55401

ВИБІР ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ БУХГАЛТЕРА

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Ідеї проектів належали викладачам, але студентам було запропоновано розповісти про своє бачення розв’язання проблеми або висунути ідею для нового проекту. Для того, щоб досягти реалізації проекту, важливо створити дружню атмосферу, заохотити студентів до спілкування англійською мовою під час обговорення і здійснення проекту.

Украинкский

2014-03-25

5.35 MB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АМВРОСІЇВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого заняття

ВИБІР ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ БУХГАЛТЕРА

CHOOSING YOUR OWN CAREER OF ACCOUNTANT

спеціальність 5. 03050901 Бухгалтерський облік

2010

Методична розробка відкритого заняття з дисциплін Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва.

Підготували

Лихачова Т. О. – викладач Амвросіївського індустріального технікуму – 2010.

Івко І. Ю. – викладач Амвросіївського індустріального технікуму – 2010.

Викладено методику проведення практичного заняття з використанням активних форм навчання (ажурна пилка, мікрофон, дискусія, рольова гра ) у контексті проектної технології (колективний, інформаційний, творчий проект) з теми Вибір професійної кар’єри бухгалтера.

Для викладачів англійської мови, маркетингу та менеджменту вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.

Рецензенти:                Бондаренко Т. А, методист Шахтарського технікуму ДонНУЕТ, викладач економічних дисциплін.

Гудзенко Т. О. – викладач економічних дисциплін Амвросіївського індустріального технікуму

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії гуманітарних та соціально – економічних дисциплін (протокол № ____ від _________ 2010), професійних економічних дисциплін (протокол № ____ від _________ 2010)


ПЕРЕДМОВА

Метою написання методичної розробки за темою: «Вибір професійної кар’єри!” є удосконалення методики проведення бінарного інтегрованого практичного заняття з використанням активних форм навчання у контексті проектних технологій.

Для ефективного застосування методу проектів необхідним є врахування вікових особливостей, використання інтегрованих знань та вмінь, планування конкретних результатів та визначення умов їх досягнення. Тому, доцільно проводити бінарні заняття з дисциплін Іноземна мова (за професійним спрямуванням) та Основи менеджменту, маркетингу та основи підприємництва.

Викладачі запропонували організувати три ініціативні дослідницькі групи. Перша група на чолі з викладачем маркетингу визначили тему проекту «Маркетингові дослідження ринку праці», друга група вибрала тему «Heidelberg Cement – лідер цементної промисловості в усьому світі», третя група вирішила працювати над проектом «Кожний може бути власником своєї долі» (під керівництвом викладача англійської мови».

Ідеї проектів належали викладачам, але студентам було запропоновано розповісти про своє бачення розв’язання проблеми або висунути ідею для нового проекту. Для того, щоб досягти реалізації проекту, важливо створити дружню атмосферу, заохотити студентів до спілкування англійською мовою під час обговорення і здійснення проекту.

Отже, проект, спрямований на створення мультимедійних презентацій, в яких розкриваються можливості вибору шляху отримання випускниками технікуму престижної роботи за фахом.

Проект був розрахований на один місяць.

Методичні рекомендації щодо реалізації проекту.

1 Підготовчий етап.

1.1 Студенти мають розповісти про себе: про те, що вони думають про своє майбутнє.

1.2 Студентам було запропоновано уявити, що вони зустрілися з одногрупниками через 10 років, вони повинні розповісти про те, як склалася їх доля. У розповіді студентам пропонується використовувати минулий час.

1.3 Викладач пропонувала скласти монологічне висловлювання, використовуючи діаграму як план відповіді:

What do you think Technical School had given you?

1.4 Робота з навчальними презентаціями:

 Очікуваний результат етапу:

створено дружню атмосферу, студенти зосередили увагу на темі проекту, визначилися зі способами її реалізації:

склали розповідь про себе, професійні якості характеру, які необхідні для отримання престижної роботи;

визначили необхідність використання знань з маркетингу: дослідити попит на бухгалтерів у регіоні;

уявити можливість отримання престижної роботи на підприємствах Heidelberg Cement

2. Ідеї для проекту:

2.1 Визначити проблему, яку необхідно розв’язати у проекті.

Для реалізації проекту була вибрана випускна група спеціальності «Бухгалтерський облік». Проблемне питання: продовжувати навчання  у вищих навчальних закладах ІІІ – IV рівня акредитації чи почати самостійний шлях пошуку роботи. Кінцевий результат – створення презентацій:

1. Маркетингові дослідження ринку праці.

2. Heidelberg Cement – лідер цементної промисловості в усьому світі.

3. Кожний може бути власником своєї долі

2.2 Зібрати ідеї щодо структури, змісту, способів реалізації виконання презентації у студентів індивідуально.

