55418

Соціалізація особистості

Научная статья

Педагогика и дидактика

Побудова громадянського суспільства в Україні неможлива без реорганізації системи освіти та правового виховання підростаючого покоління. Пошук шляхів і засобів громадянської освіти та виховання молоді становить сьогодні одну з найактуальніших проблем...

Украинкский

2014-03-25

178.5 KB

1 чел.

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11

Cуконнік Т.С., заступник директора з виховної роботи загальноосвітньої школи

                        І-ІІІ ступенів №11 м. Білої Церкви

Програма превентивного виховання та правової освіти

«Соціалізація особистості»

"Становлення правової свідомості - один з основних напрямів формування громадянина. У сім'ї та в школі дитина повинна не тільки навчитися поважати закони, відстоювати свої права та свободи, але й поважати чужі, толерантно ставитись до чужих поглядів, шанувати права інших на самовираження, власні культурні цінності, вибір конфесій, участь у політичному житті тощо. Все це надзвичайно важлива сфера виховання, передусім з точки зору потреб державотворення»

 О.І.Вишенський

Вступ

Побудова громадянського суспільства в Україні неможлива без реорганізації системи освіти та правового виховання підростаючого покоління. Пошук шляхів і засобів громадянської освіти та виховання молоді становить сьогодні одну з найактуальніших проблем педагогічної науки та практики. Успішне вирішення таких проблем вимагає від учителів, організаторів виховного процесу в навчально – виховного процесу високої педагогічної компетентності, педагогічної та методологічної майстерності, знань методологічних засад сучасної філософії освітив Україні, розуміння місії педагога в державотворчих процесах, чітко вираженої громадянської позиції.

Соціально – політичні, економічні зміни в суспільстві найважче відображаються на неповнолітніх,адже останнім часом підлітки стали найбільш кримінально активною частиною населення. Це ті молоді люди, які ще не знають, що за будь-які проступки, правопорушення наступає адміністративна, кримінальна відповідальність. Це ті підлітки розвиток яких ускладнено негативним впливом соціуму, проблемами адаптації у садочку, школі,  проблемами сімї, впливом ЗМІ та іншими негативними чинниками.

Поруч зі зростанням алкоголізму, наркоманії, злочинності, інших антисуспільних чинників особливо непокоїть зміна ціннісних орієнтацій молоді.

Звичайно,учитель неспроможний змінити морально – психологічний клімат у країні, але він може попередити учнів про небезпеку. Педагог здатен домогтися того, щоб учні замислилися про можливі наслідки своїх протиправних дій, показати чим він ризикує, дозволяючи безконтрольність  своїх емоцій.  Таким чином, школа може методом інтенсивного впливі на свідомість і поведінку дітей реально впливати на рівень правопорушень серед молоді.

Із усієї сукупності знань, що їх людина набуває під час шкільного навчання, у щоденному житті їй чи не найбільше будуть потрібні правові. Адже обізнаність  у системі законоустрою та правопорядку, що існують у державі, повноправними громадянами якої стануть невдовзі наші юні вихованці, допоможе їм розумно скористатись своїми правами, правильно визначити свої обов’язки, застереже від хибних вчинків і злочинних діянь. Але лише за умови, що правова освіта підростаючого покоління буде органічно поєднана з правовим вихованням, виступатиме як його складова.

Правове виховання – це діяльність, спрямована на формування правосвідомості і правової культури та на розвиток соціально-правової активності особистості.

Актуальність:

Ситуація в сьогоднішньому українському суспільстві, яка характеризується зростанням підліткової злочинності, бездоглядності дітей, поширення в підлітковому середовищі шкідливих звичок, що не лише згубно позначаються на здоров’ї дітей, але часто стають причиною скоєння ними протиправних вчинків, злочинів, – така складна, тривожна ситуація вимагає від  педагогів  особливої уваги до правового виховання  учнів, зокрема і превентивного, тобто дій щодо упередження деструктивної поведінки дітей та підлітків, алкоголізму, наркоманії, СНІДу, хибного способу життя взагалі.

Мета правового виховання учнів:

формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

Завдання правової освіти та правового виховання:

 •  сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свободи людини;
 •  надати основні правові знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті;
 •  створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії

Методологічні засади Програми: 

 •  основні положення Закону України «Про загальну середню освіту»,
 •  Концепції національного виховання,
 •  Концепції громадянського виховання,
 •  Концепції превентивного виховання дітей та молоді щодо здорового способу життя серед молоді України,
 •   Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді;
 •  ідея гуманізації освіти, створення системи стосунків взаємопросвітництва, взаємодопомоги та взаємозахисту;
 •  пріоритет розвитку особистості людини в процесі її навчання й виховання;
 •  вирішальна роль діяльності у формуванні життєздатної особистості. 

