійно перебуває у творчому пошуку.

Розглянемо реалізацію даної інтерактивної технології , методу проектів, на уроках інформатики на прикладах вивчення конкретних тем.

Тема: Текстовий редактор.

Проект : Я хочу розповісти...

При вивченні даної теми розглядаю наступні питання:

 •  Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення й основні функції. Завантаження текстового процесора. Система вказівок текстового процесора. Зчитування тексту із зовнішніх носіїв і його збереження на зовнішніх носіях;
 •  Редагування тексту. Використання буферу обміну. Робота з фрагментами тексту - виділення, копіювання, вилучення, вставляння, переміщення, пошук і заміна фрагментів тексту
 •  Форматування тексту. Робота зі шрифтами. Шаблони документів і робота з ними
 •  Використання таблиць у текстах. Створення таблиць, редагування та форматування
 •  Робота з графічними об'єктами у середовищі текстового процесора. Автофігури
 •  Робота з вбудованими об'єктами у середовищі текстового процесора. Введення формул, побудова діаграм, створення структурних схем. Структура документа. Друкування документа.
 •  Підсумкове заняття з теми "Текстовий процесор".

Тип проекту : інформаційний.

Очікуваний результат: створений та оформлений засобами програми документ .

Мета : учні мають використати навики введення , редагування та форматування тексту, роботи з таблицями , графічними обєктамита самостійно створити документ, за вибраною темою.

Хід проекту:

На першому уроці під час мотивації вивчення даної теми, загальної характеристики теми , учням оголошується , що результатом вивчення даної теми станне створення та захист індивідуальних проектів . В якості проектів можуть бути розгортки , брошури , прес-релізи, газети, рекламні плакати і тд. , з будь-якої теми , яка вибрана самими учнями , згідно їх інтересів. А тому, на наступних уроках процес набуття нових умінь та навичок відбувається з більшим інтересом та активністю , так як учні розуміють ,що все це необхідно застосувати до реалізації свого власного проекту. В процесі вивчення даної теми , я контролюю , координую проміжні етапи роботи над проектом( вибір теми , підбір матеріалу, графічних обєктів, таблиць, тощо.)

Важливим етапом  при роботі з проектом є вибір теми. Оскільки учень має вибрати  тему, яка цікава не тільки йому  особисто, а й врахувати інтереси інших та можливість зацікавити учнів при захисті своєї роботи. Крім того учні мають врахувати специфіку програми і підібрати матеріал , який відповідає певним вимогам , з якими учні ознайомлюються на початку вивчення теми.

Іншим важливим етапом створення проекту є його реалізація на компютері. Підчас цього процесу учні закріплюють отримані знання та вміння , а кращі із них ознайомлюються із додатковим матеріалом .  Вони набувають досвіду роботи з програмою , який підкріплений інтересом та бажанням створити найкращий продукт.

Під час захисту учні розповідають про причини актуальності вибраної теми , доводять правильність вибраної структури, її оригінальність описують ті проблеми , які виникли підчас створення проекту та шляхи їх усунення і репрезентують власний  проект. Після цього відбуваєть обговорення даного проекту , учні висловлюють свої зауваження та рекомендації , виставляється оцінка. Таким чином учні набувають не лише певних умінь та навичок , а й мають можливість самостійно створити достатньо якісний продукт.

Тема: Робота з графічними об'єктами у середовищі текстового  процесора. Автофігури (10клас).

Проект: Моя візитка.

Тип проекту: рольва гра.

Очікуваний результат: створення та оформлення візитки засобами текстового редактора Word.

Мета: учні мають використати навики роботи зі шрифтами , графічними обєктамита самостійно створити візитівку.

Хід проекту:

 •  Пропоную учням  уявити себе  робітниками поліграфічної фірми, перед якими стоїть завдання розробити шаблони візитних карток.
 •  Оголошую  очікувані результати.
 •  Перш ніж перейти до виконання роботи, учні в групах обговорюють наступні питання: що таке візитна картка, її призначення, правила оформлення візитних карток,  їх використання, правила етикету при користуванні картками.
 •  Після обговорення оголошую рекомендації до практичної частини уроку.

Завдання .

Скориставшись інформацією про правила оформлення візиток , потрібно виготовити проект візитки , яка має відповідати тому становищу , яке ви бажаєте зайняти у суспільстві через  10 років. Проекти створити та зберегти у власній папці під назвою Моя_візикта.

 •  Презентація створених проектів.

Проект « Моя візитка»

Тема: Бази даних. Системи управління базами даних.

Проект : Кросворд – перевір себе.

Тип проекту : практично-орієнтований.

Очікуваний результат: створення та оформлення тематичного кросворду в тестовому редакторі Word.

Хід проекту:

 •  Підбір матеріалу і створення запитань з відповідями .
 •  Створення макету кросводу  на бумазі.
 •  Створення кросворду на компютері , при оформленні можна використовувати  вставки малюнків, автофігур.
 •  Оформлення запитань та відповідей до кросворду.
 •  Презентація роботи учнів.