2.3 Опрацювати ідеї у групах, обговорити, знайти спільну думку, побачити «загальну картину» роботи над презентацією.  

Очікуваний результат етапу:

визначені проблеми, зібрані й структуровані ідеї для проекту; студенти навчаються основ ефективної комунікації.

3. Планування роботи:

3.1 Створити остаточну концепцію презентацій;

3.2 Зробити опис проекту;

3.3 Створити перший варіант сценарію. Знайти відповідну інформацію, проаналізувати її, систематизувати, виділити основні тези, асоціативні ілюстрації, які нададуть виразності й легшого сприйняття матеріалу;

3.4 Навчитися вільно працювати у програмі Power Point, використовувати Internet ресурси;

3.5 Ознайомити студентів з критеріями оцінювання проекту.

Очікуваний результат етапу:

описаний проект, створений перший варіант сценарію, спланована робота.

4. Виконання основної роботи:

4.1 Розробка, створення першого варіанту слайдів: розміщення тексту, асоціативних ілюстрацій, творча робота з кольоровим фоном, вибір анімації слайдів.

4.2 Підготовка до презентації слайдів;

4.3 Скоординувати роботу груп та провести репетицію (відпрацювати індивідуальні виступи)

 Очікуваний результат етапу:

Створені анімаційні слайди з необхідною інформацією, проведена репетиція; студенти навчилися критично сприймати інформацію та аналізувати її.

5. Консультації студентів з викладачами індивідуально та у групах. Викладачі відповідають на запитання студентів, допомагають уникнути помилок, заохочують до спільної роботи, виявляють труднощі й допомагають їх подолати, відстежують роботу за проектом.

Очікуваний результат етапу:

Спланована робота у групах, викладачі проконтролювали хід виконання проекту; правильно студенти навчилися вимовляти свою промову під час презентації проекту.

6. Створення остаточного варіанта презентацій:

6.1 Якщо необхідно, то треба зробити зміни щодо створення, анімації слайдів, додати аудіо або відео супровід, відкоригувати кольоровий фон слайдів під час попереднього перегляду на мультимедійному проекторі.

Очікуваний результат етапу:

Створені мультимедійні презентації, студенти продемонстрували володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим протягом навчального періоду.

7. Підготовка і презентація результатів проекту.

7.1 Обговорити план презентації (де, коли, яким засобом, кого запросити)

7.2 Проведення відкритого заняття.

Очікуваний результат етапу:

Під час відкритого заняття студенти представили презентації, продемонстрували вміння вільно висловлювати свої думки.


Зміст:

 1.  Передмова ………………………………………………………………
 2.  План заняття………………………………………………………………...
 3.  Структура заняття…………………………………………………………..
 4.  Хід заняття………………………………………………………………….
 5.  Додатки

5.1 Додаток А: Роздавальний матеріал для студентів «Choosing your own career”;

 5.2 Додаток Б: Текст презентації інформаційно – дослідницького проекту «Маркетингові дослідження ринку праці»;

5.3 Додаток В: Читання тексту Common Market Research Jobs and Career Paths

5.4 Додаток Д: Рольова гра: прес-конференція « Heidelberg Cement  лідер промисловості в усьому світі»

5.5 Додаток Ж: Представлення колективного творчого проекту – презентації «Кожний може бути власником своєї долі»

5.6. Додаток З Фотоматеріали

5.7 Додаток К Рейтинг досягнень студентів групи

3

7

8

9

17

22

26

28

32

37

39


План

проведення відкритого заняття

з дисциплін «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

«Основи менеджменту, маркетингу та основи підприємництва»

Дата проведення: 16.12.10      Група – БО – 33

Тема: Вибір своєї професійної кар’єри

Choosing your own career

Мета заняття:

Методична: вдосконалити методику проведення практичного заняття з використанням активних форм навчання у контексті проектної технології

Дидактична: - опрацювати тему у межах особистісної сфери спілкування (розповідь про якості, які  потрібно мати для отримання престижної роботи за спеціальністю);

- демонструвати володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим протягом попередніх років;

- формувати навички роботи над колективним проектом і основи ефективної комунікації;

- навчити критично сприймати інформацію великого обсягу, аналізувати та систематизувати її;

-розвивати креативність, вміння створювати нові тексти та готувати їх до презентації, використовуючи програму Power Point;

Виховна: - виховувати розуміння неповторності кожної особистості, сприяти розумінню того, що кожна людина може впливати на своє майбутнє;

- формувати вміння застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи інтереси інших.

Очікуваний результат: мультимедійні презентації:

 1.  Маркетингові дослідження ринку праці.