Очікувані результати: 

 •  створення цілісної системи превентивного виховання в закладі;
 •   вироблення оптимальної стратегії, рівня та ритму превентивної діяльності;
 •  підвищення якості виховної роботи; удосконалення методів і технологій превентивної освіти, зокрема через упровадження інтерактивних форм навчання й виховання;
 •  посилення взаємодії відповідних міських служб в організаційних формах превентивного виховання;
 •   забезпечення відповідних умов для розвитку фізично та психічно здорової особистості;
 •  профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, насильства  та соціальних домагань до дітей;
 •  підвищення соціальної, психологічної, фізичної адаптації  учнів у суспільстві.

Термін реалізації програми

20011 – 2015 роки.

Організації, що допомагають в реалізації програми:

управління освіти і науки Білоцерківської міської ради;

центр практичної психології, соціальної і виховної роботи;

відділ охорони здоров'я Білоцерківської міської ради;

відділ у справах сімї та молоді Білоцерківської міської ради;

заклади позашкільної освіти.

Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення програми базується на використанні бюджетних коштів, та створення сприятливих мов для залучення позабюджетних коштів, на раціональному поєднанні державних субсидій з різноманітними джерелами надходження коштів від юридичних та фізичних осіб.


Основні етапи реалізації програми.

І. Превентивне виховання учнів

з/н

Напрям діяльності

Термін виконання

Відповідальні

Очікувані результати

1

Вивчення нормативно-правової бази щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх

2011-2012

Заступник директора з ВР

Підвищення професійного рівня педагогів

2

Проведення психолого-просвітницької роботи серед учасників навчально-виховного процесу з питань правового виховання.

2011-2012

Практичний психолог

Підвищення рівня психологічних навичок учасників навчально-виховного процесу

3

Залучення працівників відповідних міських служб (КМСД, ССД, СЦСМ) до профілактичної роботи

постійно

Заступник директора з ВР

Профілактика правопорушень

4

Визначення шкільної групи учнів з девіантною поведінкою та затвердження її списка на засіданні педагогічної ради

4 рази в рік

Заступник директора з ВР, класні керівники

Уточнення плану дій учителя щодо індивідуальної роботи з учнями

5

Створення інформаційного банку учнів девіантної поведінки

вересень

Практичний психолог, соціальний педагог

Проведення індивідуальної корекції схильності д відхилень у поведінці

6

Залучення учнів девіантної поведінки до участі в роботі гуртків та секцій у школі та позашкільних закладах

 

Соціальний педагог, класні керівники

Організація життєвого досвіду учнів

7

Робота шкільної ради профілактики  

2010

Заступник директора з ВР

Попередження правопорушень

8

Організація та проведення місячників посиленої правової пропаганди

Двічі на рік

Заступник директора з ВР, класні керівники

Правова освіта учасників навчально-виховного процесу

9

Організація та проведення консультацій для учасників навчально-виховного процесу, які працюють з учнями девіантної поведінки

2011-2012

Практичний психолог, соціальний педагог

Надання методичної допомоги

10

Проведення з потреби психолого-педагогічних консиліумів щодо розв'язання поточних проблем девіантної поведінки учнів

2011-2012

Заступник директора з ВР, практичний психолог

Корекція поведінки учнів

11

Розгляд ефективності правового виховання учнів на нарадах при директору, малих нарадах, педагогічній раді.

щорічно

Заступник директора з ВР

Корекція поточної робот

12

Проведення засідання педагогічної наради за темою «Роль учителя в становленні превентивної діяльності школи»

2011-2012н.р

Заступник директора з ВР

Визначення шляхів розв'язання проблеми

13

Формування усвідомлення взаємозв'язку між правами людини та її громадянською відповідальністю через організацію роботи правового всеобучу для учнів 9—11 класів

постійно

Заступник директора з ВР, учителі правознавства

Формування правоусвідомленої поведінки учні!

14

Проведення засідання «Школи майбутнього тандему»

Щомісячно

Соціальний педагог

Формування навичок виконання соціальної ролі майбутніх чоловіків та жінок.

