55419

ШЛЯХ ПІЗНАННЯ

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Мета: визначення якісної і кількісної оцінки моральної поведінки учнів прояву громадської активності товариськості самокритичності.com Мета: пропагувати серед учнів класу інтерактивну форму висвітлення інформації про справи класу у соціальній мережі...

Украинкский

2014-03-25

218 KB

6 чел.

Департамент освіти, науки та молоді Київської обласної державної адміністрації

Управління освіти, молоді та спорту Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Районний методичний центр

Хотівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»

ПРОГРАМА

виховної роботи з учнями 5 – 9-х класів

«ШЛЯХ ПІЗНАННЯ»

Автор:

                                                 учитель історії

                                                Хотівського НВК

                                                           «Загальноосвітня школа

                                                         І-ІІІ ступенів-гімназія»

                                                                    Лівінська Людмила Василівна

Хотів

2013

ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА …….…………………………………………….… 2

РОЗДІЛ І «ВИХОВАЙ СЕБЕ САМ» …………………………………………….… 6

РОЗДІЛ ІІ «МОРАЛЬ, ДЕРЖАВА І СУСПІЛЬСТВО» ……………….………. 15

РОЗДІЛ ІІІ «ПРИРОДА НЕ ХРАМ, А МАЙСТЕРНЯ І ЛЮДИНА В НІЙ ПРАЦІВНИК»  ……………………………………………………………………….. 24

РОЗДІЛ ІV «ПРЕКРАСНЕ ЗАХОПЛЮЄ НАЗАВЖДИ» ……………………………………… 31

ВИСНОВОК …………………………………………………………………………….. 34

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА …………………………………………………….. 35

Пояснювальна записка

    Учительська професія – одна з небагатьох, які можна назвати вічними. Ніхто і ніщо не зможе замінити вчителя – творчу особистість зі своїм неповторним учительським іміджем, життєвим досвідом, індивідуальністю. Але з плином часу, змінюється статус вчителя, його функціональні обов`язки та права.

    У даному випадку велика відповідальність лягає на плечі класного керівника, який повинен не просто поспілкуватися з дитиною в рамках уроку, а й на рівні батька-матері, психолога та й просто людини, відчути її внутрішній світ, дізнатися про світ захоплень, коло спілкування.

     Тому, одне із багатьох завдань, що стоїть перед класним наставником –  організація учнівського колективу таким чином, щоб жоден із його учаників не відчував себе непотрібним, непоміченим, а головне – безвідповідальним.

     Формування особистості залежить від багатьох чинників, але, насамперед, від того, в якому середовищі вона знаходиться, чи вміє  відбирати для себе корисну інформацію, яку надсилає зовнішній світ. Це являється атуальним питанням, від якого залежить, кого молода людина в собі виплекає: Людину-громадянина, Людину-патріота чи людину-споживача, яка підлаштовується під загальні правила, не розуміючи їх суті.

     Метою виховного процессу є формування вільної, талановитої, фізично здорової особистості, з високими інтелектуальними здібностями, естетичними смаками, готової до творчої, трудової діяльності, яка досягається учнями через розвиток морального ставлення до оточуючих людей і усвідомлення цінності людського життя, через формування культури інтелектуального розвитку, культури збереження власного здоров`я та соціальної адаптованості.

     Відповідно до мети ставляться такі завдання:

 •  формувати в дітях кращі людські якості, риси товариськості, взаємодопомоги, порядності і доброти;
 •  розвивати природні таланти дітей, творчу активність;
 •  пропагувати здоровий спосіб життя;
 •  проводити роботу з попередження негативних проявів поведінки та шкідливих звичок;
 •  прививати вихованцям любов до праці, організовувати зустрічі з людьми різних професій;
 •  прищеплювати учням любов до природи, прививати екологічну культуру;
 •  виховувати правову культуру дітей: повагу до прав і свовод усіх членів соціуму, оволодіння знаннями і дотриманням Законів України;
 •  сприяти реалізації прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 •  виховувати шанобливе ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей

         українського народу та інших народів і націй.

    Важливою ланкою у побудові виховної роботи є взаємодія класного керівника з батьками школяра. Родина – це природне середовище життя і розвитку дитини, у якому закладаються основи особистості. У її розвитку родина виконує такі важливі функції, як регулювання фізичного та емоційного розвитку, вплив на розвиток психологічної статі, вплив на розумовий розвиток, ознайомлення дитини з соціальними нормами, формування ціннісних орієнтацій, соціальна підтримка дитини.

    Виконанню цих функцій сприяє клімат родинних відносин, режим родинного життя, зміст діяльності, притаманний різним поколінням членів родини.

    Тому свою роботу з батьками учнів класний керівник повинен здійснювати за такими напрямами:

 •  ознайомлення з умовами життя родини, її психологічним кліматом,

        особливостями поведінки дитини в родині;

 •  визначення рівня педагогічної культури батьків. Виявлення труднощів,

        які відчувають батьки;

 •  виявлення позитивного досвіду родинного виховання з метою його

подальшого поширення.

Принципи виховання

 •  єдність національного і загальнолюдського – формування свідомості, любові до рідної землі і свого народу; оволодіння українською мовою, використання всіх багатств і засобів у мовній практиці, прищеплення шанобливого ставлення до культури, спадщини тощо, традицій і звичаїв народів, що населяють Україну, оволодіння надбаннями світової культури;
 •  природовідповідальність у вихованні – врахування у процесі виховання багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх психологічних, національних і релігійних особливостей;
 •  гуманізація виховання – пріоритет завдань самореалізації особистості вихованця, створення умов для вияву обдарованості і талантів дітей, формування гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої, милосердної;
 •  безперервність і наступність виховання – досягнення цілісності і наступності у вихованні; перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини; нероздільність знання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання, формування особистості;
 •  єдність навчання і виховання – розвиток і формування особистості, опанування нею національною і світовою культурою здійснюється як єдиний процес, що передбачає набуття знань, вироблення ставлень та цінностей, які в кінцевому рахунку обумовлюють світогляд та ідеали людини;
 •  диференціація та індивідуалізація виховного процесу – врахування у виховній роботі рівня фізичного, психічного, духовного та інтелектуального розвитку вихованців, стимулювання активності, розкриття творчої індивідуальності кожного;
 •  гармонія родинного і суспільного виховання – організація педагогічного всеобучу батьків, об’єднання і координація зусиль усіх суспільних інструкцій.

    Методологічні засади програми:

 1.  Основні положення Закону України «Про середню освіту».
 2.  Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України.
 3.  Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні.
 4.  Концепції національного виховання, Концепції громадянського виховання позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді.
 5.  Закон України «Про захист суспільної моралі».
 6.  Конвенція ООН «Про права дитини».
 7.  Програма «Українська родина».
 8.  Державна програма з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві.
 9.  Державна програма «Репродуктивне здоров`я нації».

    

Очікувані результати:

Створення виховного простору, який:

 •  формуватиме ціннісне ставлення особистості до себе, людей, природи, праці, мистецтва, держави, суспільства, історичних, культурних і духовних надбань рідного краю та забезпечуватиме гармонійний розвиток особистості, її громадянську та соціальну активність;
 •  активізує позитивні зміни в динаміці розвитку в учнів ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів.