(Автори: викладач маркетингу Івко І. Ю., студенти групи БО -33 Насеня І, Чугуєв О., Цвірко В., Шевченко І.);

 1.  Heidelberg Cement – лідер цементної промисловості в усьому світі. (Автори: викладач англійської мови Лихачова Т. О., студенти: Пінькова М., Лебедєва К., Франкевич К., Міхайлішина І.)
 2.  Кожний може бути власником своєї долі (Автори: викладач англійської мови Лихачова Т. О, студенти: Момсікова А., Малик А., Шевченко І., Цвірко В., Михайличенко А., Якименко А.)

Вид заняття: бінарне  інтегроване практичне

Форма і методи проведення: практичне заняття з використанням активних форм навчання(асоціативний кущ, ажурна пилка, мікрофон, дискусія, рольова гра ) у контексті проектної технології (колективний, інформаційний, творчий проект)

Міжпредметні звязки:

забезпечуючі: інформатика, основи менеджменту, маркетингу та основи підприємництва

забезпечувані: інформатика, політекономія.

Методичне забезпечення заняття: методична розробка, роздавальний матеріал, картки, навчальний матеріал для студентів, мультимедійні презентації проектів, електронна підтримка заняття.

Технічні засоби навчання: компютер, мультимедійний проектор, цитати, стінна газета «Студентське життя групи БО-33»

Використані джерела інформації:

1. Косогова О. О Метод проектів у практиці сучасної школи.- Х.:Ранок, 2010

Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій та іновацій.- Х.: Основа, 2009

2. Цимбал О. М. Проектна технологія в основній та старшій школі в процесі викладання англійської мови. Критичне мислення. Громадянська освіта.- Х.: Основа, 2008.

3. М.І.Белявцев, Л.М.Іваненко. Маркетинг. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

4. А.Г. Охріменко, Основи менеджменту: Навч.посібник.- К.:Центр навч. літератури, 2006.-130с

5. А.В. Шегда. Менеджмент. Підручник. – К.:Знання, 2004. – 687 с

6. Ф.І. Хміль. Менеджмент. Підручник. – К.: Вища школа, 1995.- 351 с.

7. Ф.І. Євдокимов. Азбука маркетингу. Навч. посібник. – Д.: Сталкер, 1998.- 432 с.

Структура заняття:

І Організаційний етап

 1.1. Привітання

1.2.Уведення в іншомовну атмосферу

ІІ Основна частина заняття:

2.1. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.

2.2 Мотивація навчання.

2.3 Актуалізація опорних знань.

2.4 Представлення колективного інформаційно – дослідницького проекту – презентації «Маркетингові дослідження ринку праці».

2.5 Читання тексту Common Market Research Jobs and Career Paths

2.6 Рольова гра: прес – конференція «Heidelberg Cement – лідер цементної промисловості в усьому світі».

2.7 Представлення колективного творчого проекту – презентації «Кожний може бути власником своєї долі»

ІІІ Заключна частина заняття

 1.  Оцінка і підбиття підсумків показу проектів.


Хід заняття:

І Організаційний момент:

1.1  Привітання

 Викладачі привіталися зі студентами, зясували відомості про чергових та відсутніх

2.1 Уведення в іншомовну атмосферу:

Викладач англійської мови:

In order to create the atmosphere of creative business activity let’s listen to the song

Task 1 (Додаток 1)

Вправа містить інтерактивну технологію «Ажурна пилка» («Jigsaw”), яка використовується для створення ситуації, що надає змогу працювати разом над текстом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Студентам пропонується слова пісні, частка яких відсутня. Необхідно із запропонованих слів знайти відповідне слово. Це заохочує студентів учитися навчаючи.

a) How can we translate the title of the song?

Listen to the song If I Ruled the World”. You have the words of this song but some words are missed.

b) Put the necessary words into the blank places while listening the song. Pay attention to the key words:

If I Ruled the World

If I ruled the world

Every _______would be the first day of spring

Every ________ would have a new song to sing

And we’d sing of the _________

Every ____________ would bring.

If I ruled the ________

Every ________ would be as free as a bird

Every ____________ would be a voice to be heard

Take my _______, we would treasure each day

that occurred.

My world would be a beautiful ________

Where we’d need wonderful ___________

My world would wear a _______ on its face

Like a ____________in the moon has

When the _________beams.

If I ruled the world

Every man would say the world was his __________

There’d be _____________that no man could end

Not my ____________________, not if I ruled the world

Every _______ would be held up high

There’d be sunshine in everyone’s __________

If the day ever dawns

When I ruled the world.

Teacher:

Now let’s read the words line by line in chain one by one.

What is this song about?

Possible answers:

S1 I think this song is about a man who wants to rule the world.

S2 To my mind the man the man is eager to change the world

S3 I suppose the song is about a man who wants to do the world better.

S4 I think the man wants everybody lives in a world of beauty, joy and happiness.