15

Вивчення психолого-педагогічних аспектів прогнозування профілактики аномальної поведінки неповнолітніх

Заступник директора з ВР

Пошуки шляхів профілактики і корекції протиправної поведінки

Залучення працівників юстиції до засідання клубу «Право і закон»

постійно

Керівник клубу Ципуга В.І.

Створення пам'ятки для підлітків

Проведення диспуту батьків та учнів за темою «Моя дитина: її права та обов'язки»

2011

Заступник директора з ВР, батьківський комітет школи

Правова освіта учасників навчально-виховного процесу

Узагальнення та систематизація матеріалів із навчання та виховання учнів девіантної поведінки

2010

Практичний психолог, соціальний педагог

Випуск вісника «Психологічні та методичні поради вчителям щодо правового виховання учнів»

ІІ. Соціально – правовий захист учнів

Напрям діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Очікувані результати

1

Вивчення Конвенції ООН з прав дитини

2011-2012

Заступник директора з ВР

Підвищення професійного  рівня педагогів

2

Вивчення нормативно-правової бази щодо соціально-правового захисту учнів, боротьби проти використання праці дітей, торгівлі людьми

2011-2012

Інформаційно-бібліотечний центр

Створення каталогу

3

Формування національної свідомості через вивчення культури та історії української держави, духовного надбання українського народу

2011-2012

Педагог-організатор, класні керівники

Створення збірника «На допомогу класному керівнику» (методичні знахідки)

4

Робота консультаційного клубу «Довіра»

Постійно

Психологічна служба

Психологічна підтримка учасників навчально-виховного процесу

5

Підготовка психологічних рекомендацій для батьків щодо соціальної адаптації учнів

Протягом року

Практичний психолог

Підвищення рівня психологічної грамотності батьків

6

Організація консультацій учителів з навчальних предметів для учнів з низьким рівнем пізнавальної діяльності

2011-2014

Заступники директора з НВР

Допомога учням у вирішенні навчальних проблем

7

Робота центру соціальної адаптації

Протягом року

Соціальний педагог

Допомога учням у розв'язанні особистісних проблем

8

Вивчення житлово-побутових умов та емоційно-психологічної сфери родин учнів класів

Вересень  щорічно

Класні керівники

Складання соціальних паспортів класних колективів

9

Моніторинг зайнятості учнів у позаурочний час

Вересень  

Заступник директора з ВР

Організація дозвілля учнів

10

Проведення діагностичних мінімумів із вивчення дітей девіантної поведінки

Вересень -

листопад

щорічно

Практичний психолог, класні керівники

Виявлення схильності учнів до відхилень у поведінці

11

Вивчення рівнів вихованості учнів. Складання діагностичних карток вихованості учнів

Вересень жовтень, щорічно

Класні керівники, практичний психолог

Визначення напрямку виховного процесу для класного керівника

12

Організація роботи постійно діючого семінару «Відверта розмова»

Постійно

Практичний психолог

Підвищення практичних навичок учителів

13

Вивчення та апробація сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі

Листопад – грудень2011

Заступник директора з ВР, творча група вчителів

Розробка методичних рекомендацій для класних керівників

14

Удосконалення умов, що сприяють підвищенню ефективності роботи органів самоврядування учнів

Постійно

Педагог-організатор

Створення нормативної бази для роботи органів учнівського самоврядування

15

Аналіз життєвих ситуацій на виховних годинах

Постійно

Класні керівники, практичний психолог

Складання правил поведінки людини у суспільстві

16

Упровадження інтерактивних форм проведення виховних годин

2011-2012

Класні керівники

Підвищення рівня соціальної адаптації учнів

18

Проведення громадських обговорень щодо проблеми використання праці дітей

2012

Заступник директора-з ВР, соціальний педагог

Формування негативного ставлення до використання дитячої праці

19

Проведення засідання круглого столу  «Соціально-правовий захист дитини як важлива складова навчально-виховного процесу»

2012

Заступник директора з ВР

Складання плану дій учителя у разі виявлення соціально незахищеної дитини


Основний зміст правового виховання в 1-4 класах

 1.  . Створення правил гри і дитячого кодексу поведінки.
 2.  . Знайомство з принципами правосуддя, основними моральними категоріями добра, зла, зла заздрощів, правдивості, справедливості.
 3.  . Знайомство з законами нашої країни, правилами поведінки.дітей в школі, на вулиці, в суспільних місцях.
 4.  . Виховання дисциплінованості молодших школярів як важливої морально-правової риси.
 5.  . Виховання в ході вивчення різних тем на уроці.