РОЗДІЛ І «ВИХОВАЙ СЕБЕ САМ»

(Ціннісне ставлення до себе)

Завдання:

 1.  Виховання позитивного ставлення до себе та оточуючих.
 2.  Розвиток навичок ефективного спілкування з усіма членами учнівського колективу, усього соціуму.
 3.  Вироблення рис свідомого ставлення до власного здоров`я, прагнення зміцнювати його.
 4.  Виховувати повагу до своїх батьків, рідних, оточуючих людей.

 1.  КЛАС
 2.  Вступне    діагностування    за    методикою    «Моральна    поведінка

вихованця».

Мета: визначення якісної і кількісної оцінки моральної поведінки учнів, прояву громадської активності, товариськості, самокритичності.

 1.  Створення блогу класу «Шлях пізнання «Першого А» (http://favoritegclass.blogspot.com/)

Мета: пропагувати серед учнів класу інтерактивну форму висвітлення інформації про справи класу у соціальній мережі; призначити відповідальних за оформлення та поповнення інформацією сторінок блогу.

 1.  Диспут «Хто я? Який я?»

Мета: формувати в дітей власне «Я»; виховувати гуманну, творчу, соціально активну особистість, здатну бережно ставитися до всього, що її оточує.

 1.  Бесіда «Дорога від дому до школи».

Мета: сприяти виробленню в п`ятикласників уваги під час руху до школи та з неї, бережливого ставлення до власного здоров`я та здоров`я інших.

 1.  Класна година «Освіта як складова частина успіху».

Мета: виховувати в учнів бажання добре вчитися, здобувати міцні знання, розвивати свій талант, здібності для того, щоб бути освіченою людиною і приносити користь іншим людям, державі; розвивати інтерес до традицій свого навчального закладу, почуття гордості за її успіхи.

 1.  Етична бесіда «Що означає бути вихованою людиною».

Мета: поглибити і поширити поняття учнів про ввічливість; показати необхідність виконання правил культурної поведінки й спілкування.

 1.  Диспут «У чому сенс вислову: «Людині потрібна мрія, як птахові крила для польоту»?».

Мета: розвивати вміння вихованців висловлювати власні думки та бути толерантними слухачами під час обговорення дискусійних питань; формувати навики естетичного спілкування, любові до українського слова.

 1.  Виховна година «Добрим бути просто чи не просто?».

Мета: допомогти учням осягнути, що значить бути добрим, що лежить в основі доброти, доброго вчинку; славлячи добро в людині, її справах і ставленні до інших, розвивати в учнів бажання творити добро.

 1.  Бесіда «Давайте подумаємо про раціональне використання часу».

Мета: привчати учнівську молодь раціонально використовувати свій час та з повагою ставитися до часу інших людей.

 1.   Диспут «Вчинок і наслідок».

Мета: формувати в учнів поняття про вчинок і наслідок;

Учити думати про наслідки своїх вчинків; розвивати вміння оцінювати свої вчинки і приймати рішення, співвідносити свої дії з діями інших; виховувати в учнів здатність протидіяти.

 1.   Діагностування «Соціометрія».

Мета: виявити міжособистісні стосунки в класному колективі.

 1.  КЛАС

 1.  Діагностування «Самооцінка колективізму».

Мета: самоаналіз наявності почуття колективізму у школяра.

 1.  Класна година «Що означає бути справедливим?».

Мета: розвивати в учнів природжене відчуття справедливості; допомогти їм зрозуміти, що від справедливості виграє кожен.

 1.  Бесіда «У правді сила».

Мета: виховувати  в  учнів  почуття  правдивості і справедливості до себе та своїх друзів; привчати вихованців до щирості у словах та діях, не допускати лихослов`я, несправедливості та обману.

 1.  Відверта розмова: «Мої плани і плани мого класу».

Мета: допомогти  вихованцям  зрозуміти,  що  не  завжди  те,  що  хоче одна людина   має   підтримувати    колектив;   розвивати   таким   чином   почуття колективізму, відповідальності за свої слова та вчинки.

 1.  Круглий стіл: «Активний відпочинок та його види».

Мета: з`ясувати з учнями, яким буває відпочинок, та які види до вподоби їм; розвивати  вміння  правильно  відпочивати та отримувати від цього насолоду.

 1.  Година спілкування: «Розкажи про свою улюблену справу».

Мета: розвивати  вміння учнів розкривати свої думки, захоплювати цікавою розповіддю;  виховувати почуття стриманості, поваги та вміння бути цікавим співрозмовником.

 1.  Виховна година « Історія мого села».

Мета: розвивати  пізнавальні риси в молодій особистості; виховувати в дітях потяг до знань, до історичного минулого свого населеного пункту, людей, які в ньому проживають.

 1.  Виховна година: « Комп`ютер – товариш чи ворог?».

Мета: допомогти  вихованцям  зрозуміти  позитивне  та  негативне з начення комп`ютера  у  житті  людини;   продемонструвати  відеоролик  про  безпечне користування   Інтернетом   та   розумне   використання   інформації  з різних соцмереж.

 1.  Ділова гра: «Якби я був учителем…».

Мета: виховувати  у  дітей  повагу  до  учительської професії; запропонувати рольову    гру,    на    прикладі    якої    розвивати    вміння    учнів   розрізняти справедливість, доброзичливість, тактовність, чуйність.

 1.   Діагностичне анкетування.

Мета: виявлення позитивних змін у формуванні особистості та учнівського колективу.

 1.  КЛАС

 1.  Анкетування з метою виявлення самооцінки учнів.
 2.  Усний журнал на тему: «Доброта й милосердя у твоєму житті».

Мета:   ознайомити   учнів   із   поняттями   та   законами   доброти,   честі, справедливості;  формувати найвищі людські цінності: виховувати почуття людської  гідності,  бажання духовно вдосконалюватись;  розвивати творчу уяву, мислення, пізнавальний інтерес.

     3. Урок з ПДР. Заборонні дорожні знаки.

Мета: ознайомити учнів із заборонними знаками, їх призначенням, загальною ознакою оборони, діями водіїв у відповідності з вимогами заборонних знаків; наслідками порушення вимог, уведених установленим знаком; перевірити рівень засвоєних знань учнями.

    4. Виховна година «Як розмовляти, щоб тебе розуміли».

Мета:    ознайомити   дітей   з  основними   правилами   спілкування;    учити застосовувати   їх   у   житті;   залучати   учнів   до   рольового   моделювання  з   метою   набуття   власного   досвіду;   розвивати  увагу,  спостережливість, культуру мовлення; виховувати культуру спілкування, повагу до співрозмовника.

    5. Тренінг «Здоров’я – це життя».

План-конспект тренінгу на заявлену тему для учнів 8-10 класів, мета якого - поповнити свої знання про здоров’я, здоровий спосіб життя та фактори, що впливають на здоров’я; сформувати бачення та усвідомлення власних пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життя.

 1.  Пізнавальний калейдоскоп «Усе про каву».

Мета: поглибити знання учнів про каву як рослину, її біологічні особливості; ознайомитися з хімічним складом кавових зерен, їх корисністю і шкідливістю, історією поширення кави по світу.

 1.  Тренінг «Обираємо професію разом».

Мета: звернути увагу на проблеми усвідомленого вибору професій з урахуванням потреб; розширити в учнів знання про світ професій; розвивати здібності  співвідносити  зовнішні характеристики  людей  з  їх  професіями.                                 

 1.   Година спілкування: «Толерантність врятує світ».