ІІ Основна частина заняття:

2.1 Оголошення теми і мети:

Викладач англійської мови:

The topic of our lesson is Choosing your own career

I think, the most suitable epigraph and motto of our lesson is “Every man is the maker of his own future”. (Richard Steele)

Today, we’ll practise using the language of job interviews;

        roleplay an interview for a vacant job;

 present some projects about yourself and future you can choose;

 present marketing investigation of work market;

 know more about cement leader group Heidelberg Cement Ukraine

 and around the world.

Викладач менеджменту:

Після закінчення технікуму ви отримаєте диплом молодшого спеціаліста. І перед вами постане одвічне питання: що робити далі? Перед вами буде вибір: почати шукати вільну вакансію на отримання роботи чи продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації за спеціальністю. Вибір важкий, тому сьогодні ми обговоримо шляхи здійснення мрії отримати гарну роботу, який шлях ви виберете залежить тільки від вас. На занятті обговоримо проблему зайнятості молоді, представимо колективний інформаційний – дослідницький проект – презентація Маркетингові дослідження ринку праці.


2.2 Mo
тивація навчання:

Викладач англійської мови:

The problem questions:

A job for life?

Why don’t you get a job?

Unemployment is a dramatic problem in many countries. Governments are trying to find solutions and provide as many jobs as possible. However, much depends on the attitude and involvement of the unemployed themselves.

Викладач менеджменту:

 Ділова карєра в менеджменті безпосередньо повязана з умінням управляти людьми. Проте управляти собою та іншими – речі різні. Якщо вивчили себе і знаєте свої слабкі та сильні сторони, тоді управління собою є діяльністю за завчасно складеним планом і найбільші труднощі- подолання особистих лінощів.

Карєра це рух уперед по обраному шляху. Кар’єра в діяльності менеджера може бути визначена як поступовий рух службовими східцями, зміна навичок, здібностей, кваліфікаційних можливостей і розмірів винагороди, пов’язаних із професійною діяльністю. Разом з тим слід зауважити, що життя людини поза роботою має значний вплив на карєру і є її частиною. Тому поняття кар’єри не обов’язково означає постійний рух угору в організаційній ієрархії. У більш загальному вигляді кар’єра виступає у формі індивідуально усвідомленої позиції та поведінки, що пов’язані з трудовим досвідом протягом трудової діяльності людини.

 2.3 Актуалізація опорних знань

Викладач менеджменту:

Питання:

Які види карєри ви знаєте?

Відповідь:

професійну, внутрішньо організаційну.

Завдання.

(Використовується інтерактивна технологія «Асоціативний кущ». Студентам надається основне поняття, а вони додають слова, які асоціюються з ним)

Питання:  

Які поняття у вас асоціюються з поняттям «професійна карєра»?

Відповіді: навчання, початок трудової діяльності, професійне зростання, підтримка індивідуальних професійних здібностей, вихід на пенсію.

Людей можна примусити виконувати ту чи іншу дію, ту чи іншу роботу. Однак примусове виконання їх має певні межі. Сучасна філософія менеджменту в основу впливу на людей покладає не примус, а мотиваційні регулятори.

Викладач англійської мови:

Task 2 “Motivation” (Додаток А)

Answer the questions:

Cлайд 2

 1.  What is motivation?
 2.  Who were the authors of scientific theories of motivation?
 3.  What theories of motivation do you know?

Cлайд 7

 1.  What is the most basic level of this theory?
 2.  Name all needs according to their importance.
 3.  What is the uppermost level of pyramide?

Слайд 8

 1.  What do physiological needs include?
 2.  What are physiological needs usually satisfied through?

 Слайд 9

 1.  What are safety needs satisfied through?

Слайд 10

 1.   What can the social needs be satisfied through?

Слайд 11

 1.   What may esteem needs satisfied through?

Слайд 12

 1.   How can we realize the self-realization needs?

Problem question:

What is your objective in your life?

What causes you to work to achieve your objectives?

Possible answer:

Our objective is to study well and finish Technical School; get a diploma, than I want to continue studying at the Institute or to find a job.

Listening Practice:

Task 3

In order to improve our listening skills, let’s check the definitions which we learnt before. I’ll read you the full definition and you must tell me only one word.


For example,

Topic Vocabulary

Motivation

is the personal internal "force" that causes people to work to achieve organizational goals and by doing it to satisfy their personal needs.

Business ethics

is the application of moral standards to business situations.

Etiquette

means rules for formal relations or polite social behavior among people in a society or a profession.

Accounting

is the process of systematically collecting, analyzing, and reporting financial information.

The basis for the accounting process

is the accounting equation

Marketing

is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives.

A firm's marketing mix

is the combination of the product, the price of the product, the means for its distribution, and the promotion of the product to reach a firm's target market.