Теми для позакласної виховної роботи:

"Людина і світ" - знайомство з морально-правовими питаннями.

"Наша школа" - знайомство з режимом дня, нормами поведінки в школі.

"Пам'ятай правила руху, як таблицю множення" - вивчення правил дорожнього Руху.

Рольові ігри:

"На вулиці", "Ми - пасажири", "Як іти по вулиці, як її переходити".

Виховні години:

"Місто, в якому я живу" - знайомство з правилами поведінки в бібліотеці, музеї, театрі.

"Рідна країна" - знайомство з назвою країни, державними символами. "Моя Київщина" - знайомство з історією Київщини.

Теми для бесід:

"Охорона природи - турбота всіх" "У кого в порядку книжки і зошити" "За законами світлофора" "Поведінка на перерві" "Турботливий син" "Мої обов'язки вдома" " Я черговий " і т. д „

Основний зміст правового виховання в 5-9 класах

 1.  Правове виховання в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу в 5-8 класах.
 2.  Правове виховання в 9 класі при вивченні правознавства.
 3.  Знайомство з основами моралі і права на засіданнях клубу "Право і. закон".
 4.  Робота клубів ЮІДР, "Юний пожежник".
 5.  Проведення бесід і виховних годин, диспутів,, вечорів на правову тематику.
 6.  Індивідуальна виховна робота.

Теми для позакласної вимовної роботи:

"Мамо, мамо! Я пам'ятаю руки твої", "Право і мораль. Моральні норми поведінки", "В кожній людині головне - любов до людини", "Де в житті добро і доброта, зло і злоба"

Теми для бесід:

"Будь чесним і правдивим", "Бережи результати людської праці", "Відповідальність учнів за свої вчинки", "Твої права і обов'язки", "Декларація прав людини", "Ти і Конституція Украйни", "Охорона природи - твій обов'язок", "Право, мораль, звичаї і традиції", " Правопорядок - основа демократії".

Основний зміст правового виховання в 10-11 класах

1. Вся робота будується на поглибленні знань учнів є правознавства, основам суспільства та моралі.

2. Лекції на правові теми з участю юристів, економістів, працівників, правоохоронних органів.

 1.  Дискусії на гострі полемічні теми з використанням прикладів з життя мікрорайону, міста, школи.

Випуск газети "Юний правознавець".

Вимовні години, вечори запитань і відповідей, диспути, рольові ігри,

Індивідуальна робота зі старшокласниками.

Теми для позакласної виховної роботи:

Чванство - негативна риса характеру, Охорона навколишнього середовища, Що таке громадянська зрілість?, Правова свідомість - показник, вихованості молоді.

Теми для бесід:

"Міцна сім'я - міцна держава", "Трудова дисципліна і відповідальність", "Праця - потреба людини", "Не знання законів не звільняє від відповідальності", "Захист Вітчизни - обов'язок громадян України", "Твої обов'язки - виявляти і попереджувати правопорушення", "Як через усе життя пронести своє чесне ім'я", "Твої обов'язки перед суспільством".


Цільова програма

«Впровадження правового виховання школярів»

Етап

Загальні цілі етапу

Зміст роботи

Контроль, аналіз та корекція

З учителями

     З учнями

    З батьками

1

Інформаційно-аналітичний(діагностичний)

травень - серпень

Проведення самоекспертизи педагогічної діяльності  та набутого педагогічного досвіду.

Проведення засідання методичної ради.  Аналіз підсумків роботи та виявлення недоліків і проблем.

Анкетування учнів, з’ясування їхньої обізнаності з правами та обов’язками учнів.

Анкетування батьків з приводу того, що їх турбує у вихованні дітей.

Проведення підсумкової педради за результатами навчання та виховання дітей.

Наказ по школі.

Визначення найбільш важливих проблем у навчанні та вихованні. Обґрунтування їх актуальності, аналіз творчого потенціалу колективу та його можливостей.

Забезпечення участі метод ради у проведенні «Мозкового штурму», спрямованого на розв’язання проблем.

Забезпечення участі представників учнівської ради у проведенні «Мозкового штурму».

Забезпечення участі представників ради школи в проведенні «Мозкового штурму».

Обговорення та корекція цільової програми.

Ознайомлення батьків із програмою правового виховання.

Проведення педради. Затвердження програми.

Організаційний

вересень

Корегування системи правового виховання у школі

Підготовка інформації про структурні елементи системи правового виховання.

Анкетування учнів,  виявлення їх ставлення до правової бази суспільства.