Після цього заняття учні зможуть: пояснювати, що означає поняття «толерантність»; розповідати, чому терпимість є умовою збереження миру; досягати компромісу в конфліктних ситуаціях; удосконалити навички роботи у групах, уміння логічно та критично мислити.

 1.  Бесіда «У чистій воді риби багато, у доброзичливої людини друзів багато».

Мета: шляхом створення психологічних ситуацій вибору, підвести учнів із мовленнєвими вадами до розуміння важливості взаємодопомоги в колективі; сприяти створенню дружнього дитячого колективу, виховувати чемне ставлення учнів одне до одного.

 1.   Виховна година: «Немає друга шукай, а знайшов тримай».

Мета: уточнити й закріпити уявлення учнів про товариські взаємини, дружбу, взаємодопомогу; спонукати дітей до дружби та товаришування; виховувати бажання бути справжнім другом.

 

 1.  КЛАС

 1.  Класні збори: «Колектив – велика сила: усі за одного, один за всіх – будь-яка справа має успіх».

Мета: уточнити уявлення дітей про життя, працю в колективі; ознайомити з правилами чемності для хлопчиків і дівчат; розвивати вміння оцінювати свої вчинки, визначати свою роль у колективі, авторитет колективу.

 1.  Бесіда «Життя без насильства».

Мета: ознайомити дітей із документами, які захищають їх права; теоретично обґрунтувати сутність насильства, з’ясувати основні причини насильства над дітьми в середовищі сім’ї та виявлення шляхів його подолання

 1.  Літературний калейдоскоп: «Хороша книга».

Мета: сприяти формуванню читацьких смаків; розширювати читацькі інтереси учнів; заохочувати до читання книг; розвивати пам’ять учнів, уміти переказувати та розповідати

 1.  Година спілкування: «Людина та її здоров’я».

Мета: формувати власну внутрішню позицію щодо свого здоров’я на основі позитивних перспективних мотивів; поглиблювати усвідомлення поняття „здоров’я”, його багатогранності, необхідності турботи про нього; розширювати знання про негативний уплив шкідливих звичок.

 1.  Диспут «Життя – це можливість. Скористайся нею!».

Мета: знайомити учнів із людськими чеснотами, дати можливість упевнитись, що успіх залежить від власних зусиль, від того, наскільки вони будуть людяними, гуманними, толерантними.

 1.  Виховна година «Молодь за здорове майбутнє».

Мета: виховувати негативне ставлення до шкідливих звичок; сформувати позитивне ставлення до власного здоров’я та життєвих звичок.

 1.  Бесіда «Поведінка учня. Безпека школяра. Правила поведінки учня під час шкільних масових заходів».

Мета:  розказати учням  про  паніку,  про  правила  поведінки учня під час

масових заходів;  продовжувати формувати уявлення про вплив поведінки на власне здоров’я та здоров’я оточуючих людей; спонукати школярів до виконання  правил  безпечної  поведінки  під час шкільних масових заходів.

 1.  Виховна година „Світ рятує Доброта”.

Мета: формувати морально-етичні основи дитячої особистості засобами слова; розширювати поняття про доброту та красу людської душі; з’ясувати зміст нових понять; на основі змісту казок поглиблювати уявлення про етику людських стосунків.

 1.  Класна година: «Коли ви вмирали, вам дзвони не грали».

Мета: поглибити, конкретизувати й узагальнити знання про діяльність УПА та дати їй оцінку; розвивати вміння збирати й аналізувати інформацію з різних джерел, систематизувати знання, готувати аргументовану відповідь, вести дискусію.

 1.   Година спілкування «Я – за безпечний Інтернет». Розробка виховного заходу для учнів 8-х класів з медіапрезентацією та медіафайлами, що присвячений Дню безпечного Інтернету в Україні (7 лютого).

Мета: ознайомити з правилами Інтернету, яких треба суворо дотримуватись.

 1.  КЛАС

 1.  Виховна година «Людина починається з добра».

Мета: формувати в учнів ціннісну орієнтацію та здатність формулювати власні моральні судження; розвивати вміння учнів відрізняти погане від доброго; виховувати в них позитивне світосприйняття.

 1.  Ток-шоу "Патріотизм".

Мету ток-шоу можна визначити так: „Сподіваємось, що сьогоднішня тема не залишить байдужими, й кожен зробить висновки та висловить власну думку з обговорюваної проблеми”.

 1.  Диспут «Психологічне здоров’я».

Мета: розширювати й узагальнювати поняття про поведінку між людьми; про вихованість і чемність, людську доброту й милосердя та вплив цих чинників на здоров’я людини; прищеплювати бажання свідомо дотримуватись усталених норм поведінки в суспільстві.

 1.  Спортивні змагання «Мої друзі, батьки і я – за здоровий спосіб життя».

Мета: забезпечити ефективний відпочинок дітей, учасників змагань, створити хороший настрій, розвивати руховий апарат, фізичну витривалість, високу працездатність; прищеплювати прагнення турбуватися про своє здоров’я; виховувати любов до фізкультури та спорту, почуття дружби.

 1.  Година спілкування «Ти – саме життя…».  (До 22 березня – Всесвітнього дня води).

Мета: ознайомити учнів із цікавими фактами про воду та зосередити увагу на її унікальних властивостях; формувати творчу, працелюбну особистість з усвідомленням себе як часточки природи; формувати уявлення про роль і значення води у житті людини.

 1.  Усний журнал «Краса в імені твоїм».

Мета: ознайомити присутніх із тим, як виникли імена, пояснити значення та походження найпоширеніших жіночих та чоловічих імен; розвивати у вихованців артистичні здібності, дикцію, правильність вимови; виховувати повагу до рідкісних імен.

 1.  Година спілкування: «Сильні духом».

Мета: виховувати позитивне ставлення до людей з обмеженими можливостями; ознайомити з організаціями, які піклуються про інвалідів; розкрити проблеми людей-інвалідів і засоби їх вирішення

 1.  Диспут «Чесність та правдивість».  

Мета: розширити зміст понять „чесність” і „правдивість”; виховувати в учнів негативне ставлення до брехні, обману. Під час роздумів, аналізу підвести дітей до висновків: будь-який обман із часом викривають, і тому він не є виходом із критичної ситуації.

 1.  Година спілкування з елементами тренінгу: «Від мрії – до професії».

Мета: допомогти дев`ятикласникам у визначенні своєї мети стосовно майбутньої професії, намітити шляхи її досягнення, дати рекомендації щодо правильного вибору професії; формувати в учнів потребу у самовдосконаленні.

 1.   Виховна година «Будуйте храм в своїй душі».  

Розробка виховної години на заявлену тему з медіапрезентацією, мету якої можна визначити так: кожен хоче жити добре, красиво. Безперечно, матеріальна сторона життя у сучасному світі - не мало важить, але зараз чомусь склалася така тенденція, що багатство, добробут, статки переважили, і ми забули, що людині дано ще і духовний світ.

РОЗДІЛ ІІ «МОРАЛЬ, ДЕРЖАВА І СУСПІЛЬСТВО»

(Ціннісне ставлення до сім`ї, родини, держави і суспільства)

Завдання:

 1.  Виховувати загальнолюдські моральні цінності:людяність, правдивість, повагу до оточуючих.
 2.  Розвивати вміння учнів приймати виважені рішення у будь-яких ситуаціях, що не спричинятиме порушенню прав і свобод власних і оточуючих людей.
 3.  Прививати любов та відповідальне ставлення до своїх батьків, рідних людей, дбати про їх старість.