A marketing strategy

is a plan for the best use of an organization s resources to reach its objectives.

Task4 (Додаток А)

Match the jobs with the qualities you need (+) and don’t need ( - ) to do them in your opinions

 Для кращого виконання вправи 4 було використано мультимедійні слайди. Спочатку за допомогою асоціативних малюнків студенти називають назви професій, потім за допомогою кольорових карток показують слова, які позначають якості людини, які, на їх думку, потрібні чи не потрібні представникам певної професії.

 

А потім висловлюють свої спостереження про риси характеру, які, на їх думку, потрібні чи не потрібні представникам певної професії.

Task 5 (Додаток А)

Для виконання вправи 5 доречно використати інтерактивну технологію «Дискусія» - широке публічне обговорення якогось спірного питання. Вона є важливим засобом пізнавальної діяльності, сприяє розвитку критичного мислення студентів, надає можливість визначити власну позицію, формує навички аргументації та захисту власної думки.

Discuss these questions. The Key Words may help you.
1. What job areas have become more important in the last twenty years?
2. What jobs have become less important?

Task 6 (Додаток А)

Під час виконання вправи 6 була використана інтерактивна технологія «Мікрофон» (“Microphone”), яка є різновидом загально групового обговорення, що надає можливість сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання, або висловлювати свою думку чи позицію. Слово надається тільки тому, хто отримує уявний мікрофон. Подані відповіді не коментується і не оцінюється іншими.

Презентація проектів: 

Викладач англійської мови:

Now you are ready to speak about skills and abilities you have gained during studying at the Technical school. In several months you’ll finish our technical school and you’ll have to do the choice. What should you do whether you are going to continue your study at the institutes or begin job hunting?

It’s often said there are three kinds of people in this world:

 •  those who make things happen; ті, завдяки яким щось відбувається
 •  those who watch things happen; ті, хто спостерігає за тим, що відбувається;
 •  those who wonder what happened; ті, хто цікавиться тим, що відбулося;
 •  those who even don’t guess what have happened; ті, хто навіть не підозрює, що щось відбулося

But I think there are no such pupils who belong to the last kind of people. You were so active not only at my lessons but at Marketing too.

Today we show the result of our investigation according to the following plan:

 •  Marketing research of job market
 •  Heidelberg Cement Group around the world
 •  Everyone can be a master on his own destiny

And we asked about help and ordered research of job market because market research helps to evaluate market in correct way and to reduce market penetration risk.

 I invite the teacher of marketing Ivko Inny Yuriyivny and marketing investigation group.

2.4 Представлення колективного інформаційно – дослідницького проекту – презентації «Маркетингові дослідження ринку праці». (Додаток Б)

Викладач маркетингу:

На замовлення викладача англійської мови була сформована ініціативна дослідницька група з маркетингу. Минулого року ми з вами вивчали дисципліну «Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва».

Отже, давайте пригадаємо і дамо визначення терміну «Маркетинг»

Відповідь

Маркетинг – це соціальний та управлінський процес, за допомогою якого окремі особи і групи осіб задовольняють свої потреби за допомогою створення товарів і споживчих цінностей і взаємообміну ними. (Ф. Котлер)

Викладач маркетингу:

Які методи дослідження ви знаєте?

Можливі відповіді:

спостереження, експеримент, імітація, опитування, панельний метод

Способи комунікації:

анкета, телефон, пошта, інтернет, персональна співбесіда.

Молодці. А тепер давайте звернемо увагу на маркетингові дослідження. Додаток Б

2.5 Читання тексту Common Market Research Jobs and Career Paths (Додаток В)

 Роботу над текстом за професійним спрямуванням слід планувати з трьох етапів:

- перед текстові вправи, ознайомлення з новою лексикою (Pre – reading activity);

- власне читання (While – reading activity);

- після текстові вправи (Post – reading activity) (Додаток )

Передтекстові вправи спрямовані на визначення залишкових знань з маркетингу, ознайомлення з новою лексикою шляхом тренування вимови нових слів за допомогою хорового повторення за викладачем.

Етапи власного читання та після текстову вправу доречно проводити, використовуючи методику ознайомлюваного читання. Студентам пропонується проглянути текст за професійним спрямуванням, прогнозувати зміст за заголовком або початком тексту, визначити смислові частини тексту, виділити головні факти, випускаючи другорядні. Навички читання з метою загального розуміння прочитаного перевіряються за допомогою завдання на встановлення відповідності (Matching). Студентам надається бланк з англійськими словами, фразами та розрізаними українськими відповідниками. Завдання полягає в тому, щоб короткий час знайти відповідні слова.