Вивчення виховного впливу сімї, однолітків, мікросередовища на учнів.

Проведення засідання педагогічного клубу

Корегування структури правового виховання: добір спеціальних курсів за державними та авторськими програмами, складання плану позакласної роботи.

Обговорення умов позакласної роботи, складання авторських програм правового виховання на засіданнях творчих груп.

Забезпечення участі представників ради школи у роботі творчої групи з проблем правового виховання.

Організація засідання творчої групи для обговорення структури правового виховання та плану позакласної роботи.

Ознайомлення колективу з теоретичними основами та практичними розробками з проблем правового виховання.

Забезпечення участі педагогів у роботі конференції з питань правової освіти.

Участь представників ради школи у роботі конференції.

Практична конференція з проблем правового виховання.

1

Практичний

 жовтень - квітень

Забезпечення практичної розбудови системи правового виховання.

Впровадження навчальних дисциплін інваріантної частини та спецкурсів за державними та авторськими програмами з правового виховання.

З учителями

Створення оптимальних умов для здійснення правового виховання

Організація практичної діяльності учнів під час проведення ділових ігор, дискусій та інших заходів, спрямованих на виховання правової свідомості учнів.

З учителями,

з учнями

З’ясування стану системи правового виховання учнів та його корекція.

Проведення засідань МО, педрад, семінарів – практикумів, психологічних тренінгів, круглих столів.

З учителями,

з батьками

Підвищення рівня творчої активності школярів.

Проведення щомісячно засідання клубу «Право і закон» та лекторію для учнів школи.

З учителями,

з батьками


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68480. МЕТОД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 29.84 KB
  Источники бывают разные. Нужно различать источник дохода и источник выплаты. Если какая-то организация уплачивает кому-то доход, то эту организацию можно заставить быть налоговым агентом. Как правило, это можно в тех случаях, когда облагаются физ. лица либо иностранные лица...
68481. Общая характеристика НДФЛ 37.01 KB
  Просто в администрировании взимается автоматически с источника получения дохода с зарплаты. Для того чтобы стать налогоплательщиком России нерезиденту надо чтобы их источник дохода был прямо связан с Россией. Пассивный доход владение активами российских предприятий.
68482. НАЛОГОВАЯ СТАВКА 38.63 KB
  Если налог прогрессивный то для того чтобы посчитать налоговую базу надо все доходы сложить. Глобальная система все доходы складываются в один большой котел облагается совокупный доход за год для системы прогрессивного налогообложения где она есть...
68483. Общая характеристика налога на прибыль 34.94 KB
  Общая характеристика налога на прибыль. Общая характеристика налога на прибыль Налог на прибыль прямой федеральный личный похож на НДФЛ. В Российской империи налога на прибыль не было. В СССР налога на прибыль не было всё имущество государственное были отчисления от прибыли а не налог.
68484. Объект и база налога на прибыль 31.29 KB
  Прибылью в целях настоящей главы признается: 1 для российских организаций не являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков полученные доходы уменьшенные на величину произведенных расходов которые определяются в соответствии с настоящей главой...
68485. Налог на прибыль 36.42 KB
  На Западе принято исходить из того, что бизнесмен себе не враг. Любые расходы можно учитывать по одному простому соображению - если компания расходует деньги не на бизнес, компания разоряется. Рынок действует лучше налоговой. Нашим компаниям побоялись свободу давать.
68486. Ставки для резидентов 31.1 KB
  Ставки налога на прибыль. Дивиденды распределение заработанной прибыли после уплаты налога. Когда налогоплательщик получает дивиденды он экономически платит налог второй раз юридически первый раз так как субъекты другие. Это сделано для того чтобы в холдингах не накручивался налог на налог.
68487. Налог на добавленную стоимость 33.57 KB
  Такая система предполагает развернутую систему вычетов, т.к. платит каждый, на каждом этапе. Устаканиться в бюджете налог должен после покупки потребителем (т.к. НДС – потребительский налог). По сути, все, что было на этапах – забегание вперед, аванс, кредитование государства.
68488. Налог на добавленную стоимость. Объект. Понятие и место реализации как объекта НДС 34.5 KB
  Любая страна, освобождает покидающий товар от НДС. Но, страна, которая принимает товар – собирает так называемый “таможенный НДС” с импортеров. Это способ уровнять зарубежные и наши товары по бремени уплаты косвенных налогов. Если кто-то ввозит товары напрямую в РФ – проблем нет. Ввез – заплатил.