5 – 9 КЛАС

 1.  Година спілкування «Добре там жити, де вміють дружити».

Мета: виховувати почуття справжньої дружби, колективізму, чесності, щирості у відносинах, відповідальності перед другом, уміння допомогти у важку хвилину; довести до свідомості дітей, що у дружбі велика сила; сприяти зміцненню класного колективу.

 1.  Інтелектуальна гра «Звичаї та традиції українського народу».

 Мета: розвивати інтерес учнів до вивчення історії, географії, культури та традицій рідного краю; зміцнювати їх почуття національної гордості й гідності.

 1.  Усний журнал «Сім чудес України».  

Мета: розширити знання учнів про Україну як державу, в якій ми живемо; ознайомити дітей з історично відомими місцями України; формувати та розвивати патріотичні почуття учнів, любов та повагу до рідної землі.

 1.  Виховна година «Родинне виховання: заповіді ввічливості та добра»

Розробка заходу на заявлену тему з медіапрезентацією та методичними додатками, що має таку структуру: засади родинного виховання; гра «Закінч речення», «Чарівні слова», «Перевал кмітливих» та інші.

 1.  Година спілкування: «День захисника Вітчизни».  

Мета: ознайомити учнів з історією свята; розвивати критичне мислення (вчити зіставляти факти, події; аналізувати власні дії, виправляти помилки); виховувати почуття патріотизму, мужності, моральні якості.

 1.  Родинне свято.  

Мета: розширити та поглибити знання дітей про історію та традиції рідного краю; розвивати українське мовлення дітей, їх увагу та кмітливість; виховувати повагу до рідного краю, до отчого дому.

 1.  Єдиний урок патріотизму: «Ще не вмерла України і слава, і воля…».

Мета: розширити знання дітей про свою державу, її історію, символи української нації; розвинути відчуття поваги та гордості до своєї Батьківщини, учити її любити та шанувати.

 1.  Усний журнал «Україно, квіте любий, сонячная руто…».  

Мета: ознайомлення учнів зі зв’язками відомих зарубіжних письменників з Україною та зацікавлення творчістю авторів, чия творчість і життя були пов’язані з Україною.

 1.  Інтегроване заняття «Я хочу малювати нашу Україну».   

Мета: ознайомити вихованців із творчістю Т. Шевченка, як видатного поета та художника; пробуджувати інтерес до вивчення мистецької спадщини Кобзаря; виховувати любов до мистецтва рідного краю.

 1.  Пізнавальний калейдоскоп «Весна-красна».  

Мета: за участю учнів відтворити обстановку традиційних українських святкувань; продовжити роботу над поглибленням знань про багатство національної культури, про традиційні українські свята, допомогти усвідомити їх значення.

 1.   Вечір української пісні «Наша дума, наша пісня – не вмре, не загине».

Мета: висвітлити роль, значення та невичерпну силу пісні в житті людини від прапрадідівських часів до наших днів.  

 1.  Виховна година «До родини на гостину».  

Мету якого можна висловити так:

На околиці села, як мовиться в казці,

Жив веселий дід Хома і баба Параска.

Біля хати у садку діти гомоніли,

Розважалися малі, а старі раділи.

Дід пішов гончарювати, на сопілці грати.

Баба вчила вишивати та пісні співати.

 1.   Усний журнал «Цвіти і смійся, рідне слово! У серці щирому звучи!».

Мета: сприяти усвідомленню значення рідної мови, привернути увагу до мовної культури; формувати комунікативні здібності учнів.

 1.  Сценарій КВК для дітей і батьків.  

Мета: виховувати в учнів потяг до знань, залучивши до даного заходу батьків, сприяти тісній співпраці та визнання батьками своєї приналежності та безпосередньої участі у навчально-виховному процесі.

 1.   Творчий проект «Батько розуму навчає».  

Мета: дізнатись якомога більше про свого тата (його дитячі роки, його інтереси, захоплення тощо); виховувати в дітей любов і повагу до батьків, удячність за їх турботу.

 1.   Година спілкування «Їх долі обпалені війною».  

Мета: ознайомити учнів із передумовами афганської війни, через поезію та пісню донести до їхніх сердець основну думку: війна – це безумство, це невиправдана жорстокість.

 1.   Година спілкування «Мій край».  

Мета: виховання любові до рідного краю, зацікавленості до його історичного минулого; активізація розумової та мовленнєвої діяльності школярів; розвиток художніх здібностей.

 1.   Година спілкування «Україна – наш спільний дім».  

Мета: ознайомити учнів з основними державотворчими подіями становлення незалежної України, вивчення основних засад демократичного та суспільного ладу України, її досягнень за останні роки.

 1.   Пізнавальний калейдоскоп «Свято Різдва».   

Мета: ознайомити учнів з обрядом святкування Різдва Христова; розвивати творчі здібності й естетичні смаки дітей; виховувати любов і повагу до традицій українського народу; формування національної свідомості учнів.

 1.   Диспут «Волонтери – люди доброї волі».  

Мета: ознайомити учнів із поняттям «волонтер»; створити умови для виховання небайдужого ставлення до людей, які потребують допомоги; стимулювати пізнавальний інтерес до основ моральної культури.

 1.   Виховна година «Моя Україна – моя Батьківщина».

Мета: формувати громадянську позицію в учнів, розуміння особистої причетності до всіх подій, які відбуваються в Україні, шанобливе ставлення до нетлінних духовних скарбниць народу, повагу до національних символів, традицій, оберегів; виховувати в учнів почуття патріотизму, національної свідомості.

 1.   Народознавче свято «Мала хата – гостей багато».   

Мета: визначити роль обрядової музики в музичній народній творчості; прилучати дітей до звичаїв та обрядів нашого народу.

 1.  Літературна майстерня «Не треба слів, хай буде тільки діло…».

(Розробка виховного заходу у формі історико-літературної композиції, що присвячений пам’яті Олени Теліги).

Мета: ознайомити із життям і творчістю української поетеси та активної громадської діячки Олени Теліги; розвивати уміння давати оцінку складним історичним подіям.

 1.  Усний журнал «Зимові свята в народному календарі».   

Мета: ознайомити учнів з календарно-обрядовими святами зимових місяців, збагачувати знання дітей про традиції українського народу; збагачувати словниковий запас учнів; формувати морально-етичні навички.

 1.  Бесіда «Традиційне харчування українців».  

Мета: ознайомити учнів із традиційною кухнею українців, козацькою кухнею, розширити уявлення учнів про деякі рецепти наших предків; виховувати шанобливе ставлення до звичаїв, обрядів нашого народу.

 1.   Виховний позакласний захід «Чорнобиль – скорбота пам'яті людської».   

Мета: осмислити й усвідомити масштаби трагічних подій; розбудити почуття відповідальності перед наступними поколіннями; виховувати глибоку повагу до людей, які віддали своє життя в ім’я майбутнього життя людства.

 1.   Година спілкування «Хліб – годувальник, всьому голова».

Мета: виховувати в підлітків бережне ставлення до хліба, повагу до хліборобів.

 1.  Усний журнал «Класифікація та причини виникнення надзвичайних ситуацій мирного часу».  