2.6 Рольова гра: прес – конференція «Heidelberg Cement – лідер цементної промисловості в усьому світі». (Додаток Д)

Teacher of English:

Thank you very much. And we continue our presenting Heidelberg Cement Group around the World. This project was fulfilled by Pinkova Marina,

Lebedeva Kristina,

Frankevich Konstantin,

Mikhailishina Inna.

Cлайд 1

Part II Heidelberg Cement Group around the World.

 •  Authors:
 •  Frankevich Konstantin,
 •   Lebedeva Kristina,
 •  Mikhailishina Inna,
 •  Pinkova Marina.

But I propose you to play a role game.

  So our authors of the project are the representatives of Heidelberg Cement Group. They  are looking for young, professional, ambitious, hardworking specialists. And they are ready to answer your questions.

 On the other hand, our guests and the rest of the group can ask questions about Heidelberg Cement Group around the world.

I prepare the cards with questions.

2.7 Представлення колективного творчого проекту – презентації «Кожний може бути власником своєї долі» (Додаток Ж)

Teacher of English:

Another initiative group of students prepared collective creative project

“Everyone can be a maker of his destiny”

ІІІ Заключна частина заняття

 1.  Оцінка і підбиття підсумків показу проектів.

Teacher of English:

Well, thank you. This all sounds like good advice.

So you have listened and watched three projects:

 •  marketing investigation of job market;
 •  Heidelberg Cement around the world;
 •  Every man can be a maker of his destiny.

And I’d like to say

to be successful in this life  you need:

 •  enthusiasm
 •  discipline
 •  willingness
 •  determination
 •  appreciation of others

It’s Your Birthright  to have anything you want  in this life

THE CHOICE IS ALL YOURS!!!!!!


Додаток А

Topic: Choosing your own career

Main points

Writing: If I Ruled The World

Vocabulary: Motivation, The World of Professions.

Speaking: Presenting Projects:

 2.1 Marketing investigation of job market.

 2.2 Heidelberg Cement Group around the World

 2.3 Everyone can be a maker of his destiny.

3. Reading: Common Market Research Jobs and Career Paths

Presenting  Vocabulary

Task1

a) Answer the question:

How can we translate the title of the song?

b) Put the necessary words into the blank places while listening the song. Pay attention to the key words:

Key Words:

day, heart, joy, morning, world, man, voice, word

place, dreams,  smile, man, moon

friend, happiness, friend, head, sky

If I Ruled the World

If I ruled the world

Every _______would be the first day of spring

Every ________ would have a new song to sing

And we’d sing of the _________

Every ____________ would bring.

If I ruled the ________

Every ________ would be as free as a bird

Every ____________ would be a voice to be heard

Take my _______, we would treasure each day

that occurred.

My world would be a beautiful ________

Where we’d need wonderful ___________

My world would wear a _______ on its face

Like a ____________in the moon has

When the _________beams.

If I ruled the world

Every man would say the world was his __________

There’d be _____________that no man could end

Not my ____________________, not if I ruled the world

Every _______ would be held up high

There’d be sunshine in everyone’s __________

If the day ever dawns

When I ruled the world.

Task 2  Look through the text Motivation.

«Motivation»

 1.  DEFINITION OF MOTIVATION

Motivation is the personal internal "force" that causes people to work to achieve organizational goals and by doing it to satisfy their personal needs.

When we say that a job motivates employees, we mean that it activates this force or the process within employees to behave in a particular way. When it seems that employees work only to achieve the general goals of an organization, they behave in this way only to achieve their own purposes to satisfy their needs.

The task of the manager is to create the possibilities for the employees to satisfy their needs to the full extent as a reward for their work and skills.

Practical management is based on certain scientific theories.

2. SCIENTIFIC THEORIES OF MOTIVATION

There are several scientific theories of motivation. Taken together, these models of motivation represent a good "guide book" for managers. We shall consider only some of them.

One of the first approaches to employees' motivation was Frederick Taylor's scientific theory. Taylor believed that employees work only for money and that they must be closely supervised and managed. He reasoned that the pay should be tied to output because workers "soldiered" or worked slowly. He said that the more a person produced, the more he or she should be paid. This gave rise to the piecerate system under which employees are paid a certain amount for each unit of output they produce. This theory didn't take into account social processes in the workplace.

Douglas McGregor labeled this view Theory X and then described an alternative view called Theory Y which was based on the idea that employees can be motivated to behave as responsible members of an organization when it is clear to them that accomplishing the organizational goals will bring them personal rewards. This leads to the dedication and loyalty to the firm that are in evidence at the Japanese firms with the common desire to do the job well. Dedication and satisfaction of employees' needs can thus increase productivity. People will work towards goals to which they are committed.

McGregor maintained that his theory (Theory Y) was much more effective as a guide for managers. However, human motivation is a complex and dynamic process to which there is no simple key. A variety of factors must be considered in any attempt to increase motivation.