Даний проет можна використовувати на підсумкових уроках під час вивчення  прикладних програм : текстовий і графічний редактор, електронні таблиці та ін.

4

6

1

5

3

2

11

7

12

9

8

10

Тема : Операційна система основи роботи з дисками.

Проект : Збери вислів.

Мета: набути навиків навігації в операційній системі Windows, роботи з файлами , папками та ярликами , з’ясувати формати , в яких можуть бути збережені файли.

Хід проекту:

Перша частина роботи заключається в тому , що кожен учень мусить підібрати деякий крилатий вислів і створює в програмі « Блокнот» пять файлів, що містять частини вислова та посилання на те, в якому файлі міститься наступна частина.для першого файла створюється ярлик та помішається на робочий стіл. На початку роботи над проектом вказую , що мають бути використані всі критерії пошуку файлів в скредовищі Windows: за іменем , за типом, розміром , датою та символом чи словом що міститься в тексті файлу.

Наступна частина роботи полягає в тому , що після створення пяти файлів , учні міняються робочими місцями , де розпочинають пошук ключової фрази.

Даний проект містить елементи гри та змагання : хто розробить найбільш цікаве завдання для пошуку; хто швидше знайде всі потрібні файли.

Учні оцінюють роботу свого товариша за такими критеріями:

 •  складність пошуку;
 •  правильність організації завдання.

Тут же кожен проводить самооцінку своїх знань та вмінь з даної теми.

Проект : Збери вислів

Номер та імя файла 

Завдання для пошуку наступного файла

Частина вислову  

1) d1.doc

Другий файл створений об 12 годині і містить слово « роман»

Людина як роман:

2) d2.txt

Третій файл збережений у вигляді шаблону  та в його імені є символ «3» 

до останньої сторінки не знаєш,

3) d3.dot

Четвертий файл збережений в папці «Мої документи» та має розширення kr

чим закінчиться.

4) d4.kr

Пятий файл заархівований та міститься на d: , не більше 20 Кбайт 

Інакше не варто було б і читати.

5) d5.rar

    Є. Зам'ятій

Тема: Електронні таблиці.

Проект: Соціологічне дослідження .

Тип проекту: Дослідницький.

Очікуваний результат:   отримання кількісних характеристик різних соціальних явищ, оформлення їх за допомогою програми Excel та ілюстрація діаграмами.

Мета: формування навиків збору інформації шляхом шляхом проведення анкетування , практичне використання набутих знань для обробки результатівза допомогою Excel.

Хід проекту:

Так як даний проект має за мету проведення дослідження певних соціальних процесів , то під час роботи учні співпрацюють зі шкільним психологом. За здалегіть проводиться бесіда з психологом та визначаються ті проблеми , в розвязку яких можуть учні могли б надати реальну допомогу. Під час виконання даного проекту учні обєднуються в групи по три чоловіка.

При роботі в малих групах учні спілкуючись виясняють , що кому не зрозуміло.У випадку необхідності звертаються до мене за допомогою.Кожний розуміє , що успіх групи залежить не лише від запамятовування готових знань , а й від уміння самостійно набувати нові знання та застосовувати в конкретних ситуаціях. 

Теми для досліджень можуть бути різними , це і відношення вчитель-учень, алкогоь і молодь, СНІД...

Учні проходять всі етапи проектування , при цьому кожен відповідає за свій напрямок роботи  і постійно навчає своїх товаришів з отриманими навиками. Захист проектів відбувається на уроці . Для представлення результатів  можуть використовувати підготовлені презентації. 

Описані вище проекти та розробка теми дають можливість уявити яким чином проектна діяльність може бути включена в процес  викладання курсу «Інформатика».

Участь у проектах позитивно впливає на навчально-пізнавальну діяльність учнів, бо надає змогу підтримувати пізнавальний інтерес до тем, що вивчаються, у вигляді різних заохочень - можливості побачити результати своєї роботи, і усвідомлення того, що їх побачать  інші.

Вона є самостійною, бо вимагає пошуку та творчого підходу до поставленої мети. Діяльність над проектами передбачає застосування творчо-пошукових методів навчання, що в свою чергу вимагає активності учнів в роботі.

Не менш важливу роль у здійсненні такої діяльності відіграє рівень компютерізації школи . Кабінет «Інформатики» Чечельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 , один із найбільш оснащених компютерною технікою .

Проаналізувавши рівень  виконання проектів можна зробити висновки про те , яких же результатів досягають учні  в ході виконання проектів.

 1.  Формуються та відпрацьовуються :
 •  навики збору , систематизації та аналізу інформації;
 •  навики публічного виступу;
 •  вміння подати інформацію в естетичному вигляді;
 •  вміння висловлювати свої думки та доводити свої ідеї;
 •  вміння працювати в групах;
 •  вміння працювати самостійно , робити вибір, приймати рішення.
 1.  Розширюються та поглиблюються знання з різних предметних областей.
 2.  Підвищується рівень інформаційної культури .
 3.  Учні більш досконало вивчають ту компютерну програму , в якій створюється проект.
 4.  Учень має можливість здійснити свої творчі задуми.
 5.  Стосунки з учителем  переходять на рівень співпраці.
 6.  Підвищується самооцінка тих учнів , які з тих чи інших причин вважали себе неуспішними.