Мета: ознайомити учнів із Законом України про цивільний захист, повторити правила техніки безпеки в надзвичайних ситуаціях і дії учнів; продовжувати вчити учнів правилам захисту себе й оточуючих; вивчити способи та засоби захисту.

 1.   Диспут «Вірус лихослів’я… Як його подолати?».  

Сценарій проведення диспуту на заявлену тему, мету якого можна визначити в такий спосіб:

Знав би ти, Тарасе, гине мова!

Суржиком забруднені вуста,

Тільки й чуєш покруч замість слова:

Класно, кльово, супер, наркота!

 1.   Родинне свято «Та сторона мила, де мати народила».   

Мета: виховати почуття поваги до звичаїв і обрядів, відчуття належності до України; сформувати у школярів гуманістичні громадянські орієнтири.

 1.  Усний журнал «Державна та народна символіка України». 

Розробка усного журналу на заявлену тему, символічним девізом якого можна вважати слова українського письменника Олександра Довженка: «Людина завжди повинна пам’ятати, звідки вона пішла в життя. Людина не має права бути безбатченком».

 1.   Виховна година «Я не мислю України без калини…».  

Розробка виховного заходу для учнів 7 класу з використанням авторських віршів учителя. Використання народних символів сприяє формуванню в учнів поняття про калину як символ України, символ людської мудрості, краси та здоров’я, розвиває кругозір, мовлення, уяву дітей, спонукає до розвитку творчих здібностей.

 1.   Проект «Україна в моєму житті. Україна в моєму серці».  

Мета: сформувати в учнів адекватне ставлення та сприйняття української мови, культури, традицій тощо; спонукати учасників проекту до прагнення пізнавати нове про українське; підвищити рівень національної самосвідомості учасників.

 1.   Урок зустріч «Пишаюся своєю професією».  

Метою даної методичної розробки є удосконалення досвіду проведення позакласних заходів. На сучасному етапі перед професійною освітою багато завдань, але найголовніше – виховувати гідних громадян, усебічно розвинених особистостей із широким світоглядом, високим рівнем інтелекту, висококваліфікованих спеціалістів.

 1.   Диспут «Жінки й Україна».  

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю видатних українських жінок, які зробили великий внесок у розвиток української культури; виховувати шанобливе ставлення до жінок як особистості, почуття національної гордості, любов до рідного краю; розвивати духовність.

 1.   Урок-пам`яті «День слави та печалі».  

(Розробка уроку-пам’яті, який присвячений річниці бою під Крутами з медіа презентацією).

Мета: на основі доступних історичних джерел відтворити одну з драматичних сторінок української революції – бій на ст. Крути.

 1.   Бесіда «Обереги моєї оселі».   

Мета: пропаганда серед учнів літератури з народознавства, історії нашого народу, його мови, звичаїв; пробудити зацікавленість народною символікою, прикметами, невмирущими скарбами нашого народу.  

 1.   Диспут «Де є любов, там є життя».  

Мета якого може бути зрозумілою з таких слів: Кохання – це те почуття, що облагороджує людину, робить її кращою. Заради кохання звершуються подвиги. Саме кохання розтоплює непорозуміння, ніколи не допустить жорстокості.

 1.   Літературна композиція «Бабуся – берегиня мого роду».     

Мета: виховувати почуття людяності, милосердя, співчуття та шанобливого ставлення до людей похилого віку; прищеплювати глибоке почуття поваги до родини, роду.

 1.    Усний журнал «День пам'яті жертв голодомору 1932-1933 рр.».

Мета: знайомлячи учнів із жахливими фактами геноциду окупаційної влади проти українського народу, викликаючи жаль, співчуття, обурення та ненависть до катів, поглиблювати розуміння цінності свободи й незалежності України.

 1.   Родинне свято «Батько й мати – два сонця гарячих».  

Мета: розкрити роль батька і матері у формуванні родинних традицій.  

 1.   Диспут «Традиції гостинності».   

Мета: ознайомити учнів із традиційними обрядами вітання українців у різних регіонах, відроджувати українські народні традиції та обряди

 1.   Виховна година «Берегиня вроди – хустка».  

Мета: провести народознавче дослідження, визначивши обрядове значення української хустки; дослідити, як у творах письменників і народній творчості відображено обрядове значення хустки; розвивати творчі здібності учнів

 1.   «Жива» газета «Перлини народної мудрості».  

Мета: виховання любові до рідного краю, Батьківщини, народу, українських традицій і звичаїв, моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури.

 1.   Літературна майстерня  «Муза кохання».  

Мета: ознайомити учнів з історіями кохання видатних особистостей, зі зразками інтимної лірики; прищеплювати інтерес до поезії, розвивати любов до мистецтва слова; показати учням красу та складність людських почуттів.

 1.   Родинне свято «Таточко рідний, найкращий у світі».  

Мета: згуртовувати учнівський і батьківський колективи; розвивати в учнів почуття обов’язку перед родиною; виховувати в учнів шанобливе ставлення до своєї сім’ї та батьків.

 1.   Виховна година «Цілую хліб гарячий на столі, що пахне сонцем, щедрістю та полем».   

Мета: ознайомити з історією вирощування хліба, з народними традиціями, пов’язаними з хлібом; виховувати шанобливе ставлення до хліба, повагу до праці хлібороба.

 1.   Вечір пам`яті «Пам’ять серця стоїть на посту».   

Мета: розвивати політичну культуру; сприяти збагаченню знань із періоду Другої світової війни.

 1.   Інтерактивна гра «Права людини».   

Мета: формування правової культури, уміння спілкування, знання прав і обов’язків; розвивати в молодих громадян України почуття людської гідності; виховувати повагу до прав і основних свобод людини.

 1.   Виховна година «Наші обереги».   

Мета: виховати повагу до родовідної пам’яті, до стародавніх символів наших предків; сформувати бережливе ставлення до традицій і духовних надбань народу.

 1.   Літературно-музична композиція «Твори, співай – свій рід не забувай».   

Мета: долучати учнів до народних витоків, розвивати творчі здібності, естетичні смаки, виховувати патріотичні почуття, бажання зберігати та відновлювати народні традиції. Українська пісня – це райдужна душа нашого народу, це сміх і сльози, це туга й надія, це символ краси.

 1.   Година спілкування «Роль матері у вихованні дитини».  

Мета: розкрити роль Матері Божої, рідної мами та неньки-України в житті кожної людини; виховувати в дітей любов, побожність, патріотизм.

 1.   Бесіда «Козацькому роду – нема переводу».   

Мета: формування в учнів цілісного духовного світогляду та почуття патріотизму; поглиблення знань учнів про звичаї, обряди, атрибути, пов’язані з козацькою минувшиною.

 1.   Поетична кавярня «Жінка – краса та гордість України».  

Мета: формування особистості, яка має почуття гідності, багатий духовний світ; розвиток уважного ставлення до слова, бажання берегти національну культуру; виховання поваги до жінки, навчання зосередженню й цілеспрямованості.

 1.   Брейн-ринг «Знання – це скарб».   

Мета: спрямувати діяльність учніів на активізацію творчого та розумового потенціалу, пов’язаного з вивченням навчальних дисциплін; стимулювати до поглиблення знань шляхом змагань інтелектуального характеру.