3. HIERARCHY OF NEEDS

Abraham Maslow, an American psychologist, advanced a theory of a hierarchy of needs. Maslow assumed that people seek to satisfy a variety of needs. He assumed that they can be arranged according to their importance in a sequence known as Maslow's hierarchy of needs or Maslow's pyramid of needs:

At the most basic level are physiological needs, the things we require to survive. These needs include food and water, clothing, shelter, and sleep. In the employment context, these needs are usually satisfied through adequate wages.

At the next level are safety needs, the things we require for physical and emotional security. Safety needs may be satisfied through job security, health insurance, pension plans, and safe working conditions.

Next are the social needs, the human requirements for love and affection and a sense of belonging. To an extent, these needs; can be satisfied through the work environment and the informal organization. But social relationships beyond the workplace – with family and friends, for example – are usually needed too.

At the level of esteem needs, we require respect and recognition (the esteem of others), as well as a sense of our own accomplishment and worth (selfesteem). These needs may be satisfied through personal accomplishment, promotion to more responsible jobs, various honors and awards, and other forms of recognition.

At the uppermost level are selfrealization needs, the needs of people to increase all their human potentials and capabilities. These are the most difficult needs to satisfy, and the means of satisfying them vary with the individual. For some people, learning a new skill, starting a new career, or becoming "the best" at some endeavor may be the way to satisfy the selfrealization needs.

Maslow suggested that people work to satisfy their physiological needs first, then their safety needs, and so on up the "needs ladder". In general, they are motivated by the needs at the lowest (most important) level that remain unsatisfied. However, needs at one level do not have to be completely satisfied before needs at the next-higher level come into play. If the majority of a person's physiological and safety needs are satisfied, that person will be motivated primarily by social needs. As needs at one level are satisfied, people try to satisfy needs at the next level.

Answer the following questions:

 1.  What is motivation?
 2.  Who were the authors of scientific theories of motivation?
 3.  What theories of motivation do you know?
 4.  What is the most basic level of this theory?
 5.  Name all needs according to their importance.
 6.  What is the uppermost level of pyramide?
 7.  What do physiological needs include?
 8.  What are physiological needs usually satisfied through?
 9.  What are safety needs satisfied through?
 10.  What can the social needs be satisfied through?
 11.  What may esteem needs satisfied through?
 12.  How can we realize the self-realization needs?

Task  3

Look through the definitions in your topical vocabulary

Business ethics

Etiquette

Accounting

The basis for the accounting process

Marketing

A firm's marketing mix

A marketing strategy

Task 4

Match the jobs with the qualities you need (+) and don’t need (- ) to do them in your opinions

To my mind

an accountant

needs to be

careful

I suppose

an architect

doesn’t need to be

creative

I think

a computer programmer

confident

an electrician

emotional

an engineer

flexible

a farmer

generous

a hotel receptionist

helpful

a journalist

logical

a lawer

motivated

a fashion model

organized

a plumber

patient

a politician

reliable

a shop assistant

with a sharp mind

an artist

ambitious

dedicative

initiative

Task 5

Discuss these questions. The Key Words may help you.
1. What job areas have become more important in the last twenty years?
2. What jobs have become less important?

To my mind

I think

I suppose

As for me

Agriculture

Coal mining

Information technology

The media

Professional services

have become more important in the last twenty years?

have become less important?

Task 6

Discuss these questions. The Key Words may help you.

 

To be careful

is/are useful to get a good job nowadays?

To be creative

To be confident

To be emotional

To be flexible

To be generous

To be helpful

To be logical

To be motivated

To be organized

To be patient

To be reliable

To be with a sharp mind

To be ambitious

To be dedicative

To be initiative

Reading

Task 7 Answer the following questions:

1. What is marketing?

2. What is a marketing strategy?

Task 8

 Read, remember the translation of the following words:

1 to be concerned with

стосуватися

2 to predict

прогнозувати

3 to devise

розробляти

4 to obtain the data

отримувати данні

5 online survey

огляди у мережі

6 consumer preferences

уподобання споживачів

7 to determine the advisability

визначити бажаність

8 market research job

маркетингове дослідження ринку праці

9 a Project Director

керівник проекту

10 Market Research Analyst

науковий аналітик

11 Account Executive

відповідальний працівник рекламного агентства

12 typical salary range

типовий діапазон зарплати

Task 9

Read the text

Common Market Research Jobs and Career Paths

Market research professionals are typically concerned with the potential sales of a product or service. Collecting statistical data on competitors and examining prices, sales, and methods of marketing and distribution, researchers predict future sales. Collectively, market researchers devise methods and procedures for obtaining the data they need often designing telephone, mail, in-person or online surveys to understand consumer preferences.