На мій погляд , інформатика саме той предмет, де найбільш вдало можна використовувати метод проектів. Навчання учнів перетворюється в захоплюючу діяльність . А після закінчення школи , дає можливість їм , стати успішною , самодостатньою особистістю , яка постійно буде розвивати свої здібності.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28207. Константность восприятия и ее приспособительное значение 32.5 KB
  Константность восприятия и ее приспособительное значение. Константность это свойство перцептивного образа оставаться относительно неизменным при изменении условий восприятия. Константность относительное постоянство адекватного отражения свойств и качеств объектов в изменяющихся условиях среды; константность всегда предметна. Впервые константность восприятия была поставлена в центр экспериментального исследования в 1889 г.
28208. Целостность восприятия и законы Гештальта: влияние целого на элементы и факторы объединения отдельного в целое 42.5 KB
  Целостность восприятия и законы Гештальта: влияние целого на элементы и факторы объединения отдельного в целое. ЦЕЛОСТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ свойство восприятия состоящее в том что всякий объект воспринимается как целое даже если некоторые части этого целого в данный момент не могут быть наблюдаемы например тыльная часть вещи. Каждая часть входящая в образ восприятия приобретает значение лишь при соотнесении ее с целым и определяется им. Сам образ восприятия также зависит от особенностей составляющих его частей.
28209. Культурно-историческая психология (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев) 50 KB
  Важнейшее отличие деятельности человека от поведения животных заключается в использовании человеком орудий труда для преобразования мира и сохранении этих орудий. Центральный момент возникновение символической деятельности овладение словесным знаком. Процесс формирования высшей психической функции отнюдь не мгновенен он растянут на десятилетие зарождаясь в речевом общении и завершаясь в полноценной символической деятельности. Общение со взрослым овладение способами интеллектуальной деятельности под его руководством как бы задают...
28210. Гуманистическая психология (А.Маслоу, К.Роджерс и др.) 46 KB
  По мнению Маслоу психоанализ обедняет представление о человеке сосредоточившись на больных людях и болезненных проявлениях личности. А где же собственно человеческое в человеке Именно это и призывал изучать Маслоу. Абрахам Маслоу 1908 – 1970 американский психолог один из основателей гуманистич. Согласно Маслоу эти особенности существуя в виде врожденных потенций актуализируются под влиянием социальных условий.
28211. Екологія. Основи екології 1.36 MB
  Вирішення екологічних проблем людства залишається основним завданням сучасного розвитку. Екологізація економіки передбачає формування нового екологічно орієнтованого мислення. Екологічна освіта стає базовим знанням
28212. Виды ощущений. Сенсорная организация человека (по Б.Г.Ананьеву) 39.5 KB
  Так тактильные вибрационные мышечные вестибулярные ощущения отражают определенные моменты и свойства механического движения различных тел в том числе и тела человека. Интерорецепция вкусовые болевые температурные ощущения специфически связаны с основными явлениями жизнедеятельности биологической формой движения материи. Биологические формы движения интероцептивные болевые вкусовые температурные ощущения В совместной деятельности различных анализаторов имеется объективный порядок постоянных взаимосвязей определяемых общностью...
28213. Психологичсское значение дистантных ощущений. Отражение пространства при парной работе дистантных анализаторов 42 KB
  1 базальные ощущения тактилънокинестетическое осязание 2 ведущие зрение слух от них идет максимальная информация 3 сквозные ощущения кинестетические движение. Дистанционные ощущения в процессе эволюции развились позже контактных: вибро и хеморецепция обоняние слух зрение как повышение адаптивных возможностей организма ОТРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА функция парных анализаторов напр. Бинокулярное зрение. При раздражении несоответствующих диспарантных точек бинокулярное зрение или диссоциируется раздваевается или...
28214. Операциональная природа мышления как процесса отражения связей и отношений. Виды мыслительных операций 45.5 KB
  Операциональная природа мышления как процесса отражения связей и отношений. Виды мышления =стадии развития: 1Нагляднодейственное элементарная форма практического мышления направленного на разрешение элементарных практических задач. Виды мышления: А. Типологические классификации мышления: При построении типологий виды мышления обычно различаются попарно как противостоящие друг другу по тем или иным конкретным характеристикам.
28215. Развитие мышления в онтогенезе: сравнительный анализ эмпирических характеристик допонятийного и понятийного мышления 43.5 KB
  Мышление – высший психический процесс обобщенного и опосредованного отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза при обязательном участии языка речи. В онтогенезе мышление развивается по пути все большей генерализации признаков и объединения их в более крупные классы.Допонятийное мышление нагляднодейственное через практическое действие с объектом нагляднообразное с помощью образных представлений 2.Понятийное мышление словеснологическое с помощью логических понятий и знаков Допонятийное мышление – мышление при...