 

РОЗДІЛ ІІІ «ПРИРОДА НЕ ХРАМ, А МАЙСТЕРНЯ І ЛЮДИНА В НІЙ ПРАЦІВНИК»

(Ціннісне ставлення до природи, до праці)

Завдання:

 1.  Вироблення свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства.
 2.  Виховання почуття господаря й господарської відповідальності.
 3.  Формування розуміння необхідної гармонії людини з природою.
 4.  Оволодіння знаннями про природу свого краю.
 5.  Виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство, основу життя на землі.
 6.  Формування готовності до активної екологічної діяльності.
 7.  Формування основ глобального екологічного мислення.

5 – 9 КЛАСИ

 1.  Науково-практична міні-конференція «Де знищується природа, там закінчується життя».

Мета: конференції: проаналізувати дані спостережень за станом повітря та води, вивчення матеріалу з предмету «Я і Україна» й «Основи здоров’я»; конкурси емблем,  малюнків-плакатів, віршів; осмислити та виробити заходи збереження нашого довкілля.

 1.  Година спілкування «Легенди про первоцвіти».  

Мета: прививати бережливе ставлення до навколишнього середовища.

 1.  Класна година «Не рубай ялинку, не губи тваринку, а краще природу бережи».  

Мета: розширити знання дітей про природу, про вплив поведінки людини на природу; формувати екологічну культуру та свідомість дітей; виховувати в них бережливе ставлення до природи.

 1.  Виховна година «У кого бджоли – у  того й мед».  

Мета: виховувати любов до природи; ознайомити з лікувальними властивостями меду та життям бджіл; інформувати про легенди, пов’язані з бджолами; прищеплювати любов і повагу до професії пасічника.

 1.  Акція «Енергозбереження».   

Мета: навчати оцінювати запаси енергетичних ресурсів; формувати переконаність у можливості раціонального використання природних ресурсів; навчати оцінювати побутові втрати енергії; підвести до висновку про можливість раціонального використання енергії.

 1.  Виступ агітбригади «Допоможемо природі».  

Мета: сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їхнього творчого мислення, залучати до екологічної та природоохоронної роботи; навчити бачити та цінувати красу рідної Землі та бережливе ставлення до неї.

 1.  Міні-проект «З природою живи у дружбі».   

Мета: зібрати відомості про рослини, якими лікувались у давнину наші предки, які ростуть на території краю, які є цінним джерелом лікувальних можливостей.

 1.  Інтелектуально-пізнавальна гра «Золотий голос України».  

Мета: розширити та закріпити знання учнів про птахів та їхню поведінку, спосіб життя, спілкування, роль і місце у природі, значення в житті людини; розвивати допитливість, спостережливість, інтерес до пташиного світу; виховувати у школярів любов до пернатих.

 1.  Бесіда «Людину прикрашає праця».  

Розробка виховного заходу на дану тему, мету якого можна пояснити такими рядками:

Професій безліч є цікавих,

Але свою вгадати як?

Потрібно лікувать хвороби,

Водить у космос кораблі…

Та я із роду хліборобів,

І родовід мій од землі.

 1.   Усний журнал «Всесвіт нам бентежить мрії…» (до Всесвітнього дня

авіації та космонавтики).

Мета: дослідити та розкрити вклад українських вчених і конструкторів у розробку основ теорії створення ракет, міжпланетних польотів, практичної космонавтики й авіабудівництва.

 1.   Наукова конференція «Рослини – символи України».   

Мета: розширювати знання дітей про рослини – символи України; формувати вміння повноцінно сприймати художні й науково-пізнавальні тексти; розвивати мовленнєві вміння, брати участь у колективному обговоренні питання.

 1.   Година спілкування «Чотирнадцяте сузір’я: уплив Космосу на свідомість людства».  

Мета: активізувати раніше набуті знання дітей про сузір’я, Сонячну систему, планету Земля та її супутник; збагатити знаннями про космогонічні уявлення стародавніх людей, познайомивши їх із міфами народів світу.

 1.   Театралізоване дійство «Людина і природа: трагедія чи ідилія?».

Мета: виховувати дбайливе ставлення учнів до навколишнього середовища та привернути увагу до глобальних екологічних проблем, примусити замислитись над шляхами їх розв’язання.

 1.   Загальносільські толоки.

Мета: залучення батьків, дітей, усієї громади населеного пункту до очищення вулиць від забруднень, не допускати засмічення територій.

 1.   Робота агітбригад щодо роз`яснення молодшим школярам важливості бережливого ставлення до природи та її збереження.
 2.   Класні збори «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять!».

Мета: розвивати у вихованців почуття відповідальності за збереження навколишнього світу; прививати відповідальність за підтримання чистоти і порядку у місцях перебування.

 1.   Проект «Природа рідна – наша втіха, тож  хай вона не знає лиха».

Мета: створити умови для збагачення індивідуального досвіду дітей про проблеми екології; спонукати до пошуково-дослідницької роботи по збору й обробці інформації.

 1.   Година спілкування «Природа - це казка, яку треба читати серцем».

Мета: сприяти вихованню в учнів любові до природи, готовності берегти та примножувати її багатства.  

 1.   Конференція «Рослини-символи України».  

Мета: розширювати знання дітей про рослини-символи України; формувати вміння повноцінно сприймати художні й науково-пізнавальні тексти; розвивати мовленнєві вміння, брати участь у колективному обговоренні питання.

 1.   Усний журнал «Зустріч птахів».  

Розробка виховного заходу, мету якого можна окреслити так:

Вже весна прийшла в оселі,

Розквітла земля, рясний садок,

І летять веселі

Зграї радісних пташок.

 1.   Виховна година «Осінь в гості завітала…».  

Сценарій проведення виховного заходу, мету якого можна окреслити словами: з давніх-давен люди прагнули жити у злагоді з природою, а осінь – особлива пора – золотокоса, багата та щедра. Ось ми і прославляємо осінь, дякуємо їй за щедрі дари, а також роботящим рукам, які допомогли зібрати ці дарунки.

 1.   Літературна майстерня «У гостях у цариці Природи».   

Мета: виховувати любов і ціннісне ставлення до природи; розвивати інтерес до поезії; тренувати навички декламування та інсценізації

 1.   Екологічний аукціон.   

Мета: привернути увагу учнів до проблеми сміття; розвивати в них екологічне мислення; виховувати бережливе ставлення учнів до природи.

 1.   Театралізоване дійство «Людина і природа: трагедія чи ідилія?»   

Мета: виховувати дбайливе ставлення учнів до навколишнього середовища та привернути увагу до глобальних екологічних проблем, примусити замислитись над шляхами їх розв’язання.

 1.   Міс екологія.  

Сценарій проведення конкурсно-розважальної програми на заявлену тему. Її мету можна окреслити так: «У людини повинно бути майбутнє світле, радісне. Природа – це середовище, в якому ми живемо. Ми її повинні берегти».

 1.   Диспут «Збережи ялинку».  

Мета: розширити та збагатити знання дітей про природу, показати її значення для людини, формувати уяву, фантазію та спостережливість, виховувати дбайливе ставлення до природи.

 1.   Пізнавальний калейдоскоп «Краса Космосу».   

Мета: розвивати вміння та здібності бачити, сприймати та відчувати красу Космосу; розвивати в дітей уміння порівнювати, аналізувати й робити висновки.

 1.   Екологічний аукціон «Дерева нашого лісу».

Мета: узагальнити та розширити знання учнів про дерева наших лісів, про найвищі та найстаріші дерева планети, дерева-символи, значення дерев у житті людини; виховувати екологічну свідомість юних громадян України; розвивати пізнавальний процес, уміння працювати колективно.