Once the data is collected, researchers interpret the results and make recommendations based upon their findings. Typically, researchers provide a company’s management with information needed to make decisions on the promotion, distribution, design, and pricing of products or services. The information also may be used to determine the advisability of adding or modifying product lines, approaches to advertising and sales or other critical business decisions.

Most career professionals within the industry began with a market research job as a Project Director. The graphic below shows the traditional career path within the industry.

Below are example marketing research job descriptions and the typical salary range for common positions within the market research industry.

Job Title

Typical Salary Range*

Project Director

$30,000 to $50,000

Senior Project Director

$40,000 to $60,000

Market Research Analyst / Marketing Research Analyst

$50,000 to $80,000

Research Manager / Research Director

$50,000 to $70,000

Senior Research Manager / Senior Research Director

$60,000 to $90,000

Statistician

$90,000 to $110,000

Account Executive/Account Manager

$50,000 to $70,000

Senior Account Executive

$70,000 to $100,000

Vice President

$125,000+

Task 10  Give the Ukrainian equivalents to the following word combinations:

1 market research professionals

2 the potential sales of a product

3 statistical data

4 competitors

5 methods of marketing and distribution

6 future sales

7 methods and procedures

8 to make recommendations

9 to make decisions

10 promotion, distribution, design, and pricing of products

11 approaches to advertising

12 critical business decisions.

13 the traditional career path


Technical School gave me

EDUCATION

GOOD MEMORY

FRIENDS

KILLS

KNOWLEDGE

Key Words:

day, heart, joy, morning, world, man, voice, word

place, dreams,  smile, man, moon

friend, happiness, friend, head, sky

Професійна карєра


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11678. Моделювання та мінімізація логічних функції в різних пакетах прикладних програм 1.39 MB
  Використання електроніки в електроенергетиці, є досить розвинене. Майже усі технологічні процеси в галузі електроенергетики автоматизуються за допомогою змодельованих на ЕОМ процесів та схем. Найпоширеніше використання має алгебра логіки, яку далі розглянемо більш детальніше.
11679. Ітераційні методи розвязання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Зейделя. Метод релаксації 40.97 KB
  Лабораторна робота №2 Ітераційні методи розвязання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Зейделя. Метод релаксації. Мета роботи: познайомитися з ітераційними методами розвязання систем алгебраїчних рівнянь реалізувати заданий за варіантом метод у серед...
11680. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА К-22 УГЛЕПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА №1 ЧерМК ОАО «Северсталь» 1.26 MB
  Развитие электропривода связывается с разработкой российским академиком Б. С. Якоби первого двигателя постоянного тока вращательного движения. Использование данного мотора на небольшом судне, которое в 1838 году произвело пробные поездки на Неве...
11681. Розвязання систем нелінійних рівнянь. Метод Ньютона 44.19 KB
  Лабораторна робота №4 Тема: Розвязання систем нелінійних рівнянь. Метод Ньютона. Мета роботи: познайомитися з методами розвязання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь реалізувати заданий за варіантом метод у середовищі МatLAB. Завдання для виконання лаборат
11682. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу Система:Кадры 117.73 KB
  Лабораторна робота №5 Тема: автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу Система:Кадры. Мета роботи: набути практичних навичок роботи з автоматизованою системою кадрового обліку Кадры навчитися вести безперервний облік персоналу підприємства...
11683. Организация работы лесопилки с использованием инновационных программных продуктов 720 KB
  1. Минимизация отходов лесопилки Пилорама заготавливает оцилиндровывает и сушит 20футовые брёвна которые в дальнейшем используются для строительства бревенчатых домов бань и т.п. Поступил новый заказ для которого требуется 275 шт. 8футовых 100 шт. 10футовых и 250 шт. 12фу...
11684. Системи счислення в ЕОМ 64.5 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Тема: Системи счислення в ЕОМ. Ціль: Знайомство системами счислення в ЕОМ виконання арифметичних дій вивчення правил переведення із однієї системи счислення до іншої. Теоретичні відомо...
11685. Застосування спеціального програмного забезпечення для роботи з 8-ми розрядним мікропроцесором 309 KB
  Лабораторна робота №2 Застосування спеціального програмного забезпечення для роботи з 8ми розрядним мікропроцесором. ЗАВДАННЯ Відповідно до свого варіанта завдання за допомогою емулятору процесора К580ВМ80 записати та виконати прості арифметичнологічні операці
11686. Реалізація логічних та арифметичних операцій за допомогою восьми розрядного мікропроцесора 214.5 KB
  Лабораторна робота №3 Тема: Реалізація логічних та арифметичних операцій за допомогою восьми розрядного мікропроцесора. Мета: Перевірити на практиці правильність виконання різноманітних операцій. ЗАВДАННЯ Відповідно до свого варіанта використовуючи емулятор пр