 1.   Бесіда «Світ дивовижної природи давайте, друзі, берегти!».   

Мета: сприяти формуванню екологічної культури, етичних взаємовідносин людини з довкіллям засобами мистецтва; виховувати любов до природи рідного краю, бережне ставлення до неї, розширити знання дітей про рослини та тварин, природні явища.

 1.   Екологічна науково-практична конференція «Проблеми планети Земля».

Мета: привернути увагу учнів до побутових відходів; виявити джерела екологічних проблем, як наслідок неадекватних дій людей.

 1.   Екологічна конференція «Здоров’я малої річки – здоров’я села, міста, держави».  

Мета: формувати екологічні компетентності під час проведення досліджень річки Хотівчанка; поглиблення, узагальнення та закріплення знань з біології, географії, екології тощо.  

 1.   Дослідницька лабораторія «Збережемо світ навколо себе».   

Мета: з’ясувати, що складає довкілля; дослідити, чи потрібні людям вода, повітря, сонце; знайти шляхи збереження довкілля; учити дітей аналізувати події, висловлювати власні думки, робити висновки.

 1.   Екологічний патруль «Стежками рідного краю».  

Мета: активізувати та поширити набуті під час екскурсій знання учнів про рідний край; розвивати інтелект і творчу уяву; формувати громадянські, комунікативні, історико-культурні та соціокультурні компетентності.

 1.   Бесіда «Ліс – наше багатство».  

Мета: учити аналізувати, робити висновки на основі власних спостережень за довкіллям, зрозуміти значення лісу; виховувати бережливе ставлення до всього живого.

 1.    Пізнавальний калейдоскоп  «Гриби – це користь чи отрута?».   

Мета: розповісти учням про позитивні та негативні якості грибів, навчити їх правилам техніки безпеки при споживанні та зборі грибів, засвоїти правила першої допомоги при отруєні грибами; прищеплювати любов учнів до природи, виховати їх активну життєву позицію.  

 1.   Рослинна символіка українського фольклору.   

Мета: дослідити характерні ознаки образів-символів рослин в українському фольклорі, визначити світоглядну значущість цих символів для українців, поглибивши знання антології українського фольклору.

 1.   Бесіда «Вмійте природу любити».  

Мета: виховувати любов до природи, бажання охороняти і примножувати її багатство та красу, сприяти вихованню почуттів.

 1.   Пізнавальний аукціон «Справжня історія про гарбуза або сумніви в українському походженні».  

Мета: повідомити дітям цікаву інформацію про появу овочів в Україні, розширити уявлення про їх історичне та географічне походження, виховувати любов до рідної землі, спонукати повагу до інших народів і країн.

 1.   Планета на ім’я «Сміття»?.. Екологічна конференція для учнів 9-х класів.

РОЗДІЛ ІV «ПРЕКРАСНЕ ЗАХОПЛЮЄ НАЗАВЖДИ» 

(Ціннісне ставлення до культури і мистецтва)

Завдання:

 1.  Ознайомлення з основами народного мистецтва, музики, архітектури,

усної народної творчості, національної пісенної і танцювальної культури, побуту, ремесел, гри.

 1.  Формування системи знань про світову культуру і мистецтво.
 2.  Розвиток естетичних потреб і почуттів вихованців.
 3.  Готовність будувати власне життя за законами краси.
 4.  Вироблення свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства.
 5.  Виховання почуття господаря й господарської відповідальності.

 1.  – 9 КЛАСИ

 1.  Інтерактивна бесіда «Народний живопис України».   

Мета: активізувати процес навчання, підвищувати зацікавленість учнів до засвоєння історичного матеріалу, сприяти вихованню національної свідомості, любові до Батьківщини.

 1.  Конференція «Барви літа на картинах відомих українських художників».  

Мета: учити школярів бачити красу рідної природи, формувати вміння описувати картини; розвивати творчу уяву, зв’язне мовлення, критичне мислення, емоційні почуття; виховувати в учнів любов і бережливе ставлення до рідної природи.

 1.  Літературно-музична композиція «Твори, співай – свій рід не забувай».

Мета: долучати учнів до народних витоків, розвивати творчі здібності, естетичні смаки, виховувати патріотичні почуття, бажання зберігати та відновлювати народні традиції.  

 1.  Ліературно-музичний вечір «Романс, поезія, любов».  

Мета: розповісти вихованцям про органічне поєднання слів і музики,   що здатні стати музикою серця, кохання та життя.

 1.  Зустріч у музичній вітальні «Її величність Гітара».  

Ця зустріч у музичній вітальні присвячена найблагороднішому й найвишуканішому музичному інструментові – гітарі.

 1.  КВК у межах Дня міжкультурного діалогу.  

Мета: розширити та поглиблювати знання дітей про Україну – рідну Батьківщину та країни Європи.

 1.  Фестиваль європейських держав.  

Мета: розвивати громадянську позицію, причетність до європейських цінностей і європейського громадянства, формування усвідомлення власної ролі й значення в житті суспільства.

 1.  Діалог-презентацій «Гілка сакури та кетяг калини».  

Мета: показати зарубіжну країну через її народ, прослідкувати своєрідні риси національної культури та літератури, провести паралель між японською й українською культурами; прищеплювати повагу до самобутності японської й української літератур.

 1.  Архітектура рідного міста. Стилістичні ознаки будівель-пам’яток архітектури місцевого значення.  

Мета: підвищувати рівень знань і розвивати пізнавальні можливості учнів при вивченні архітектурних стилів; поглибити знання  про стилістичні ознаки будівель, навчити розпізнавати пам’ятки архітектури міста Києва за стилями.

 1.   Літературна кав’ярня «Пересопницьке Євангеліє – скарб минулого, святиня сьогодення».  

Мета: формувати в учнів повагу та бережливе ставлення до творчих надбань українського народу, розкрити значення Пересопницького Євангелія як визначної національної реліквії та державної святині.

 1.   Акція "Скажімо: Дякую за мови без кордонів!"

Мета: посилення діяльності мережі євроклубів, поглиблення знань молоді про Європейський Союз, популяризації вивчення європейських мов, розвитку толерантності у дітей.

 1.   Бесіда «Нашого цвіту – по всьому світу».

Мета: сформувати в учнів знання про діаспору, причини її виникнення та географію; показати особливості східної та західної діаспори. Розвивати пізнавальний інтерес учнів, установлення причинно-наслідкових зв'язків. Виховувати патріотизм, почуття національної гідності.

 1.   Літературний журнал «Слово – найтонше доторкання до серця».

Мета: виховувати та розвивати в учнів мовне чуття, культуру мовлення, любов   до   рідної   мови,   глибоку   пошану  до  східнослов’янських  мов.

 1.   Систематичні екскурсії  до музеїв,  виставок,  театрів, художніх студій з

метою розвитку естетичних почуттів, потягу до прекрасного красивого, вічного.

 1.   Оглядові    екскурсії    до    інших    міст   (держав)   з   метою   розвитку

пізнавального кругозору, почуття патріотизму, любові до України та толерантного  ставлення  до  іноземного  населення  та  інших держав світу.

ВИСНОВОК

    У всі віки люди високо цінували моральну вихованість, але глибокі соціально-економічні перетворення, які відбуваються в українському суспільстві, змушують нас розмірковувати про майбутнє України, про її молодь. Моральні орієнтири нині зазнають численних змін, і останнім часом все частіше можна почути слова нарікань в адресу молодого покоління у бездуховності, агресивності, байдужості до свого особистого морального розвитку. Тож, запропоновані у програмі напрямки виховної роботи, допоможуть класним керівникам, педагогам, батькам у вихованні підростаючого покоління, розвитку комунікативної особистості, з ознаками стійкого розвитку і відповідальності за свої дії.

    Також у цій роботі пропонуються форми організації виховної роботи, які дозволяють школярам обрати  фізкультурно-спортивні, розважальні заходи для різнобічного пізнання життя, розвинути творчі здібності, цим самим, підвищити рівень морального розвитку.

    Педагогічний зміст роботи у моральному становленні особистості полягає у тому, щоб допомогти вихованцю розвиватися від елементарних навичок поведінки до вищого рівня моральності, де потрібно проявляти самостійність у прийнятті рішень та робити моральний вибір. Успішність цього виду діяльності полягає у формуванні моральних чеснот учня і залежить від точних настанов педагога, розмаїтті методів, які він використовує у навчально-виховному процесі.  

    Отже, школа – це життєвий простір дитини, тут вона не просто готується до життя, а живе. Тому виховна робота має плануватися так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника життя, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і родиною, керуючись ідеями самоцінності дитинства, демократичного діалогу між поколіннями.  

ВИКОРИСТАНА  ЛІТЕРАТУРА

 1.  Абраменко В.И. Психология характера школьников подросткового возраста/ В.И. Абраменко. – К.: Рад. Шк.., 1974. – 155 с.
 2.  Баєв Б.Ф. Чи знаєте ви свою дитину?: наук.-попул. Літер./Б.Ф. Баєв; передм. В.К. Котирло. – 2-е вид., допов. – К.: Рад. Шк.., 1985. – 81 с.
 3.  Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім`ях/ Г.В. Святненко, Л.С. Волинець, Е.М. Луценко та ін.; Укр. ін-т соціальних досліджень; Ін-т дитинства. – К.: Логос, 2000. – 92 с.
 4.  Бондарчук О.І. Психологія сім`ї: курс лекцій/ О.І. Бондарчук; Міжрегіональна акад. управл. Персоналом. – К.: Вид-во МАУП, 2001. – 96 с.
 5.  Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: посіб. для студ. ВНЗ/ О.Вишневський. – Дрогобич:  Коло, 2003. – 528 с.
 6.  Захаренко С.О. Формування духовних цінностей молоді у творчій спадщині Олександра Антоновича Захаренка: навч. посіб. для студ. ВНЗ/ С.О. Захаренко, Н.В. Орлова; ред. Л.І. Прокопенко; м-во освіти і науки України, ін-т педагогіки і психології проф.. освіти АПН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Вид-во ЧНУ ім.                          Б. Хмельницького, 2006. – 252 с.
 7.  Кузьмінський А.І. Педагогіка сімейного виховання: навч. посіб./          А.І. Кузьмінський, В.Л. Омельяненко. – К.: Знання, 2006. – 324 с.
 8.  Кузьмінський А.І., Омельяненко С.В. Настільна книга класного керівника: навч. посіб./ А.І. Кузьмінський, С.В. Омельяненко. – К.: Знання, 2012. – 262 с.
 9.  Овчарова Р.В. Справочная книга соціального педагога/ Р.В. Овчарова. – М.: Сфера, 2002. – 480 с.
 10.  Педагогічна мудрість віків: навч. посіб./ уклад.: В.Л. Омельяненко,      А.І. Кузьмінський. – К.: Знання, 2009. – 411 с.
 11.  Сім`я та родинне виховання у національній етнопедагогічній культурі: зб. наук. ст./ М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди; гол. ред.: В.П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький: Ризографіка, 2005. – 438 с.
 12.  Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка/ В.О. Сухомлинський; підгот. до вид. текст, вступ. ст. В.Ф. Шморгун. – К.: Рад. Шк., 1978. – 263 с.
 13.  Сухомлинський В.О. Моральні заповіді дитинства і юності/ В.О. Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1966. – 232 с.
 14.  Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений: курс лекцій/ Л.Б. Шнейдер. – М.: Апрель-Пресс: Эксмо-Пресс, 2000. – 512 с.
 15.  Щербань П. Національне виховання в сім`ї: для батьків, учителів, вихователів/ П. Щербань. – К.: Боривітер, 2000. – 260 с.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84648. Энергия, работа. Закон всемирного тяготения 964 KB
  а предыдущей лекции было показано, что количество движения принимается в качестве меры механического движения. Применение такой меры допустимо, если передача механического движения от одного тела к другому, происходит без превращения в другие формы движения материи.
84649. Механика вращательного движения твёрдого тела. Виды движения твёрдого тела 953.5 KB
  Виды движения твёрдого тела. Движения твёрдого тела Поступательное движение тела при котором тело перемещается параллельно самому себе. Вращательное движение тела при котором все точки его движутся по окружностям и их центры расположены на одной прямой оси вращения.
84650. Сплошные тела. Абсолютно упругое тело. Виды деформаций 1010 KB
  Известно что все тела состоят из молекул и атомов между которыми существуют силы взаимодействия поэтому и формируемое тело можно рассматривать как систему материальных точек расстояния между которыми изменяются при их деформации.
84651. Элементы механики сплошных сред. Свойства и строение жидкостей 1.34 MB
  Жидкости - тела которые имеют определенный объем но не имеют упругости формы. Жидкости это вещества которые обладают свойствами как газов так и твердых тел. Текучесть жидкости. Объясняется на основе представления о характере теплового движения молекул как и в газах только перемещение молекул...
84652. Границы применимости классической механики. Общие вопросы теории относительности 306.5 KB
  Обнаружение движения тел относительно эфира привело бы к появлению абсолютной системы отсчета по отношению к которой можно было бы рассматривать движение других систем. А раз так то обнаружение эфира сделало бы возможным выделение этой абсолютной системы.
84653. Три кита в музыке: «Песенность – танцевальность – маршевость» 378 KB
  Развивать музыкальные способности и знания учащихся Ход урока Звучит Вальс цветов П. Ветер чуть слышно поет Липа вздыхает у сада Чуткая музыка всюду живет В шелесте трав В шуме дубрав Только прислушаться надо: Звонко струится ручей Падает гром с небосвода Это мелодией вечно своей Мир наполняет...
84654. Places of interest in London 1.37 MB
  Good morning, pupils! Glad to see you. How are you today? I hope that you are fine and you’ll be active at the lesson. A lot of people like to travel. So, today we are going to travel to Great Britain and around London. I invite you and our guests to London. But let’s remind the ways of travelling.
84655. Вихід зі строю та підхід до начальника 34 KB
  Начально-виховна мета: навчити учнів виходити зі строю повертатися у стрій; навчити підходити до начальника та відходити від нього. Навчальні питання: Підхід до начальника. Відхід від начальника. Вивчення виходу зі строю підходу до начальника та повернення у стрій проводиться в такий послідовності...
84656. Воздух и жизнь. Значение и свойства воздуха 18.95 KB
  Цель: осознание второклассниками значения воздуха для всего живого на Земле усвоение опыта элементарной исследовательской деятельности. Задачи: Сформировать у младших школьников элементарные представления о воздухе как компоненте неживой природы о свойствах воздуха и их значении в жизни природы и человека...